Joki­ky­län sil­ta­han­ke käyn­tiin ensi keväänä

Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä alkaa Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän Joki­ky­län sil­lan mit­ta­va perus­pa­ran­nus­työ kevääl­lä 2022. 

Hank­keen 4,1 mil­joo­nan euron val­tion rahoi­tus oli vie­lä äsket­täin epä­var­maa, mut­ta nyt on var­mis­tu­nut, että val­tio on myön­tä­nyt koh­tee­seen rahoi­tuk­sen vuo­sil­le 2022–23, ker­too tie- ja raken­nus­suu­ni­tel­ma­vas­taa­va Ari Kuo­te­sa­ho Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskuksesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­vaa­mo hel­pot­taa klapisavottaa

Iiläi­nen met­sä­no­mis­ta­ja, meri­var­ti­ja Mar­ko Hand raken­si “koro­na­pro­jek­ti­naan” pää­osin käy­te­tyis­tä tava­rois­ta itsel­leen polt­to­pui­den läm­mi­nil­ma­kui­vaa­mon. Nyt kui­vaa­mo on ollut käy­tös­sä muu­ta­man erän ver­ran, ja se on todet­tu toi­mi­vak­si. Kui­vaa­mo hel­pot­taa polt­to­puu­kaup­pi­aan elä­mää, sil­lä se antaa mah­dol­li­suu­den puun kui­vaa­mi­seen ja myy­mi­seen ympä­ri vuo­den. Nyt puu­ta riit­tää myös mök­ki­läi­sil­le, joil­le Hand jou­tui aiem­min myy­mään usein eioota. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­to­sa­lien uusi elämä

Entis­ten kun­tien, entis­ten kun­nan­ta­lo­jen val­tuus­to­sa­lit elä­vät pää­osin kun­ta­lii­tok­sen jäl­keis­tä uut­ta ja aktii­vis­ta elä­mää. Oulun kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ole­va Kii­min­gin val­tuus­to­sa­li on päi­vä­ko­din käy­tös­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tila on asu­kas­tu­van ja asuk­kai­den kokoon­tu­mis­paik­ka­na. Yli-Iin val­tuus­to­sa­li on siir­ty­nyt kun­nan­ta­lon kau­pan myö­tä yksi­tyi­so­mis­tuk­seen. Kui­va­nie­men val­tuus­to­sa­li on Iin kun­nan omis­tuk­ses­sa ja se on osa Kui­va­nie­men kir­jas­toa. Hau­ki­pu­taan kun­nan­ta­lo val­tuus­to­sa­lei­neen on puret­tu, ja tont­ti on tyhjillään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lui­ta ollaan siir­tä­mäs­sä Kuivaniemi-talolle

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na puo­li­tois­ta vuot­ta koro­na­pan­de­mi­aan liit­tyen. Nyt suun­ni­tel­laan, että ter­veys­pal­ve­lui­ta jär­jes­tet­täi­siin tam­mi­kuun alus­ta läh­tien Kuivaniemi-talolla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­men uusi läm­pö­lai­tos val­mis­tu­mas­sa talveksi

Kui­va­nie­mel­lä on odo­tel­tu uuden läm­pö­voi­ma­lai­tok­sen käyt­töön­ot­toa. Läm­mön­tuo­tan­nos­ta vas­taa­van Bio­ter­mo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Hie­ta­la ker­too, että vie­lä ei voi­da mää­ri­tel­lä uuden lai­tok­sen tark­kaa käyttöönottoajankohtaa.

– Koko ajan val­mis­te­lem­me edel­ly­tyk­siä, että uuden läm­pö­lai­tok­sen koe­käyt­tö käyn­nis­tyy. Paras­ta aikaa on menos­sa muun muas­sa pump­paus­kes­kuk­sen rakentaminen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Zin­nia ja Päk­ki­kan­gas tasa­pe­liin Iin visassa

Lie­kö Iin järk­kä­vi­san kyse­li­jä ollut höy­lil­lä tuu­lel­la vai jouk­ku­eet hyväs­sä iskus­sa. Joka tapauk­ses­sa saa­tiin kaut­ta lin­jan SB:t. Puo­li­vä­liin tul­tiin Dinglein joh­dol­la, mut­ta muu poruk­ka oli parin pin­nan sisäl­lä. Dinglet ja var­sin­kin Toh­ve­li­rois­tot hyy­tyi­vät toi­sel­la jak­sol­la. Vie­rai­le­va jouk­kue Zin­nia kiri Päk­ki­kan­kaan pin­nan eron kiin­ni, mitä edis­ti Päk­ki­kan­kaan teke­mä kol­mo­sen vaih­to vää­rään. Kysees­sä oli lum­ba­go. Toki Päk­ki­kan­gas veti musii­kis­ta täy­det pin­nat tun­nis­ta­mal­la ainoa­na Tero Ves­te­ri­sen ja tie­tä­mäl­lä hänen vie­lä tun­ne­tum­man pap­pan­sa, eikä huo­noa ollut Placi­do Domin­gon eroit­ta­mi­nen lukui­sis­ta muis­ta teno­reis­ta. Zin­nial­le res­pec­tiä Nokia Tune­sin tie­tä­mi­ses­tä osak­si Val­se Gran­dea. Päk­ki­kan­kaan urhei­lu- ja poliit­ti­sen his­to­rian tie­tä­mys oli­vat rautaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mir­jan ja Päi­vin virtuaalikahvit

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la kut­su­vat oulu­lai­set vir­tu­aa­li­kah­veil­le kes­kus­te­le­maan kau­pun­gin talou­des­ta. Tilai­suu­den juon­taa yhteys­pääl­lik­kö Kar­ri Oika­ri­nen.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pide­tään Oulun kau­pun­gin Face­book-sivul­la kes­ki­viik­ko­na 20.10. kel­lo 18–19. Tilai­suus on vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja oulu­lai­set voi­vat esit­tää kysymyksiä.


Annan­mäen P‑paikalle laajennus

Hau­ki­pu­taan Anna­lan­kan­gas on vil­kas­ta ja suo­sit­tua lii­kun­ta- ja vir­kis­ty­sa­luet­ta. Annan­mäen pysä­köin­tia­lue Iso­nie­men­tien var­rel­la on koet­tu ahtaak­si, sil­lä käyt­tä­jiä on paljon.