Haukipudas

Koi­ra­kou­lua ren­nol­la meiningillä

Jen­ni Iso­nie­mi aloit­ti Mar­tin­nie­mes­sä koi­ra­kou­lun, johon voi osal­lis­tua mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä kaik­ki koi­ra­no­mis­ta­jat koi­ri­neen. “Mart­ti­lais­ten koi­ra­kou­lu” alkoi rei­lu kuu­kausi sit­ten Vers­tas­mut­kan park­kia­lu­eel­la ja maa­nan­tai­na oltiin ensim­mäis­tä ker­taa uudes­sa pai­kas­sa päi­vä­ko­din piha-alueella. 

Koi­ra­kou­lua käy­dään ren­nol­la mei­nin­gil­lä ja tree­nit perus­tu­vat vapaa­eh­toi­suu­teen. Osal­lis­tu­mis­mak­su­ja tai sitou­tu­mis­ta ei ole, vaan mukaan voi tul­la sil­loin kuin sopii.

Lue lisää

Pasi Haa­pa­kan­kaan kolum­ni: Kii­min­ki­joen uhkat, heik­kou­det, vah­vuu­det ja mahdollisuudet

Olen miet­ti­nyt rak­kaan Kii­min­ki­jo­kem­me ja sen var­rel­la asu­vien ihmis­ten sym­bioo­sia ja mitä se on mer­kin­nyt meil­le ennen ja tänä päi­vä­nä. Jo ammoi­si­na aikoi­na on meil­le ihmi­sil­le joki sen laak­soi­neen mer­kin­nyt sijoit­tu­mis­ta toi­meen­tu­lon ääreen.

Lue lisää

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin jäse­net kirk­ko­val­tuus­toi­hin ja ‑neu­vos­toi­hin

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­mään seu­raa­van neli­vuo­tis­kau­den toi­min­nas­ta. Oulun seu­ra­kun­nat muo­dos­ta­vat seu­ra­kun­tayh­ty­män, joten Oulus­sa on koko seu­ra­kun­tayh­ty­män asiois­ta päät­tä­vä kirk­ko­val­tuus­to ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Läh­tö­lau­kaus Vir­pi­nie­men kehittämiselle

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­toi­met urhei­lun, lii­kun­nan, mat­kai­lun ja hyvin­voin­nin kes­kuk­sek­si on tar­koi­tus saa­da käyn­tiin ensi vuon­na. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta ja Busi­ness Oulu lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta mer­kit­si­vät tie­dok­si Vir­pi­nie­men alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man, jota esi­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le hyväksyttäväksi. Rie­mas­tut­ta­van epä­mu­ka­va jouluelokuva

Kan­san­omai­sis­ta, mut­ta aja­tuk­sel­li­sis­ta kome­diois­taan tun­net­tu Taru Mäke­lä (Varas­to) on teh­nyt pik­ku­jou­luse­son­gil­le uuden elo­ku­van. Ohjaa­jan edel­li­sen, hyvin menes­ty­neen elo­ku­van Täy­del­li­nen jou­lu (2019) hen­ki­nen jat­ko-osa Kul­kuset kul­kuset ker­too jäl­leen yhdes­tä totaa­li­ses­ti pie­leen mene­väs­tä suurperhejoulusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suu­ri huma­nis­ti on poissa

Poh­jo­lan Opis­ton ensim­mäi­nen reh­to­ri Saka­ri Kiu­ru on jät­tä­nyt maal­li­sen vael­luk­sen 96-vuo­ti­aa­na. Riip­pu­mat­ta pit­kä­ai­kai­ses­ta sai­rau­des­taan muis­ti aina elä­mä­ni­loi­nen kan­san­si­vis­tys­mies ja huma­nis­ti vie­lä lop­pu­ke­sän puhe­lin­kes­kus­te­lus­sam­me kysel­lä ”Hau­ki­pu­taan kuu­lu­mi­sia”, kuten hän asian ilmaisi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus