Hau­ki­pu­das

Nuo­ri­so kai­paa teke­mis­tä myös tal­vi­sin

Joka syk­sy ja tal­vi kes­kus­te­lu­pals­toil­la vilah­taa aina­kin ker­ran kes­kus­te­lu, jos­sa poh­di­taan nuor­ten oles­ke­lua kaup­po­jen tuu­li­kaa­peis­sa. Kom­ment­te­ja on niin puo­les­ta kuin vas­taan­kin. Kesäl­lä ran­nat ja puis­tot par­haim­mil­laan kuhi­se­vat nuo­ria, mut­ta tal­ven tul­len oles­ke­lu­pai­kat kyläl­lä vähe­ne­vät huo­mat­ta­vas­ti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Perin­teis­tä gril­li­ruo­kaa aitio­pai­kal­ta

Mat­ti Miet­tu­nen val­mis­taa ja tar­joi­lee perin­teis­tä gril­li­ruo­kaa Hau­ki­pu­taan ehkä kes­kei­sim­mäl­tä näkö­ala­pai­kal­ta Step In -gril­li­ra­vin­to­las­ta Revon­tien ja Ran­nan­tien kulmauksessa.Päivän keit­to­lou­naak­si hän on val­mis­ta­nut kana­keit­toa ja gril­liin hän lait­taa tiri­se­mään käris­te­mak­ka­roi­ta vähän ennen ovien avau­tu­mis­ta ja lou­na­sa­jan alkua. Gril­li­ruo­ka-annos­ten lisäk­si lou­na­sai­ka­na tar­jol­la on myös kebab-salaattiannoksia.Grilliruokien lis­tal­le ovat tul­leet perin­teis­ten annos­ten lisäk­si eri­koi­sem­mat bur­ge­rit, mut­ta ruo­ka­lis­tan perus­ta­na ovat kui­ten­kin perin­tei­set gril­li­ruu­at, joi­ta tila­tes­sa asia­kas tie­tää, mitä saa. Yksi pai­kan klas­si­kois­ta on maku­pa­la, ja mui­ta omia annok­sia on kehi­tel­ty pit­kin mat­kaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vete­raa­ni­tyk­ki etsii jäl­leen uut­ta kotia

Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa enti­sen kun­nan­vi­ras­ton ton­til­la on sota­muis­to­merk­ki­nä van­ha sodan­ai­kai­nen kent­tä­tyk­ki, jol­le etsi­tään jäl­leen uut­ta sijoi­tus­paik­kaa. Tykil­le on löy­dyt­tä­vä uusi paik­ka ensi kesä­nä, sil­lä alu­eel­ta ale­taan luo­vut­taa tont­te­ja ja raken­taa ker­ros­ta­lo­ja. Museon yhtey­teen tai muil­le seu­ra­kun­nan mail­le tykin sijoit­ta­mi­nen ei ole­kaan mah­dol­lis­ta. Uudes­ta pai­kas­ta on uusi idea: Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan sil­lan­kor­vaan män­nik­köön, joka sijoit­tuu myös suun­nit­teil­la ole­van uuden vir­kis­tys­rei­tin var­rel­le. San­ta­hol­ma näh­dään lii­an syr­jäi­se­nä paik­ka­na tykil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Jou­lu­tun­nel­maa Kel­lon kou­lul­la

Kel­lon kou­lun ruo­ka­la muun­tau­tui jou­lui­sek­si myy­mä­läk­si vii­me lau­an­tai­na, kun kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta Vii­sa­ri jär­jes­ti jou­lu­myy­jäi­set jo tois­ta ker­taa. Jou­lu­lau­lut soi­vat ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tero Sep­pä­ses­tä Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­nen

Voi­ma­nos­ta­ja Tero Sep­pä­nen nimet­tiin lau­an­tai­na Hau­ki­pu­das-päi­vil­lä Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­sek­si. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät perus­te­li valin­taa sil­lä, että Sep­pä­nen on saa­vut­ta­nut run­saas­ti arvo­ki­sa­mi­ta­le­ja ja tuo­nut Hau­ki­pu­das­ta esil­le ympä­ri Suo­mea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­lin vaa­te tuli Hau­ki­pu­taal­le

Jää­lin Vaa­te ava­si tal­vi­myy­mä­län Hau­ki­pu­taal­la tors­tai­na. – Aina­kin alku on ollut vil­kas­ta ja lupaa­vaa, kiit­te­le­vät yrit­tä­jät Marit­ta ja Har­pin­der Singh.Haukiputaalla Jää­lin Vaa­te toi­mii aina­kin hel­mi­kuun lop­puun asti, mut­ta jos näyt­tää sil­tä, että tar­vet­ta vaa­te­kau­pal­le Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa on ja kaup­pa käy, vuo­kra­so­pi­mus­ta on mah­dol­li­suus jat­kaa, ker­too paris­kun­ta. Vaa­te­lii­ke toi­mii Revon­tien var­rel­la Punai­sen Ris­tin Point­ti-myy­mä­län vie­res­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kalas­tus­ta Kel­lon merel­lä

Kun tar­kas­te­lem­me van­has­ta kar­tas­ta ran­ta­vii­vaa 1450- luvun puo­li­vä­lis­sä, huo­maam­me asu­tuk­sen kes­kit­ty­neen Kel­los­sa Kel­lon Ison­lah­den ympä­ril­le ja Kii­min­ki­joel­la Joke­lan kylän tie­noil­le.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus