Haukipudas

Toi­min­nan kehit­tä­mis­tä perin­tei­tä kunnioittaen

Hau­ki­pu­taan Optiik­ka ja Sil­mä­lää­kä­ri­kes­kuk­sel­la on pit­kät perin­teet Hau­ki­pu­taan kyläl­lä ja tänä vuon­na yri­tys täyt­tää 35 vuot­ta. Lii­ke on sijain­nut alus­ta, eli vuo­des­ta 1988 saak­ka samas­sa pai­kas­sa Kirk­ko­tiel­lä. Yri­tyk­ses­sä puhal­taa nyt uudis­tus­ten tuu­let, sil­lä yri­tyk­sen perus­ta­jiin kuu­lu­nut Esko Vat­jus on jää­nyt eläk­keel­le ja hänen osak­keen­sa on osta­nut Johan­na Räi­hä. Yksin Johan­nan ei tar­vit­se pär­jä­tä, sil­lä yhtiö­kump­pa­ni Riku Vat­juk­sel­la tulee tänä vuon­na kak­si­kym­men­tä vuot­ta täy­teen yrityksessä.

Lue lisää

Eten­kin nuo­ri­so­työt­tö­myys kas­vus­sa Pohjois-Pohjanmaalla

Työt­tö­myys kään­tyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la kas­vuun syk­syl­lä 2022 ja työt­tö­mien mää­rä on jat­ka­nut kas­vua alku­vuo­des­ta 2023. Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hel­mi­kuun lopus­sa 20 700 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 1 500 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten. Lomau­tet­tu­jen mää­rä on edel­leen kor­kea (2 300), mikä joh­tuu sekä hei- ken­ty­nees­tä talous­ti­lan­tees­ta sekä tal­vi­kau­den vähen­ty­nees­tä työn­te­ki­jä­tar­pees­ta. Avoi­mien työ­paik­ko­jen tar­jon­nas­sa on näh­tä­vis­sä edel­leen pudo­tus­ta aiem­paan koko maa­kun­nan alueella.

Lue lisää

Tont­tien lisä­ha­ku tulee

Oulun oma­ko­ti­tont­tien kevään lisä­ha­ku alkaa maa­nan­tai­na 27.3. kel­lo 8 ja päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 29.3. elklo 16. Haet­ta­va­na on 10 oma­ko­ti­tont­tia, jot­ka voi vuo­kra­ta tai ostaa. Yksi ton­teis­ta sijait­see Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa, yksi Kel­lon Leton­ran­nas­sa, kol­me Kor­ven­ky­läs­sä, Yksi Vesa­lan­mäel­lä, kol­me Rita­har­jus­sa, ja yksi Jääkärinkankaalla.

Lue lisää

Var­hais­kas­va­tuk­ses­ta vah­vat juu­ret tulevaisuuteen

Var­hais­kas­va­tuk­sen Opet­ta­jien Lii­ton perin­teis­tä Val­ta­kun­nal­lis­ta var­hais­kas­va­tus­päi­vää vie­tet­tiin 16.3. Tänä vuon­na tee­ma­na oli ”Var­hais­kas­va­tuk­ses­ta vah­vat juu­ret tulevaisuuteen”.

Var­hais­kas­va­tus­päi­vään liit­tyen oulu­lai­sia päi­vä­ko­te­ja haas­tet­tiin kut­su­maan päät­tä­jiä käy­mään. Me saim­me Päi­vä­ko­ti Jatu­lin Tar­haan vie­rai­lul­le Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan Juha Hän­ni­sen. Hän aloit­ti vie­rai­lun­sa tutus­tu­mal­la Vih­reän Kam­ma­rin 4–5‑vuotiaisiin lap­siin ja hei­dän toi­min­taan­sa. Lap­sil­la oli aihee­na toi­ve­ruo­ka­ää­nes­tys, joten he pää­si­vät näyt­tä­mään mal­lia, kuin­ka demo­kraat­ti­nen äänes­tä­mi­nen toi­mii päiväkotikonteksissa.


Tiuk­kaa vään­töä kelkkareiteistä

Hau­ki­pu­taal­ta pää­see Kii­min­kiin moot­to­ri­kel­kal­la vain Kii­min­ki­jo­kea pit­kin, eikä asi­aan ole tulos­sa muu­tos­ta näil­lä näky­min lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry:n hal­li­tuk­ses­sa ole­va Jan­ne Han­nus sanoo, että Hau­ki­pu­das-Kii­min­ki rei­til­le oli­si kui­ten­kin kysyn­tää ja oikea viral­li­nen reit­ti lisäi­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ja yhteyk­siä mui­hin alu­een reit­tei­hin. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi ‑lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta on vään­tä­nyt Kiiminki–Ouluzone ja Mäkikangas–Ylikiiminki välin kelk­ka­rei­teis­tä jo yli kak­si vuotta.


Ilmas­to- ja ener­gia-asiat tutuksi

Län­si­tuu­len kou­lus­sa on ollut kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi jo mon­ta vuot­ta, kun­nes vuon­na 2021 perus­tet­tiin Vih­reä Lip­pu –toi­min­nan mukai­nen ympä­ris­tö­raa­ti. Ympä­ris­tö­raa­tiin kuu­luu kol­me opet­ta­jaa ja yhte­näis­kou­lun oppi­lai­ta 3.–9. luo­kil­ta, jois­ta vain me kir­joit­ta­jat olem­me ylä­kou­lu­lai­sia. Kokoon­num­me ker­ran vii­kos­sa, yleen­sä maa­nan­tai­sin välitunneilla. 


Vas­ta nel­jän­nes ehdok­kais­ta avan­nut etu­kä­teen vaalirahoitustaan

Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kais­ta vas­ta 26 pro­sent­tia on Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to VTV:n mukaan ker­to­nut vaa­li­kam­pan­jan­sa suu­ruu­des­ta ja rahoi­tuk­sen läh­teis­tä. Ahke­rim­pia ennak­koil­moi­tus­ten teki­jöi­tä edus­kun­ta­puo­lueis­ta ovat olleet Vasem­mis­to­lii­ton ehdok­kaat. Vaa­li­pii­reit­täin eni­ten ilmoi­tuk­sia puo­les­taan on teh­ty Hämees­sä. Libe­raa­li­puo­lu­een ja Piraat­ti­puo­lu­een kaik­ki ehdok­kaat ovat jo teh­neet ennak­koil­moi­tuk­sen vaalirahoituksestaan.


Äänes­tys­pai­koil­la keräys koti­maan vam­mais­ten ja sai­rai­den hyväksi

Vuo­des­ta 1907 läh­tien Suo­men vam­mai­sil­le ja sai­rail­le apua tuo­nut Pie­ni ele ‑vaa­li­ke­räys on edus­kun­ta­vaa­lien aika­na äänes­tys­pai­koil­la. Lah­joi­tus­ten avul­la saa­daan jär­jes­tet­tyä esi­mer­kik­si ver­tais­tu­kea tai kun­tou­tus­ta. Pie­ni­tu­loi­sil­le ja sai­rail­le piris­tä­vät tapah­tu­mat ovat tärkeitä.