Hau­ki­pu­das

Hols­tin­mäel­lä alka­mas­sa metal­lin ja kumin erot­ta­mi­sen koe­toi­min­ta — asuk­kaat vas­tus­tus­ta­vat

TL Solu­tion Oy on jät­tä­nyt 22.1. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mel­le koe­toi­min­tail­moi­tuk­sen, joka kos­kee metal­­li- ja kumi­ro­mu­jen käsit­te­lyä induk­tio­tek­nii­kan pilo­toin­nil­la Kel­lon Hols­tin­mäel­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kir­jo­lo­hen­kas­va­tus alkaa kevääl­lä Mar­tin­nie­mes­sä

Lai­ta­ka­rin Kala Oy aloit­taa kir­jo­lo­hen­kas­va­tuk­sen Mar­tin­nie­men edus­tal­la Hau­ki­pu­taal­la tänä kevää­nä. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa tiis­­tai-ilta­­na vie­rail­lut toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Kar­ja­lai­nen ker­toi, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­set ihme­tyt­tä­vät Hau­ki­pu­taal­la

Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­koe­si­tyk­ses­sä esil­le tuo­dut vaih­toeh­dot herät­tä­vät kysy­myk­siä ja kum­mas­tus­ta Hau­ki­pu­taal­la. Ymmäl­lään ollaan esi­tyk­sis­tä, jois­sa Jatu­liin tuli­si kun­ta­lais­ten olo­huo­ne  ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kenen­kään ei ole hyvä olla yksin

Ystä­vät, suku­lai­set ja kans­sa­käy­mi­nen eri-ikäis­ten ihmis­ten kans­sa on elä­mäs­sä tär­ke­ää. Kenen­kään ei ole hyvä olla yksin, sanoo hau­ki­pu­taa­lai­nen Elsa Jämsä-Rautio.Huomenna vie­te­tään ystä­vän­päi­vää, ja väes­tön ikään­tyes­sä tänä päi­vä­nä puhu­taan van­hus­pal­ve­luis­ta, ikäih­mis­ten asu­mi­ses­ta ja työt­tö­myy­des­tä. Ja mitä sote-uudis­tus­kin sit­ten lopul­ta tar­koit­taa, on val­tao­sal­le ihmi­sis­tä vie­lä hämä­rän pei­tos­sa. Näkö­kul­maa aihei­siin valot­taa 92-vuo­ti­sel­la elä­män­ko­ke­muk­sel­la Elsa Jäm­sä-Rau­tio, paluu­muut­ta­ja Ruotsista.Koti on paras paik­ka ja siel­lä on hyvä asua, mut­ta Elsa Jäm­sä-Rau­tion mie­les­tä kaik­kien koh­dal­la ei ole paras rat­kai­su, että hyvin iäk­käi­den ja sai­rai­den ihmis­ten on asut­ta­va asun­nois­saan pit­käl­ti oman onnen­sa nojas­sa, jol­loin seu­ra­na on tur­vat­to­muus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syke eväs­tää liik­ku­jat Vir­pi­nie­mes­sä ja Jatu­lis­sa

Vir­pi­nie­mes­sä luon­non hel­mas­sa toi­mii kah­­vi­­la-ravin­­to­­la-elin­­tar­­vi­­ke­­kios­­ki Vir­pi­nie­men Syke. Hau­ki­pu­taal­la Jatu­lis­sa puo­les­taan pal­ve­lee Gril­­li-kah­­vi­­la Jatu­lin Syke. Molem­pien paik­ko­jen toi­min­nas­ta on vas­tan­nut vuo­des­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­das­hiih­dos­sa huol­to pelaa ja ladut ovat olym­pia­kun­nos­sa

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään ensim­mäis­tä ker­taa kak­si­päi­väi­se­nä 24.–25. hel­mi­kuu­ta. Lau­an­tai­na Tor­pan­mäel­lä on las­ten hiih­to­ki­sa ja koko per­heen tapah­tu­ma ja sun­nun­tai­na suk­si­taan perin­tei­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Herä­tys­kel­lo soi­maan ja peu­kut pys­tyyn tors­tai­na

Hau­ki­pu­taa­lai­nen maas­to­hiih­tä­jä Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen val­mis­tau­tuu tors­tai­aa­mu­na olym­pia­lai­sis­sa hiih­det­tä­väl­le nais­ten 10 kilo­met­ril­le vapaal­la hiih­to­ta­val­la. Yle:n lähe­tys tal­vio­lym­pia­lai­sis­ta Ete­­lä-Korean Pyeongc­han­gis­ta alkaa kel­lo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLohi palaa koh­ta Kii­min­ki­jo­keen

Kun Kii­min­ki­jo­ki- ja suis­to kun­toon ry aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me vuon­na, ei se arvan­nut, mil­lai­sen lot­to­voi­ton kau­pun­ki Kii­min­ki­joen suis­tol­le tar­jo­aa. Kau­pun­ki ruop­paa suis­toa­lu­een vene­väy­län osa­na Oulun vesi­väy­lien kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus