Yleisö

Kii­min­ki­jo­ki, vapaa­na vie­ri­vä virta

En ole kos­kaan voi­nut kehus­kel­la kala­mies­tai­doil­la­ni. Kui­ten­kin var­hais­nuo­ruu­des­sa­ni luke­mat­to­mia ilta­puh­tei­ta istuin noin 200 met­rin pääs­sä kotoa­ni vir­taa­van Kii­min­ki­joen ran­ta­tör­mäl­lä tui­jo­tel­len mato-ongen kohoa. Sil­loin vähäi­set­kin saa­liit oli­vat toki ter­ve­tul­lei­ta per­heem­me ruo­ka­pöy­tään. Lisäk­si oli ne pari katis­kaa, jot­ka päi­vit­täin koettiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Hyvä Riit­ta Haa­pa­nie­mi kun kir­joi­tit Emmin Tuvan lak­kau­te­tus­ta Ran­ta­poh­jan tilauk­ses­ta. Onko tämä taas älyt­tö­miä Poh­teen pää­tök­siä? Nyt äkkiä tilaus takai­sin. Ja kyl­lä siel­lä Emmin tuval­la on vie­lä sen kun­toi­sia asuk­kai­ta, että Ran­ta­poh­jaa lukevat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lap­sen etu vai kenen etu?

Olha­van kou­lun pro­ses­si on jäl­leen vai­hees­sa, jos­sa kylä­läi­set kut­su­taan kuul­ta­vak­si, aivan kuten vii­me huh­ti­kuus­sa­kin. Tou­ko­kuus­sa­han kun­nan­hal­li­tus jo päät­ti, että kou­lu ava­taan syk­syl­lä 2024 ja sel­vi­te­tään pien­ten las­ten kou­lun jär­jes­tä­mis­vaih­toeh­dot. Jo seu­raa­vas­sa kokouk­ses­saan kun­nan­hal­li­tus kui­ten­kin pyör­si pää­tök­sen­sä ja päät­ti aloit­taa koko sel­vi­tys­pro­ses­sin alus­ta. Niin­pä olem­me edel­leen tilan­tees­sa, jos­sa Olha­van kou­lua ei ole lak­kau­tet­tu, mut­ta lap­set kul­je­te­taan sil­ti päi­vit­täin Kui­va­nie­mel­le kouluun. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit 14.9.

Eivät ne lap­set tar­vit­se mitään ylen­palt­tis­ta mate­ri­aa tai “sir­kus­hu­ve­ja” arkeen­sa… Aito läs­nä­olo, yhtei­nen aika ja lap­sen­tah­ti­ses­ti teke­mi­nen on tär­keäm­pää ja…

Lue lisää

Oulus­sa vuon­na 2023

Pyy­sin kau­pun­gin­joh­ta­jaa lähet­tä­mään Oulun kiusaa­mi­sen estä­mi­sen ohjel­man ja Oulun poli­tii­kan tupa­koin­nis­ta Oulun kou­luis­sa. Ei lähet­tä­nyt. Onko Oulul­la noi­ta? Ei ole? 


Valot sam­mu­vat Iin vuodeosastolla

Syk­sy tuo muka­naan ikä­viä uuti­sia Iin ter­veys­kes­kuk­sel­le. Vuo­deo­sas­to lak­kau­te­taan, ja tilal­le teh­dään muu­tos­töin ns. inter­val­lio­sas­to. Osas­to ottaa lähia­lu­een yksin asu­via van­huk­sia 1–2 vii­kon jak­sol­le hoi­vaan, kun yksin koto­na sel­viy­ty­mi­ses­sä on havait­tu haas­tei­ta. Aja­tus kun­tou­tuk­ses­ta on jalo. Mie­tin, kuin­ka stres­saa­va­na iäkäs van­hus kokee siir­ron kotoa ”mel­kein van­hain­ko­tiin” ja takai­sin. Paluu kotiin vaa­tii opet­te­lun uudes­taan itse­näi­seen elä­mään. Ikä vähen­tää vää­jää­mät­tö­mäs­ti fyy­si­siä ja hen­ki­siä voimia. 

Kun Iin vuo­deo­sas­to lak­kau­te­taan, vuo­de­paik­kaa tar­vit­se­vat asiak­kaat jou­du­taan siir­tä­mään hoi­toon 100 — 200 km:n pää­hän. Pit­kä­ai­kai­ses­sa hoi­dos­sa voi­daan puhua evakk­ko­tai­pa­leis­ta. Sote-ohjei­den mukaan kaik­kia alu­een poti­lai­ta tulee koh­del­la tasa­ver­tai­ses­ti. Vuo­deo­sas­toil­la on jo nyt sanan­mu­kai­ses­ti haja­si­joi­tet­tui­na poti­lai­ta n. 160 km:n säteel­lä Oulus­ta! Kes­kus­te­lus­sa tk-lää­kä­ri tote­si: ”Mik­si minun pitäi­si men­nä yli 100km:n pää­hän vuo­deo­sas­tol­le saa­dak­se­ni hoi­toa? Jos tar­vit­sen esim. 8 mm pult­te­ja, en suos­tu aja­maan Pudas­jär­vel­le tai Tai­val­kos­kel­le rau­ta­kaup­paan, vaan ostan ne kotikunnasta!” 


Vas­ti­ne Lau­ri Niku­lan kir­joi­tuk­seen Ran­ta­poh­jas­sa 31.8.

Kes­kus­tan vaa­li­tap­pio edus­kun­ta­vaa­leis­sa oli raju Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Ei aut­ta­nut Saa­ri­kon vie­rai­lut mus­tal­la Vol­vol­la maa­kun­nis­sa ker­to­mas­sa, miten hyvä rat­kai­su oli tur­ve­tuo­tan­non alas­ajo. Kovil­le tap­pio otti myös Lau­ri Niku­lal­la, joka pur­ki pahaa olo­aan Ran­ta­poh­jan 31.8.2023 kirjoituksessa. 
Teks­ta­rit

Käy­des­sä­ni vesi­jum­pas­sa Vesi-Jatu­lis­sa luok­se­ni tuli nai­nen, joka ker­toi ole­van­sa surul­li­nen Hau­ki­pu­taan kun­nan lopet­ta­mi­ses­ta aina, kun näki minut. Asuk­kai­ta ei enää kuunnella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus