Tor­pan­mäen ja urhei­lu­ken­tän rat­kai­suis­ta saa­ta­neen vii­mein päätöksiä

Rat­kai­su Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen alu­een suun­ni­tel­mien toteut­ta­mi­ses­ta tai nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­ses­ta nykyi­sel­le pai­kal­leen saa­ta­neen pää­tök­siä 12.12, jol­loin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tää jat­ko­ko­kouk­ses­sa vuo­den 2023 talous­ar­vios­ta ja tule­vien vuo­sien inves­toin­neis­ta. Vai ote­taan­ko asias­sa vie­lä aikalisä?

Lue lisää

Pos­tin käyt­tä­mi­nen on sen säi­ly­mi­sen edel­ly­tys – Ran­ta­poh­jan alu­een Pos­tit ovat Iis­sä ja Jäälissä

Täy­den pal­ve­lun pos­ti­toi­mi­pai­kat on lope­tet­tu Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta niin, että nii­tä on enää Iin Met­ka­tuot­tees­sa ja K‑Supermarket Jää­lis­sä. Taval­lis­ten pos­ti­lä­he­tys­ten lisäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Iis­sä juh­lat seurakuntatalolla

Iin ja Kui­va­nie­men kir­kois­sa pide­tään itse­näi­syys­päi­vän juma­lan­pal­ve­luk­set tiis­tai­na kel­lo 10. Juma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen las­ke­taan sep­pe­leet san­ka­ri­hau­doil­le. Oijär­ven ja Olha­van hau­taus­mail­la seppeleet…

Lue lisää

Kel­lon asu­kas­tu­val­ta haet­tiin esi­merk­kiä Kempeleeseen

Kel­lon Asu­kas­tu­val­le saa­tiin vie­rai­ta Kem­pe­leen asu­kas­tu­val­ta, mis­tä tul­tiin tutus­tu­maan kel­lo­lais­ten toi­min­taan ja saa­maan uusia ideoi­ta. Vii­me per­jan­tai­na toteu­tu­nee­seen vie­rai­luun osal­lis­tui vapaa­eh­toi­sia, asu­kas­tu­val­la kävi­jöi­tä ja yhdis­tys­ten hal­li­tuk­sen jäse­niä yhteen­sä pari­kym­men­tä henkilöä. 

Lue lisää

Mik­ko Sal­mi ehdol­le eduskuntavaaleihin

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja, pas­to­ri Mik­ko Sal­mi on nimet­ty ehdok­kaak­si huh­ti­kuun 2023 edus­kun­ta­vaa­lei­hin. Sal­mi läh­tee tavoit­te­le­maan kan­san­edus­ta­jan paik­kaa Oulun vaa­li­pii­ris­tä SDP:n lis­tal­ta. Hänet nimet­tiin ehdok­kaak­si lau­an­tai­na 26.11. Raa­hes­sa SDP:n Oulun pii­rin kokouksessa.Kii­Ri kovil­la Ynnin Aka­te­mian kanssa

Jos on kak­si edel­lis­tä alue­sar­jan peliä olleet Kii­min­gin Rien­non kori­pal­loi­li­joil­le help­po­ja tai hel­poh­ko­ja, niin maa­nan­tai­na oltiin kau­ka­na hel­pos­ta voi­tos­ta. Voit­to toki jäi Lai­va­kan­kaal­le Oulun Bas­ket­ball Aca­de­mys­tä luvuin 74–56 (44–32), mut­ta töi­tä pelaa­jat ja val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­ma jou­tui­vat teke­mään har­tia­voi­min pis­tei­den varmistamiseksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


HSO:n syys­ko­kouk­ses­sa poik­keuk­sel­li­sen run­sas osanotto

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan var­si­nai­ses­sa syys­ko­kouk­ses­sa 24.11. oli poik­keuk­sel­li­sen run­sas osan­ot­to. Edus­tet­tui­na oli 134 jäsen­tä. Heis­tä 86 oli hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti läs­nä ja 48 oli edus­tet­tui­na val­ta­kir­jal­la. Ääniä oli siten yhteen­sä 134. Suu­ri osal­lis­tu­ja­mää­rä ja val­ta­kir­jo­jen kat­so­mi­nen vei kau­em­min aikaa, mikä vii­väs­tyt­ti kokouk­sen alkua.


Jää­lis­sä perin­tei­nen joulutapahtuma

Jää­lis­sä vie­tet­tiin vii­me lau­an­tai­na jo kym­me­net­tä ker­taa perin­tei­käs­tä jou­lu­ta­pah­tu­maa. Tänä­kin vuon­na Jää­lin ostos­kes­kuk­sen alu­eel­la jär­jes­te­tys­sä tapah­tu­mas­sa lap­set pää­si­vät tapaa­maan jou­lu­puk­kia, jon­ka ohel­la tapah­tu­mas­sa esiin­tyi myös tier­na­ryh­mä “tier­nat”.