Haukipudas

Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä hoi­de­taan mar­ras­kuun alus­ta alkaen infek­tio-oirei­set ja muut poti­laat saman katon alla

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa pure­taan har­ki­tus­ti koro­nae­pi­de­mian poik­keus­jär­jes­te­ly­jä ja pala­taan askel lähem­mäs nor­maa­lia. Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ote­taan vas­taan sekä infektio-oireisia…

Lue lisää

Syn­nyin­seu­tu Pet­sa­mo säi­lyy aina muistoissa

Yrjö Moso­rin oli 13-vuo­tias, kun per­he jou­tui läh­te­mään Pet­sa­mos­ta evak­koon toi­sen ja vii­mei­sen ker­ran jat­ko­so­dan päät­teek­si vuon­na 1944 ja jät­tä­mään rak­kaat koti­kon­nut. Tiet toi­vat Hau­ki­pu­taal­le ja ensik­si Häyrysenniemeen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Näky­mää Hau­ki­pu­taan kirk­koon parannetaan

Hau­ki­pu­taan kau­nis kirk­ko halu­taan saa­da parem­min näky­vil­le Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­tä sil­lal­ta ja Kii­min­ki­joen vas­ta­ran­noil­ta katot­tu­na. Äsket­täin on sovit­tu, että näky­mää aio­taan edel­leen paran­taa kar­si­mal­la puus­toa ran­nan tun­tu­mas­ta. Per­kaus­ta on jo aiem­min­kin teh­ty, mut­ta se ei näy riit­tä­vän, sil­lä kas­vus­toa tulee koko ajan lisää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ky­län sil­ta­han­ke käyn­tiin ensi keväänä

Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä alkaa Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän Joki­ky­län sil­lan mit­ta­va perus­pa­ran­nus­työ kevääl­lä 2022. 

Hank­keen 4,1 mil­joo­nan euron val­tion rahoi­tus oli vie­lä äsket­täin epä­var­maa, mut­ta nyt on var­mis­tu­nut, että val­tio on myön­tä­nyt koh­tee­seen rahoi­tuk­sen vuo­sil­le 2022–23, ker­too tie- ja raken­nus­suu­ni­tel­ma­vas­taa­va Ari Kuo­te­sa­ho Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskuksesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tuus­to­sa­lien uusi elämä

Entis­ten kun­tien, entis­ten kun­nan­ta­lo­jen val­tuus­to­sa­lit elä­vät pää­osin kun­ta­lii­tok­sen jäl­keis­tä uut­ta ja aktii­vis­ta elä­mää. Oulun kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ole­va Kii­min­gin val­tuus­to­sa­li on päi­vä­ko­din käy­tös­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tila on asu­kas­tu­van ja asuk­kai­den kokoon­tu­mis­paik­ka­na. Yli-Iin val­tuus­to­sa­li on siir­ty­nyt kun­nan­ta­lon kau­pan myö­tä yksi­tyi­so­mis­tuk­seen. Kui­va­nie­men val­tuus­to­sa­li on Iin kun­nan omis­tuk­ses­sa ja se on osa Kui­va­nie­men kir­jas­toa. Hau­ki­pu­taan kun­nan­ta­lo val­tuus­to­sa­lei­neen on puret­tu, ja tont­ti on tyhjillään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valo­kui­dun hin­ta ryti­näl­lä alas Haukiputaalla

Täys­kui­tu las­kee kaik­kien Hau­ki­pu­taal­la jo liit­ty­nei­den tai jat­kos­sa liit­ty­vien valo­kui­tu­liit­ty­män hin­nan sataan euroon. Aiem­min liit­ty­mä­hin­ta on ollut 1 290 euroa. Syy­nä hin­nan voi­mak­kaal­le las­kul­le on se, että Täys­kui­tu halu­aa saa­da valo­kui­dun kaik­kien ulottuville.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Me Itse ryh­mä suun­taa kat­seen tulevaan

Hau­ki­pu­taan Me Itse ryh­mä on kehi­tys­vam­mais­ten oma ryh­mä Hau­ki­pu­taal­la. Menos­sa on jo 11. toi­min­ta­vuo­si. Koro­na-aika on rajoit­ta­nut tämän­kin yhtei­sön toi­min­taa, mut­ta vii­me kesäs­tä läh­tien ryh­mä on voi­nut koh­da­ta jo kas­vo­tus­ten­kin ja kokoon­tua yhtei­siin tapaa­mi­siin ja kokouk­siin. Jäl­leen­nä­ke­mis­tä on odo­tet­tu. Hie­noa tava­ta taas kave­rei­ta ja teh­dä asioi­ta yhdessä!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus