Rekis­te­ri­se­los­te

REKISTERISELOSTE

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä
Nimi: Ran­ta­poh­ja Oy
Osoi­te: Huvi­pol­ku 6, PL 15
90831 Haukipudas

Rekis­te­rin käsittelijä:
Nimi: Jaicom Oy
Osoi­te: Tie­to­tie 2
90460 Oulunsalo

Rekis­te­rin käsit­te­li­jä digi­taa­li­siin pal­ve­lui­hin kir­jau­tu­mi­sen osalta:
Nimi: Media­box Oy
Osoi­te: Sata­kun­nan­tie 12
20100 Turku

2. Rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va hen­ki­lö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Pek­ka Keväjärvi
Puhe­lin­nu­me­ro: 0503631063
Säh­kö­pos­ti: pekka.kevajarvi@rantapohja.fi

3. Rekis­te­rin nimi

Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­jan tilaaja-asiakasrekisteri.

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus (rekis­te­rin käyttötarkoitus) 

Rekis­te­riä käy­te­tään asia­kas­suh­teen hoi­toon, asia­kas­yh­tey­den­pi­toon ja mark­ki­noin­tiin. Rekis­te­rin tie­to­ja käy­te­tään Ran­ta­poh­jan omaan suo­ra­mark­ki­noin­tiin, jol­lei asia­kas ole suo­ra­mark­ki­noin­tia kiel­tä­nyt. Rekis­te­rin nimi- ja osoi­te­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin, jol­lei asia­kas ole kiel­tä­nyt täl­lais­ta tie­to­jen luo­vu­tus­ta. Ran­ta­poh­ja käyt­tää näi­tä ja mui­ta asia­kas­suh­teen aika­na syn­ty­nei­tä tie­to­ja tuo­te- ja pal­ve­lu­tar­jon­nan suun­nit­te­luun sekä tar­jon­nan koh­dis­ta­mi­sek­si. Tavoit­tee­na on toi­mia asia­kas­läh­töi­ses­ti ja huo­mioi­da myös asiak­kaan eri­lai­set osto­ka­na­vaan liit­ty­vät tottumukset.

5. Rekis­te­rin tietosisältö

Asia­kas­re­kis­te­ri kus­ta­kin rekisteristä.

A. Asiak­kaan yhteys­tie­dot ja tilaa­mi­sen mah­dol­lis­ta­vat tie­dot: suku­ni­mi, etu­ni­met, katuo­soi­te, pos­ti­nu­me­ro, pos­ti­toi­mi­paik­ka ja muut asia­kas­koh­tai­set tiedot.

B. Tie­dot asiak­kai­den tilauk­sis­ta, toi­mi­tuk­sis­ta ja palautuksista.

6. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Rekis­te­rin yhteys- ja asiak­kuus­tie­dot saa­daan asia­kas­suh­teen syn­tyes­sä ja sen aika­na asiak­kaan rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le teke­mis­tä ilmoi­tuk­sis­ta. Asia­kas­suh­de syn­tyy, kun asia­kas tekee pape­ri- ja/tai digi­taa­li­sen leh­den tilauksen.

7. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to  EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle

Asia­kas­re­kis­te­ris­tä voi­daan luo­vut­taa nimi-­ ja osoi­te­tie­to­ja suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Rekis­te­ris­tä luo­vu­tet­ta­via tie­to­ja voi­vat täl­löin olla nimi-­ ja osoi­te­tie­dot. Asiak­kaal­la on oikeus kiel­tää tie­to­jen luo­vu­tus. Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle.