Hau­ki­pu­das

Muis­to­kir­joi­tus: Sep­po Louk­ko­lan muis­tol­le

Sep­po oli tosi­aan van­ha ystä­vä­ni. Ei siis van­ha, vaan pit­kä­ai­kai­nen ystä­vä­ni. Tapa­sin hänet ensim­mäi­sen ker­ran olym­pia­vuon­na 1952 Oulun lyseoon men­täes­sä. No, emme sil­loin vie­lä ystä­vys­ty­neet. Se tapah­tui myö­hem­min, kun asuin yhden luku­vuo­den Louk­ko­las­sa 1955–1956. Olin Louk­ko­las­sa täys­hoi­dol­la. Tuo­na vuon­na tapah­tui pal­jon. Sain tutus­tua moniin Sepon suku­lai­siin ja mui­hin ystä­viin. Sil­loin puu­hat­tiin monen­mois­ta pie­nes­sä poru­kas­sa, johon kuu­lui­vat mm. Sepon ser­kut Jak­ki­lan tytöt Sei­ja ja Kyl­lik­ki, sekä jouk­koon kuu­lu­nut Mar­ja, jos­ta tuli myö­hem­min Sepon ensim­mäi­nen vai­mo ja las­ten Arin ja Kir­sin äiti. Tämän poru­kan kans­sa lii­kut­tiin pal­jon ja puu­hat­tiin monen­mois­ta. Oikein hyvin muis­tan Sepon van­hem­mat, Eskon ja Tii­nan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu tabu

Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu ja lähi­suh­de­vä­ki­val­ta on edel­leen yhteis­kun­nas­sa tabu­jen jou­kos­sa. Aihet­ta käsi­tel­lään Hau­ki­pu­taan Muis­ti­kah­vi­las­sa 23.4. kel­lo 13.30 alka­vas­sa tilai­suu­des­sa. Vie­raak­si Oulun seu­dun muis­tiyh­dis­tyk­sen vie­raak­si Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan Fros­te­ruk­sen-saliin (Kirk­ko­tie 10) saa­pu­vat Mar­ja­lee­na Kyl­lö­nen ja Riit­ta Vesa­la Oulun Seu­dun Män­ty­ko­ti ry:n Koti­vä­ki-hank­kees­ta. Tilai­suus on kai­kil­le avoin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 17

Hau­ki­pu­das

Ti: kala­keit­to, suo­la­kurk­ku, leik­ke­le, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­na­vii­pa­le­laa­tik­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kurk­ku, kas­vis­vuo­ka. To: pork­ka­na­so­se­keit­to, juus­to, tuo­re­pa­la, mar­ja­kiis­se­li. Pe: kink­ku­kiusaus, tomaat­ti-sipu­li­sa­laat­ti, kas­vis­kiusaus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan juh­la­vuo­den luki­ja­mat­ka Ita­li­aan

Ran­ta­poh­ja teki 50-vuo­tis­juh­la­vuo­den luki­ja­mat­kan Ita­li­aan yhteis­työs­sä Mat­ka­Ma­ja­kan kans­sa 9.–13.4.Reissuun läh­ti 29 hen­ki­löä pää­asias­sa leh­den levik­kia­lu­eel­ta, mut­ta muka­na oli mat­kaa­jia myös Pat­ti­joel­ta, Lumi­joel­ta, Oulun­sa­los­ta, Kem­pe­lees­tä ja Oulus­ta. Tutus­tuim­me Ita­lian kau­pun­kei­hin vii­den päi­vän ajan. Las­keu­duim­me tiis­tai­na 9.4. aamu­päi­väl­lä Roo­man len­to­ken­täl­le, mis­tä oli bus­si­kul­je­tus Napo­lin ohit­se Sor­ren­toon. Bus­si­mat­kan aika­na näh­tiin pal­jon näh­tä­vyyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­das pää­osas­sa Mika Ron­kai­sen rikos­sar­jas­sa

On ehti­nyt kulua 14 vuot­ta sii­tä, kun Hau­ki­pu­taan seu­dul­la edel­li­sen ker­ran kuvat­tiin ison bud­je­tin viih­de­tuo­tan­toa. Tuol­loin hau­ki­pu­taa­lai­set ympä­ris­töt sai­vat kun­nian toi­mia venä­läi­sen Vii­rit­san kylän roo­lis­sa Kai­ja Juu­rik­ka­lan las­te­ne­lo­ku­vas­sa Valo (2005).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kan­na­tus­taan

Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kan­na­tus­taan edus­kun­ta­vaa­leis­sa Oulun vaa­li­pii­ris­sä. Puo­lue saa uuteen edus­kun­taan yhteen­sä nel­jä paik­kaa. Perus­suo­ma­lai­set kerä­si 20,7 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä ja kas­vat­ti ääni­mää­rään­sä 4,2 pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kivi­nie­mes­sä äänes­tet­tiin ahke­ras­ti

Hau­ki­pu­taan kuu­des­ta äänes­ty­sa­lu­ees­ta Kivi­nie­mes­sä äänes­tys­pro­sent­ti nousi hui­ke­aan 76,4:een pro­sent­tiin. Kivi­nie­mes­sä eni­ten ääniä kerä­si kes­kus­tan Juha Sipi­lä (121), toi­sek­si eni­ten vasem­mis­to­lii­ton Han­na Sark­ki­nen (99) ja kol­man­nek­si SDP:n Tyt­ti Tup­pu­rai­nen (84).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Jos­pa muu­tos­ta tapah­tui­si”

Aurin­koi­nen kevät­sää hou­kut­ti läh­te­mään äänes­tä­mään koko per­heen voi­min Riit­ta Sal­ko­sa­lon ja Juha Kova­lai­sen. Muka­na oli­vat ensi syk­sy­nä kou­luun mene­vä Eetu, 3-vuo­tias Valt­te­ri ja vau­nus­sa nuk­ku­neet kol­men kuu­kau­den ikäi­set kak­so­set Hen­ri ja Pet­ri.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus