Koh­ti uusia haas­tei­ta – Ari­nal­ta ken­kää saa­nut Aila Paso alkaa myy­dä koti­mai­sia pat­jo­ja ja tyynyjä

Kun apu­lais­ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Aila Paso sai läh­tö­pas­sit Kii­min­gin LähiS­to­pil­ta sen sul­keu­dut­tua, ei nai­nen jää­nyt lepäi­le­mään niil­le sijoil­leen. Aikaan­saa­val­ta Pasol­ta kysel­tiin Kii­min­gis­sä, voi­si­ko hän alkaa pitä­mään jotain lii­ke­toi­min­taa tyh­jik­si jää­neis­sä Ari­nan tilois­sa, mut­ta sii­hen hän ei halun­nut ryhtyä.

Lue lisääTuu­li­voi­man poten­ti­aa­lin hyö­dyn­tä­mi­nen vaa­tii toi­mi­joil­ta yhteistyötä

Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­mao­saa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ‑hank­keen lop­puse­mi­naa­ri käy­tiin ver­kos­sa vii­me per­jan­tai­na. Poh­jois-poh­jan­maan lii­ton tilaa­man sel­vi­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na oli tun­nis­taa parem­min maa­kun­taan täl­lä het­kel­lä koh­dis­tu­van tuu­li­voi­ma­buu­min tar­joa­mat alue­ta­lous- ja työl­li­syys­po­ten­ti­aa­lit sekä löy­tää kei­no­ja tuu­li­voi­ma­sek­to­ria ja maa­kun­taa hyö­dyt­tä­vän osaa­mi­sen kehittämiseksi.

Lue lisää

Kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le moto­ris­teil­le pai­kal­lis­leh­tien Antti-patsas

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan MKKV ry on saa­nut Suo­men pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­män vuo­den 2022 Ant­ti-pat­saan tun­nus­tuk­sek­si ansiok­kaas­ta, koko Suo­meen ulot­tu­vas­ta yhtei­söl­li­ses­tä ja kon­kreet­ti­ses­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiusaa­mis­ta vastaan. 

Lue lisää

Oomi las­kee hintojaan

Val­ta­kun­nal­li­nen säh­kön­myyn­tiyh­tiö Oomi las­kee tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vien eli mää­rä­ai­kais­ten Kes­to ja Jat­ku­va ‑tuot­tei­den­sa hin­to­ja kah­des­sa vai­hees­sa huh­­ti- ja tou­ko­kuus­sa. Hintojen…

Lue lisää


Val­tio­neu­vos­to esit­tää seu­ran­ta­loil­le energia-avustusta

Val­tio­neu­vos­to on sopi­nut lisä­ta­lous­ar­vios­saan seu­ran­ta­lo­ja yllä­pi­tä­vien yhtei­sö­jen tuke­mi­ses­ta val­lit­se­van ener­gia­krii­sin aika­na. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­le ehdo­te­taan 2,3 mil­joo­naa euroa avus­tuk­siin yhtei­söl­li­siä talo­ja eli seu­ran­ta­lo­ja omis­ta­vil­le yhtei­söil­le kohon­nei­den säh­kö- ja läm­mi­tys­kus­tan­nus­ten nousun johdosta.


Lato­maal­le kul­taa ja prons­sia ampumahiihdosta

Matias Lato­maa nap­pa­si ampu­ma­hiih­don nuor­ten SM-kil­pai­luis­ta vii­kon­lop­pu­na itsel­leen prons­sia ja kul­taa. Kon­tio­lah­den laduil­la lau­an­tai­na tuli prons­sia ammun­noil­la 2+3+2. Lau­an­tain kisas­sa kyl­myys vai­keut­ti ampu­mis­ta ja ker­ty­neet sak­ko­mi­nuu­tit hie­man him­men­si­vät mita­lin kiiltoa. 
Tam­mi­kuus­sa rekis­te­röi­tiin 7 175 uut­ta henkilöautoa

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan tam­mi­kuus­sa 2023 rekis­te­röi­tiin uusia hen­ki­lö­au­to­ja 7 175, mikä oli 9 % vähem­män kuin vuot­ta aiem­min. Kai­ken kaik­ki­aan tam­mi­kuus­sa rekis­te­röi­tiin 12 357 uut­ta ajo­neu­voa. Ensi­re­kis­te­röin­nit vähe­ni­vät 11 % edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen verrattuna.