Nuoret

Teke­mis­tä ja koh­tei­ta kesän viet­toon lähiympäristössä

Kesäl­lä ei Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tar­vit­se tyl­sis­tyä, sil­lä pal­jon teke­mis­tä löy­tyy aina urhei­lus­ta museo­vie­rai­lui­hin asti. Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa kesäk­si usei­ta eri lei­re­jä ja kurs­se­ja, mut­ta myös edul­lis­ta ja ilmais­ta teke­mis­tä on run­saas­ti tarjolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Me ollaan nuo­ria, tot­ta kai me aina…

Ran­ta­poh­jal­la on ollut jo pit­kään yhteis­työ­tä ilmes­ty­mi­sa­lu­een kou­lu­jen kans­sa. Vii­koit­tain yhteis­työn hedel­miä jul­kais­taan Ran­ta­poh­jan nuor­ten­pals­tal­la Rant­si­kas­sa. Muka­na on vuo­sit­tain lähes 20 kou­lua, jois­ta osas­ta jut­tu­ja Rant­sik­kaan tekee useam­pi luok­ka. Kii­tos ihan jokaiselle!

Lue lisää

Novel­li: His­sin vanki

Avaan ker­ros­ta­lon oven ja pun­nit­sen mie­les­sä­ni, menen­kö his­sil­lä vai por­tai­ta. Pää­tän men­nä his­sil­lä, kos­ka minul­la on pal­jon tava­roi­ta muka­na ja pit­kän työ­päi­vän jäl­keen väsyt­tää kovas­ti. Pai­nan nap­pia ja odo­tan, että his­si las­keu­tuu ala­ker­taan. Astun his­siin ja ilok­se­ni huo­maan, ettei siel­lä ole mui­ta. En jak­sa olla sosi­aa­li­nen sil­loin, kun minul­la väsyt­tää ja on nälkä. 

Lue lisää

Kan­san­edus­ta­jan työ­tä tutuk­si edus­kun­nas­sa jär­jes­te­tys­sä nuor­ten parlamentissa

Edus­kun­nas­sa jär­jes­tet­tiin nuor­ten par­la­ment­ti 12.4. Yhteen­sä 150 kou­lus­ta ympä­ri Suo­mea saa­pui oppi­lai­ta tilai­suu­teen. Kii­min­ki­puis­ton kou­lus­ta tilai­suu­teen pää­si­vät osal­lis­tu­maan kak­si kou­lun oppi­las­kun­nan­hal­li­tuk­sen­jä­sen­tä Jes­se Malo ja Art­tu Park­ki­nen sekä hei­dän opet­ta­jan­sa ja oppi­las­kun­nan­hal­li­tuk­sen ohjaa­ja Eli­sa Kor­ho­nen.


Kan­san­edus­ta­ja Olga Oinas-Panu­ma vie­rai­li Vesa­lan koululla

Vesa­lan yksi­kön opet­ta­ja Elias Huh­ta­la orga­ni­soi hie­non ja mie­len­kiin­toi­sen aamu­päi­vän. Pudas­jär­vi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oinas-Panu­ma vie­rai­li Yli­kii­min­gin kou­lul­la Vesa­lan yksi­kös­sä. Tapah­tu­maan osal­lis­tui­vat Vesa­lan yksi­kös­tä 4–6 luok­kien oppi­laat ja Yli­kii­min­gin yksi­kös­tä kaik­ki vitosluokkalaiset. 


Kau­nii­ta sanoja

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8a:n oppi­laat ja opet­ta­ja miet­ti­vät Mikael Agrico­lan ja suo­men kie­len päi­vä­nä 9. huh­ti­kuu­ta sano­jen kau­neut­ta. Oppi­lai­den ja opet­ta­jan mie­les­tä kau­neim­mat suo­men kie­len sanat ovat: syk­sy, lin­nun­ra­ta, ken­gu­ru, äiti, kuusik­ko, mum­ma, joki kuu­ra, kesä, tai­vas, kebab, täh­den­len­to, usva ja elämä.


Kult­tuu­ri­kuu­lu­mi­sia Valtarilta

Vuo­si 2024 on ollut Val­ta­rin kou­lul­la on kult­tuu­ril­li­nen kevät. Meil­lä on käy­nyt elo­ku­vaoh­jaa­ja, kat­sot­tu elo­ku­va ja näy­tel­mä ja kir­jai­li­ja­vie­rai­lu­kin on vie­lä tulos­sa. Kou­lul­la on hyvää yhteis­työ­tä kun­nan kir­jas­ton kanssa. 

Hel­mi­kuus­sa kou­lul­la esi­tet­tiin Jevi’da-niminen elo­ku­va, jon­ka on ohjan­nut Kat­ja Gau­ri­loff. Elo­ku­va ker­toi saa­me­lais­nai­ses­ta, joka koki nuo­ruu­des­saan pak­ko­suo­ma­lais­ta­mis­ta. Se jul­kais­tiin 20 loka­kuu­ta 2023. Elo­ku­va esi­tet­tiin koko kou­lul­le, ja elo­ku­van ohjaa­ja Gau­ri­loff vie­rai­li kou­lul­lam­me ker­to­mas­sa meil­le yhdek­säs­luok­ka­lai­sil­le elo­ku­vas­ta ja sen teke­mi­ses­tä. Elo­ku­va oli vai­kut­ta­va. Se oli mus­ta­val­koi­nen ja sik­si­kin mie­len­kiin­tois­ta katsottavaa. 


Tik­Tok ja nuoret

Jos kysyt useim­mil­ta nuo­ril­ta hei­dän mie­li­pi­tei­tään some-maa­il­man suu­rim­mas­ta sovel­luk­ses­ta eli Tik­To­kis­ta, saat var­maan suu­rim­mak­si osak­si myön­tei­siä vas­tauk­sia. Jot­kut kui­ten­kin näke­vät totuu­den — hait­ta­puo­lia on enem­män kuin nii­tä hyviä.