Pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teet muka­na Iin kun­nan met­sä­suun­ni­tel­mas­sa – Kun­nan omis­ta­man puus­ton arvo on yli 4 mil­joo­naa euroa

Iin kun­nan omis­ta­mil­le met­sil­le on laa­dit­tu moni­ta­voit­tei­nen met­sä­suun­ni­tel­ma, jos­sa eri­tyi­sek­si pai­no­tuk­sek­si nos­tet­tiin Iin kun­nan pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teet. Talou­del­lis­ten näkö­kul­mien rin­nal­le halut­tiin tavoit­teet, jois­sa kun­nan puis­to- ja talous­met­siä hoi­de­taan luon­non moni­muo­toi­suus huo­mioi­den, vesis­tö­kuor­mi­tus­ta vähen­täen, hii­len­si­to­mis­ky­kyä lisä­ten. Näi­den lisäk­si halut­tiin pai­not­taa met­sien vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia sekä monikäyttöarvoja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koro­na-avus­tuk­sia urhei­luseu­roil­le – KKP pää­see avus­tuk­sen tur­vin kevyem­min mie­lin tulevaan

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt 1 983 200 euroa koro­na-avus­tuk­si­na urhei­luseu­roil­le. Avus­tuk­sen tavoit­tee­na on lie­vit­tää koro­na­pan­de­mian seu­roil­le aiheut­ta­mia talou­del­li­sia menetyksiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iloa ruu­as­ta ja hyvää miel­tä ruokapöytään

Sun­nun­tai­na alka­val­la val­ta­kun­nal­li­sel­la sydän­vii­kol­la lipu­te­taan ruu­an ja ruo­kai­lon puo­les­ta. Ruo­ka­pöy­däs­sä ruo­ki­taan vat­san lisäk­si onnis­tu­mi­sen iloa, yrit­tä­mis­tä ja hyvää tun­nel­maa. Myön­tei­sel­lä ja armol­li­sel­la suh­teel­la ruo­kaan hel­li­tään myös sydän­ter­veyt­tä. Per­heen yhtei­siin ruo­ka­het­kiin kan­nat­taa panos­taa ja teh­dä niis­tä kai­kil­le odo­tet­tu­ja het­kiä. Omas­ta ruo­ka­het­kes­tä kan­nat­taa naut­tia myös, vaik­ka sen kat­tai­si vain itselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kail­ta kysy­tään sosi­aa­li- ja terveyspalveluista

Sote-uudis­tuk­sen val­mis­te­luun liit­ty­vä net­ti­ky­se­ly Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kail­le on avoin­na ensi sun­nun­tai­hin saak­ka. Teh­dään yhdes­sä hyvä sote ‑kyse­lyyn vas­taa­mal­la poh­jois­poh­ja­lai­set voi­vat vai­kut­taa tule­van hyvin­voin­tia­lu­een sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin. Kyse­lys­sä kar­toi­te­taan alu­een asuk­kai­den näke­myk­siä muun muas­sa pal­ve­lui­den suju­vuu­des­ta sekä tär­keim­mis­tä lähi­pal­ve­luis­ta ja säh­köi­sis­tä pal­ve­luis­ta. Kyse­ly löy­tyy net­tio­soit­tees­ta https://popsote.fi. Vas­taa­va kyse­ly avat­tiin eilen sote-henkilöstölle. 

Lue lisää

Nyt voi vai­kut­taa 50 000 euron mää­rä­ra­han jakoon

Kun­ta­lai­set pää­se­vät ideoi­maan, suun­nit­te­le­maan ja päät­tä­mään äänes­tä­mäl­lä, miten 50 000 euroa käy­te­tään Oulun aluel­la hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seen. Oulun osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 26.4.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Brain Relief-hoi­dol­la tavoi­tel­laan syvää rentoutumista

Hoi­to­muo­to tar­jo­aa rasit­tu­neil­le aivoil­le, kehol­le ja mie­lel­le mah­dol­li­suu­den hen­gäh­tä­mi­seen kii­rei­sen arjen ja stres­si­te­ki­jöi­den kes­kel­lä. Lem­peä hie­ron­ta­hoi­to on kehi­tet­ty Suo­mes­sa ja se on yhdis­tel­mä niin uusia oival­luk­sia kuin myös vuo­si­tu­han­sia van­ho­ja aasia­lai­sia ja suo­ma­lai­sia hoitotekniikoita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­ki­joen tul­va­huip­pu ensi vii­kol­la, Iijoel­la tou­ko­kuun alussa

Kevään tul­va­huip­pu­jen odo­te­taan ole­van tavan­omai­sen suu­rui­sia Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la. Kii­min­ki­joel­la vir­taa­mat ovat olleet täl­lä vii­kol­la loi­vas­sa las­kus­sa. ELY-kes­­kus arvioi tul­va­hui­pun ajoit­tu­van Kiiminkijoella.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien korona­ro­ko­tukset alkavat

Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat voi­vat nyt vara­ta ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen Oulun alu­eel­la. Rokot­tee­seen ovat oikeu­tet­tu­ja ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­va sai­raus tai tila. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin rokotetta.


Ari­nal­le uusi toimitusjohtaja

Osuus­kaup­pa Ari­nan hal­lin­to­neu­vos­to on valin­nut osuus­kau­pan seu­raa­vak­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si KTM Rei­ma Louk­ko­lan. Hänes­tä tulee Ari­nan 10. toi­mi­tus­joh­ta­ja, kun kaup­pa­neu­vos Veli-Mat­ti Puu­tio siir­tyy vuo­den­vaih­tees­sa seu­raa­vaan elä­män­vai­hee­seen. Puu­tio on joh­ta­nut Ari­naa vuo­des­ta 2002.