Ris­ki­ryh­miä suo­jel­laan, karan­tee­nioh­jeis­tuk­sia noudatettava

Poh­jois-Poh­jan­maan siir­ryt­tyä koro­nae­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen tuli uusia rajoi­tuk­sia Oulun­kaa­ren jär­jes­tä­miin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin. Koro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­miä suo­jel­laan viruk­sel­ta tehos­te­tuil­la toi­men­pi­teil­lä THL:n ohjeis­tus­ten mukai­ses­ti. Vie­rai­lu­ja Oulun­kaa­ren alu­een asu­mis­pal­ve­lu- ja hoi­vayk­si­köis­sä tulee mah­dol­li­suuk­sien mukaan vält­tää. Vie­rai­lu­ja on mah­dol­lis­ta toteut­taa videovälitteisesti. 

Lue lisää

Robot­ti soit­taa kun­nan­joh­ta­jan äänel­lä iiläisille

Kaik­ki täy­si-ikäi­set iiläi­set, joi­den puhe­lin­nu­me­ro on jul­ki­ses­ti nume­ro­pal­ve­lus­sa saa­ta­vil­la, saa­vat puhe­lin­soi­ton maa­nan­tai­na 14.12. kel­lo 16–17 välil­lä. Nume­ros­ta 09 8171 1941 tule­vas­sa puhe­lus­sa soit­ta­ja­na on robot­ti, joka puhuu Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­van äänel­lä. Robot­ti kysyy kysy­myk­siä, joi­hin voi vapaas­ti vas­ta­ta. Puhe­lui­den sisäl­tö käsi­tel­lään täy­sin nimet­tö­mäs­ti, eikä vas­tauk­sia yhdis­te­tä vas­taa­jan yhteystietoihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääHäm­men­tä­vä tutkimustulos

EVAn eli Elin­kei­noe­lä­män val­tuus­kun­nan eilen jul­kai­se­man kyse­ly­tut­ki­mu­ken tulos on häm­men­tä­vä. Arvo- ja asen­ne­tut­ki­muk­sen mukaan suo­ma­lai­sis­ta vain 23 pro­sent­tia pitää polii­tik­ko­jen kan­sa­lai­sil­le anta­maa tie­toa luo­tet­ta­va­na. Tulok­set perus­tu­vat 2 019 hen­ki­lön anta­miin vas­tauk­siin. 52 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta pitää polii­tik­ko­jen anta­maan tie­toa sel­keäs­ti ei-luotettavana.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Tois­ten kunnioittaminen

Vii­me­ai­kai­set val­tuus­ton kokouk­set ovat saa­neet suur­ta huo­mio­ta osak­seen. Kokouk­sen kul­kuun ovat otta­neet kan­taa sekä yksit­täi­set hen­ki­löt että val­ta­kun­nan tie­do­tus­vä­li­neet ja vii­mei­sem­pien kään­tei­den mukaan polii­si­kin tut­kii asi­aa ja hyvä niin.

Lue lisääIis­sä kak­si kou­lu­luok­kaa etäopiskeluun

Koro­na­ti­lan­ne on Oulun­kaa­ren alu­eel­la rau­hal­li­nen huo­li­mat­ta Poh­­jois-Poh­­jan­­maan siir­ty­mi­ses­tä epi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Oulun­kaa­ren kun­nis­ta Iis­sä on 24 tar­tun­taa. Kak­si kou­lu­luok­kaa on varotoimenpiteenä…


Puku­ko­pit kiinni

Oulun kau­pun­gin ulko­lii­kun­ta­paik­koi­hin liit­ty­vät puku­huo­ne­ti­lat sul­je­taan aina­kin 18.12.2020 asti. Puku­huo­ne­ti­lo­jen sul­ke­mi­ses­ta päät­ti tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la Oulun kau­pun­gin hyvinvointilautakunta.Ran­ta­poh­jan ton­tin kaa­voi­tus eteni

Ran­ta­poh­jan ton­tin ase­ma­kaa­van muu­tos Hau­ki­pu­taan Huvi­po­lul­la ete­nee. Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi hank­keen vien­nin eteen­päin tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Kaa­va­hank­kees­sa ollaan muut­ta­mas­sa kysei­sen kort­te­lin (2104a) sekä katua­lu­een ase­ma­kaa­va­mää­ri­tyk­siä ja kort­te­li­nu­me­roa. Ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nos oli näh­tä­vil­lä 15.9.–15.10. Luon­nok­ses­ta esi­tet­tiin yksi lausun­to ja yksi mie­li­pi­de, jot­ka eivät ole aiheut­ta­neet muu­tok­sia aema­kaa­vaeh­do­tuk­seen. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta aset­taa nyt ase­ma­kaa­van ja alu­een tont­ti­jaon muu­tok­set lain mää­rää­mäl­lä taval­la jul­ki­ses­ti nähtäville.