Hau­ki­pu­das

Hau­ki­pu­das­hiih­to luis­ta­vas­sa kelis­sä

Hau­ki­pu­das­hiih­to saa­tiin siva­koi­da aurin­koi­ses­sa sääs­sä sun­nun­tai­na. Kyl­mä vink­ka­kaan ei pelot­ta­nut hiih­tä­jiä, vaan mat­kaan 39. ker­ran jär­jes­te­tyl­le Hyvän tuu­len latu­ret­kel­le läh­ti yli 180 osa­not­ta­jaa. Ladut oli­vat huip­pu­kun­nos­sa. Lumen­puut­tees­ta ei ole tänä tal­ve­na ollut huol­ta. Keli oli niin len­tä­vä, että kil­pai­lun­joh­ta­ja Jar­mo Savi­laak­so ja kuu­lut­ta­ja Mar­jo Sjögren muis­tut­ti­vat läh­ti­jöi­tä myös varo­vai­suu­teen vauh­dik­kaim­mil­la pai­koil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vain puo­let omais­hoi­ta­jis­ta pitää heil­le myön­ne­tyt vapaat

Vain rei­lu puo­let (53%) omais­hoi­ta­jis­ta pitää laki­sää­tei­set vapaan­sa, ker­too THL:n sel­vi­tys. Tilan­ne ei ole uusi, sil­lä jo vuo­sien ajan omais­hoi­dos­ta teh­dyis­sä sel­vi­tyk­sis­sä on saa­tu saman­suun­tai­nen tulos.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yhteis­ha­ku on alka­nut

Yhteis­ha­ku amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja lukioi­hin on 19.2.–12.3.2019. Yhteis­ha­ku on perus­o­pe­tuk­sen päät­tö­luok­ka­lais­ten haku­väy­lä jat­ko-opin­toi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mita­li ja mehu kruu­na­si­vat kisan

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­toon osal­lis­tui 103 hiih­tä­jää lau­an­tai­na. Tun­nel­ma oli kor­keal­la ja ladul­la näh­tiin hiih­tä­mi­sen rie­mua. Tois­ta ker­taa jär­jes­tet­ty Hau­ki­pu­das­hiih­don per­he­päi­vä kerä­si run­saas­ti väkeä Tor­pan­mäel­le. Hait­ta­na oli ainoas­taan kyl­mä ja puus­kai­nen tuu­li.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 8

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Museo­vi­ras­to puol­taa Par­ku­mäen ja kivi­kou­lun suo­je­lua

Hau­ki­pu­das-seu­ran teke­mät esi­tyk­set tyh­jil­lään ja käy­tös­tä pois ole­vien Par­ku­mäen ja Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län eli kivi­kou­lun suo­je­le­mi­sek­si ovat vie­lä kes­ken. Museo­vi­ras­to on ELY-kes­kuk­sel­le anta­mas­saan lausun­nos­sa puol­ta­nut kyseis­ten kou­lu­ra­ken­nus­ten suo­je­lua ja säi­lyt­tä­mis­tä raken­nus­pe­rin­nön suo­je­le­mi­ses­ta anne­tun lain mukai­ses­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­ruo­kaa, jos­ta kukaan ei valit­ta­nut 50-luvul­la

Kou­lu­ruo­ka ei mais­tu kai­kil­le. Ruo­kaa jäte­tään syö­mät­tä. Oli­si­pa tar­jol­la sitä tai tätä…Kouluruoka nousee uuti­sai­heek­si aika ajoin. Näi­den kes­kus­te­lu­jen sii­vit­tä­mä­nä hau­ki­pu­taa­lai­nen Anne­li Han­nus (s. 1943) ryh­tyi kokoa­maan enti­sa­jan kou­lu­ruo­ka­pöy­tää astioi­neen.– 50-luvul­la ruo­kaa oli niin vähän, että kaik­ki kel­pa­si ja sitä syö­tiin hyväl­lä ruo­ka­ha­lul­la. Nykyi­sin on kaik­kea yllin kyl­lin niin, että on varaa myös nir­soil­la, poh­tii Han­nus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKaa­vai­lu­ja kir­jas­ton siir­ros­ta Jatu­liin ei ymmär­re­tä

Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa kes­kus­tel­tiin Oulun kau­pun­gin kaa­vai­luis­ta siir­tää kir­jas­to ja Oulu10-pal­ve­lu­pis­te toi­min­ta­kes­kus Jatu­lin tiloi­hin. Jatu­lin remon­tin suun­nit­te­lun yhtey­des­sä nimit­täin tar­kas­tel­laan, oli­si­ko kir­jas­ton ja pal­ve­lu­pis­teen mah­dol­lis­ta siir­tyä sin­ne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus