Vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­nut Juha­ni Malo jat­kaa koh­ti maa­läm­mön uusia mahdollisuuksia

Maa­läm­pöy­rit­tä­jä Juha­ni Malo vas­taa­not­ti elo­kuus­sa Iin kun­nan myön­tä­män vuo­den 2021 ympä­ris­tö­pal­kin­non. Pal­kin­non perus­tee­na oli lähie­ner­gian käy­tön edistäminen. 

– Yllä­tyin, että pal­kin­to myön­net­tiin yrit­tä­jäl­le, mut­ta toki­han on tul­lut teh­tyä pal­jon työ­tä maa­läm­mön paris­sa, Malo sanoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Pap­pi­lan­rin­tee­seen nousee uusia rivitaloja

Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­taan Ran­nan­tien var­teen Pap­pi­lan­rin­tee­seen on raken­teil­la uusi rivi­ta­lo­koh­de, johon kol­meen rivi­ta­loon tulee yhteen­sä 14 asun­toa. Rivi­ta­lot val­mis­tu­vat lop­pu­ke­säl­lä 2022. 

Raken­ta­ja on oulu­lai­nen Sate Raken­nus Oy, joka käyn­nis­tää ensi kevää­nä toi­sen vas­taa­van koko­luo­kan rivi­ta­lo­hank­keen vie­rei­sel­le ton­til­le Län­si­tuu­len ja San­ta­hol­man suunnalla.

Lue lisää

Tai­to­ta­lo syn­tyi poik­ki­tai­teel­li­ses­ta unelmasta

Paik­ka, jos­sa kult­tuu­rin teki­jät voi­tai­siin koo­ta luon­te­vas­ti yhteen ja jos­sa saa­tai­siin aikaan moni­puo­li­sia poik­ki­tai­teel­li­sia pro­duk­tioi­ta. Se on ollut iiläi­sen Miia Suti­sen haa­ve niin kau­an kuin hän jak­saa muis­taa. Kun hän työs­ken­te­li kan­sa­lais­opis­ton tans­sin­opet­ta­ja­na 2000-luvun alus­sa, visio kir­kas­tui entisestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Hei­ton edus­tus­nai­set tipah­ti­vat Suo­men Cupin jat­kos­ta – tavoi­te kui­ten­kin saavutettiin

Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set koh­ta­si vii­me vii­kon lop­pu­na täy­sin uuden tut­ta­vuu­den SBS Wir­mo Aka­te­mian. Vas­tus­ta­jan jouk­kue oli erit­täin tai­ta­va, nuo­ri ja liik­ku­va jouk­kue. Peli oli HaHe:lle han­ka­la, mut­ta HaHe teki kui­ten­kin sen min­kä tar­vit­si, ja vei pelin lopul­ta koke­muk­sen tur­vin luvuin 2–1.Satu­vi­deoi­ta eskarilaisille

Val­ta­rin kou­lul­la on ollut tapa­na, että seit­se­mäs­luok­ka­lai­set ovat käy­neet pai­kal­li­ses­sa van­hain­ko­dis­sa luke­mas­sa kir­jo­ja. Toi­min­taa oli tar­koi­tuk­se­na jat­kaa, mut­ta koro­na­ra­joi­tus­ten takia tämä ei kui­ten­kaan ollut mah­dol­lis­ta, ja jota­kin vas­taa­vaa halut­tiin kek­siä. Kevääl­lä 2021 kek­sit­tiin idea Val­ta­rin kou­lun, Iin kir­jas­ton ja Nik­ka­rin päi­vä­ko­din yhtei­ses­tä luku­kam­pan­jas­ta, jos­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­set voi­si­vat lukea satu­ja eska­ri­lai­sil­le videon välityksellä.


Live-esit­te­lyt asun­to­näyt­tö­jen uusin suuntaus

Asun­to­jen videoe­sit­te­lyt ovat yleis­ty­neet sitä mukaa kun tek­niik­ka on mah­dol­lis­ta­nut videoi­den strii­mauk­sen. Videoe­sit­te­ly on kui­ten­kin saa­nut jo kak­si­kin tuo­reem­paa kil­pai­li­jaa, jois­ta var­sin­kin live-esit­te­ly saat­taa olla tule­vai­suu­den tapa tutus­tua myyn­nis­sä ole­viin asun­toi­hin. Aloi­te­taan kui­ten­kin uusiin tek­nii­koi­hin tutus­tu­mi­nen 3D-virtuaaliesittelyistä.