Kun­nan pää­tös jät­täy­tyä pitä­jä­mark­ki­noi­den jär­jes­te­lyis­tä tyr­mis­tyt­tää Kui­va­nie­mel­lä – Pie­ni­muo­toi­ses­ta Kunin­gas­jät­kä-tapah­tu­mas­ta ensi kesä­nä vie­lä toivoa

Ii-ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­nan pää­tös olla jär­jes­tä­mät­tä tänä vuon­na Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­ta tyr­mis­tyt­tää Kuivaniemellä.

– Meil­lä mei­naa olla kapi­na­miel­tä tämän tyr­mis­tyt­tä­vän pää­tök­sen suh­teen, ker­too Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Ari Kaak­ku­ri­nie­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pate­nie­meen täydennysrakentamista

Kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi vii­me kokouk­ses­saan 29.3.Pateniemen kau­pun­gin­osaan ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen, joka mah­dol­lis­taa pien­ta­loa­sun­to­jen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen. Kaa­van myö­tä Sahan­tien var­res­sa sijait­se­vaan kort­te­liin on mah­dol­lis­ta rakentaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Koro­na­vuo­si on tuo­nut haas­tet­ta amma­til­li­sil­le opettajille

Pai­kan pääl­lä vai etä­nä? Tämä kysy­mys on ryt­mit­tä­nyt eten­kin ope­tus­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­vien arkea kulu­neen koro­na­vuo­den aika­na. Oulun seu­dun amma­til­li­set opet­ta­jat ry:n puheen­joh­ta­ja ja opet­ta­ja Juha-Pek­ka Sil­lan­pää ker­too, että täl­lä het­kel­lä amma­til­li­sen ope­tuk­sen hen­ki­lös­tön olo­ti­laa kuvaa hyvin niin sanot­tu Teams-väsymys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kari Hol­man akva­rel­lit Tuomiokirkkoon

Hau­ki­pu­taa­lai­sen tai­tei­li­jan Kari Hol­man akva­rel­lit Oulun ensim­mäi­ses­tä kir­kos­ta ja Tuo­mio­kir­kos­ta löy­si­vät paik­kan­sa Oulun Tuo­mio­kir­kon kryp­tas­ta. Tilaa­ja­na toi­mi Oulun Tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­ta ja teok­set otti vas­taan tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus