Hau­ki­pu­das

Digi­talk­ka­ri aut­taa pul­mis­sa

Kir­jas­to tar­jo­aa neu­vo­ja ja opas­tus­ta asiak­kail­le tie­to­tek­niik­kaon­gel­mis­sa ja antaa apua myös digi­taa­lis­ten lait­tei­den käy­tös­sä. Kir­si Olli­kai­nen aloit­ti digi­talk­ka­rin teh­tä­vis­sä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 9.4.Pulmia, joi­ta eteen voi tul­la, ovat esi­mer­kik­si miten kir­jas­tos­sa voi tulos­taa ja miten skan­ne­ria käy­te­tään. Apua voi tar­vi­ta verk­ko­kir­jas­ton käyt­töön tai sii­hen, mis­tä löy­tyy tai miten käy­te­tään e-aineis­toa. Opas­tus­ta tar­vi­taan usein myös ohjel­ma­so­vel­luk­sis­ta, joi­ta nykyi­sin tar­vi­taan monien pal­ve­lui­den käyttämisessä.Digitalkkarilta voi myös kysyä neu­voa omien lait­tei­den käyt­töön liit­ty­vis­sä ongel­mis­sa.– Mukaan voi ottaa oman puhe­li­men, table­tin tai kan­net­ta­van tie­to­ko­neen, neu­voo Kir­si Olli­kai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

MATO ohja­maan maan­käyt­töä ja raken­ta­mis­ta

Oulun maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma (MATO) 2018–2022 hyväk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na. Val­tuus­to palaut­ti ohjel­man tam­mi­kuus­sa uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Tuol­loin esil­le nousi muun muas­sa Jää­lin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHyviä ideoi­ta Tor­pan­mäen urhei­lua­lu­eel­le

Oulun kau­pun­ki on ase­ma­kaa­voit­ta­mas­sa Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen aluet­ta, jon­ne suun­ni­tel­laan mit­ta­vaa urhei­­lu-, lii­­kun­­ta- ja vir­kis­ty­sa­luet­ta. Alu­een kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta asuk­kai­ta ja toi­mi­joi­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maik­ki Har­jan­ne lah­joit­ti ori­gi­naa­li­ku­vi­aan Kel­lon kir­jas­tol­le

Pro Fin­lan­dia -pal­kit­tu, rei­lus­ti yli sata kir­jaa jul­kais­sut siun­tio­lai­nen kuvit­ta­ja-kir­jai­li­ja Maik­ki Har­jan­ne lah­joit­ti ori­gi­naa­li­ku­vat Min­tun syn­ty­mä­päi­vä -kir­jas­ta Kel­lon kir­jas­tol­le. Kuvat ovat olleet maa­lis­kuul­ta saak­ka esil­lä Kivi­nie­men kou­lun yhtey­des­sä ole­val­la kir­jas­tol­la, jon­ne ne nyt yllä­tys­lah­joi­tuk­sen jäl­keen jää­vät pysy­väs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nui­ja­mie­het tais­te­li nousus­ta

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten mies­ten sali­ban­dy­jouk­kue nousi vii­me kau­den hie­no­jen pelien jäl­keen 4. divi­sioo­naan PS M4D-23 loh­koon. Nui­ja­mies­ten kausi sujui jäl­leen hyvin,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­din­taa ja luo­vuu­den kukois­tus­ta

Kel­lon ylä­kou­lun valo­­ku­­vaus- ja kuva­tai­de­ker­hon tai­de­näyt­te­ly “Rik­kai­den ihmis­ten pra­meat Uplan­dia -bileet” on esil­lä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 1.5. saak­ka. Esil­lä on valo­ku­via,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ora­van kou­lu­museo lak­kau­tusu­han alla

Enti­sel­lä Ora­van kou­lul­la Kel­los­sa sijait­se­van kou­lu­museon tule­vai­suus on epä­sel­vä. Oulun pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä on esi­tet­ty Ora­van kou­lu­museo­ta lak­kau­tet­ta­vak­si ja sen esi­neis­tön säi­lö­mis­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Arjen tai­to­ja, yri­tys­tie­toa ja yhtei­söl­li­syyt­tä

Mar­tin­nie­me­läi­ses­sä kam­paa­mos­sa käy mel­koi­nen hyö­ri­nä. Mar­tin­nie­men kou­lun 5-luo­­kan valin­nai­sai­ne­ryh­mä “Arjen tai­dot ja koti­ta­lous”  on saa­pu­nut vie­rai­lul­le luo­kan kum­miy­ri­tyk­seen Lei­lan Tuk­­ka-Tupaan.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus