Haukipudas

Arvoi­tus sata vuot­ta van­han pii­rus­tuk­sen teki­jäs­tä ratkesi

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin 21.3. jut­tu, jos­sa ker­rot­tiin van­han kou­lu­kir­jan välis­tä löy­ty­nees­tä pii­rus­tuk­ses­ta, jon­ka oli teh­nyt Putaan­ky­län kou­lun oppi­las sata vuot­ta sit­ten. Mai­se­maa kuvaa­van pii­rus­tuk­sen taka­na oli sig­nee­raus: V.J. Meri­läi­nen 1923. 

Piir­tä­jän tytär, 83-vuo­tias Aila Leh­ti­nen tun­nis­ti pii­rus­tuk­sen taka­na ole­van isän­sä sig­nee­rauk­sen. Kysees­sä on Vil­ho Jal­ma­ri Meri­läi­nen (s. 1908, k. 1981). 

Lue lisää

Ase­ma­kaa­van muu­tok­sel­la täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Kiviniemeen

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti aset­taa näh­tä­vil­le ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­to­seh­do­tuk­sen, joka kos­kee kah­ta raken­ta­ma­ton­ta kort­te­lia Kel­lon Kivi­nie­mes­sä Nie­lu­tiel­lä. Kaa­vaa muu­te­taan yleis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ees­ta asuin­pien­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen sal­li­vak­si. Kort­te­lei­hin voi­daan raken­taa yksi­ker­rok­si­sia pien- ja rivitaloja.

Lue lisää

Oulu muka­na aiem­paa vah­vem­min muka­na Kii­min­ki­jo­ki ry:ssä

Kii­min­ki­jo­ki ry on joki­var­ren kun­tien perus­ta­ma yhdis­tys, jon­ka tar­koi­tus on teh­dä Kii­min­ki­jo­kea ja sen ympä­ris­töä tun­ne­tuk­si vir­kis­tys- ja mat­kai­lua­lu­ee­na koti­maas­sa ja ulko­mail­la. Yhdis­tys pyr­kii edis­tä­mään mat­kai­lue­lin­kei­non, luon­non vir­kis­tys­käy­tön ja joki­var­si­seu­dun ja vesis­tön luon­non­ta­lou­del­lis­ta kehit­tä­mis­tä jäsen­kun­tien alueella.


Valin­nai­sai­neet ovat kivoja

Oulus­sa ala­kou­lun 5. ja 6. luok­kien oppi­laat saa­vat vali­ta valin­nai­sia oppiai­nei­ta, joi­ta opis­kel­laan kak­si tun­tia vii­kos­sa. Valit­ta­vat aineet vaih­tu­vat vuo­sit­tain muun muas­sa oppi­lai­den toi­vei­den, resurs­sien ja tilo­jen mukaan. Valin­nai­sis­sa aineis­sa on vuo­sit­tain vaih­te­lua. Tänä luku­vuon­na Hau­ki­pu­taal­la Ase­man kou­lul­la on opis­kel­tu yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta, ympä­ris­tö­lii­kun­taa, kuvaa­ma­tai­toa, robo­tiik­kaa ja liikuntaa. 

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus on valin­nai­nen, jos­sa ope­tel­laan yrit­tä­mi­sen vai­hei­ta. Haas­tat­te­lim­me yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen opis­ke­li­jaa Kert­tu Lah­tis­ta.

Mik­si valit­sit tämän valinnaisen?

– Kos­ka se vai­kut­ti kivalta

Mikä on kivoin­ta täs­sä valinnaisessa? 

–Yri­tyk­sen suunnitteleminen.

Mitä teet­te täs­sä valinnaisessa?

– Opis­ke­lem­me yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen liit­ty­viä tär­kei­tä asioi­ta ja lopuk­si perus­tam­me yri­tyk­set, jois­sa myym­me itse teh­ty­jä tava­roi­ta tai lei­vok­sia. Kou­lul­le kut­su­taan van­hem­pia ja kylä­läi­siä asiakkaiksi.


April­lia, aprillia

Ran­ta­poh­jas­ta 18.4.1974: Vuo­si­kym­me­niä sit­ten oli erääl­lä työ­maal­la nuo­ri poi­ka töis­sä. Kysyi mes­ta­ril­ta: – Min­kä­lai­nen tun­ti­palk­ka? – Sii­nä parin mar­kan huja­koil­la. –Kyl­lä­hän minä sen kak­si mark­kaa ymmär­rän, mut­ta pal­jon­ko se hujak­ka tekee pääl­le? L.P. Kello


Tv-sar­ja: Räjäh­dys­herk­kä on läm­min­hen­ki­nen nuor­ten­sar­ja ran­kois­ta aiheista

Kou­lu­kiusat­tu tyt­tö kat­soo tui­ma ilme kas­voil­laan koh­ti kame­raa. Edes­sä avau­tuu kun­nan lii­kun­ta­hal­li, jon­ne kaik­ki hänen lukion­sa oppi­laat – kiusaa­jat mukaan­lu­kien – ovat kokoon­tu­neet kat­so­maan sali­ban­dy­fi­naa­lia. Seläs­sään tytöl­lä on sel­kä­rep­pu, jon­ka sisäl­tä löy­tyy oma­te­koi­nen pommi.


Hei­ton seu­ran­mes­ta­ruu­det ratkottu

Hau­ki­pu­taan Hei­ton seu­ran­mes­ta­ruus­hiih­dot pidet­tiin kes­ki­viik­ko­na 22.3. Vir­pi­nie­mes­sä. Ladut oli­vat erio­mai­ses­sa kun­nos­sa ja hiih­tä­jien mukaan luis­to erin­omai­nen, eikä mai­se­maa pyyh­ki­nyt lumi­tuis­ku näyt­tä­nyt hait­taa­van osallistujia. 


Toi­mit­ta­jal­ta: Me äänes­tä­jät olem­me nyt kingejä

Eläm­me edus­kun­ta­vaa­lien jän­nit­tä­vää lop­pu­ki­ri­viik­koa. Ase­tel­mat ovat har­vi­nai­sen jän­nit­tä­vät, sil­lä kol­men suu­rim­man puo­lu­een kär­jen jär­jes­tys rat­ken­nee vas­ta myö­hään sun­nun­tai-ilta­na, kun var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän äänet on las­ket­tu. “Empi­viä ja epä­var­mo­ja” äänes­tä­jiä lie­nee vie­lä pal­jon, mikä tekee tilan­tees­ta kutkuttavan.