Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä: Teh­dään yhdes­sä hyvää työtä

Sep­po Mää­tän pes­ti Oulun uute­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­na alkoi tii­viil­lä ja vauh­dik­kaal­la ohjel­mal­la maanantaina. 

– Olo on kuin eka­luok­ka­lai­sel­la ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Päi­vä on ollut antoi­sa ja samal­la vauh­di­kas, luon­neh­ti Määt­tä tun­nel­mi­aan esit­täy­tyes­sään kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le illan kokouk­sen alkajaisiksi.

Hänen miel­tään ovat läm­mit­tä­neet suu­res­ti vies­tit ja posi­tii­vi­nen kan­nus­tus, jol­la hänet on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leek­si Ouluun. 

Lue lisää

Uusi suku­pol­vi tart­tuu roh­keas­ti uuteen

Yli-Olha­vas­sa sijait­se­val­la Pik­kusuon lyp­sy­kar­ja­ti­lal­la on vaih­det­tu suku­pol­vea kai­kes­sa rau­has­sa ja hil­jai­suu­des­sa. Valt­te­ri Pako­ses­ta tuli viral­li­ses­ti maa­ti­lan isän­tä hie­man yli vuo­si sit­ten. Tii­na-vai­mon kans­sa he ovat asu­neet maa­ti­lal­la ja pyö­rit­tä­neet sen toi­min­taa yhdes­sä kui­ten­kin jo rei­lut kol­me vuotta.

Lue lisää

Polt­to­puut varas­tet­tiin Iso-Mie­hi­kän laavulta

Kii­min­ki­joen suis­tos­sa Iso-Mie­hi­kän saa­res­sa Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­val­ta laa­vul­ta varas­tet­tiin ret­kei­li­jöi­den yhtei­seen käyt­töön tar­koi­te­tut polt­to­puut. Puut on vie­ty vii­me vii­kon lop­pu­puo­len aika­na. Kysei­nen laa­vu on Met­sä­hal­li­tuk­sen hal­lin­noi­ma ja Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä ylei­nen retkeilykohde.

Polt­to­puut laa­vul­le kus­tan­taa Met­sä­hal­li­tus. Puun­han­kin­nas­ta ja kul­je­tuk­ses­ta vas­taa Heik­ki Aar­ni­pu­ro, joka vei kes­ki­viik­ko­na 8.2. laa­vun puu­va­ras­toon heit­to­kuu­tion polt­to­pui­ta, jot­ka oli tar­koi­tet­tu aina­kin kuu­kau­den tar­pei­siin. Vii­kon­lo­pun aika­na huo­mat­tiin, että puut oli­vat loppuneet.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jien sor­met syy­hyä­vät jo

Kesään on vie­lä mat­kaa, mut­ta kas­vi­har­ras­ta­jien kevät on jo alka­nut sie­men­ten ja kuk­ka­si­pu­lei­den ham­straa­mi­sel­la. Myös suun­ni­tel­mat tule­vis­ta istu­tus- ja piha­suun­ni­tel­mis­ta ovat pitkällä. 

Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat ensim­mäi­seen live­ta­paa­mi­seen Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­le sun­nun­tai­na ilta­kah­vien mer­keis­sä. Kysees­sä on hau­ki­pu­taa­lai­sen kas­vi­har­ras­ta­jan Lee­na Kokon perus­ta­ma ryh­mä Face­boo­kiin, jos­sa on jo yli 200 jäsentä.

Lue lisää

Polt­to­puun tie met­säs­tä uuniin

Polt­to­puut nousi­vat tänä tal­ve­na aiem­pia vuo­sia sel­väs­ti halu­tuim­mik­si, kun pelät­tiin ener­gia­krii­sin iske­vän toden teol­la. Monet polt­to­puu­ta myy­vät ovat jo pit­kään myy­neet eioo­ta, ja ran­gat ovat olleet esi­mer­kik­si met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sil­tä erit­täin kysyt­tyä tavaraa.

Lue lisää


Sano­ma­leh­det mer­kit­tä­vin koti­maan poli­tii­kan uutis­läh­de ja tär­kein tuki äänestyspäätöksissä

Suo­ma­lai­set seu­raa­vat koti­maan poli­tii­kan uuti­sia eni­ten sano­ma­leh­dis­tä. Kär­kia­se­ma on säi­ly­nyt vuo­des­ta toi­seen. Sano­ma­leh­dis­tä hae­taan myös eni­ten tukea edus­kun­ta­vaa­lien äänes­tys­pää­tök­siin, sel­vi­ää Iro Research Oy:n Uutis­me­dian lii­tol­le teke­mäs­tä Edus­kun­ta­vaa­lit 2023 ‑tut­ki­muk­ses­ta.Tan­na kul­ta­kuu­mees­sa: Nuo­ret mie­het läh­ti länteen

Tan­na-yhtye jul­kai­see uut­ta musiik­kia per­jan­tai­na 10.2. kaik­kiin suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin. Kysees­sä on yhtyeel­tä jo kol­mas single-jul­kai­su rei­lun puo­len vuo­den sisään. “Nuo­ret Mie­het Läh­ti Län­teen” on tart­tu­va, vauh­di­kas tari­na rakas­tu­mi­sen ja innos­tu­mi­sen huu­mas­ta, jol­loin ihmis­tä eivät voi mit­kään voi­mat pidätellä. 

– Kap­pa­lees­sa tun­net­ta ver­ra­taan vähin­tään­kin van­haan kun­non kul­ta­kuu­mee­seen, kuvai­lee Tan­nan keu­la­hah­mo Tapa­ni Tik­ka­nen.


Han­ke alku­tuo­tan­non turvaamiseksi

Maa- ja met­sä­ta­lou­den hal­lin­no­na­la val­mis­te­lee hank­kees­sa suun­ni­tel­maa maa­ta­lou­den alku­tuo­tan­non tur­vaa­mi­sek­si mah­dol­lis­ten häi­riö­ti­lan­tei­den ja poik­keus­o­lo­jen aika­na. Varau­tu­mis­työs­sä vah­vis­te­taan eten­kin alku­tuo­tan­non alue- ja pai­kal­lis­ta­sois­ta ver­kos­toa, varau­tu­mi­sen yhteen­so­vit­ta­mis­ta ja ver­kos­ton toimintaa.