Kolumnit

Päät­tä­jäl­tä: Se koru­tont’ ol kertomaa!

Nimit­täin arvio Poh­teen kulu­van vuo­den tulok­ses­ta, joka on täl­lä het­kel­lä n. 60 M€ ali­jää­mäi­nen. Toki tilan­ne elää ja muu­tok­sia voi vie­lä tul­la puo­leen jos toi­seen. Tämä asia mm. nousi esil­le vii­me vii­kon lopul­la pide­tys­sä Poh­jois Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­ton talous­se­mi­naa­ris­sa Raa­hes­sa. Sain mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua semi­naa­riin, kos­ka olen alue­val­tuus­to­ryh­mäm­me toi­nen varavaltuutettu.

Lue lisää

Har­taus: Tapah­tu­koon sinun tahtosi

Kirk­ko­vuo­den aihe vii­me sun­nun­tai­na oli Juma­lan huo­len­pi­to. Meil­lä ihmi­sil­lä on tapa­na mureh­tia ja kan­taa huol­ta kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta asiois­ta. Raa­ma­tus­sa Jee­sus opet­taa, että Juma­laan usko­van ihmi­sen ei tar­vit­se kan­taa mur­het­ta ja huo­leh­tia kai­kes­ta. Kun kul­jem­me elä­mäs­säm­me läpi myrs­ky­jen ja aurin­gon­pais­teen, voim­me olla var­mo­ja yhdes­tä asias­ta: Juma­la pitää huol­ta meistä.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Entä jos jotain onkin ihan hyvin

Tors­tai-ilta­na aje­lin kan­sa­lais­opis­ton joo­ga­tun­nil­le Iisi-Aree­nal­le ja mie­tin tämän kir­joi­tuk­sen aihet­ta. Sil­lä het­kel­lä pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä oli kii­tol­li­suus sii­tä, että pää­sen teke­mään minul­le iloa tuot­ta­vaa asi­aa tääl­lä Iis­sä, puit­teet sii­hen ovat kun­nos­sa, eikä se mak­sa­kaan ihan kama­las­ti. Ehkä meil­lä jotain on ihan hyvin.


Päät­tä­jäl­tä: Tapah­tu­mien kesä

Taka­na on tapah­tu­ma­ri­kas, sää­ti­lan­teil­taan vaih­te­le­va ja valoi­sa kesä. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vie­tet­tiin kym­me­niä tapah­tu­mia urhei­lun, kult­tuu­rin, tee­ma­ti­lai­suuk­sien, mark­ki­noi­den ja kyläyh­dis­tys­ten päivien…


Päät­tä­jäl­tä: Digi­hy­vin­voin­tia etsimässä

Digi­hy­vin­voin­tim­me tasa­pai­noi­lee tek­no­lo­gian käy­tön ja hyvin­voin­nin välil­lä. Digi on meil­lä muka­na kai­kes­sa — se on mm. vuo­ro­vai­ku­tus­ta, har­ras­ta­mis­ta, opis­ke­lua, talou­del­lis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta ja hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mis­ta — ja yhä isom­pi osa entis­tä useam­man työ­tä. Digi­pal­ve­lut kehit­ty­vät parem­paan suun­taan, mut­ta kenel­lä tahan­sa voi olla vai­keuk­sia pysyä muka­na muutoksissa. 


Har­taus­kir­joi­tus: Kiitollisuudesta

Olen ollut men­neen kesän aika­na usei­ta ker­to­ja huo­les­tu­nut ja surul­li­nen. Välil­lä se on ollut kuris­ta­vaa tun­net­ta yhteis­kun­nan ja maa­il­man tilan­tees­ta, välil­lä hyvin arkis­ten käy­tän­nöl­lis­ten asioi­den han­ka­luut­ta. Toi­si­naan hyvin pin­nal­lis­ta­kin tupi­naa sii­tä, kun asiat eivät suju niin kuin itse toi­voi­si, mikä lie­nee perin inhimillistä.


Päät­tä­jäl­tä, Pek­ka Kai­nua: Yhtei­söl­li­syyt­tä kylillä

Olin las­ten kans­sa Yli­kii­min­gin Vesa­lan kou­lul­la jär­jes­te­tyis­sä Venet­sia­lai­sis­sa 2.9. Vaik­ka sää oli keh­non puo­lei­nen, oli pai­kal­la pal­jon väkeä. Eri-ikäi­set osal­lis­tu­jat sai­vat ostaa met­ri­la­ku­ja, mak­ka­roi­ta, hat­ta­raa ja kah­via. Tik­ku­pul­lia pais­tet­tiin ja kas­vo­maa­laus­pis­te kerä­si jonok­si asti lap­sia. Salis­sa oli pomp­pu­lin­naa ja onnen­pyö­rää. Pai­kal­li­sen tilan tuot­tei­ta myy­tiin ja arvail­tiin ison kur­pit­san pai­noa. Oli mah­dol­li­suus tutus­tua paloau­toon ja kokeil­la san­ko­ruis­kua. Illan kruu­na­si kok­ko sekä mah­ta­va ilotulitus.


Päät­tä­jäl­tä: Hal­li­tus takaa itse työrauhansa

Uuden kovan lin­jan oikeis­to­hal­li­tuk­sen alku­tai­val on ollut räm­pi­mis­tä kohus­ta toi­seen ja meno näyt­tää vain jat­ku­van. Ulko­mail­le saak­ka lai­neh­ti­nei­ta kohu­ja on yri­tet­ty kopis­taa perin­tei­sin kei­noin tar­koi­tus­ha­kui­sen median nis­kaan. On vaa­dit­tu vah­voin sanoin työ­rau­haa hal­li­tuk­sel­le ja aikaa näyt­tää kyntensä.