Nuoret

Pank­ki­hol­veis­sa maa­il­man­kuu­lua taidetta

Kult­tuu­ri­pank­ki. Olim­me onnek­kai­ta ja pää­sim­me vie­rai­le­maan luok­kam­me kans­sa tai­de­näyt­te­lyyn, johon oli koot­tu teok­sia maa­il­man­kuu­lul­ta Andy War­ho­lil­ta sekä koti­mai­sel­ta rok­ki­täh­del­tä Andy McCo­yl­ta. Oulun kult­tuu­ri­pan­kin näyt­te­ly sijait­si enti­sen Suo­men Pan­kin tilois­sa Lyseon ja Tuo­mio­kir­kon naa­pu­ris­sa. Näyt­te­ly­lip­pu­jam­me oli­vat spon­so­roi­neet oulu­lai­set yri­tyk­set – kii­tok­set heille!

Lue lisää

Vaih­toon läh­tö avar­si maailmankatsomusta

Hau­ki­pu­taan lukion tois­ta luok­kaa käy­vä Moo­na Ala­nie­mi viet­ti hei­nä­kuus­sa kol­me viik­koa vaih­dos­sa Ita­lian Tosca­nas­sa Lions Nuo­ri­so­vaih­don kaut­ta. Lukion reh­to­rin lait­ta­ma Wil­ma-vies­ti vaih­to­mah­dol­li­suu­des­ta kiin­nos­ti Moo­naa, mut­ta 17 vuo­den ikä­ra­ja mietitytti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Miten eroon banaanikärpäsistä?

Banaa­ni­kär­pä­nen on lop­pu­ke­sän ja syk­syn rie­sa. Banaa­ni­kär­pä­sen munat ja tou­kat kan­ne­taan kau­pas­ta kotiin hedel­mien muka­na. Aikui­nen yksi­lö saa­daan vai­voik­si naa­pu­ria­sun­nos­ta ilman­vaih­to­ka­na­van välityksellä.


Lem­mi­kin kyn­sien lyhen­tä­mis­tä empi­vä omis­ta­ja voi tart­tua myös kynsiviilaan

Koi­ra on ylei­sin lem­mik­ki, jon­ka kyn­net kai­paa­vat sil­loin täl­löin lyhen­tä­mis­tä. Käy­tän­nös­sä kaik­ki sisä­lem­mi­kin lep­poi­saa elä­mää viet­tä­vät eläin­la­jit voi­vat kui­ten­kin jos­kus olla kyn­sien trim­mauk­sen tar­pees­sa. Kyn­net eivät sisä­ti­lois­sa kulu, ja ammat­ti­lais­ten trim­mat­ta­vak­si voi­daan tuo­da hyvin­kin yllät­tä­viä eläinlajeja.


Sosi­aa­li­nen media vai­kut­taa nuor­ten kulutuskäyttäytymiseen

Sosi­aa­li­sen median ja some­vai­kut­ta­jien roo­li nuor­ten kulut­ta­jien elä­mäs­sä on lisään­ty­nyt. Jyväs­ky­län yli­opis­tos­sa toteu­te­tut tuo­reet tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että nuo­ret raken­ta­vat ja esit­te­le­vät kulut­ta­jai­den­ti­teet­ti­ään nime­no­maan sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Viih­dear­voa ja yhteis­kun­nal­lis­ta kri­tiik­kiä vaa­lean­pu­nai­ses­sa paketissa

Kuu­kausia sit­ten alka­nut odo­tus hui­pen­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na, kun Bar­bie-elo­ku­va sai vih­doin ensi-iltan­sa Suo­mes­sa. Elo­ku­van luo­ma innos­tus ja yhtei­söl­li­syys näkyi­vät pink­kiin­pu­keu­tu­nees­sa ylei­sös­sä. Bar­bie sen osoit­taa, sekä yhtei­sös­sä että yksi­löl­li­syy­des­sä on voimaa. 


Suos­ta syn­tyy 20 000 ton­nia hyttysiä

Hömö­tiais­pa­ris­kun­ta syö kesäs­sä tois­ta­kym­men­tä kiloa hyt­ty­siä. Syy­tä on syö­dä­kin, sil­lä yhdel­tä suo­ne­liöl­tä kuo­riu­tuu nor­maa­li­na hyt­tys­ke­sä­nä 5 000 ini­si­jää. Pel­käs­tään Kai­nuun ja Poh­jois-Poh­jan­maan pin­ta-alas­ta suo­ta on 375 000 heh­taa­ria, mikä tar­koit­taa 20 000 mil­jar­dia hyt­tys­tä. Bio­mas­sak­si muu­tet­tu­na luku tar­koit­taa 20 000 ton­nia hyttysenlihaa.