Luo­la-aapa asu­tet­tiin aikan­sa tie­tä­myk­sel­lä –Tuval­li­nen väkeä juh­lis­ti kylän kir­jan julkaisua

Työ­tä työt­tö­mil­le, maa­ta maat­to­mil­le ‑kir­jan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus sai Luo­­la-aavan kylä­tu­van täy­teen vii­me lau­an­tai­na. Kyläl­lä itse­kin asu­neen Aaro Tii­li­kai­sen kir­joit­ta­ma teos kertoo.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Fit­ness-prons­sia Iihin

Iiläi­nen Eeri­ka Kehus­maa on saa­nut SM-prons­­sia Van­taan Fit­ness Cupis­ta well­ness fit­ness ‑tulok­kai­den sar­jas­ta. Kehus­maa kil­pai­li alle 163-sent­­tis­­ten sar­jas­sa, jos­sa mitalisijoja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuo­mo Häy­ry­sel­le mita­li miinanraivauksesta

Iiläi­sel­le mii­nan­rai­vaa­ja­ve­te­raa­ni Tuo­mo Kal­le Häy­ry­sel­le on luo­vu­tet­tu Suo­men Val­koi­sen Ruusun rita­ri­kun­nan I luo­kan mita­li. Tasa­val­lan pre­si­dent­ti myön­si 97:lle mii­nan­rai­vaa­ja­ve­te­raa­nil­le kunniamerkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­nan hal­lin­no­nuu­dis­tus lop­pusuo­ral­la –Työn­te­ki­jöil­le polkupyöräetu

Kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, että Iin kun­nan hal­lin­no­nuu­dis­tus tulee voi­maan ensi vuo­den alus­ta alkaen. Kun­nan­hal­li­tus käsit­te­li uudis­tuk­sen aika­tau­lua maa­nan­tai­na ja esittää.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvä vai paha netti?

Mar­tin­nie­men kou­lun hyvin­voin­ti-ilta­päi­vän panee­li­kes­kus­te­lus­sa poh­dit­tiin netin ja somen käyt­töä ja sen hyviä ja huo­no­ja puo­lia. Vas­tauk­sia etsit­tiin sii­hen miten las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­tia voi­tai­siin lisä­tä vähen­tä­mäl­lä net­ti­maa­il­man muka­naan tuo­mia hait­to­ja, jot­ka ovat yhä nuo­rem­pien las­ten ulottuvilla. 

Lue lisää

Elo­ku­va: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja taas liikkeellä

Kir­jai­li­ja Tuo­mas Kyrön luo­ma Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja on vakiin­nut­ta­nut paik­kan­sa suo­ma­lais­ten sydä­mis­sä. Alun­pe­rin radios­sa ja leh­ti­kir­joi­tuk­sis­sa esiin­ty­nyt, sit­tem­min kir­jois­sa koko­nai­sek­si hah­mok­si kas­va­nut äksy van­ha maa­lai­suk­ko on seik­kail­lut val­ko­kan­kail­la jo kah­des­ti. Sekä Dome Karu­kos­ken Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2014) että Tii­na Lymin ohjaa­ma jat­ko-osa Ilo­sia aiko­ja, Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2018) oli­vat sen ver­ran suu­ria menes­tyk­siä, että jat­ko oli vain ajan kysymys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lin­ja-auto­py­säk­kien kyl­tit uusitaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­la vii­me vuo­den elo­kuus­sa aloi­tet­tu lin­ja-auto­py­säk­kien kylt­tien vaih­to uusiin on eden­nyt Oulun poh­jois­puo­lel­le. Syy­nä merk­kien uusi­mi­seen on kesä­kuus­sa 2020 voi­maan tul­lut uusi tie­lii­ken­ne­la­ki, jon­ka mukaan enti­set sini­val­koi­set kau­ko­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit sekä pika­vuo­ro-lisä­kil­vet pois­tu­vat koko­naan käy­tös­tä. Samal­la myös aiem­mat kel­ta­mus­tat pai­kal­lis­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit uusitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­ken­ne­va­lis­tuk­ses­ta­kin voi teh­dä hauskaa

Lii­ken­ne­tur­va­viik­koa muis­tet­tiin Kii­min­gin Ala­ky­län kou­lul­la lau­an­tai­na lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ta­pah­tu­mas­sa. Ala­ky­län ja Tirin­ky­län kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma oli menes­tys niin nuor­ten kuin jär­jes­tä­jien­kin mielestä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMar­tin­nie­men monet kasvot

Mil­tä Mar­tin­nie­men mil­jöö näyt­tää his­to­rian valos­sa ja ark­ki­teh­tio­pis­ke­li­joi­den silmin?

Oulun yli­opis­ton Ark­ki­teh­tuu­rin yksik­kö toteut­taa syys­lu­ku­kau­del­la ark­ki­teh­tuu­rin his­to­rian ja kor­jaus­suun­nit­te­lun aine­ryh­mäs­sä mais­te­rio­pis­ke­li­joil­le suun­na­tun kurs­sin, jon­ka koh­dea­lu­eek­si on tänä vuon­na valit­tu Mar­tin­nie­mi. Kurs­sin sisäl­tö­nä on raken­nus­suo­je­lu ja raken­ne­tun ympä­ris­tön hoito. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus