Lap­pi-illas­sa uppou­du­taan saa­me­lais­lap­sen kou­lu­muis­toi­hin

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan alu­eel­la yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen mer­keis­sä jär­jes­te­tään muu­ta­ma isom­pi tapah­tu­ma, jois­ta Lap­­pi-aihei­­nen ilta on vuo­ros­sa seu­raa­va­na sun­nun­tai­na 24.2. kel­lo 16 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kat­sas­tus ja kor­jaa­mo yhdes­sä edel­leen har­vi­nai­nen yhdis­tel­mä

Kat­sas­tus ja auto­huol­to samas­sa yri­tyk­ses­sä on ollut mah­dol­lis­ta jo muu­ta­man vuo­den ajan. Sii­tä huo­li­mat­ta näi­den pal­ve­lui­den yhdis­tä­mi­nen toteu­te­taan yleen­sä ali­han­kin­ta­na, eikä kor­jaa­mon omal­la kat­sas­tus­lu­val­la. Kat­sas­tus­lu­pia on myön­net­ty koko maas­sa vain noin kol­mel­le­kym­me­nel­le kor­jaa­mol­le. Jää­li­läi­nen Lap­kaa­ra kui­ten­kin teki kysei­sen uudis­tuk­sen hel­mi­kuun alus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Vau­vo­ja

Min­na (os Päk­ki­lä) ja Rau­no Muu­ri­nen Pyhä­joel­ta sai­vat 29.1. tytön, jon­ka mitat oli­vat 51 sent­tiä ja 3 180 gram­maa. Pie­no­kai­nen…

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan arvon­to­ja

Ran­ta­poh­jan jou­lu­leh­den ris­tik­ko innos­ti jäl­leen suu­ren mää­rän ris­tik­ko­jen ystä­viä palaut­ta­maan rat­kais­tun teh­tä­vän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPoruk­ka kool­la: Boccia­prons­sia Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jil­le

Mar­tin­nin­nie­men Eläk­keen­saa­jat pala­si­vat vuo­den tauon jäl­keen jäl­leen mita­li­kan­taan. EKL:n Oulun Pii­rin boccia­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­ta Kem­pe­lees­tä 17.2. oli kotiin tuo­mi­si­na prons­si­nen pys­ti. Vii­me vuo­den nelos­ti­la vaih­tui siten kol­mo­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kie­ri­kin kult­tuu­ri­mat­kai­luun rahaa

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Kie­rik­ki ry:lle 15 000 euroa kult­tuu­ri­mat­kai­lun kehit­tä­mi­seen Yli-Iin kivi­kau­den kyläs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­ha hau­taus­maa mer­ki­tyk­sel­li­nen hau­ki­pu­taa­lai­sil­le

“Van­ha hau­taus­maa on Hau­ki­pu­taan his­to­ri­aa, rikas ja pyhä paik­ka. Kaik­ki kol­me: kirk­ko, museo ja hau­taus­maa, ne ovat sitä perim­mäis­tä hau­ki­pu­taa­lai­suut­ta… Vie­hät­tää, että kes­kel­lä kylää on täl­lai­nen paik­ka. Siel­lä on aika kuin sei­sah­ta­nut, hypän­nyt kak­si sataa vuot­ta taak­se­päin. Siel­lä on niin kau­nis­ta ja hiljaista…“Näin kau­niis­ti hau­ki­pu­taa­lai­set kuvai­le­vat Kirk­ko­tien var­rel­la sijait­se­vaa 129 vuot­ta kos­ke­mat­to­ma­na ollut­ta van­haa hau­taus­maa­ta. Sen mer­ki­tyk­sel­li­syys paik­ka­kun­ta­lai­sil­le yllät­ti myös hau­taus­maan tut­ki­jat, joi­den mukaan paik­ka on myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti ainut­laa­tui­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus