Kii­min­ki­puis­ton idea­kil­pai­lun voit­to rat­ke­si

– Kii­min­ki­puis­to liit­tyy laa­jem­paan koko­nai­suu­teen, johon kuu­luu myös kou­lu- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta. Koko­nai­suu­den jat­ko­suun­nit­te­lua ei ole vie­lä pää­tet­ty. Yksi iso teki­jä jon­ka pitää rat­ke­ta ensin on mah­dol­li­nen kou­lun sijoit­tu­mi­nen alu­eel­le tai sen tun­tu­maan. Tämän jäl­keen kan­nat­taa jat­kaa alu­een koko­nai­suu­den suun­nit­te­lua, ja sii­hen liit­tyy myös leik­ki- ja lii­kun­ta­pai­kat, ker­too mai­se­ma-ark­ki­teh­ti Vee­ra Sanak­se­na­ho.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­li­läi­set kat­so­vat tule­vai­suu­teen

Jää­lin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä uuden puheen­joh­ta­jan­sa Bir­ger Yli­­sauk­­ko-ojan joh­dol­la on luo­nut alu­eel­le oman tule­vai­suu­den­vi­sion, jos­sa Jää­li näh­dään aktii­vis­ten asuk­kai­den kau­pun­gin­osa­na. Tär­keä­nä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäl­lä Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon -pari­suh­de­kurs­sil­la etsi­tään uusia työ­ka­lu­ja arkie­lä­mään puo­li­son kans­sa. Kurs­si toteu­te­taan kol­me­na ilta­na 27.2., 20.3. ja 10.4.…Hols­tin­mäel­lä alka­mas­sa metal­lin ja kumin erot­ta­mi­sen koe­toi­min­ta — asuk­kaat vas­tus­ta­vat

TL Solu­tion Oy on jät­tä­nyt 22.1. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mel­le koe­toi­min­tail­moi­tuk­sen, joka kos­kee metal­­li- ja kumi­ro­mu­jen käsit­te­lyä induk­tio­tek­nii­kan pilo­toin­nil­la Kel­lon Hols­tin­mäel­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


SPR:n Yli­kii­min­gin osas­tol­la vil­kas ystä­vän­päi­vä­viik­ko

Suo­men Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­tol­la oli vil­kas ystä­vän­päi­vä­viik­ko. Ystä­vän­päi­vä alkoi ystä­vä­vie­rai­lul­la van­hain­ko­ti Päi­vö­lään, jos­sa kokoon­tui noin 35 hen­ki­löä lau­la­maan yhteis­lau­lu­ja Essi Wathé­nin säes­täes­sä pia­nol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus