Tie­to­vi­sa 17.6.2019

Kysy­myk­set Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tur­va­vyön käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen tuli Suo­mes­sa ran­gais­ta­vak­si? Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan Aku Ank­ka -leh­des­tä tut­tu poruk­ka Beagle Boys?…

Lue lisää

Luon­non­kuk­kien päi­vä­nä pää­see opas­te­tul­le kas­vi­ret­kel­le

Yhteis­poh­jois­mais­ta Luon­non­kuk­kien päi­vää vie­te­tään tänä vuon­na sun­nun­tai­na 16.6. Aina­kin 68 opas­tet­tua kas­vi­ret­keä jär­jes­te­tään eri puo­lil­la Suo­mea nimik­ko­päi­vä­nä. Usei­ta ret­kiä on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Lau­an­tai­na roka­taan — JCR soi jäl­leen Jää­lis­sä

Jää­li­hal­lin edus­ta täyt­tyy lau­an­tai­na iloi­sis­ta ihmi­sis­tä ja rai­kaa­vas­ta musii­kis­ta JCR:n val­loit­taes­sa kylän. Tänä vuon­na JCR:n artis­ti­kat­tauk­seen kuu­luu Eppu Nor­maa­li, Afte­re­go, Jark­ko Mar­ti­kai­nen & Luo­te­tut Mie­het sekä Juliet Jone­sin Sydän. Myös lap­sil­le on lau­an­tai­na ohjel­maa, kun aamu­päi­väl­lä ennen var­si­nais­ta fes­ta­ria laval­le nouse­vat Muu­mit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sil­ta kun­toon yhden vii­kon­lo­pun aika­na

Kel­los­sa sijait­se­va Kiven­kan­kaan­tie jou­dut­tiin taan­noin sul­ke­maan lii­ken­teel­tä, kos­ka Kali­men­joen ylit­tä­vä sil­ta oli hei­kon kun­ton­sa vuok­si sor­tu­mis­vaa­ras­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lei­ri­kes­kuk­sel­le myön­net­tiin mää­rä­ra­ha – Raken­ta­mi­nen alkaa mar­ras­kuus­sa

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­nen kirk­ko­val­tuus­to myön­si Hau­ki­pu­taan Iso­nie­meen raken­net­ta­val­le meren­­ran­­ta-lei­­ri­­kes­­kuk­­sel­­le kus­tan­nusar­vion mukai­sen mää­rä­ra­han eli 3,035 mil­joo­naa euroa. Meren­ran­ta lei­ri­kes­kus on suun­ni­tel­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesäis­tä menoa

Ran­ta­poh­jas­ta 7.6.1979Enti­si­nä hyvi­nä aikoi­na oli Kii­min­ki­joel­la puu­ta­va­ran uit­to käyn­nis­sä usein­kin läpi kesän. Joki­var­ren mökit sai­vat kah­vi­vie­raik­seen reip­pai­ta tuk­ki­lai­sia. Tapah­tui ker­ran­kin, että uit­to­mie­het meni­vät kah­vil­le erää­seen kos­ken­par­taal­la ole­vaan mök­kiin. Mökin emän­tä oli juu­ri kah­vi­kup­pien pesu­puu­his­sa, nykäi­si vyö­tä­röl­tään pai­tan­sa hel­man esiin ja alkoi pyyh­kiä sii­hen kah­vi­kup­pe­ja. Täl­löin eräs tuk­ki­lai­nen huo­maut­ti, että onko tuo nyt oikein sopi­vaa. Tähän emän­tä heläyt­ti: Hyh, mitä se hait­taa — pes­tä­vä paita!”Todeksi väi­tet­ty tari­na”