HaHen tur­naus ilman yleisöä

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dy­nais­ten ensim­mäi­nen koti­tur­naus 27.11. jou­dut­tiin muut­tu­nei­den koro­na­sään­nös­ten ja haas­ta­van peli­pai­kan vuok­si pelaa­maan ilman ylei­söä Nal­lis­por­tis­sa. Läh­tö­koh­dat tur­nauk­seen oli­vat muu­ten kui­ten­kin hyvät, sil­lä useis­ta louk­kaan­tu­mi­sis­ta kär­si­nyt Hau­ki­pu­taan Heit­to sai pit­käs­tä aikaa pelaa­ja ros­te­riin­sa mel­kein kaik­ki pelaajat.

Lue lisää


Pie­net kou­lu­lai­set ilah­dut­ti­vat ikäi­hi­mi­siä Yli-Iissä

Yli-Iis­sä pit­kä perin­ne jat­kui pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta, kun Yli-Iin kou­lun 1. luo­kan oppi­laat askar­te­li­vat Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen ikäih­mi­sil­le jou­lu­ka­len­te­rin. Opet­ta­ja Han­na-Lee­na Tihi­nen on pitä­nyt perin­net­tä yllä jo kym­me­ni­sen vuotta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääIihin 1,8 mil­joo­naa ali­jää­mäi­nen budjetti

Iin kun­nan ensi vuo­den talous­ar­vio on 1,8 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Tämän takia kun­nas­sa jat­kuu talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen. Kun­nan­val­tuus­to päät­ti kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na käyn­nis­tää ensi vuo­den alku­puo­lel­la hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tuk­sen, jon­ka tavoit­tee­na on tasa­pai­not­taa talout­ta ja sopeut­taa pal­ve­lu­ra­ken­net­ta vas­taa­maan nykyis­tä ja tule­vaa tar­vet­ta. Täl­lä tavoi­tel­laan noin 1,0 mil­joo­nan euron sääs­töä. Kun­nas­sa jat­ke­taan pal­ve­lu­verk­ko­tar­kas­te­lua kai­kil­la toimialoilla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin museon uit­to­näyt­te­ly uusiutui

Iin koti­seu­tu­museon uit­to­näyt­te­ly on kesän aika­na uusiu­tu­nut. Uit­toai­het­ta on museoa­lu­eel­la van­has­sa aitas­sa, vene­ka­tok­sis­sa sekä Hui­lin­gin ylä­ker­ras­sa. Kai­kis­sa niis­sä on jotain.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Itse­näi­syys­päi­vän kan­sa­lais­juh­la lähe­te­tään myös verkossa

Oulu­lais­ten yhteis­tä itse­näi­syys­päi­vän kan­sa­lais­juh­laa vie­te­tään 6.12. Perin­tei­nen kan­sa­lais­juh­la jär­jes­te­tään Oulun Musiik­ki­kes­kuk­ses­sa, johon pai­kan pääl­le ote­taan rajat­tu mää­rä ylei­söä. Oulun kau­pun­ki lähet­tää Itse­näi­syys­päi­vän kan­sa­lais­juh­lan ensim­mäis­tä ker­taa myös suo­ra­na verkkoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eläin­ko­kei­den pitäi­si jää­dä historiaan

Mil­tä sinus­ta tun­tui­si, jos sinun vat­sa­si täy­tet­täi­siin ben­sal­la ja alko­ho­lil­la tai sai­sit lii­kaa tai lii­an vähän ruo­kaa? Raa­jo­ja­si lei­kel­täi­siin ja sinul­le aiheu­tet­tai­siin kei­no­te­koi­ses­ti eri­lai­sia sai­rauk­sia, kuten dia­be­tes­ta ja masen­nus­ta? Masen­nus­ta? Eikö kuu­los­ta­kin aivan absur­dil­ta? Ymmär­rän, että lää­ke­tie­det­tä halu­taan kehit­tää, sai­rauk­sia paran­taa ja ihmis­ten eli­ni­kää mah­dol­li­ses­ti piden­tää. Mut­ta eläi­met ovat aivan lii­an eri­lai­sia ver­rat­tu­na ihmi­siin. Eläin­suo­je­lu­asian­tun­ti­ja Lau­ra Uoti­la kir­joit­taa: “Ihmis­ten ja mui­den eläin­la­jien bio­lo­gi­sis­ta erois­ta joh­tuen yli 90 pro­sent­tia sel­lai­sis­ta lääk­keis­tä, jot­ka on eläin­ko­keis­sa havait­tu tur­val­li­sik­si ja tehok­kaik­si, eivät läpäi­se ihmi­sil­lä teh­tä­viä kokeita.”


KTU:lla vah­din­vaih­to

Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­ta­ja Jou­ko Perä­ta­lo luo­vut­taa vuo­den vaih­tees­sa seu­ran veto­vas­tuun uusiin käsiin. Seu­ran uute­na puheen­joh­ta­ja­na aloit­taa Satu Hämeen­nie­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yö kivi­kau­den kylässä

Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­vaih­tees­sa kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­nen Tai­vaan­tu­lien yö, eli Kie­ri­kin vie­rai­li­joil­le avoin tal­viyö­py­mi­nen kivi­kau­den kyläs­sä. Tapah­tu­ma kerä­si yksi­tois­ta ret­kei­ly­hen­kis­tä osal­lis­tu­jaa, jot­ka majoit­tui­vat Kie­rik­ki ry:n yövyt­tä­jä­op­pai­den joh­dol­la kol­mes­sa kylän asumuksessa.


Vie­lä se jatkuu

Jos vii­me aikoi­na on tul­lut hil­jai­sem­pia het­kiä kah­vi­pöy­däs­sä, niin syyk­si voi vei­ka­ta – toki arvaat­te mitä – tätä uut­ta koro­na­vi­ruk­sen muun­nos­ta. Sitä poh­tii koko ihmis­kun­ta. Parem­pi sii­tä oli­si puhua, sil­lä se vähen­tää pel­koa. Mut­ta vai­ke­aa­han se on, kun asian­tun­ti­jat­kaan eivät tun­nu tie­tä­vän, mil­lai­nen tämä muun­nos­pö­pö on.