Ylei­sö

Teks­ta­rit

Oulu­lai­set ovat sit­ten haus­kaa väkeä! Muut­ta­vat asu­maan radan var­teen ja valit­ta­vat junien kul­ke­mi­ses­ta, rata ollut sii­nä jo yli sata vuot­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Avoin kysy­mys Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le

Olet­te pää­tök­sel­län­ne liit­tä­nyt Oulun sivis­ty­syh­tei­sö­nä Maa­il­man Ter­veys­jär­jes­tö WHO:n ikäys­tä­väl­lis­ten kun­tien ver­kos­toon. Näin Oulu viral­li­ses­ti yhtyi perin­tee­seen, jol­la alku­kan­sat­kin osoit­ti­vat kun­nioi­tus­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Las­ten koh­te­lus­ta

Per­hei­den tuke­mi­nen on koet­tu yhteis­kun­nas­sam­me niin han­ka­lak­si ja vai­keak­si, että on hel­pom­paa etsiä lap­sil­le uudet per­heet, sijais­per­heet. Sijais­per­heet saa­vat hoi­ta­mis­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulu sääs­tää mata­la­palk­kais­ten työn­te­ki­jöi­den kus­tan­nuk­sel­la

Loka­kuun ensim­mäi­sen maa­nan­tain kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous oli kyl­mää kyy­tiä kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­le. Mel­ko sel­keil­lä ääni­mää­ril­lä niin kou­lusih­tee­rit kuin osa Digis­tä ulkois­tet­tiin. Ate­­ria-.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Sil­ta­työ­maan kier­to­tien­var­ren asuk­kail­le: tar­kis­ta­kaa että pysä­kil­le mene­vien las­ten­ne vaat­teis­sa on hei­jas­ti­mia. Vaik­ka kuin­ka nou­da­tet­tai­siin nopeus­ra­joi­tus­ta, jää tum­miin pukeu­tu­nut lap­si tiel­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kalas­tus muut­tuu vauh­dil­la

Verk­ko­ka­las­tus on ryös­tö­ka­las­tus­ta. Näin sanoo poli­tiik­ko Jan­ne Heik­ki­nen ja lii­­ke­­mies-näyt­­te­­li­­jä Jas­per Pääk­kö­nen, molem­mat inok­kai­ta per­ho­ka­las­ta­jia. Hei­dän edus­ta­man­sa ryh­mä on saa­nut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mihin kato­si his­to­rial­li­nen Kirk­ko­tie?

Kävin taas kesä­lo­mal­la koti­kon­nuil­la­ni Hau­ki­pu­taal­la. Mitä kama­laa on tapah­tu­mas­sa his­to­rial­li­sel­le Kirk­ko­tiel­le? Koko tie on myl­lät­ty lähes kadun­vie­ri­ta­lo­jen por­tail­le asti. On.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vie­lä­kin kir­ve­lee

Eläin­ten vii­kon alkaes­sa 4.10. nousi­vat mie­leen kir­pai­se­vat muis­tot, vaik­ka aikaa on jo kulu­nut, koi­ras­ta, joka eli aivan tur­han elä­män ihmi­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Kyl­lä Iin seu­ra­kun­nan­kin pitäi­si kat­soa, miten se antaa rais­ka­ta ja hak­kuut­taa iki­met­siä. Naa­va Tapah­tui­pa kaup­pa­reis­sul­la Hau­ki­pu­taal­la. Emme jak­sa­neet nos­taa kalk­ki­säk­kiä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus