Kesä­juh­la veti väkeä Mar­tin­nie­meen – Rai­mo Krop­sus­ta Vuo­den mart­ti­lai­nen

Mar­tin­nie­men kesä­juh­laa vie­tet­tiin perin­tei­sin menoin Kur­tin­hau­dan kala­sa­ta­mas­sa sun­nun­tai­na. Musii­kin ja muun ohjel­man lisäk­si kesä­ta­pah­tu­mas­sa jul­kis­tet­tiin Vuo­den mart­ti­lai­nen, jon­ka tit­te­lin sai täl­lä ker­taa SR-Kiin­teis­tö­huol­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Rai­mo Krop­su.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Outo-auto on liik­ku­va nuor­ten koh­taa­mis­paik­ka – “Jot­kut ovat jää­neet pitem­mäk­si­kin aikaa pori­se­maan ja päh­käi­le­mään elä­mää.”

Asun­toau­to on park­kee­ran­nut Hol­li­haan skeit­ti­par­kin vie­reen Oulun Hei­nä­pääs­sä. Etu­tel­tan alla on pöy­tä ret­ki­tuo­lei­neen, nur­mel­le on levi­tet­ty räsy­mat­to­ja. Tar­jol­la on kah­via ja kek­se­jä, jot­ka näyt­tä­vät mais­tu­van pai­kal­le tul­leil­le Miko Tik­ka­sel­le ja Juuso Ervas­til­le. Tik­ka­nen on käy­nyt autol­la aiem­min­kin, Ervas­til­le ker­ta on ensim­mäi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oop­pe­ra­lau­la­ja Vir­pi Räi­sä­sen muo­to­ku­va jul­kais­tiin Yli­kii­min­gis­sä — Atel­jee-Gal­le­ria Kaik­ko­nen avoin­na tämän vii­kon

Atel­­jee-Gal­­le­­ria Kaik­ko­nen on avan­nut oven­sa kesä­vie­rail­le. Sun­nun­tais­ten ava­jais­ten myö­tä gal­le­ria pitää ovi­aan avoin­na ylei­söl­le tämän vii­kon ajan. Tai­tei­li­ja Sam­po Kaik­ko­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Jak­ku­ky­län juh­laa Illin­juok­suis­sa

Suo­mi on kiin­ni hei­nä­kuus­sa, sano­taan, kun tar­koi­te­taan, että ns. lomien takia yhteis­kun­ta ei toi­mi. Tuo ei pijä väh­hää­kään paik­kaan­sa Iis­sä, vaik­ka kui­va­lai­set mari­se­vat­kin. Illin­juok­su­jen direk­to­raa­tis­ta ilmoi­tet­tiin per­jan­tai­aa­mu­na kun­nan yhdys­kun­ta­pal­ve­luil­le, että Illin majan sisä­mak­ke­ja var­ten tar­vit­tai­siin ves­sa­pa­pe­ria. Ilpo Tume­lius hoi­ti pyyn­nön Iin kun­nan ate­ria- ja tila­pal­ve­lu lii­ke­lai­tok­sen ves­sa­pa­pe­reis­ta vas­taa­val­le vir­kai­li­jal­le. Ja kap­pas vain. Ennen puol­ta­päi­vää kii­ku­tet­tiin Illiin pait­si ves­sa­pa­pe­rei­ta myös käsi­pyyh­kei­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Raha­pe­lit viik­ko 28

Lot­to: 3, 12, 16, 17, 24, 26, 30. Lisä­nu­me­ro: 19. Plus­nu­me­ro: 16. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 10 000 000 e, 6+1 oikein 6 kpl 38 381,53 e, 6 oikein 1 545,98 e, 5 oikein 46,55 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Viking Lot­to: 1, 7, 14, 15, 32, 42. Viking­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 29 Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 4 kpl 55 035,20 e, 5+1 oikein 7 457,68 e, 5+0 oikein 1 086,94 e, 4+1 oikein 54,94 e, 4+0 oikein 27,66 e, 3+1 oikein 8,04 e, 3+0 oikein 4,26.

Euro­jack­pot: 31, 36, 40, 42, 45. Täh­ti­nu­me­rot: 7, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 3 kpl 540 953,60 e, 5+0 oikein 286 387,20 e, 4+2 oikein 5 966,40 e, 4+1 oikein 349,20 e, 4+0 oikein 154,30 e, 3+2 oikein 76,20 e, 2+2 oikein 25,60 e, 3+1 oikein 23,70 e, 3+0 oikein 20,10 e, 1+2 oikein 11,20 e, 2+1 oikein 9,20 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 1 5 2 8 7 1 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 3 0 9 8 2 8 2. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 8 3 6 4 1 4 3. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 111 211 X11 1221. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 72 kpl 2 775,60 e, 12 oikein 37,03 e, 11 oikein 2,51 e.


Val­tuus­toa­loi­te tie­va­lais­tuk­ses­ta

Lah­den­pe­rän­tien ete­läi­sen liit­ty­män ja Kan­to­lan­tien poh­joi­sen liit­ty­män valai­se­mi­ses­ta on teh­ty val­tuus­toa­loi­te. Ahti Häy­ry­sen (kesk.) ja vii­den­tois­ta muun kun­nan­val­tuu­te­tun alle­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa tode­taan, että kysei­set ris­teyk­set ovat huo­nol­la kelil­lä ja pimeäl­lä erit­täin vai­keas­ti havait­ta­vis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nelos­tie ruuh­kau­tui Olha­vas­sa

Nelos­tie ruuh­kau­tui Iin Olha­vas­sa tänään puo­len­päi­vän jäl­keen. Ran­ta­poh­jan luki­ja ker­too, että poh­joi­seen mene­väl­lä kais­tal­la oli Olha­va­joen poh­jois­puo­lel­la noin vii­den kilo­met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 16.7.2019

Kysy­myk­set 1. Min­kä yri­tyk­sen perus­ta­ja ja mai­nos­mies oli Simo Lepo­ran­ta? ”Täs­sä Simo…” 2. Mikä kiin­teis­tön­hoi­toon liit­ty­vä elo­ku­va­roo­li lie­nee näyt­te­li­jä Armas…


Lep­poi­sa tori­päi­vä Yli-Iis­sä

Vii­me lau­an­tai­na vie­tet­ty Yli-Iin tori­päi­vä sujui tut­tuun tapaan lep­poi­sis­sa mer­keis­sä. Tär­kein­tä pai­kal­le saa­pu­neil­le ihmi­sil­le tai­si olla tut­tu­jen tapaa­mi­nen ja kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus