Yleisö

Ikään­ty­neet ja hyvin­voin­ti – tulevaisuudessakin

Uusi sote on tulos­sa lähiai­koi­na. Hyvin­voin­tia­lue­vaa­lit käy­dään tam­mi­kuus­sa. Jo ennak­koon näyt­tää sil­tä, että suur­ten kes­kus­ten edus­ta­jat vie­vät lei­jo­nan­osan vaa­leis­sa jaet­ta­vis­ta pai­kois­ta. Vaik­ka polii­ti­kot mitä väit­tä­vät, kes­kus­to­jen edus­ta­jat päät­tä­vät omis­ta näkö­kan­nois­taan asiat ja pie­net paik­ka­kun­nat jou­tu­vat mopen osil­le. Täs­tä syys­tä jokai­sen kauim­mai­ses­sa­kin kul­mas­sa asu­van tulee äänes­tää oman paik­ka­kun­tan­sa ehdok­kai­ta vaaleissa.

Lue lisää

Mis­tä läh­tö­koh­dis­ta Hau­ki­pu­taan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään ja tuo­te­taan jatkossa?

Sii­tä on rei­lu kym­me­nen vuot­ta, kun siir­ryin Hau­ki­pu­taan kun­nan perus­tur­va­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan liit­toon hal­lin­to­joh­ta­jak­si. Pari vuot­ta myö­hem­min Hau­ki­pu­taan kun­nas­ta tuli osa uut­ta Oulua kun­ta­lii­tok­sen myötä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Esa Aal­lol­le ja Vil­le Luotolalle

Vas­ti­ne kir­joi­tuk­seen­ne 23.11.2021 Ran­ta­poh­jas­sa, joka kos­ki Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den asui­na­luei­den vai­he­kaa­vaa. Edus­tat­te puo­luei­ta, joi­den yksi tär­keim­mis­tä tavoit­tei­ta ja toi­min­nan ohje­nuo­ris­ta on taval­lis­ten ihmis­ten hyvin­voin­nin tur­vaa­mi­nen yhteis­kun­nas­sam­me. Mihin tämä on teil­tä on unohtunut? 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Hyvät kans­sa-autoi­li­jat, voi­sit­te­ko park­ki­pai­koil­la jät­tää auto­jen väliin enem­män tilaa, jos tyh­jiä ruu­tu­ja on tar­jol­la. Lii­an lähel­le pysä­köi­täes­sä on vaa­ra­na kol­hia vie­reis­tä autoa, kuten joku oli omal­le autol­le­ni teh­nyt eikä yhteys­tie­to­jaan jät­tä­nyt… Jätin park­kee­ra­tes­sa auton väl­jäs­ti, ja sil­ti pois läh­ties­sä oli autoon ilmes­ty­nyt lom­mo. Joka kol­hun kor­jau­tus mak­saa oma­vas­tuun verran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mies­ten vii­kon tunnelmia

Lei­ri­kes­kus Lois­toon kokoon­tui kel­lo­lai­sia mie­hiä poh­ti­maan elä­mää mies­nä­kö­kul­mas­ta. Iltaa isän­nöi pas­to­ri Samu­li Ruusu­vuo­ri apu­po­ru­koi­neen. Suo­ma­lai­sen mie­hen tari­naa jaoim­me, pai­kal­la tai­si­vat kaik­ki olla Suo­mi-taus­tai­sia. Osal­la osal­lis­tu­jis­ta suku­juu­ret mene­vät Kel­los­sa jopa 1300-luvul­le. Poh­dim­me juu­riam­me ja taus­tam­me tie­dos­ta­mi­sen merkitystä.


Teks­ta­rit

Onko vih­reil­lä tar­koi­tus ajaa Suo­mi alas? Kou­luis­sa lap­sil­le ope­te­taan, että ei saa juo­da mai­toa eikä syö­dä lihaa. Vih­reät yrit­tää vapaut­taa kannabiksen,saa käyt­tää ja kas­vat­taa omaan käyt­töön. Susia suo­jel­laan, saa­daan ihmi­set muut­ta­maan kau­pun­kiin, kos­ka häi­rit­se­vät susia. Val­tio myön­si polii­seil­le 5000 e että käy­vät erä­val­vo­jien kans­sa tar­kis­ta­mas­sa. Onko kukaan häi­rin­nyt susia? Mil­loin vih­reät alkaa suo­jel­la ihmi­siä? Oma kan­sa unoh­tuu. Maa­kun­ta­vaa­lit lähes­tyy, muis­ta­kaa äänes­tä­jät kuka ajaa Suo­mea alas. Onko näin, että perus­suo­ma­lai­set ajaa taval­li­sen kan­san etua? Miten kes­kus­ta voi olla täl­läi­ses­sa hallituksessa?


Joko irto­lai­suus päättyy?

Vir­pi­nie­men loma-asu­tusa­lu­eel­la on käy­ty vuo­si­kausia tais­te­lua sii­tä, että alue saa­tai­siin kaa­voi­tet­tua vaki­tui­seen asu­mi­seen. Nyt sen mah­dol­lis­tu­mi­nen on jo aika lähel­lä. Mitä on tapah­tu­nut vajaas­sa vuo­des­sa? Edel­li­nen lau­ta­kun­ta tyy­tyi vir­ka­mies­ten esit­tä­mään rat­kai­suun liit­tyen vai­hea­se­ma­kaa­van teke­mi­seen ko. alu­eel­la. Täs­tä asuk­kaat eivät tykän­neet, kos­ka hei­dän mie­les­tään kus­tan­nuk­set oli­vat lii­an kor­keat. Nyt on kui­ten­kin pääs­ty hin­nas­sa todel­la pal­jon alem­mas ja sen kel­van­nee asuk­kail­le­kin. Aina­kin suu­rem­mal­le osalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Tiis­tain Ran­ta­poh­ja sen ker­toi Iin tilan­tees­ta. Häi­rik­kö-luot­ta­mus­hen­ki­löt edel­lä – sii­nä kun­nan nuo­ri­so perässä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­kis­tyy­kö luonnossa?

Läh­din sun­nun­tai­na käve­ly­ret­kel­le Erva­sin­ran­nal­le ja Rivin­no­kal­le. Omal­la autol­la meren­ran­taan ei enää pää­se tien kulu­mi­sen joh­dos­ta (?) Tie oli kyl­lä nyt hyväs­sä kun­nos­sa vaik­ka “ras­kaam­mal­le­kin” liikenteelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus