Levy­raa­ti teki paluun myös pai­kal­li­ses­ti: Kari Tapio pok­saut­ti pis­te­po­tin, Lor­dil­le ei annet­tu armoa Haukiputaalla

Musii­kil­la on iso mer­ki­tys, se puhut­te­lee ja se voi kos­ket­taa syväl­tä. Tämä tuli todis­tet­tua Hau­ki­pu­taal­la, kun levy­raa­ti teki paluun myös pai­kal­li­ses­ti Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nin kabi­ne­tis­sa. Kiis­tat­to­mak­si voit­ta­jak­si raa­ti pis­teyt­ti suo­ma­lai­sen iskel­män iko­nin Kari Tapion. Lau­la­jan ääni tun­nis­tet­tiin heti ensi tah­deis­ta, vaik­ka kap­pa­le ei ollut kai­kil­le nii­tä kai­kis­ta tutuimpia.

– Nyt pok­sah­ti kor­keat pis­teet, kom­men­toi levy­raa­din vetä­jä Kari Kuusis­to räk­nä­tes­sään raa­ti­lais­ten pis­tei­tä yhteen.

Lue lisää


Alfa Romeos­ta kaik­ki alkoi, nyt hel­me­nä Che­vy Impala

Tai oikeam­min kaik­ki oli alka­nut jo pal­jon aikai­sem­min. Pent­ti Arpo­nen oli jo lap­se­na selan­nut läpi kaik­ki auto- ja mots­ka­ri­ju­tut Tek­nii­kan Maa­il­mois­ta ja Tuu­li­la­seis­ta, joi­ta oli käsiin­sä saa­nut. Isän­sä kans­sa hän oli usein käy­nyt auto­ja ihas­te­le­mas­sa, ja ensim­mäi­nen oma Pik­ku-Fiat tuli han­kit­tua ras­sail­ta­vak­si autopurkaamolta.

Lue lisää


Roh­keus-semi­naa­ris­sa pääs­te­tään irti häpeäs­tä ja ope­tel­laan rohkeutta

Tapah­tu­man jär­jes­tä­jä Juho Tau­riai­nen toi­voo ylei­sön ins­pi­roi­tu­van ja saa­van työ­ka­lu­ja omaan arkeen ja työ­hön­sä. Idea semi­naa­rin jär­jes­tä­mi­seen syn­tyi Stu­dio Sala­man yrit­tä­jäl­lä hil­jal­leen. Hän kuu­lui kol­mi­sen vuot­ta Busi­ness Network Inter­na­tio­nal lii­ke-elä­män suo­si­tusor­ga­ni­saa­tioon ystä­vän­sä kut­su­ma­na ja siel­lä hän oppi sekä pitä­mään oman his­si­pu­heen että esiin­ty­mään. Orga­ni­saa­tios­ta pois jää­des­sä hän ajat­te­li tyy­ty­vän­sä rau­hal­li­sem­paan menoon.

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Per­mi­luo­kit 1800-luvulta

Kuu­kau­den esi­nei­nä on pie­net hevo­sen­luo­kin kal­tai­set per­mi­luo­kit, jois­ta toi­nen on tai­vu­tet­tu kuuse­nok­sas­ta ja toi­nen kata­jas­ta. Molem­mis­sa on yksin­ker­tai­sen nero­kas tel­ki­lu­ki­tus, joka van­git­see pai­koil­leen lin­tu­mie­hen ansa­lan­gat eli per­mit. Ansa­rih­mat on punot­tu hevo­sen jou­his­ta sekä pellavalangasta.

Lue lisää

Yli­kii­min­gis­sä muis­tel­tiin kou­lun­käyn­tiä ennen vanhaan

Kyl­lä on kou­lu­lais­ten elä­mä mul­lis­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä, tuu­mi­vat yli­kii­min­ki­läi­set elä­ke­läi­set yhdes­sä Vesa­lan kou­lu­lais­ten kans­sa tiis­tai-ilta­na. Vesa­laO­pen-tapah­tu­mail­taan oli kut­sut­tu elä­kei­käi­siä ker­to­maan kou­lu­lai­sil­le, mil­lais­ta kou­lun­käyn­ti oli ennen.


Aknes­tik keik­ka­kier­tu­eel­la: Toi­set sata vuot­ta kaivossa

Legen­daa­ri­sen hau­ki­pu­taa­lai­syh­tyeen Aknes­ti­kin kevät­kier­tue 2024 jat­kuu lau­an­tai­na 2.3. kei­kal­la Oulun Tul­li­sa­lis­sa. Kier­tue kan­taa nimeä bän­din kap­pa­leen mukaan Toi­set sata vuot­ta kai­vos­sa. Aknes­ti­kin, noi­den “mer­ten kiha­ra­päi­den”, tun­ne­tuim­pia bii­se­jä ovat myös Suo­mi­rok­kia, Joka­päi­vä ja Hau­ki­pu­das.


70 vuot­ta: Kuusa­mon tyt­tö pää­tyi Leu­val­le emännäksi

Sirk­ka Perä­lä syn­tyi maa­lis­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä 1954 kuusa­mo­lai­sen maan­vil­je­li­jä­per­heen toi­sek­si nuo­rim­mak­si lap­sek­si sisa­rus­sar­jaan, johon lap­sia kaik­ki­aan syn­tyi nel­jä­tois­ta. Sirk­ka oli kat­raas­ta ensim­mäi­nen, joka syn­tyi sai­raa­las­sa, vie­lä hän­tä hie­man van­hem­mat kak­so­set näki­vät päi­vän­va­lon kotioloissa. 


Kuu­ta­mo­hiih­to siva­koi­tiin veti­sis­sä oloissa

Kun kel­lo lähe­ni ilta­seit­se­mää vii­me per­jan­tai­na, pudot­te­li­vat ras­kaat pil­vet sisuk­sis­taan niin rän­tää kuin silk­kaa vet­tä­kin, eikä kuus­ta näky­nyt vilaus­ta­kaan. Oli­si hel­pos­ti voi­nut otak­sua, että Yli-Olha­van maa­mies­seu­ran jär­jes­tä­mä kuu­ta­mo­hiih­to sai­si pai­kal­le vain kylän sin­nik­käim­mät ulkoi­li­jat, mut­ta vie­lä mitä – maa­mies­seu­ran­ta­lon piha­pii­ri vili­si eri-ikäis­tä väkeä ja sisä­ti­lois­sa jono­tet­tiin ilmoittautumaan.


Val­tuus­toa­loit­teet Vir­pi­nie­men lii­kun­ta­hal­lis­ta ja Honkapirtistä

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na jätet­tiin val­tuus­toa­loi­te Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton tilo­jen hank­ki­mi­ses­ta Oulun kau­pun­gin omis­tuk­seen ja kun­ta­lais­ten käyttöön. 

SDP:n val­tuus­to­ryh­mä esit­tää, että kau­pun­ki käyn­nis­tää välit­tö­mäs­ti neu­vot­te­lut Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO:n kans­sa enti­sen Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton kiin­teis­tön hank­ki­mi­sek­si kau­pun­gil­le. Kiin­teis­tö on täl­lä het­kel­lä tyh­jil­lään ja vail­la käyt­töä. OSAO on siir­tä­nyt lii­kun­tao­pis­ton toi­min­not Kau­ko­vai­nion yksik­köön ja on kiin­nos­tu­nut myy­mään kiinteistön.