Rakeet teki­vät tuho­ja Tannilassa

Tors­tai-ilta­päi­vän raju­jen ukkos­kuu­ro­jen muka­na saa­tiin Yli-Iin Tan­ni­las­sa lähes pin­gis­pal­lon kokoi­sia rakei­ta, jot­ka aiheut­ti­vat tuho­ja pihoil­la. Kuvan lähet­tä­nyt Jari Hie­ta­la ker­too, että ukkos­kuu­ron saa­pues­sa rakeet tuli­vat ensin pie­nem­pi­nä, sit­ten alkoi paukkua. 

Lue lisää

Ter­vas­Tii­ma tähy­ää elo­kuun tum­mu­viin iltoihin

Pit­kät perin­teet omaa­va Ter­vas­Tii­ma­viik­ko siir­tyi tänä vuon­na hei­nä­kuul­ta elo­kuul­le koro­na­syis­tä. Yli­kii­min­ki­läi­siä perin­ne­töi­tä, musiik­kio­saa­mis­ta ja pai­kal­li­sia vah­vuuk­sia esil­le nos­ta­va tapah­tu­ma näkyy laa­jas­ti eri puo­lil­la pitä­jää elo­kuun 4. päi­väs­tä aina 8. päi­vään saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kois­ta ovat suju­neet hyväs­sä hengessä

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kat on jaet­tu puo­luei­den kes­ken ja ensi vii­kon maa­nan­tai­na on seu­raa­va neu­vot­te­lu­ko­kous, jos­sa puo­lu­eet esit­te­le­vät ehdo­tuk­sen­sa paik­koi­hin valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Nimieh­do­tuk­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le 16.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Vep­säl­lä men­nään eikä mei­na­ta – Vep­sän kyläyh­dis­tys täyt­tää 40 vuotta

Vep­sän kyläyh­dis­tyk­sen ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja Aino Park­ki­nen muis­te­lee, että kun Yli­kii­min­gin kun­nan­val­tuus­tos­sa alet­tiin vuon­na 1981 puhua kyläyh­dis­tys­ten perus­ta­mi­ses­ta kun­taan, oltiin Vep­säl­lä val­mii­na nopeas­ti. Yhdis­tys perus­tet­tiin 30.12.1981.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kor­jaus

Mopo­jen aiheut­ta­mis­ta häi­riöis­tä ker­to­vas­sa jutus­sa (Rp 27.2.)Ylikiimingin Vesa­las­sa sijait­se­van tien nimi oli kir­joi­tet­tu vir­heel­li­ses­ti. Kysees­sä on Aumarannantie.

Lue lisää

Ylei­sur­hei­lus­sa kisat­tiin Yli-Iissä

Yli-Iin Nase­van 24.7. jär­jes­tä­mät ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut kerä­si yhteen­sat­tu­mis­ta huo­li­mat­ta muka­vas­ti 37 osa­not­ta­jaa Yli-Iin ken­täl­le. Radal­le ja suo­ri­tus­pai­koil­le oli­si toki mah­tu­nut enem­män­kin urheilijoita.

Lue lisääÖiset mopo- ja mön­ki­jä­ral­lit häiritsevät

Yöl­lis­ten mopo- ja mön­ki­jä­aje­lui­den aiheut­ta­ma mete­li häi­rit­see asuk­kai­ta Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä. Yli­kons­taa­pe­li Jani Iso­nie­mi Oulun polii­si­lai­tok­sen lii­ken­neyk­si­kös­tä ker­too, että häi­rit­se­väs­tä mete­lis­tä tulee iltai­sin ja öisin alue­hä­ly­tys­kes­kuk­sen kaut­ta polii­sil­le­kin ilmoituksia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Miten käy tapahtumien?

Aina­kin het­ki­sek­si hel­pot­ta­nut koro­na­ti­lan­ne sai useat tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät roh­kais­tu­maan kesän alus­sa otta­maan rat­kai­se­van aske­leen lop­pu­ke­sän ja alkusyk­syn tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Nyt kuitenkin…


Murs­ke­ti­lan­ne odo­tet­tua parem­pi Alli­kon sil­lan koskessa

Tois­sa per­jan­tai­na Kii­min­ki­joen alu­een toi­mi­jat ja ELY-kes­kus kävi­vät kar­toit­ta­mas­sa Alli­kon sil­ta­työ­maan alla vir­taa­vaa kos­kia­luet­ta, jon­ne on valu­nut sil­ta­työ­maal­ta soraa ja murs­ket­ta. Kii­min­ki­joen Kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­ja Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio ker­too, että murs­ket­ta löy­tyi Alli­kon sil­lan kos­kia­lu­eel­ta odo­tet­tua vähemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus