Yleisö

Vie­lä Joki­ko­kon toimijoista

Kan­nan­ot­to 9.9.21 Ran­ta­poh­jan kir­joi­tuk­seen “Joki­ko­kos­sa vas­tuu siir­tyi uudel­le suku­pol­vel­le”. Kii­min­ki­joen toi­sen puo­len asuk­kai­ta on ollut kylä­toi­mi­kun­nas­sa jo 1980 luvul­ta tähän päi­vään asti (kir­joi­tuk­ses­ta sai käsi­tyk­sen ettei näin oli­si) ja ovat raken­ta­neet mm. enti­sen kou­lun ran­nas­sa ole­van laa­vun kyläl­tä saa­duis­ta puis­ta, kaik­kien esim. joel­la liik­ku­vien ja mui­den­kin haluk­kai­den käy­tet­tä­väk­si. Laa­vu on nyt kui­ten­kin men­nyt yksityiselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Hei­nä­län­tiel­lä pitäi­si teh­dä kor­jauk­sia. Kau­hea pat­ti tiel­lä. Koh­ta tulee vahinko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ja osal­lis­tu­va budjetointi…on oltu juli­ki­suu­ves­sa aihees­ta vuo­si­kausia, vaan eipä oo Hau­ki­put­taal­la kun­toi­lu­puis­toa näkyny.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sel­viy­ty­mis­tä koro­nan jälkeen

Mei­tä ihmi­siä, kuten eläi­miä­kin, ohjaa osin auto­no­mi­nen her­mos­tom­me. Vaa­ra­ti­lan­tees­sa se saa mei­dät pake­ne­maan tai tais­te­le­maan. Lisäk­si her­mos­tom­me voi jäh­met­tää mei­dät, olem­me sil­loin kuin kuol­lei­ta, kuten eläi­met, jot­ka suo­jau­tu­vat tekey­ty­mäl­lä kuolleiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Polii­sin toi­min­ta pitää turvata

Polii­sin riit­tä­vät resurs­sit koko Suo­mes­sa on yksi kes­kus­tan tär­keim­piä tavoit­tei­ta. Rikok­set pitää sel­vit­tää tehok­kaam­min ja hätä­ti­lan­tees­sa polii­si pitää saa­da pai­kal­la ripeämmin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Iiläis­ten nuor­ten van­hem­mil­le! Te van­hem­mat, jot­ka tie­dät­te nuo­ren­ne aja­van kylil­lä mopol­la tai mönk­kä­ril­lä. Käy­kää­pä iltai­sin kat­se­le­mas­sa ja kuu­los­te­le­mas­sa mikä mei­nin­ki. Ajo­ta­vat ovat sel­lai­sia, että lii­ken­ne­sään­nöis­tä eikä tur­val­li­ses­ta ajos­ta väli­te­tä pät­kää­kään. Keu­li­taan auto­jen taka­pus­ku­ris­sa kiin­ni, teh­dään vaa­ral­li­sia ohi­tuk­sia ja aje­taan val­ta­via nopeuk­sia. Iisi-aree­nan park­ki­paik­ka on yksi räl­läys­paik­ka. Sii­tä aiheu­tu­va melu­hait­ta iltai­sin on val­ta­va. Van­hem­mat, puut­tu­kaa tähän!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vai­kut­ta­vat­ko lii­ken­ne­mää­rät tieremonttiin?

Kuusa­mon­tie-han­ke Oulun ja Kii­min­gin välil­lä on ollut suun­nit­teil­la yli 30 vuot­ta. Lii­ken­ne­mää­rät nouse­vat koko ajan ja ovat noin 11 000–17 000 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa. Tien tur­val­li­suus on heik­koa ja lii­ken­ne ruuhkautuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 2.9.

Iin seu­ra­kun­nan per­he­työn­te­ki­jä Irme­li Hie­ta­pel­lol­le läm­pi­mät kii­tok­set sii­tä työs­tä mitä teet. Sinul­la on tai­to koh­da­ta ihmi­set ja omis­tat suu­ren sydämen.…