Juus­to­höy­lää tar­vi­taan taas

Eipä ole uuti­nen, että kun­tien ja val­tion rahat eivät tun­nu riit­tä­vän mihin­kään ja aina on syn­kät näky­mät edes­sä. Oulun  kau­pun­gin kon­sul­til­ta tilaa­ma talou­den sel­vi­tys sääs­tö­esi­tyk­si­neen vetää vaka­vak­si. 120 koh­dan lis­ta ja 54 mil­joo­nan euron leik­kaus­esi­tyk­set edel­lyt­tä­vät juus­to­höy­lää­mis­tä kaut­taal­taan, mut­ta kir­veel­le­kin on töi­tä.

Lue lisää

Kii­min­gin kylä­kou­lut sekä Keis­kan kou­lu Oulun sääs­tö­lis­tal­la – Yli-Iis­sä sääs­tö­jä syn­tyi­si kes­kit­tä­mäl­lä kaik­ki pal­ve­lut kou­lul­le

Ulko­puo­li­nen arvioit­si­ja on koon­nut 50 mil­joo­nan euron sääs­töt Oulun kau­pun­gin eri toi­mia­loil­ta. Jo val­mis­te­lus­sa ole­vien sopeut­ta­mis­toi­mien rin­nal­le on nos­tet­tu ehdol­le uusia toi­men­pi­tei­tä ja sääs­tö­koh­tei­ta. Sääs­tö­jä etsi­tään 120 eril­li­sen toi­men­pi­teen voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lis­sä teh­dään lei­pää yötä päi­vää koko Suo­meen

Väli­ky­läs­sä Vaa­san lei­po­mol­la on lei­vot­tu lei­pää vuo­des­ta 1998 saak­ka. Täl­lä het­kel­lä lei­po­mos­sa lei­vo­taan kol­mel­la lin­jal­la muun muas­sa pala­lei­piä, ries­kaa ja säm­py­löi­tä niin kii­vaa­seen tah­tiin, että nii­tä läh­tee koko Suo­men alu­eel­le päi­vit­täin yhteen­sä 11 000 – 15 000 lei­pä­laa­ti­kol­lis­ta. Vuo­den sal­do on yhteen­sä noin seit­se­män mil­joo­naa kiloa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Väes­tön­ke­hi­tys yhte­nä ulkoi­sen arvioin­nin sääs­tö­jen perus­ta­na

Ulkoi­sen arvioin­nin perus­tee­na on käy­tet­ty ver­tai­lua mui­hin kun­tiin, tark­kail­tu omaa kehi­tys­tä, kuten pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­mää­riä eli eri ikäis­ten oulu­lais­ten mää­riä, haas­ta­tel­tu kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä ja nojat­tu kon­sult­tien omaan osaa­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Lumoa­van kau­nis Bal­lan­ti­ne Sca­le juh­lis­ti Syke-talon ava­jai­sil­taa

Syke-talon perus­kor­jauk­sen yhtey­des­sä täy­sin uusit­tu Syke­sa­li jou­tui heti ava­jai­sil­ta­naan todel­li­seen tes­tiin, kun Flow Pro­duc­tions toi ilma-akro­baat­ti Ilo­na Jän­tin ja lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Aino Ven­nan upean nyky­sir­kus­esi­tyk­sen Bal­lan­ti­ne Sca­len näyt­tä­möl­leen. Mys­ti­nen, tun­nel­mal­li­nen, hyvän­tuu­li­nen ja tai­do­kas teos sopi intii­miy­des­sään saliin täy­del­li­ses­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lit viik­ko 4

Lot­to:$> 2, 7,8, 12, 14, 31,36. Lisä­nu­me­ro

4, Plus­nu­me­ro 14.

Voi­ton­ja­ko: 7 oikein -, 6+1 oikein 3 kpl 90 257,10 €, 6 oikein 75 kpl 2 375,18 €,

5 oikein 4130 kpl 51,75 €, 4 oikein 75138 kpl 10 €, 3+1 oikein 82397 kpl 2 €.

Euro­jack­pot: 5, 12, 20, 29, 48.

Täh­ti­nu­me­rot: 7, 9.

Vakio: 2X2, 2XX, X12, 1X11.

Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 2 kpl 151 516,61 €, 12 oikein 48 kpl 2 114,92 €

11 oikein 584 kpl 120,34 €, 10 oikein 4741 kpl 24,70 €.

Vikin­lot­to: 2, 14, 20, 21, 23, 31.

Viking­nu­me­ro 5, Plus­nu­me­ro 29.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 6200482

Per­jan­tai-Joke­ri: 6261541

Lau­an­tai-Joke­ri: 5468861Iin ylä­kou­luun tulos­sa lii­kun­ta­luok­ka

Iin Val­ta­rin kou­lul­le on tulos­sa lii­kun­ta­luok­ka, johon kai­kil­la kun­nan kuu­des­luok­ka­lai­sil­la on mah­dol­lis­ta hakea. Ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta myön­si Val­ta­rin kou­lul­le mah­dol­li­suu­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kyl­läs­te­tyl­le puul­le jäte­mak­su Oulus­sa

Maa­lis­kuun 1. päi­väs­tä läh­tien Oulun Kier­to­kaa­ri perii myös koti­ta­lous­asiak­kail­ta jäte­mak­sun pai­ne­kyl­läs­te­tys­tä puus­ta. Tähän saak­ka kulut­ta­jat ovat voi­neet tuo­da Rus­kon jäte­kes­kuk­seen mak­sut­ta yhden kuu­tion käy­tös­tä pois­tet­tua pai­ne­kyl­läs­tet­tyä puu­ta. Yri­tys­ten pai­ne­kyl­läs­te­tyn puun jäte­kuor­mis­ta on koko ajan perit­ty jäte­mak­su.