Hau­ki­pu­das

Tänään vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Edus­kun­ta­vaa­lien vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on tänään tiis­tai­na. Maa­nan­tai­aa­muun men­nes­sä koko maas­sa ennak­koon oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 22,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Joka­pai­kan­höy­lä” ja keräi­li­jä

Paa­vo Aro­laak­son, 74, kynien, lip­pis­ten ja mai­nos­pai­to­jen keräi­ly­vil­li­tys alkoi työ­vuo­si­na Rau­ma-Repo­las­sa Mar­tin­nie­mes­sä. Teh­taal­la kävi työ­ka­lu­ja esit­te­le­mäs­sä edus­ta­jia, joil­ta hän sai kinut­tua mainosrekvisiittaa.Nyt kyniä on pari tuhat­ta kap­pa­let­ta ja lip­pik­siä pit­käs­ti tois­ta sataa. T-pai­to­ja ja pipo­ja­kin on mel­koi­nen mää­rä. Keräi­lys­sä ovat aut­ta­neet myös suku­lai­set ja tuttavat.Kynät on pah­vi­laa­ti­kos­sa ja lip­pa­la­kit siis­teis­sä pinois­sa vaa­te­kaap­pien ylä­hyl­lyil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kavil jakaa tors­tain 11.4. Ran­ta­poh­jan Hau­ki­pu­taal­la

Tors­tain 11.4.2019 Ran­ta­poh­jan jakaa Hau­ki­pu­taan alu­eel­la hau­ki­pu­taa­lai­nen Kavil-jake­lu­yri­tys. Ran­ta­poh­ja on tors­tai­na laa­jas­sa peit­to­ja­ke­lus­sa levik­kia­lu­eel­laan. Jos leh­ti jää tule­mat­ta hau­ki­pu­taa­lai­sel­le tilaa­jal­le, pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä suo­raan Ran­ta­poh­jan tilaus- ja toi­mis­toas­sis­tent­tiin Miia Räi­hään, p. 0400–537 148, miia.raiha@rantapohja.fi

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulu halu­aa aikais­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta – Tur­ve­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­ti­sen lin­jauk­sen mukaan tur­peen ener­gia­käyt­tö lop­puu Oulus­sa koko­naan 2040-luvun aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tiu­kan 7–6-äänestyksen jäl­keen Jen­ni Pit­kon ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Mik­sei kak­si­kin saha­muis­to­merk­kiä?

Hau­ki­pu­taa­lai­set ovat herän­neet saha­pe­rin­teen säi­lyt­tä­mi­seen tai edes muis­to­mer­kin pys­tyt­tä­mi­seen. Piip­pu­jen pur­ka­mi­sen vas­tai­nen tais­te­lu on tun­tu­nut tais­te­le­mi­sel­ta tuu­li­myl­ly­jä vas­taan. Vii­mei­sin pää­tös oli San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kau­pun­ki lait­toi Joki­ky­län kou­lun ja Onne­lan las­ten­ko­ti­ra­ken­nuk­sen myyn­tiin

Oulun kau­pun­ki on päät­tä­nyt lait­taa Joki­ky­län kou­lu­ra­ken­nuk­set Hau­ki­pu­taal­la myyn­tiin. Vuon­na 1940 val­mis­tu­nut 172 neliön suu­rui­nen ja vuon­na 1938 val­mis­tu­nut 462-neliöi­­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­ta­lii­tos ei lisää kun­nan hou­kut­te­le­vuut­ta – Asia on huo­mat­tu myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Tut­ki­muk­sen mukaan kun­tien yhdis­ty­mis­ten elin­kei­no­vai­ku­tuk­set ovat päin­vas­tai­sia tavoit­tei­siin näh­den. Tämä on huo­mat­tu myös Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus