Vii­kin­kien ja mam­mut­tien markkinat

Mui­nais­mark­ki­nat ovat perin­tei­ses­ti Kie­rik­ki­kes­kuk­sen vuo­den pää­ta­pah­tu­ma, jos­sa par­haim­pi­na vuo­si­na on käy­nyt tuhan­sia vie­rai­li­joi­ta. Tänä vuon­na mark­ki­na­lau­an­tain huo­no keli rokot­ti kävijämäärää,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Hir­si­päi­vä­ko­ti Iihin

Pil­ke päi­vä­ko­tien uusi hir­si­päi­vä­ko­ti avat­tiin Iihin Kaup­pa­tiel­le. Tah­dik­si kut­sut­tuun musiik­ki­pai­not­tei­seen päi­vä­ko­tiin mah­tuu nel­jä ryh­mää ja 72 0–5‑vuotiasta las­ta.  Kun­nan entisen…

Lue lisää


Valo­kui­tu ete­nee Ylikiimingissä

Kai­ran Kui­tu Oy jär­jes­ti valo­kui­tuil­lan Nui­ja­mies­ten laval­la. Muka­na oli myös maa­ra­ken­nuk­ses­ta vas­taa­via ura­koit­si­joi­ta sekä hank­keen yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, jot­ka hoi­ta­vat lai­te­puol­ta ja inter­net-yhteyk­siä. Kevääl­lä vas­taa­vas­sa illas­sa asu­kas­tu­pa osoit­tau­tui lii­an pie­nek­si kiin­nos­tu­neil­le ja nyt tilai­suus oli jär­jes­tet­ty lavan disco­ra­ken­nuk­seen, joka sekin uhka­si käy­dä ahtaak­si väkimäärälle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iskel­mä-Fin­lan­dia Mik­ko Alatalolle

Kii­min­gis­tä läh­töi­sin ole­va lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, muusik­ko, toi­mit­ta­ja, enti­nen kan­san­edus­ta­ja ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mik­ko Ala­ta­lo pal­kit­tiin tors­tai­na 4.8. tämän vuo­den Iskel­mä-Fin­lan­dial­la Nokialla.

Opis­toi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja Oulu-opis­­ton luku­vuo­den 2022–2023 kurs­sien ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi kes­ki­viik­ko­na 3.8. Iin kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­le voi ilmoit­tau­tua ver­kos­sa tai puhe­li­mit­se opiston…