Haukipudas

Puku­ko­pit kiinni

Oulun kau­pun­gin ulko­lii­kun­ta­paik­koi­hin liit­ty­vät puku­huo­ne­ti­lat sul­je­taan aina­kin 18.12.2020 asti. Puku­huo­ne­ti­lo­jen sul­ke­mi­ses­ta päät­ti tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la Oulun kau­pun­gin hyvinvointilautakunta.

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan ton­tin kaa­voi­tus eteni

Ran­ta­poh­jan ton­tin ase­ma­kaa­van muu­tos Hau­ki­pu­taan Huvi­po­lul­la ete­nee. Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi hank­keen vien­nin eteen­päin tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Kaa­va­hank­kees­sa ollaan muut­ta­mas­sa kysei­sen kort­te­lin (2104a) sekä katua­lu­een ase­ma­kaa­va­mää­ri­tyk­siä ja kort­te­li­nu­me­roa. Ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nos oli näh­tä­vil­lä 15.9.–15.10. Luon­nok­ses­ta esi­tet­tiin yksi lausun­to ja yksi mie­li­pi­de, jot­ka eivät ole aiheut­ta­neet muu­tok­sia aema­kaa­vaeh­do­tuk­seen. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta aset­taa nyt ase­ma­kaa­van ja alu­een tont­ti­jaon muu­tok­set lain mää­rää­mäl­lä taval­la jul­ki­ses­ti nähtäville.

Lue lisää

Kii­min­ki­läis­aloit­tees­ta on syn­ty­mäs­sä yleis­oh­je kun­to­por­tai­den rakentamiseen

Kii­min­gin reser­vi­läi­set ry:n luot­saa­ma­na ollaan par­hail­laan luo­mas­sa val­ta­kun­nal­lis­ta yleis­oh­jet­ta kun­to­por­tai­den raken­ta­mi­seen. Hank­keel­le hae­taan Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu- ja kehi­tys­hank­kei­den tukea. Oulun kau­pun­ki ja Suo­men Hiih­to­liit­to ovat jo osal­taan muka­na rahoit­ta­mas­sa pro­jek­tia. Hank­keen rahoi­tus on koh­dan­nut mat­kan var­rel­la han­ka­luuk­sia, mut­ta nyt mukaan hou­ku­tel­laan Oulun lisäk­si myös mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja. Oulun kau­pun­ki näkee, että ohjet­ta voi­si­vat jat­kos­sa käyt­tää hyväk­seen muun muas­sa eri yhdis­tyk­set kun­to­por­tai­ta toteuttaessaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­mis­to koolla

Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­mis­to kokoon­tui vii­kon­lop­pu­na etäyh­tey­del­lä syys­ko­kouk­sen mer­keis­sä. Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­mis­ton puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa 40-vuo­tias sai­raan­hoi­ta­ja, FM Olli Koho­nen Oulus­ta. Kausi on Koho­sen nel­jäs. Ensim­mäi­se­nä vara­pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa Hei­di Haa­ta­ja Limin­gas­ta ja 2. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin Suvi Rön­ty­nen Oulusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hei­jas­tin­lii­veil­lä tur­vaa pimeään

Syk­syl­lä 2014 Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bi jär­jes­ti ensim­mäis­tä ker­taa hei­jas­tin­lii­vi­tem­pauk­sen, jon­ka puit­teis­sa klu­bin jäse­net jakoi­vat kaup­pa­liik­kei­den edus­toil­la Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la jalan­kul­ki­joil­le hei­jas­tin­lii­ve­jä. Idean aikui­sil­le jaet­ta­vis­ta huo­mio­lii­veis­tä sai Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bin sil­loi­nen pre­si­dent­ti Ismo Piri herät­ty­ään poh­ti­maan monen jalan­kul­ki­jan näky­mät­tö­myyt­tä pimeil­lä syk­syi­sil­lä teil­lä liikkuessa.Hau­ki­pu­taan lap­si­per­hei­den hyvin­voin­tia kar­toi­tet­tu kyselyllä

Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys kokous­ti his­to­rian­sa ensim­mäi­sen ker­ran etä­nä Teams-sovel­­luk­­sen väli­tyk­sel­lä ver­kos­sa viik­ko sit­ten. Lin­joil­la oli enim­mil­lään 12 osa­not­ta­jaa mukaan­lu­kien jär­jes­tä­jät, jotka.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus