Ajan­koh­tais­ta

Har­taus: Anteek­sian­ta­mus on lah­jaa

Mitä sinul­le mer­kit­see anteek­sian­to? Poh­jim­mil­taan anteek­sian­to on hyvin­kin voi­maan­nut­ta­vaa, sil­lä sen on jo psy­ko­lo­gi­ses­ti todet­tu vähen­tä­vän vihai­suut­ta, louk­kaan­tu­mi­sen tun­net­ta ja stres­siä sekä joh­ta­van lisään­ty­nei­siin toi­von, rau­han, myö­tä­tun­non ja itse­var­muu­den tun­tei­siin. Apos­to­li pei­laa kir­jees­sään: ”Mut­ta kai­ken kruu­nuk­si tul­koon rak­kaus, sil­lä se tekee kai­ken täy­del­li­sek­si.” (Kol. 3:14) Anteek­sian­to eheyt­tää ja paran­taa ihmis­suh­tei­ta. Toi­saal­ta on ensiar­voi­sen tär­ke­ää muis­taa, että anteek­sian­ta­mi­nen ei tar­koi­ta vää­ryy­den hyväk­sy­mis­tä eikä se saa olla sil­le peit­tee­nä, vaan se on ihmi­sen vaja­vuu­den tun­nus­ta­mis­ta. Anteek­sian­to on poh­jim­mil­taan suur­ta lah­jaa.

Lue lisää

Pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to voi toi­mia parem­min­kin

Pai­no­voi­mai­sia ilman­vaih­to­jär­jes­tel­miä raken­net­tiin Suo­mes­sa 1970-luvul­le asti. Läm­pö­ti­la- ja kor­keus­e­roi­hin perus­tu­va jär­jes­tel­mä voi toi­mia oikeis­sa olo­suh­teis­sa mai­nios­ti. Mata­lis­sa raken­nuk­sis­sa kuten yksi­ker­rok­si­sis­sa rivi­ta­lois­sa jär­jes­tel­mä on ajoit­tain hyvin­kin teho­ton.


Lumi­va­la­kiat lau­an­tai­na

Iin tal­vi­ta­pah­tu­ma Lumi­va­la­kiat jär­jes­te­tään lau­an­tai­na Ran­ta­kes­ti­läs­sä. Päi­vän ohjel­ma alkaa kym­me­nel­tä, jol­loin start­taa­vat kun­­nan­­mes­­ta­­ruus- ja ylei­set pilk­ki­ki­sat. Kisois­sa on sar­jo­ja nuo­ril­le,…