Yleisö

Teks­ta­rit

Eivät näy­tä iiläi­set autoi­li­jat tie­tä­vän, mitä tar­koit­taa kiel­let­ty ajo­suun­ta tai moot­to­ria­jo­neu­vol­la ajo kiel­let­ty. Näi­tä kiel­to­ja riko­taan päi­vit­täin Iin ter­veys­kes­kuk­sen alu­eel­la. Jopa tak­sit eivät tun­nu tie­tä­vän merk­kien tar­koi­tus­ta, ammattilaiset.

Lue lisää

Pal­ve­lut kai­paa­vat enem­män valin­nan­va­paut­ta ja vähem­män jonoja

Tam­mi­kuus­sa käy­dään Suo­men his­to­rian ensim­mäi­set alue­vaa­lit, jois­sa vali­taan alue­val­tuus­tot uudis­ta­maan sosiaali‑, ter­veys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­ta. Perus­tet­ta­vat hyvin­voin­tia­lu­eet muo­dos­ta­vat vas­ta hal­lin­non. Sote-pal­ve­lu­jen var­si­nai­nen uudis­ta­mi­nen jää alue­vaa­lien jäl­kei­seen aikaan. Ei ole mer­ki­tyk­se­tön­tä, ket­kä näis­tä asiois­ta ovat päättämässä.

Lue lisää

Kil­pai­lu­te­taan­ko sai­raat pörs­sis­sä, vai hoi­de­taan­ko kaikki?

On tun­net­tu fak­ta, että oikeis­ton ja vasem­mis­ton ero on tämä: edel­li­nen haluai­si var­mis­taa, että yksi­tyi­set sote-alan yri­tyk­set pär­jää­vät uudis­tuk­ses­sa, vaik­ka suu­ri osa niis­tä on uhka koh­tuu­hin­tai­sil­le ja toi­mi­vil­le pal­ve­luil­le. Vasem­mis­to sen sijaan puo­lus­taa sekä työn­te­ki­jöi­tä, että var­sin­kin pie­ni­tu­loi­sia pal­ve­lun­tar­vit­si­joi­ta. Ilman poliit­tis­ta epä­koh­tien tor­jun­taa ja pie­ni­tu­lois­ten edun­val­von­taa, ter­vey­den­hoi­to- ja sosi­aa­lia­lan ”mark­ki­nat” kau­pal­lis­te­taan niin, että lom­pak­ko rat­kai­see, kuka pal­ve­lu­ja saa. Val­tion tuki kel­paa yksi­tyis­puo­len tuot­ta­jil­le, mut­ta voi­tot yksi­tyis­te­tään ja veron­kier­to kukois­taa. Miten pal­jon vaka­vam­pi tilan­ne oli­si­kaan ellei­vät vasem­mis­ton polii­ti­kot hil­lit­si­si pörs­si- ja piis­ka­ta­lou­den ahneutta. 

Lue lisää

Kela­kor­vaus vält­tä­mä­tön hoi­to­ve­lan korjaamisessa

Työ­voi­man saa­mi­nen ter­vey­den­huol­lon teh­tä­viin on tul­lut entis­tä haas­ta­vam­mak­si. On hyvin häm­men­tä­vää, että media­tie­to­jen mukaan jot­kut poliit­ti­set tahot hal­li­tuk­ses­sa halua­vat samaan aikaan ajaa alas yksi­tyi­sen sai­raan­hoi­don kela­kor­vaus­jär­jes­tel­män. Sii­nä ei ole kyl­lä mitään jär­keä. Miksi?

Lue lisää

Sote ei ole pelk­kää sotea

Poh­jois-Poh­jan­maa muo­dos­taa yhden Suo­men 21 uudes­ta hyvin­voin­tia­lu­ees­ta. Ensim­mäis­ten alue­vaa­lien vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 23.1.2022. Vaa­leil­la valit­ta­va alue­val­tuus­to on hyvin­voin­tia­lu­een ylin päät­tä­vä elin. Sote-pal­ve­lut ja pelas­tus­toi­mi siir­ty­vät koko­nai­suu­des­saan uusien vaa­leil­la valit­ta­vien alue­val­tuus­to­jen päätettäväksi. 


Koro­na­ro­kot­teet kan­nat­taa ottaa

Poh­jois-Poh­jan­maan koro­na­ti­lan­ne on huo­les­tet­tu­va. Koro­na­pan­de­mias­sa paras tae vält­tää jou­tu­mas­ta teho­hoi­toon on ottaa tar­jol­la ole­vat ilmai­set koro­na­ro­kot­teet. Näin suo­ja­taan ei vaan itseä vaan myös mui­ta ihmi­siä. Tavoit­tee­na tulee olla mah­dol­li­sim­man kor­kea roko­tus­kat­ta­vuus, jot­ta ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­ky kes­tää, ja jot­ta koro­nas­ta jos­kus pääs­tään eroon. Muun muas­sa Oulun kau­pun­gin sivuil­ta löy­tyy ajan­ta­sai­nen ohjeis­tus rokot­tei­den otosta.


Pää­tök­sen­teos­sa huo­mioi­ta­va koko hyvinvointialue

Pal­ve­lu­jen oikea-aikai­suus, saa­ta­vuus ja saa­vu­tet­ta­vuus ovat todel­la tär­kei­tä tavoit­tei­ta hyvin­voin­tia­lu­een asiois­ta pää­tet­täes­sä. Tavoi­te kuu­los­taa samal­ta kuin kun­ta­vaa­leis­sa, mut­ta se on tär­ke­ää edel­leen­kin. Alue jol­la tule­vat päät­tä­jät toi­mi­vat on vain suu­rem­pi, kuin pel­käs­tään oma kun­ta­vaa­leis­sa ole­va asuinkunta.


Enna­koi­den ja ennakkoluulottomasti

Tule­vil­la hyvin­voin­tia­lueil­la pyri­tään saa­maan sosiaali‑, ter­veys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den saa­ta­vuus yhden­ver­tai­sik­si myös har­vaan asu­tuil­la alueil­la. Tavoit­teen saa­vut­ta­mi­nen on vai­ke­aa, kos­ka etäi­syy­det ovat pit­kiä ja jokai­sen kilo­met­rin kul­ke­mi­seen menee tiet­ty aika. Uudis­tuk­sel­la on todel­la mah­dol­li­suus paran­taa nykyis­tä tilan­net­ta palveluissa.


Alue­vaa­lien tär­keim­mät asiat

Mie­les­tä­ni kaik­kein tär­kein asia näis­sä alue­vaa­leis­sa on saa­da elä­ke­läi­sil­le ilmai­set lääk­keet. Joku saat­taa sanoa ettei se ole mah­dol­lis­ta että mak­saa lii­kaa. Ei se mitään tule mak­sa­maan. Päin­vas­toin se ryh­tyy sääs­tä­mään kulu­ja, kun ihmi­nen saa heti käyt­töön­sä tar­vit­se­man­sa lääk­keen. Näin sääs­tyy mil­joo­nia eri­kois­sai­raan­hoi­don kulu­ja ja inhi­mil­li­siä kär­si­myk­siä. Ja alka­va sai­raus saa­daan nujer­ret­tua alkuunsa.


Hoi­toon pää­syä on parannettava

Kun hoi­toon pää­see nopeas­ti, ongel­mat eivät pit­ki­ty ja moni­mut­kais­tu. Tämä on inhi­mil­li­ses­ti tär­ke­ää, mut­ta myös talou­del­li­ses­ti jär­ke­vää, sil­lä oikea-aikai­nen hoi­to vähen­tää esi­mer­kik­si eri­tyis­sai­raan­hoi­don tar­vet­ta. Nopean hoi­toon pää­syn var­mis­ta­mi­ses­sa riit­tää kehi­tet­tä­vää myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Nopean hoi­toon pää­syn var­mis­ta­mi­nen kaik­kial­la Suo­mes­sa on yksi SDP:n kes­kei­sim­piä tavoit­tei­ta. Meil­lä poh­joi­ses­sa on otet­ta­va huo­mioon myös pit­kien väli­mat­ko­jen ja har­van asu­tuk­sen olosuhteet.