Kavil jakaa tors­tain 25.4. Ran­ta­poh­jan Hau­ki­pu­taal­la ja Pate­nie­mes­sä

Tors­tain 25.4.2019 Ran­ta­poh­jan jakaa Hau­ki­pu­taan ja Pate­nie­men alu­eel­la hau­ki­pu­taa­lai­nen Kavil-jake­lu­yri­tys. Ran­ta­poh­ja on tuol­loin laa­jas­sa peit­to­ja­ke­lus­sa levik­kia­lu­eel­laan. Jos leh­ti jää tule­mat­ta hau­ki­pu­taa­lai­sel­le tai pate­nie­me­läi­sel­le tilaa­jal­le, pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä suo­raan Ran­ta­poh­jan tilaus- ja toi­mis­toas­sis­tent­tiin Miia Räi­hään, p. 0400–537 148, miia.raiha@rantapohja.fi

Lue lisää

Hyvää pää­siäis­tä

Ran­ta­poh­jan teki­jät toi­vot­ta­vat kai­kil­le leh­den ja sen ver­kon luki­joil­le hyvää pää­siäis­tä. Seu­raa­va Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy tors­tai­na 25.4. Ran­ta­poh­jan toi­mis­to avaa oven­sa…

Lue lisää
Hon­ka­sen­pe­rän kaa­voi­tus­ti­lan­ne kis­mit­tää asuk­kai­ta – Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­van luon­nos esi­tel­tiin

Uusi osay­leis­kaa­va on tuo­mas­sa Ala­ky­län ja mui­den kaa­­va-alu­ee­­seen kuu­lu­vien kylien alu­eel­le mah­dol­li­suu­den raken­taa yhteen­sä jopa 200 uut­ta asuin­pien­ta­loa. Kaa­va­luon­nok­ses­sa on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Pää­siäis­ter­veh­dys: Häm­men­nyk­ses­tä toi­voon

”Kun he oli­vat ymmäl­lä täs­tä, hei­dän edes­sään sei­soi yhtäk­kiä kak­si mies­tä sädeh­ti­vän kirk­kais­sa vaat­teis­sa. Nai­set peläs­tyi­vät ja pai­noi­vat kat­seen­sa maa­han. Mut­ta mie­het sanoi­vat heil­le: ”Mik­si etsit­te elä­vää kuol­lei­den jou­kos­ta? Ei hän ole tääl­lä, hän on nous­sut kuol­leis­ta.” Luuk. 24:4–6Kes­kus­te­lem­me: Jar­rua Ollin­kor­ven tuu­li­puis­ton raken­ta­mis­suun­ni­tel­miin

Iin kun­ta on ”kun­nos­tau­tu­nut” mm. säh­kö­au­toi­lun ja tuu­li­voi­man edel­lä­kä­vi­jä­nä ja pilot­ti­kun­ta­na. Iihin on vii­me vuo­si­na raken­net­tu tuu­li­myl­ly­jä kym­me­niä, joko­han nii­tä alkaa olla lii­kaa?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu tabu

Ikään­ty­nei­den kal­toin­koh­te­lu ja lähi­suh­de­vä­ki­val­ta on edel­leen yhteis­kun­nas­sa tabu­jen jou­kos­sa. Aihet­ta käsi­tel­lään Hau­ki­pu­taan Muis­ti­kah­vi­las­sa 23.4. kel­lo 13.30 alka­vas­sa tilai­suu­des­sa. Vie­raak­si Oulun seu­dun muis­tiyh­dis­tyk­sen vie­raak­si Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan Fros­te­ruk­sen-saliin (Kirk­ko­tie 10) saa­pu­vat Mar­ja­lee­na Kyl­lö­nen ja Riit­ta Vesa­la Oulun Seu­dun Män­ty­ko­ti ry:n Koti­vä­ki-hank­kees­ta. Tilai­suus on kai­kil­le avoin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muis­to­kir­joi­tus: Sep­po Louk­ko­lan muis­tol­le

Sep­po oli tosi­aan van­ha ystä­vä­ni. Ei siis van­ha, vaan pit­kä­ai­kai­nen ystä­vä­ni. Tapa­sin hänet ensim­mäi­sen ker­ran olym­pia­vuon­na 1952 Oulun lyseoon men­täes­sä. No, emme sil­loin vie­lä ystä­vys­ty­neet. Se tapah­tui myö­hem­min, kun asuin yhden luku­vuo­den Louk­ko­las­sa 1955–1956. Olin Louk­ko­las­sa täys­hoi­dol­la. Tuo­na vuon­na tapah­tui pal­jon. Sain tutus­tua moniin Sepon suku­lai­siin ja mui­hin ystä­viin. Sil­loin puu­hat­tiin monen­mois­ta pie­nes­sä poru­kas­sa, johon kuu­lui­vat mm. Sepon ser­kut Jak­ki­lan tytöt Sei­ja ja Kyl­lik­ki, sekä jouk­koon kuu­lu­nut Mar­ja, jos­ta tuli myö­hem­min Sepon ensim­mäi­nen vai­mo ja las­ten Arin ja Kir­sin äiti. Tämän poru­kan kans­sa lii­kut­tiin pal­jon ja puu­hat­tiin monen­mois­ta. Oikein hyvin muis­tan Sepon van­hem­mat, Eskon ja Tii­nan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus