Kolumnit

Päät­tä­jäl­tä: Pää­tök­sen­teon tulee perus­tua faktoihin

Kun­nan perus­teh­tä­vä kou­lu­tuk­sen ja sivis­tys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­jä­nä koros­tuu enti­ses­tään hyvin­voin­tia­luei­den toteu­tues­sa. Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­mi­sen myö­tä kun­nal­le tulee uusia teh­tä­viä ja vel­voit­tei­ta, var­hais­kas­va­tuk­sen, esio­pe­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen lisäksi.


Har­taus: Lähim­mäi­se­nä lähimmäiselle

Muis­tat­ko, miten hyväl­tä tun­tui, kun joku ava­si sinul­le oven, aut­toi löy­tä­mään jotain etsi­mää­si kau­pas­sa tai ken­ties nos­ti pai­na­van kas­sin puo­les­ta­si? Sait sil­loin kokea arki­päi­vän lähimmäisenrakkautta.


Päät­tä­jäl­tä: Ikäih­mis­ten ase­man parantaminen

Tilas­to­kes­kuk­sen tie­to­jen mukaan köy­hyys- tai syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä oli 26 % elä­ke­läi­sis­tä v. 2020. Yksi­na­su­van, ainoas­taan takuu­eläk­keen varas­sa ole­van tilan­ne on vai­kein. Pie­ni yksi­na­su­van koro­tus­kin on pois­tet­tu. Yli puo­let 79 vuot­ta täyt­tä­neis­tä nai­sis­ta asuu yksin. Yksi­na­su­mi­nen yleis­tyy vie­lä enem­män iän karttuessa.


Päät­tä­jäl­tä: Talous ratkaisee

Olen toi­mi­nut Iis­sä vara­val­tuu­tet­tu­na 1990-luvul­la ja jät­täy­dyin pois kun­nal­lis­po­li­tii­kas­ta yrit­tä­jän kii­rei­den vuok­si. Vii­me kau­del­la palat­tua­ni kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan olin vara­val­tuu­te­tu­na ja nyt sit­ten uuteen val­tuus­toon minut äänes­tet­tiin val­tuu­te­tuk­si. Vaa­li­tee­ma­na minul­la oli mm. kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen ja uskal­lus teh­dä pää­tök­siä vai­keis­ta­kin asioista.Voi­daan hyvin: Sote-pal­ve­lut ovat mie­len hyvin­voin­nin tukena

Mie­len­ter­veys on yksi ihmi­sen hyvin­voin­nin, ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn perus­ta, joka muut­tuu ja muo­vau­tuu koko elä­män ajan yksi­löl­li­sen kas­vun ja kehi­tyk­sen myö­tä. Mie­len­ter­veys ja tuen saa­mi­nen mie­len­ter­vey­den yllä­pi­toon kuu­luu jokai­sel­le; sinul­le ja minulle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus