Hau­ki­pu­das

Se on Mat­ti!

Ran­ta­poh­jas­ta 15.1.1981: Kil­pai­lu on nyky­ään kovaa. Tätä valais­koon kah­den palo­kun­nan kii­ruh­ta­mi­nen samaan tuli­pa­loon. Ensin ennät­tä­nyt sam­mut­ti palon ja toi­sen palo­kun­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vesi-Jatu­li sai aurin­ko­pa­nee­lit

Vesi-Jatu­­lin raken­nuk­seen Hau­ki­pu­taal­le on val­mis­tu­nut ener­gia­re­mont­ti. Raken­nuk­seen teh­tiin valais­tus­sa­nee­raus, kor­jat­tiin läm­mön­tal­tee­no­tot kah­des­ta ilman­vaih­to­ko­nees­ta sekä teh­tiin puhal­lin­sa­nee­raus kah­teen ilman­vaih­to­ko­nee­seen. Tämän lisäk­si…

Lue lisää

Put­kis­to­remp­paa rivi­ta­loil­la

Tark­ka­sil­mäi­set kylä­läi­set ovat huo­man­neet, että Mar­tin­nie­men Van­hus­ten­huol­to­yh­dis­tys ry:n hal­lin­noi­mis­sa Las­taa­jan­tien var­ren rivi­ta­loil­la teh­dään put­ki­töi­tä. Kysees­sä on kah­den rivi­ta­lon väli­sen vesi-.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYhden­ver­tai­set laa­ja­kais­tayh­tey­det Oulun val­tuus­to­ryh­mien yhtei­se­nä tavoit­tee­na

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää elo­kuun lop­puun men­nes­sä sen, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la oli­si toi­mia run­ko­ver­kon tai valo­kui­tu­ver­kon omis­ta­ja­na alueil­la, jois­sa nämä ver­kot.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­to­jen kevät­hoi­to myö­häs­sä vii­väs­ty­neen kevään ja koro­na­mää­räys­ten vuok­si

Oulun ev.lut. seu­ra­kun­tien hau­taus­mai­den kevät­työt ja kiin­teis­tö­jen piha-aluei­­den sii­vouk­set ovat käyn­nis­sä. Hoi­to­työt on aloi­tet­tu yleis­sii­vouk­sel­la ja kuk­ka­paik­ko­jen kun­nos­tus­töil­lä ja istu­tuk­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus