Yleisö

Oulun uusi suunta

Oulun moni­kun­ta­lii­tok­ses­ta tuli vuo­den­vaih­tees­sa kah­dek­san vuot­ta. Lii­tos­kun­tien asuk­kai­den huo­let ja mur­heet eivät ole kan­tau­tu­neet kuu­le­viin kor­viin. Haa­vat eivät pää­se umpeu­tu­maan, kun puheis­sa enti­set lii­tos­kun­nat näh­dään taak­ka­na ja haa­vat revi­tään uudel­leen auki. Ei ole ihme, ettei kun­ta­lii­tos­ta hyväk­sy­tä ihmis­ten puheis­sa vie­lä tänä päi­vä­nä­kään, kun osa puo­lueis­ta aja­vat vain ja ainoas­taan enti­sen kan­ta-Oulun asioi­ta. Puo­luei­den int­res­sit koko Oulun kehit­tä­mi­seen näky­vät esi­mer­kik­si Oulun­sa­lon ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den ympä­ril­lä käy­tä­väs­sä keskustelussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuusa­mon­tie on Oulun hanke

Koti­maan mat­kai­lun vil­kas­tu­mi­nen näkyy Kuusa­mon­tiel­lä val­ta­vi­na ruuh­ki­na. Maan­tien ruuh­kao­suus on noin 14 kilo­met­riä ja kau­pun­ki lisää lii­ken­net­tä Korvenkylä–Vesalanmäki–Jääli –osuu­del­la koko ajan omal­la kaavoituksellaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Täs­sä­pä ide­aa köy­hil­le iiläi­sil­le kun­ta­päät­tä­jil­le. Osta­kaa äkkiä ne Lapis­sa nyt tur­han pant­ti­na ole­vat 500 kpl lasi-iglut. Ne saa­daan nyt pilkkahintaan.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lähi­mat­kai­lu hittituotteeksi

Tule­van kesän mat­ka­suun­ni­tel­mia teh­dään jo nyt. Koro­na­ti­lan­ne pitää mei­dät toden­nä­köi­ses­ti lähia­lu­eel­la ja Suo­mes­sa. Ollaan­ko meil­lä Oulun seu­dul­la val­mii­na kesään?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Hau­ki­put­taan polt­toai­neau­to­maa­til­la sele­vät hin­tat­ren­dit! Hin­nat nouse­vat kes­kel­tä viik­koa sele­väs­ti, jopa 10 s/l äkis­ti ja las­ke­vat vii­kon­lo­pus­ta alakuviikoksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin vuo­den nuo­ri yrit­tä­jä vastaa

Tör­mä­sin Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tuun ylei­sö­kir­joi­tuk­seen Iin vuo­den nuo­ren yrit­tä­jän pal­kin­toon liit­tyen, joka siis minul­le mar­ras­kuun lopus­sa annet­tiin. Ihan muu­ta­maan koh­taan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa haluai­sin ottaa kantaa. 


Pom­min­kes­tä­vä postilaatikko

Juha­ni Yli­ta­lo Yli-Iis­tä oli lähet­tä­nyt Ran­ta­poh­jaan kuvan ilo­tu­lit­teil­la riko­tus­ta pos­ti­laa­ti­kos­ta. Hänel­tä oli rikot­tu laa­tik­ko myös vuo­si sit­ten. Kuvas­ta tuli mie­lee­ni jo edes­men­nyt isä­ni, joka ei jää­nyt neu­vot­to­mak­si vas­taa­vas­sa tilanteessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eri­koi­nen Iin vuo­den 2020 nuo­ren yrit­tä­jän valinta

Iin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen nok­ka­mie­het päät­ti­vät vali­ta vuo­den 2020 Iin nuo­ren yrit­tä­jän pal­kin­non saa­jak­si yrit­tä­jän, joka oli jo vii­me syys­kuus­sa ilmoit­ta­nut lopet­ta­van­sa yri­tys­toi­min­nan. Tämä yrit­tä­jä oli­si kyl­lä ansain­nut pal­kin­non, jos hän oli­si toi­min­taan­sa jat­ka­nut, mut­ta lopet­ta­nut mikä lopet­ta­nut. Täs­tä­kö nuo­ri yrit­tä­jä palkitaan?


Teks­ta­rit

Tele­vi­sios­sa apri­koi­daan, mitä on maa­lais­jär­ki. Hyvä esi­merk­ki on Oulun kau­pun­gin han­kin­nat, jot­ka tun­tu­vat tak­kua­van. Maa­lais­jär­ki sanoo, että hal­val­la ei hyvää saa eikä köy­hän kan­na­ta ostaa halpaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus