Hau­ki­pu­das

Kah­va­kuu­lai­lua meri­tuu­les­sa

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­va Sei­ja Salmi on teh­nyt lii­kun­na­noh­jaa­jan työ­tä jo 23 vuot­ta. Täl­lä het­kel­lä Sal­mi tar­jo­aa eri­lai­sia ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, jois­ta Kivi­nie­men sata­mas­sa jär­jes­tet­tä­vä on yksi. Per­so­nal trai­ne­ri­na­kin toi­mi­va Sal­mi halusi tar­jo­ta pai­kal­li­sil­le ja lähia­lu­eel­la asu­vil­le kah­va­kuu­la­tun­te­ja sata­man raik­kaas­sa ja hyt­tys­va­paas­sa ilmas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hotel­li Hyön­tei­nen on pölyt­tä­jien pelas­tus — Nik­ka­roi itsel­le­si hyön­teis­ho­tel­li

Hyön­teis­ho­tel­lin nik­ka­roin­nis­ta hyö­ty­vät sekä hyön­tei­set että koti­puu­tar­hu­ri. Ihmi­nen hyö­tyy var­sin­kin, jos hotel­lin hyväk­sy­vät kesä­pe­säk­seen sekä tal­veh­ti­mis­pai­kak­seen peto­pis­tiäi­set ja lep­pä­ker­tut. Nii­den ruo­ka­lis­tal­le kuu­lu­vat esi­mer­kik­si leh­ti­kir­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tais­to Tam­me­lal­le voit­to Pää­ta­lo-ins­ti­tuu­tin Möl­lä­ri­mes­ta­ri-oma­kus­tan­ne­kil­pai­lus­sa

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Tais­to Tam­me­la on voit­ta­nut I-pal­kin­non ker­to­mus-, novel­li- ja paki­na­ko­koel­mat -sar­jas­sa Möl­lä­mes­ta­ri-oma­kus­tan­ne­kil­pai­lus­sa. Tam­me­la osal­lis­tui Pää­ta­lo-ins­ti­tuu­tin jär­jes­tä­mään kil­pai­luun teok­sel­laan Suon nel­jä vuo­den­ai­kaa ja mui­ta ker­to­muk­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uima­ran­nat siis­ti­tään vähin­tään ker­ran vii­kos­sa – Iis­sä ylei­set uima­ran­nat tar­kas­te­taan joko päi­vit­täin tai ker­ran kuu­kau­des­sa

Oulun kau­pun­gin viral­li­sil­la uima­ran­noil­la on ollut uima­ran­nois­ta vas­taa­van, Kari Näpän mukaan jopa hie­man taval­lis­ta rau­hal­li­sem­paa. Poik­keuk­sia toki mah­tuu mukaan aina, kuten Inkon­no­kan uima­ran­nal­la Hau­ki­pu­taal­la teh­ty ilki­val­ta pari viik­koa sit­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Itä­me­rel­lä ja Sel­kä­me­rel­lä sei­laa­va Lau­ri Veh­ka­pe­rä on kalas­ta­ja jo seit­se­män­nes­sä pol­ves­sa

10 vuo­ro­kaut­ta yötä päi­vää merel­lä ja toi­set 10 vapaal­la. Se on Kivi­nie­mes­sä asu­van kalas­ta­jan, 30-vuo­ti­aan Lau­ri Veh­ka­pe­rän työ­ryt­mi, johon hän on jo hyvin­kin tot­tu­nut. Eikä kalas­ta­mi­nen tapah­du sou­tu­ve­neel­lä koti­ran­nas­ta, vaan Irlan­nis­ta han­ki­tul­la, lähes 40 met­ri­sel­lä aluk­sel­la Sel­kä­me­ren ja Itä­me­ren hie­man syvem­mil­lä vesil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uut­ta van­han tilal­le

Kun Rami ja Miia Kor­te­so­ja alkoi­vat etsiä tont­tia uudel­le kodil­leen, ei tar­koi­tuk­se­na ollut pää­tyä Hau­ki­pu­taal­le. Tont­tia haet­tiin laa­jal­la hai­ta­ril­la, ja vaih­toeh­to­na oli mikä vaan kun­ta Limin­gan ja Iin välil­tä. Ainoa ehto oli, että tont­ti ei saa olla uudi­sa­lu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOman alan töis­sä EU:n yti­mes­sä

Kun Hau­ki­pu­taal­ta läh­töi­sin ole­va Raa­kel Vähä­rau­tio, 26, aloit­ti vuo­den 2018 alus­sa parin kuu­kau­den har­joit­te­lun Brys­se­lis­sä, ei hän arvan­nut, että elä­mä aset­tui­si EU:n pää­kau­pun­kiin pitem­mäk­si­kin aikaa. Euroo­pan par­la­men­tin jäse­nen, kes­kus­ta­mep­pi Elsi Katai­sen eri­tyi­sa­vus­ta­ja­na toi­mi­va Vähä­rau­tio ker­too työs­ken­te­le­vän­sä nyt näkö­ala­pai­kal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan tie­kirk­ko kut­suu niin turis­te­ja kuin pai­kal­li­sia­kin – Tapu­li­kah­vi­la myös avoin­na joka arki­päi­vä

Aurin­koi­nen arki­päi­vä Hau­ki­pu­taan kir­kon luo­na on rau­hal­li­nen, kuten kuu­luu olla­kin, vaik­ka aika ajoin kir­kon ovet käy­vät. Tie­kirk­ko­na toi­mi­va kirk­ko hou­kut­te­lee pai­kal­le niin ohi­kul­ku­mat­kal­laan ole­via ulko­maa­lai­sia turis­te­ja kuin kir­kos­sa moneen ker­taan käy­nei­tä pai­kal­li­sia­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus