Haukipudas

Kylä­alu­een laa­jen­ta­mi­ses­ta ja raken­nus­pai­kois­ta käden­vään­töä – Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va lähes­tyy maalia

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län sekä Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va­työö­tä on teh­ty vuo­des­ta 2015. Vuon­na 2017 teh­tiin kylä­sel­vi­tys yhteis­työs­sä asuk­kai­den kans­sa. Vuo­den 2019 kevääl­lä osay­leis­kaa­van luon­nos tuli näh­tä­vil­le, mut­ta se palau­tet­tiin val­mis­te­luun. Vii­me vuo­den lopul­la näh­tä­vil­lä oli uudel­leen laa­dit­tu kaa­vaeh­do­tus, joka koki edel­tä­jän­sä koh­ta­lon. Pro­ses­sin aika­na Oulun kaa­voi­tus on väläy­tel­lyt mah­dol­li­suut­ta luo­pua koko yleis­kaa­van laa­din­nas­ta, jos sopua ei saa­da aikaan. Nyt yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on jäl­leen aset­ta­nut näh­tä­vil­le uuden osay­leis­kaa­van luonnoksen.

Lue lisää

Asia­na­ja­ja Kari Eriks­son: Kai­kes­ta voi aina selvitä

Kari Eriks­son tun­ne­taan Suo­men koke­neim­pa­na ja pal­jon jul­ki­suut­ta­kin saa­nei­den vai­kei­den hen­ki­ri­kos­jut­tu­jen asia­na­ja­ja­na. Ural­laan 30 vuo­den aika­na hän on hoi­ta­nut tuhan­sia eri­lai­sia ihmis­ten asioi­ta oikeu­des­sa sekä syy­tet­ty­jen että omais­ten avus­ta­ja­na, ja osa rikos­ju­tuis­ta on hyvin­kin vakavia.

Mur­ha on rikok­sis­ta vaka­vin ja peruut­ta­mat­to­min. Asia­na­ja­ja­na hän koh­taa epäil­lyn pian rikok­sen sat­tu­mi­sen jäl­keen ja kuu­lee uhria tai uhrin omai­sia sil­loin, kun tus­ka ja suru on suu­rin. Kun ihmi­nen on hädäs­sä, hän on pal­jaim­mil­laan. Kaik­ki tur­ha kato­aa. Kun ihmi­nen sur­ma­taan, se ei vain kos­ke uhria ja teki­jää, vaan myös molem­pien omai­sia. Elä­mäs­sä eteen tul­leet vai­keu­det, oli­vat­pa ne min­kä kokoi­sia tahan­sa, voi­vat tun­tua ylit­se­pää­se­mät­tö­mil­tä. Kari Eriks­son halu­aa valaa toi­voa syn­kin­piin­kin hetkiin. 

Lue lisää

Hyväs­ti jäät ja roskat

Ran­ta­poh­jas­ta 10.5.1973: Kuusa­mo­lais­tyt­tö oli men­nyt avioon savo­lai­sen kans­sa ja kun avio­lii­tos­sa ilme­ni kie­lel­li­siä ris­ti­rii­to­ja, selit­ti rou­va asi­aan­sa omal­ta kan­nal­taan näin: “Kyl­lä­hän minä vie­lä tuon mie­he­ni ymmär­rän, jos se savoa puhuu­kin, mut­ta jos vie­lä nuo viat­to­mat lap­set­kin sen oppivat.”

Lue lisää

Hau­Pan kotia­vauk­ses­sa kyl­mää kyytiä

Hau­Pan mies­ten kotia­vaus Kol­mo­ses­sa pelat­tiin sun­nun­tai­na Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la hyy­tä­vän kyl­mäs­sä tuu­les­sa. Vas­tus­ta­ja Pon­Pa Muhok­sel­ta tar­jo­si myös kyl­mää kyy­tiä ja otti sel­vän vie­ras­voi­ton luke­min 1–3.


Mat­ti esiin­tyi eduk­seen Äimärautiolla

Pap­pap­pe­ro, tutum­pi lem­pi­ni­mel­lään Mat­ti, Hau­ki­pu­das Hor­se Club ‑hevos­kim­pan omis­ta­ma ori­var­sa, esiin­tyi vii­me lau­an­tai­na ensim­mäi­sen ker­ran elä­mäs­sään oikeis­sa ravi­kil­pai­luis­sa Oulun Äimä­rau­tiol­la. Kil­paa ei Matil­la vie­lä ajet­tu, sil­lä iäl­tään se on vas­ta kak­si­vuo­tias nuo­ru­kai­nen, mut­ta ylei­sön eteen esi­tel­tä­väk­si Mat­ti jo pää­si. Matin omis­ta­vas­sa hevos­kim­pas­sa on run­saas­ti osak­kai­ta Ran­ta­poh­jan alueelta.


Yhtei­sil­lä tal­koil­la kylä siistiksi

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen äitien­päi­vän aat­to­na jär­jes­tä­mä kylän sii­vous­ta­pah­tu­ma sai pari­sen­kym­men­tä inno­kas­ta pai­kal­lis­ta tal­koi­le­maan yhtei­sen viih­ty­vyy­den puo­les­ta. Asu­kas­tu­val­la oli jaos­sa ros­kien­ke­ruu­pih­te­jä ja jäte­säk­ke­jä. Huol­to pela­si mal­lik­kaas­ti: kah­via ja muu­ta väli­pa­laa tal­koo­lai­sil­le lait­te­li­vat asu­ka­syh­dis­tyk­sen aktii­vit Kat­ja Hava­na ja Taru Hir­vo­nen.


Valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen jat­kuu Hau­ki­pu­taal­la ja käyn­nis­tyy Kiimingissä

Täys­kui­tu jat­kaa valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la ja aloit­taa ver­kon raken­ta­mi­sen Kii­min­gis­sä tou­ko­kuun aika­na. Ensim­mäi­set liit­ty­mät ehdit­tiin ottaa käyt­töön Hau­ki­pu­taal­la jo vii­me vuo­den lopul­la ja seu­raa­vat liit­ty­mät pääs­tään kyt­ke­mään asiak­kail­le lop­pu­ke­säl­lä niin Hau­ki­pu­taal­la kuin Kiimingissäkin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Put­taan raken­nus­pe­rin­tö­päi­vää vie­te­tään kes­tä­vän ympä­ris­tön teemalla

Hau­ki­pu­taal­la vie­te­tään raken­nus­pe­rin­tö­päi­vää lau­an­tai­na 21.5. Hau­ki­pu­das-seu­ran jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma Put­taan raken­nus­pe­rin­tö­päi­vä liit­tyy Euroo­pan kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­vien 2022 tee­maan Kes­tä­vä ympä­ris­tö. Se kut­suu tekoi­hin kes­tä­vän kult­tuu­ri­pe­rin­nön luo­mi­sen puo­les­ta. Hau­ki­pu­das-seu­ra on toi­min­nas­saan huo­mioi­nut kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­vät jo 1990-luvul­ta lähtien.


Talous­neu­von­taa Haukiputaalla

Talous­neu­von­taa voi saa­da nyt myös Hau­ki­pu­taal­la tors­tai­na 12.5. kun talous­neu­von­ta jal­kau­tuu Vesi-Jatu­lin tak­ka­huo­nee­seen kel­lo 13–16. Neu­vo­ja voi kysyä pie­niin tai suu­riin talous­ky­sy­myk­siin. Aikaa ei tar­vit­se vara­ta. Pal­ve­lu on ano­nyy­miä ja maksutonta.