Ongelmia kirjautumisessa Rantapohjaan tai käyttäjätunnusten kanssa?

Rantapohjan tilausjärjestelmä on uudistunut ja suurin osa digiasiakkaistamme on jo onnistunut rekisteröitymisissään ja uudelleenkirjautumisissaan.

Mutta mikäli olet tilaaja-asiakas ja maksulliset artikkelit eivät aukea tai sisään kirjautuminen ei onnistu, vieraile tilausten hallinnassa ja varmista että pystyt kirjautumaan siellä sisään.

Kaikkien Rantapohjan digipalveluiden käyttäjien tulee rekisteröityä. Suorita toiminto, jollet ole tehnyt sitä vielä. Saat rekisteröitymisestä sähköpostiisi vahvistuksen, joka tulee kuitata.

Ystävällisin terveisin,
Rantapohjan tilaustiimi

Jun­nik­ka­la suun­nit­te­lee saha­lai­tok­sen raken­ta­mis­ta Oulun alueelle

Puun­ja­los­tus­yh­tiö Jun­nik­ka­la Oy suun­nit­te­lee uuden sahayk­si­kön raken­ta­mis­ta Oulun alu­eel­le. Yksi­kön raken­nus­työt alka­vat vuon­na 2022, ja sahan on mää­rä val­mis­tua vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä. Inves­toin­nin arvo on noin 70 mil­joo­naa euroa. Yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Kal­le Junnikkala

Lue lisää

Iijoel­la käyn­nis­ty­neel­lä hank­keel­la tehos­te­taan met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lua – Hank­kee­seen voi tar­jo­ta sopi­via soita

Iijoel­la käyn­nis­ty­nees­sä Ojas­ta allik­koon ‑hank­keel­la tehos­te­taan met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lua joh­ta­mal­la oji­tus­ve­siä kui­vu­neil­le soil­le. Hank­kees­sa kehi­te­tään toi­min­ta­mal­lia met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun hyö­dyn­tä­mäl­lä heik­ko­tuot­toi­sia metsäojitettuja…

Lue lisää


Kor­jaus

Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin tänään 22.6. vir­heel­li­ses­ti, että Iin kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi kun­nan met­sä­suun­ni­tel­man. Kun­nan­hal­li­tus ei kui­ten­kaan hyväk­sy­nyt suun­ni­tel­maa, vaan jät­ti sen pöydälle.

Lue lisää


Rau­tail­miö tut­kit­ta­vak­si Jää­lin­jär­ven valuma-alueella

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus on myön­tä­nyt Oulun yli­opis­tol­le kol­mi­vuo­ti­sen rahoi­tuk­sen rau­tail­miön tut­ki­mi­seen Jää­lin­jär­ven valu­ma-alu­eel­la. Rau­dan kul­keu­tu­mi­nen Jää­lin­jär­veen on mas­sii­vis­ta eikä sitä ole yhdis­tyk­sen toi­min saa­tu riit­tä­väs­ti hal­lin­taan. Ilmi­öön liit­tyy myös vesi­pro­ses­se­ja, jois­ta ei ole tar­peek­si tut­ki­mus­tie­toa. Rau­taa ei ole aiem­min koet­tu val­ta­kun­nal­li­ses­ti kiin­nos­ta­vak­si, kos­ka sitä ei pide­tä eliös­töl­le eri­tyi­sen haitallisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Ilois­ta miel­tä riit­ti Kie­ri­kin Kiepillä

Ismo Piri Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mä tiis­­tai-illan Kie­ri­kin Kiep­pi ‑tapah­tu­ma oli mones­sa suh­tees­sa onnis­tu­nut. Myrs­ky laan­tui, sade ehti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Illin­juok­sut 2021: Vii­ka­te­mie­het alle hölök­kä­ra­jan Illissä

Illin­juok­su­jen kir­kon­pen­kin illan epis­to­las­sa oli­vat vah­vas­ti kii­min­ki­läi­set, jot­ka inis­ten tup­pa­si­vat ojen­te­le­maan kär­si­ään ja imai­se­maan nau­kun ver­ta sisuk­siin­sa. Poh­dit­tiin, kuin­ka voi­ma­kas noi­den pik­ku rii­viöi­den kii­min­ki­läi­si­den­ti­teet­ti on, Kii­min­ki on kun nyky­ään Oulua. Ylei­ses­ti oltiin sitä miel­tä, että kii­min­ki­läi­si­den­ti­teet­ti on vähin­tään yhtä sit­kas kuin päk­ki­kan­kaa­lai­sil­la oman­sa. Eli kii­min­ki­läi­nen on kii­min­ki­läi­nen eikä oulu­lai­sek­si muu­tu. Oman pikan­tin lisän­sä ne toki kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin ima­goon tuovat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus