Kuka on Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi 2024?

Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pe­jä yhdis­tää ensin­nä­kin val­mius hul­lut­te­luun ja haus­kaan kesä­tyyp­pi-jut­tuun mukaan läh­te­mi­nen, mut­ta sen lisäk­si hei­tä yhdis­tää koti­seu­tu­rak­kaus ja ylpeys omaa koti­seu­tu­aan koh­taan. Ran­ta­poh­jan aluet­ta onkin edus­ta­mas­sa jouk­ko per­soo­nia niin Kel­los­ta, Hau­ki­pu­taal­ta, Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä kuin Kii­min­gis­tä, Jää­lis­tä, Yli­kii­min­gis­tä kuin Yli-Iistäkin.

Lue lisää

Seik­kai­lu­po­lul­ta kivi­kau­ti­sel­le luontoretkelle

Kie­ri­kin kesä­kau­den aluk­si avat­tiin Mui­nais­kes­kuk­sen uusi näyt­te­ly Luon­to­ret­ki kivi­kau­del­le sekä vie­tet­tiin Seik­kai­lu­päi­vä-tapah­tu­maa, joka tar­jo­si eten­kin lap­sil­le sekä tie­toa luon­nos­ta ja kivi­kau­des­ta että kivi­kau­tis­ten tai­to­jen opet­te­lua. Toi­min­nan ohes­sa saat­toi myös pais­tel­la tik­ku­pul­lia tai mak­ka­raa sekä nau­tis­kel­la noki­pan­nus­sa kei­te­tys­tä kahvista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kir­jai­li­ja Satu Rämön vie­rai­lu Iin kir­jas­tol­la kiin­nos­ti ihmisiä

Iin kir­jas­ton audi­to­rio täyt­tyi kuu­li­jois­ta kir­jai­li­jan Satu Rämön vie­rai­lul­la. Hän ker­toi ties­tään kir­jai­li­jak­si sekä vas­ta­si ylei­sön kysy­myk­siin. Lap­suus kului Fors­sas­sa, Kar­ja­las­ta tul­leen suvun kes­kel­lä. Lukion jäl­keen opin­not alkoi­vat Hel­sin­gin kaup­pa­kor­kea­kou­lus­sa, sitä kaut­ta avau­tui läh­tö vaih­to-oppi­laak­si Islan­tiin. Tuo mat­ka oli monel­la taval­la kään­teen­te­ke­vä tule­vaa kir­jai­li­jan uraa aja­tel­len. Kävi nimit­täin niin, että vas­ta pai­kan pääl­lä Rämöl­le sel­vi­si, että pai­kal­li­sen yli­opis­ton englan­nin­kie­lis­ten kurs­sien tar­jon­ta oli hyvin suppea. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teke­mis­tä ja koh­tei­ta kesän viet­toon lähiympäristössä

Kesäl­lä ei Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tar­vit­se tyl­sis­tyä, sil­lä pal­jon teke­mis­tä löy­tyy aina urhei­lus­ta museo­vie­rai­lui­hin asti. Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa kesäk­si usei­ta eri lei­re­jä ja kurs­se­ja, mut­ta myös edul­lis­ta ja ilmais­ta teke­mis­tä on run­saas­ti tarjolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pol­ku­ja on monia

Kesän pitäi­si olla kou­lun­sa päät­tä­neil­le ren­tou­tu­mi­sen ja haus­kan­pi­don aikaa. Monia kui­ten­kin vai­vaa epä­var­muus tule­vai­suu­des­ta. Yli­op­pi­laat ovat teh­neet kovan uuras­tuk­sen ja…

Lue lisää


Osal­lis­ta­vas­sa bud­je­toin­nis­sa eni­ten ääniä lii­kun­ta- ja leik­ki­puis­tol­le sekä ran­ta- ja vene­val­ka­ma alu­een kunnostukseen

Iin hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti 5.6. kokouk­ses­saan osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin äänes­tyk­sen tulok­sen ja päät­ti käyt­tää bud­je­toin­tiin 20 500 euroa, joil­la kak­si eni­ten ääniä saa­nut­ta ehdo­tus­ta toteu­te­taan. Eni­ten ääniä sai Olha­van kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen ehdo­tus lii­kun­ta- ja leik­ki­puis­to Pöllimetsä1, jota äänes­ti 421 kun­ta­lais­ta ja toi­sek­si eni­ten, eli 280 ään­tä, kerä­si Oijär­ven Kyläyh­dis­tyk­sen ehdo­tus ran­ta- ja vene­val­ka­ma alu­een teke­mi­nen tur­val­li­sek­si ja toimivammaksi. 


Nopea­tem­pois­ta pun­kia ja pai­na­vaa asiaa

Tyr­nä­väl­tä kajah­taa, kun kesä­kuun aika­na lie­teAl­las ‑yhtye jul­kai­see uuden punk­rock-levyn­sä nimel­tä Sosia­lis­ti­nen media on syö­pä. Yhtyeen lau­la­ja­na toi­mii kii­min­ki­läi­nen JP Sil­lan­pää. Mui­hin jäse­niin lukeu­tu­vat basis­ti Antti Kaup­pi­la, rum­pa­li Ari Kemp­pai­nen ja kita­ris­ti Pasi Pir­ko­la. Tavoit­tee­na on saa­da levy jakoon juhan­nuk­sek­si, mut­ta vie­lä ei ole var­maa ehtii­kö levy val­mis­tua sii­hen mennessä.