Hyvin­voin­tia ja huo­mio­ta kylil­le – Kylä­kum­mi­toi­min­ta käyn­nis­tyy Pohjois-Pohjanmaalla

Kii­min­gis­sä, Han­nuk­sen kylä­ta­lol­la jär­jes­te­tys­sä Kylä­pal­ve­luis­ta hyvin­voin­tia- ilta­päi­väs­sä pureu­dut­tiin kylien hyvin­voin­tiin ja elin­voi­mai­suu­teen sekä etsit­tiin vas­taus­ta sii­hen, miten kylil­lä voi­tai­siin entis­tä parem­min ja saa­tai­siin uusia kylä­läi­siä mukaan yhdis­tys­toi­min­taan. Päi­vän aika­na todet­tiin, että kukas se kylän hän­nän nos­tai­si, jos eivät itse kyläläiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vir­pi­nie­men uuden meri­var­tio­ase­man raken­ta­mi­nen käynnissä.

Val­tion toi­mi­ti­lois­ta vas­taa­va Senaat­ti-kiin­teis­töt raken­nut­taa uuden meri­var­tio­ase­ma­ra­ken­nuk­sen Raja­var­tio­lai­tok­sen käyt­töön Vir­pi­nie­meen. Hank­keen raken­nus­työt alkoi­vat alu­een infran raken­ta­mi­sel­la ja van­han ase­ma­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­sel­la elo­kuus­sa. Var­si­nai­nen raken­ta­mi­nen alkoi mar­ras­kuus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus val­mis­tuu vuo­den 2024 lopulla.

Lue lisää

Uusi rug­by-seu­ra innos­taa har­ras­ta­jia mukaan vauh­dik­kaan lajiin pariin

Uusi rug­by-seu­ra Wizards of Oulu Rug­by club perus­tet­tiin elo­kuus­sa. Seu­ran koti­paik­ka on Kello. 

Rug­by-seu­ran perus­ti Kel­loon Hil­tus­ten per­he tavoit­tee­naan tuo­da rug­bya tun­ne­tuk­si Poh­jois-Suo­meen. Per­he muut­ti Suo­meen rei­lut kuusi vuot­ta sit­ten Ete­lä-Afri­kas­ta, mis­sä rug­by on erit­täin suo­sit­tua. Enti­ses­sä koti­maas­saan heil­lä on pit­kä koke­mus aktii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta lajin parissa.

Lue lisää

Jou­lu­tun­nel­man jäljillä

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ta­lon piha-alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na koko per­heen jou­lu­pol­ku, jos­sa per­heet pää­si­vät muun muas­sa tont­tu­jump­pai­le­maan, pelaa­maan muis­tio­pe­liä ja arvuut­te­le­maan oikei­ta vas­tauk­sia Yli­kii­min­ki-aihei­siin kysy­myk­siin. Pihal­la oli myös poroa­je­lua ja tar­jol­la oli mak­ka­raa sekä mehua. Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ra julis­ti eläin­ten jou­lu­rau­han jou­lu­aa­tok­si ja joulupäiväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Vali­tan­ko turhasta?

Maa­il­mas­sa on pal­jon ihmi­siä. Joil­lain asiat ovat huo­nom­min ja toi­sil­la taas parem­min. Voi­ko sel­lai­nen nuo­ri, jol­la on tar­peek­si ruo­kaa ja vaat­tei­ta, valit­taa pie­nis­tä­kin asiois­ta, jos sama­ni­käi­nen ihmi­nen pake­nee toi­sel­la puo­len maa­il­maa sotaa näl­käi­se­nä ja kodit­to­ma­na. Kysy­mys kuu­luu­kin: Vali­tan­ko turhasta?

Lue lisää

Hyvä Riit­ta-Lii­sa!

Ran­ta­poh­jas­ta 3.3.1977: Savo­lai­suk­ko saa­pui yöju­nal­la Hel­sin­kiin ja kysäi­si erääl­tä pit­kä­tu­kal­ta, että pal­jon­ko kel­lo. Kave­ri hui­tai­si ukkoa päin pärs­tää ja sanoi, että löi juu­ri yksi. Ukko sanoi, että oli­pa hyvä etten kysy­nyt tun­tia aikai­sem­min. V.K. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Van­haa hau­taus­maa­ta on kun­nos­tet­tu tal­koil­la ja han­kit­tu risti

Hau­ki­pu­taan van­haa hau­taus­maa­ta on kun­nos­tet­tu tal­koil­la vuo­des­ta 2019 läh­tien. Hau­taus­toi­men pääl­lik­kö Tuo­mo Vuon­tis­jär­vi ehdot­ti tuol­loin van­han hau­taus­maan siis­ti­mis­tä, ja tal­koo­lais­ten tar­pees­ta oli ilmoi­tus leh­des­sä. Tal­koo­lai­sia ilmoit­tau­tui 11, jois­ta jokai­nen on teh­nyt oman osan­sa. Tal­koo­työ­tä on teh­ty syk­syi­sin ja keväisin.


Vau­vo­ja

Anna ja Lau­ri Kar­vo­nen Iis­tä ovat saa­neet suloi­sen pik­ku­mie­hen (4 215 gram­maa ja 53 sent­tiä) koko per­heen iloksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ympä­ris­tö­pal­kin­to aktii­vi­sel­le vie­ras­la­jien kitkijälle

Iin ympä­ris­töyh­dis­tys jakoi syys­ko­kouk­sen­sa yhtey­des­sä ympä­ris­tö­pal­kin­non, jon­ka saa­jak­si tänä vuon­na vali­koi­tui aktii­vi­se­na vie­ras­la­jien kit­ki­jä­nä kun­nos­tau­tu­nut Tar­ja Back­man. Pal­kin­non perus­te­luis­sa ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des tote­si Back­ma­nin sekä kerän­neen itse ahke­ras­ti eten­kin lupii­nia pois maas­tos­ta että toi­mi­neen myös yhdis­tyk­sen orga­ni­soi­mien kit­ken­tä­tal­koi­den aktii­vi­se­na innos­ta­ja­na ja järjestelijänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sel­le uusi puheenjohtaja

Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidet­tiin 16.11.2023 Iin seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin sään­tö­jen mukai­set toi­min­ta­suun­ni­tel­ma- ja talous­ar­vio­esi­tyk­set. Toi­min­ta­vuo­si 2023 pys­tyt­tiin vie­mään yhdis­tyk­sen toi­min­to­jen kan­nal­ta hyvin läpi, ja koro­na­pan­de­mian jäl­keen jäse­nis­tön muka­nao­lo kokoon­tu­mi­siin on palau­tu­nut ja lisään­ty­nyt kovasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kap­tee­ni Oika­ri­nen joh­dat­ti Kii­Rin voittoon

Lai­va­kan­kaan koris­kes­kuk­ses­sa alue­sar­jas­sa pelaa­va Kii­min­gin Rien­to koki pelin­sä aika­na upei­ta het­kiä, mut­ta myös rai­la­kas­ta lep­sui­lua, johon kat­so­mo­kin alkoi her­mos­tua. Voit­toon kui­ten­kin eväät riit­ti­vät oulu­lai­ses­ta Tön­köt-seu­ras­ta korein 83–42 (48–12). Vaik­ka ero onkin sel­vä, niin Kii­Rin heik­ko het­ki sat­tui samaan aikaan kuin usein ennen­kin. Tauol­ta tul­taes­sa asen­ne oli lep­su kuin vaah­to­kark­ki hii­ru­lai­sen suussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus