Sote- jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nos kum­mas­tut­taa iiläisiä

Lausun­to­kier­rok­sel­la ole­vas­ta sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nok­ses­ta ei löy­det­ty pal­joa hyvää sanot­ta­vaa Iin kun­nan­val­tuus­tos­sa. Iis­sä ihme­tel­lään luon­nok­sen lyhyt­tä lausun­non­an­toai­kaa ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suu­ret­sin­tä on haas­te viran­omai­sil­le ja vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun etsin­tä­or­ga­ni­saa­tiol­le – Kii­min­gin suu­ret­sin­näs­sä oli muka­na 250 vapaaehtoista

Oulun polii­sil­la on ollut kesä­kuu­kausien aika­na erit­täin run­saas­ti etsin­tö­jä. Kui­van maan alu­eel­la on vii­meis­ten kol­men kuu­kau­den aika­na ollut yli 400 kadon­neen etsin­tään liit­ty­vää teh­tä­vää. Näis­tä suu­rin osa on rat­ken­nut yhden polii­si­par­tion ja omais­ten teke­mien etsin­tö­jen ansios­ta. Noin 40:ssä etsin­näs­sä on perus­tet­tu etsin­tä­or­ga­ni­saa­tio, johon kuu­luu esi­mer­kik­si polii­sin UAS-len­tä­jiä, koi­ra­par­tioi­ta ja maas­toa­jo­neu­vo­ja. Kadon­nut on näis­sä etsin­nöis­sä löy­ty­nyt muu­ta­man tun­nin sisäl­lä. Nel­jä tilan­net­ta on eden­nyt niin sano­tuk­si suu­ret­sin­näk­si, jois­sa on ollut edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si muka­na vapaa­eh­toi­sia etsi­jöi­tä ja esi­mer­kik­si Raja­var­tio­lai­tok­sen heli­kop­te­ri. Nämä etsin­nät ovat kes­tä­neet ajal­li­ses­ti mel­ko pit­kään ja etsin­tää on suo­ri­tet­tu laa­jal­la alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen ja Ollin­kor­ven tuulipuistokaavan

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti uuden orga­ni­saa­tion joh­to­ryh­mä­ta­son sekä hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen aika­tau­lun. Ensi vuo­den alus­ta läh­tien kun­nan joh­to­ryh­män muo­dos­ta­vat kun­nan­joh­ta­ja ja hänen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koh­ti väre­jä ja valoa — Hele­na Kokon oma “tais­te­lu­ta­ri­na” pur­kau­tuu taiteeseen

Hele­na Kok­ko aloit­ti maa­laus­har­ras­tuk­sen vain kak­si vuot­ta sit­ten, mut­ta tau­lu­ja on syn­ty­nyt tihe­ään tah­tiin. Innos­tus maa­laa­mi­seen puh­ke­si kuk­kaan elä­män kään­ne­koh­das­sa, kun hän sai diag­noo­sin sai­ras­ta­mas­taan dys­to­nias­ta. Edel­tä­nyt oli vuo­si­kym­me­nen jat­ku­neet epä­mää­räi­set oireet ja kivut koko kehos­sa, voi­mat­to­muus ja väsy­mys. Juok­se­mis­ta lää­kä­ril­tä toi­sel­le ja epä­tie­toi­suut­ta sii­tä, mikä on vialla. 

Paran­ta­vaa hoi­toa dys­to­ni­aan ei ole, mut­ta vii­mein sel­vin­neen diag­noo­sin myö­tä voi­tiin aloit­taa oirei­ta lie­vit­tä­vä lää­ke­hoi­to ja toi­min­ta­ky­kyä paran­ta­va kuntoutus. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääKalan­kä­sit­te­lyn jäte­ve­det puh­dis­tu­vat kontissa

Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa sijait­se­via kalan­kas­va­tus­lai­tok­sia pal­ve­le­van kalan­kä­sit­te­ly­lai­tok­sen lähei­syy­teen on ilmes­ty­nyt kak­si kont­tia, joi­den sisuk­sis­sa käsi­tel­lään lai­tok­sel­ta tule­vat kalan­kä­sit­te­ly­ve­det. Kon­tit on Vatun­kiin toi­mit­ta­nut Owa­tec Group Oy, ja vesien käsit­te­ly on osa meneil­lään ole­vaa Kala­ver­rak­ki ‑han­ket­ta. Hank­keen tavoit­tee­na on saa­da kalan­ja­los­tuk­sen vesien ravin­teet kier­toon löy­tä­mäl­lä kei­no­ja nii­den tal­teen­ot­toon sekä hyödyntämiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­Pan nai­sil­la pis­te tuliaisina

Vii­me sun­nun­tai­na oli­vat Sei­nä­joel­la olo­suh­teet koh­dil­laan kun Hau­Paa vas­taan aset­tui sar­ja­kol­mo­nen SJK omal­la hie­nol­la sta­dio­nil­laan. Otte­lu pysyi pää­osin Hau­Pan hal­lin­nas­sa koti­jouk­ku­een kes­kit­tyes­sä vastahyökkäyksiin.


Hau­ki­pu­taan tori val­mis­tuu loka­kuun alkupuolella

Hau­ki­pu­taan toria­lu­een perus­teel­li­nen kun­nos­tus­työ val­mis­tuu loka­kuun alku­puo­lel­la. Torin oli alun­pe­rin mää­rä olla val­mis syys­kuun lopus­sa, mut­ta ura­kan aika­na on jou­dut­tu teke­mään pie­niä muu­tos­töi­tä niin, että ne ovat vai­kut­ta­neet aika­tau­luun. Muu­toin torin uudis­tus­työt ovat eden­neet suun­ni­tel­lus­ti, ker­too raken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Saku Pel­to­nie­mi Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pol­ku­jen­kul­ki­jas­ta voimakuvaajaksi

Oma­ko­ti­ta­lon piha­tiel­tä on Kii­min­ki­joen ran­taan vain parin minuu­tin käve­ly­mat­ka. Yli­kii­min­ki­läi­nen Aino Kois­ti­na­ho ker­too kävel­leen­sä saman rei­tin jo aamu­tui­maan ja pulah­ta­neen­sa jokeen uimaan, vaik­ka syk­syi­set yöt ovat jo vii­lei­tä eikä vesi­kään enää läm­min­tä ole.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHyvin­voin­tia­lu­een suun­ni­tel­ma­luon­nos­ta voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin saakka

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin 30.9. saak­ka. Suun­ni­tel­ma mää­rit­tää tavoit­tei­ta, toi­min­ta­ta­po­ja ja pal­ve­lu­ver­kos­toa tule­vil­le vuo­sil­le. Suunnitelman…