Kolumnit

Rent­ta­he­lek­ku: Mak­ka­ran­pais­toa ja kepparikisoja

Stub­bis­ta Suo­men seu­raa­va pre­si­dent­ti. Suku­ni­men­sä meil­lä päin sano­taan kyl­lä Tup­pi. Ei hie­nos­tel­la etu­mai­sil­la ässil­lä, eikä peh­meil­lä b‑kirjaimilla. Kovan moi­nen oli kam­pan­join­ti molem­mil­la ehdok­kail­la vii­mei­set kak­si viik­koa. Haa­vis­tol­la­kin oli mei­nan­nut läh­teä kam­pan­ja­bus­sin mukaan koko­nai­nen parveke!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Paas­ton­ai­ka alkaa!

Vii­me sun­nun­tai­na oli ensim­mäi­nen paas­ton­ajan sun­nun­tai. Olem­me siis aivan paas­ton­ajan alus­sa. Paas­ton­ai­ka kevääl­lä mer­kit­see sitä, että me olem­me val­mis­tau­tu­mas­sa pääsiäiseen.

Lue lisää

Kolum­ni: Kun Suo­mi irtau­tui Venäjästä

Venä­jän val­lan aika­na 1809–1917 vai­kut­ti emä­maal­le tap­piol­li­nen sota kol­me ker­taa rat­kai­se­vas­ti Suo­men val­tiol­li­sen ase­man ja yhteis­kun­nal­lis­ten olo­jen kohen­tu­mi­seen. Nii­den myö­tä avau­tui tilai­suus käyt­tää kei­sa­ri­kun­nan ahdin­koa Suo­men hyväk­si, itse­näis­ty­mi­seen asti.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Peli­sään­tö­jä poliit­ti­seen keskusteluun

Olen vii­me aikoi­na poh­ti­nut pal­jon sitä, mik­si me ihmi­set käyt­täy­dym­me, niin kuin käyt­täy­dym­me, kun pitäi­si päät­tää yhtei­sis­tä asiois­ta ja yhteis­kun­nan tule­vai­suu­des­ta. Aikam­me on täyn­nä ris­ti­rii­to­ja, toi­sen osa­puo­len mol­laa­mis­ta ja omia totuuk­sia. Kes­kus­te­lus­ta ei aika ajoin mei­naa tul­la mitään kun­non lopputulosta.Päät­tä­jäl­tä: Väes­tö­ra­ken­teen muu­tos­ten vai­ku­tuk­sis­ta palvelusuunnitteluun

Suo­mes­sa meneil­lään ole­va väes­tö­ra­ken­teen muu­tos vai­kut­taa var­hais­kas­va­tuk­sen sekä esi- ja perus­o­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen kun­nis­sa. Joka kol­man­nes­sa kun­nas­sa väes­tön enna­koi­daan vähe­ne­vän yli 20 pro­sen­til­la vuo­teen 2040 men­nes­sä, kas­vua­luei­ta ovat vain yli­opis­to­kau­pun­git ja kehyskunnat.


Har­taus: Uskosta

Usko. Kris­ti­nus­kon perus­asioi­ta. Toi­saal­ta niin kovin tut­tu, mut­ta samal­la myös niin kovin mys­ti­nen asia, jos­ta jokai­sel­la lie­nee jon­kin­lai­nen mie­li­pi­de suun­taan tai toi­seen. Osa puhuu sii­tä täy­sin avoi­mes­ti, toi­nen pitää sitä tiu­kas­ti hen­ki­lö­koh­tai­se­na asia­na, kun taas joku ei ole ehkä kos­kaan asi­aa pahem­min aja­tel­lut­kaan. Löy­tyy­pä nii­tä­kin, jot­ka koke­vat asiak­seen lytä­tä tois­ten uskoa.


Har­taus: Van­ha mies ja kirk­kau­den lapsi

Pie­ni vau­va sätei­lee viat­to­muut­ta ja huo­kuu rak­kaut­ta. Tämä on mei­dän monen koke­mus. Eri­tyi­ses­ti van­han ihmi­sen ja pie­nen lap­sen koh­taa­mi­ses­sa on Tai­vaan tuok­sua. Tämän sai kokea van­ha Simeon, joka uskol­li­ses­ti kul­ki temp­pe­lis­sä ja odot­ti Mes­si­aan tuloa. Juma­lan Hen­ki oli hänel­le ilmoit­ta­nut, että hän sai­si vie­lä ennen kuo­le­maan­sa näh­dä maa­il­man Vapahtajan. 


Kolum­ni: Onnel­li­nen val­tio umpikujassa

Suo­meen pyr­ki­neis­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta tie­de­tään, että he ovat idäs­tä päin tul­lei­ta pako­lai­sia. Venä­jä on aut­ta­nut hei­tä Suo­men rajal­le saak­ka, mut­ta sit­ten työn­tä­nyt kyl­mäs­ti rajan yli, joten Suo­mel­le on tul­lut vas­tuu hei­dän elä­mäs­tään. Se vaa­tii suo­ma­lai­sil­ta pal­jon hyvää tahtoa!