Hau­ki­pu­das

Pelo­ton ja Pelo­kas koh­taa­vat kesä­teat­te­rin näyt­tä­möl­lä

Hau­ki­pu­taan kesä­teat­te­ri Myl­lyn tämän kesäi­nen näy­tel­mä Mitä Pel­le pel­kää? saa ensi-iltan­sa lau­an­tai­na. Näy­tel­män on käsi­kir­joit­ta­nut Esa­ta­pa­ni Esko­la. Ohjauk­ses­ta vas­taa Han­nu Päk­ki­lä, ja roo­leis­sa näh­dään Ilo­na Myy­ri ja Nina Juus­ti­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Sivis­ty­mät­tö­myyt­tä­kö?

Olem­me useam­man ker­ran jou­tu­neet tilan­tee­seen jos­sa jou­duim­me koh­taa­maan lähio­mai­sen pois­me­non. Hau­tauk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa tar­vit­sim­me eri­lai­sia pal­ve­lu­ja kul­je­tuk­ses­ta kuk­kiin, kuten aina täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa. Ensim­mäi­ses­sä pai­kas­sa asioi­des­sam­me luu­lim­me saa­vam­me asian­mu­kais­ta pal­ve­lua. Saim­me pal­ve­lua mut­ta ”myy­jä” ei edes otta­nut osaa suruum­me.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juho Pahi­kai­sen EM-kisat mol­li­voit­toi­set

Juho Pahi­kai­sen EM-kisat Espan­jan Pon­te­ve­dras­sa päät­tyi­vät yhteen otte­luun. Juho koki tap­pion Azer­baidz­ha­nin Lac­hin Valiye­vil­le 9–0. Aze­ri ei sel­vin­nyt finaa­liin, joten Juhon kisat päät­tyi­vät sii­hen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meri­var­tios­to on val­miu­des­sa 24/7 – “Mie­leen on jää­nyt ne teh­tä­vät, jois­sa on pys­tyt­ty pelas­ta­maan ihmi­siä vaa­ti­vis­ta pai­kois­ta”

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­ma on kesä­ai­kaan meri­pe­las­tus­val­miu­des­sa ympä­ri vuo­ro­kau­den. Yksi­kön teh­tä­viin kuu­luu niin vesi­lii­ken­teen kuin kalas­tuk­sen val­von­taa sekä mui­ta val­von­ta­teh­tä­viä. Vii­koit­tain toi­mi­taan myös raja­tar­kas­tus­teh­tä­vis­sä Oulun­sa­lon len­to­ken­täl­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


80 vuot­ta täyt­tä­vän, Hau­ki­pu­taal­ta läh­töi­sin ole­van Hei­mo Han­he­lan kokoel­mis­ta löy­tyy yli tuhat urhei­lu­kil­pai­luis­ta saa­tua pal­kin­toa

Kun Hau­ki­pu­taan Tai­pa­leen­ky­läl­tä Han­he­las­ta läh­töi­sin ole­va, sit­tem­min oulu­lais­tu­nut Hei­mo Han­he­la alkaa esi­tel­lä pal­kin­to­ko­koel­maan­sa, ei tari­nois­ta mei­naa tul­la lop­pua. Yli puo­len vuo­si­sa­dan aika­na urhei­lu­kil­pai­luis­ta saa­dut pys­tit, vii­rit ja mita­lit ovat hal­lit­se­va näky Han­he­lan olo­huo­nees­sa: Mie­hen mukaan pal­kin­to­ja on aina­kin yli 1 000.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juhan­nus­kul­taa Kel­loon

Ran­ta­poh­jas­ta 14.6.1979: Erääs­sä talos­sa oli kesä­vie­raa­na kau­pun­ki­lais­rou­va. Men­nes­sään ulko­ves­saan hän huusi pihal­la sei­so­ke­le­val­le isän­näl­le, että on se vähän ikä­vää, kun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suvi­seu­ro­jen pää­telt­ta nousi pys­tyyn Muhok­sel­la, tal­koo­työs­sä muka­na pal­jon vapaa­eh­toi­sia myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta

Kii­min­ki­läi­nen Mark­ku Top­pi­nen otti tun­tu­maa nyt Muhok­sel­le pys­ty­tet­tyyn suvi­seu­ra­telt­taan sekä sen pur­ka­mi­seen jo vii­me vuo­den Suvi­seu­roil­la Ääne­kos­kel­la. Eilen hän oli yksi noin 40 mie­hes­tä, jot­ka nos­ti­vat tämän kol­mi­lai­vai­sen, 80x35-met­ri­sen tel­tan koh­ti kor­keuk­sia. Lisäk­si raken­nusa­lan mie­he­nä Top­pi­sen vas­tuul­le kuu­lui puhu­ja­ko­rok­keen toteu­tus ja koris­te­lu. Seu­ro­jen aika­na mies aikoo teh­dä myös aina­kin pari ruu­an­lait­to­vuo­roa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus