Län­si­tuu­len yhtei­sö­ko­ta otet­tiin käyt­töön jou­lui­sis­sa tunnelmissa

Vih­doin­kin se on tot­ta! Yhtei­sö­ko­ta on val­mis­tu­nut Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din piha­pii­riin ja se otet­tiin käyt­töön jou­lui­sen juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa vii­me kes­­ki­­viik­­ko-ilta­­na. Kaikille.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Jää­lin jou­lu­ta­pah­tu­mas­sa hyvä tun­nel­ma – Kari Aron­tie esit­te­li teke­mään­sä erä­maa­la­dun virtuaalikierrosta

Rap­sak­ka pak­ka­nen ei hai­tan­nut, kun Jää­lis­sä vie­tet­tiin perin­teis­tä jou­lu­ta­pah­tu­maa. Kii­min­gin seu­ra­kun­nan Kai­kuos-kuo­ro ja Made­to­jan lukio­lais­ten tier­nae­si­tys sekä jou­lu­pu­kin vie­rai­lu sii­vit­ti­vät tapah­tu­man hyvään tun­nel­maan. Myy­jiä ja mark­ki­na­vä­keä oli pai­kal­la niin pal­jon, että Jää­lin lei­jo­nien keit­tä­mä sop­pa­ty­kil­li­nen rii­si­puu­roa jaet­tiin lop­puun saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Värien vah­vaa sin­fo­ni­aa Hau­ki­pu­taan asukastuvalla

Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la on avat­tu Mer­ja Barc­kin ja Eli­na Heis­ka­rin tai­de­näyt­te­ly. Tai­de yhdis­ti hau­ki­pu­taa­lai­set tai­teen­te­ki­jät tuo­maan teok­si­aan yhteis­näyt­te­lyyn. Esil­lä on väri­kyl­läi­siä ja aiheil­taan kos­ket­ta­via öljy- ja akryy­li­vä­ri­töi­tä – sil­mä­ni­loa kaa­mok­sen keskelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääPak­ka­nen kuu­ra­si testijuoksijoita

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­ja jat­kui mar­ras­kuun osa­ki­sas­sa 15–17 asteen kipa­kas­sa pak­ka­ses­sa. Maa­lis­sa näh­tiin mel­koi­sia kuurapartoja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausValon­juh­lan veto­nau­lat valou­kot ja tulishow

Tai­de­kou­lu­lais­ten tai­de­näyt­te­ly Nät­te­po­ris­sa, kan­sa­lais­opis­ton oppi­las­kon­ser­tit, senio­ri­ki­no ja jou­luas­kar­te­lua kir­jas­tos­sa. Kai­ken kruu­nu­na kes­ki­vii­kon tapah­tu­mat Läh­de! ‑puis­tos­sa ja ympä­ris­tö­tai­de­puis­tos­sa sekä tors­tai-illan Kuu­ran­val­keat ‑tulis­how Nät­te­po­rin pihal­la – Iin Valon­juh­lan ohjel­mat täyt­ti­vät mar­ras­kuun vii­mei­sen vii­kon valon, tulen ja värien lei­kil­lä, ja kaik­kiin vii­kon tapah­tu­miin riit­ti myös yleisöä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asiat ja ehdok­kaat esille

Kes­kus­tan alue­vaa­lieh­dok­kaat Ant­ti Hut­tu-Hil­tu­nen Yli­kii­min­gis­tä ja Pirk­ko Mat­ti­la Muhok­sel­ta uhma­si­vat pak­kas­ta, kun pys­tyt­ti­vät vaa­li­telt­taa Yli­kii­min­gis­sä vii­me lau­an­tai­na aamusel­la. Pari­val­ja­kon mie­les­tä ehdok­kai­den oli­si nyt ehdot­to­man tär­keä­tä tul­la esil­le, jot­ta äänes­tä­jät saa­tai­siin kiin­nos­tu­maan vaa­leis­ta ja his­to­rial­li­ses­ta uudis­tuk­ses­ta. Molem­mat toi­vo­vat, että alue­vaa­leil­la vali­taan asiois­ta päät­tä­mään sekä koke­nei­ta että nuo­ria päät­tä­jiä eri puo­lil­ta maakuntaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


YLEn ja sano­ma­leh­tien verk­ko­uu­ti­soin­ti luotettavinta

Yleis­ra­dion ja sano­ma­leh­tien digi­taa­li­set pal­ve­lut ovat suo­ma­lais­ten mie­les­tä ver­kon luo­tet­ta­vim­mat uutis­me­diat, sel­vi­ää IRO­Re­searc­hin loka­kuus­sa Uutis­me­dian lii­ton toi­mek­sian­nos­ta toteut­ta­mas­ta Suo­ma­lais­ten uutis­me­dia 2021 ‑tut­ki­muk­ses­ta. Ver­kon eri uutis­pal­ve­lui­den luo­tet­ta­vuut­ta sel­vi­tet­tiin nyt ensim­mäi­sen ker­ran. Myös laa­duk­kuu­des­sa Yle ja sano­ma­leh­det päi­hit­tä­vät muut verk­ko­me­diat selvästi.