Lapin­kynt­ti­löi­tä Sii­ka­saa­res­ta

Osmo Kuk­ko­nen ja Aaro Fin­nig val­mis­ta­vat ulko­roi­hu­ja kelo­hon­gas­ta. Roi­hut he ovat ris­ti­neet Lapin­kynt­ti­löik­si. Idea syn­tyi, kun käyt­töön saa­tiin han­kit­tua poh­joi­sen kelo­hon­kaa. Kelo on pys­tyyn kui­vu­nut van­ha puu, joka on pudot­ta­nut kuo­ren­sa. Kelo palaa hitaas­ti ja pit­kään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Bud­je­tin käsit­te­ly puo­li­vä­lis­sä

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to käsit­te­li ensi vuo­den 2020 talous­ar­vio­ta ja talous­suun­ni­tel­maa 2021–2022 maa­nan­tai­na, jol­loin käy­tet­tiin ryh­mä­pu­heen­vuo­rot ja teh­tiin muu­tos- ja pon­sie­si­tyk­set. Kokous jat­kuu maa­nan­tai­na 9.2., jol­loin äänes­te­tään ja nui­ji­taan bud­jet­ti lopul­li­ses­ti paket­tiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Itse­näi­syys on lap­sil­le itses­tään­sel­vyys – Nuo­ri­so­val­tuus­ton Kal­le Pyky tun­tee kii­tol­li­suut­ta sota­ve­te­raa­ne­ja koh­taan­Tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä 80 vuot­ta

Kii­min­ki­joen kou­lun juh­la­sa­lis­sa käy mel­koi­nen vils­ke, kun kou­lun oppi­laat val­mis­tau­tu­vat tule­vaan itse­näi­syys­päi­vän juh­laan. Juh­lan jär­jes­te­lys­tä vas­taa­vat kou­lul­la perin­tei­ses­ti vii­des­luok­ka­lai­set. He ovat otta­neet tun­tu­maa itse­näi­syy­teen aihee­na ennen juh­laa muun muas­sa kuvaa­ma­tai­don tun­nil­la lau­la­mal­la ja kuvit­ta­mal­la lau­lua Tääl­lä poh­jan täh­den alla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mar­tat ajan her­mol­la

Tak­ku­ran­nan Mart­to­jen perin­tei­nen hyvän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti ja myy­jäi­set veti­vät Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ran salin täy­teen ensim­mäi­se­nä advent­ti­sun­nun­tai­na. Pai­kal­li­set lau­la­ja­täh­det Tii­na Pit­kä­nen, Hen­na Kiut­tu ja Rei­jo Ala­ta­lo esit­ti­vät suo­sit­tu­ja jou­lu­lau­lu­ja ja Juha Kiva­ri innos­ti hels­ky­tel­len myös ylei­söä lau­la­maan suo­sik­ki­kap­pa­lei­taan.  

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Vähen­ne­tään pak­kaus­jä­tet­tä!

Jou­lu lähes­tyy ja useim­mat meis­tä vii­meis­tään suun­nit­te­le­vat jou­lu­lah­jo­jen hank­ki­mis­ta. Samal­la oli­si kui­ten­kin hyvä muis­taa myös ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set. Ympä­ris­tön kan­nal­ta par­hai­ta lah­jo­ja ovat sel­lai­set, jois­ta ei syn­ny jätet­tä val­mis­tuk­sen aika­na, käyt­töö­no­tos­sa eikä käy­tön jäl­keen­kään. Täs­sä mie­les­sä ainee­ton lah­ja on paras mah­dol­li­nen lah­ja.

Rant­sik­ka: Kel­lon kou­lus­sa tukiop­pi­laat vetä­vät tyy­lil­lä

Tukiop­pi­las­toi­min­ta on Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton tuke­maa vapaa­eh­tois­työ­tä. Monis­sa Oulun kou­luis­sa tuka­rit ovat luo­mas­sa parem­paa yhteis­hen­keä ja avus­ta­mas­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­sia kou­luun sopeu­tu­mi­ses­sa. Kel­lon kou­lus­sa enti­set tukiop­pi­laat valit­se­vat kevääl­lä kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta uudet tuka­rit hake­mus­ten ja suo­sit­te­lu­jen perus­teel­la. Noin 15 — 20 onne­kas­ta tulee vali­tuk­si, joten joka luok­ka saa 3 — 4 tuka­ria.