Ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi Kii­min­gis­sä vilkkaasti

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi kes­ki­viik­ko­na, ja jat­kuu ensi vii­kon tiis­tai­hin saak­ka. Kii­min­gin lii­ken­nea­se­mal­la ole­va ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka avau­tui aamu­kym­me­nel­tä. Ensim­mäi­set äänes­tä­jät oli­vat jonos­sa heti äänes­tys­pai­kan avau­dut­tua. Jonoa ker­tyi heti alku­mi­nuu­teil­la run­saas­ti, mut­ta se liik­kui ripeästi.

Lue lisää

Mihin käy­te­tään 20 000 euroa? – Osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin ideoin­ti­kier­ros on käyn­nis­sä Iissä

Hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nä ker­too, että osal­lis­ta­va bud­je­toin­ti on löy­tä­nyt paik­kan­sa Iis­sä, vaik­ka onkin ollut kun­nas­sa käy­tös­sä suh­teel­li­sen vähän aikaa. Osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin avul­la Iis­sä on esi­mer­kik­si kehi­tet­ty vir­kis­tys- ja ran­ta-aluei­ta sekä toteu­tet­tu ros­kaa­mis­ta vähen­tä­vä kampanja.

Lue lisää

Var­hais­kas­va­tuk­ses­ta vah­vat juu­ret tulevaisuuteen

Var­hais­kas­va­tuk­sen Opet­ta­jien Lii­ton perin­teis­tä Val­ta­kun­nal­lis­ta var­hais­kas­va­tus­päi­vää vie­tet­tiin 16.3. Tänä vuon­na tee­ma­na oli ”Var­hais­kas­va­tuk­ses­ta vah­vat juu­ret tulevaisuuteen”.

Var­hais­kas­va­tus­päi­vään liit­tyen oulu­lai­sia päi­vä­ko­te­ja haas­tet­tiin kut­su­maan päät­tä­jiä käy­mään. Me saim­me Päi­vä­ko­ti Jatu­lin Tar­haan vie­rai­lul­le Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan Juha Hän­ni­sen. Hän aloit­ti vie­rai­lun­sa tutus­tu­mal­la Vih­reän Kam­ma­rin 4–5‑vuotiaisiin lap­siin ja hei­dän toi­min­taan­sa. Lap­sil­la oli aihee­na toi­ve­ruo­ka­ää­nes­tys, joten he pää­si­vät näyt­tä­mään mal­lia, kuin­ka demo­kraat­ti­nen äänes­tä­mi­nen toi­mii päiväkotikonteksissa.

Lue lisää

Äänes­tys­pai­koil­la keräys koti­maan vam­mais­ten ja sai­rai­den hyväksi

Vuo­des­ta 1907 läh­tien Suo­men vam­mai­sil­le ja sai­rail­le apua tuo­nut Pie­ni ele ‑vaa­li­ke­räys on edus­kun­ta­vaa­lien aika­na äänes­tys­pai­koil­la. Lah­joi­tus­ten avul­la saa­daan jär­jes­tet­tyä esi­mer­kik­si ver­tais­tu­kea tai kun­tou­tus­ta. Pie­ni­tu­loi­sil­le ja sai­rail­le piris­tä­vät tapah­tu­mat ovat tärkeitä.

Lue lisää

Vii­sa­rit etiä­päin koh­ti juhannusta

Ran­ta­poh­jas­ta 4.4.1974: Jus­si ker­toi äidil­leen näh­neen­sä ihmeel­lis­tä unta. – Mah­dat­ko­han tie­tää, mitä uni oikein on? kysyi äiti. – Tie­dän­hän minä. Se on tele­vi­sio, jota voi kat­sel­la nuk­kues­sa, sanoi Jus­si. H.H. Oulu

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vir­kis­tys­päi­vää värit­ti vii­kon keh­noin sää

Poh­jois-Iin kyläyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä vir­kis­tys­päi­vä Pau­hun merel­li­sis­sä mai­se­mis­sa osui vii­me lau­an­tail­le, johon sat­tui koko vii­kon sur­kein ilma veti­sen rän­tä­sa­teen muo­dos­sa. Sekä kyläyh­dis­tyk­sen aktii­vit että sää­tä uhman­neet tapah­tu­ma­kä­vi­jät otti­vat kelin kui­ten­kin huu­mo­rin kannalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Hei­ton juh­lauin­neis­sa kisa­ra­jat paukkuivat

Vii­me sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taan Hei­ton jär­jes­tä­mät juh­lauin­nit kerä­si mel­kein 300 uima­ria yhteen yhdes­tä­tois­ta eri seu­ras­ta. Kisat meni­vät seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja Han­nu Sai­kan­mäen mukaan todel­la hyvin ja moni seu­ran uima­ri alit­ti aika­ra­jo­ja ja ui omia ennätyksiä.


Perin­tei­sis­tä hiih­don Tal­vi­ki­sois­ta menes­tys­tä Ran­ta­poh­jan alueelle

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen perin­tei­set Vir­pi­nie­men Tal­vi­ki­sat hiih­det­tiin sun­nun­tai­na 19.3. Tal­vi­ki­soi­hin oli ilmoit­tau­tu­nut mel­kein 140 eri ikäis­tä hiih­tä­jää. Koti­la­dul­laan hiih­ti myös Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen nais­ten ylei­ses­sä sar­jas­sa vii­den kilo­met­rin mat­kal­la kome­aan voit­toon mel­kein minuu­tin erol­la toi­se­na tul­lee­seen Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Maria Har­juun.


Tiuk­kaa vään­töä kelkkareiteistä

Hau­ki­pu­taal­ta pää­see Kii­min­kiin moot­to­ri­kel­kal­la vain Kii­min­ki­jo­kea pit­kin, eikä asi­aan ole tulos­sa muu­tos­ta näil­lä näky­min lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry:n hal­li­tuk­ses­sa ole­va Jan­ne Han­nus sanoo, että Hau­ki­pu­das-Kii­min­ki rei­til­le oli­si kui­ten­kin kysyn­tää ja oikea viral­li­nen reit­ti lisäi­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ja yhteyk­siä mui­hin alu­een reit­tei­hin. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi ‑lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta on vään­tä­nyt Kiiminki–Ouluzone ja Mäkikangas–Ylikiiminki välin kelk­ka­rei­teis­tä jo yli kak­si vuotta.Ilmas­to- ja ener­gia-asiat tutuksi

Län­si­tuu­len kou­lus­sa on ollut kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi jo mon­ta vuot­ta, kun­nes vuon­na 2021 perus­tet­tiin Vih­reä Lip­pu –toi­min­nan mukai­nen ympä­ris­tö­raa­ti. Ympä­ris­tö­raa­tiin kuu­luu kol­me opet­ta­jaa ja yhte­näis­kou­lun oppi­lai­ta 3.–9. luo­kil­ta, jois­ta vain me kir­joit­ta­jat olem­me ylä­kou­lu­lai­sia. Kokoon­num­me ker­ran vii­kos­sa, yleen­sä maa­nan­tai­sin välitunneilla.