Yleisö

Kun­ta jat­kaa edel­leen sivu­ky­lien las­ten kurittamista

Olha­vas­sa ollaan juu­ri toi­pu­mas­sa edel­li­ses­tä iskus­ta, kun jo seu­raa­va odot­taa kul­man taka­na. Kun­ta päät­ti lak­kaut­taa Olha­van kou­lun siir­täen kaik­ki kylän kou­lu­lai­set, mukaan lukien esi­kou­lu­lai­set, lähes 20 kilo­met­rin pää­hän Kui­va­nie­mel­le. Oman kylän kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta perus­tel­tiin tuol­loin pää­asias­sa sääs­tö­syil­lä, vaik­ka Iin kun­nan tilin­pää­tös vuo­del­ta 2023 on noin 800 000 euroa posi­tii­vi­nen, ker­ty­neen yli­jää­män kas­vaes­sa rei­lus­ti yli 3 mil­joo­nan euroon. Perus­tel­tiin, että pää­tös on las­ten parhaaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tik­Tok ja nuoret

Jos kysyt useim­mil­ta nuo­ril­ta hei­dän mie­li­pi­tei­tään some-maa­il­man suu­rim­mas­ta sovel­luk­ses­ta eli Tik­To­kis­ta, saat var­maan suu­rim­mak­si osak­si myön­tei­siä vas­tauk­sia. Jot­kut kui­ten­kin näke­vät totuu­den — hait­ta­puo­lia on enem­män kuin nii­tä hyviä.

Lue lisää

Län­si­tuu­len kent­tä korjaukseen!

Käy­tän Län­si­tuu­len teko­nur­mi­kent­tää eni­ten kai­kis­ta teko­nur­mis­ta. Se on muu­ten hyvä, mut­ta nur­mi on alka­nut huo­no­ta. Kri­tiik­kiä nur­mi on saa­nut, kos­ka sen kva­li­teet­ti ei ole hyvä, mut­ta ken­tän kun­nos­ta vas­taa­va orga­ni­saa­tio ei ole teh­nyt mitään.

Lue lisää

Vaa­ral­li­sek­si pääs­tet­ty lakko

Työ­mark­ki­na­rii­dois­sa oli­vat ennen vas­tak­kain pal­kan­ko­ro­tus­ta vaa­ti­neet työn­te­ki­jät lak­koi­neen ja työ­nan­ta­jat työ­sul­kui­neen. Nyt käyn­nis­sä olleis­sa lakois­sa osa­puo­li­na ovat olleet maan kokoo­mus- ja perus­suo­ma­lais­joh­toi­nen hal­li­tus sekä jouk­ko työn­te­ki­jöi­tä joh­ta­ji­neen. Lähes kaik­ki osa­puo­let ovat ilmoit­ta­neet, että perik­si ei anneta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Ovat­ko Iin kun­nan päät­tä­jät huo­man­neet, että pos­ti on kadon­nut kyläl­tä. Aio­taan­ko asial­le teh­dä mitään vai anne­taan­ko men­nä kun on alamäki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Monien pien­ten lukioi­den ole­mas­sao­lo vaarantumassa

Val­tion vuo­tui­ses­ta bud­je­tis­ta alle 200 opis­ke­li­jan lukio­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jil­le por­ras­te­tus­ti myön­net­tä­vä pien­ten lukioi­den lisä on maa­seu­dun ja haja-asu­tusa­luei­den pien­ten lukioi­den eli­neh­to. Pien­ten lukioi­den lisä on tar­koi­tet­tu tur­vaa­maan lukion käy­mi­nen har­vaan asu­tuil­la alueilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iijo­ki ja Ii

Iijo­ki on 370 km pit­kä joki, joka saa alkun­sa Iijär­ves­tä Kuusa­mon vaa­ra-alu­eel­ta. Ii-alkui­sia vesien nimiä on run­saat 30 sisä-Suo­mes­sa Päi­jän­teen seu­dul­ta Laa­to­kal­le ja Lap­piin. Ne ovat sisä-Suo­men van­ho­jen erän­kä­vi­joi­den hämä­läis­ten anta­mia. Van­hat nimi­muo­dot viit­taa­vat sii­hen, että Ii-ele­men­tis­sä on sen kes­kel­lä ollut den­taa­lis­pi­rant­ti d, joka on säi­ly­nyt mm. Kaa­re­su­van­non nimes­sä Idi­vuo­ma ja Iisal­men ruot­sin­kie­li­ses­sä nimes­sä Idensalmi. 


Lunas­tus­lail­la mait­ten ryö­vää­mi­sen pitää loppua

Lunas­tus­la­ki on van­hen­tu­nut ja se on aika uudis­taa. Oma­va­rai­suus on äärim­mäi­sen tär­ke­ää aika­na, jol­loin Euroo­pas­sa sodi­taan. Emme voi las­kea yhteis­kun­taam­me tuon­tie­ner­gian varaan. Me olem­me Poh­jois-Suo­mes­sa pit­kien mat­ko­jen ja iso­jen asu­mat­to­mien alueit­ten vuok­si rat­kai­si­jan ase­mas­sa. Tuu­li­voi­may­ri­tyk­siä kiin­nos­taa alu­eem­me, kos­ka meil­lä on ihmi­siä ja asu­tus­ta mel­ko har­vas­sa. Hal­li­tus edis­tää vih­re­ää siir­ty­mää, joka par­haim­mil­laan tuo yri­tyk­siä, työ­tä ja elin­voi­maa Pohjois-Suomeen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vie­lä hinaajista

Tar­ken­nus Pent­ti Utriai­sen kir­joi­tuk­seen ”Nel­jäs­kin hinaa­ja” Ran­ta­poh­ja ‑leh­des­sä 12.3.2024.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muu­tos, vas­ta­vir­ta, sopeutuminen

Taval­li­nen arkie­lä­mäm­me saat­taa pääl­tä päin kat­soen näyt­tää päi­väs­tä toi­seen hyvin­kin saman­lai­sel­ta. Kui­ten­kin kun suun­taam­me kat­set­ta perä­pei­liin, meil­tä jokai­sel­ta löy­tyy tiet­ty men­nei­syys, jos­sa on sat­tu­nut ja tapah­tu­nut. Hyviä ja vähän huo­nom­pia asioi­ta. Yhteis­tä on vain se, että ele­tys­sä elä­mäs­sä nii­hin pitä­nyt sopeu­tua. Se lie­nee sitä elä­män menoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus