Hyvä mar­ja­ke­sä lisää kadon­nei­den etsin­tö­jä – Puhe­lin ja kave­ri mukaan mar­ja­reis­sul­le

Eksy­neis­tä mar­jas­ta­jis­ta on tänä kesä­nä uuti­soi­tu tiu­haan. Vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun (Vape­pa) Oulun val­mius­pääl­lik­kö, jää­li­läi­nen Päi­vi Jur­va­kai­nen ker­too, että Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ja Kai­nuun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus kehit­tää Väli­ky­lään puh­tai­den mai­den kier­rä­tys­toi­min­taa

Vah­vas­ti kii­min­ki­läi­nen Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus Oy on osta­nut enti­sen ajo­­har­­joit­­te­­lu­­ra­­ta-alu­een ympä­ris­töi­neen Jää­lin Väli­ky­läs­tä. Täl­lä, noin 20 heh­taa­rin koko­nai­sa­lu­eel­la on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääJää­lin jouk­ko­lii­ken­ne siir­tyy Kehä­tiel­tä Lai­va­kan­kaan­tiel­le — Iin perus­kou­lu­lais­ten kou­lu­kul­je­tuk­sia siir­tyy avoi­meen jouk­ko­lii­ken­tee­seen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­kausi alkaa kou­lu­jen alkaes­sa kes­ki­viik­ko­na 12.8. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Jää­lin jouk­ko­lii­ken­ne kokee eni­ten muu­tok­sia, sil­lä esi­mer­kik­si pysä­kit Kehä­tiel­tä on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Avoin var­hais­kas­va­tus­toi­min­ta alkaa Iis­sä

Iis­sä aloi­te­taan syys­kuus­sa avoin var­hais­kas­va­tus­toi­min­ta. Koti­hoi­dos­sa ole­vil­le 2–5-vuotiaille lap­sil­le tar­koi­tet­tuun var­hais­kas­va­tus­toi­min­taan perus­te­taan nel­jä lap­si­ryh­mää, jois­ta kukin toi­mii kah­te­na päi­vän vii­kos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPoh­jois-Poh­jan­maal­la vaa­ti­ma­ton kult­tuu­ri­mai­ne

Poh­­jois-Poh­­jan­­maa­­ta ei tun­ne­ta kult­tuu­ri­maa­kun­ta­na, osoit­taa tou­ko­kuus­sa teh­ty kult­tuu­ria­sen­tei­ta ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien mai­net­ta tar­kas­te­le­va tut­ki­mus. Vain 16 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta piti Poh­­jois-Poh­­jan­­maa­­ta…


Len­to­pal­lo­mi­ta­lei­ta Yli­kii­min­kiin

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten nais­ten len­to­pal­lo­jouk­kue sijoit­tui vii­me vii­kon­vaih­tees­sa Rova­nie­mel­lä pela­tus­sa Kul­­ta­­vas­­koo­­li-tur­­nauk­­ses­­sa kol­man­nek­si. Sijoi­tus on kaik­kien aiko­jen paras täl­le jouk­ku­eel­le koko Suo­men.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

Syn­tyi tyt­tö Satu-Maria ja Toni Sal­mel­le 31.7., 3 470g/50cm. Sis­kot Ali­sa ja Sil­ja. Ter­vei­set Iin mum­mo­laan! Anni Heik­ki­lä ja Toni.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus