Työl­lis­tä­mis­han­ke näkyy kaup­pa­na katu­ku­vas­sa

Vie­lä tyh­jil­lään Iin kes­kus­tas­sa ammot­ta­vaa lii­ke­ti­laa ale­taan näi­nä päi­vi­nä sisus­taa 23.11.–8.12. toi­mi­vak­si kaup­pa­kes­kuk­sek­si. – Sisus­tuk­seen käy­te­tään kuor­ma­la­vo­ja, kaa­pe­li­ke­lo­ja, van­ho­ja auton­ren­kai­ta, fark­ku­ja, pai­to­ja, lam­pun­var­jos­ti­mia ja van­ho­ja kir­jo­ja, luet­te­lee myy­mä­lä­pääl­lik­kö Ter­hi Tolo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rämee­seen pais­taa jos­kus myös aurin­ko

Duo Räme­ma­ja­vat on Pet­te­ri Nik­ki­sen ja Jaak­ko Kor­ven kokoon­pa­no, joka aloit­ti musii­kil­li­sen uran­sa puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten kovas­ti­kin epä­vi­ral­li­se­na kuvio­na. Pari­val­ja­kol­la…Kur­kis­tus tie­teen ihmeel­li­seen maa­il­maan

Mik­si meil­lä suo­ma­lai­sil­la on oman­lai­nen “tau­ti­kom­bo” eli kan­san­sai­rauk­sia, mitä muu­al­la maa­il­mas­sa esiin­tyy huo­mat­ta­vas­ti vähem­män? Mitä DNA-näyt­­teis­­sä ilme­ne­vät geneet­ti­set vari­aa­tiot eli…


Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus kumo­si Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat esi­mer­kik­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

Poh­­jois-Suo­­men hal­­lin­­to-oikeus on kumon­nut Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa vii­me kun­nal­lis­vaa­lien jäl­keen teh­dyt toi­mie­lin­ten luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat. Pää­tös kos­kee luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja muun muas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­taan, raken­nus­lau­ta­kun­taan,…


Pie­nen pie­ni on jalus­tan kor­jauk­ses­sa

Iis­sä on ihme­tel­ty Kruu­nun­saa­ren hau­taus­maal­la ole­van San­na Koi­vis­ton teke­män Pie­nen pie­ni -muis­to­mer­kin katoa­mis­ta. Asi­aa kysyt­tiin muun muas­sa Ran­ta­poh­jan teks­ti­vies­ti­pals­tal­la tiis­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus