Tou­ko­siu­naus kyl­vö­työn suo­jak­si

Meri­läi­sen­pe­räl­lä Iis­sä Juuso ja Mar­jo Jus­si­lan luo­mu­ti­lal­la jär­jes­tet­tiin Elä­ke­lii­ton Iin, Elä­ke­lii­ton Kui­va­nie­men ja Elä­ke­lii­ton Yli-Iin yhdis­tyk­sien yhtei­nen tou­ko­siu­naus, jos­sa pyy­det­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Luo­vat teks­tit poti­lai­den ilok­si

Iin kan­sa­lais­opis­ton Kevyes­ti kynäl­lä – luo­van kir­joit­ta­mi­sen kurs­si halusi kulu­nee­na luku­vuon­na teh­dä jotain kun­ta­lai­sia ilah­dut­ta­vaa. Koh­teek­si vali­koi­tui ter­veys­kes­kus ja sai­raan­hoi­don vuo­deo­sas­to, jon­ne ryh­mä luo­vut­ti teks­teis­tään koos­tet­tu­ja julis­tei­ta sekä teks­ti­vih­ko­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuo­ret oppi­vat yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­ses­ta työ­elä­mä­tai­to­ja

Joki­ran­nan kou­lun kah­dek­sas- ja yhdek­säs­luok­ka­lai­sia on voi­nut kevään ajan bon­ga­ta Kii­min­gin K-Super­mar­ke­tin aulas­ta myy­mäs­sä itse­teh­ty­jä lei­von­nai­sia. Myyn­ti­päi­vät ovat osa yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta, jota opis­kel­laan pit­kä­nä valin­nai­sai­nee­na ylä­kou­lun kak­si vii­meis­tä vuot­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Teks­ta­rit

Kään­tä­kää­pä autoi­li­jat ne valot pois sii­tä “auto”-asennosta, kos­ka sil­loin ei taka­na ole valo­ja ollen­kaan. Yleen­sä ne valot kui­ten­kin sam­mu­vat, kun auton sam­mut­taa, ei tar­vit­se olla sil­lä auto­maa­til­la. Kii­tos.

Lue lisää

Opet­ta­jan uusi ura

Kui­va­nie­mel­lä, köö­kin syys­hä­mä­räään ilmes­ty­nyt Leo Yli­ta­lo on Göte­bor­gis­sa asu­va ruot­sin­suo­ma­lai­nen, joka on siir­ty­nyt opet­ta­jan­pöy­dän takaa kir­jal­li­suu­den kieh­to­vaan maa­il­maan. Piak­koin, elo­kuus­sa kol­man­nen romaa­nin­sa jul­kai­se­van kir­jai­li­jan tuo­tan­toa lei­maa kan­san­omai­nen huu­mo­ri, tra­gi­ko­miik­ka sekä rehe­vä ker­ron­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääPäät­tä­jäl­tä: Kemin bio­tuo­te­teh­das uhkaa myös työ­paik­ko­ja

Met­sä Grou­pin Kemiin kaa­vai­le­ma jät­ti­mäi­nen bio­tuo­te­teh­das eli nyky­ai­kai­nen sel­lu­teh­das on herät­tä­nyt vil­kas­ta kes­kus­te­lua puo­les­ta ja vas­taan. Teh­taan sano­taan tuo­van työ­paik­ko­ja, mut­ta toi­saal­ta sen raa­ka-aineen han­kin­nan vaa­ti­mat lisä­hak­kuut ovat ris­ti­rii­das­sa ilmas­to­ta­voit­tei­den ja luon­non moni­muo­toi­suu­den suo­je­lun kans­sa.


Jak­ku­ky­län lii­tok­sen talous ei men­nyt enna­koi­dus­ti – Iin val­tuus­to jat­koi talous­kes­kus­te­lua

Iin kun­nan­val­tuus­to jat­koi hei­ken­ty­neen talous­ti­lan­teen käsit­te­lyä. Edel­li­ses­sä kokouk­ses­sa pui­tiin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maa, maa­nan­tain kokouk­ses­sa käy­tiin läpi vii­me vuo­den toi­min­ta­ker­to­mus­ta ja tilin­pää­tös­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Puhe­lin­luet­te­lo ensi-iltaan Iis­sä

Iin kan­sa­lais­opis­ton näy­tel­mä­ryh­mä esit­tää Tuo­mas Park­ki­sen käsi­kir­joit­ta­man kome­dian Puhe­lin­luet­te­lo. Ensi-ilta on per­jan­tai­na 24.5. klo 19 Iin työ­väen­ta­lol­la. Näy­tel­män on ohjan­nut Jen­ni Mat­ti­la. Käsi­kir­joi­tus on Tuo­mas Park­ki­sen.