Kan­sal­li­nen vete­raa­ni­päi­vä per­jan­tai­na

Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää vie­te­tään Suo­mes­sa 32. ker­ran. Oulus­sa vete­raa­ni­päi­vää juh­lis­te­taan perin­tei­seen tapaan ohjel­mal­la, joka alkaa lipun­nos­tol­la Lin­nan­saa­res­sa klo 9.00. Oulun Tuo­mi­kir­kos­sa pide­tään rukous­het­ki klo 11.00.


Digi­talk­ka­ri aut­taa pul­mis­sa

Kir­jas­to tar­jo­aa neu­vo­ja ja opas­tus­ta asiak­kail­le tie­to­tek­niik­kaon­gel­mis­sa ja antaa apua myös digi­taa­lis­ten lait­tei­den käy­tös­sä. Kir­si Olli­kai­nen aloit­ti digi­talk­ka­rin teh­tä­vis­sä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 9.4.Pulmia, joi­ta eteen voi tul­la, ovat esi­mer­kik­si miten kir­jas­tos­sa voi tulos­taa ja miten skan­ne­ria käy­te­tään. Apua voi tar­vi­ta verk­ko­kir­jas­ton käyt­töön tai sii­hen, mis­tä löy­tyy tai miten käy­te­tään e-aineis­toa. Opas­tus­ta tar­vi­taan usein myös ohjel­ma­so­vel­luk­sis­ta, joi­ta nykyi­sin tar­vi­taan monien pal­ve­lui­den käyttämisessä.Digitalkkarilta voi myös kysyä neu­voa omien lait­tei­den käyt­töön liit­ty­vis­sä ongel­mis­sa.– Mukaan voi ottaa oman puhe­li­men, table­tin tai kan­net­ta­van tie­to­ko­neen, neu­voo Kir­si Olli­kai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asu­ka­syh­dis­tys uusiu­tui

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­li­tus on uusiu­tu­nut. Hal­li­tuk­sen vii­me kokouk­ses­sa uudek­si jäse­nek­si valit­tiin Kul­ler­vo Rau­ha­la. Uudek­si vara­jä­se­nek­si valit­tiin Mika Huus­ko. Hau­ki­pu­taan…


Juko­lan vel­jek­sil­le Iin tie­to­mes­ta­ruus

Nel­jäs Iin avoin tie­to­mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Jär­jes­tö­ta­lol­la Iin Yri­tyk­sen tie­to­kil­pai­lu­jaos­ton orga­ni­soi­ma­na. Kysy­myk­sis­tä vas­ta­si­vat enti­seen tapaan alan mie­het Aki ja Pert­ti Huo­vi­nen. Vas­tat­ta­va­na oli nel­jä 20 kysy­myk­sen sar­jaa ns. yleis­tie­dos­ta eli eri elä­mä­na­loil­ta. Joka sar­jas­sa oli yksi musiik­ki- ja kak­si kuva­tun­nis­tet­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vih­je joh­ti myös auton taka­va­ri­koin­tiin

Polii­si­par­tio pysäyt­ti lau­an­tai­na 21.4 illal­la puo­li kah­dek­san aikaan Iis­sä ajo­neu­von hätä­kes­kuk­seen tul­leen ilmoi­tuk­sen vuok­si. Ajo­neu­von kul­jet­ta­jaa epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.