Hyvin­voin­tia ja huo­mio­ta kylil­le – Kylä­kum­mi­toi­min­ta käyn­nis­tyy Pohjois-Pohjanmaalla

Kii­min­gis­sä, Han­nuk­sen kylä­ta­lol­la jär­jes­te­tys­sä Kylä­pal­ve­luis­ta hyvin­voin­tia- ilta­päi­väs­sä pureu­dut­tiin kylien hyvin­voin­tiin ja elin­voi­mai­suu­teen sekä etsit­tiin vas­taus­ta sii­hen, miten kylil­lä voi­tai­siin entis­tä parem­min ja saa­tai­siin uusia kylä­läi­siä mukaan yhdis­tys­toi­min­taan. Päi­vän aika­na todet­tiin, että kukas se kylän hän­nän nos­tai­si, jos eivät itse kyläläiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vir­pi­nie­men uuden meri­var­tio­ase­man raken­ta­mi­nen käynnissä.

Val­tion toi­mi­ti­lois­ta vas­taa­va Senaat­ti-kiin­teis­töt raken­nut­taa uuden meri­var­tio­ase­ma­ra­ken­nuk­sen Raja­var­tio­lai­tok­sen käyt­töön Vir­pi­nie­meen. Hank­keen raken­nus­työt alkoi­vat alu­een infran raken­ta­mi­sel­la ja van­han ase­ma­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­sel­la elo­kuus­sa. Var­si­nai­nen raken­ta­mi­nen alkoi mar­ras­kuus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus val­mis­tuu vuo­den 2024 lopulla.

Lue lisää

Uusi rug­by-seu­ra innos­taa har­ras­ta­jia mukaan vauh­dik­kaan lajiin pariin

Uusi rug­by-seu­ra Wizards of Oulu Rug­by club perus­tet­tiin elo­kuus­sa. Seu­ran koti­paik­ka on Kello. 

Rug­by-seu­ran perus­ti Kel­loon Hil­tus­ten per­he tavoit­tee­naan tuo­da rug­bya tun­ne­tuk­si Poh­jois-Suo­meen. Per­he muut­ti Suo­meen rei­lut kuusi vuot­ta sit­ten Ete­lä-Afri­kas­ta, mis­sä rug­by on erit­täin suo­sit­tua. Enti­ses­sä koti­maas­saan heil­lä on pit­kä koke­mus aktii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta lajin parissa.

Lue lisää

Jou­lu­tun­nel­man jäljillä

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ta­lon piha-alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na koko per­heen jou­lu­pol­ku, jos­sa per­heet pää­si­vät muun muas­sa tont­tu­jump­pai­le­maan, pelaa­maan muis­tio­pe­liä ja arvuut­te­le­maan oikei­ta vas­tauk­sia Yli­kii­min­ki-aihei­siin kysy­myk­siin. Pihal­la oli myös poroa­je­lua ja tar­jol­la oli mak­ka­raa sekä mehua. Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ra julis­ti eläin­ten jou­lu­rau­han jou­lu­aa­tok­si ja joulupäiväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Oulun kau­pun­ki pal­kit­tiin hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edistämisestä

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lai­tos myön­tää vuo­sit­tain kun­nil­le kun­nia­mai­nin­to­ja ansiok­kaas­ta hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­työs­tä. Oulun kau­pun­ki sai tänä vuon­na THL:n kun­nia­kir­jan kii­tok­sek­si pit­kä­jän­tei­ses­tä ja laa­duk­kaas­ta HYTE-työs­tä vuo­sien ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sel­le uusi puheenjohtaja

Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidet­tiin 16.11.2023 Iin seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin sään­tö­jen mukai­set toi­min­ta­suun­ni­tel­ma- ja talous­ar­vio­esi­tyk­set. Toi­min­ta­vuo­si 2023 pys­tyt­tiin vie­mään yhdis­tyk­sen toi­min­to­jen kan­nal­ta hyvin läpi, ja koro­na­pan­de­mian jäl­keen jäse­nis­tön muka­nao­lo kokoon­tu­mi­siin on palau­tu­nut ja lisään­ty­nyt kovasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iin vesi­lii­ke­lai­tos korot­taa hin­to­ja vuodenvaihteessa

Iin vesi­lii­ke­lai­tos nos­taa vesi­huol­lon käyt­tö- ja perus­mak­su­ja vuo­den 2024 alus­ta. Hin­nan­ko­ro­tuk­sia jou­du­taan teke­mään, sil­lä vesi­lii­ke­lai­tok­sen vesi­huol­lon yllä­pi­don kus­tan­nuk­set ovat nous­seet mer­kit­tä­väs­ti. Suu­rim­mat kus­tan­nus­nousut joh­tu­vat uudis- ja sanee­raus­ra­ken­ta­mi­ses­ta sekä Oulun Veden teke­mäs­tä jäte­ve­sien vas­taan­ot­to­mak­sun koro­tuk­ses­ta. Edel­li­sen ker­ran vesi­huol­lon mak­su­ja on koro­tet­tu vuon­na 2014.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Yri­tyk­sen Tiia Ket­tusel­le voi­ma­nos­ton SM-pronssia

Iin Yri­tys ‑urhei­luseu­ran Tiia Ket­tu­nen on voit­ta­nut 17.11. klas­si­sen voi­ma­nos­ton SM-kisois­sa 57kg sar­jas­sa prons­sia. Oulus­sa Power Tea­min jär­jes­tä­mis­sä kisois­sa voi­ton vei Oulun Power Tea­min Satu Pyl­väs ja hopea meni Lah­teen Nel­li Wes­ter­lun­dil­le. Sar­jas­sa oli kah­dek­san kilpailijaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus