Oijär­ven, Vatun­gin ja Praa­van hank­keet toteu­te­taan osal­lis­ta­val­la budjetoinnilla

Ii-Ins­­ti­­tuut­­ti-lau­­ta­­kun­­ta myön­si avus­tus­ta kol­mel­le osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin hank­keel­le. Mää­rä­ai­kaan esi­te­tyis­tä hank­keis­ta vain kol­me täyt­ti hank­keen kri­tee­rit. Hank­kei­den toteut­ta­mis­kus­tan­nuk­set alit­ti­vat osal­lis­ta­vaan budjetointiin…

Lue lisää


Kivil­lä, kan­noil­la ja kanis­te­reil­la kun­to ylös, Lan­deC­ross­fit innos­ti yli­kii­min­ki­läi­siä maalaisurheiluun

Yli­kii­min­gin kou­lun ken­täl­lä saat­toi tiis­tai­na tes­ta­ta, miten onnis­tui­si maa­lai­sur­hei­lu sanan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Lan­deC­ross­fit-tapah­tu­man idea­na oli ker­toa, että kun­toi­lun ei todel­la­kaan tar­vit­se olla väli­neis­tä kiin­ni. Kun­non kohot­ta­mi­seen käy­vät niin kivet, kan­not kuin täy­si­näi­set vesikanisteritkin. 
Hyväs­ti jäät ja roskat

Ran­ta­poh­jas­ta 10.5.1973: Kuusa­mo­lais­tyt­tö oli men­nyt avioon savo­lai­sen kans­sa ja kun avio­lii­tos­sa ilme­ni kie­lel­li­siä ris­ti­rii­to­ja, selit­ti rou­va asi­aan­sa omal­ta kan­nal­taan näin: “Kyl­lä­hän minä vie­lä tuon mie­he­ni ymmär­rän, jos se savoa puhuu­kin, mut­ta jos vie­lä nuo viat­to­mat lap­set­kin sen oppivat.”