Haukipudas

Vah­to­lan­lah­den vesis­tön tilaa tut­ki­taan kun­nos­ta­mis­ta varten

Ongan­ran­ta ja Vah­to­lan­lah­ti ry:n tut­ki­mus Vah­to­lan­lah­den vesis­tön ja ympä­ris­tön tilas­ta alkaa. Vah­to­lan­lah­den kun­toa sel­vit­tä­vä ja tulos­ten poh­jal­ta laa­dit­ta­va kun­nos­tus­suun­ni­tel­ma toteu­te­taan yhteis­työs­sä Oulun yli­opis­ton kans­sa. Tut­ki­muk­sen ja kun­nos­tus­suun­ni­tel­man tekee Pro gra­du ‑tut­kiel­ma­naan 4. vuo­den luon­non­maan­tie­teen opis­ke­li­ja Nin­ni Lauk­ka­nen ohjaa­ja­naan toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va Mar­kus Saa­ri vesi‑, ener­gia ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan tutkimusyksiköstä.

Lue lisää

Sun­nun­tai­na muis­te­taan äitejä

Ran­ta­poh­jas­ta 25.1.1979: San­te­ri ja Vil­le oli­vat pääs­seet kirk­koon ensim­mäis­tä ker­taa. Koto­na äiti kyse­li pojil­ta, että min­kä­lais­ta kir­kos­sa oli. Vil­le selit­ti, että ensin siel­lä pön­tös­sä yksi mies puhui ja sit­ten lau­let­tiin se hevos­mie­hen vir­si: ”Armol­la ruu­naa kau­nis­ta.” Vii­mek­si oli sit­ten ylei­nen rahan­ja­ko, San­te­ri sai viis­pen­ni­sen ja minä napin. L.P. Kello

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun koro­na­tes­taus muuttuu

Koro­na­tes­tauk­seen tulee Oulus­sa tou­ko­kuus­sa muu­tok­sia. Oulu­lai­set voi­vat maa­nan­tais­ta 10.5. alkaen vara­ta ajan mak­sut­to­maan koro­na­näyt­teen­ot­toon myös Pih­la­ja­lin­nan tes­taus­pis­teil­le, jot­ka sijait­se­vat Reha­po­lik­ses­sa ja Orit­ka­ris­sa. Muu­tok­set teh­dään, kos­ka koro­na­ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan lisää henkilökuntaa.

Lue lisää

Kir­jas­tot, museot ja muut kult­tuu­ri­lai­tok­set auki Oulussa

Koro­na­ra­joi­tuk­sia pure­taan Oulus­sa lisää ensi vii­kos­ta alkaen. Ylei­sö­ti­lai­suuk­siin tar­koi­te­tut tilat, kuten museot ja muut kult­tuu­ri­lai­tok­set voi­vat ava­ta oven­sa Oulus­sa 10.5. alkaen. Tie­to­maa voi ava­ta oven­sa kou­lu­lais­ryh­mil­le 10.5. alkaen, muil­le asiak­kail­le se pysyy sul­jet­tu­na 16.5. saak­ka. Kir­jas­tot voi­vat pal­vel­la nor­maa­lis­ti 10.5. alkaen.


Mopo­ko­la­ri Rannantiellä

Mopoi­li­ja tör­mä­si auton perään Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa Ran­nan­tiel­lä. Onnet­to­muus sat­tui tiis­tai­aa­mu­na ennen kel­lo 8:aa. Mopoi­li­ja louk­ka­si tör­mäyk­ses­sä jal­kaan­sa. Kevään myö­tä liikenteeseen…

Jäät läh­ti­vät nätisti

Jäät läh­ti­vät Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan koh­dal­ta lau­an­tai­na 22. huh­ti­kuu­ta kel­lo 13.11. Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on jär­jes­tä­nyt jäi­den­läh­tö­veik­kaus­ta kysei­sel­lä koh­dal­la jo yli 40 vuo­den ajan. Oikea jäi­den­läh­tö­päi­vä ja kel­lon­ai­ka arvat­tiin minuu­tin pää­hän. Seu­raa­vak­si lähin arvaus osui kah­den minuu­tin päähän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus