Nuoret

Runon kei­not kokeilussa

Hau­ki­pu­taan kou­lun 7e kokei­li eri­lai­sia runon kei­no­ja, esi­mer­kik­si elol­lis­ta­mis­ta ja kuva­ru­noi­lua. Myös perin­tei­nen rii­mit­te­ly sai luo­kas­sa val­lan kokei­lun aika­na. Aihe oli täy­sin vapaa. Pää­asia oli, ettei kukaan aja­tel­lut, ettei osai­si runoil­la. Täs­sä luo­kan runosatoa.

Aurin­ko kuun­te­lee sinua,

kun puhua päl­pä­tät kir­ja­si sivua.

Jos nuk­kuu jos­kus tai­vas alla,

ois hyvä et tai­vas ei räy­häis kar­hun lailla.

Kun tark­kaan kuun­te­let liplatusta,

saa­tat kuul­la kuinka

alkaa puro puhel­la viisauksia.

Myrs­ky­sääl­lä, tai­vas koval­la päällä

kau­pun­ki kuis­kii tätä,

älä len­toon läh­de täältä.

Kun runoi­li­ja tuntematon,

ran­do­mia latelee.

Syn­tyy runo tällainen,

ei hän muu­ta keksinytkään.


Media­vii­kon meemityöpajassa

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Media­tai­to­viik­koa. Hau­ki­pu­taan kou­lul­la kävi Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tos­ta Eeva-Maria Ala­ta­lo vetä­mäs­sä 7D:lle mee­mi­työ­pa­jan. Aluk­si meil­le ker­rot­tiin medias­ta ja muun muas­sa sii­tä, mikä on media­kupla. Mee­mit ovat inter­ne­tis­sä leviä­viä kuvia, videoi­ta ja teks­tiä sisäl­tä­viä humo­ris­ti­sia sisäl­tö­jä, jot­ka leviä­vät nopeasti.


Kou­lu — etuoi­keus vai taakka?

Jou­dun mene­mään joka päi­vä kou­luun — ei ole väliä haluan­ko vai en. Samaan aikaan Afga­nis­ta­nis­sa tytöt eivät pää­se kou­luun, vaik­ka haluai­si­vat. Suo­mes­sa on pakol­li­nen oppi­vel­vol­li­suus, mut­ta onko se enem­män­kin etuoi­keus kuin velvollisuus?


Kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le moto­ris­teil­le pai­kal­lis­leh­tien Antti-patsas

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan MKKV ry on saa­nut Suo­men pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­män vuo­den 2022 Ant­ti-pat­saan tun­nus­tuk­sek­si ansiok­kaas­ta, koko Suo­meen ulot­tu­vas­ta yhtei­söl­li­ses­tä ja kon­kreet­ti­ses­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiusaa­mis­ta vastaan. Kale­va­lai­sia runoja

Hau­ki­pu­taan kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­set opis­ke­le­vat Kale­va­laa. Samal­la syn­tyy runo­ja omis­ta tunnelmista.