Jou­lu­va­lot syt­ty­vät kun­ta­kes­kuk­sis­sa­kin 2025–26

Jou­lu­va­lot syt­ty­vät kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den 2026 kun­niak­si enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Oulun­sa­los­sa jou­lu­kuus­sa vuo­si­na 2025–2026.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Han­nu Lil­ja­mon hei­nä­kuus­sa teke­mä kun­ta­lais­aloi­te otti tul­ta kau­pun­gin pääs­sä. Lil­ja­mo esit­ti, että jou­lu­va­lot syt­tyi­si­vät jo tule­va­na jou­lu­na enti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa­kin men­täes­sä koh­ti kulttuuripääkaupunkivuotta.

Lue lisää

Oulu tekee ennä­tyk­sel­li­set inves­toin­nit tule­vi­na vuo­si­na – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perus­kor­ja­taan ja raken­ne­taan kouluja

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän jul­kai­se­ma talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2024 on noin 33,7 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Suun­nit­te­lu­kau­del­la vuon­na 2026 tili­kau­den tulos palau­tuu yli­jää­mäi­sek­si, mikä­li kau­pun­gin vero­tu­lot kehit­ty­vät edel­leen posi­tii­vi­ses­ti. Tasees­sa on vuo­del­ta 2022 yli­jää­mää 997 miljoonaa.Vuosikate on noin 54,6 mil­joo­naa euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Nyt teh­dään iäs­tä numero

Van­hus­ten vii­kon tämän vuo­den tee­ma­na on Teh­dään iäs­tä nume­ro. Tee­mal­la ja koko vii­kol­la halu­taan kiin­nit­tää huo­mio­ta arvok­kaa­seen van­huu­teen. Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­viik­koa on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 1954 lähtien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin alku­vuo­den talous pysy­nyt budjetissa

Iin kun­nan­val­tuus­to tar­kas­te­li syys­kau­den ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na talou­den osa­vuo­tis­kat­saus­ta. Kun­nan talous oli kesä­kuun lop­puun men­nes­sä tar­kas­tel­tu­na noin 345 000 euroa ylijäämäinen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti näyt­tä­väs­ti 30-vuo­tis­ta futistaivaltaan

Kol­me vuo­si­kym­men­tä sit­ten perus­tet­tu Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­lis­ti merk­ki­vuot­taan tapah­tu­ma­rik­kaas­ti vii­me vii­kon­vaih­tees­sa seu­ra­väel­le ja ylei­söl­le. Seu­ras­sa läh­de­tään luot­ta­vai­sin mie­lin ja hyväs­sä iskus­sa koh­ti seu­raa­vaa vuo­si­kym­men­tä. Hui­pen­nuk­sek­si Hau­Pas­sa rikot­tiin syys­kuus­sa ensim­mäi­sen ker­ran seu­ran his­to­rias­sa 800 rekis­te­röi­dyn pelaa­jan raja. 

– Hau­Pan veto­voi­ma­te­ki­jät perus­tu­vat laa­jaan pal­ve­lu­tar­jon­taan ja laa­duk­kaa­seen teke­mi­seen. Hau­Pal­la on iso jouk­ko tuki­joi­ta. Yhtä lail­la talou­del­li­sen tuen lisäk­si pai­kal­li­sil­ta saa­tu hen­ki­nen tuki on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, mis­tä kuu­luu iso kii­tos kai­kil­le. Haluam­me olla jat­kos­sa­kin tuen saan­nin arvoi­sia kump­pa­nei­ta ja vas­tuul­li­sia toi­mi­joi­ta paik­ka­kun­nan hyväk­si, luot­saa Hau­Pan puheen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pank­ki­hol­veis­sa maa­il­man­kuu­lua taidetta

Kult­tuu­ri­pank­ki. Olim­me onnek­kai­ta ja pää­sim­me vie­rai­le­maan luok­kam­me kans­sa tai­de­näyt­te­lyyn, johon oli koot­tu teok­sia maa­il­man­kuu­lul­ta Andy War­ho­lil­ta sekä koti­mai­sel­ta rok­ki­täh­del­tä Andy McCo­yl­ta. Oulun kult­tuu­ri­pan­kin näyt­te­ly sijait­si enti­sen Suo­men Pan­kin tilois­sa Lyseon ja Tuo­mio­kir­kon naa­pu­ris­sa. Näyt­te­ly­lip­pu­jam­me oli­vat spon­so­roi­neet oulu­lai­set yri­tyk­set – kii­tok­set heille!


IIjo­ki-sopi­mus sai Iin kun­nal­ta rahoi­tuk­sen jatkokaudelle

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti yksi­mie­li­ses­ti hyväk­syä pää­tö­seh­do­tuk­sen, jon­ka mukaan Iin kun­ta hyväk­syy esi­te­tyn Iijo­ki-sopi­muk­sen 2024–2028 ja sitou­tuu rahoit­ta­maan sopi­muk­sen mukai­sia toi­men­pi­tei­tä 11000 euron (+ alv) vuo­tui­sel­la rahoituksella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­set hyvänteossa

Ran­ta­poh­jas­ta 19.12.1974: Kak­si poti­las­ta istui sai­raa­lan olo­huo­nees­sa kat­se­le­mas­sa tv:stä jal­ka­pal­lo-otte­lua. Aikan­sa kat­sot­tu­aan pelaa­jien taus­te­lua pal­los­ta tuu­ma­si toi­nen: “Näyt­tää käy­vän vähäk­si yksi pal­lo noin monel­le mie­hel­le.” M.T.Kiiminki

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuusa­mon­tien nok­ka­ko­la­ris­sa louk­kaan­tui nel­jä henkilöä

Kuusa­mon­tiel­lä Hon­ki­maan koh­dal­la Kii­min­gis­sä sat­tui tänään klo 11.28 hen­ki­lö­au­ton ja asun­toau­ton väli­nen nok­ka­ko­la­ri. Oulun suun­nas­ta tul­leen hen­ki­lö­au­ton epäil­lään ajau­tu­neen Kuusa­mon suun­nas­ta tul­leen asun­toau­ton kais­tal­le, jon­ka joh­dos­ta tapah­tui nokkakolari. 


Hau­ki­pu­taal­le voit­to Ton­nin idea ‑kil­pai­lus­ta

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Lee­na Kok­ko sai Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan ja Oulun Ter­va­por­va­rien Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin jär­jes­tä­mä Ton­nin idea ‑kil­pai­lus­ta 1 500 euroa idean­sa toteut­ta­mi­seen. Kokon idea idea on kuk­ka­ja­ke­lu ikään­ty­neil­le ‑tem­paus. Se toteu­te­taan niin, että kuk­kia jae­taan eri puo­lil­la Oulua: Hau­ki­pu­taan toril­la, Höyh­tyän ostos­kes­kuk­ses­sa, City-mar­ket Rus­kos­sa ja Kaak­ku­rin asu­kas­tu­van edessä.