Hau­ki­pu­taan han­ke antaa suun­taa koko Oulun kui­tu­ver­kon toteut­ta­mi­sel­le

Nopei­den tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien kehit­tä­mi­nen Oulun haja-asu­­tusa­­lueil­­la on ongel­mal­lis­ta, tode­taan Sitowi­sen kau­pun­gil­le teke­mäs­sä sel­vi­tyk­ses­sä. Taa­­ja­­ma-alu­eel­­la­­kin on vie­lä joi­tain aluei­ta, joi­hin ei saa­da.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Perus­suo­ma­lai­set toi­voo roh­keut­ta läh­teä poli­tiik­kaan

Syys­my­räk­kä ei hidas­ta­nut perus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­kam­pan­ja­kier­ros­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la maa­nan­tai­na. Puo­lu­een toi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja Arja Juvo­nen pai­noi pipon pää­hän­sä ja jutut­ti ihmi­siä Kui­va­nie­mel­lä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Havu­la sai uuden pihan

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry:n asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä Havu­las­sa on tänä syk­sy­nä iloit­tu remon­toi­dus­ta pihas­ta, joka on estee­tön ja tur­val­li­nen sekä vuo­sit­tai­sel­ta käyt­tö­ajal­taan aiem­paa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausUuden lei­ri­kes­kuk­sen nimi on Lois­to

Oulun ev.lut. seu­ra­kun­tien uuden meren­ran­ta­lei­ri­kes­kuk­sen nimek­si on avoi­men nimi­kil­pai­lun kaut­ta valit­tu Lois­to. – Nimi­kil­pai­luun saa­tiin pal­jon hyviä ehdo­tuk­sia. Läh­det­tiin sii­tä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Juma­lan huo­len­pi­to

Vii­me sun­nun­tain kirk­ko­py­hän aihee­na oli Juma­lan huo­len­pi­to. Mikä voi­si­kaan olla sopi­vam­pi aihe yhteis­kun­nas­sam­me val­lit­se­van tilan­teen kes­kel­lä. Kuin­ka monis­ta asiois­ta me…