Nuoret

Rant­sik­ka: Kesä­lei­ril­le, ret­kei­le­mään, yhdes­sä oleilemaan

Kesä­fii­lis on ilmes­ty­nyt Oulus­sa jo 43. ker­ran. Kesä­fii­lik­seen on koot­tu tie­dot Oulus­sa jär­jes­tet­tä­väs­tä las­ten ja nuor­ten kesä­toi­min­nas­ta. Teke­mis­tä kesä­lo­mal­le tar­joa­vat Oulun kau­pun­gin lisäk­si jär­jes­töt, urhei­luseu­rat ja monet muut toimijat.

Lue lisää

Kas­vun ihmeel­le mahdollisuus

Yhtei­söl­li­sen kas­vi­maan sie­me­niä on jo idä­tet­ty yli­kii­min­ki­läi­sis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa kevään mit­taan. Tiis­tai­na Vesa­las­sa tal­koil­tiin kou­lun, päi­vä­ko­din, koti­kou­lu­toi­mi­kun­nan ja Reki-Vesa­lan kyläyh­dis­tyk­sen väen yhteis­työs­sä puu­tar­han perus­ta­mi­sek­si kou­lun joki­ran­taan. Vii­me päi­vien aika­na Yli­kii­min­gis­sä on myös vie­tet­ty Kylä puh­taak­si ‑päi­viä ja sii­vot­tu tal­koil­la kylä­ku­vaa siis­tik­si. Yhtei­söl­li­syys on voimissaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rant­sik­ka: Kel­lon kou­lu muka­na vai­kut­ta­mas­sa – Toi­von Agen­da 2030:n avul­la maa­il­mas­ta parem­pi paikka

Glo­baa­lia hyvin­voin­tia tukee aja­tus omas­ta hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä, ihmis­ten eli­no­lois­ta ja hei­dän väli­ses­tä tasa-arvos­ta sekä pakol­li­sis­ta tar­pei­den huo­leh­ti­mi­ses­ta. Tätä pyri­tään edis­tä­mään Toi­von Agen­da 2030 ‑pro­jek­tin avul­la. Sen mui­ta kes­kei­siä tavoit­tei­ta ovat myös ympä­ris­tön hyvin­voin­ti, ihmi­soi­keu­det sekä vede­na­lai­nen elä­mä. Tänä vuon­na Toi­von Agen­da 2030 yhdis­tyy Lue­taan! ‑tapah­tu­man kans­sa suu­rek­si yhteistapahtumaksi.


Nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­sel­ta rahaa Ylikiiminkiin

Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kous jakoi 10 000 euron mää­rä­ra­hat Oulun alu­een nuor­ten osal­li­suus­ryh­mien ehdo­tuk­sil­le äänes­tyk­sen jäl­keen. Yli­kii­min­gin suur­ten ideoi­jien eli Y.K.S.1 ‑ryh­män esi­tyk­sel­le parem­pien oles­ke­lu- ja opis­ke­lu­paik­ko­jen saa­mi­sek­si Yli­kii­min­gin kou­lun sisä­ti­loi­hin myön­net­tiin 1 200 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Keväi­nen juh­la-ate­ria Kui­va­nie­men tapaan

Kui­va­nie­men kou­lun 8. luo­kan valin­nai­sen koti­ta­lou­den ryh­mä suun­nit­te­li ja val­mis­ti keväi­sen juh­la-ate­rian. Sitä var­ten oppi­laat sekä muok­ka­si­vat löy­tä­mi­ään resep­te­jä että kek­si­vät nii­tä koko­naan itse. Alku­pa­la­na oli pais­tet­tu­ja peru­noi­ta ja sal­sa bra­vaa ja pää­ruo­ka­na broi­le­ri-par­sa­pas­taa ja vih­re­ää salaat­tia ruco­lal­la ja feta­juus­tol­la. Ate­rian kruu­na­si keväi­nen sit­rus-pas­sion-juh­la­juo­ma ja her­kul­li­nen valkosuklaa-marjatäytekakku. 


Rant­sik­ka: Pelat­kaa jalkapalloa!

Jäi­sit­kö sinä ennem­min soh­val­le löhöä­mään, kuin meni­sit ulos pelaa­maan jal­ka­pal­loa? Todel­la moni meis­tä ei “jak­sa” läh­teä ulos urhei­le­maan, esi­mer­kik­si pelaa­maan jal­ka­pal­loa ja samal­la nos­ta­maan omaa kun­toa. Kukaan meis­tä ei halua olla huo­nos­sa kun­nos­sa, kos­ka kuka­pa haluai­si olla yhtä lais­ka kuin laiskiainen.Rant­sik­ka: Nii­tyn van­ha koivu

Oli kau­nis kesä­päi­vä. Tai­vas oli kau­niin siner­tä­vä ja pil­vet liik­kui­vat tai­vaal­la kesä­tuu­len muka­na. Nii­tyl­lä mehi­läi­set pör­räi­li­vät kukis­sa kerää­mäs­sä sii­te­pö­lyä. Rau­hal­li­nen puron soli­na kruu­na­si kau­niin ympäristön.