Hyvin­voin­ti­pis­tei­tä lak­kau­te­taan, kesä­sul­ku alkaa – Kesän ajak­si jouk­ko­lii­ken­ne supistuu

Poh­de on teh­nyt pää­tök­sen, jon­ka mukaan Kui­va­nie­men ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­teet lak­kaa­vat 1.8. Pal­ve­lut tuo­te­taan jat­kos­sa muis­sa lähia­luei­den toi­mi­pis­teis­sä, digi­taa­li­si­na pal­ve­lui­na tai liik­ku­vi­na palveluina. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pesis­mies­ten suo­men­sar­ja alkoi Iissä

Iin Urhei­li­joi­den mies­ten pesä­pal­lo­jouk­kue nousi maa­kun­ta­sar­jas­ta vii­me syk­sy­nä pelaa­maan ylem­pää suo­men­sar­jaa ja vii­me sun­nun­tai­na pelat­tiin sar­jan ensim­mäi­nen kotiot­te­lu. Koleas­sa säässä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elä­ke­lii­ton kult­tuu­ri­päi­vä virit­tää kesän tunnelmaan

Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen innos­tus maan­lä­hei­seen kult­tuu­riin on poi­ki­mas­sa uut­ta ja elvyt­tä­mäs­sä hen­kiin osin van­han­kin perin­teen, kun Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin kult­tuu­ri­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 25.5. Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Paras­ta lap­sil­le ‑kesä­lei­rit kut­su­vat seik­kai­lui­hin Koivuhakaan

Paras­ta lap­sil­le jär­jes­tön kesä­lei­rit alka­vat jäl­leen Halo­sen­nie­mes­sä Lei­ri­kes­kus Koi­vu­haas­sa. Tänä kesä­nä lei­re­jä on kaik­ki­aan yhdek­sän 6–13-vuotiaille lap­sil­le. Lei­reil­le hae­taan osal­lis­tu­jia ensi­si­jai­ses­ti talou­del­li­sin, sosi­aa­li­sin ja ter­vey­del­li­sin perus­tein, jol­loin lei­ri­mak­su on edul­li­nen, mut­ta lei­ril­le voi­vat osal­lis­tua kaik­ki haluk­kaat myös omakustanteisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Flow switch ‑teat­te­rie­si­tys kuvaa nuor­ten kii­min­ki­läis­ten elämää

Kii­min­gin Syke­sa­liin on val­mis­tu­mas­sa ainut­laa­tui­nen doku­ment­ti­teat­te­rie­si­tys nuor­ten elä­mäs­tä. Kysees­sä on kii­min­ki­läis­läh­töi­sen teat­te­ri- ja esi­tys­tai­tei­li­ja Saa­ra Iso­lan ja Poris­ta kotoi­sin ole­van musii­kin­te­ki­jä-teat­te­ri­tai­tei­li­ja Miko Vahe­kos­ken yhtei­nen, Kii­min­gin taa­ja­ma­nuo­ris­ta ja Kii­min­gis­tä kas­vua­lus­ta­na ker­to­va flow switch ‑nyky­teat­te­rie­si­tys. Teos syn­ny­te­tään yhdes­sä kii­min­ki­läis­ten nuor­ten kans­sa. Pro­jek­ti tar­jo­aa muka­na ole­vil­le nuo­ril­le ainut­ker­tai­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä ker­to­maan omin sanoin elä­mäs­tään, koke­muk­sis­taan sekä Kii­min­gis­tä nuo­ruu­den kasvuympäristönä.

Lue lisää


Kör­kön maa­lit sii­vit­ti­vät Hau­Pan mie­het voit­toon Virpiniemessä

Hau­Pan ja Kajaa­nin Hakan koh­taa­mi­nen tuu­li­ses­sa Vir­pi­nie­mes­sä oli kah­den hyvän jouk­ku­een tiuk­ka vään­tö. Otte­lu läh­ti Hau­Pan näkö­kul­mas­ta aavis­tuk­sen yskäh­del­len käyn­tiin, eikä peli­na­vaus suju­nut aivan suun­ni­tel­lus­ti. Kajaa­nin Haka sai vyö­ry­tet­tyä muu­ta­mia hyök­käyk­siä hau­ki­pu­taa­lais­ten pal­lon­me­ne­tyk­sis­tä, mut­ta puo­lus­tus­lin­ja sai hidas­tet­tua hyök­käyk­siä riit­tä­väs­ti ja vii­mei­se­nä luk­ko­na kau­den toi­sen nol­la­pe­lin pelan­nut Akse­li Syr­jä­lä tor­jui kau­kaa läh­te­neet vedot varmasti.


Sal­la Aute­re on hyvin onnel­li­nen valin­nas­taan kirkkoherraksi

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­her­ra on Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen, teo­lo­gian mais­te­ri Sal­la Aute­re, 42.

– Olen tosi iloi­nen ja onnel­li­nen. En uskal­ta­nut aja­tel­la, että voit­tai­sin. Oltai­siin­ko Hau­ki­pu­taal­la val­mii­ta valit­se­maan minut, Aute­re kom­men­toi Ran­ta­poh­jal­le maanantaina.


Han­nan­ko­ti Hau­ki­pu­taal­la lak­kau­te­taan kesä­kuun lop­puun mennessä

Han­nan­ko­din toi­min­ta Hau­ki­pu­taal­la lop­puu kesä­kuun lop­puun men­nes­sä. Pää­tös pal­ve­lua­su­mi­syk­si­kön lak­kaut­ta­mi­ses­ta teh­tiin viran­hal­ti­ja­pää­tök­se­nä Poh­teel­la tou­ko­kuun alussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus