Haukipudas

Koh­ti väre­jä ja valoa — Hele­na Kokon oma “tais­te­lu­ta­ri­na” pur­kau­tuu taiteeseen

Hele­na Kok­ko aloit­ti maa­laus­har­ras­tuk­sen vain kak­si vuot­ta sit­ten, mut­ta tau­lu­ja on syn­ty­nyt tihe­ään tah­tiin. Innos­tus maa­laa­mi­seen puh­ke­si kuk­kaan elä­män kään­ne­koh­das­sa, kun hän sai diag­noo­sin sai­ras­ta­mas­taan dys­to­nias­ta. Edel­tä­nyt oli vuo­si­kym­me­nen jat­ku­neet epä­mää­räi­set oireet ja kivut koko kehos­sa, voi­mat­to­muus ja väsy­mys. Juok­se­mis­ta lää­kä­ril­tä toi­sel­le ja epä­tie­toi­suut­ta sii­tä, mikä on vialla. 

Paran­ta­vaa hoi­toa dys­to­ni­aan ei ole, mut­ta vii­mein sel­vin­neen diag­noo­sin myö­tä voi­tiin aloit­taa oirei­ta lie­vit­tä­vä lää­ke­hoi­to ja toi­min­ta­ky­kyä paran­ta­va kuntoutus. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Paik­ka­kun­tien kah­vi­ka­lus­to­ja löy­tyy kaapeista

Ran­ta­poh­jas­sa etsit­tiin syys­kuus­sa (RP 15.9) Kii­min­ki-aihei­sen kah­vi­ka­lus­ton syn­ty­ta­ri­naa. Kupit pal­jas­tui­vat urhei­luseu­ra Vesais­ten Poi­kien varain­han­kin­nan tem­pauk­sek­si (RP 20.9. ) Tämän jäl­keen toi­mi­tuk­seen otti yhteyt­tä Anri Tiri, joka ker­too, että hänel­lä on kum­mi­se­tän­sä Osmo San­ta­mäen piir­tä­mät Tor­nio-aihei­set kahvikupit. 

Lue lisää

Kivi­nie­meen suun­nit­teil­la täydennysrakentamista

Kel­lon Kivi­nie­men Nie­lu­tiel­lä sijait­se­vaan kah­teen raken­ta­mat­to­maan kort­te­liin on suun­ni­tel­mis­sa täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta. Kort­te­lei­ta 878 ja 879 kos­ke­va ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen luon­nos on paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä 24.10. saak­ka palaut­teen jät­tä­mis­tä var­ten. Kaa­vaa muu­te­taan yleis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ees­ta asuin­pien­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen sallivaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Spe­si­aa­lie­ri­koi­nen ja muu­ta mukavaa

Ran­ta­poh­jas­ta 27.9.1973: Ei se mitään hait­taa, sanoi Hese aina, kun toi­sil­le vahin­ko sat­tui. Puto­si­pa ker­ran lank­ku tapu­lis­ta Hesen pää­hän. Kave­ri sanoi, että ei se mitään hait­taa. Kyl­lä se nyt hait­taa, sanoi Hese ja pite­li pää­tään. K.R.Martinniemi

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pan nai­sil­la pis­te tuliaisina

Vii­me sun­nun­tai­na oli­vat Sei­nä­joel­la olo­suh­teet koh­dil­laan kun Hau­Paa vas­taan aset­tui sar­ja­kol­mo­nen SJK omal­la hie­nol­la sta­dio­nil­laan. Otte­lu pysyi pää­osin Hau­Pan hal­lin­nas­sa koti­jouk­ku­een kes­kit­tyes­sä vastahyökkäyksiin.


Hau­ki­pu­taan tori val­mis­tuu loka­kuun alkupuolella

Hau­ki­pu­taan toria­lu­een perus­teel­li­nen kun­nos­tus­työ val­mis­tuu loka­kuun alku­puo­lel­la. Torin oli alun­pe­rin mää­rä olla val­mis syys­kuun lopus­sa, mut­ta ura­kan aika­na on jou­dut­tu teke­mään pie­niä muu­tos­töi­tä niin, että ne ovat vai­kut­ta­neet aika­tau­luun. Muu­toin torin uudis­tus­työt ovat eden­neet suun­ni­tel­lus­ti, ker­too raken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Saku Pel­to­nie­mi Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­tia­lu­een suun­ni­tel­ma­luon­nos­ta voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin saakka

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin 30.9. saak­ka. Suun­ni­tel­ma mää­rit­tää tavoit­tei­ta, toi­min­ta­ta­po­ja ja pal­ve­lu­ver­kos­toa tule­vil­le vuo­sil­le. Suunnitelman…