Tans­si­tai­teen lin­ja aloit­ti Vir­pi­nie­mes­sä

Loka­kuun alus­sa voi­tiin iloi­ta tans­si­tai­teen lin­jan aloi­tuk­ses­ta Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­tol­la. Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mään (OSEKK) nykyi­sin kuu­lu­va oppi­lai­tos on jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti vakiin­nut­ta­nut ase­maan­sa lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­tar­joa­ja­na.


Arvot edel­lä koh­ti tule­vaa

– Ajan rien­to on joh­ta­nut mei­dät sotiem­me vete­raa­nien elä­män­kaa­ren iltaan. Aikaan, jol­loin vii­mei­nen ilta­huu­to kos­ket­taa yhä useam­paa vete­raa­nia, sota­les­keä ja…Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry:n luot­ta­mus­hen­ki­lös­tö jär­jes­täy­tyi sekä nimit­ti joh­don

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Pudas­jär­ven, Tai­val­kos­ken ja Kuusa­mon val­tuu­te­tut päät­ti­vät 28.9.2018, että Koil­lis­maal­la on vain yksi met­sän­hoi­to­yh­dis­tys vuo­den 2019 alus­ta lukien. Yhdis­tyk­sen nimek­si pää­tet­tiin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry, joka toi­mia­lue muo­dos­tuu Kuusa­mon ja Pudas­jär­ven kau­pun­gin, Tai­val­kos­ken kun­nan sekä Iin kun­nan Kui­va­nie­men ja Oijär­ven kylien alueis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­ki­läi­set ver­kos­toi­tui­vat

Yli­kii­min­ki­läi­sil­le yhdis­tyk­sil­le ja aktii­vi­sil­le toi­mi­joil­le jär­jes­tet­tiin ver­kos­toil­ta, jos­sa osal­lis­tu­jat miet­ti­vät yhdes­sä, mil­lais­ta yhteis­työ­tä he voi­si­vat kes­ke­nään jär­jes­tään ja mil­lai­sia har­ras­tus- tai osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia alu­eel­ta puut­tuu. Osal­lis­tu­jia illas­sa oli pal­jon ja ideoi­ta yhtei­ses­tä teke­mi­sis­tä syn­tyi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus