Ladul­le Jak­ku­ky­län mes­ta­ria muis­tel­len

Iijoen tör­mäl­lä Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen mes­ta­ri­hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan ( 10.10.1869–5.9.1951) muis­tok­si hiih­det­tiin Yli-Iis­sä latu­ret­ki. Lau­an­tai­ses­sa vesi- ja rän­tä­sa­tees­sa ladul­le uskal­tau­tui mur­to­maa­hiih­don eks­per­tin jalan­jäl­jil­le rei­lut 20 hiih­tä­jää. Ei Kal­le Jus­si­la­kaan kaih­ta­nut olo­suh­tei­ta, vaan useim­min hän teki mat­kat kil­pai­lu­pai­koil­le­kin hiih­täen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Yli­ran­nan kou­lun puo­les­ta kerä­tään nimiä – Kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sis­ta kes­kus­te­lu­ti­lai­suus huo­men­na

Iin Yli­ran­nan kou­lun puo­les­ta kerä­tään nimiadres­sia. Kylä­läi­set vaa­ti­vat, että kun­nas­sa säi­ly­te­tään toi­mi­va sivu­kou­lu­ver­kos­to ja kun­nan kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vis­tä raken­nuk­sis­ta pide­tään huol­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eero Tapio -tur­naus on TUL100-tapah­tu­ma

Hau­ki­pu­taan Heit­to jär­jes­tää perin­tei­sen Eero Tapio –pai­ni­tur­nauk­sen  lau­an­tai­na 30.3. kel­lo 12 alkaen Jatu­lin lii­kun­ta­sa­lis­sa. Tur­nauk­sen avaa Oulun lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Kir­jo­jen luke­mi­nen on paras pää­tös iki­nä – Tubet­ta­ja ja kir­jai­li­ja levit­ti­vät lukuin­toa Iihin

Kir­jo­jen luke­mi­sen aloit­ta­mi­nen oli tubet­ta­ja Miklul­le paras pää­tös iki­nä.– En luke­nut tei­dän ikäi­se­nän­ne kos­kaan kir­jo­ja. Enem­män minua kiin­nos­ti pelaa­mi­nen, jota tein jopa seit­se­män tun­tia päi­väs­sä, ker­toi Miklu Bäck Iin Val­ta­rin kou­lun Luku­lii­ke kou­lus­sa -tapah­tu­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEdus­kun­ta­vaa­lit 2019: Li Anders­so­nil­la riit­ti jut­tuseu­raa Iis­sä

Vasem­mis­to­lii­ton kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat sai­vat Iis­sä jär­jes­tet­tyyn vaa­li­ta­paa­mi­seen tuek­seen puo­lu­een puheen­joh­ta­jan Li Anders­so­nin, jol­la jut­tuseu­raa ja kät­te­li­jöi­tä riit­ti niin, että käteen tuu­pat­tu gril­li­mak­ka­ra­kin oli unoh­tua syö­mät­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri alue­sar­jan mes­ta­rik­si

Samaan aikaan kun Oulus­sa Ynnin jouk­kue tais­te­li koris­di­va­rin jat­ko­sar­jas­sa hie­non voi­ton Turun Kris­ti­kas­ta, kamp­pai­li Lai­va­kan­kaan kou­lul­la Kii­min­gin Rien­to poh­joi­sen alue­sar­jan mes­ta­ruu­des­ta yhdes­sä Oulun Tar­mon, Kok­ko­lan Län­si­puis­to Bas­ke­tin ja ONMKY:n Kaik­kien kans­sa. Kii­Ri voit­ti ensin ONMKY:n luvuin 73–60 (36–27) ja finaa­lis­sa Kok­ko­lan 98–58 ( 37–39)

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 25.3.2019

Kysy­myk­set Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tuli­vat Suo­mes­sa käyt­töön E-pil­­le­­rit? Mikä maa­pal­lon geo­lo­gi­nen ker­ros voi­si olla nimen­sä puo­les­ta lap­si­per­heil­le tut­tu? Mis­sä maas­sa on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus