Ikäih­mi­set tai­teen pariin

Tule­va­na lau­an­tai­na ikäih­mi­sil­lä on Kii­min­gis­sä mah­dol­li­suus pääs­tä osal­lis­tu­maan mak­sut­to­maan tai­deklu­bi­toi­min­taan. Klu­bil­la kokeil­laan tai­teen teke­mis­tä yhdes­sä mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä, käsi­tel­lään osal­lis­tu­jien omia tari­noi­ta ja kah­vi­tel­laan yhdessä.

Lue lisää

Toi­mit­ta­ja kir­jai­li­jan saap­pais­sa – Ran­ta­poh­jan Ter­hi Oja­la sukel­si Mir­ka Vai­ni­kan tari­nan myö­tä huumemaailmaan

Hel­sin­ki­läi­nen sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­nen sekä Irti Huu­meis­ta ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Mir­ka Vai­nik­ka on Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­ja Ter­hi Oja­lan kans­sa kir­joit­ta­mas­saan kir­jas­sa tar­kas­tel­lut huu­me­maa­il­maa sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­sen näkö­kul­mas­ta, mut­ta ollut myös huu­me­riip­pu­vai­sen läheinen.

Lue lisääMar­tat juh­lis­ti­vat Yli-Iis­sä 20-vuo­tis­ta taivaltaan

Oli vuo­si 2003 ja Yli-Iis­sä seu­ra­kun­nan alkusyk­syi­nen per­he­ker­hoon oli kut­sut­tu vie­rai­li­ja Mart­ta­las­ta. Nuo­ret nai­set ihmet­te­li­vät etu­kä­teen sitä, mik­si ihmees­sä jos­tain mart­ta­jär­jes­tös­tä on hei­tä var­ten kut­sut­tu vie­ras. Mikä hei­tä ja tätä jär­jes­töä yhdis­täi­si? Pai­kal­le saa­pui­kin nuo­re­kas mart­ta, Nis­sin Maa­rit, joka sai monet nuo­ris­ta äideis­tä höy­räh­tä­mään mart­to­jen toi­min­nas­ta. Pää­tet­tiin perus­taa oma yhdis­tys Yli-Iihin. Perus­ta­va kokous pidet­tiin sama­na syk­sy­nä Yli-Iin paloasemalla. 

Lue lisää

Ajan­koh­tais­ta harrastajateatteria

Ouluo­pis­ton Senio­ri­teat­te­rin näy­tel­mä ”Hii­ren­hil­jan hoi­to­ko­ti” osui ajan­koh­tai­suu­del­laan napa­kymp­piin. Hoi­to­ko­din hen­ki­lös­tö­pu­la, jat­ku­va kii­re, riit­tä­mät­tö­myy­den tun­ne ja hal­lin­to­teh­tä­vien lisään­ty­mi­nen ynnä muut ahdis­ta­vat työn­te­ki­jöi­den arkea. Samat ongel­mat odot­ta­vat rat­kai­su­ja myös todel­li­ses­sa elä­mäs­sä, joi­ta uusi sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon jär­jes­tä­jä­or­ga­ni­saa­tio Poh­de yrit­tää ratkaista.

Lue lisää


Kii­min­gin sil­ta­re­mont­ti koh­ta valmis

Kii­min­gin ris­tik­ko­sil­lan remont­ti val­mis­tuu loka­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä. Remon­tis­sa on uusit­tu koko­naan Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan päi­den maa­tu­kien beto­ni­ra­ken­tei­nen ylä­osa. Maa­tu­kien alao­sa on raken­net­tu luonnonkivistä. 


Kur­tin­tie käyt­töön ensi viikolla

Mar­tin­nie­mes­sä Kur­tin­tien alku­pät­käl­lä aloi­tet­tiin lop­pu­ke­säl­lä tien perus­pa­ran­nus­työ, jos­sa alun­pe­rin oli tar­koi­tus vaih­taa kadun raken­teet ja lait­taa kadun kui­va­tus kuntoon.