Kii­Rin yli­voi­maa Lai­va­kan­kaal­la

Kii­min­gin Rien­non val­men­ta­ja­vel­hoa Lau­ri Val­ka­maa ei voi kehua aina­kaan hyväk­si ennus­ta­jak­si. Toi­nen ker­taa perä­jäl­keen, kun ennus­tuk­set tiu­kas­ta pelis­tä heit­ti­vät muk­ke­lia. Sun­nun­tai­na Lai­va­kan­kaal­la vie­rail­lut LP Bas­ket Kok­ko­la oli vas­taan­tu­li­ja, kun Kii­Ri mät­ti tau­lul­le luvut 108–44 (53–16).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Tur­vat­ta yli tien Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gis­sä tem­pais­tiin lii­ken­ne­tur­van puo­les­ta. Ongel­ma­koh­dak­si kyläl­lä on havait­tu lii­ken­nea­se­man koh­ta, jos­sa tie pitää ylit­tää ilman suo­ja­tien tuo­maa tur­vaa.
Sodan tapah­tu­mat pysy­vät vete­raa­nin muis­ti­lo­ke­rois­sa

Kii­min­ki­läi­nen Alpo Lep­pä­lä osal­lis­tui kut­sun­toi­hin 18-vuo­ti­aa­na syys­kuus­sa 1942. Kuu­kaut­ta myö­hem­min hän ilmoit­tau­tui ohjeen mukai­ses­ti Oulun kasar­mil­la.– Sama­na yönä mei­dät vie­tiin Limin­gan emän­tä­kou­lul­le kah­den kuu­kau­den kou­lu­tuk­seen. Siel­tä mei­dät kul­je­tet­tiin Hyryn­sal­men kaut­ta suo­raan rin­ta­ma­lin­joil­le Uhtuan suun­nal­le.