Yleisö

Täyt­tyy­kö maa­seu­tu voimaloista

Lait­toi miet­ti­mään, kun ensi ker­ran kuu­lin Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta ja sen laa­juu­des­ta, että nämä myl­lyt­hän näky­vät Poh­jois-Iin ja Olha­van lisäk­si esi­mer­kik­si Yli­ran­nal­le, jos­ta lähin myl­ly noin 3,5 km ja Yli-Iihin Kar­ja­lan­tiel­le, lähin myl­ly alle 5 km. Lisäk­si monet muut­kin myl­lyt näky­vät Yli-Iin moneen kolkkaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rat­ti­rai­voa

Aje­lin kaup­pa­reis­sul­ta kotiin­päin. Mar­tin­nie­men­tiel­lä perää­ni lii­mau­tui mus­ta Mer­su. Kai­kes­ta pää­tel­len sil­lä oli kii­re ja sitä jurp­pi tien tuk­ko­na ole­va kuu­den­kym­pin nopeut­ta aja­va van­ha pap­pa­rai­nen. Minua pelot­ti mel­kein perä­pus­ku­ris­sa kiin­ni aja­va meno­pe­li ja vilau­tin huo­mio­va­lo­ja. Pel­kä­sin, että ei näe ja ajaa koh­ta pääl­le, kun ei kän­ny­kän tui­jot­ta­mi­sel­ta huo­maa edes­sä ajavaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Kii­tos Kari Erik­son esiin­ty­mi­ses­tä ja haas­tat­te­lus­ta Flinkkilä&Kellomäki ‑ohjel­mas­sa. Lähi­pii­ri­ni on laa­jas­ti kii­tel­lyt sinua esiin nos­ta­mis­ta­si, ennen kaik­kea nuor­ten asiois­ta. Toi­vot­ta­vas­ti poliit­ti­set päät­tä­jät oli­vat kuulolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mel­kein totta

Pyö­räi­len koh­ti Hami­nan vene­sa­ta­maa niin kuin usea­na aamu­na sii­tä läh­tien kun sata­ma avat­tiin. Kyl­lä mei­dän iiläis­ten kel­paa näin hie­noil­la pyö­rä­teil­lä huris­tel­la, koh­ta saam­me kier­tää maan­kuu­lua riip­pusil­taa joki­var­ren ympäri. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­tä­vää metsänkäyttöä

Iin kun­nan yksi tavoi­te on saa­da hii­li­diok­si­di­pääs­töt nol­laan ja tätä onkin toteu­tet­tu monel­la tahol­la kun­nan alu­eel­la. Yksi mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­ta­va teki­jä on kun­nan omis­ta­mat puis­to- ja talous­met­sä­alu­eet ja nii­den käyt­tö teol­li­suu­den tar­pei­siin. Ii onkin aset­ta­nut tavoit­teek­seen ravin­ne­neut­raa­lin met­sä­suun­ni­tel­man ja hii­li­nie­lu­jen kasvattamisen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­hun kaavoituksesta

Suun­ni­tel­taes­sa maa-alu­een kaa­voit­ta­mis­ta asuin­käyt­töön, niin ensim­mäi­nen teh­tä­vä on teh­dä alu­eel­la kat­ta­vat maa­pe­rä­tut­ki­muk­set, joil­la tode­taan onko maa-alue sove­lias­ta rakentamiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuu­li­säh­köä, Poh­joi­nen näy­tel­mä kuu­des­sa näytöksessä

Ensim­mäi­nen näy­tös. Ryh­mä rakennus‑, maan­mit­taus- ja voi­ma­säh­köin­si­nöö­re­jä perus­taa insi­nöö­ri­toi­mis­ton poh­joi­seen kun­taan tavoit­tee­na tuu­li­voi­ma­loi­den suun­nit­te­lu, luvi­tus ja myyn­ti eteen­päin. Kie­li­tai­toi­nen eko­no­mi on hyvä lisä tii­miin. Vek­ku­li Oy on kasas­sa. Vek­ku­li käy tun­nus­te­le­vat neu­vot­te­lut kun­nan X vir­ka­mies­ten ja kun­nan­hal­li­tuk­sen ”tap­pi­mies­ten” kans­sa. Mitä­pä jos suun­ni­tel­tai­siin tuu­li­voi­ma­puis­to paran­ta­maan kun­nan tulo­ve­ro­ker­ty­mää ja vih­re­ää imagoa?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rat­kais­tiin­ko koro­nae­pi­de­mia Iissä?

”Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on sul­jet­tu 20.3.–16.8.2020 aika­na. Toi­min­ta kes­ki­te­tään Iin ter­veys­a­se­mal­le pal­ve­lu­tuo­tan­non tur­vaa­mi­sek­si koro­nae­pi­de­mian aikana.”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus