Haukipudas

Tapio Mat­ti­la 60 vuot­ta: Lau­la­vaa puusep­pää aina tarvitaan

Puusep­pää ain tar­vi­taan, rii­mi­tel­lään van­has­sa lau­lus­sa. Osu­vas­ti sanoi­tuk­seen voi­si lisä­tä: Lau­la­vaa puusep­pää aina tar­vi­taan, kun kyse on hau­ki­pu­taa­lai­ses­ta Tapio “Tap­sa” Mat­ti­las­ta.

Mat­ti­la on Ase­ma­ky­län poi­kia. Hänet tun­ne­taan Hau­ki­pu­taal­la ja laa­jem­min­kin käsis­tään tai­ta­va­na puusep­pä­nä toi­ses­sa pol­ves­sa ja lisäk­si komea­ää­ni­se­nä kuoromiehenä. 

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Puu­roa ja perin­tei­tä jou­lu­ka­len­te­rin luukuista

Tänään saim­me ava­ta jo kah­dek­san­nen jou­lu­ka­len­te­rin luu­kun. Tuli­ko puu­ro­pus­si, suklaa­nap­pi vai kaljatölkki? 

Tot­ta on, että jou­lu­ka­len­te­rei­ta on nykyi­sin aivan joka läh­töön, var­sin­kin aikui­sil­le. Jou­lu­ka­len­te­reis­ta löy­tyy niin kah­via, tee­tä, kek­se­jä, sip­se­jä, maus­tei­ta, makei­sia, kos­me­tiik­kaa, koru­ja, suk­kia ja jopa sek­si­le­lu­ja. Lem­mi­keil­le on tie­ten­kin omat herk­ku­ka­len­te­rin­sa. Tava­ra­ka­len­te­rit voi­vat mak­saa usei­ta kym­me­niä ja jopa sato­ja euroja.

Lue lisää

Kier­rät­tä­mi­nen kannattaa

Kier­rä­tys tar­koit­taa uusien tuot­tei­den val­mis­ta­mis­ta jät­teis­tä. Mut­ta mitä hait­taa sii­tä on, jos ei kier­rä­tä? Kuten Mar­tat-sivus­tol­la ker­ro­taan, jos kier­rät­tä­mi­sen jät­tää teke­mät­tä, jät­tei­den uudel­leen­käy­tön mah­dol­li­suu­det jää­vät hyö­dyn­tä­mät­tä. Uusien tuot­tei­den val­mis­ta­mi­sen lisäk­si kier­rät­tä­mi­sen hyö­ty­jä ovat luon­non ja luon­non­va­ro­jen sääs­tä­mi­nen. Ilmas­tol­le hai­tal­li­set hii­li­diok­si­di pääs­töt ja vesis­töi­hin pää­ty­vät jät­teet vähe­ne­vät, mikä hil­lit­see ilmas­ton­muu­tos­ta ja kier­rät­tä­mäl­lä voi sääs­tää ener­gi­aa ja raaka-aineita. 

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan itse­näi­syys­päi­vän juh­las­sa huo­kui kiitollisuus

Itse­näi­syys­päi­vän aamu val­ke­ni rap­sa­kas­sa pak­ka­ses­sa kirk­kaa­na Hau­ki­pu­taan kir­kon yllä, kun Hau­ki­pu­taan rin­ta­ma­ve­te­raa­nit, Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta, Oulun kau­pun­ki ja LC Hau­ki­pu­das ja Kel­lo las­ki­vat sep­pe­leet sankarihaudalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aja­kaa­pa kel­kal­la oikein oikeas­sa paikassa

Ran­ta­poh­jas­ta 17.3.1977: Erääl­lä kylä­kul­mal­la vai­kut­ti rii­tai­nen paris­kun­ta. Vuo­si­kym­me­net kului­vat ja paris­kun­ta van­he­ni. Isän­tä sai­ras­tui ja lää­kä­ri kut­sut­tiin pai­kal­le. Lää­kä­ri tutki.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Per­he­hoi­don asuk­kaat: “Tämä on kuin toi­nen koti”

Tal­vi­nen ilta­päi­vä hämär­tyy Hau­ki­pu­taan Ervas­tin­ran­nal­la. Vaa­lean oma­ko­ti­ta­lon pihal­la tuik­ki­vat jou­lu­va­lot, ja por­taan­pie­les­sä on par­kis­sa useam­pi rol­laat­to­ri. Oma­ko­ti­ta­lo on Mari­ka Vim­pa­rin ja Kari Mäen koti, jos­sa he tar­joa­vat myös per­he­hoi­toa ikäihmisille.


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 48 Lot­to: 2, 6, 12, 17, 28, 38, 40. Lisä­nu­me­ro 35, plus­nu­me­ro 23. 7 oikein -, 6+1 oikein 2 kpl 141…


Alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han haku auki

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha vuo­del­le 2024 on haet­ta­va­na 1.12.–22.12. Toi­min­ta­ra­haa voi­vat hakea alu­eel­lis­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vät voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set, yhtei­söt ja asukasryhmät.


Hau­Pa sai mer­kit­tä­vän tunnustuksen

Hau­ki­pu­taan Pal­lo on pal­kit­tu Vuo­den Grass­roots-seu­ra­na Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tys­sä Cap­tain’s Ball-gaa­las­sa, jos­sa Suo­men Pal­lo­liit­to ja Veik­kaus­lii­ga pal­kit­si kau­den par­hai­ta. Pal­kin­toa oli­vat vas­taa­not­ta­mas­sa puheen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen sekä val­men­nus­pääl­lik­kö ja joh­to­kun­nan jäsen Kari Pura­nen.