Ajan­koh­tais­ta

Ran­ta­poh­jas­ta 12.4.1979 Tämä tapah­tui sota-aika­na olles­sa­ni myy­mä­län­hoi­ta­ja­na. Siir­ryin sel­lai­seen myy­mä­lään, jos­sa pun­nit­tiin lihaa omaan ja ylei­seen kulu­tuk­seen ja pun­ni­tuk­ses­ta annet­tiin kuit­ti asiak­kaal­le. Eräs van­ha isän­tä soit­ti, että sopi­si­ko pun­ni­ta, kun meil­lä on teu­ras­tet­tu son­ni. – Kyl­lä pun­ni­taan, tuo­kaa tän­ne vain, vas­ta­sin isän­näl­le. Het­ken kulut­tua myy­mä­lään tuli van­hah­ko mies, joka myyn­mä­lä­apu­lai­sel­ta kysyi myy­mä­län­hoi­ta­jaa. Kii­ruh­din pai­kal­le ja kun en vie­lä tun­te­nut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti paik­ka­kun­ta­lai­sia, kat­soin mies­tä sil­miin, sanoin päi­vää ja jat­koin: – Nyt­kö son­ni tuli? Mies kat­soi minua vihai­ses­ti ja sanoi: – Ei tul­lut son­ni vaan kan­san­huol­lon tar­kas­ta­ja!


Epäil­ty­jen auto lumi­pen­kas­sa

Oulun hätä­kes­kuk­seen tuli kes­ki­viik­ko­na 24.4. alkuil­las­ta ilmoi­tus Yli­kii­min­gin hiih­to­ma­jan (Pyl­kön­mä­ki) lähei­syy­des­sä ole­vis­ta epäi­lyt­tä­vis­tä hen­ki­löis­tä. Polii­si­par­tio tapa­si pai­kal­ta kol­me hen­ki­löä ja…