Luon­to- ja erä­kult­tuu­ri­museos­ta käy­dään kova kil­pai­lu – Kie­rik­ki voi­si toi­mia Oulus­sa museon etä­pis­tee­nä, ei sijaintipaikkana

Suo­meen on syn­ty­mäs­sä uusi kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti mer­kit­tä­vä Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­museo. Pää­mää­rä­nä on raken­taa met­säs­tyk­sen, kalas­tuk­sen, luon­non­tuot­tei­den keräi­lyn, ret­kei­lyn ja ylei­ses­ti ottaen luon­non vir­kis­tys­käy­tön ja sen kes­tä­vän hyö­dyn­tä­mi­sen koke­mi­sen ja esit­te­lyn kes­kus. Uuden museon tavoit­tee­na on 100 000 kävi­jää vuo­des­sa ja vii­den mil­joo­nan euron vuo­tui­set alue­ta­lou­del­li­set vaikutukset. 

Lue lisääGal­le­ria Jau­hiai­ses­sa vuo­den makein näyttely

Kii­min­ki­läis­läh­töi­sen Tot­ti Kor­puan ja Sul­ka­val­la syn­ty­neen Saa­ra Koleh­mai­sen yhteis­näyt­te­ly Kark­ki-ark­ki on näh­tä­vil­lä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 14.1.–6.2. Näyt­te­ly on epäi­le­mät­tä gal­le­rian vuo­den makein ja tem­pai­see kat­se­li­jan mukaan kark­kien maailmaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin vuo­den nuo­ri yrit­tä­jä vastaa

Tör­mä­sin Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tuun ylei­sö­kir­joi­tuk­seen Iin vuo­den nuo­ren yrit­tä­jän pal­kin­toon liit­tyen, joka siis minul­le mar­ras­kuun lopus­sa annet­tiin. Ihan muu­ta­maan koh­taan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa haluai­sin ottaa kantaa. Paa­vo Veh­ka­pe­rä jat­kaa puheenjohtajana

Elä­ke­lii­ton Hau­ki­pu­taan yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin jat­ka­maan Paa­vo Veh­ka­pe­rä vuon­na 2021. Vii­me vuo­den vii­mei­ses­sä kokouk­ses­sa valit­tiin hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­maan myös Rikhard…


Ook­ko nää is back

Huo­les­tu­neet luki­jat ehti­vät jo kysel­lä että Ook­ko nää pan­tu karan­tee­niin. Ei ole. Ihan vaan jou­lu­lo­mal­la oltiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus