Olha­van kou­lu­asian rat­kai­se­mi­sek­si esi­te­tään sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä –Ete­ne­mi­ses­sä kol­me vaihtoehtoa

Olha­van kou­lu­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä esi­te­tään teh­tä­väk­si sel­vi­tys. Sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä esit­tää Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri tänään kokoon­tu­val­le ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nal­le. Lukkari…

Lue lisää

Con­lo­gin mil­joo­na­kaup­pa tuo uusia työ­paik­ko­ja Ylikiiminkiin

Puo­lus­tus­voi­mat tila­si yli­kii­min­ki­läi­sel­tä eri­kois­kont­tien ja ‑ajo­neu­vo­jen kehit­tä­mi­seen eri­kois­tu­neel­ta Con­log Oy:ltä 39,1 mil­joo­nan arvos­ta kont­ti­poh­jai­sia lai­te­suo­jia käyt­töön­sä. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Moi­sion mukaan kaup­pa käyn­nis­ti Con­lo­gil­la välit­tö­mäs­ti rek­ry­toin­tien pohdinnan.

Lue lisääHeik­ki Sep­pä­lä itse­näi­syys­juh­las­sa Hau­ki­pu­taal­la: Pie­nen maan voi­ma on yhteistyössä

105-vuo­tias­ta Suo­mea juh­lis­tet­tiin Hau­ki­pu­taal­la perin­tei­ses­ti, mut­ta nyt juh­las­sa oli eri­tyis­tä mer­ki­tys­tä ja syvyyt­tä. Venä­jän hyök­käys­so­ta Ukrai­naan on osoit­ta­nut, että itse­näi­syys ei ole itsestäänselvyys.

Juh­la­pu­heen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tys­sä juh­las­sa pitä­nyt kun­nal­lis­neu­vos Heik­ki Sep­pä­lä sanoi, että pie­nen maan voi­ma on yhteis­työs­sä. Tal­vi­so­dan hen­keä tar­vi­taan tule­vis­sa­kin koitoksissa.Yli­kii­min­gin Elä­ke­liit­to aloit­taa porinapiirin

Elä­ke­lii­ton Yli­kii­min­gin yhdis­tyk­sen syys­ko­kouk­ses­sa 21.11.2022 pää­tet­tiin tule­van vuo­den toi­min­ta- ja talous­suu­ni­tel­mas­ta ja valit­tiin vas­tuu­hen­ki­löt. Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Rai­li Louk­ko­jär­vi, mui­na hal­li­tuk­sen jäse­ni­nä toi­mi­vat Aira Erk­ki­lä, Lau­ri Inka­la, Aira Park­ki­nen, Jaak­ko Pek­ka­la, Sinik­ka Runt­ti, Paa­vo Saa­re­la, Pir­jo Sipo­la, Syl­vi Tau­riai­nen, Mai­re Ukon­maa­na­ho ja Ani­ta Virk­ku­la. Toi­min­nan­tar­kas­ta­jak­si valittiin Vil­la­suk­ka on tämän tal­ven hittituote

Yli­kii­min­gin Piis­pan­ka­ma­rin nai­set sen tie­tä­vät: hyvin teh­ty vil­la­suk­ka on lyö­mä­tön tal­via­sus­te. Tänä tal­ve­na sen arvoa koros­ta­vat kohon­neet läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set ja säh­kön sääs­tä­mi­nen. Vii­leäm­mäl­lä­kin lat­tial­la tar­ke­nee tal­lus­tel­la, kun jalas­sa on riit­tä­vän läm­pöi­set sukat.