Nuoret


Mie­li­pi­de: Unen mer­ki­tys koululaiselle

Minus­ta unen mer­ki­tys kou­lu­lai­sil­le on tär­keä, jot­ta he jak­sa­vat käy­dä kou­lua, näh­dä kave­rei­ta ja har­ras­taa. Nuor­ten pitäi­si kiin­nit­tää enem­män huo­mio­ta aikaan, jon­ka he nuk­ku­vat. Jos tulee väsy­nee­nä kou­luun, ei jak­sa kes­kit­tyä tun­neil­la ja mie­len­kiin­to ei koh­dis­tu opis­ke­luun. Tämän takia nuo­ren pitäi­si nuk­kua 8–10 tuntia. 


Mie­li­pi­de: Video­pe­lien mahdollisuudet

Suu­rin osa tun­te­mis­ta­ni van­hem­mis­ta hen­ki­löis­tä pitää video­pe­le­jä tur­ha­na ja aivo­ja tap­pa­va­na ajan­ku­lu­na. Hei­dän mie­les­tään pelit aiheut­ta­vat syr­jäy­ty­mis­tä, todel­li­suu­den ja vir­tu­aa­li­maa­il­man eron häl­ve­ne­mis­tä. Nämä asiat olen toden­nut hyvin ylei­sik­si ole­tuk­sik­si video­pe­leis­tä. Osa niis­tä on vir­heel­li­siä, eikä niis­tä ole mitään näyttöä.