Haukipudas

Iso-Mie­hi­kän saa­ren luon­non­hoi­to­työt jat­ku­vat talkootyönä

Iso-Mie­hi­kän luon­non­hoi­dol­li­set kun­nos­tus­työt teh­dään aina­kin kah­te­na vuo­te­na tal­koo­voi­min, sil­lä Met­sä­hal­li­tuk­sel­la ei ole mah­dol­li­suus jat­kaa kun­nos­tuk­sia omal­la työ­voi­mal­la, sil­lä rahaa koh­tee­seen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vie­kää tuh­kat­kin pesäs­tä – taiteilijalle

Ran­ta­poh­jas­ta 29.9.1977: Niku oli tun­ne­tus­ti tun­ne­tus­ti nuu­ka mies ja aivan kal­ju­pää. Ker­ran sau­nas­sa hän näki emän­tän­sä pese­vän hiuk­si­aan sham­pool­la. Hän sanoi när­käs­ty­nee­nä, että mik­si sinä ostat kal­lis­ta tukan­pe­suai­net­ta. Saip­pual­la minun­kin pää­ni on puh­taak­si läh­te­nyt. Sii­hen emän­tä: “Sil­lä­pä juu­ri.” Himmi

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muis­to­kir­joi­tus: Rai­li Spets, ystä­vä­ni, anoppini

Vain joi­ta­kin kuu­kausia surun ja kai­pauk­sen täyt­tä­mä les­keys sai kes­tää. Pit­kän onnel­li­sen avio­lii­ton päät­ti rakas­te­tun ja tur­val­li­sen puo­li­son kuo­le­ma vii­me syk­sy­nä. Omat­kin voi­mat hii­pui­vat lopul­ta nopeasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­ja­tur­naus pela­taan jälleen

Perin­tei­käs Ran­ta­poh­ja­tur­naus jär­jes­te­tään jäl­leen muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen tule­va­na lau­an­tai­na 20.4. Hau­ki­pu­taal­la jää­hal­lil­la. Tois­ta kaut­taan Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Joona.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKau­nii­ta sanoja

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8a:n oppi­laat ja opet­ta­ja miet­ti­vät Mikael Agrico­lan ja suo­men kie­len päi­vä­nä 9. huh­ti­kuu­ta sano­jen kau­neut­ta. Oppi­lai­den ja opet­ta­jan mie­les­tä kau­neim­mat suo­men kie­len sanat ovat: syk­sy, lin­nun­ra­ta, ken­gu­ru, äiti, kuusik­ko, mum­ma, joki kuu­ra, kesä, tai­vas, kebab, täh­den­len­to, usva ja elämä.Suo­ma­lai­set korot­tai­si­vat mie­luum­min kulu­tus­ve­ro­ja kuin tuloveroja

Suo­ma­lais­ten sel­keä enem­mis­tö (57 %) ei mak­sai­si mie­lel­lään nykyis­tä enem­pää vero­ja. Pak­ko­raos­sa enem­mis­tö (51 %) kiris­täi­si kulu­tus­ve­ro­ja tulo­ve­ro­jen sijaan, sel­vi­ää EVAn (Elin­kei­noe­lä­män val­tuus­kun­ta) kevään 2024 Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus