Haukipudas

Mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin on varau­dut­ta­va jo nyt – Suun­ni­tel­luis­ta säh­kö­kat­kois­ta ei vält­tä­mät­tä ilmoi­te­ta etukäteen

Jos Olki­luo­to 3:n tuo­tan­to ei pyö­räh­dä kun­nol­la käyn­tiin, on erit­täin toden­nä­köis­tä, että tule­va­na tal­ve­na jou­du­taan tur­vau­tu­maan suun­ni­tel­tui­hin kah­den tun­nin säh­kö­kat­koi­hin, jot­ta säh­kö­verk­ko saa­daan pysy­mään vakaa­na. Näin usko­vat myös Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la, ver­kos­to­pääl­lik­kö Jou­ni Perä­lä sekä Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan Juha Sipo­la. Lisäk­si tilan­tee­seen vai­kut­ta­vat eri­tyi­sen se, tulee­ko tal­vel­la pit­kiä, tuu­let­to­mia pak­kas­jak­so­ja. Myös muun muas­sa Nor­jan vesi­ti­lan­ne antaa oman maus­teen­sa sähkömarkkinoihin.

Lue lisää

Iin ener­gia poh­tii säh­kön­hin­nan nostamista

Iin Ener­gia nos­ti loka­kuun alus­sa säh­kön­hin­to­jaan. Seu­raa­vas­ta mah­dol­li­ses­ta koro­tuk­ses­ta pää­te­tään mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä. Täl­lä het­kel­lä Iin Ener­gia myy säh­köä asiak­kail­leen noin 15 sen­tin kilowat­ti­tun­ti­hin­taan, joka on täl­lä het­kel­lä edul­li­sim­mas­ta pääs­tä maas­sam­me. Iin Ener­gia myy säh­köä vain Iin kun­nan alueelle.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan lukio pal­kit­tiin Vuo­den Liik­ku­va­na oppilaitoksena

Hau­ki­pu­taan lukio pal­kit­tiin tiis­tai­na val­ta­kun­nal­li­sel­la Liik­ku­vat-pal­kin­nol­la. Tun­nus­tuk­sen myön­si Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö yhteis­työs­sä Ope­tus­hal­li­tuk­sen kans­sa. Liik­ku­vat-pal­kin­not myön­ne­tään esi­mer­kil­li­ses­tä työs­tä las­ten ja nuor­ten liik­ku­mi­sen edistämisessä. 


Nyt on jou­lua ilmassa

Ran­ta­poh­jas­ta 13.12.1973: Vii­me sotien aikaan lop­pui­vat isois­ta per­heis­tä vuo­de­vaat­teet. Eräs pik­ku poi­ka sanoi äidil­leen aamul­la kat­sel­len risais­ta peit­to­aan, että kyl­lä sinä sai­sit tämän jo myy­dä, johon äiti vas­ta­si, että kenen luu­let sen osta­van. Poi­ka sanoi kui­ten­kin ter­hak­kaas­ti, että lai­ta pak­ko­huu­to­kaup­paan, niin pak­ko­han se on jon­kun huu­taa! H.S. Haukipudas


Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­ses­sä on nyt iso vaih­de päällä

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­ses­sä ollaan liik­keel­lä laa­jal­la rin­ta­mal­la. Vir­pi­nie­men aktiviteetti‑, urhei­lu- ja mat­kai­lu­kes­kuk­sen toi­seen kehit­tä­mis­työ­pa­jaan osal­lis­tui neli­sen­kym­men­tä pai­kal­lis­ta urhei­luseu­ran edus­ta­jaa ja toi­mi­joi­ta eri yhtei­söis­tä sekä yrit­tä­jiä torstai-iltana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Tapah­tui sitä kau­hei­ta ennenkin

Mar­ras­kuun pimei­nä het­ki­nä oli otol­lis­ta aikaa syven­tyä Hau­ki­pu­das-seu­ran vuon­na 2008 jul­kai­se­maan kir­jaan Muis­tel­mia ja tari­noi­ta Hau­ki­pu­taal­ta. Kun vuo­det vie­ri­vät ja suku­pol­vet vaih­tu­vat, peri­mä­tie­to ja van­hat tari­nat vai­pu­vat her­käs­ti unho­laan ja katoa­vat. Hie­noa, että nii­tä saa­daan myös tal­teen. Ihmis­ten mie­lis­sä men­nei­syys elää par­hai­ten muis­te­luis­sa ja mie­len­kiin­toi­sis­sa van­hois­sa tari­nois­sa, jot­ka täy­den­tä­vät jän­nit­tä­väl­lä taval­la viral­lis­ta historiankirjoitusta.