Hau­ki­pu­das

Yksi­tyis­tei­den var­sil­le luvat­ta lai­te­tut opas­teet puhut­ta­vat Hau­ki­pu­taal­la

Oulun kau­pun­gin uudet pyö­rä­tie­o­pas­teet ovat aiheut­ta­neet kes­kus­te­lua yksi­tyis­tei­den var­sil­la asu­vien kes­kuu­des­sa. Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan Vii­kin­mut­kan yksi­tyis­tien var­teen on lai­tet­tu kylt­ti, joka ohjaa pyö­räi­li­jöi­tä kul­ke­maan pääl­lys­tä­mät­tö­män tie­o­suu­den kaut­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lepo­lan tila kas­vaa kotie­läin­pi­hak­si

Kun Onka­mon­ky­län­tie­tä jak­saa ajaa tar­peek­si pit­käl­le, tulee vas­taan Ala­ta­lol­le osoit­ta­va kylt­ti. Kyl­tin osoit­ta­mas­sa suun­nas­sa on punai­nen talo, jon­ka pihal­la kipit­tää neli­sen­kym­men­tä kanaa, pari koi­raa ja kis­sa. Kysees­sä on Lepo­lan tila, jota asut­ta­vat Jan­ne Immo­nen ja Tai­na Hulan­mä­ki yhdes­sä kah­den lap­sen­sa ja lukuis­ten kotie­läin­ten­sä kans­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­Pa tär­ke­ään koti­voit­toon

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue otti tär­keät kol­me pis­tet­tä Kes­kus­ken­täl­lä pela­tus­sa Kol­mo­sen kär­ki­kamp­pai­lus­sa vii­me lau­an­tai­na. Hau­Pa voit­ti kesäi­ses­sä sääs­sä pela­tun otte­lun AC Oulu Aka­te­mi­aa vas­taan maa­lein 2–1. Hau­Pa läh­ti otte­luun huo­mat­ta­vas­ti kapeam­mal­la ryh­mäl­lä ver­rat­tu­na oulu­lai­siin, sil­lä HauPa:lla oli vaih­to­pen­kil­lä käy­tet­tä­vis­sä vain kak­si kent­tä­pe­laa­jaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lähi­hoi­ta­jan työ vaih­tui her­mo­ra­ta­hie­ron­taan

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Kat­ja Nurk­ka­la on sil­min­näh­den innos­tu­nut nykyi­ses­tä työs­tään. Kun hän pari vuot­ta sit­ten lähi­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­les­sään ajat­te­li laa­jen­taa osaa­mis­taan her­mo­ra­ta­hie­ron­taan, se vei­kin muka­naan niin, että vii­me kevää­nä nai­nen pis­ti oman hie­ron­tay­ri­tyk­sen pys­tyyn. Her­mo­ra­ta­hie­ro­jak­si opis­kel­les­saan hän oli saa­nut myös itse apua aural­li­seen migree­niin ja ryt­mi­häi­riöi­hin, mikä vah­vis­ti sitä, että tätä hän halu­aa teh­dä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kou­lu­mat­kaa tur­vaa­mas­sa

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tors­tai­na. Pien­ten kou­lu­lais­ten kou­lu­mat­kaa oli monel­la kou­lul­la tur­vaa­mas­sa vapaa­eh­toi­sa aikui­sia. Myös polii­si val­voo tehos­te­tus­ti kou­lun alun lii­ken­net­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


642 läh­töä, 701 tun­tia, 10 004 kilo­met­riä –70-vuo­tis­lah­ja hurah­dut­ti maas­to­pyö­räi­lyyn

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Eli­na Paa­son lap­set miet­ti­vät kol­me vuot­ta sit­ten, mitä ostaa äidil­le 70-vuo­tis­lah­jak­si.– Aluk­si mie­tim­me äidil­le näi­tä perin­tei­siä kul­ta­ran­nek­kei­ta ja kiik­ku­tuo­le­ja. Sit­ten muis­tim­me hänen puhu­neen läs­ki­pyö­räs­tä. Sii­nä oli­kin sit­ten lah­ja, joka kop­sah­ti ja syväl­le, ker­too Ant­ti Paa­so.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sas­sin Sau­na­laut­ta Meri­täh­ti täh­tää ensi kesään

Ei kesäil­taa, ettei­kö Oulu­joel­la, Kii­min­ki­joel­la tai Iijoel­la lipui­si joku­nen sau­na­laut­ta. Ja lisää on tul­lut kesä toi­sen­sa jäl­keen. Iin Yli-Olha­vas­sa asu­va Juk­ka-Pek­ka Sas­si sai oman­sa vesil­le ensim­mäis­tä ker­taa rei­lu kuu­kausi sit­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nopeuson­gin­nan MM-kisois­sa saa­liin pie­nuus on valt­tia

Nie­me­län­tör­män ran­nas­sa kisat­tiin jäl­leen nopeuson­gin­nan maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta vii­me lau­an­tai­na. Päi­vän nopein aika – 12,75 sekun­tia – kel­lo­tet­tiin alkue­ris­sä Eeva-Lii­sa Koi­vis­tol­le. Finaa­lis­sa alkue­rät kui­ten­kin unoh­det­tiin ja ensim­mäi­se­nä kalan sai ja näin ollen maa­il­man­mes­ta­ruu­den voit­ti iiläi­nen Tai­mi Koleh­mai­nen, jon­ka onkeen kala tart­tui 21,13 sekun­nis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus