Anne­li Näp­pä on Ran­ta­poh­jan alu­een ääni­ku­nin­ga­tar –Seit­se­män ehdo­kas­ta nousi alue­val­tuus­toon Ran­ta­poh­jan alueelta

His­to­rial­li­sis­sa vaa­leis­sa paik­kan­sa alue­val­tuus­tos­sa lunas­ti­vat Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta kes­kus­tan kii­min­ki­läi­set Anne­li Näp­pä (1 497 ään­tä), Lau­ri Niku­la (1 089 ään­tä) ja Olli Heik­ki­lä (776 ään­tä) sekä hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä (1 233 ään­tä). Kokoo­muk­sel­ta läpi pää­si­vät kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Simo­nen (722 ään­tä) ja kel­lo­lai­nen Päi­vi Hirs­so (953 ään­tä). Myös Lii­ke Nytin jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen (311 ään­tä) valit­tiin aluevaltuustoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulus­ta perä­ti 37 edus­ta­jaa aluevaltuustoon

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­toon valit­tiin 79 edus­ta­jaa, jois­ta oulu­lai­set ehdok­kaat täyt­tä­vät 37 paik­kaa. Ehdok­kai­ta vaa­leis­sa oli hyvin­voin­tia­lu­een 30 kun­nas­ta, jois­ta kah­dek­san kun­taa jäi ilman val­tuus­to­paik­kaa, jou­kos­sa Iin kunta.

Kes­kus­ta oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la vaa­li­voit­ta­ja. Puo­lue kerä­si eni­ten ääniä kai­kis­sa alu­een kun­nis­sa pait­si Oulus­sa ja Oulai­sis­sa. Oulus­sa eni­ten ääniä kerä­si kokoo­mus, 26,2%.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin asu­kas­mää­rä kas­vaa väes­tö­suun­nit­teen mukaan selvästi

Oulun väes­tö kas­vaa kau­pun­gin väes­tö­suun­nit­teen mukaan seu­raa­van kym­me­nen vuo­den aika­na vajaal­la 20 000 asuk­kaal­la, ollen vuon­na 2030 noin 225 000 asu­kas­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la suun­taus on täl­tä osin pää­asias­sa las­ke­va. Eni­ten asuk­kai­ta menet­tää Yli­kii­min­ki, jos­sa asu­kas­mää­rä vähe­ni­si tämän het­ken noin 3 300 jopa lähel­le 2 900 asu­kas­ta vuo­teen 2030 mennessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Iin Kota­kan­kaan ja Ete­lä­suon tuu­li­puis­to­suun­ni­tel­mat muuttuivat

Myrs­ky Ener­gia Oy on vetä­nyt pois Iin kun­taan mar­ras­kuus­sa jät­tä­män­sä tuu­li­puis­ton kaa­voi­tus­aloit­teen. Samal­la se on jät­tä­nyt aloit­teen tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­ses­tä aiempia.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iis­tä ei saa­tu val­tuu­tet­tu­ja alue­val­tuus­toon – Iin äänes­tys­pro­sent­ti Poh­jois-Poh­jan­maan kol­man­nek­si alhaisin

Iin kun­ta on yksi niis­tä Suo­men 51 kun­nas­ta, jos­ta ei tul­lut vali­tuk­si val­tuu­tet­tua alue­val­tuus­toon. Eni­ten iiläis­ten ääniä saa­neet Anne Mati­kai­nen ja Tei­jo Lie­des ylsi­vät varavaltuutetuiksi. 

Lie­des on vasem­mis­ton 1. vara­val­tuu­tet­tu, Mati­lai­nen kes­kus­tan 12. vara­val­tuu­tet­tu. Jak­ku­ky­läs­sä asu­va työ­ter­veys­hoi­ta­ja Mati­kai­nen sai Iis­tä 460 ään­tä ja koko koko Poh­jois-Poh­jan­maal­ta 562 ään­tä. Iiläis­syn­tyi­nen pari vuot­ta sit­ten Iin lukion leh­to­rin viras­ta eläk­keel­le jää­nyt Lie­des sai koti­kun­nas­taan 349 ään­tä ja koko vaa­li­pii­ris­tä 432 ääntä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Nimi­ki­sa käyn­nis­sä: Pate­nie­men­ran­nan uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti ote­taan käyt­töön helmikuussa

Tui­ran seu­ra­kun­ta ottaa käyt­töön uuden toi­mi­ti­lan Pate­nie­mes­sä hel­mi­kuun alus­ta lukien. Lähes 300 neliön suu­rui­nen seu­ra­kun­ta­ko­ti sijait­see Kes­kon vuo­kra­ti­las­sa K‑kaupan yhteydessä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gis­sä vaa­li­päi­vän tun­nel­ma oli iloi­nen, myös ulko­na äänes­tä­mi­nen sujui hyvin

Sun­nun­tai­na Suo­men his­to­rian ensim­mäi­sis­sä alue­vaa­leis­sa äänes­tet­tiin päät­tä­jät uusil­le hyvin­voin­tia­lueil­le. Kii­min­gis­sä äänes­tä­jät suun­ta­si­vat viral­li­se­na vaa­li­päi­vä­nä Kii­min­ki­joen kou­lul­le, jos­sa sai­vat äänes­tää sekä Kii­min­gin A- että B‑äänestysalueiden äänioikeutetut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus