Iglu­kah­vi­la meren jääl­lä ihastuttaa

Dmit­ry Murzin ava­si iglu­kah­vi­lan meren jääl­le Hau­ki­pu­taan Rivin­no­kan ja Mar­tin­nie­men edus­tal­le per­jan­tai­na. Vie­lä per­jan­tai­na kävi­jöi­tä oli vain muu­ta­mia, mut­ta lau­an­tain ja sun­nun­tain väki­mää­rä yllät­ti kah­vi­lan­pi­tä­jän täysin.

Aurin­koi­nen sää lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na sai väen liik­keel­le Kii­min­ki­joel­le ja meren jääl­le suk­sin, kävel­len, moot­to­ri­kel­koil­la ja möki­jöil­lä. Myös pilk­ki­jöi­tä oli nar­raa­mas­sa kalo­ja. Per­he­kun­tia oli run­saas­ti liik­keel­lä ja koi­ria­kin oli muka­na mat­kas­sa. Jääl­le vede­tyt ladut ja rei­tit sai­vat kii­tos­ta, jos­kin run­sas peh­meä lumi haas­toi urien teki­jät kuin kulkijatkin.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää


Suun­ni­tel­tu moni­toi­mi­ta­lo koko­aa eri ikäi­set yli-iiläi­set yhteen

Yli-Iis­sä otet­tiin posi­tii­vi­ses­ti vas­taan suun­ni­tel­mat uudes­ta kou­lun ja Vorel­lin lähei­syy­teen raken­net­ta­vas­ta moni­toi­mi­ta­los­ta. Yksi­ker­rok­si­seen raken­nuk­seen kaa­vail­laan siir­ret­tä­väk­si Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen, kir­jas­ton, hyvin­voin­ti­pis­teen, Oulu10:n, Yli-Iin päi­vä­ko­din sekä Oulu-opis­ton toi­min­not. Moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lu on nyt hankeselvitysvaiheessa.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Soin­nuk­kaat hyväs­tit kir­jas­toau­to Akselille

– Akse­lil­la aje­taan varo-varo­vas­ti, ettei kaa­tui­si kir­ja­las­ti, mut­kas­ta tie­tä, mut­kas­ta tie­tä, pysäk­ke­jä on mat­kan var­rel­la, lau­loi­vat Jak­ku­ky­län kou­lun oppi­laat sekä ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­din väki, kun kir­jas­toau­to Akse­li vii­me per­jan­tai­na saa­pui vii­meis­tä ker­taa Jak­ku­ky­län kou­lun pihapiiriin. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Pai­niu­ras­ta hie­no­ja koke­muk­sia ja muistoja

Kun Eero Tapio kym­men­ke­säi­se­nä poi­ka­se­na kävi kat­so­mas­sa isom­pien kou­lu­ka­ve­rei­den pai­ni­har­joi­tuk­sia Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lon yli­sil­lä, hän tie­si heti, että pai­ni oli­si hänen lajin­sa. Sil­loin hän ei ehkä vie­lä osan­nut aavis­taa, että pai­ni vei­si Kur­tin­hau­dan pojan kil­pai­le­maan ympä­ri maa­il­maa, maa­il­man- ja euroo­pan­mes­ta­rik­si, olym­pia­ki­soi­hin ja kuuluisuuteen.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Irto­aa­ko kiri?

Hal­li­tus hou­kut­te­lee lop­pu­ki­riin pan­de­mian tor­jun­nas­sa. Nuo­ret siir­ty­vät etä­opis­ke­luun, har­ras­tuk­set kes­key­te­tään. Ravin­to­loi­ta uhkaa sul­ku, kokoon­tu­mi­sia rajoi­te­taan aiem­paa tiu­kem­min.  Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la seu­ra­taan, miten…

Lue lisää

Vaa­li­te­li­neil­le paikat

Kun­ta­vaa­lien ulko­mai­nos­pai­kat Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ovat Iin toria­lue ja Kui­va-Tur­ve Oy:n tont­ti Rata­tiel­lä. Kul­le­kin ehdok­kai­ta aset­ta­neel­le ryh­mäl­le vara­taan teli­nees­tä yksi kak­si­puo­lei­nen paikka.

Teks­ta­rit 2.3.

Ylen artik­ke­lin mukaan 10 tuu­li­voi­ma­lan puis­tos­sa yhden voi­ma­lan pur­ku­kus­tan­nus on tapaus­koh­tai­ses­ti vaih­del­len noin 60 000–120 000 euroa, kun kaik­ki voimalat…