Kolumnit

Päät­tä­jäl­tä: Jutus­te­lua kylällä

Jal­kau­tu­mi­nen ihmis­ten pariin on erit­täin antoi­saa ja tär­ke­ää päät­tä­jän näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na. Kuu­man mak­ka­ran ja kah­vit­te­lun ohes­sa ihmi­set avau­tu­vat miel­tä askar­rut­ta­vis­ta asiois­ta ja muis­ta­kin ajatuksistaan.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Onko lupauk­sil­la väliä

On suvi­vir­ren aika, oppi­laat ja opis­ke­li­jat saa­vat pää­osin täl­lä vii­kol­la vuo­den työs­tään arvioin­nin, sii­tä miten ovat suo­riu­tu­neet heil­le anne­tuis­ta teh­tä­vis­tä. Osal­la opin­ton­sa päät­tä­vil­lä on aika siir­tyä uuteen opi­nah­joon, kun toi­sil­la se ken­ties on työ­pai­kan hakemista.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Kan­nat­taa­ko kun­ta­lai­sen äänes­tää EU-vaaleissa?

Suo­mes­sa EU-vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti on koko Suo­men jäse­nyy­den ajan ollut var­sin mata­la. Tämä joh­tuu isol­ta osal­ta sii­tä, että Euroo­pan unio­ni koe­taan niin etäi­sek­si ja EU-asiat niin suu­rik­si, että taval­li­sen suo­ma­lai­sen on vai­kea ymmär­tää nii­den vai­ku­tus­ta omaan arkeen. Arki­nen elä­mä ja sen vai­keu­det tai hyvin suju­mi­nen koe­taan tär­keäm­mik­si kuin esi­mer­kik­si yhtei­nen valuut­ta ja vapaa työ­voi­man liikkuvuus.


Har­taus: Aarteenetsintää

Kuin­ka moni on jos­kus leik­ki­nyt aar­tee­net­sin­tää? Aika usein las­ten syn­ty­mä­päi­vil­lä tai kesä­lei­reil­lä lei­ki­tään aar­tee­net­sin­tää. Eri­lai­sia vih­jei­tä tai kart­taa seu­raa­mal­la lopul­ta pää­see aar­teen luo.


Päät­tä­jäl­tä: Oulu vai­kut­taa Euroopassa

Lähes­ty­vät Euroo­pan par­la­men­tin vaa­lit ovat tär­keät. Olem­me osa Euroo­pan sisä­mark­ki­noi­ta, yhteis­tä euro­ta­lous­a­luet­ta, tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa ja arvo­yh­tei­söä. Meil­lä on mah­dol­li­suus vai­kut­taa nii­hin asioi­hin, joil­la on seu­dun kun­tien ja kun­ta­lais­ten kan­nal­ta mer­ki­tys­tä. Näi­tä asioi­ta ovat esi­mer­kik­si ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen ja digi­ta­li­saa­tion edistäminen.


Päät­tä­jäl­tä: Vaa­lit ovat jo nur­kan takana

Het­ki sit­ten Suo­men kan­sa valit­si uuden tasa­val­lan pre­si­den­tin. Ja taas mer­kit­tä­vät vaa­lit ovat tulos­sa. 9. päi­vä kesä­kuu­ta on euro­par­la­ment­ti­vaa­lien äänes­tys­päi­vä. Ja jo sitä ennen, 29.5. –4.6. on Suo­mes­sa ennak­ko­ää­nes­tys. Siis aivan pian!


Päät­tä­jäl­tä: Iin Ener­gian hinnoittelusta

Kir­joi­tin vii­mek­si jou­lu­kuus­sa 2023 ener­gian hin­noit­te­lus­ta ja aihe on edel­leen ajan­koh­tai­nen, kun Iin Ener­gia nos­ti säh­kö­so­pi­mus­ten hin­to­ja ja samaan aikaan pörs­si­hin­nat ovat vaih­del­leet liki nol­las­ta kym­me­niin senttihin/kwh. Yhtiö esit­te­li toi­min­taan­sa, uut­ta stra­te­gi­aan­sa ja säh­kön hin­noit­te­lua Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa 15.4.2024. Kaik­ki eivät ole tie­tys­ti tuo­ta kokous­ta seu­ran­neet mut­ta asias­ta löy­tyy infor­maa­tio­ta Iin Ener­gian inter­net­si­vuil­ta koh­das­ta Sepin pals­ta / Säh­kö­mark­ki­nat muu­tok­sen kou­ris­sa, uhka vai mahdollisuus ?