Haukipudas

Iin syn­ty­vyys kään­tyi nousuun, muu Ran­ta­poh­jan alue jyr­käs­sä laskussa

Suo­mes­sa syn­ty­vyys on las­ke­nut suh­teel­li­ses­ti kaik­kia mui­ta Poh­jois­mai­ta jyr­kem­min vuo­des­ta 2010 alkaen. Sii­nä, mis­sä vuon­na 2010 suo­ma­lais­nai­nen sai 1,87 las­ta, hän saa nyt 1,35 las­ta. Syn­ty­vyys Suo­mes­sa ei ole mil­loin­kaan 1900-luvun tai 2000-luvun aika­na ollut näin alhainen.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Lisää roskakoreja!

Olen huo­man­nut, että koro­nan myö­tä ros­kan mää­rä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti ja yhä suu­rem­pi osa ros­kis­ta on mas­ke­ja. Mas­keil­le ei ole mitään yhteis­tä keräys­paik­kaa, joten har­mil­li­sen usein nii­tä näkee tien var­sil­la ja ojien pohjalla. 

Lue lisää

Tun­teen Palon ensi-ilta siirtyy

Hau­ki­pu­taan Nurk­ka­näyt­tä­mön musiik­ki­näy­tel­män Tun­teen Palo ensi-ilta ja esi­tyk­set ovat siir­ty­neet koro­na­ra­joi­tus­ten takia ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Ensi-illan oli alku­jaan mää­rä olla…


Oulu-opis­ton Hau­ki­pu­taan toi­mis­to muut­ti ja aukio­loa­jat supistuivat

Oulu-opis­ton toi­mis­to muut­ti vuo­den alus­sa Kes­kus­ku­jal­ta Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton tiloi­hin Joke­lan­tiel­le. Samal­la toi­mis­ton aukio­loai­ko­ja supis­tet­tiin niin, että pal­ve­lu­pis­te on avoin­na tänä vuon­na pää­sään­töi­ses­ti vain maa­nan­tai­sin muu­ta­maa poik­keus­viik­koa lukuu­not­ta­mat­ta, jol­loin toi­mis­to on avoin­na myös tiistaina.

Toi­mis­ton pal­ve­luai­ka on supis­tu­nut vii­me aikoi­na niin, että niin, että toi­mis­to oli avoin­na vii­me vuon­na kol­me­na päi­vä­nä ja sitä ennen joka päivä.

Muu­tos on herät­tä­nyt kysy­myk­siä aio­taan­ko opis­ton toi­min­taa kes­kit­tää yhä enem­män kan­ta-Ouluun ja ovat­ko syy­nä sääs­töt, kun myös kurs­sien ja tun­ti­mää­rien on huo­mat­tu vähen­ty­neen Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin alueil­la tuhan­sil­la tun­neil­la sii­tä, mikä tilan­ne oli ennen Oulu-lii­tos­ta 2013.Abi­tu­rien­tit lähiopetukseen

Oulun kau­pun­gin lukioi­den abi­tu­rien­tit siir­ty­vät lähio­pe­tuk­seen tors­tais­ta 21.1. alkaen. Muu ope­tus jär­jes­te­tään etä­ope­tuk­se­na rajoi­tus­ten voi­mas­sa olles­sa 1.2. saak­ka. Opis­ke­li­joil­le järjestetään…


Kau­pun­gin osal­li­suus­toi­min­ta etsii uusia uria – Alu­eel­li­set puheen­joh­ta­jat toi­vo­vat omia asu­ka­sil­to­ja sekä koordinaattoreita

Oulun suur­alueil­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la huo­les­tut­tiin, kun itäi­sen alu­een eli Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Jää­lin ja Yli-Iin osal­ta pois­tui kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­ta alu­eel­li­nen kun­ta­lais­koor­di­naat­to­ri. Yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka rau­hoit­te­lee, että mitään syy­tä huo­leen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus