Hau­ki­pu­das

Per­hey­ri­tyk­sen jat­ka­mi­nen tun­tui omim­mal­ta

Väri­sil­mä Hau­ki­pu­taan kaup­pias Pasi Jäm­sä on yrit­tä­jä toi­ses­sa pol­ves­sa. Hänen van­hem­pan­sa perus­ti­vat Hau­ki­pu­taan Värin vuon­na 1981 eli 37 vuot­ta sitten.Pasi tart­tui ohjak­siin vuon­na 2002. Isä Leo toi­mii edel­leen­kin yri­tyk­sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Pasi Jäm­sä kas­voi per­hey­ri­tyk­seen pie­nes­tä pitäen. Hän muis­te­lee teh­neen­sä varas­to­hom­mia jo 13-kesäi­se­nä. Hän alkoi opis­kel­la raken­nus­tek­niik­kaa Oulun yli­opis­tos­sa ja teki samaan aikaan myös töi­tä per­hey­ri­tyk­ses­sä. Opin­not jäi­vät kui­ten­kin sii­nä vai­hees­sa, kun tuli suku­pol­ven­vaih­dok­sen ja iso­jen rat­kai­su­jen aika. – Olen koke­nut tämän työn omak­se­ni ja viih­ty­nyt hyvin, sanoo tänään 50 vuot­ta täyt­tä­vä Jäm­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koti­hoi­va­pal­ve­lu­ja tar­vi­taan yhä enem­män

Johan­na ja Vil­le Kui­va­lan yri­tys Hau­ki­pu­taan Koti­hoi­va­pal­ve­lut Oy aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 2015. Aja­tuk­se­na oli, että toi­min­ta kes­kit­tyi­si Hau­ki­pu­taan alu­eel­le, mut­ta pal­ve­lui­den kysyn­nän ja tar­peen vuok­si toi­mia­lue on laa­jen­tu­nut Raja­ky­lään ja Ouluun.Haukiputaan Koti­hoi­va­pal­ve­lut on täl­lä het­kel­lä Oulun seu­dun suu­rim­pia yksi­tyi­siä, val­ta­kun­nal­li­siin ket­jui­hin kuu­lu­mat­to­mia hoi­va-alan yri­tyk­siä. Alus­sa hen­ki­lös­tö­mää­rä oli puo­len­kym­men­tä, nyt palk­ka­lis­toil­la on neli­sen­kym­men­tä ter­vey­den­huol­lon ja hoi­toa­lan ammat­ti­lais­ta. Hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­ti on käyn­nis­sä koko ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Lää­kä­ri­kes­kus on toi­mi­nut jo 30 vuot­ta

Kun Hau­ki­pu­taan Lää­kä­ri­kes­kus aloit­ti kol­me vuo­si­kym­men­tä sit­ten toi­min­tan­sa Hau­ki­pu­taal­la, yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat teki­vät vas­ta tulo­aan. Lää­kä­ri­kes­kuk­sen perus­ta­ji­na ja osak­kai­na oli jouk­ko lää­kä­rei­tä ja yritysosakkaita.Rantapohja uuti­soi tuol­loin vuon­na 1988: “Hau­ki­pu­taal­la lähes kaik­ki eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­lut. Paik­ka­kun­nal­le on siir­ty­nyt ikään­kuin pie­ni OYKS”. Leh­den ylei­sön­osas­tos­sa kes­kus­tel­tiin vilk­kaas­ti lää­kä­ri­kes­kuk­sen vai­ku­tuk­sis­ta kun­nal­li­seen ter­veys­kes­kuk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLelu­kaup­pa ava­si oven­sa

Leluait­ta on avan­nut oven­sa Hau­ki­pu­taal­la Joke­lan­tie 1:ssä kir­jas­toa vas­ta­pää­tä. Yrit­tä­jä Anu Kor­jo­nen ker­too, että kau­pan avaa­mi­nen oli mie­tin­näs­sä pit­kään ja hän oli kat­so­nut tyh­jil­lään ole­via tilo­ja sil­lä sil­mäl­lä, että tuos­sa oli­si juu­ri sopi­va lii­ke­paik­ka näy­teik­ku­noi­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat jäl­leen

Influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa. Roko­te antaa suo­jaa influens­saa ja sen jäl­ki­tau­te­ja vas­taan. Ilman kausi-influens­sa­ro­ko­tus­ta aina­kin joka kym­me­nes sai­ras­tuu influens­saan. Roko­te on mak­su­ton ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tien­käy­tön kiel­tä­mis­tä Rivin­no­kal­la kos­ke­va vali­tus hylät­tiin

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on hylän­nyt Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen teke­män oikai­su­vaa­ti­muk­sen. Oikai­su­vaa­ti­mus kos­ki kun­nan Rivin­no­kan tie­kun­nal­le anta­maa suos­tu­mus­ta aset­taa kysei­sel­le tiel­le lii­ken­ne­mer­kit,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran pit­kä­ai­kai­sia toi­mi­joi­ta pal­kit­tiin

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­la pal­kit­tiin nuo­ri­so­seu­ran pit­kä­ai­kai­sia toi­mi­joi­ta kes­ki­viik­ko­na 10.lokakuuta. Tilai­suu­des­sa jaet­tiin kak­si kul­tais­ta ja yksi hopei­nen ansio­merk­ki. Nuo­ri­so­seu­rat voi­vat hakea ansio­merk­ke­jä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ammat­ti­lais­pe­laa­ja tree­naa jopa kel­lon ympä­ri

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­tä kotoi­sin ole­va Topias “Top­son” Taa­vit­sai­nen voit­ti elo­kuus­sa Dota 2 -pelin maa­il­man­mes­ta­ruu­den osa­na vii­si­hen­kis­tä OG-jouk­­kuet­­ta. Vas­ta vuo­den ver­ran ammat­ti­lais­pe­laa­jan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ahmat voit­ti Kar­hut lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taal­la

Lau­an­­tai-ilta­­päi­­vän kotiot­te­lus­sa oli malt­ti valt­tia, kun Ahmo­jen vie­raak­si saa­pui aggres­sii­vi­ses­ta peli­tyy­lis­tään tun­net­tu Kuusa­mon Pal­lo Kar­hu­jen (Paka) mies­ten jouk­kue Kuusa­mos­ta. Ahmo­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus