Polii­si­van­ki­la Hau­ki­pu­taal­la vie­lä aina­kin kol­me vuotta

Hau­ki­pu­taal­la polii­si­lai­tok­sen yhtey­des­sä Nie­me­län­tör­mäl­lä vuo­des­ta 2017 läh­tien käy­tös­sä olleet tila­päi­set säi­löön­ot­to­ti­lat ovat käy­tös­sä näil­lä näky­min vuo­den 2024 lopul­le, jol­loin Oulun polii­sin uuden pää­po­lii­sia­se­man ja van­ki­la­ti­lo­jen on tavoit­tee­na val­mis­tua Oulun Ruskonselkään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääHal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja näkee Iis­sä vain mahdollisuuksia

Elo­kuus­sa alka­neel­la uudel­la val­tuus­to­kau­del­la Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut kes­kus­ta­lai­nen Ilk­ka Pako­nen ker­too, että kausi on käyn­nis­ty­nyt vauh­dil­la. Val­tuus­to istui heti alka­jai­sik­si kol­me iltaa talous­se­mi­naa­ris­sa. Niis­sä on ruo­dit­tu kesä­kuus­sa val­mis­tu­nut­ta talous­sel­vi­tys­tä, joka sisäl­tää yhteen­sä 2,5 mil­joo­nal­la eurol­la mah­dol­li­sia sääs­tö­koh­tei­ta ja 3,7 eurol­la tulo­mah­dol­li­suuk­sia. Pää­tök­siä niis­tä on teh­tä­vä vii­meis­tään lop­pu­vuo­den talousarviokäsittelyssä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jok­ki­sau­to­har­ras­tus vei mukanaan

Heik­ki Salo on 14-vuo­tias Häy­ry­sen­nie­mes­tä kotoi­sin ole­va autour­hei­lu­har­ras­ta­ja, jon­ka laji­na on joka­mie­hen­luok­ka eli Jok­kis. Laji on vie­nyt nuo­ru­kai­sen muka­naan täy­sil­lä. Kiin­nos­tus herä­si jo pik­ku­poi­ka­na isä Tuo­mon esimerkistä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvä mie­li itsel­le ja apua sitä tar­vit­se­vil­le –Yli-Iis­sä lei­vot­tiin pul­laa Näl­kä­päi­vän hyväksi

Kuusi yli-iiläis­nais­ta kokoon­tui var­hain per­jan­tai­aa­mu­na Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lon keit­tiöl­le lei­von­ta­tal­koi­siin. Aamun teh­tä­vä­nä oli lei­poa noin 450 pul­laa, jot­ka myy­tiin ilta­päi­väl­lä Salen edes­sä Punai­sen Ris­tin Näl­kä­päi­vä­ke­räyk­sen hyväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vet­ten­hal­ti­jat näyt­tää vesis­tä huo­leh­ti­mi­sen mal­lia lap­sil­le ja aikuisille

Vii­me vii­kol­la yli­kii­min­ki­läi­sen Päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän väki kut­sui vie­rai­ta tutus­tu­maan Vet­ten­hal­ti­jat-näyt­te­lyyn­sä, joka on esil­lä Kii­min­gin kir­jas­tos­sa tämän kuun lop­puun asti. Näyt­te­lyä oli­vat esit­te­le­mäs­sä Pii­lo­met­sän var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja ja ympä­ris­tö­kas­vat­ta­ja Kai­su Pöys­kö sekä jouk­ko pie­niä Vettenhaltijoita.

Lue lisää


Tans­sia Iin keskustassa

Iin kes­kus­taan levit­täy­tyy kes­ki­viik­ko­na Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan syys­kuun resi­dens­si­vie­rai­den moï moï kol­lek­tii­vin tans­si­teos­ko­ko­nai­suus Joku pai­kal­li­nen.  Kol­me kan­sain­vä­li­sen moï moï kol­lek­tii­vin jäsentä,…Hau­Pan nai­sil­le pis­te Nurmijärveltä

Hau­Pan nai­set mat­ka­si­vat kau­den vii­mei­seen vie­ras­pe­liin Nur­mi­jär­vel­le NJS:n vie­raak­si lau­an­tai­na 25.9. Vaik­ka Hau­Pal­le ei otte­lus­sa ollut­kaan panos­ta, se ei vai­kut­ta­nut jouk­ku­een pelaa­mi­seen. NJS sai vas­taan­sa perik­si anta­mat­to­man ja tais­te­lu­tah­toi­sen jouk­ku­een. Tiuk­ka tais­te­lu päät­tyi lopul­ta maa­lit­to­maan tasapeliin.