Yleisö

Teks­ta­rit 13.6.

Hyvin­voin­ti­toi­min­taa. Yksi idea oli­si toteut­taa 3–4km kult­tuu­ri­kä­ve­ly­jä eri kylil­lä. Kier­ret­täi­siin kylän maa­merk­ke­jä kuten van­ho­ja his­to­rial­li­sia raken­nuk­sia, museoi­ta, joet/purot, kirk­ko­ve­ne­rei­tit, pat­saat yms, talol­li­set, kie­va­rit, kalan­myyn­ti­pai­kat yms elin­kei­not jne.

Sau­li Similä

Lue lisää

Haluai­sit­ko sinä elää jat­ku­van aikae­ro­ra­si­tuk­sen kanssa?

On ihmeel­lis­tä, miten aikui­set ihmi­set, Suo­men ja mui­den mai­den päät­tä­jät, eivät ajat­te­le loo­gi­ses­ti nuor­ten jak­sa­mis­ta. Tei­ni-ikäis­ten huo­not yöunet eivät joh­du vain äly­lait­tei­den käy­tös­tä vaan sii­tä, että mur­ro­si­käis­ten sisäi­nen kel­lo vii­väs­tyy. En ymmär­rä sitä, miten naii­vis­ti tähän suhtaudutaan.

Lue lisää

Kaik­ki kiris­tyy, ihmis­suh­teet huononevat

Yhteis­kun­nas­sa sääs­te­tään, lei­ka­taan ja koro­te­taan vero­ja. Tulee lisää työt­tö­myyt­tä, lomau­tuk­sia ja mui­ta ennal­ta-arvaa­mat­to­mia asioi­ta. Se näkyy kou­lu­asiois­sa­kin. Vii­me­ai­kai­set kou­lu­ta­pah­tu­mat ovat osa kiris­ty­nyt­tä tilan­net­ta. Yhteis­kun­nan tila hei­jas­tuu myös joi­hin­kin ikäih­mis­ten asun­to­loi­hin. On voi­mak­kai­ta asen­tei­ta, jyrk­kiä mie­li­pi­tei­tä ja huo­no ilma­pii­ri sekä riitoja. 

Lue lisää

Teks­ta­rit

Jäin­pä taas ihmet­te­le­mään luet­tua­ni jutun OP:n teet­tä­mäs­tä kyse­lys­tä, että mikä oli­si sopi­va sum­ma val­mis­tu­val­le. Eikö­hän ole sal­lit­tua jokai­sen rat­kais­ta asia oman pus­sin mukaan. Muis­ta­mi­nen on tär­kein­tä, ei sum­ma. Pie­nis­tä purois­ta kas­vaa iso jär­vi. Mie­les­tä­ni tämä luo pai­nei­ta pie­ni­tu­loi­sel­le lait­taa lah­jaa nuo­rel­le. Nyt var­maan moni miet­tii, että keh­taan­ko­han lait­taa sitä kah­den­kym­me­nen euron lah­ja­kort­tia, jon­ka jo on ehti­nyt hank­kia. Todel­la­kin keh­taat! Ei pitäi­si täm­möi­siä kyse­ly­jä edes teettää!Ryh­tiä Eurooppaan!

Euroo­pan unio­nis­sa pää­te­tään kun­ta­lais­ten ja kun­tien asiois­ta. On mitat­tu, että 45% kun­nan­hal­li­tuk­sen käsit­te­le­mis­tä asiois­ta juon­taa juu­ren­sa EU sää­dök­siin. Kyt­kök­siä löy­tyy esi­mer­kik­si kaa­voi­tuk­sen, ympä­ris­tön ja han­kin­to­jen pää­tök­sen­teon aloil­ta. Eu vai­kut­taa ja on jo läs­nä mei­dän arki­päi­väi­sis­sä asioissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


EU-vaa­lit ovat myös maaseutuvaalit

Euroo­pan Unio­ni tekee var­sin mer­kit­tä­vää maa­­seu­­tu- ja alue­po­li­tiik­kaa. Maa­seu­dun kehit­tä­mi­nen on osa maa­ta­lou­den koko­nai­suut­ta ja alue­po­li­tiik­ka – tai EU-ter­­mein koheesiopolitiikka.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­hun uimarannasta

Iin kun­ta on jaka­mas­sa avus­tuk­sia eri kun­ta­lais­ten hake­miin ehdo­tuk­siin. Kar­huun on ehdo­tet­tu uima­ran­nan pal­ve­lui­den paran­ta­mis­ta. Kysy­tään­kö ollen­kaan mök­ki­läis­ten mie­li­pi­det­tä asias­sa. Tie on yksi­tyis­tie, jos­sa kun­ta­kin on osak­kaa­na, mut­ta mök­ki­läi­set mak­sa­vat tien kun­nos­sa­pi­dos­ta. Pitää­kö mök­ki­läis­ten mak­saa lisään­ty­nees­tä tien­käy­tös­tä. Jo vii­me kesä osoit­ti, miten tien käyt­tö lisään­tyi huo­mat­ta­vas­ti. Tie pöli­see kovas­ti, ja pöly­pil­vi len­tää kau­as ties­tä mök­kien pihal­le. Tiel­lä on 30 km:n nopeus­ra­joi­tus, jota kyl­lä mök­ki­läi­set nou­dat­ta­vat, mut­ta eivät satun­nai­set tien­käyt­tä­jät. Kun vie­lä mai­nos­te­taan, että uima­ran­nal­ta on hyvä läh­teä sup­pai­le­maan ja melo­maan, niin perä­kär­ry­jen käyt­tö lisään­tyy. Myös nuo­ri­son mopo­lii­ken­ne lisään­tyy, kun on kiva rantsu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin nimes­tä

Ran­ta­poh­jas­sa oli 23.5. Jou­ko Ala­ta­lon kes­kus­te­lu­na­vaus Iin nimen alku­pe­räs­tä. Sen lopuk­si hän kysyy: “Osai­si­ko joku vas­ta­ta, lie­nee­kö tämä totta?” 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus