Oulun­kaa­ren koro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen – Kuu­den hen­gen kokoon­tu­mis­ra­joi­tus maa­nan­tais­ta lähtien

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­nen koro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ja Län­­si-Poh­­jan pan­de­mia­työ­ryh­mä ker­toi­vat tors­tai­na päi­vi­te­tyis­tä rajoi­tuk­sis­ta ja ohjeis­tuk­sis­ta alueil­leen. Molem­mil­la alueil­la jo voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set jatkuvat…

Lue lisää

Aut­ta­va yhtei­sö ‑kam­pan­ja haas­taa naapuriapuun

Oulun kau­pun­gin Aut­ta­va yhtei­sö ‑han­ke käyn­nis­tää hyvän mie­len kam­pan­jan naa­pu­rin aut­ta­mi­sen puo­les­ta ja yksi­näi­syyt­tä vastaan.

– Haas­tam­me kaik­ki oulu­lai­set mukaan julis­ta­maan asui­nyh­tei­sön­sä Aut­ta­vak­si yhtei­sök­si ja levit­tä­mään hyvää miel­tä omas­sa naa­pu­rus­tos­saan, innos­taa Mai­ju Tee­riaho, Oulun kau­pun­gin Aut­ta­va yhtei­sö ‑hank­keen vuorovaikutussuunnittelija.

Lue lisääKesä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen tulee uudel­leen päätettäväksi

Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­den ja Kunin­gas­jät­kä-tuk­ki­lais­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä jätet­tiin molem­mis­ta val­tuus­toa­loi­te val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na. Molem­mis­sa aloit­teis­sa toi­vo­taan, että kun­ta ottaa edel­leen pää­vas­tuun näi­den tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä. Aloit­tei­den myö­tä tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen tulee uudel­leen kun­nan­hal­li­tuk­sen ja ‑val­tuus­ton käsiteltäväksi.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


PVO-Vesi­voi­man uusi toi­min­nan­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä­te­hos­taa vesi­voi­ma­lai­tos­ten toimintaa

PVO-Vesi­voi­man Iijoen, Kemi­joen ja Koke­mäen­joen vesi­voi­ma­lai­tos­ten ope­roin­nis­sa siir­ry­tään maa­lis­kuun aika­na uuteen toi­min­nan­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään. Jär­jes­tel­mä antaa PVO-Vesi­voi­mal­le entis­tä parem­man tilan­ne­ku­van tuo­tan­to­pro­ses­sis­ta sekä tehos­taa toi­min­taa säh­kö­mark­ki­noil­la uusien sää­tö­rat­kai­su­jen avulla.


Van­hus­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si Pöy­kiö, hen­ki­lös­tö­pääl­li­kök­si Saglamer

Oulun­kaa­ren yhty­mä­hal­li­tus on valin­nut Oulun­kaa­ren van­hus­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si oulu­lai­sen Han­ne­le Pöy­kiön. Pöy­kiö on hoi­ta­nut viran­si­jai­suut­ta jo pari vuot­ta Mat­ti Vähä­kuo­puk­sen siir­ryt­tyä Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin pal­ve­luk­seen. Aiem­min Pöy­kiö on toi­mi­nut muun muas­sa Iin hoi­va- ja asu­mis­pal­ve­lu­jen pal­ve­lue­si­mie­he­nä. Kou­lu­tuk­sel­taan Pöy­kiö on hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri ja eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja. Varal­le valit­tiin oulu­lai­nen Han­na Sil­ta­kos­ki.


Pie­nel­tä­kin pai­kal­ta voi pon­nis­taa musiik­ki­maa­il­man huipulle


Suo­mea
tou­ko­kuus­sa Ams­ter­da­mis­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä Euro­vii­suis­sa edus­ta­va Blind Chan­nel ‑yhtye pal­kit­tiin Oulus­sa lois­ta­vas­ta suo­ri­tuk­ses­taan. Oulun kau­pun­ki perus­taa yhtyeen nimeä kan­ta­van sti­pen­di­ra­has­ton, arvol­taan 2000 euroa. Pal­kin­toa vas­taa­not­ta­mas­sa oli­vat yhtyeen jäse­nis­tä Olli Mate­la, Niko Vil­helm, Joo­nas Por­ko ja Alek­si Kau­nis­ve­si.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla