Haukipudas

Pap­pi­lan­rin­tee­seen nousee uusia rivitaloja

Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­taan Ran­nan­tien var­teen Pap­pi­lan­rin­tee­seen on raken­teil­la uusi rivi­ta­lo­koh­de, johon kol­meen rivi­ta­loon tulee yhteen­sä 14 asun­toa. Rivi­ta­lot val­mis­tu­vat lop­pu­ke­säl­lä 2022. 

Raken­ta­ja on oulu­lai­nen Sate Raken­nus Oy, joka käyn­nis­tää ensi kevää­nä toi­sen vas­taa­van koko­luo­kan rivi­ta­lo­hank­keen vie­rei­sel­le ton­til­le Län­si­tuu­len ja San­ta­hol­man suunnalla.

Lue lisää

Sovit­te­lul­la talo­kaup­po­jen rii­ta-asiat rat­kea­vat oikeu­den­käyn­tiä huo­mat­ta­vas­ti nopeammin

Kun posi­tii­vi­sia tun­tei­ta ja tule­vai­suu­den uskoa herät­tä­neen talo­kau­pan jäl­ki­mai­nin­geis­sa heräät outoi­hin oirei­siin, joi­den syyk­si epäi­let kos­teus­vau­rio­ta, joka ei ole pal­jas­tu­nut sinul­le eikä myy­jäl­le­kään kaup­po­ja teh­täes­sä, olet ehkä elä­mä­si haas­ta­vim­mas­sa tilan­tees­sa. Jou­dut asian­tun­ti­joi­den avus­tuk­sel­la sel­vit­tä­mään sen, mikä ja kuin­ka laa­ja vau­rio on. Myös myy­jä halu­aa teh­dä tut­ki­muk­sia omien asian­tun­ti­joi­den­sa kanssa. 

Lue lisää

Hei­ton edus­tus­nai­set tipah­ti­vat Suo­men Cupin jat­kos­ta – tavoi­te kui­ten­kin saavutettiin

Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set koh­ta­si vii­me vii­kon lop­pu­na täy­sin uuden tut­ta­vuu­den SBS Wir­mo Aka­te­mian. Vas­tus­ta­jan jouk­kue oli erit­täin tai­ta­va, nuo­ri ja liik­ku­va jouk­kue. Peli oli HaHe:lle han­ka­la, mut­ta HaHe teki kui­ten­kin sen min­kä tar­vit­si, ja vei pelin lopul­ta koke­muk­sen tur­vin luvuin 2–1.

Lue lisää


Uusi meren­ran­ta­lei­ri­kes­kus Lois­to ihastuttaa

Jo tam­mi­kuus­sa tänä vuon­na val­mis­tu­nut­ta uut­ta meren­ran­ta­lei­ri­kes­kus­ta pääs­tiin vii­mein esit­te­le­mään ylei­söl­le avoi­mien ovien mer­keis­sä vii­me kes­ki­viik­koil­ta­na. Koro­na­ti­lan­teen takia vuo­den alku­puo­lis­ko oli hil­jai­se­loa, mut­ta kesäl­lä Lois­tos­sa voi­tiin aloit­taa rip­pi­kou­lu­lei­rit ja mui­ta­kin kokoon­tu­mi­sia on jo järjestetty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
“Kyl­lä maal­la on mukavaa”

Kol­jun syys­mark­ki­noil­la Halo­sen­nie­mes­sä oli lep­poi­sa tun­nel­ma lau­an­tai­na kun kylä­läi­set ja mark­ki­na­vie­raat kau­em­paa­kin tuli­vat ostok­sil­le ja tapaa­maan tut­tu­ja. Perin­teis­ten maa­lais­mark­ki­noi­den myyn­ti­pöy­dil­tä Kol­jun­ma­jan piha­pii­ris­tä löy­tyi syk­syn satoa, käsi­töi­tä, vaat­tei­ta, pai­kal­lis­ta kir­jal­li­suut­ta, koru­ja, lähi­ruo­kaa ja kala­tuot­tei­ta. Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys piti kah­vio­ta ja tar­jo­si kai­kil­le kävi­jöil­le käris­te­mak­ka­ran. Myyn­ti­pai­kat oli­vat ilmaisia.