Aje­leh­ti­nut beto­ni­lai­tu­ri haet­tiin rantaan

Sii­ka­saa­ren edus­tal­la ja Pap­pi­lan­lah­den suul­la irral­laan ollut beto­ni­lai­tu­ri ja sen irtaan­tu­neet osat saa­tiin nos­tet­tua pois vedes­tä San­ta­hol­man vene­sa­ta­mas­sa Hau­ki­pu­taan jako­kun­nan toi­mes­ta. Rik­kou­tu­nut lai­tu­ri on aje­leh­ti­nut joes­sa jo vii­me syk­sys­tä asti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mui­nai­suu­den sel­viy­ty­jät mit­te­li­vät ensim­mäis­tä ker­taa Kie­ri­kin jättipelissä

Kie­ri­kis­sä pelat­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na Mui­nai­suu­den sel­viy­ty­jät –pelin tes­ti­kier­ros. Osal­lis­tu­jia oli muka­na päi­vän aika­na noin 50, jot­ka jakaan­tui­vat 17 eri jouk­ku­ee­seen. kaik­ki­aan Kie­ri­kin päi­väs­sä oli kävi­jöi­tä 189. Pelaa­jat jaet­tiin kol­meen eri kylään, ja he kerä­si­vät omal­le kyläl­leen pelis­sä kuvit­teel­li­sia resursseja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mis­tä on kesä 2024 tehty?

Kesä on teh­ty aurin­gon­pais­tees­ta, kesä­sa­teis­ta, ukko­sen jyri­näs­tä, lep­peis­tä tuu­lis­ta, kun­non myte­reis­tä. Kesä on teh­ty juna­mat­kois­ta, het­kis­tä auton ratis­sa, pol­ku­juok­sus­ta, talviturkin…

Lue lisää

1800-luvun yli­kii­min­ki­läis­pai­ta kieh­too Siru Kallio-Hietikkoa

Toden­nä­köi­ses­ti Yli­kii­min­gin Vep­säl­tä on peräi­sin 1800-luvun yli­kii­min­ki­läi­nen mies­ten pai­ta, jota esi­tel­lään Toi­mi-Inke­ri Kau­ko­sen kir­jas­sa Suo­ma­lai­sen kan­san­pu­vut ja kan­sal­lis­pu­vut. Pai­ta on kieh­to­nut yli­kii­min­ki­läis­tä Siru Kal­lio-Hie­tik­koa jo vuo­si­kym­men­ten ajan, mut­ta aivan vii­me aikoi­na hän on tart­tu­nut toi­meen, ja yrit­tä­nyt sel­vit­tää tar­kem­min pai­dan his­to­ri­aa ja sen mah­dol­lis­ta nykyis­tä olinpaikkaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Iiläis­läh­töi­sen Elii­na Tas­ki­sen vai­hei­ta­kin valot­ta­va kir­ja on julkaistu

Tut­ki­ja Paa­vo Romp­pai­nen oli vuon­na 2021 yhtey­des­sä Ran­ta­poh­jaan tule­van kir­jan­sa sel­vi­tys­työn tii­moil­ta. Hän val­mis­te­li tuol­loin sota­van­kien koh­ta­loi­hin liit­ty­vää kir­jaan­sa, ja esil­le oli nous­sut mah­dol­li­sen iiläis­läh­töi­sen Elii­na (tai Eli­na) Tas­ki­sen nimi. Romp­pai­nen etsi, osin Ran­ta­poh­jan­kin avul­la tie­toa Tas­ki­ses­ta. Työ tuot­ti tulos­ta, ja Elii­na Tas­ki­sen elä­mää saa­tiin valotettua. 

Lue lisää

Put­ka­ti­lat siir­ty­vät Rus­kon­sel­kään suunnitellusti

Hau­ki­pu­taa­lais­ten kes­kuu­des­sa on puhu­tut­ta­nut kesän aika­na huhu, jon­ka mukaan Hau­ki­pu­taan put­ka­ti­lat jäi­si­vät vie­lä Rus­kon­sel­kään raken­teil­la ole­van Oulun polii­sin kam­puk­sen val­mis­tut­tua Hau­ki­pu­taal­le tilan­puut­teen vuok­si. Oulun polii­sin vies­tin­tä­pääl­lik­kö ja rikos­ko­mi­sa­rio Eeva Tör­mä­nen kui­ten­kin kat­kai­see sii­vet huhuil­ta totea­mal­la ettei se pidä mis­sään mää­rin paikkaansa.

Lue lisää

Raha­pe­lit: Viik­ko 29

Lot­to: 3, 13, 19, 24, 27, 33, 38. Lisä­nu­me­ro: 37. Plus­nu­me­ro: 26. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 267 712,58 e, 6 oikein 1 619,53 e, 5 oikein 42,29 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.


Ulos­ajo Iis­sä lauantaina

Lau­an­tai­na var­hain aamul­la sat­tui raju ulos­ajo Iis­sä. Hen­ki­lö­au­to oli aja­nut poh­joi­sen suun­nas­ta ja ajau­tu­nut ulos tiel­tä vasem­mal­le kaar­ta­nees­sa mut­kas­sa. Auto kat­kai­si useam­man koi­vun­run­gon ja pää­tyi pientareelle. 


Rat­ti­juop­poe­päil­ty aiheut­ti vaaratilanteita

Polii­si ker­too, että Yli­kii­min­gis­sä sun­nun­tai­na päi­väl­lä hen­ki­lö oli aiheut­ta­nut vaa­ra­ti­lan­tei­ta hen­ki­lö­au­toa aja­mal­la ja aja­nut ulos ajo­ra­dal­ta. Kul­jet­ta­ja puhal­si polii­sin seu­lon­ta-alko­met­riin tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen ylit­tä­vät luke­mat ja kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeudetta.Huma­lai­nen kola­roi Kiimingissä

Hätä­kes­kuk­seen ilmoi­tet­tiin tors­tain ja per­jan­tain väli­se­nä yönä kel­lo 3 lii­ken­neon­net­to­muu­des­ta Kii­min­gis­sä. Ilmoi­tuk­sen mukaan hen­ki­lö­au­to oli aja­nut tolp­paan ja kul­jet­ta­ja oli mah­dol­li­ses­ti humalassa.