Hau­ki­pu­das

Sääs­tö­jä on vai­ke­aa enää löy­tää reu­na-alueil­ta

Miten löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta, kun enti­siä­kin pal­ve­lui­ta on supis­tet­tu, poh­dit­tiin Oulun poh­joi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa  Rita­har­jun moni­toi­mi­kes­kuk­ses­sa vii­me tors­tai-ilta­na. Alue­foo­ru­mit jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa yhtä aikaa nel­jäl­lä alu­eel­la. Rita­har­juun oli kut­sut­tu poh­joi­sen väkeä miet­ti­mään miten Oulun kau­pun­gis­sa voi­tai­siin vähen­tää meno­ja ja saa­da lisää tulo­ja tai miten inves­toin­te­ja pitäi­si  arvot­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Haku­ko­ne ker­too lem­mik­kien mat­kus­tus- ja maa­han­tuon­tieh­dot

Koi­rien, kis­so­jen ja fret­tien mat­kus­tus- ja maa­han­tuon­tieh­to­jen haku­ko­ne on avat­tu Ruo­ka­vi­ras­ton sivuil­le osoit­tees­sa www.ruokavirasto.fi. Haku­ko­neel­la voi käte­väs­ti sel­vit­tää koi­rien, kis­so­jen ja fret­tien Suo­meen mat­kus­ta­mi­seen ja maa­han­tuon­tiin liit­ty­vät ehdot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vie­lä ehtii kor­ja­ta vero­pro­sen­tin lop­pu­vuo­dek­si

Osal­la pal­kan­saa­jis­ta on vie­lä lii­an alhai­nen vero­pro­sent­ti. Jos vero­kor­tin vero­pro­sent­ti on koko vuo­den tuloi­hin näh­den lii­an pie­ni, lop­pu­vuon­na pal­kas­ta menee vero lisä­pro­sen­tin mukaan. Vero­hal­lin­to kehot­taa­kin pal­kan­saa­jia tar­kis­ta­maan oman vero­pro­sent­tin­sa ja teke­mään tar­vit­taes­sa muu­tos­ve­ro­kor­tin lop­pu­vuo­del­le Oma­Ve­ros­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­säs­tys on myös lii­kun­taa

Met­säs­tys on yksi tapa liik­kua luon­nos­sa. Tämän sai­vat kuul­la Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lun luon­to­lii­kun­ta­kurs­si­lai­set olles­saan Kel­lon Met­säs­tys­seu­ran vie­rai­na maa­nan­tai­na. Kurs­si­lai­set sai­vat tie­tois­kun met­säs­tys­seu­ran toi­min­nas­ta, kier­si­vät riis­ta­po­lun, ampui­vat ilma­ki­vää­ril­lä, len­nät­ti­vät dro­nea ja ihmet­te­li­vät vas­ta nyl­jet­ty­jä hir­ven­ru­ho­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valoa Myl­ly­saa­reen ja Kii­min­ki­jo­keen Ase­ma­ky­läl­lä

Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti syk­syn päät­teek­si 9.10. ympä­ris­tö­tal­koot Myl­ly­saa­ren laa­vul­la. Saa­res­sa kerät­tiin kesän aika­na tal­kois­sa ja kesä­työn­te­ki­jöi­den kaa­ta­mia risu­ja pois­vie­tä­väk­si. Lisäk­si kaa­det­tiin huo­no­kun­toi­sia myrs­kyn kaa­ta­mia pui­ta polt­to­puu­tar­peik­si laa­vul­le. Tal­koi­siin osal­lis­tui 15 aikuis­ta ja kym­me­nen las­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tul­va­ra­joi­tus puhut­taa eni­ten Joki­ky­läs­sä

Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen esit­te­ly- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen osal­lis­tui kol­mi­sen­kym­men­tä osa­not­ta­jaa. Hau­ki­pu­taan kou­lul­la vii­me tors­tai­na pide­tyn tilai­suu­den puheen­joh­ta­ja­na toi­mi Jor­ma Les­ke­lä Hau­ki­pu­taal­ta. Hän on kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen ja yhdys­kun­ta­jaok­sen puheen­joh­ta­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPate­nie­men rai­til­la

Pate­nie­men rait­ti on Pate­nie­men kou­lun kerää­mä reit­ti, jos­sa esi­tel­lään enti­sen Pate­nie­men sahan alu­een elä­mää ja mer­kit­tä­viä koh­tei­ta. Fyy­si­ses­ti rei­til­lä on 12 his­to­ria­tau­lua, jois­sa esi­tel­lään alu­een his­to­ri­aa ja nyky­päi­vää. Tau­luis­ta löy­tyy qr-koo­de­ja, joi­den avul­la voi syven­tää kuta­kin aihe­pii­riä. Lataa­mal­la kän­nyk­kään­sä qr-koo­dioh­jel­man, pää­see kuka tahan­sa tut­kai­le­maan tar­kem­min eri aihea­luei­ta. Täl­lä het­kel­lä koo­de­ja löy­tyy 17 kap­pa­let­ta. Kuvien lisäk­si niis­tä löy­tyy 16 videon­pät­kää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus