Kolumnit

Har­taus: Jee­sus aut­taa hädässä

Mat­teus kir­joit­taa evan­ke­liu­mis­saan tilan­tees­ta, jos­sa Jee­sus käve­li veden pääl­lä. Ope­tus­lap­set peläs­tyi­vät, kos­ka luu­li­vat Jee­sus­ta aaveek­si. Jee­sus sanoi ope­tus­lap­sil­le: ”Pysy­kää rau­hal­li­si­na, minä täs­sä olen, älkää pelätkö”. 

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Aja­tuk­sia uuteen vuoteen

Vuo­si on taas vaih­tu­nut ja kat­se tule­vas­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en tee uuden­vuo­den lupauk­sia, mut­ta toi­veen kyl­lä esi­tin – edel­lis­tä ter­veem­mäs­tä vuo­des­ta. Se ei vali­tet­ta­vas­ti per­hee­ni osal­ta vie­lä toteu­tu­nut, vaan kuo­puk­sen kor­va­tu­leh­duk­sen hän­nät seu­ra­si­vat tähän­kin vuoteen. 

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Luon­to­ka­don pysäyt­tä­mi­ses­tä elin­voi­maa pohjoiseen

Ran­ta­poh­ja Toimitus

Vii­me aikoi­na on kes­kus­tel­tu vilk­kaas­ti luon­to­ka­dos­ta ja sen pysäyt­tä­mi­seen täh­tää­vis­tä sopi­muk­sis­ta. Vii­mek­si jou­lu­kuus­sa Mont­rea­lis­sa YK:n jäsen­maat Suo­mi mukaan lukien hyväk­syi­vät luon­to­so­pi­muk­sen. Sopi­muk­ses­sa sitou­du­taan suo­je­le­maan 30 % maa- ja vesia­las­ta vuo­teen 2030 mennessä. Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia­lue Poh­de on aloit­ta­nut toimintansa

Tänään Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­de on toi­mi­nut vii­si vuo­ro­kaut­ta tuot­taen meil­le kaik­ki tar­vit­se­mam­me sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut perus- ja eri­kois­pal­ve­lui­den tasoil­la. Asiak­kaan näkö­kul­mas­ta mikään ei ole muut­tu­nut. Hakeu­dum­me enti­siin pal­ve­lu­pis­tei­siin ja soi­tam­me enti­siin pal­ve­lu­nu­me­roi­hin, myös yksi­tyis­ten tuot­ta­mat pal­ve­lut toi­mi­vat enti­sen tapaan.


Päät­tä­jäl­tä: Rau­hai­saa tätä vuotta

Yleen­sä omal­la kolum­ni­vuo­rol­la­ni minul­la on ollut mie­les­sä aihe, jos­ta haluan jotain sanoa. Nyt vuo­den alus­sa tun­tuu­kin, että mitä­pä täs­sä enää mihin­kään sanoi­si mitään. Kaik­ki kli­seet vii­me vuo­den ras­kau­des­ta ja parem­man vuo­den toi­veis­ta on jo sanot­tu. Suu­ri osa meis­tä on teh­nyt uuden vuo­den lupauk­sia, jois­ta moni on jo rikot­tu. Nyt kadu­taan sitä, että tuli­kin julis­tet­tua ne somes­sa kaikille.Har­taus: Sana­nen synnistä

Jou­lu­rau­ha rik­koon­tui jou­lu­päi­vän aamu­na, kun Raut­jär­ven van­ha puu­kirk­ko paloi kivi­jal­kaan asti, ilmei­ses­ti tahal­laan syty­tet­ty­nä. Hil­jai­sek­si vetää, epä­toi­vo val­taa mielen.