Kii­min­gis­sä kes­kus­tel­tiin Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­ee­seen liit­ty­vis­tä huo­le­nai­heis­ta – Kier­to­kaa­ri Oy aloit­taa raken­nus­työt aikai­sin­taan 2021, Lassila&Tikanoja raken­taa par­hail­laan

Väli­maan alu­eel­le Kii­min­kiin on raken­tu­mas­sa kier­to­ta­lous­a­lue, jos­sa tule­vai­suu­des­sa käsi­tel­lään teol­li­suu­den sivu­vir­to­ja eli esi­mer­kik­si voi­ma­lai­tos­ten tuh­kia, pilaan­tu­nei­ta mai­ta tai teol­li­suu­den pro­ses­soi­tu­ja jät­tei­tä. Täl­lä het­kel­lä Kier­to­kaa­ri Oy:llä eli enti­sel­lä Oulun Jäte­huol­lol­la sekä Lassila&Tikanojalla on suun­ni­tel­mia alu­eel­le. Väli­maan alue on Oulun yleis­kaa­vas­sa sekä maa­kun­ta­kaa­vas­sa mer­kit­ty jät­teen­kä­sit­te­ly­alu­eek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sääs­tö­jä on vai­ke­aa enää löy­tää reu­na-alueil­ta

Miten löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta, kun enti­siä­kin pal­ve­lui­ta on supis­tet­tu, poh­dit­tiin Oulun poh­joi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa  Rita­har­jun moni­toi­mi­kes­kuk­ses­sa vii­me tors­tai-ilta­na. Alue­foo­ru­mit jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa yhtä aikaa nel­jäl­lä alu­eel­la. Rita­har­juun oli kut­sut­tu poh­joi­sen väkeä miet­ti­mään miten Oulun kau­pun­gis­sa voi­tai­siin vähen­tää meno­ja ja saa­da lisää tulo­ja tai miten inves­toin­te­ja pitäi­si  arvot­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin alue­foo­ru­mis­sa inves­toin­nit näh­tiin veto­voi­ma­te­ki­jöi­nä – Itäi­sen alu­een oli vai­kea löy­tää sääs­tö­koh­tei­ta omal­ta osal­taan

Jos ei huo­mioi­da luo­ka­ton­ta äänen tasoa teat­te­ril­ta tule­vas­sa Face­book-live­lä­he­tyk­ses­sä Oulun itäi­sen alu­een alue­foo­ru­mis­sa Jää­lis­sä, piti­vät osal­lis­tu­jat uuden­lais­ta kon­sep­tia mel­ko toi­mi­va­na. Eri pöy­dis­sä vir­ka­mie­het, päät­tä­jät ja kun­ta­lai­set kes­kus­te­li­vat aktii­vi­ses­ti kau­pun­gin tulois­ta, menois­ta ja inves­toin­tien prio­ri­soin­nis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Samu­li Hus­sa ja Johan­na Pei­po­nen vauh­dis­sa Tes­ti­juok­sus­sa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­ja käyn­nis­tyi hyväs­sä sateen rai­kas­ta­mas­sa juok­susääs­sä. Osa­not­ta­jia oli muka­vas­ti pääl­le kuu­den­kym­me­nen. Mies­ten kym­pin kär­ki­pai­kat mie­hit­ti­vät Limin­gan Niit­to­mies­ten Jor­ma Joke­lan juok­su­tal­lin meni­jät.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Miten nuo­hoo­ja pitäi­si vali­ta?

Pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­pu­mi­sen siir­ty­mä­ai­ka päät­tyi 30.6.2019. Tuon päi­vä­mää­rän jäl­keen jokai­nen nuo­hoo­jan pal­ve­lui­ta tar­vit­se­va on kaik­kial­la Suo­mes­sa voi­nut vapaas­ti vali­ta, kuka hänen huus­hol­lis­saan nuo­ho­aa. Samal­la sekä asiak­kaat että nuo­hoo­jat itse jou­tui­vat uuden tilan­teen eteen.

Lue lisää


Päät­tä­jäl­tä: Kriit­tis­tä ajat­te­lua

Olen useas­sa yhtey­des­sä sano­nut, että perus­kou­luun tuli­si saa­da kai­kil­le pakol­li­nen kriit­ti­sen ajat­te­lun kurs­si. Aloit­tee­ni ei ole saa­nut suur­ta kan­na­tus­ta, ehkä­pä sik­si, että käsi­te kriit­ti­nen ajat­te­lu on ymmär­ret­ty vää­rin. Sii­nä ei ole kysy­mys kai­ken kri­ti­soi­mi­ses­ta, vaan sii­nä on kysy­mys ajat­te­lun perus­tei­den ymmär­tä­mi­ses­tä.

Lue lisää

Maa­lauk­sia ja gra­fiik­kaa Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan syk­syn resi­dens­si­tai­tei­li­joi­den Hugo Gonzá­lez Arocan ja Ale­jandro Jaq­sin teok­sia on esil­lä Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa. BOREAL/ Poh­joi­nen -näyt­te­lys­sä näh­dään sekä tai­tei­li­joi­den resi­dens­si­jak­so­jen­sa aika­na työs­tä­miä että van­hem­pia teok­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAla­tos­sa­va haas­tat­te­luun

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va on Rova­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaan hake­neis­ta haas­ta­tel­ta­vien ehdok­kai­den jou­kos­sa. Rova­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti maa­nan­tain kokouk­ses­saan kut­sua kau­pun­gin­joh­ta­jan viran…Met­säs­tys on myös lii­kun­taa

Met­säs­tys on yksi tapa liik­kua luon­nos­sa. Tämän sai­vat kuul­la Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lun luon­to­lii­kun­ta­kurs­si­lai­set olles­saan Kel­lon Met­säs­tys­seu­ran vie­rai­na maa­nan­tai­na. Kurs­si­lai­set sai­vat tie­tois­kun met­säs­tys­seu­ran toi­min­nas­ta, kier­si­vät riis­ta­po­lun, ampui­vat ilma­ki­vää­ril­lä, len­nät­ti­vät dro­nea ja ihmet­te­li­vät vas­ta nyl­jet­ty­jä hir­ven­ru­ho­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus