Poruk­ka koolla

Oli­ko teil­lä juh­lat, kah­vit­te­lut, kokoon­tu­mis­ajot tai muut pirs­keet? Ran­ta­poh­ja jul­kai­see kuval­li­sia uuti­sia luki­joi­den­sa tapah­tu­mis­ta tai juh­lis­ta, kun­han vain ker­rot­te meil­le tar­vit­ta­vat asiat.
Toi­mi­tus valit­see teks­tit, jot­ka jul­kais­taan Ran­ta­poh­jas­sa Poruk­ka kool­la ‑otsi­kon alla. Olet­han tark­ka sii­tä, että myös jutun koh­teet tie­tä­vät jutun­lä­he­ty­sai­keis­ta­si. Vas­taa alla ole­viin kysy­myk­siin napakasti.

Lii­tä mukaan myös kuva poru­kan kool­la ole­mi­ses­ta. Tie­tä­vät­hän kuvas­sa näky­vät hen­ki­löt, että kas­vot saat­ta­vat pää­tyä Ran­ta­poh­jaan. Lataa jpg-muo­dos­sa ole­va kuva rei­lus­sa koos­sa, esi­mer­kik­si suo­raan kame­ran jäl­jil­tä, käsit­te­le­mät­tö­mä­nä. Tar­vit­sem­me toi­mi­tuk­sen käyt­töön myös lähet­tä­jän yhteystiedot.

LISÄÄ TEKSTI JA KUVA