Kolumnit

Har­taus: Vapaut­ta­vaa rakkautta?

Pää­siäis­tä edel­tä­vä paas­ton aika on alka­nut. Paas­ton aika­na hil­jen­ny­tään Juma­lan edes­sä tut­ki­maan omaa sisin­tä, ja se joh­taa myös esi­mer­kik­si poh­ti­maan suh­det­ta toi­siin ihmi­siin. Jos Jee­sus käs­kee rakas­ta­maan lähim­mäis­tä, miten olen teh­tä­väs­tä suo­riu­tu­nut? Jos Raa­ma­tun mukaan täy­del­li­nen rak­kaus on lem­pe­ää, kär­si­väl­lis­tä, ja kar­kot­taa jopa pelon, mil­lais­ta minun rak­kau­te­ni on ollut?

Lue lisää

Voi­daan hyvin: Näke­mys­tä uuden hyvin­voin­tia­lu­een sote-pal­ve­luis­ta raken­ne­taan yhdessä

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä vas­taa Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nal­li­seen POP­so­te-hank­kee­seen kuu­lu­vas­ta sote-pal­ve­lustra­te­gia­työs­tä. Sen työs­tä­mi­nen toi­mii val­mis­te­le­va­na työ­nä tule­van hyvin­voin­tia­lu­een stra­te­gial­le. Sote-uudis­tuk­sen laki­pa­ket­tia ei vie­lä ole hyväk­syt­ty edus­kun­nas­sa, mut­ta työ on tär­ke­ää niin uudis­tuk­seen val­mis­tau­tu­mi­sen kuin nykyis­ten sote-pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen­kin kannalta. Päät­tä­jäl­tä: Pas­ka kaupunni

Kaik­ki tie­tä­vät tuon graf­fi­tin Oulun kes­kus­tas­sa, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti lause kuvas­taa edel­leen myös monen oulu­lai­sen koke­mus­ta koti­kau­pun­gis­taan. Saman havain­non teki myös kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mik­ko Sal­mi kier­rel­les­sään Oulun laitamia.


Kolum­ni: Met­sä­so­dan vaara

Ensim­mäi­set tais­te­lut ovat puh­jen­neet Poh­jois- ja Itä-Lapin yhteis­met­sis­sä. Mikä eri­koi­sin­ta, vas­tus­ta­ja­na ovat kan­sain­vä­li­set kas­vot­to­mat voi­mat. Koti­mai­set toi­mi­jat ovat ihmeissään.


Päät­tä­jäl­tä: Sum­ma summarum

Muut­kin päät­tä­jät ovat teh­neet sum­mauk­sia koh­ta päät­ty­väs­tä val­tuus­to­kau­des­ta, joten niin­pä minä­kin pää­tin hie­man ynnä­tä yhteen, mil­tä se on minus­ta tun­tu­nut ja mitä on jää­nyt mieleeni.