Haukipudas

Dam­la­tas paah­taa vah­va­na eteen­päin uusien omis­ta­jien voimin

Dam­la­tas on Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tiel­lä sijait­se­va ravin­to­la, joka on saa­vut­ta­nut omis­tau­tu­neen kan­nat­ta­ja­kun­nan her­kul­lis­ten pizzo­jen­sa ja asia­kas­pal­ve­lun­sa ansios­ta. Uusit­tu menu ravis­te­lee pai­kal­lis­ta ravin­to­la­kil­pai­lua ja on aut­ta­nut yri­tys­tä hou­kut­te­le­maan uusia asiak­kai­ta. Uudis­tuk­siin kuu­lu­vat nyt myös Foo­do­ran ja Wol­tin tilauk­set sekä aktii­vi­nen läs­nä­olo Tik­To­kis­sa, mikä tavoit­taa eri­tyi­ses­ti nuo­rem­paa asiakaskuntaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Saha­työn muis­tok­si oma pinssi

Pate­nie­mi-Seu­ra ry on tai­teil­lut saha­työn muis­tok­si oman pins­sin. Onhan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la sijain­nut vii­si suur­sa­haa; Mar­tin­nie­mi, Halo­sen­nie­mi, San­ta­hol­ma, Mau­nu ja Pate­nie­mi, jois­ta Pate­nie­mi oli aikoi­naan Euroo­pan suu­rin. Kun huo­mioi­daan lähiym­pä­ris­tön muut­kin sahat, niin voi­daan tode­ta, että oma pins­si on paikallaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ilmoi­ta punkkihavaintosi

Punk­ki­li­ve kerää tie­toa punk­ki­ha­vain­nois­ta. Punk­ki­li­ve ‑sivus­tol­le voit ilmoit­taa punk­ki­ha­vain­not alu­eel­ta­si sekä tar­kas­tel­la punk­ki­kart­taa. Sivus­to on Turun yli­opis­ton ja Pfize­rin yhdes­sä kehit­tä­mä sovellus. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mart­ti Asun­maa: Lei­jo­na vai kar­hu – vai hirvi?

Lei­jo­na on ollut Suo­men vaa­ku­nae­läin jo noin 900 vuo­den ajan. Se on ollut alku­aan ruot­sa­lai­sel­la hal­li­si­ja­su­vul­la voi­man sym­bo­li­na. Vaa­ku­naan suo­ma­lai­set ovat tot­tu­neet, vaik­ka lei­jo­na ei ole suo­ma­lai­nen eläin. Kar­hu oli­si­kin sopivampi.

Kar­hul­la on aina ollut Suo­mes­sa mon­ta sataa nimeä ja sen kaa­ta­mis­ta on pei­jai­sis­sa anteek­si pyy­del­len juh­lit­tu. Kaa­ta­jis­ta tun­ne­tuin on vir­to­lai­nen Mart­ti Kitu­nen (k. 1833), joka tap­poi noin 300 kar­hua ja oli muu­ta­man ker­ran itse­kin kar­hun haavoittamana.

Lue lisää

Polii­si­kol­le­gat ja ystä­vät läh­te­vät edus­kun­ta­työ­hön lähes lennosta

Kesä­kuus­sa käy­dyt euro­vaa­lit toi­vat muu­tok­sia kan­san­edus­ta­jien kokoon­pa­noon. Edus­kun­taan nousee vara­pai­koil­ta 10 uut­ta kan­san­edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin valit­tu­jen tilal­le. Yksi heis­tä on Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin tutuk­si tul­lut oulu­lai­nen yli­kons­taa­pe­li ja kou­lu­po­lii­si Mer­ja Rasin­kan­gas, joka aloit­taa kan­san­edus­ta­ja­na euroeh­dus­ta­jak­si vali­tun oulu­lai­sen Sebas­tian Tynk­ky­sen (PS) pai­kal­la. Rasin­kan­gas on myös Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, raken­nus­lau­ta­kun­nan jäsen ja Poh­teen aluevaltuutettu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 4.7.2024

Kii­tos FK Jaak­ko Kyrön­lam­mel­le ansiok­kaas­ta Iin his­to­ri­aa kos­ke­vas­ta kir­joi­tuk­ses­ta Ran­ta­poh­jas­sa 27. kesä­kuu­ta. Iin syn­ty­ajan­koh­taa poh­dit­taes­sa oli mai­nit­tu kak­si ter­miä “Av…


Val­tuus­to­ky­se­ly nuo­ri­so­pal­ve­lu­jen sijoittumisesta

Oulun sosia­li­de­mo­kraat­ti­nen val­tuus­to­ryh­mä on jät­tä­nyt val­tuus­to­ky­se­lyn kos­kien nuo­ri­so­pal­ve­lui­den sijoit­tu­mis­ta. Nuo­ri­so­pal­ve­lui­den teh­tä­vien sisäl­tö­jä ja toi­min­nan sijoit­tu­mis­ta sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den orga­ni­saa­tios­sa pää­tet­tiin uudel­lee­nar­vioi­da vii­me vuo­den aika­na. Arvioin­ti­ryh­män sel­vi­tyk­ses­sä nos­tet­tiin esil­le muun muas­sa, että nuo­ri­so­työn kes­kei­nen teh­tä­vä on kas­vun ja itse­näis­ty­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen ja hen­ki­lös­töl­le koh­den­ne­tun kyse­lyn tulos­ten perus­teel­la arvioin­ti­ryh­mä esit­tää nuo­ri­so­pal­ve­lui­den sijoit­tu­mis­ta osak­si hyvinvointi‑, kult­tuu­ri ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­taa. Muu­tos voi­si mah­dol­lis­taa nuo­ri­so­pal­ve­luil­le enem­män tilaa omien asioi­den­sa käsittelyyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaha­pe­lit: Viik­ko 26

Lot­to: 4, 5, 9, 16, 16, 29, 37. Lisä­nu­me­ro: 13. Plus­nu­me­ro: 8. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein – kpl , 6 oikein 45 kpl 1848,92 e, 5 oikein 38,92 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein – e.