Nuoret

Kau­nii­ta sanoja

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8a:n oppi­laat ja opet­ta­ja miet­ti­vät Mikael Agrico­lan ja suo­men kie­len päi­vä­nä 9. huh­ti­kuu­ta sano­jen kau­neut­ta. Oppi­lai­den ja opet­ta­jan mie­les­tä kau­neim­mat suo­men kie­len sanat ovat: syk­sy, lin­nun­ra­ta, ken­gu­ru, äiti, kuusik­ko, mum­ma, joki kuu­ra, kesä, tai­vas, kebab, täh­den­len­to, usva ja elämä.

Lue lisää

Kult­tuu­ri­kuu­lu­mi­sia Valtarilta

Vuo­si 2024 on ollut Val­ta­rin kou­lul­la on kult­tuu­ril­li­nen kevät. Meil­lä on käy­nyt elo­ku­vaoh­jaa­ja, kat­sot­tu elo­ku­va ja näy­tel­mä ja kir­jai­li­ja­vie­rai­lu­kin on vie­lä tulos­sa. Kou­lul­la on hyvää yhteis­työ­tä kun­nan kir­jas­ton kanssa. 

Hel­mi­kuus­sa kou­lul­la esi­tet­tiin Jevi’da-niminen elo­ku­va, jon­ka on ohjan­nut Kat­ja Gau­ri­loff. Elo­ku­va ker­toi saa­me­lais­nai­ses­ta, joka koki nuo­ruu­des­saan pak­ko­suo­ma­lais­ta­mis­ta. Se jul­kais­tiin 20 loka­kuu­ta 2023. Elo­ku­va esi­tet­tiin koko kou­lul­le, ja elo­ku­van ohjaa­ja Gau­ri­loff vie­rai­li kou­lul­lam­me ker­to­mas­sa meil­le yhdek­säs­luok­ka­lai­sil­le elo­ku­vas­ta ja sen teke­mi­ses­tä. Elo­ku­va oli vai­kut­ta­va. Se oli mus­ta­val­koi­nen ja sik­si­kin mie­len­kiin­tois­ta katsottavaa. 

Lue lisää

Tik­Tok ja nuoret

Jos kysyt useim­mil­ta nuo­ril­ta hei­dän mie­li­pi­tei­tään some-maa­il­man suu­rim­mas­ta sovel­luk­ses­ta eli Tik­To­kis­ta, saat var­maan suu­rim­mak­si osak­si myön­tei­siä vas­tauk­sia. Jot­kut kui­ten­kin näke­vät totuu­den — hait­ta­puo­lia on enem­män kuin nii­tä hyviä.

Lue lisää

Län­si­tuu­len kent­tä korjaukseen!

Käy­tän Län­si­tuu­len teko­nur­mi­kent­tää eni­ten kai­kis­ta teko­nur­mis­ta. Se on muu­ten hyvä, mut­ta nur­mi on alka­nut huo­no­ta. Kri­tiik­kiä nur­mi on saa­nut, kos­ka sen kva­li­teet­ti ei ole hyvä, mut­ta ken­tän kun­nos­ta vas­taa­va orga­ni­saa­tio ei ole teh­nyt mitään.


Nuo­ril­le enem­män apua ongelmiin

Nyky­ään monil­la nuo­ril­la on mie­len­ter­vey­son­gel­mia, mut­ta sitä ei iki­nä sai­si nor­ma­li­soi­da. Nuo­ril­la alkaa yleen­sä mur­ro­siäs­sä ongel­mat, kun mie­li muut­tuu ja keho muut­tuu. Mie­len­ter­vey­son­gel­miin vai­kut­taa kiusaa­mi­nen, kou­lu, stres­si, pai­neet, sosi­aa­li­nen media ja moni muu asia. 


Net­ti pahen­taa nuor­ten ulkonäköpaineita

Menen puhe­li­mel­le­ni, avaan Ins­ta­gra­min, näen usko­mat­to­man kau­nii­ta ja nät­te­jä ihmi­siä. Alan ver­ra­ta hei­hin itseä­ni enkä näe enää itseä­ni kau­nii­na tai pidä sii­tä mil­tä näy­tän. Masen­nun sii­tä ajatuksesta.… 


Aar­re

Sei­son hiek­kai­sel­la polul­la käsis­sä­ni lapio ja käpris­ty­nyt kart­ta, jon­ka löy­sin vii­me vii­kol­la sii­vo­tes­sa­ni ullak­koa. Kart­taa on piir­ret­ty lähi­met­säs­sä­ni kul­ke­va pol­ku, joka päät­tyy pie­neen punai­seen rastiin.