Lem­mik­ki­nä lep­poi­sat kar­va­naa­mat – Hau­ki­pu­taa­lai­set Nina ja Erk­ka Simp­pu­la pitä­vät har­ras­tuk­se­naan ylä­maan­kar­jaa

Ilmas­sa on syk­syn tun­tua ja vet­tä­kin on sata­nut edel­li­syö­nä. Keh­nos­ta­kaan sääs­tä ei kui­ten­kaan tämä pak­su­nah­kai­nen ja tal­vi­sin vie­lä puo­let kar­vai­sem­pi ylä­maan­kar­ja piit­taa käys­ken­nel­les­sään lep­poi­sas­ti Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­van Luu­ke­la High­land -tilan aitauk­ses­sa. Isän­tä Erk­ka Simp­pu­la on tuo­nut sar­vi­päil­le aamu­her­kuik­si lei­pä­pa­lo­ja, joi­ta hamu­tes­saan otuk­set intou­tu­vat otta­maan yhteen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­li­läi­sel­lä Sau­li Oja­leh­dol­la on piha­maal­laan 160 eri ome­na­la­ji­ket­ta – “Muka­va seu­ra­ta, mil­loin mikä­kin laji­ke kyp­syy”

Kun jää­li­läi­nen Sau­li Oja­leh­to alkaa puhua eri ome­na­la­jik­keis­ta, tie­tä­mys­tä aihe­pii­ris­tä tun­tuu riit­tä­vän. Kou­lu­tuk­sel­taan diplo­mi-insi­nöö­ri ja elä­män­työn­sä tie­to­ko­neoh­jel­moin­nin paris­sa teh­nyt mies vai­kut­taa ole­van omim­mil­laan juu­ri ome­nois­ta puhues­saan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Putaan Pul­lan laa­jen­nus­työt käyn­tiin

Vii­me aikoi­na lei­po­moa­lal­ta on kuu­lu­nut huo­no­ja uuti­sia, mut­ta Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä puhal­ta­vat hyvät tuu­let. Lei­po­mo­ti­lo­jen laa­jen­nus­ta val­mis­te­le­vat työt on aloi­tet­tu ja raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la.

Lue lisää


Elo­mark­ki­noil­la ja museo­päi­väs­sä viih­dyt­tiin

Moni­toi­mi­mies Mat­ti Kois­ti­na­ho teki moot­to­ri­käyt­töi­sel­lä päre­höy­läl­lä pärei­tä Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mil­lä Elo­mark­ki­noil­la ja museo­päi­väs­sä vii­me lau­an­tai­na. Heik­ki Pason kun­nos­ta­ma Wick­strö­min vuo­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muis­ti­kum­mi­tuo­kio opas­taa muis­tiys­tä­väl­li­siin tekoi­hin – Kun­nan­ta­lon ovet auke­ni­vat

Yli-Iin enti­sen kun­nan­ta­lon van­has­sa val­tuus­to­sa­lis­sa teh­tiin tiis­tai­na jäl­leen pää­tök­siä – tai aina­kin lupauk­sia. Täl­lä ker­taa ei nui­jit­tu pöy­tään kun­nal­li­sia pää­tök­siä, vaan Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen muis­ti­kum­mi­tuo­kioon osal­lis­tu­net yli-iiläi­set kir­ja­si­vat ylös heil­le sopi­via muis­tiys­tä­väl­li­siä teko­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Risu­kos­ta tuot­ta­vaa met­sää

Met­sä­ko­neu­ra­koin­ti Pent­ti Soi­kon met­sä­työ­ko­ne on vii­me vii­kot kaa­ta­nut pui­ta Bloms­te­rin­kan­kaal­la Kui­va­nie­mel­lä. Ura­koi­ta­va­na on usean maa­no­mis­ta­jan met­sää, joka monin pai­koin on läpi­kul­ke­ma­ton­ta risuk­koa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 22.8.

Vai on Iis­sä Ilmas­toA­ree­na -fes­ti­vaa­li. Ettei vain ois päät­tä­jil­lä tar­ve pääs­tä val­ta­me­dioi­hin pais­tat­te­le­maan… Sil­lä täl­lä ilmas­to­vou­hot­ta­mi­sel­la ei ole kyl­lä ihan mitään mer­ki­tys­tä ei Iin eikä Suo­men osal­ta. Mie­ti­tään­pä nyt oike­aa mit­ta­suh­det­ta, kun Kii­na, Intia ja Yhdys­val­lat puk­kaa son­taa ilmaan. Kyl­lä Iis­sä tar­vi­si sitä rahaa lait­taa vähän muu­hun­kin kuin tuol­lai­seen hum­puu­kiin. Ja tämä tari­na on tosi.


Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi uuden ympä­ris­tö­oh­jel­man

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan kau­pun­gin uuden ympä­ris­tö­oh­jel­man. Ympä­ris­tö­oh­jel­ma 2026 — koh­ti hii­li­neut­raa­lia Oulua -ohjel­man tavoit­tee­na on ympä­ris­tön tilan säi­lyt­tä­mi­nen hyvä­nä ja kau­pun­gin elin­voi­mai­suu­den tuke­mi­nen.