Kaup­pa ja seu­ra­kun­ta­ko­ti har­ja­kor­keu­des­sa Pateniemessä

Pate­nie­mes­sä vie­tet­tiin per­jan­tai­na näi­nä aikoi­na har­vi­nais­ta juh­la­het­keä, kun siel­lä saa­tiin jär­jes­tää uuden K‑Marketin ja seu­ra­kun­ta­ta­lon harjannostajaiset. 

Pate­nie­men­ran­nan var­teen nous­sees­sa kiin­teis­tös­sä on 1200 neliö­tä, jois­ta noin 270 neliö­tä on seu­ra­kun­nal­le vuo­krat­ta­via tiloja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun laa­ja­kais­ta­tuel­le ei ole ollut kysyn­tää – Oulun Seu­dun Säh­kön hank­keel­le Jää­lis­sä ei myön­net­ty tukea

Oulun kau­pun­ki on varan­nut vuo­sil­le 2021–2022 mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si. Mää­rä­ra­haa on tähän tar­koi­tuk­seen varat­tu 500 000 euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pito­pal­ve­lua suu­rel­la sydä­mel­lä 25 vuotta

Pito­pal­ve­lu Pata­rou­va on Kel­los­sa toi­mi­va per­hey­ri­tys, jota pyö­rit­tä­vät Irma Pie­ti­lä ja tytär Kai­sa Pie­ti­lä. Apu­na on myös Irman puo­li­so Tau­no. Loka­kuus­sa tuli kulu­neek­si 25 vuot­ta sii­tä, kun Irma Pie­ti­lä perus­ti uuden pito­pal­ve­lun Kel­loon kodin yhtey­teen auto­tal­lis­ta remon­toi­tuun tilaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Vir­tu­aa­li­nen mai­se­ma­kä­ve­ly toi esil­le lähi­puun ja tal­koi­den arvon

Kan­sain­vä­li­sen mai­se­ma­päi­vän vir­tu­aa­li­nen mai­se­ma­kä­ve­ly vei osal­lis­tu­jat tutus­tu­maan koh­tei­siin, jois­sa on hyö­dyn­net­ty puu­ta virkistysrakenteissa. 

Suo­men met­sä­kes­kuk­sen Puu­ta sei­näs­tä sil­taan ‑hank­keen tavoit­tee­na on akti­voi­da puun käy­tön lisää­mis­tä ker­ros­ta­lo- ja jul­ki­sis­sa raken­nus­koh­teis­sa, maa­ti­la- ja maa­seu­tu­ra­ken­ta­mi­ses­sa sekä infrarakentamisessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hei­ton len­tis­nai­sil­le komea työvoitto

Hau­ki­pu­taan Hei­ton len­to­pal­lon nais­ten jouk­kue pela­si lau­an­tai­na Län­si­tuu­len ken­täl­lä Loh­ta­jan Veik­ko­ja vas­taan ja otti voi­ton suo­raan kol­mes­sa eräs­sä. Jouk­ku­een val­men­ta­ja Tai­na Kaik­ko­nen ker­toi ole­van­sa erit­täin ylpeä joukkueestaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Joh­to­kak­si­kon kah­veil­la paneu­dut­tiin kau­pun­gin talouteen

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä jär­jes­ti­vät laa­tu­aan ensim­mäi­sen live-kah­vi­ti­lai­suu­den Face­boo­kis­sa vii­me vii­kol­la. Tar­koi­tuk­se­na oli ava­ta kau­pun­gin ajan­koh­tai­sia asioi­ta sekä vas­ta­ta kuu­li­joi­den kysy­myk­siin. Tilai­suut­ta seu­ra­si tun­nin aika­na noin 20–30 kuntalaista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vasem­mis­to nime­si ehdok­kai­ta aluevaaleihin

Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­mis­ton pii­ri­hal­li­tus nime­si 67 ensim­mäis­tä ehdo­kas­ta tam­mi­kuus­sa 2022 pidet­tä­viin alue­vaa­lei­hin. Ehdok­kai­ta nimet­tiin kaik­ki­aan 22 kun­nas­ta Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la. Vasem­mis­ton tavoit­tee­na vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lun osal­ta on täy­si 98 ehdok­kaan lis­ta. Pii­ri­jär­jes­tö nime­ää lisää ehdok­kai­ta mar­ras­kuun alussa.Roh­keas­ti uut­ta ilmet­tä ja tyy­liä silmälasikehyksillä

Uusien sil­mä­la­si­ke­hys­ten valin­ta koe­taan mones­ti haas­ta­vak­si. Min­kä­lai­nen mal­li sopii minul­le par­hai­ten? Uskal­lan­ko kokeil­la jota­kin uut­ta ja eri­lais­ta mal­lia, tai vaih­teek­si jopa värik­käi­tä kehyk­siä tutuim­pien rus­kei­den ja mus­tien sijasta?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus