Hyvä itse­näi­syys­päi­vää – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la itse­näi­syyt­tä juh­lis­te­taan perin­tei­sin menoin

Suo­mi viet­tää tänään itse­näi­syys­päi­vää ja sitä juh­lis­te­taan myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perin­tei­sin menoin. Jois­sain tapah­tu­mis­sa saa­te­taan pyy­tää esit­tä­mään koro­na­pas­si. Itse­näi­syys­päi­vää juhlistetaan…

Lue lisääPie­net kou­lu­lai­set ilah­dut­ti­vat ikäi­hi­mi­siä Yli-Iissä

Yli-Iis­sä pit­kä perin­ne jat­kui pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta, kun Yli-Iin kou­lun 1. luo­kan oppi­laat askar­te­li­vat Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen ikäih­mi­sil­le jou­lu­ka­len­te­rin. Opet­ta­ja Han­na-Lee­na Tihi­nen on pitä­nyt perin­net­tä yllä jo kym­me­ni­sen vuotta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

HaHen tur­naus ilman yleisöä

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dy­nais­ten ensim­mäi­nen koti­tur­naus 27.11. jou­dut­tiin muut­tu­nei­den koro­na­sään­nös­ten ja haas­ta­van peli­pai­kan vuok­si pelaa­maan ilman ylei­söä Nal­lis­por­tis­sa. Läh­tö­koh­dat tur­nauk­seen oli­vat muu­ten kui­ten­kin hyvät, sil­lä useis­ta louk­kaan­tu­mi­sis­ta kär­si­nyt Hau­ki­pu­taan Heit­to sai pit­käs­tä aikaa pelaa­ja ros­te­riin­sa mel­kein kaik­ki pelaajat.

Lue lisää
Van­ha kuva oli­kin vuo­del­ta 1939

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin 23.11. Van­han kuvan ker­to­maa ‑pals­tal­la kuva, jos­sa oli Han­he­lan sukua. Kii­min­ki­läi­nen Lee­na Mik­ko­nen soit­ti Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­seen ja ker­toi, että kuvan vasem­mas­sa reu­nas­sa on Rau­ha Mik­ko­nen s. Sep­pä­lä sylis­sään Eero-poi­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausItse­näi­syys­päi­vää juh­lis­te­taan perin­teik­kääs­ti Oulun seurakunnissa

Itse­näi­syys­päi­vää juh­lis­te­taan Oulun seu­ra­kun­nis­sa usei­den tapah­tu­mien mer­keis­sä. Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set jär­jes­te­tään maa­nan­tai­na 6.12. kel­lo 10 Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Oulun­sa­lon, Oulu­joen, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin kir­kois­sa sekä Oulun tuo­mio­kir­kos­sa. Myös kun­nia­käyn­nit hau­doil­la kuu­lu­vat ohjel­maan useis­sa seurakunnissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri rymi­näl­lä sarjakärkeen

Har­vi­nais­ta kori­pal­lo­herk­kua näh­tiin vii­me vii­kol­la Lai­va­kan­kaan lii­kun­ta­sa­lis­sa. Voit­ta­mat­to­ma­na pidet­ty Oulun Tar­mo saa­pui Jää­lin kou­lul­le var­man voi­ton tun­nel­mis­sa, mut­ta kuin­kas kävi­kään. Kii­Rin kout­si Lau­ri Val­ka­ma oli syöt­tä­nyt suo­ja­teil­leen mel­koi­set eväät, ja koti­jouk­kue vei lopul­ta voi­ton korein 81–62 ( 3931). Tuo­ma­ri­pa­ri­kin Timo Kum­pu­mä­ki-Har­ri Laak­so kehui näke­mään­sä kau­den par­haak­si poh­joi­sen alu­een sarjassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus