Iso osa Jää­lin talouk­sis­ta koh­ta valokuidutettu

Oulun seu­dun säh­kö oy:n valo­kui­tu asen­ne­taan val­miik­si saak­ka usei­siin jää­li­läis­ta­louk­siin helmi–huhtikuun aika­na. Edul­li­sen ennak­ko­liit­ty­mi­sen aika on ohi kaik­kial­la pait­si Lapin­ti­kan­tiel­lä, Lep­pi­lam­men­tiel­lä ja Hon­gik­ko­kaar­tees­sa. Näil­lä teil­lä pää­see kui­tuun käsik­si edel­leen sadal­la eurol­la, muil­la alueil­la mukaan pää­sys­tä pitää mak­saa 500 euron jälkiliittymishinta. 

Lue lisääEdus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jus­si Arpo­sen vaa­li­työ sai myrs­kyi­sän alun

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa ensi ker­taa ehdol­la ole­va jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen aloit­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa koti­kon­nuil­taan vii­me lau­an­tai­na. Tai­vaal­ta tuli lun­ta ja tuu­li oli kova, kun Arpo­nen poru­koi­neen pys­tyt­ti vaa­li­telt­taa Jää­lin ostos­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­le. Jää­lis­tä hän suun­ta­si vie­lä Kii­min­kiin jat­ka­maan vaalityötään.

Lue lisää

Veden ole­mus­ta, kan­sal­lis­mai­se­mia ja essei­tä – Kii­min­ki­läis­kir­jai­li­joi­den ilta oli menestys

Juu­ri­syy sii­hen, mik­si kii­min­ki­läi­nen Ismo Kar­hu kir­joit­ti tämän kir­jan, löy­tyy hänen lap­suu­des­taan. Sii­tä, että hänen lap­suus­ko­tin­sa oli kir­kas­ve­ti­sen jär­ven ran­nal­la, jon­ka kalo­jen elä­mää hän seu­ra­si kiin­nos­tu­nee­na. Kiin­nos­tuk­sen herät­ti myös lähei­nen rus­kea­ve­ti­sem­pi jär­vi sekä näi­den kah­den jär­ven välil­le met­sän­var­ti­jan kai­va­ma oja, jota saat­toi kul­kea veneel­lä ja jos­ta saat­toi kalas­taa. Vie­res­sä vir­ta­si myös pie­ni taimenjoki. 

Lue lisääMyrs­ky hidas­ti testijuoksijoita

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan tam­mi­kuun osa­ki­sois­sa on aiem­pi­na vuo­si­na saa­tu yleen­sä jän­nit­tää, kuin­ka kova pak­ka­nen tulee juok­si­joi­den kiusak­si. Täl­lä kau­del­la ei ole ollut hait­taa kyl­mäs­tä, vaan tuu­li on otta­nut pak­ka­sen roo­lin hait­ta­te­ki­jä­nä. Jo jou­lu­kuun kisas­sa puhal­te­li nava­kas­ti lou­naas­ta. Täl­lä ker­taa säi­den­hal­ti­ja pani vie­lä parem­mak­si. Uuden rei­tin paluu­mat­kal­la Poh­jois-Iis­tä Illiin oli ennen näke­mä­tön vas­ta­pu­hu­ri, jon­ka hait­ta­vai­ku­tus­ta lisä­si lumituisku.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEnem­mis­tö met­sä­sään­te­lyä vastaan

Suo­ma­lai­sis­ta 64 pro­sent­tia on sitä miel­tä, että Suo­men pitää vas­tus­taa EU:n pyr­ki­myk­siä sään­nel­lä ja rajoit­taa Suo­men met­sien käyt­töä, käy ilmi Elin­kei­noe­lä­män val­tuus­kun­ta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.