Nuoret

Äiti­ni lap­suu­des­sa ker­rot­tiin kum­mi­tus­ta­ri­noi­ta – Kan­san­pe­rin­teet ovat rikkaus

Kan­san­pe­rin­teet ovat vit­se­jä, ker­to­muk­sia, satu­ja, sanan­las­ku­ja ja usko­muk­sia, jot­ka ovat levin­neet ihmi­sel­tä toi­sel­le. Näi­den kek­si­jää ei tie­de­tä. Ennen kan­san­pe­rin­teet levi­si­vät suul­li­ses­ti esi­mer­kik­si vit­sit ja sanon­nat oli­vat help­po muis­taa, kos­ka ne oli­vat pituu­del­taan lyhyitä. 


Yli­kii­min­gin kou­lun halloweenjuhla

Yli­kii­min­gin kou­lun oppi­las­kun­ta sekä tukiop­pi­laat jär­jes­ti­vät hie­non hal­loween­juh­lan loka­kuun lopus­sa. Ohjel­mas­sa oli hal­lowee­nai­hei­sia pik­ku­ki­so­ja ruo­ka­vä­li­tun­nin aika­na, pako­huo­ne lii­kun­ta­sa­lis­sa sekä puku­kil­pai­lu. Näim­me­kin upei­ta asu­ja, kuten Joke­ri ja Har­ley Quinn sekä ket­su­pik­si ja sina­pik­si pukeu­tu­neet ystä­vyk­set. Jot­kut opet­ta­jis­ta oli­vat myös pukeu­tu­neet hui­kei­siin asuihin.


Nuo­ri­so­val­tuus­toon ennä­tys­mää­rä hakemuksia

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONEn kak­si­vuo­ti­nen toi­mi­kausi päät­tyy vuo­den lopus­sa. Haku nuo­ri­so­val­tuus­ton seu­raa­val­le toi­mi­kau­del­le päät­tyi loka­kuun lopus­sa. Oulun nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lei­hin palau­tet­tiin mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ennä­tys­mää­rä hake­muk­sia ympä­ri Oulua. Nuo­ri­so­val­tuus­toon hake­via 15–19-vuotiaita oulu­lai­sia tai Oulus­sa opis­ke­le­via ehdok­kai­ta on 50.
Mie­li­pi­de: Irti luu­rin vallasta!

Kun tulen kotiin, syön, teen läk­syt, otan puhe­li­men käteen ja alan selaa­maan sosi­aa­lis­ta medi­aa. Myö­hem­min huo­maan, kuin­ka pal­jon aikaa olen viet­tä­nyt kat­so­mal­la puhe­lin­ta. Pahim­mil­la­ni olen puhe­li­mel­la 12 tun­tia päi­väs­sä, joka on aivan jär­kyt­tä­vä määrä.