Suo­si­mu­laat­to­ri aut­taa met­sä­no­mis­ta­jaa kun­nos­tuso­ji­tus­ten koh­den­ta­mi­ses­sa –Alu­een met­sä­no­mis­ta­jia kut­su­taan kool­le tutus­tu­maan uuteen työkaluun

Jää­lin­jär­ven valu­ma-alu­eel­la on käyn­nis­sä han­ke, jos­sa pilo­toi­daan uusia työ­ka­lu­ja met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun. Itä-Suo­men yli­opis­to ja Luon­non­va­ra­kes­kus ovat kehit­tä­neet suo­si­mu­laat­to­rik­si kut­su­tun ohjel­mis­ton met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lun edis­tä­mi­seen. Simu­laat­to­ri tuot­taa maa­no­mis­ta­jal­le tie­toa, jota voi halu­tes­saan hyö­dyn­tää metsätaloudessa.

Lue lisää

Kylä­alu­een laa­jen­ta­mi­ses­ta ja raken­nus­pai­kois­ta käden­vään­töä – Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va lähes­tyy maalia

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län sekä Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va­työö­tä on teh­ty vuo­des­ta 2015. Vuon­na 2017 teh­tiin kylä­sel­vi­tys yhteis­työs­sä asuk­kai­den kans­sa. Vuo­den 2019 kevääl­lä osay­leis­kaa­van luon­nos tuli näh­tä­vil­le, mut­ta se palau­tet­tiin val­mis­te­luun. Vii­me vuo­den lopul­la näh­tä­vil­lä oli uudel­leen laa­dit­tu kaa­vaeh­do­tus, joka koki edel­tä­jän­sä koh­ta­lon. Pro­ses­sin aika­na Oulun kaa­voi­tus on väläy­tel­lyt mah­dol­li­suut­ta luo­pua koko yleis­kaa­van laa­din­nas­ta, jos sopua ei saa­da aikaan. Nyt yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on jäl­leen aset­ta­nut näh­tä­vil­le uuden osay­leis­kaa­van luonnoksen.

Lue lisää

Asia­na­ja­ja Kari Eriks­son: Kai­kes­ta voi aina selvitä

Kari Eriks­son tun­ne­taan Suo­men koke­neim­pa­na ja pal­jon jul­ki­suut­ta­kin saa­nei­den vai­kei­den hen­ki­ri­kos­jut­tu­jen asia­na­ja­ja­na. Ural­laan 30 vuo­den aika­na hän on hoi­ta­nut tuhan­sia eri­lai­sia ihmis­ten asioi­ta oikeu­des­sa sekä syy­tet­ty­jen että omais­ten avus­ta­ja­na, ja osa rikos­ju­tuis­ta on hyvin­kin vakavia.

Mur­ha on rikok­sis­ta vaka­vin ja peruut­ta­mat­to­min. Asia­na­ja­ja­na hän koh­taa epäil­lyn pian rikok­sen sat­tu­mi­sen jäl­keen ja kuu­lee uhria tai uhrin omai­sia sil­loin, kun tus­ka ja suru on suu­rin. Kun ihmi­nen on hädäs­sä, hän on pal­jaim­mil­laan. Kaik­ki tur­ha kato­aa. Kun ihmi­nen sur­ma­taan, se ei vain kos­ke uhria ja teki­jää, vaan myös molem­pien omai­sia. Elä­mäs­sä eteen tul­leet vai­keu­det, oli­vat­pa ne min­kä kokoi­sia tahan­sa, voi­vat tun­tua ylit­se­pää­se­mät­tö­mil­tä. Kari Eriks­son halu­aa valaa toi­voa syn­kin­piin­kin hetkiin. 

Lue lisää

Kivil­lä, kan­noil­la ja kanis­te­reil­la kun­to ylös, Lan­deC­ross­fit innos­ti yli­kii­min­ki­läi­siä maalaisurheiluun

Yli­kii­min­gin kou­lun ken­täl­lä saat­toi tiis­tai­na tes­ta­ta, miten onnis­tui­si maa­lai­sur­hei­lu sanan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Lan­deC­ross­fit-tapah­tu­man idea­na oli ker­toa, että kun­toi­lun ei todel­la­kaan tar­vit­se olla väli­neis­tä kiin­ni. Kun­non kohot­ta­mi­seen käy­vät niin kivet, kan­not kuin täy­si­näi­set vesikanisteritkin. 
Hyväs­ti jäät ja roskat

Ran­ta­poh­jas­ta 10.5.1973: Kuusa­mo­lais­tyt­tö oli men­nyt avioon savo­lai­sen kans­sa ja kun avio­lii­tos­sa ilme­ni kie­lel­li­siä ris­ti­rii­to­ja, selit­ti rou­va asi­aan­sa omal­ta kan­nal­taan näin: “Kyl­lä­hän minä vie­lä tuon mie­he­ni ymmär­rän, jos se savoa puhuu­kin, mut­ta jos vie­lä nuo viat­to­mat lap­set­kin sen oppivat.”