Joki­ky­län sil­ta­han­ke käyn­tiin ensi keväänä

Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä alkaa Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän Joki­ky­län sil­lan mit­ta­va perus­pa­ran­nus­työ kevääl­lä 2022. 

Hank­keen 4,1 mil­joo­nan euron val­tion rahoi­tus oli vie­lä äsket­täin epä­var­maa, mut­ta nyt on var­mis­tu­nut, että val­tio on myön­tä­nyt koh­tee­seen rahoi­tuk­sen vuo­sil­le 2022–23, ker­too tie- ja raken­nus­suu­ni­tel­ma­vas­taa­va Ari Kuo­te­sa­ho Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskuksesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­vaa­mo hel­pot­taa klapisavottaa

Iiläi­nen met­sä­no­mis­ta­ja, meri­var­ti­ja Mar­ko Hand raken­si “koro­na­pro­jek­ti­naan” pää­osin käy­te­tyis­tä tava­rois­ta itsel­leen polt­to­pui­den läm­mi­nil­ma­kui­vaa­mon. Nyt kui­vaa­mo on ollut käy­tös­sä muu­ta­man erän ver­ran, ja se on todet­tu toi­mi­vak­si. Kui­vaa­mo hel­pot­taa polt­to­puu­kaup­pi­aan elä­mää, sil­lä se antaa mah­dol­li­suu­den puun kui­vaa­mi­seen ja myy­mi­seen ympä­ri vuo­den. Nyt puu­ta riit­tää myös mök­ki­läi­sil­le, joil­le Hand jou­tui aiem­min myy­mään usein eioota. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­to­sa­lien uusi elämä

Entis­ten kun­tien, entis­ten kun­nan­ta­lo­jen val­tuus­to­sa­lit elä­vät pää­osin kun­ta­lii­tok­sen jäl­keis­tä uut­ta ja aktii­vis­ta elä­mää. Oulun kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ole­va Kii­min­gin val­tuus­to­sa­li on päi­vä­ko­din käy­tös­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tila on asu­kas­tu­van ja asuk­kai­den kokoon­tu­mis­paik­ka­na. Yli-Iin val­tuus­to­sa­li on siir­ty­nyt kun­nan­ta­lon kau­pan myö­tä yksi­tyi­so­mis­tuk­seen. Kui­va­nie­men val­tuus­to­sa­li on Iin kun­nan omis­tuk­ses­sa ja se on osa Kui­va­nie­men kir­jas­toa. Hau­ki­pu­taan kun­nan­ta­lo val­tuus­to­sa­lei­neen on puret­tu, ja tont­ti on tyhjillään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Me Itse ryh­mä suun­taa kat­seen tulevaan

Hau­ki­pu­taan Me Itse ryh­mä on kehi­tys­vam­mais­ten oma ryh­mä Hau­ki­pu­taal­la. Menos­sa on jo 11. toi­min­ta­vuo­si. Koro­na-aika on rajoit­ta­nut tämän­kin yhtei­sön toi­min­taa, mut­ta vii­me kesäs­tä läh­tien ryh­mä on voi­nut koh­da­ta jo kas­vo­tus­ten­kin ja kokoon­tua yhtei­siin tapaa­mi­siin ja kokouk­siin. Jäl­leen­nä­ke­mis­tä on odo­tet­tu. Hie­noa tava­ta taas kave­rei­ta ja teh­dä asioi­ta yhdessä!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lui­ta ollaan siir­tä­mäs­sä Kuivaniemi-talolle

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na puo­li­tois­ta vuot­ta koro­na­pan­de­mi­aan liit­tyen. Nyt suun­ni­tel­laan, että ter­veys­pal­ve­lui­ta jär­jes­tet­täi­siin tam­mi­kuun alus­ta läh­tien Kuivaniemi-talolla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Pää­tök­sen­teon tulee perus­tua faktoihin

Kun­nan perus­teh­tä­vä kou­lu­tuk­sen ja sivis­tys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­jä­nä koros­tuu enti­ses­tään hyvin­voin­tia­luei­den toteu­tues­sa. Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­mi­sen myö­tä kun­nal­le tulee uusia teh­tä­viä ja vel­voit­tei­ta, var­hais­kas­va­tuk­sen, esio­pe­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen lisäksi.


Alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha haet­ta­vis­sa marraskuussa

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha vuo­del­le 2022 on haet­ta­va­na mar­ras­kuun aika­na. Toi­min­ta­ra­haa voi­vat hakea alu­eel­lis­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vät voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set, yhtei­söt ja asu­kas­ryh­mät. Toi­min­ta­ra­ha on tar­koi­tet­tu esi­mer­kik­si alu­eel­li­siin tapah­tu­miin, ker­hoi­hin tai ret­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.


Kes­kus­tan pii­ri valit­si uuden puheen­joh­ta­jan ja aluevaaliehdokkaita

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidet­tiin vii­me lau­an­tai­na Lumi­joel­la. Kokouk­seen osal­lis­tui 274 hen­ki­löä, jois­ta viral­li­sia edus­ta­jia oli 213. Kokouk­sen asia­lis­tal­la oli sään­tö­mää­räis­ten asioi­den lisäk­si alue­vaa­lei­hin val­mis­tau­tu­mi­nen ja alue­vaa­lieh­dok­kai­den aset­ta­mi­nen sekä sään­tö­mää­räi­set asiat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausZin­nia ja Päk­ki­kan­gas tasa­pe­liin Iin visassa

Lie­kö Iin järk­kä­vi­san kyse­li­jä ollut höy­lil­lä tuu­lel­la vai jouk­ku­eet hyväs­sä iskus­sa. Joka tapauk­ses­sa saa­tiin kaut­ta lin­jan SB:t. Puo­li­vä­liin tul­tiin Dinglein joh­dol­la, mut­ta muu poruk­ka oli parin pin­nan sisäl­lä. Dinglet ja var­sin­kin Toh­ve­li­rois­tot hyy­tyi­vät toi­sel­la jak­sol­la. Vie­rai­le­va jouk­kue Zin­nia kiri Päk­ki­kan­kaan pin­nan eron kiin­ni, mitä edis­ti Päk­ki­kan­kaan teke­mä kol­mo­sen vaih­to vää­rään. Kysees­sä oli lum­ba­go. Toki Päk­ki­kan­gas veti musii­kis­ta täy­det pin­nat tun­nis­ta­mal­la ainoa­na Tero Ves­te­ri­sen ja tie­tä­mäl­lä hänen vie­lä tun­ne­tum­man pap­pan­sa, eikä huo­noa ollut Placi­do Domin­gon eroit­ta­mi­nen lukui­sis­ta muis­ta teno­reis­ta. Zin­nial­le res­pec­tiä Nokia Tune­sin tie­tä­mi­ses­tä osak­si Val­se Gran­dea. Päk­ki­kan­kaan urhei­lu- ja poliit­ti­sen his­to­rian tie­tä­mys oli­vat rautaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus