Tor­pan­mäen ja urhei­lu­ken­tän rat­kai­suis­ta saa­ta­neen vii­mein päätöksiä

Rat­kai­su Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen alu­een suun­ni­tel­mien toteut­ta­mi­ses­ta tai nykyi­sen kes­kusur­hei­lu­ken­tän kun­nos­ta­mi­ses­ta nykyi­sel­le pai­kal­leen saa­ta­neen pää­tök­siä 12.12, jol­loin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­tää jat­ko­ko­kouk­ses­sa vuo­den 2023 talous­ar­vios­ta ja tule­vien vuo­sien inves­toin­neis­ta. Vai ote­taan­ko asias­sa vie­lä aikalisä?

Lue lisää

Pos­tin käyt­tä­mi­nen on sen säi­ly­mi­sen edel­ly­tys – Ran­ta­poh­jan alu­een Pos­tit ovat Iis­sä ja Jäälissä

Täy­den pal­ve­lun pos­ti­toi­mi­pai­kat on lope­tet­tu Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta niin, että nii­tä on enää Iin Met­ka­tuot­tees­sa ja K‑Supermarket Jää­lis­sä. Taval­lis­ten pos­ti­lä­he­tys­ten lisäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Juk­ka Kaup­pi­la jät­ti nuo­rem­mat testijuoksussa

Van­has­sa vara parem­pi, saa­tiin näh­dä Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan mar­ras­kuun osa­kil­pai­lus­sa. Tois­ta vuot­ta kil­pai­lu­tau­koa pitä­nyt Juk­ka Kaup­pi­la piti nuo­rem­mat taka­naan. Saman tem­pun teki Karii­na Kaup­pi­nen nais­ten kympillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­jun­kaa­res­sa pelat­tiin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si lentopalloturnaus

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten len­to­pal­lo­jaos­to jär­jes­ti seu­ran 100-vuo­ti­sen his­to­rian kun­niak­si mies­ten len­to­pal­lo­tur­nauk­sen, johon osal­lis­tui yhteen­sä 11 jouk­kuet­ta Oulun seu­dul­ta, Raa­hes­ta ja Pudas­jär­vel­tä. Tur­nauk­sen ava­si Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja Piia Park­ki­nen. Pit­kän peli­päi­vän päät­teek­si tur­nauk­sen voit­ti raa­he­lai­nen Ovikaupat.fi. Toi­sek­si sijoit­tui Fem­ma ja kol­man­nek­si Viikatemiehet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus