Haukipudas

Heit­to halu­aa innos­taa kaik­kia liik­ku­maan ja mukaan seuratoimintaan

90-vuo­tis­juh­la­vuot­taan viet­tä­vä Hau­ki­pu­taan Heit­to esit­te­li moni­puo­lis­ta laji­tar­jon­taan­sa ja toi toi­min­taan­sa tutuk­si Hei­ton päi­vän tem­pauk­ses­sa Jatu­lis­sa lauantaina.

– Hyvän mie­len tapah­tu­man tavoit­tee­na oli myös innos­taa kävi­jöi­tä kokei­le­maan roh­keas­ti uusia laje­ja ja tule­maan mukaan seu­ra­toi­min­taan, sum­ma­si Hei­ton puheen­joh­ta­ja Mar­jo Nis­ka­kan­gas.

Lue lisää

Ne tans­sii diskoo!

Ran­ta­poh­jas­ta 5.12.1974: Kylän kaup­pias yrit­ti tai­vut­taa maan­vil­je­li­jää osta­maan pol­ku­pyö­rän. “Kyl­lä minä mie­luum­min sijoit­tai­sin raha­ni leh­mään”, arve­li isän­tä. “Mut­ta aja­tel­kaa­pa toki”, jat­koi kaup­pias itse­päi­ses­ti, “miten has­sul­ta näyt­täi­sit­te rat­sas­taes­san­ne leh­mäl­lä. “En puo­lek­si­kaan niin has­sul­ta kuin jos yrit­täi­sin lyp­sää pol­ku­pyö­rää”, kuu­lui vas­taus. M.N. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Marian palat­sit kie­too kat­so­jan mys­ti­sen tosi­ta­ri­nan pauloihin

Teat­te­ri­kuo­pan laval­la näh­dään tule­vi­na vii­kon­lop­pui­na jäl­leen uusi näy­tel­mä, kun Marian palat­sit ja teat­te­ri Levo­luu­tio val­loit­ta­vat tilan niin vah­val­la aiheel­la kuin tul­kin­nal­laan, jota sävyt­tä­vät tun­teet surus­ta pel­koon. Näy­tel­män ohjaa­ja Jen­ni Met­so ker­too, että näy­tel­mää on har­joi­tel­tu vuo­si, jon­ka lisäk­si näy­tel­män valit­se­mi­seen käy­tet­tiin aikaa useam­pi kuukausi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus