Kym­me­nien tupail­to­jen vaalikiertue

Kii­min­ki­läi­sen kan­san­edus­ta­jan ja kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaan Pek­ka Ait­ta­kum­mun vaa­li­kam­pan­join­ti on jat­ku­nut aktii­vi­se­na jo viik­ko­ja. Mies ryh­mi­neen on kul­ke­nut laa­jaa vaa­li­pii­riä läpi jär­jes­täen eri­lai­sia tilai­suuk­sia monen­lai­sis­sa ympäristöissä. 

Lue lisää


Tal­vi­ta­pah­tu­mat sai­vat ihmi­set liikkeelle

Sun­nun­tai­na 19.3. jär­jes­tet­tiin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la useam­pi­kin tal­vi­ta­pah­tu­ma. Jää­lin­ma­jal­la koko per­heen tapah­tu­man jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä Lions Club Jää­li, Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys ja Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­ti myös Ukko­lan­ran­nas­sa perin­tei­sen Tala­vi­rie­han, jos­sa ohjel­mas­sa oli muun muas­sa Marlinkia.

Lue lisää


Kylä­toi­min­ta jat­kuu Leuvalla

Leu­val­la jär­jes­tet­tiin taas vii­me lau­an­tai­na perin­tei­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma. Las­ten hiih­to­ki­sat kerä­si­vät lap­sia ladul­le. Saap­paan­heit­to ja naru­tuso­li­vat myös suo­sit­tu­ja. Lumi­ses­sa sääs­sä vie­tet­ty päi­vä sujui mukavasti.

Lue lisää


Vaa­lis­lo­ga­nis­ta korvamadoksi

Meneil­lään ole­va edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­join­ti kiih­tyy, kun ennak­ko­ää­nes­tys alkaa. Ehdok­kaat tar­joi­le­vat kojuil­laan mak­ka­raa ja kah­via. Vaa­lis­lo­ga­nit pomp­pi­vat kas­voil­le tien­var­si­mai­nok­sis­ta ja jää­vät ajoittain…


Opin­not kes­keyt­ti 7 % opiskelijoista

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kaik­ki­aan 6,7 % tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­jois­ta kes­keyt­ti opin­ton­sa eikä jat­ka­nut tut­kin­toon joh­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa luku­vuon­na 2020/2021. Nuo­ril­le suun­na­tus­sa lukio­kou­lu­tuk­ses­sa kes­keyt­tä­mis­pro­sent­ti oli 4,0, amma­til­li­ses­sa perus­tut­kin­to­kou­lu­tuk­ses­sa 12,6, ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tuk­ses­sa (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­not) 7,4 ja yli­opis­to­kou­lu­tuk­ses­sa (alem­mat ja ylem­mät kor­kea­kou­lu­tut­kin­not) 5,7.Sata vuot­ta van­ha kou­lu­lai­sen pii­rus­tus löytyi

Sata vuot­ta sit­ten Putaan­ky­län kan­sa­kou­lun oppi­laan teke­mä pii­rus­tus löy­tyi van­han kou­lu­kir­jan välistä.

Mar­tin­nie­men kou­lun opet­ta­ja Mar­ja-Lii­sa Här­mä ker­too, että kou­lul­la opet­ta­ja­na toi­mi­nut Eli­na Poh­ti­la oli löy­tä­nyt hänel­lä olleen van­han kou­lu­kir­jan välis­tä pii­rus­tuk­sen, jon­ka hän lähet­ti säi­ly­tet­tä­väk­si Mar­tin­nie­men koululle.