Nuoret

Nuo­ret nuk­ku­vat lii­an vähän

Ennen nukuin mel­kein joka aamu lii­an pit­kään, mut­ta nyt kun menen aiem­min nuk­ku­maan, olen huo­man­nut, että opis­ke­lu on pal­jon hel­pom­paa ja muka­vam­paa. Nume­ro­ni para­ni­vat heti, eikä aina väsyt­tä­nyt niin pal­jon. Olen myös huo­man­nut, että monet luok­ka­lai­se­ni ovat kou­lu­päi­vän aika­na todel­la väsy­nei­tä, ja he myös ker­to­vat nuk­ku­neen­sa mones­ti alle seit­se­män­kin tuntia.

Lue lisää

Eläin­ko­kei­den pitäi­si jää­dä historiaan

Mil­tä sinus­ta tun­tui­si, jos sinun vat­sa­si täy­tet­täi­siin ben­sal­la ja alko­ho­lil­la tai sai­sit lii­kaa tai lii­an vähän ruo­kaa? Raa­jo­ja­si lei­kel­täi­siin ja sinul­le aiheu­tet­tai­siin kei­no­te­koi­ses­ti eri­lai­sia sai­rauk­sia, kuten dia­be­tes­ta ja masen­nus­ta? Masen­nus­ta? Eikö kuu­los­ta­kin aivan absur­dil­ta? Ymmär­rän, että lää­ke­tie­det­tä halu­taan kehit­tää, sai­rauk­sia paran­taa ja ihmis­ten eli­ni­kää mah­dol­li­ses­ti piden­tää. Mut­ta eläi­met ovat aivan lii­an eri­lai­sia ver­rat­tu­na ihmi­siin. Eläin­suo­je­lu­asian­tun­ti­ja Lau­ra Uoti­la kir­joit­taa: “Ihmis­ten ja mui­den eläin­la­jien bio­lo­gi­sis­ta erois­ta joh­tuen yli 90 pro­sent­tia sel­lai­sis­ta lääk­keis­tä, jot­ka on eläin­ko­keis­sa havait­tu tur­val­li­sik­si ja tehok­kaik­si, eivät läpäi­se ihmi­sil­lä teh­tä­viä kokeita.”

Lue lisää

Miten urhei­lu vai­kut­taa nuo­ren kehitykseen?

Nykyi­sin nuo­ret har­ras­ta­vat lii­an vähän lii­kun­taa. Monet muut asiat vie­vät nuor­ten aikaa. Se kuin­ka nuo­ret osal­lis­tu­vat lii­kun­taan, on usein kiin­ni sii­tä, miten van­hem­mat suh­tau­tu­vat lii­kun­taan. Van­hem­pien esi­merk­ki kan­nus­taa lap­sia ja nuo­ria liikkumaan.


Read Hour herät­ti ajatuksia

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8a-luok­­ka oli muka­na tänä vuon­na Read Hou­ris­sa. Oppi­laat kir­joit­ti­vat sen jäl­keen mie­li­pi­tei­tä luku­tai­dos­ta, ‑tai­dot­to­muu­des­ta ja itse tapah­tu­mas­ta. Lukutaito…


Lef­fa­vie­raa­na

Kel­lon kou­lus­sa vie­tet­tiin elo­ku­va­viik­koa. Kat­soim­me äidin­kie­len tun­nil­la Valas­rat­sas­ta­ja-elo­ku­van, jon­ka on ohjan­nut Niki Caro 2002. Se ker­too Uuden-See­lan­nin mao­reis­ta, jot­ka usko­vat, että he pol­veu­tu­vat Pai­keas­ta eli valasratsastajasta.