Nuoret

Apuoh­jaa­jat vauh­dis­sa Kii­min­gin nuok­ka­ril­la – Syys­kar­ne­vaa­lit val­taa­vat Syke-talon piha-alu­een lauantaina

Vii­me tal­ve­na kym­men­vuo­tias Hil­la Mat­ti­la mars­si Kii­min­gin nuok­ka­ril­le ja ilmoit­ti halua­van­sa sin­ne töi­hin. Ohjaa­ja Son­ja Paa­so tote­si tytöl­le, että kun hän ei ole pomo, niin pitää soit­taa pomol­le, joka näis­tä asiois­ta päät­tää. Hil­la soit­ti nuo­ri­so­pal­ve­lui­den Nina Gra­na­til­le, joka ker­toi, että tyt­tö on vie­lä lii­an nuo­ri työn­te­ki­jäk­si, mut­ta apuoh­jaa­jak­si hän voi­si halu­tes­saan alkaa. Sii­tä läh­ti liik­keel­le tapah­tu­ma­sar­ja, joka on tämän vuo­den aika­na tuo­nut Kii­min­gin nuok­ka­ril­le 12 apuoh­jaa­jaa, ja onpa käy­tän­tö levin­nyt kuu­le­man mukaan muil­le­kin nuokkareille. 

Lue lisää

Mitä on per­soo­nal­li­nen pukeutuminen?

Nyky­tyy­lin ja ihmis­ten aja­tus­maa­il­man kak­si­nais­mo­ra­lis­ti­suus on häm­men­tä­vää. Jos pukeu­tuu pil­li­fark­kui­hin ja neu­lee­seen, on lii­an taval­li­nen. Jos lait­taa ylleen leveät far­kut ja lyhyen topin, on alus­sa per­soo­nal­li­nen ja sit­ten, aivan yhtäk­kiä, kul­kee lii­kaa mas­san muka­na. Jat­ku­vas­ti pyri­tään per­soo­nal­li­suu­teen eri kei­noin, mut­ta onko kukaan aja­tel­lut, että lopul­ta per­soo­nal­lis­ta onkin käyt­tää pil­li­fark­ku­ja? Jat­ku­va eri­lai­suu­teen pyr­ki­mi­nen joh­taa sii­hen, että lopul­ta kaik­ki havit­te­le­vat sitä samal­la taval­la, ja het­ken kulut­tua ollaan jäl­leen lähtöpisteessä. 

Lue lisää

Vink­ke­jä lukioon lähteville

Jäl­leen hää­möt­tää edes­sä uusi kou­lu­vuo­si. Var­sin­kin perus­kou­lun­sa päät­tä­neil­lä oppi­lail­la on nyt jän­nät pai­kat, kun vas­tas­sa on täy­sin uudet ympyrät.Uusi Juras­sic World on jät­ti­mäi­nen pettymys

On vai­kea uskoa, että elo­ku­va­his­to­rian pysy­väs­ti mul­lis­ta­nut Juras­sic Park täyt­tää ensi vuon­na 30 vuot­ta. Aikoi­naan kumouk­sel­li­sia eri­kois­te­hos­tei­ta esi­tel­lyt Ste­ven Spielbergin…


Peli­ker­ho­ja koko kylän lap­sil­le ja nuorille

Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tus pal­kit­si 250 euron jat­ko­to­teu­tus­ra­hal­la vuo­den Nuo­ri­so Lea­der pro­jek­tik­si Tirin­ky­län peli­mie­het – nimi­sen pro­jek­tin. Pro­jek­tin ovat toteut­ta­neet Art­tu­ri Kan­to­jär­vi, Jus­tus Leh­mi­kan­gas sekä Vili Vää­rä­nie­mi Kiimingistä. 


Kel­lon skeit­ti­ramp­pi avat­tiin juhlamenoin

Kel­loon vii­me syk­sy­nä raken­ne­tun skeit­ti­ram­pin ava­jai­sia juh­lit­tiin vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na. Kou­lun taka­pi­ha täyt­tyi pian nuo­ris­ta ja moni tuli pai­kal­le koko per­heen voi­min. Ava­jais­ta­pah­tu­mas­sa musiik­ki rai­ka­si, innok­kaat nuo­ret tes­ta­si­vat ramp­pia ja tar­jol­la oli myös läm­mi­ket­tä mak­ka­ran ja gril­lat­tu­jen vaah­to­kark­kien muo­dos­sa. Kel­lon kou­lun reh­to­ri Juha Heik­ki­nen kiit­ti puhees­saan kaik­kia ram­pin raken­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­nei­ta taho­ja sekä muis­tut­ti alu­een pitä­mi­ses­tä viihtyisänä.


Kii­min­ki­jo­ki runoissa

Hau­ki­pu­taan kou­lun 7. luo­kan MOK-tee­ma­na on tänä vuon­na ollut vesi. MOK tar­koit­taa monia­lais­ta oppi­mis­ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa on muka­na usei­ta eri oppiai­nei­ta, tänä luku­vuon­na esi­mer­kik­si kemia, bio­lo­gia, ter­veys­tie­to ja äidinkieli.