Maa­il­man­ti­lan­ne näkyy Poh­jois-Suo­mes­sa­kin voi­mak­kaa­na maanpuolustustahtona

Noin 200 vapaa­eh­tois­ta maan­puo­lus­ta­jaa kokoon­tui vii­me vii­kon­lop­pu­na Oulun Hiuk­ka­vaa­raan kehit­tä­mään osaa­mis­taan Hiuk­ka syk­sy 2022 ‑har­joi­tuk­seen. Kysees­sä oli Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tusyh­dis­tyk­sen (MPK) Poh­jois-Suo­men maan­puo­lus­tus­pii­rin Oulun kou­lu­tus­pai­kan toi­nen suu­ri vuo­sit­tai­nen har­joi­tus­ta­pah­tu­ma. Pai­kal­la Hiuk­ka­vaa­ras­sa oli run­saas­ti osal­lis­tu­jia Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Har­joi­tuk­sen joh­ta­ja­na toi­mi kel­lo­lai­nen Samu­li Romp­pai­nen. Har­joi­tus toteu­tet­tiin reser­vi­läis­ten voi­min ja tär­keä osa har­joi­tus­ta oli kou­lut­taa lisää kou­lut­ta­jia MPK:n organisaatioon.

Lue lisää


Iis­sä otet­tiin maa-ainek­sia luvat­to­man syvältä

Iin Olha­vas­sa sijait­se­val­ta maa-aines­­ten ottoa­lu­eel­ta on otet­tu maa-ainek­­sia luvan­vas­tai­ses­ti. Ympä­ris­tö­tar­kas­ta­ja on kes­keyt­tä­nyt yrit­tä­jäl­tä maa-aines­­lu­­van vas­tai­sen otta­mi­sen. Luvan­mu­kais­ta maa-aines­­ten otta­mis­ta voidaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Län­si­tuu­len kou­lun Syys­kar­ke­lois­sa oli teke­mis­tä ja tunnelmaa

Län­si­tuu­len kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta tem­pai­si jär­jes­tä­mäl­lä isot Syys­kar­ke­lot tors­tai-ilta­na. Tapah­tu­ma oli van­hem­pien, oppi­lai­den ja kou­lun väen yhtei­söl­li­nen avaus kah­den vuo­den koro­na­hil­jai­suu­den jäl­keen. Muka­na oli myös monia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja yri­tyk­siä tuke­mas­sa tem­paus­ta, joka koko­si illan aika­na jopa liki tuhat kävijää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä vaih­tuu Iissä

Iin kun­nan­val­tuus­to valit­si uusia jäse­niä joh­­to- ja lau­ta­kun­tiin paik­ka­kun­nal­ta pois­muut­ta­neen Juuso Pyö­rä­län tilal­le.  Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­taan valit­tiin Jari-Juk­­ka Joke­la. Opetus-…

Lue lisää


Huip­pu­päi­vä kala­tie­tou­den parissa

Onpa ollut aivan huip­pu­päi­vä, kom­men­toi­tiin Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lul­la vii­me tors­tai­na vie­te­tyn kalas­tus­ta­pah­tu­man antia. Koko kou­lun oppi­laat ykkös­luok­ka­lai­sis­ta kuu­to­siin opet­ta­ji­neen sekä vie­rei­sen päi­vä­ko­din väki osal­lis­tui­vat kalas­tus­päi­vään, jon­ka mer­keis­sä kou­lun ken­täl­le oli pys­ty­tet­ty tie­to- ja tehtävärasteja. 

Pis­teis­sä voi­tiin ope­tel­la teke­mään sol­mu­ja, tun­nis­ta­maan kuvis­ta kala­la­je­ja, tutus­tua kalas­tus­vä­li­nei­siin ja osal­lis­tua uis­ti­men tark­kuus­heit­toon. Kalan käsit­te­lyyn saa­tiin oppia ja hui­pen­nuk­sek­si mais­tiai­si­na pais­tet­tua ahventa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Per­hei­den mää­rä väheni

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan Suo­mes­sa oli vuo­den 2021 lopus­sa yhteen­sä 1 465 978 per­het­tä. Per­hei­den mää­rä vähe­ni 1 675 per­heel­lä, kun se edel­lis­vuon­na kas­voi 285 per­heel­lä. Kun vuon­na 1990 ylei­sin per­he­tyyp­pi oli avio­pa­ri ja lap­sia, oli vuon­na 2021 ylei­sin per­he­tyyp­pi avio­pa­ri ilman lap­sia. Avio­pa­ri ja lap­sia ‑per­hei­den mää­rä on vähen­ty­nyt tasai­ses­ti. Vas­taa­vas­ti ilman lap­sia elä­vien avio- ja avo­pa­rien mää­rä on kasvanut.


Met­si­tys­han­ke etenee

Jou­toa­luei­den met­si­tys­tuel­la on teh­ty met­si­tys­tä jo liki tuhan­nen heh­taa­rin alal­la eri puo­lil­la Suo­mea. Met­si­tyk­set läh­ti­vät toden teol­la käyn­tiin tänä vuon­na. Eni­ten tukea on haet­tu entis­ten tur­ve­tuo­tan­toa­luei­den met­si­tyk­siin. Tukea voi hakea vuo­den 2023 lop­puun saakka.


Vir­pi­nie­meen saa­pui mara­too­na­rei­ta ympä­ri maan

Nel­jäs­tois­ta Vir­pi­nie­men Maas­to­ma­ra­ton ‑tapah­tu­ma saa­tiin juos­tua lau­an­tai­na 1.10.2022 muka­vas­sa syys­sääs­sä läm­pö­ti­lan olles­sa ylim­mil­lään rei­lut 10 astet­ta, ja aurin­ko­kin pil­kah­te­li ilta­päi­väs­tä. Rata todet­tiin vaa­ti­vak­si mones­ta suus­ta. Vir­pi­nie­mes­sä on kor­keus­e­ro­ja koh­tuul­li­sen pal­jon ja rei­til­lä oli monen­lais­ta alus­taa juos­ta­va­na maas­tos­sa – vain asfalt­ti puuttui.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin­juok­sut 2022: Mat­ti Kor­ho­nen venit, vidit, vicit Illinjuoksuissa

Rus­ka pak­kaa usein­kin lop­pu­maan loka­kuun tait­tees­sa. Illin ran­noil­la rus­ka on vie­lä kau­neim­mil­laan ja hei­jas­tuu jokeen iha­nas­ti. Sta­dio­nin taka­kaar­re lie­nee yksi maa­li­man kau­neim­mis­ta, kun Tohi­lan haa­raa kau­nis­ta­vat kirk­kaan­vä­ri­set koi­vut, haa­vat ja pih­la­jat veteen hei­jas­tuen. Kau­nis näky var­man vedes­tä päin­kin väy­län lahanoille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus