Kat­sas­tus ja kor­jaa­mo yhdes­sä edel­leen har­vi­nai­nen yhdis­tel­mä

Kat­sas­tus ja auto­huol­to samas­sa yri­tyk­ses­sä on ollut mah­dol­lis­ta jo muu­ta­man vuo­den ajan. Sii­tä huo­li­mat­ta näi­den pal­ve­lui­den yhdis­tä­mi­nen toteu­te­taan yleen­sä ali­han­kin­ta­na, eikä kor­jaa­mon omal­la kat­sas­tus­lu­val­la. Kat­sas­tus­lu­pia on myön­net­ty koko maas­sa vain noin kol­mel­le­kym­me­nel­le kor­jaa­mol­le. Jää­li­läi­nen Lap­kaa­ra kui­ten­kin teki kysei­sen uudis­tuk­sen hel­mi­kuun alus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Vau­vo­ja

Min­na (os Päk­ki­lä) ja Rau­no Muu­ri­nen Pyhä­joel­ta sai­vat 29.1. tytön, jon­ka mitat oli­vat 51 sent­tiä ja 3 180 gram­maa. Pie­no­kai­nen…

Lue lisää

Ran­ta­poh­jas­ta 25.1.1979: Savos­sa oli aikoi­naan todel­la sana­val­mis kaup­pias. Ker­ran oli eräs emän­tä tul­lut osta­maan til­lin sie­me­niä. Kaup­pias sanoi heti, ettei.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Poruk­ka kool­la: Boccia­prons­sia Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jil­le

Mar­tin­nin­nie­men Eläk­keen­saa­jat pala­si­vat vuo­den tauon jäl­keen jäl­leen mita­li­kan­taan. EKL:n Oulun Pii­rin boccia­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­ta Kem­pe­lees­tä 17.2. oli kotiin tuo­mi­si­na prons­si­nen pys­ti. Vii­me vuo­den nelos­ti­la vaih­tui siten kol­mo­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kie­ri­kin kult­tuu­ri­mat­kai­luun rahaa

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Kie­rik­ki ry:lle 15 000 euroa kult­tuu­ri­mat­kai­lun kehit­tä­mi­seen Yli-Iin kivi­kau­den kyläs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­ha hau­taus­maa mer­ki­tyk­sel­li­nen hau­ki­pu­taa­lai­sil­le

“Van­ha hau­taus­maa on Hau­ki­pu­taan his­to­ri­aa, rikas ja pyhä paik­ka. Kaik­ki kol­me: kirk­ko, museo ja hau­taus­maa, ne ovat sitä perim­mäis­tä hau­ki­pu­taa­lai­suut­ta… Vie­hät­tää, että kes­kel­lä kylää on täl­lai­nen paik­ka. Siel­lä on aika kuin sei­sah­ta­nut, hypän­nyt kak­si sataa vuot­ta taak­se­päin. Siel­lä on niin kau­nis­ta ja hiljaista…“Näin kau­niis­ti hau­ki­pu­taa­lai­set kuvai­le­vat Kirk­ko­tien var­rel­la sijait­se­vaa 129 vuot­ta kos­ke­mat­to­ma­na ollut­ta van­haa hau­taus­maa­ta. Sen mer­ki­tyk­sel­li­syys paik­ka­kun­ta­lai­sil­le yllät­ti myös hau­taus­maan tut­ki­jat, joi­den mukaan paik­ka on myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti ainut­laa­tui­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Yhdes­sä olem­me enem­män”

– Kun mie­tim­me Revon­tiel­lä toi­mi­vien yrit­tä­jien kes­ken mitä kek­si­sim­me ystä­vän­päi­väk­si, pää­tim­me jär­jes­tää täl­lai­sen yhtei­sen ystä­vän­päi­väil­lan. Ohjel­mas­sa on vapaa­ta seu­rus­te­lua ilta­pa­lan mer­keis­sä tee­mal­la: Yhdes­sä olem­me enem­män. Samal­la me yrit­tä­jät voim­me ker­toa tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta. Mukaan tän­ne Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­niin tuli yrit­tä­jiä myös laa­jem­mal­ta alu­eel­ta, ker­toi illan avan­nut Lee­na Nie­me­lä.Kut­sua oli kuul­tu. Kui­va­nie­mel­tä kotoi­sin ole­vien sisa­rus­ten Eli­sen ja Ire­nen mie­les­tään idea oli hyvä. Oli muka­va ja help­po tul­la kah­vi­laan, kyn­nys läh­teä vaik­ka­pa koti­kut­suil­le voi tänä päi­vä­nä olla kor­keam­mal­la, he arve­li­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mel­lak­ka Nuo­rit­tan poro­ki­so­jen nopein

Nuo­rit­tan perin­teis­ten poro­ki­so­jen kuu­man sar­jan ja nel­jän­nen Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jon voit­toon kii­si Han­nu Kru­pu­lan omis­ta­ma Mel­lak­ka aja­ja­naan Eero Päk­ki­lä. Saa­ri­suol­la 9-vuo­ti­aan Mel­la­kan aika oli kilo­met­rin radal­la 1,17.160. Iso­sy­dän­maan palis­kun­nas­ta ole­va Mel­lak­ka voit­ti myös vuo­si sit­ten Nuo­rit­tal­la kuu­man sar­jan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus