Ajan­koh­tais­ta

Nie­me­län­tör­män suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­män katu­jen ja ympä­ris­tön perus­kor­jaus­suun­ni­tel­mat ovat kaik­kien näh­tä­vil­lä seu­raa­van kah­den vii­kon ajan muun muas­sa Oulun kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la. Näh­tä­vil­lä­olon aika­na suun­ni­tel­mas­ta voi antaa mie­li­pi­tei­tä tai muis­tu­tuk­sia.

Lue lisää

Päin punais­ta­ko

Oulun seu­dul­le on siu­naan­tu­nut täl­le kesäl­le niin pal­jon eri astei­sia tie­re­mont­te­ja, että tus­kin kukaan on jää­nyt niil­tä pait­si. Hyvä niin, sil­lä vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten tun­tui, että tien­pa­ran­nus­ra­hat Poh­jois-Suo­meen ovat aivan uto­pis­ti­nen aja­tus.

Lue lisää


Tie­to­vi­sa 13.8.2019

Kysymykset1. Pala­vaa vet­tä -nimi­nen bii­si oli 14 viik­koa radioi­den soit­to­lis­to­jen ykkö­se­nä. Kuka sen laulaa?2. Min­kä elo­ku­va­sar­jan nimik­ko­roo­lis­ta Joel Rin­ne muis­te­taan erityisesti?3. Mikä on toi­sek­si nopein kil­pauin­ti­tyy­li vapaa­uin­nin jälkeen?4. Mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa toi­mii Suo­men Sie­men­pe­ru­na oy -nimi­nen yritys?5. Mikä on tam­bu­ra? a) asus­te, b) etei­nen, c) astia, d) soitin6. Maa­il­man laa­jin sisä­maa­val­tio vaih­toi hil­jak­koin pää­kau­pun­kin­sa nimen Nur Sul­ta­nik­si. Mikä val­tio ja mikä oli enti­nen pääkaupunki?7. Mis­sä kau­pun­gis­sa Brys­se­lin ohel­la kokoon­tuu euro­par­la­ment­ti viikoittain?8. Min­kä Poh­jois­maan nuo­ret juo­vat alko­ho­lia a) eni­ten? b) vähiten?9. Mitä tar­koit­taa skot­ti­lais­ten nimien alus­sa Mc?10. Mikä oli ylei­sin teloi­tus­vä­li­ne Suo­mes­sa 1600–1700-luvuilla? a) kir­ves, b) miek­ka, c) tei­li­pyö­rä, d) hirt­to­köy­si

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVaa­ra­ti­lan­tei­ta tie­työ­maal­la

Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sel­lä maan­tiel­lä 849 on menos­sa mit­ta­vat tie­työt, jot­ka hait­taa­vat ja hidas­ta­vat lii­ken­net­tä. Käy­tös­sä on lii­ken­ne­va­lo­ja, sil­la pai­koin ajet­ta­va­na on vain yksi kais­ta. Alu­eel­la on myös lii­ken­tee­noh­jaus­ta, jot­ta lii­ken­ne sujui­si tur­val­li­ses­ti.


Nie­me­län­tör­mä saa­mas­sa uudet kas­vot

Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­män lisään­ty­nyt lii­ken­ne ja katu­jen heik­ko­kun­toi­suus on huo­mioi­tu Oulun kau­pun­gis­sa. Tiis­tai­na yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee alu­een katu- ja ympä­ris­tö­suun­ni­tel­man hyväk­sy­mis­tä ja näh­tä­vil­le aset­ta­mis­ta. Suun­ni­tel­ma pitää sisäl­lään katu­jen perus­kor­jauk­sen sekä valais­tuk­sen, kui­va­tuk­sen ja ympä­ris­tön suun­nit­te­lun.