Haukipudas

Kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toi­hin tuli jon­kin ver­ran täydennyksiä

Oulus­sa kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tan jät­ti 16 puo­luet­ta vii­me tiis­tain mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Lisäk­si jätet­tiin yksi yhteis­lis­ta. Iis­sä ehdo­kas­lis­tan jät­ti kuusi puoluetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pelt­si etsi Kii­min­ki­joel­ta tul­vaa — ja löysikin

Pelt­sin toi­nen luon­to ‑ohjel­maa kuvat­tiin huh­ti­kuun lopun ja tou­ko­kuun alun aika­na Kii­min­ki­joel­la. Mik­ko “Pelt­si” Pel­to­la yhdes­sä tii­min­sä kans­sa oli tul­lut joel­le kuvaa­maan kevään tul­via ja melo­maan tul­va­ve­sien täyt­tä­mil­le met­sil­le ja pel­loil­le sekä otta­maan mit­taa itses­tään Kii­min­ki­joen monis­sa kos­kis­sa. Vaik­ka tämän vuo­den tul­va ei ollut kovin­kaan mit­ta­va, tul­vi­via aluei­ta löy­tyi sil­ti. Ohjel­man kuvauk­set aloi­tet­tiin vap­pu-aat­to­na Kur­tin­hau­das­ta Haukiputaalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­sel­ta rahaa Ylikiiminkiin

Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kous jakoi 10 000 euron mää­rä­ra­hat Oulun alu­een nuor­ten osal­li­suus­ryh­mien ehdo­tuk­sil­le äänes­tyk­sen jäl­keen. Yli­kii­min­gin suur­ten ideoi­jien eli Y.K.S.1 ‑ryh­män esi­tyk­sel­le parem­pien oles­ke­lu- ja opis­ke­lu­paik­ko­jen saa­mi­sek­si Yli­kii­min­gin kou­lun sisä­ti­loi­hin myön­net­tiin 1 200 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nal­le lisää rakennusoikeutta

Oulun kau­pun­gil­la on val­mis­teil­la ase­ma­kaa­va Hau­ki­pu­taan Keis­kas­sa alu­eel­le, jol­la sijait­see Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan nykyi­set kak­si kiin­teis­töä toi­mis­to­ti­la ja varas­to­ra­ken­nus. Ase­ma­kaa­van laa­din­taan liit­tyen kau­pun­ki sol­mii Säh­kö­osuus­kun­nan kans­sa maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen, joka sisäl­tää maan­luo­vu­tus­ta puo­lin ja toisin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Soti­las­ko­ti­liit­to 100 vuotta

Soti­las­ko­ti­jär­jes­tö on maam­me van­hin, vuo­des­ta 1918 yhtä­jak­soi­ses­ti toi­mi­nut, vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­va maan­puo­lus­tus­jär­jes­tö. Toi­min­ta on vapaa­eh­tois­työ­tä varus­mies­ten hyväk­si. Soti­las­ko­ti­työ­tä tekee 36 soti­las­ko­tiyh­dis­tys­tä ympä­ri Suo­men, kai­kis­sa Suo­men varus­kun­nis­sa, lei­ri­so­ti­las­ko­deis­sa ja myyn­ti­au­tois­sa. Soti­las­ko­dit­to­mat yhdis­tyk­set tuke­vat varus­mie­hiä varus­kun­nis­sa toi­mi­vien yhdis­tys­ten kaut­ta sekä toi­mi­vat lei­ri­so­ti­las­ko­deis­sa ja maanpuolustustapahtumissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vapo muut­ti nimeään

Vapo Oy:n yli­mää­räi­nen yhtiö­ko­kous on päät­tä­nyt yhtiön nimen muu­tok­ses­ta. Yhtiön uusi nimi on Neo­va Oy ja koti­paik­ka Jyväs­ky­län kau­pun­ki. Muu­tos astuu voi­maan heti, kun kaup­pa­re­kis­te­ri on rekis­te­röi­nyt muutoksen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Keväi­set kon­sert­ti­tuo­kiot Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taa­lais­taus­tai­set muusi­kot Rei­jo Ala­ta­lo (lau­lu), Elias Nie­me­lä (piano/urut) ja Rai­mo Paa­so (laulu/piano) toteut­ta­vat tilauk­ses­ta keväi­set kon­sert­ti­tuo­kiot yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen hyväk­si. Kon­ser­tit pidetään…