Muis­to­kir­joi­tus: Eino Iisa­kan muistolle

Eino Iisak­ka kuo­li 12.3.2023 Oulus­sa pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den uuvut­ta­ma­na. Hän oli syn­ty­nyt 11.9.1946 Kii­min­gis­sä. Eino Iisak­ka oli maa­ta­lon poi­ka Poh­jois-Poh­jan­maal­ta, Kii­min­gin Hut­tu­ky­läs­tä. Koti­ta­lon jokai­ses­ta ikku­nas­ta näkyi Kii­min­ki­jo­ki, joka uur­si jäl­ken­sä pysy­väs­ti myös Iisa­kan mielenmaisemaan.

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Raken­nus­kät­kö, ”Koti­va­kuu­tus” 1850-luvun tapaan

Van­has­sa suo­ma­lai­ses­sa kan­sa­nus­kos­sa on ollut tär­keä­nä käsit­tee­nä lyk­ky eli onni. Enti­sa­jan kyläyh­tei­sös­sä aja­tel­tiin, että onnea oli varat­tu kyläl­le vain rajal­li­nen mää­rä. Jos halusi kas­vat­taa vaik­ka omaa kar­ja­lyk­kyä, oli onni vie­tä­vä naa­pu­ril­ta noi­ta­kons­teil­la. Noi­tuu­den uhkal­ta piti osa­ta suo­jau­tua. Sii­hen tar­vit­tiin ”koti­va­kuu­tus”, jon­ka vir­kaa toi­mit­ti­vat raken­nus­ten tai­ka- ja uhrikätköt.

Lue lisää
Koi­te­li­kes­kuk­sel­le etsi­tään jäl­leen uut­ta toteuttajaa

Koi­te­liin valit­tiin vuon­na 2018 Koi­te­li­kes­kus­ta toteut­ta­maan kii­min­ki­läi­nen GoArc­tic Oy. Yri­tyk­sen varaus­ta jat­ket­tiin vuo­sien aika­na use­aan ottee­seen, mut­ta nyt varaus on rau­en­nut, sil­lä suun­ni­tel­mat eivät kon­kre­ti­soi­tu­neet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi kokouk­ses­saan täl­lä vii­kol­la Koi­te­lin mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­kes­kuk­sen toteut­ta­jan uudel­leen hake­mi­sen. Hakuai­ka on tou­ko­kuun alus­ta elo­kuun lop­puun saakka.

Lue lisää


Teks­ta­rit 30.3.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa vali­taan poliit­tis­ten pää­tös­ten­te­ki­jöi­tä lakien sää­tä­mi­seen ja val­tion asioi­den jär­jes­tä­mi­seen. Kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat jou­tu­vat har­joit­ta­maan kah­ta vies­tin­tää. Vali­tuk­si tuloon kuu­luu esil­lä olo…


Tuu­li­voi­ma­la­ki säädettävä

Tuu­li­voi­ma­la­ki tar­vi­taan. Poh­jois-Suo­mes­sa on val­ta­va mää­rä tuu­li­voi­maa ja lisää on tulos­sa. Edus­kun­ta sää­ti 31.12.2022 lain, jol­la vih­reän ener­gian tuot­ta­mi­seen liit­ty­vät vali­tus­pro­ses­sit aja­vat ohi­tus­kais­tal­la mui­den vali­tus­ten ohi. Seu­ra­sin lain ete­ne­mis­tä eri vai­heis­sa ja laki meni käsit­tä­mät­tö­män hel­pos­ti läpi. Hype­tys tuu­li­voi­man ympä­ril­lä on val­ta­vaa. Polii­ti­kot lai­das­ta lai­taan käy­vät ylis­tä­mäs­sä tuu­li­voi­maa. Tuu­li­voi­ma­loi­den hai­tat ovat kui­ten­kin ylei­ses­ti tie­dos­sa ja myös ihmis­ten pitää pys­tyä elä­mään tuulivoima-alueilla.


Kuulemis­ti­laisuus Pate­nie­men palveluverkkosuunnitelmasta

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut jär­jes­tää kuu­le­mis- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Pate­nie­mi-Raja­ky­lä-alu­een pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­seen liit­tyen. Tilai­suus pide­tään kes­ki­viik­ko­na 5.4. kel­lo 18 alkaen Raja­ky­län kou­lun Kui­va­so­jan yksi­kös­sä (Pate­nie­men­tie 2). Tilai­suu­des­sa on muka­na sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä.