Yleisö

Koke­muk­sia säh­kö­osuus­kun­nan kokouksesta

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta piti syys­ko­kouk­sen, ja pai­kal­la oli ennä­tys­mää­rä jäse­niä. Yhtiön toi­min­taa esi­tel­tiin hyvin, samoin mark­ki­na­ti­lan­net­ta. Osuus­kun­nan alu­eel­la Suo­men 13. hal­vim­mat siir­to­mak­sut, jos­ta kii­tos pie­nen, mut­ta ket­te­rän orga­ni­saa­tion. Fen­no­voi­mas­ta har­mit­ta­va alas­kir­jaus, jota ei kukaan osan­nut ennak­koon arvioida.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yri­tys­ten joh­ta­mi­ses­sa kehitettävää

Monel­la alal­la on huu­ta­va työ­voi­ma­pu­la. Haluk­kuut­ta mää­rä­tyil­le aloil­le ei enää ole. Syyt ovat moni­nai­set, on pit­kät työ­vuo­rot, työ­pai­kan ilma­pii­ri jopa työn­te­ki­jän työn arvos­tuk­sen puu­te. Yri­tys, joka panos­taa työn­te­ki­jöi­den työ­oloi­hin ja työ­pai­kal­la viih­ty­vyy­teen, tulee jat­kos­sa­kin menestymään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­ku­taan

Tämä leh­ti on mar­ras­kuun ajak­si käyn­nis­tä­nyt hie­non lii­kun­ta­tem­pauk­sen. Sii­nä ei ole ikä- eikä pai­no­ra­joi­tuk­sia, vaan yhtei­nen sar­ja vau­vas­ta vaariin.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Vesi­Ja­tu­lin moni­toi­mial­taas­sa on ollut vii­me aikoi­na hie­no­ja vedes­sä säih­ky­viä tun­nel­ma­va­lo­ko­kei­lu­ja pimeis­sä syy­saa­muis­sa vir­tu­aa­li­ve­si­jum­pis­sa ja nii­den ympä­ril­lä! Upeat altaan sisäl­lä ole­vat, väre­jä ja sävy­jä vaih­ta­vat “vesi­va­lot” luo­vat rau­hal­li­sen kau­niin tun­nel­man aamuun hämär­re­tys­sä tilas­sa. Ne ovat erit­täin suo­sit­tu­ja käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa. Toi­veis­sa var­maan­kin oli­si kysy­mys, voi­si­ko tun­nel­ma­va­lo­jen käyt­töä laa­jen­taa pimei­siin aamui­hin pidem­mäl­le­kin aika­vä­lil­le ja siten useam­pien käyt­tä­jien iloksi?

Lue lisää

Teks­ta­rit

Pos­tin toi­min­ta ihan hanu­ris­ta Martinniemessä!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun mat­ka­pal­ve­lun las­ku­tuk­ses­sa ongelmia

Oulun kau­pun­ki voi myön­tää vam­mais­pal­ve­lu­lain mukai­sia mat­ka­pal­ve­lui­ta. Ennen asia­kas mak­soi oma­vas­tuu­osuu­den tak­siin suo­raan. Sys­tee­mi muut­tui. Nyt kau­pun­ki las­kut­taa ker­ran kuu­kau­des­sa aje­tut oma­vas­tuu­osuu­den yhte­nä summana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

No nyt­hän on seu­ra­kun­ta­vaa­lit. Lähet­täis­kö jou­kol­la äänes­tys­ret­kel­le. On hyviä ehdok­kai­ta lai­das­ta lai­taan, kun­han kat­so­taan reh­dit ja jaloil­laan pysy­vät ehdok­kaat. Ja jos­ko saa­tais jos­kus oikea Jou­lu­kon­sert­ti kau­nii­seen kirk­koom­me. On niin juh­la­va kuun­nel­la jou­lun sano­maa kir­kon kuorissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEi sam­mu­te­ta valo­ja tulevaisuudelta

Huo­li­mat­ta maa­il­man­po­liit­ti­ses­ta tilan­tees­ta on nyky­het­kel­lä­kin pidet­tä­vä pää kyl­mä­nä. Asioi­ta on osat­ta­va kat­soa lähel­tä, kau­kaa ja pit­kän mat­kan pää­hän. Kir­jat ovat täs­sä kes­kei­ses­sä ja isos­sa roo­lis­sa. Samoin kuin on oikea riip­pu­ma­ton media.