Kui­va­nie­mel­le puu­ha­taan omaa fes­ta­ria — Rop­pa­ran­ta­roc­kin toi­nen har­joi­tus­kier­ros juh­lit­tiin heinäkuussa

Kui­va­nie­mel­lä on fes­ti­vaa­lin kokoi­nen auk­ko. Tätä miel­tä ovat Kui­va­nie­mel­tä koti­sin ole­vat sis­kok­set Nii­na ja Satu Hako­kön­gäs sekä oulu­lai­nen Emi­lia Vor­ne, jot­ka ovat jo kah­te­na kesä­nä pitä­neet yksi­tyi­siä pie­nois­fes­ta­rei­taan Kui­va­nie­men Poh­jois­ran­nal­la. Juh­lat kul­ke­vat nimel­lä Ropparantarock.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nomad sai ensie­si­tyk­sen­sä Koitelissa

Lau­an­tai-ilta­päi­vä­nä Koi­te­lin Saha­saa­ren tapah­tu­ma­la­val­la tun­nel­ma oli jän­nit­ty­nyt ja odot­ta­va. Tum­mat ja sadet­ta povaa­vat pil­vet lipui­vat tai­vaal­la, mut­ta pisa­raa­kaan vet­tä ei tipah­da. Musii­kin alkaes­sa nuo­ral­la­tans­si­ja Han­na Moi­sa­la aste­lee laval­le, ja suu­ri ylei­sö­jouk­ko hil­jen­tyy naut­ti­maan esityksestä.

Lue lisää

Mas­ki­suo­si­tus jäl­leen voi­maan Oulussa

Oulun kau­pun­ki ottaa uudel­leen käyt­töön mas­ki­suo­si­tuk­sen kai­kis­sa sisä­ti­lois­sa tois­tai­sek­si. Mas­ki­suo­si­tus pois­tet­tiin kesä­kuus­sa paran­tu­neen koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Mas­ki­suo­si­tus ote­taan nyt uudel­leen käyttöön…

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 1.8.2021

Kysy­myk­set Suo­ma­lai­set ovat saa­neet eni­ten kesä­olym­pia­mi­ta­lei­ta ylei­sur­hei­lus­sa. Mis­sä urhei­lu­muo­dos­sa toi­sek­si eni­ten? Min­kä Poh­jois­maan lip­pu on maa­il­man van­hin käy­tös­sä ole­va kansallislippu?…


Rakeet teki­vät tuho­ja Tannilassa

Tors­tai-ilta­päi­vän raju­jen ukkos­kuu­ro­jen muka­na saa­tiin Yli-Iin Tan­ni­las­sa lähes pin­gis­pal­lon kokoi­sia rakei­ta, jot­ka aiheut­ti­vat tuho­ja pihoil­la. Kuvan lähet­tä­nyt Jari Hie­ta­la ker­too, että ukkos­kuu­ron saa­pues­sa rakeet tuli­vat ensin pie­nem­pi­nä, sit­ten alkoi paukkua. 


Ter­vas­Tii­ma tähy­ää elo­kuun tum­mu­viin iltoihin

Pit­kät perin­teet omaa­va Ter­vas­Tii­ma­viik­ko siir­tyi tänä vuon­na hei­nä­kuul­ta elo­kuul­le koro­na­syis­tä. Yli­kii­min­ki­läi­siä perin­ne­töi­tä, musiik­kio­saa­mis­ta ja pai­kal­li­sia vah­vuuk­sia esil­le nos­ta­va tapah­tu­ma näkyy laa­jas­ti eri puo­lil­la pitä­jää elo­kuun 4. päi­väs­tä aina 8. päi­vään saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kois­ta ovat suju­neet hyväs­sä hengessä

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kat on jaet­tu puo­luei­den kes­ken ja ensi vii­kon maa­nan­tai­na on seu­raa­va neu­vot­te­lu­ko­kous, jos­sa puo­lu­eet esit­te­le­vät ehdo­tuk­sen­sa paik­koi­hin valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Nimieh­do­tuk­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le 16.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tan päi­vää juh­lit­tiin kuk­ka­ha­tut päässä

Maa­nan­tai­na Kii­min­gin Mar­tat juh­li­vat Mar­tan päi­vää puu­tar­ha­juh­lan mer­keis­sä. Juh­lal­li­suu­det pol­kais­tiin käyn­tiin Mar­tan lau­lul­la, jon­ka jäl­keen ohjel­mas­sa oli kesä­kur­pit­sa­kei­ton mais­te­lua, kah­vit­te­lua ja seurustelua.