Haukipudas

Hau­ki­pu­das-seu­ra 70 vuot­ta: Koti­seu­tu­työ saa uusia ulottuvuuksia

Hau­ki­pu­das-seu­ran 70-vuo­tis­ta koti­seu­tu­työ­tä juh­lis­tet­tiin kat­se­le­mal­la Koti­seu­tum­me yläil­mois­ta ‑dro­ne­vi­deoi­ta val­ko­kan­kaal­ta lukiol­la tiis­tai-ilta­na. Kut­sua oli kuul­tu, ja äkeä oli pai­kal­la muka­vas­ti. Ilma­ku­vat Hau­ki­pu­taal­ta ihas­tut­ti­vat ja häm­mäs­tyt­ti­vät kuin­ka pal­jon näky­mät ovat muut­tu­neet ja miten kau­nis Hau­ki­pu­das on eri vuodenaikoina.

Lue lisää

Kivi­kou­lun pur­ku­lu­vas­ta pää­te­tään tänään

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län enti­sen ala­kou­lun eli Kivi­kou­lun pur­ku­lu­pae­si­tys on tänään kokoon­tu­van raken­nus­lau­ta­kun­nan käsi­tel­tä­vä­nä. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut esit­tää tyh­jil­lään ole­van kou­lu­ra­ken­nuk­sen purkamista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Fris­bee­gol­fin lähi­ra­doil­le oli­si tarvetta

Fris­bee­gol­fin suo­sio on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti Oulus­sa ja lähi­kun­nis­sa. Ken­tät ovat ruuh­kai­sia, mikä rajoit­taa lajin har­ras­ta­mis­ta var­sin­kin nuo­rem­pien har­ras­ta­jien keskuudessa. 

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa jätet­tiin maa­nan­tai­na val­tuus­toa­loi­te sel­vit­tää ripeäs­ti mah­dol­li­suuk­sia lisä­tä lähi­ra­to­ja alu­eel­le eri­tyi­ses­ti kaa­va-alu­een ulko­puo­lel­la kau­pun­gin omis­ta­mil­la mail­la kuten kou­lu­jen ympäristössä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lomat on lusittu

Ran­ta­poh­jas­ta 30.12.1971: Sii­hen aikaan, kun tuli ruos­tu­mat­to­mat ruo­kai­li­vä­li­neet meni eräs isän­tä kaup­paan ostok­sil­le. Kaup­pias heti esit­te­li uusia ruos­tu­mat­to­mia lusi­koi­ta kehot­taen isän­tää osta­maan. – Ei sem­mo­sia ook­kaan, ettei meil­lä ruos­tu, tokai­si isän­tä. J.S. Yli-Ii

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

Suloi­nen poi­ka­vau­va syn­tyi Anna ja Mikael Tur­ti­sen per­hee­seen Iin Konin­tiel­le 26.8.2021. Pai­noa pojal­la syn­tyes­sään oli 4450 gram­maa ja pituut­ta 53 senttiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oppia van­ho­jen ikku­noi­den kun­nos­tuk­seen Kellonkartanossa

Mik­si van­haa kor­ja­taan, mik­si van­ha on arvo­kas­ta, kysy­tään Kel­lon­kar­ta­non vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la 17.–19.9. Vii­kon­lo­pun aika­na saa­daan vas­tauk­sia ja käy­tän­nön opas­tus­ta ja kon­kreet­ti­ses­ti ohjaus­ta van­ho­jen ikku­noi­den kor­jaa­mi­seen työ­vai­heit­tain. Ohjel­mas­sa on myös luen­to­ja. 20 tai 15 euron osal­lis­tu­mis­mak­suun sisäl­tyy ope­tus ja tarjoilut.


Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lu täy­des­sä vauhdissa

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lus­sa on Oulus­sa muka­na lähes 400 vuon­na 2016 syn­ty­nyt­tä las­ta, ja ver­rok­ki­ryh­mäs­sä lap­sia on 1 770. Syk­sy on Oulun var­hais­kas­va­tuk­sen joh­ta­ja Miia Kem­pin mukaan läh­te­nyt liik­keel­le kokei­lun paris­sa var­sin vauh­dik­kaas­ti, ja kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen toi­mi­pai­kois­sa on ollut intoa ja iloa uuden kokei­lun ja kehit­tä­mi­sen äärel­lä. Hen­ki­lös­töä ja esi­mie­hiä pereh­dy­te­tään par­hail­laan kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man sisältöihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tun­teen paloa tans­sin ja lau­lun siivin

Pal­jon on ehti­nyt vir­ra­ta vet­tä Kii­min­ki­joes­sa, mut­ta vii­mein­kin! Hau­ki­pu­taan Nurk­ka­näyt­tä­mön musiik­ki­näy­tel­mä Tun­teen Palo, tari­na legen­daa­ri­ses­ta Tau­no Palos­ta ja suo­ma­lai­sen elo­ku­van kul­ta-ajas­ta, saa ensi-iltan­sa lau­an­tai­na 11.9. Teat­te­ri­kuo­pal­la. Näy­tel­mä ker­too koko kan­san rakas­ta­mas­ta näyt­te­li­jäs­tä ja lau­la­jas­ta, hänen tai­te­li­jae­lä­mäs­tään ja rak­kauk­sis­taan sekä elo­ku­va­his­to­rian kul­ta-ajas­ta ja aika­kau­den kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jis­ta – kulis­sien takaa ja pin­taa syvemmältä.