Kuka on Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi 2024?

Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pe­jä yhdis­tää ensin­nä­kin val­mius hul­lut­te­luun ja haus­kaan kesä­tyyp­pi-jut­tuun mukaan läh­te­mi­nen, mut­ta sen lisäk­si hei­tä yhdis­tää koti­seu­tu­rak­kaus ja ylpeys omaa koti­seu­tu­aan koh­taan. Ran­ta­poh­jan aluet­ta onkin edus­ta­mas­sa jouk­ko per­soo­nia niin Kel­los­ta, Hau­ki­pu­taal­ta, Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä kuin Kii­min­gis­tä, Jää­lis­tä, Yli­kii­min­gis­tä kuin Yli-Iistäkin.

Lue lisää


Seik­kai­lu­po­lul­ta kivi­kau­ti­sel­le luontoretkelle

Kie­ri­kin kesä­kau­den aluk­si avat­tiin Mui­nais­kes­kuk­sen uusi näyt­te­ly Luon­to­ret­ki kivi­kau­del­le sekä vie­tet­tiin Seik­kai­lu­päi­vä-tapah­tu­maa, joka tar­jo­si eten­kin lap­sil­le sekä tie­toa luon­nos­ta ja kivi­kau­des­ta että kivi­kau­tis­ten tai­to­jen opet­te­lua. Toi­min­nan ohes­sa saat­toi myös pais­tel­la tik­ku­pul­lia tai mak­ka­raa sekä nau­tis­kel­la noki­pan­nus­sa kei­te­tys­tä kahvista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kir­jai­li­ja Satu Rämön vie­rai­lu Iin kir­jas­tol­la kiin­nos­ti ihmisiä

Iin kir­jas­ton audi­to­rio täyt­tyi kuu­li­jois­ta kir­jai­li­jan Satu Rämön vie­rai­lul­la. Hän ker­toi ties­tään kir­jai­li­jak­si sekä vas­ta­si ylei­sön kysy­myk­siin. Lap­suus kului Fors­sas­sa, Kar­ja­las­ta tul­leen suvun kes­kel­lä. Lukion jäl­keen opin­not alkoi­vat Hel­sin­gin kaup­pa­kor­kea­kou­lus­sa, sitä kaut­ta avau­tui läh­tö vaih­to-oppi­laak­si Islan­tiin. Tuo mat­ka oli monel­la taval­la kään­teen­te­ke­vä tule­vaa kir­jai­li­jan uraa aja­tel­len. Kävi nimit­täin niin, että vas­ta pai­kan pääl­lä Rämöl­le sel­vi­si, että pai­kal­li­sen yli­opis­ton englan­nin­kie­lis­ten kurs­sien tar­jon­ta oli hyvin suppea. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teke­mis­tä ja koh­tei­ta kesän viet­toon lähiympäristössä

Kesäl­lä ei Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tar­vit­se tyl­sis­tyä, sil­lä pal­jon teke­mis­tä löy­tyy aina urhei­lus­ta museo­vie­rai­lui­hin asti. Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa kesäk­si usei­ta eri lei­re­jä ja kurs­se­ja, mut­ta myös edul­lis­ta ja ilmais­ta teke­mis­tä on run­saas­ti tarjolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Timo Yrjä­näl­le elämäntyöpalkinto

Vesis­tö­kun­nos­tus­ver­kos­ton elä­män­työ­pal­kin­nol­la pal­kit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen joh­ta­va vesi­ta­lous­asian­tun­ti­ja Timo Yrjä­nä pit­käs­tä ja ansiok­kaas­ta uras­ta vesis­tö­kun­nos­tus­ten ja vesien­suo­je­lun parissa.


Sade­kuu­ro ei hai­tan­nut Supersunnuntaita

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ra ry:n jär­jes­tä­mä Super­sun­nun­tai käyn­nis­tyi läm­pöi­ses­sä aurin­gon­pais­tees­sa, jon­ka koh­ta kat­kai­si raju sade­kuu­ro. Sateen jäl­keen päi­vä taas pais­toi, kuten sil­lä tapa­na on, ja tapah­tu­man viet­toa pääs­tiin jat­ka­maan. Vain lätä­köt pihal­la sekä luon­non voi­mak­kaan vih­reä tuok­su ker­toi­vat sateen vierailleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 13.6.

Hyvin­voin­ti­toi­min­taa. Yksi idea oli­si toteut­taa 3–4km kult­tuu­ri­kä­ve­ly­jä eri kylil­lä. Kier­ret­täi­siin kylän maa­merk­ke­jä kuten van­ho­ja his­to­rial­li­sia raken­nuk­sia, museoi­ta, joet/purot, kirk­ko­ve­ne­rei­tit, pat­saat yms, talol­li­set, kie­va­rit, kalan­myyn­ti­pai­kat yms elin­kei­not jne.

Sau­li Similä


Onni-pal­ve­lu­lii­ken­teen kesä­lii­ken­ne supistui

Onni-pal­ve­lu­lii­ken­ne siir­tyi 3.6. alkaen kesän aika­tau­lui­hin. Pal­ve­lu­lii­ken­ne­lin­ja 9 ajaa Yli-Iin rei­tit vain tilaus­ten perus­teel­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 7.00, 12.00 ja 15.30. Yli-Iin rei­teil­le kyy­ti on tilat­ta­va mat­kaa edel­tä­vä­nä päivänä.


Haluai­sit­ko sinä elää jat­ku­van aikae­ro­ra­si­tuk­sen kanssa?

On ihmeel­lis­tä, miten aikui­set ihmi­set, Suo­men ja mui­den mai­den päät­tä­jät, eivät ajat­te­le loo­gi­ses­ti nuor­ten jak­sa­mis­ta. Tei­ni-ikäis­ten huo­not yöunet eivät joh­du vain äly­lait­tei­den käy­tös­tä vaan sii­tä, että mur­ro­si­käis­ten sisäi­nen kel­lo vii­väs­tyy. En ymmär­rä sitä, miten naii­vis­ti tähän suhtaudutaan.