Pie­nois­mal­le­ja venei­den veis­tä­jiä kunnioittaen

Iiläis­läh­töi­sen, nykyi­sin Oulus­sa asu­van Kyös­ti Vil­min elä­mään puu­ve­neet ja nii­den veis­tä­jät ovat kuu­lu­neet jo aivan pie­nes­tä pitäen, sil­lä hänen isän­sä raken­si itse­kin koti­tar­ve­ve­nei­tä. Lisäk­si Kyös­ti-poi­kaa veti puo­leen­sa nykyi­sen Nät­te­po­rin pai­kal­la sijain­nut vene­veis­tä­mö, mis­sä Pet­te­ri Kin­nu­nen raken­te­li vesil­le käy­piä kul­ku­pe­le­jä enemmänkin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hen­na Anun­til­le kol­mois­voit­to ja Mai­ja Kum­pu­la maa­il­man­ti­las­ton kär­keen 200 metrillä

Vii­me vii­kon­lop­pu­na kisat­tiin Oulus­sa Suo­men Aikui­sur­hei­li­joi­den SM-kisat ja kisois­sa oli muka­na urhei­li­joi­ta laa­jas­ti Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Oulun Pyrin­töä edus­ta­va hau­ki­pu­taa­lai­nen Hen­na Anun­ti voit­ti 45-vuo­tiai­den sar­jois­sa kor­keus­hy­pyn (155), pituus­hy­pyn (4.72) ja 80 met­rin aidat (13.20) ja kuu­las­sa hän sijoit­tui vii­den­nek­si tulok­sel­la 9.10. Kor­keus­hy­pys­sä Anun­ti yrit­ti vie­lä ylit­tää kor­keu­den 161, mut­ta pudot­taen sen kol­me ker­taa. Tulok­seen­sa hän oli kui­ten­kin tyy­ty­väi­nen, kuten myös sii­hen, että sai kisa­ta terveenä.

Lue lisää

Auto­kaup­pa hiljeni

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kesä­kuus­sa 2024 rekis­te­röi­tiin uusia hen­ki­lö­au­to­ja 6 764, mikä oli 26 % vähem­män kuin vuot­ta aiem­min. Kai­ken kaik­ki­aan kesä­kuus­sa rekis­te­röi­tiin 12 016 uut­ta ajo­neu­voa. Ensi­re­kis­te­röin­nit vähe­ni­vät 23 % edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen verrattuna.

Lue lisää

Uusia pal­ve­lu­ja: Pub Rumble halu­aa olla iiläis­ten olohuone

Pub Rumble ava­si oven­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na Iis­sä ja ava­jai­sis­sa pubi oli teras­sia myö­ten täyn­nä ja pal­juun­kin pää­si pulah­ta­maan. Tilois­sa toi­mi aiem­min Joku Pai­kal­li­nen Pubi, Ii ja tilat on rem­pat­tu nyt uuden tee­man mukai­sik­si. Tilan omis­ta­ja Jark­ko Kor­ho­nen on pitä­nyt vuo­sia sit­ten tilois­sa Tuu­lia­jo ‑pubia ja suun­ni­tel­mis­sa oli nyt tilan myy­mi­nen. Kui­ten­kin mie­les­sä kävi oman pubin perus­ta­mi­nen ja tuol­loin hän kysyi mukaan Jan­ne Väi­säs­tä, joka innos­tui ajatuksesta.
Kuka on Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi 2024?

Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pe­jä yhdis­tää ensin­nä­kin val­mius hul­lut­te­luun ja haus­kaan kesä­tyyp­pi-jut­tuun mukaan läh­te­mi­nen, mut­ta sen lisäk­si hei­tä yhdis­tää koti­seu­tu­rak­kaus ja ylpeys omaa koti­seu­tu­aan koh­taan. Ran­ta­poh­jan aluet­ta onkin edus­ta­mas­sa jouk­ko per­soo­nia niin Kel­los­ta, Hau­ki­pu­taal­ta, Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä kuin Kii­min­gis­tä, Jää­lis­tä, Yli­kii­min­gis­tä kuin Yli-Iistäkin.


Yli­kii­min­gin vuo­den yrit­tä­jä on Elsi Määttä

Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jät jär­jes­ti­vät vuo­tui­sen tori­päi­vä­nY­li­kii­min­gin kylän­rai­til­la puna­koi­vun toril­la vii­me tors­tai­na. Mark­ki­na­tun­nel­maa ja myyn­ti­ko­ju­ja saa­pui kat­so­maan päi­vän aika­na muka­vas­ti poruk­kaa ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus