Kolumnit

Päät­tä­jäl­tä: Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma vai leikkauslista?

Hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lu on eden­nyt nyt sii­hen pis­tee­seen, että jär­jes­tä­mi­suun­ni­tel­man luon­nos on lähe­tet­ty lausun­nol­le. On tär­ke­ää, että mah­dol­li­sim­man moni asian­omai­nen, eli kan­sa­lai­nen, jär­jes­tö, kun­ta, yri­tys tai yhdis­tys, jak­sa­si­si ja ehti­si pereh­tyä asia­kir­jaan ja antai­si sii­tä lausunnon.

Lue lisää

Har­taus: Seu­ra­kun­nan päiväkerhossa

On maa­nan­tai­aa­mu ja odot­te­lem­me lap­sia päi­vä­ker­hoon. Pik­ku­hil­jaa nii­tä alkaa tup­sah­del­la sisään. Osa alkaa jo van­has­ta tot­tu­muk­ses­ta rii­su­maan ulko­vaat­tei­ta, kun­nes huik­kaan, että ulko­vaat­teet saa jää­dä pääl­le. Olem­me menos­sa tutus­tu­maan koti­kirk­koom­me ja voit istua pen­kil­le odottamaan.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Muu­tos­ten aikaa

Rus­ka näyt­tää par­hai­ta puo­li­aan eri puo­lil­la maa­ta, kas­vu­kausi on hii­pu­mas­sa ja sadon­kor­juu­kin lop­pusuo­ral­la. Myös tal­vi tekee tulo­aan ja on kiven­hei­ton päässä.


Mart­ti Asun­maan kolum­ni: Venä­jä ja mui­ta suur­val­to­ja Suo­men näkökulmasta

Venä­jä on ydin­a­se­val­tio ja pin­ta-alal­taan laa­ja, noin 50 ker­taa Suo­mea suu­rem­pi. Suu­ren kokon­sa luo­mi­sen se aloit­ti jo 1500-luvul­la liit­tä­mäl­lä raja­naa­pu­rei­taan val­ta­kun­taan­sa ja joi­ta se sit­ten pys­tyi val­vo­maan ja sulat­ta­maan itseensä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Kun­ta­päät­tä­jän roo­li tuu­li­voi­ma­loi­den kaa­voi­tus­pro­ses­sien viidakossa

Tuu­li­voi­ma­loi­ta raken­ne­taan Suo­meen ennä­tys­vauh­tia, ener­giao­ma­va­rai­suut­ta tulee kas­vat­taa pikai­ses­ti, jot­ta pääs­tään eroon fos­sii­li­sis­ta polt­toai­neis­ta. Poh­jois-Poh­jan­maa on tuu­li­voi­mai­sin maa­kun­ta ja tuo­tan­toa halu­taan alu­eel­la edel­leen lisä­tä. Tuu­li­voi­mal­la tuo­tet­tu ener­gia siir­re­tään val­ta­kun­nan säh­kö­verk­koon, kun­nat saa­vat kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja ja maa­no­mis­ta­jat vuokratuloja.


Har­taus: Yksi kään­tyi kiittämään

Tule­va­na sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa avau­tuu Kirk­ko­hau­ta­museo. Museoon on kerät­ty tie­toa Hau­ki­pu­taan kir­kon alle hau­da­tuis­ta ja hau­taus­pe­rin­teis­tä. 1600–1700-luvuilla var­hai­nen kuo­le­ma on väi­jy­nyt jokai­sen sai­ras­tu­mi­sen taka­na. Lap­si­kuol­lei­suus oli eri­tyi­sen suurta.


Päät­tä­jäl­tä: Viron tuliaiset

Vie­rai­lim­me Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja joh­ta­vien viran­hal­ti­joi­den kans­sa vii­me vii­kol­la Viros­sa. Saim­me Viros­ta kat­ta­van kuvan hei­dän ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Ovat toteut­ta­neet ison kun­ta­uu­dis­tuk­sen, säh­köis­tä­neet kun­ta­pal­ve­lut ja panos­ta­neet start-up yrit­tä­jyy­teen. Meil­lä on näis­tä kai­kis­ta opittavaa. 


Rent­ta­he­lek­ku: Syys­my­räk­kää somessa

Koit­taa nel­jän­nen koro­na­ro­kot­teen aika. Tänään kah­den jäl­keen. Muis­ta­kaam­me kui­ten­kin kaik­ki, että käy­tök­sem­me vai­kut­taa edel­leen isos­ti sii­hen, miten rokot­teel­la­kin pär­jääm­me tau­tia vas­taan. Koh­ta kak­si vuot­ta olem­me saa­neet ohjei­ta. Elä­mä on kal­lis, tänään­kään se ei ole alennusmyynnissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus