Tilauseh­dot

Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy pää­sään­töi­ses­ti kah­des­ti vii­kos­sa, tiis­tai­sin ja tors­tai­sin. Pyhä­päi­vät voi­vat vai­kut­taa ilmes­ty­mis­päi­viin ja ‑tihey­teen.

Ran­ta­poh­jan voi tila­ta pai­net­tu­na tai digi­taa­li­ses­ti jat­ku­va­na (kes­to­ti­laus) tai mää­rä­ai­kai­se­na tilauk­se­na. Pai­ne­tun leh­den tilaus alkaa ensim­mäi­ses­tä mah­dol­li­ses­ta leh­den jul­kai­su­päi­väs­tä. Digi­taa­li­sen leh­den tilaus astuu voi­maan välit­tö­mäs­ti asiak­kaan itse mää­rit­tä­mä­nä päivämääränä.

Kes­to­ti­laus on voi­mas­sa tois­tai­sek­si ilman uudis­ta­mis­ta, kun­nes tilaa­ja irti­sa­noo tilauk­sen. Kes­to­ti­laus jakau­tuu sovit­tui­hin las­ku­tus­jak­soi­hin. Eri­lai­set tilaus- ja las­ku­tus­jak­sot sel­viä­vät Ran­ta­poh­jan Tilauk­set ‑sivus­tol­ta.

Mää­rä­ai­kais­ti­laus on voi­mas­sa sovi­tun mää­rä­ajan. Tilaa­ja voi mil­loin tahan­sa piden­tää mää­rä­ai­kai­sen tilauk­sen pituut­ta tai siir­tyä kes­to­ti­lauk­sen tilaa­jak­si ilmoit­ta­mal­la sii­tä asiakaspalveluun.

Digi­taa­li­set sisäl­löt kuu­lu­vat pai­ne­tun Ran­ta­poh­jan tilauk­seen. Ran­ta­poh­ja on mah­dol­lis­ta tila­ta myös pel­käs­tään digitaalisena.

Mak­su­ta­vat ja tilaa­jan maksuvelvollisuus

Tilaus­las­ku toi­mi­te­taan pape­ri­las­ku­na tai verk­ko­pank­kiin lähe­tet­tä­vä­nä e‑laskuna. Las­ku on mah­dol­lis­ta mak­saa myös suo­ra­mak­su­na. Tilaa­ja voi mak­saa tilauk­sen­sa myös suo­raan ver­kos­sa tilauk­sen teon yhtey­des­sä. Verk­ko­mak­su­pal­ve­lu on käy­tös­sä 10.5.2021 lähtien.

Tilaus­las­ku tulee mak­saa erä­päi­vään men­nes­sä. Ran­ta­poh­jal­la on oikeus kes­keyt­tää tai irti­sa­noa tilaus päät­ty­mään välit­tö­mäs­ti, jos tilaus­ta ei ole mak­set­tu sopi­muk­sen mukaisesti.

Ran­ta­poh­jal­la on oikeus periä vii­väs­ty­nees­tä mak­sus­ta kor­ko­lain mukais­ta vii­väs­tys­kor­koa sekä mak­su­ke­ho­tuk­ses­ta koh­tuul­li­nen huomautusmaksu.

Ran­ta­poh­jal­la on oikeus kiel­täy­tyä tilaus­so­pi­muk­ses­ta esi­mer­kik­si tilaa­jan mak­su­häi­riöi­den vuoksi.

Tilauk­sen keskeytys

Tilaa­ja voi tila­päi­ses­ti kes­keyt­tää pai­ne­tun leh­den jake­lun tai muut­taa tilauk­sen osoi­tet­ta ilmoit­ta­mal­la asias­ta asia­kas­pal­ve­luun. Digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen tilaus­ta ei ole mah­dol­lis­ta kes­keyt­tää tilapäisesti.

Osoit­teen­muu­tok­ses­ta pitää ilmoit­taa suo­raan Ran­ta­poh­jan asiakaspalveluun.

Las­ku­tus­jak­son muuttaminen

Tilaa­ja voi muut­taa kes­to­ti­lauk­sen­sa las­ku­tus­jak­son pituut­ta ilmoit­ta­mal­la sii­tä asia­kas­pal­ve­luun. Mää­rä­ai­kais­ti­lauk­sen las­ku­tus­jak­soa ei voi muut­taa. Tilaa­ja voi mil­loin tahan­sa piden­tää mää­rä­ai­kai­sen tilauk­sen pituut­ta tai siir­tyä kes­to­ti­lauk­sen tilaa­jak­si ilmoit­ta­mal­la sii­tä asiakaspalveluun.

Jos tilaa­ja tar­vit­see tilaus­las­kul­leen lisää mak­suai­kaa, pyy­däm­me sopi­maan sii­tä asia­kas­pal­ve­lun kans­sa puhe­li­mit­se tai sähköpostitse.

Tilauk­sen irtisanominen

Tilaa­ja voi irti­sa­noa kes­to­ti­lauk­sen­sa mil­loin vain, jol­loin tilaus päät­tyy mak­se­tun jak­son lop­puun tai erik­seen sovit­tu­na päivänä.

Mak­sun­pa­lau­tus­vel­vol­li­suut­ta ei auto­maat­ti­ses­ti syn­ny, vaan sii­tä tulee sopia aina erik­seen asia­kas­pal­ve­lun kans­sa. Jos mak­sun­pa­lau­tus oli­si kulu­jen jäl­keen alle 10 euroa, palau­tus­ta ei teh­dä. Palaut­ta­mis­ta var­ten Ran­ta­poh­ja tar­vit­see tilaa­jan pank­kiyh­teys­tie­dot. Tilauk­seen kuu­lu­vien mah­dol­lis­ten tilaa­jae­tu­jen ja digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen voi­mas­sao­lo lak­kaa tilauk­sen irti­sa­no­mi­sen astut­tua voimaan.

Mää­rä­ai­kais­ta tilaus­ta ei voi irti­sa­noa päät­ty­mään kes­ken sopi­mus­kau­den kuin eri­tyi­sis­tä syistä.

Tilaa­jal­la on oikeus peruut­taa etä­myyn­nis­sä puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai lomak­keel­la teke­män­sä tilaus kulut­ta­jan­suo­ja­lain perus­teel­la ilmoit­ta­mal­la sii­tä asia­kas­pal­ve­luun 14 päi­vän kulues­sa tilaus­vah­vis­tuk­sen saamisesta.

Tilaus­hin­nat ja tilauseh­to­jen muutokset

Kun­kin las­ku­tus­jak­son hin­ta perus­tuu sen alkaes­sa voi­mas­sa ole­vaan hin­nas­toon. Tilaus­hin­nat ovat näh­tä­vis­sä osoit­tees­sa www.rantapohja.fi Pai­ne­tun leh­den osal­ta ulko­maan tilauk­set ovat hin­nal­taan kor­keam­pia kuin koti­maan tilauk­set kul­je­tus­kus­tan­nuk­sis­ta joh­tuen. Digi­ti­lauk­set ovat saman­hin­tai­sia tilaa­jan asuin­pai­kas­ta riippumatta.

Ran­ta­poh­jal­la on oikeus muut­taa tilauseh­to­ja ja ‑hin­to­ja sekä käyt­tö­eh­to­ja. Lais­ta, ase­tuk­ses­ta, viran­omais­mää­räyk­ses­tä tai muis­ta vas­taa­vis­ta sei­kois­ta joh­tu­vat hin­ta- tai ehto­muu­tok­set tule­vat voi­maan ilman eri ilmoi­tus­ta ja ne kos­ke­vat välit­tö­mäs­ti kaik­kia tilauksia.

Pai­ne­tun Ran­ta­poh­jan jakelusta

Pai­ne­tun Ran­ta­poh­jan jake­lus­ta vas­taa­vat Pos­ti, Kale­va Median jake­lu sekä Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon alu­eel­la Kavil. Ran­ta­poh­ja ei vas­taa jake­lu­yh­tiöi­den toi­min­nas­ta aiheu­tu­vis­ta leh­den vii­väs­ty­mi­sis­tä, mut­ta jos leh­ti jää tilaa­jas­ta riip­pu­mat­to­mas­ta syys­tä koko­naan toi­mit­ta­mat­ta, tilaa­jan pitää vii­vy­tyk­set­tä ilmoit­taa toi­mit­ta­mat­ta jää­nees­tä lehdestä.

Ilmoi­tus teh­dään Ran­ta­poh­jan asia­kas­pal­ve­luun teks­ti­vies­til­lä nume­roon 044–714 7800, säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen tilaukset@rantapohja.fi tai puhe­li­mit­se nume­roon 044–714 7800. Yhtey­de­no­tos­sa on mai­nit­ta­va tilaa­jan nimi ja leh­den saa­jan lähio­soi­te. Pos­tin jake­lus­sa ole­vien leh­tien vii­väs­tyk­sis­tä ja puut­tu­mi­ses­ta voi olla yhtey­des­sä myös Pos­tin jake­lu­päi­vys­tyk­seen, p. 0100 85160.

Puut­tu­vak­si ilmoi­tet­tu leh­ti pyri­tään toi­mit­ta­maan tilaa­jan osoit­tee­seen mah­dol­li­sim­man pian. Ran­ta­poh­jan vas­tuu rajoit­tuu ensi­si­jai­ses­ti toi­mit­ta­mat­ta jää­neen leh­den toi­mit­ta­mi­seen tai Ran­ta­poh­jan ja asiak­kaan yhtei­ses­tä sopi­muk­ses­ta jake­lu­puut­teen hyvit­tä­mi­seen tilaus­jak­soa piden­tä­mäl­lä. Ran­ta­poh­jal­la ei ole laa­jem­paa vas­tuu­ta leh­den ilmes­ty­mät­tä tai toi­mit­ta­mat­ta jää­mi­ses­tä. Ran­ta­poh­ja ei edel­lä esi­te­tyn lisäk­si kor­vaa tilaa­jal­le jake­lu­häi­riös­tä tai leh­den toi­mit­ta­mat­ta tai ilmes­ty­mät­tä jää­mi­ses­tä mah­dol­li­ses­ti aiheu­tu­vaa hait­taa, kus­tan­nuk­sia tai välit­tö­miä tai välil­li­siä vahin­ko­ja. Edel­lä mai­nit­tu kos­kee myös digi­taa­lis­ta leh­teä sekä pai­ne­tun leh­den välis­sä jaet­tu­ja liitteitä.

Ran­ta­poh­ja toi­mi­te­taan force majeu­re ‑varauk­sin. Ran­ta­poh­jan ja asiak­kaan väli­set mah­dol­li­set eri­mie­li­syy­det pyri­tään rat­kai­se­maan osa­puol­ten väli­sil­lä neu­vot­te­luil­la. Rekla­maa­tio- ja vir­he­ti­lan­teis­sa pyy­däm­me tilaa­jaa ole­maan yhtey­des­sä asiakaspalveluun.

Ran­ta­poh­ja pai­ne­taan Kajaa­nis­sa Suo­ma­lai­ses­sa Lehtipainossa.

Tie­to­suo­ja

Ran­ta­poh­ja käsit­te­lee tilaa­jien hen­ki­lö­tie­to­ja kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van lain­sää­dän­nön mukaisesti.

Asia­kas­pal­ve­lun yhteystiedot

Puhe­lin: 044–714 7800
Säh­kö­pos­ti: tilaukset@rantapohja.fi
Osoi­te: Revon­tie 2, 90830 Haukipudas
Ran­ta­poh­jan kont­to­ri on koro­na-aika­na avoin­na rajoitetusti.

Pai­net­tua ja digi­taa­lis­ta Ran­ta­poh­ja ‑leh­teä sekä mah­dol­li­sia liit­tei­tä kus­tan­taa Ran­ta­poh­ja Oy.