Kah­den kun­nan pal­ve­lu­ra­ken­ne rasit­taa Iin talout­ta – Kon­sul­tit työs­tä­vät esi­tys­tään säästöistä

– Aika vai­kea tilan­ne, sanoo Iin kun­nan pal­ve­lu­ja ja talout­ta sel­vit­tä­vä FCG Con­su­ting Group Oy:n kon­sult­ti Eero Laes­te­rä.

Suu­rin ongel­ma liit­tyy kun­nan palvelurakenteeseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­seu­ra onnis­tui poik­keus­o­lo­jen tur­nauk­ses­sa – Kesän alus­sa seu­ra siir­tää salin­sa Jää­lis­tä Äimärautiolle

Sin­ni­käs työ pal­kit­tiin, kun Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­seu­ra sai vii­me vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tyä oman nimik­ko­tur­nauk­sen­sa KINK´s Cupin Kii­min­ki­joen kou­lun salis­sa. Poik­keus­o­lo­sois­ta joh­tuen jär­jes­te­lyt oli­vat haas­ta­vat ja sisäl­si­vät enna­kol­ta monia muut­tu­jia. Vie­lä kisa-aamu­na otte­lu­lis­taa jou­dut­tiin muok­kaa­maan, mut­ta val­mis­ta tuli ja kai­kil­le ilmoit­tau­tu­neil­le saa­tiin mat­si aikai­sek­si. Kisat oli­vat monil­le nyrk­kei­li­jöil­le ensim­mäi­set todel­la pit­kän tauon jäl­keen, ja tun­nel­ma kehäs­sä ja kehän reu­na­mil­la oli sik­si korkealla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kirk­ko­tien perus­kor­jaus jäl­leen käyn­tiin kesäksi

Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­tien perus­kor­jaus­työt ovat jäl­leen käyn­nis­ty­neet kesä­ajak­si. Kirk­ko­tien läpi­kul­ku on kat­kais­tu koti­seu­tu­museon koh­dal­ta. Töi­den ede­tes­sä kesän aika­na lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä tapah­tuu muu­tok­sia museon ja kir­kon suun­nal­ta lii­ken­neym­py­rää koh­ti tultaessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rant­sik­ka: Kel­lon kou­lu muka­na vai­kut­ta­mas­sa – Toi­von Agen­da 2030:n avul­la maa­il­mas­ta parem­pi paikka

Glo­baa­lia hyvin­voin­tia tukee aja­tus omas­ta hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä, ihmis­ten eli­no­lois­ta ja hei­dän väli­ses­tä tasa-arvos­ta sekä pakol­li­sis­ta tar­pei­den huo­leh­ti­mi­ses­ta. Tätä pyri­tään edis­tä­mään Toi­von Agen­da 2030 ‑pro­jek­tin avul­la. Sen mui­ta kes­kei­siä tavoit­tei­ta ovat myös ympä­ris­tön hyvin­voin­ti, ihmi­soi­keu­det sekä vede­na­lai­nen elä­mä. Tänä vuon­na Toi­von Agen­da 2030 yhdis­tyy Lue­taan! ‑tapah­tu­man kans­sa suu­rek­si yhteistapahtumaksi.

Lue lisää

Yli­kii­min­gin kes­kus­tan lii­ke­ti­loi­hin uut­ta elämää

Yli­kii­min­gin kylän­rai­tin var­rel­la vii­mei­sim­mäk­si jäi tyh­jil­leen Kuk­ka- ja hau­taus­pal­ve­lu Wathé­nin tilat yri­tyk­sen lope­tet­tua toi­min­tan­sa. Nyt tilat ovat saa­neet vuo­kra­lai­sen, sil­lä 4H on vas­ti­kään muut­ta­nut tiloi­hin. Aiem­piin 4H:n tiloi­hin samaan raken­nuk­seen muut­taa kesä­kuun alus­sa puo­les­taan Miia Kont­ti­sen Kyn­si- ja rip­sis­tu­dio Miia, joka on aiem­min toi­mi­nut niin sano­tul­la Säh­kön talol­la Yli­kii­min­gis­sä. Hänel­lä on myös uusia suun­ni­tel­mia yhdes­sä par­tu­ri-kam­paa­moa­lan yrit­tä­jän kanssa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Juna­ra­dan paran­ta­mis­ta selvitetään

Väy­lä­vi­ras­to laa­tii suun­ni­tel­maa Oulus­ta Kemin kaut­ta Kemin­maan Lau­ri­laan kul­ke­van ratao­suu­den paran­ta­mi­ses­ta. Hank­keen tavoit­tee­na on mää­ri­tel­lä ja arvioi­da toi­men­pi­teet, joil­la lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­sia voi­daan pie­ne­nen­tää ja mah­dol­lis­taa häi­riöt­tö­mät kul­je­tuk­set sekä arvioi­da toi­mien kan­nat­ta­vuus. Tavoit­tee­na on myös rata­pi­ho­jen toi­min­nal­li­suu­den paran­ta­mis­tar­pei­den mää­rit­te­ly ja toi­men­pi­tei­den suun­nit­te­lu sekä taso­ris­teys­tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­nen. Lisäk­si tavoit­tee­na on lii­ken­tees­tä aiheu­tu­vien hait­to­jen sekä nii­den vähen­tä­mi­sek­si teh­tä­vien toi­men­pi­tei­den mää­rit­tä­mi­nen ja arvioin­ti. Yhte­nä tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa yhte­näi­sen Euroo­pan TEN‑T ydin­verk­ko­käy­tä­vän­ver­kon laajentaminen.

Lue lisää


Har­taus: Esirukouksia

Ensi sun­nun­tai­na vie­täm­me kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vää. Kan­sal­li­se­na juh­la­päi­vä­nä muis­tam­me sodis­sam­me kaa­tu­nei­ta mie­hiä ja nai­sia. San­ka­ri­vai­na­jat osoit­ta­vat sitä hin­taa, mikä maam­me vapau­den hyväk­si on annet­tu. Saam­me edel­leen kiit­tää rukouk­sis­sam­me kaik­kia hei­tä, jot­ka ovat sodan mels­kei­den kes­kel­lä anta­neet hen­ken­sä. Juma­la on joh­ta­nut kan­saam­me vai­kei­na aikoina. 


Näp­pä­rin­kan­kaan nimis­töä suunnitellaan

Jää­lin Näp­pä­rin­kan­kaal­la on vireil­lä ase­ma­kaa­van laa­ti­mi­nen. Kaa­van suun­nit­te­lua­lu­ee­seen kuu­luu Jää­li­no­jan itä­puo­lel­la ja Lep­pio­jan ete­lä­puo­lel­la sijait­se­va raken­ta­ma­ton Näp­pä­rin­kan­kaan metsäalue.