TUU­LI-han­ke edis­tää kes­tä­vää tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta Pohjois-Pohjanmaalla

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan lii­ton TUU­­LI-hank­­keen sel­vi­tyk­set ovat val­mis­tu­neet ja sijain­ni­noh­jaus­mal­li tun­nis­taa poten­ti­aa­li­set tuu­­li­­voi­­ma-alu­eet. Hank­keen tulok­se­na voi­daan esit­tää Poh­­jois-Poh­­jan­­maan tuu­li­voi­ma­po­ten­ti­aa­li sekä näke­mys tuulivoimarakentamiseen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kau­pun­ki kal­lis­tu­nut nykyi­sen Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän perusparantamiseen

Hau­ki­pu­taan urhei­lu- ja lii­kun­ta­paik­ko­jen sijain­tia ja kehit­tä­mis­tä on suun­ni­tel­tu Oulun kau­pun­gin tahol­la jo kau­an. Nyt on otet­tu askel sii­hen suun­taan, että nykyi­nen kes­kusur­hei­lu­kent­tä perus­pa­ran­ne­taan ja vie­rei­nen huol­to­ra­ken­nus uusi­taan. Kent­tä sijait­see Joke­lan­tien var­rel­la Jatu­lin kupees­sa Kii­min­ki­joen törmällä. 

Aiem­mas­ta mit­ta­vas­ta suun­ni­tel­mas­ta, että taso­kas urhei­lu­kent­tä ja mui­ta moni­puo­li­sia lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään Tor­pan­mäel­le, on luo­vut­tu muun muas­sa kustannussyistä.

Lue lisää

Mam­mut­ti­työ­pa­jas­sa tapahtuu

Mam­mut­ti on suku­puut­toon kuol­lut mui­nai­nen eläin­la­ji. Se on myös tule­van naa­mio­teat­te­rie­si­tyk­sen hah­mo ja ins­pi­raa­tio. Mam­­mut­­ti-esi­­tys saa ensi-iltan­­sa Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­noil­la elokuussa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääKel­lon­kar­ta­no juh­lii 60-vuo­tias­ta tai­val­taan kirkkona

Kel­lon­kar­ta­non kris­til­li­nen kurs­si­kes­kus ja kap­pe­li Hau­ki­pu­taan Kel­los­sa juh­lis­taa 2.–3.7. 60-vuo­tias­ta tai­val­taan kirk­ko­na. Kel­lon­kar­ta­non hir­si­nen pää­ra­ken­nus raken­net­tiin vuon­na 1911 toi­mit­ta­maan kesä­hu­vi­lan vir­kaa, mut­ta vuon­na 1962 se otet­tiin kris­til­li­seen käyt­töön piis­pa Ola­vi Heliö­vaa­ran vih­kies­sä sen Suo­men evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon kirkkotilaksi. 

Lue lisää
Kesäi­ses­sä Tapu­li­kah­vi­las­sa sees­tei­nen tunnelma

Hau­ki­pu­taan kir­kon eteen on avat­tu 15.6. jo aikai­sem­mil­ta kesil­tä tut­tu Hau­ki­pu­taan Tapu­li­kah­vi­la. Sää on aurin­koi­nen, ja kesä­työn­te­ki­jät ovat juu­ri avaa­mas­sa idyl­lis­tä kah­vi­laa asiak­kail­le. Ihmi­siä vie­rai­lee kah­vi­las­sa päi­vit­täin kym­me­niä, tosin sade­päi­vi­nä siel­lä ei juu­ri­kaan käy kuhi­na. Onnek­si vie­lä tai­vaal­ta ei juu­ri­kaan ole ripo­tel­lut, vaan joka ikä­luo­kan asiak­kaat ovat saa­neet naut­tia aurin­gos­ta kah­vi­lan teras­sil­la. Odo­tet­ta­vis­sa on, että hei­nä­kuus­sa asia­kas­mää­rä kas­vaa mui­den vuo­sien tavoin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon ja Kii­min­gin aluei­den kou­lu­jen pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­set etenevät

Vii­me vii­kon tiis­tai­na 21.6. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta päät­ti, että he esit­tä­vät kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si Tak­ku­ran­nan ja Kivi­nie­men kou­lu­jen yhdis­tä­mi­sen hal­lin­nol­li­ses­ti Kel­lon yhte­näis­pe­rus­kou­luun 1.8.2022 alkaen sekä Kii­min­ki­joen kou­lun yhdis­tä­mi­sen Kii­min­ki­puis­ton kou­luun. Siir­ty­mi­sen yhtey­des­sä Kii­min­ki­joen kou­lu lak­kaa ja syn­tyy uusi, Kii­min­ki­puis­ton yhtei­näi­nen perus­kou­lu sekä moni­toi­mi­ta­lo. Myös Tak­ku­ran­nan kou­lun toi­min­ta itse­näi­se­nä kou­lu­na lak­kaa ja kou­lu on jat­kos­sa Kel­lon kou­lun Tak­ku­ran­nan yksik­kö. Kel­lon kou­lun reh­to­ri toi­mii molem­pien kou­lu­jen rehtorina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus