Nuoret

KKP:n tytöt läh­te­vät SM-tur­nauk­seen tais­te­le­maan mestaruudesta

Kii­min­gin Kiek­ko­poi­kien N16-jouk­kue on hyväs­sä virees­sä ja läh­tee val­men­ta­jan­sa Hei­di Hal­li­kai­nen mukaan hyvin yhteen hit­sau­tu­nee­na Kera­val­le huh­ti­kuun SM-tur­nauk­seen tavoit­te­le­maan ei vähem­pää eikä enem­pää kuin mes­ta­ruut­ta. Jouk­kue sai lop­piais­tur­nauk­ses­sa esi­ma­kua pelaa­mi­ses­ta toi­sia kovia jouk­kuei­ta vas­taan, ja tuo tur­naus antoi lupauk­sen menestyksestä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Voi­si­ko läk­sy­jä vähentää?

Tulen pit­kän kou­lu­päi­vän jäl­keen kotiin ja haluai­sin vain levä­tä het­ken, mut­ta tie­dän läk­sy­jen odot­ta­van. Kii­reh­din kou­lus­sa teh­tä­vien kans­sa, mut­ta niis­tä jäi sil­ti puo­let kotiin. Yli­huo­men­na on koe­kin, enkä ole vie­lä keren­nyt aloit­taa luke­mis­ta. Epä­toi­vo alkaa val­la­ta minut. Miten ehdin saa­da kaik­ki teh­tä­vät hoidettua?

Lue lisää

Kou­lu­ruo­kai­lu on lii­an myöhään

Var­sin­kin kah­del­la vii­mei­sel­lä tun­nil­la ennen ruo­kai­lua kes­ki­tyn näl­kää­ni enem­män kuin ope­tuk­seen. Jos kou­lu alkaa aikai­sin esi­mer­kik­si kah­dek­san aikaan ja pitää herä­tä tun­tia aiem­min val­mis­tau­tu­maan kou­luun, kym­me­nen aikaan voi olla jo näl­kä, kun edel­li­sen ker­ran on syö­ty kol­me tun­tia sitten.


Mopo­kort­ti pitäi­si saa­da jo 14-vuotiaana

Mie­les­tä­ni mopo­kor­tin saa­mi­nen jo 14-vuo­ti­aa­na pitäi­si hyväk­syä, mut­ta vain sil­lä ehdol­la, jos on koke­mus­ta mopol­la aja­mi­ses­ta, eli peri­aat­tees­sa voi hakea eri­tyis­lu­van mopo­kort­tiin niin kuin ajokorttiin.


Tur­val­lis­ta ulkoilua

Kaik­ki tie­tä­vät sen yhden koi­ran omas­sa naa­pu­rus­tos­sa, joka hauk­kuu jokai­sel­le, joka kul­kee pihan ohi, tai sen, jota on pelot­ta­vaa ohit­taa kadul­la, kos­ka omis­ta­ja antaa sen tul­la aina vain lähemmäs. 


Luon­toa ei saa roskata!

Ros­kaa­mi­nen ei ole hyväk­si luon­nol­le eten­kään siel­lä asu­vil­le eläi­mil­le. Yleen­sä moni nuo­ri ajat­te­lee että “no eihän yksi ros­ka sin­ne tän­ne hait­taa mitään” mut­ta kun tot­ta puhuu niin kyl­lä sekin hait­taa. Yhden ros­kan maa­tu­mi­seen menee noin 12 — 20 vuot­ta riip­puen roskasta. 


Parem­pi­laa­tuis­ta kouluruokaa

Moni jät­tää kou­lus­sa syö­mät­tä, sil­lä ruo­ka on huo­no­laa­tuis­ta eikä se ole moni­puo­lis­ta. Esi­mer­kik­si urhei­le­vat nuo­ret tar­vit­se­vat pal­jon pro­teii­nia ja ravin­tei­ta, joi­ta kou­lu­ruo­ka ei pal­joa sisäl­lä. Urhei­li­joil­la on myös tree­ne­jä kou­lu­päi­vän jäl­keen, ja he eivät vält­tä­mät­tä saa tar­vit­ta­vaa ravin­tei­den määrää.