Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta ei val­mis­tu tänä vuon­na

Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta ei ete­ne täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­mien mukaan. Haa­veet sil­lan val­mis­tu­mi­ses­ta tänä vuon­na on hau­dat­tu. – Vesi­lu­pa sil­las­ta on luvat­tu syys­kuul­le, mut­ta sen vali­tusai­ka ja muut asiat huo­mioi­den sil­taa ei ehdi­tä teh­dä täl­le vuo­del­le. Urak­ka­tar­jouk­set­kin pyy­det­tiin niin, että sil­lan tulee olla val­mis elo­kuus­sa 2020, ker­too Iin kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työ­tä tar­jol­la raken­nus- ja pal­ve­lua­loil­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hei­nä­kuun lopus­sa 21 300 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa (mukaan lukien lomau­te­tut), mikä on 1 100 työ­tön­tä (-5 pro­sent­tia) vähem­män kuin vuo­si sit­ten. Kiih­kein työt­tö­myy­den las­ku­vai­he on ohi, sil­lä työt­tö­mien mää­rä ei ale­ne yhtä mer­kit­tä­väs­ti kuin vii­me vuon­na ja vie­lä alku­vuo­des­ta. Työ­voi­man kysyn­tä on kui­ten­kin hyväl­lä tasol­la. Avoi­mia työ­paik­ko­ja oli TE-toi­mis­tos­sa tar­jol­la koko hei­nä­kuun aika­na noin 7 200 ja uusien paik­ko­jen mää­rä oli sel­väs­ti kor­keam­pi kuin vii­me kesä­nä.

Lue lisää


Sor­sa­jah­tiin läh­te­väl­le Nina Sep­pä­sel­le met­säs­tys on pit­kä­ai­kai­nen har­ras­tus – Keit­tiös­sä val­mis­tuu niin sor­sa­kas­ti­ket­ta kuin jänis­li­ha­pul­lia

Kun hoi­toa­lal­la työs­ken­te­le­vä kii­min­ki­läi­nen Nina Sep­pä­nen vaih­taa vapaal­le, suun­taa hän usein lap­suus­mai­se­miin­sa Suo­mus­sal­mel­le. Pys­sy ja pat­ruu­nat mukaan, tee­tä ter­mos­pul­loon ja suurs­naut­se­ri Hel­mi kave­rik­si. Met­säs­tä­mi­nen on ollut täl­le nai­sel­le tut­tua pik­ku­ty­tös­tä läh­tien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääPäät­tä­jäl­tä: Ilmas­toah­dis­tus­ta­ko?

Nyt on jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa alet­tu syyl­lis­tää nii­tä, jot­ka syyl­lis­tä­vät syyl­lis­tä­jiä sii­tä, että he eivät tee tar­peek­si ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä tor­ju­via teko­ja. Siis syyl­lis­tä­mi­ses­tä syyl­lis­tä­vät syyl­lis­ty­vät itse­kin syyl­lis­tä­mi­seen. Eihän täs­sä ole mitään jär­keä?

Lue lisää

Hölök­kä­ra­jat pape­ria Illin­juok­suis­sa

Per­jan­tai 16 elo­kuu­ta, Illin­juok­su­jen ilta. Väkeä alkaa ker­tyä jo vii­den jäl­keen, vaik­ka juok­sun start­ti on perin­tei­nen tasan puo­li seit­te­män. P-vih­ko­saa­ren ja Illin väli­ses­sä pou­ka­mas­sa näem­me Illin­juok­su­jen legen­dan Taa­vin rou­vi­neen kalo­ja nar­raa­mas­sa. Sää on juok­sul­le pas­se­lin läm­min, moni on pai­ta­hi­ha­sil­laan. Toi­sin on direk­to­raa­tin, Nöö­tin, Arin, Arjan ja kel­lo­mie­hen hal­lin­noi­mas­sa jury­ko­pis­sa. Siel­lä on nyt kuten kesäl­lä aina sau­na­kuu­ma. Jääh­dy­tys pan­naan pääl­le.


Raha­pe­lit viik­ko 33

Lot­to: 9, 13, 15, 17, 22, 25, 34. Lisä­nu­me­ro: 1. Plus­nu­me­ro: 8. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 3 kpl 62 814,39 e, 6 oikein 2 137,51 e, 5 oikein 46,13 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Viking Lot­to: 9, 10, 20, 23, 24, 34. Viking­nu­me­ro: 6. Plus­nu­me­ro: 6. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein 1 kpl 10 161 102,50 e, 6+0 oikein 122 923,00 e, 5+1 oikein 4 858,87 e, 5+0 oikein 784,89 e, 4+1 oikein 51,41 e, 4+0 oikein 21,22 e, 3+1 oikein 7,41 e, 3+0 oikein 3,75 e.

Euro­jack­pot: 7, 20, 35, 42, 44. Täh­ti­nu­me­rot: 3, 7. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 1 kpl 2 619 809,60 e, 5+0 oikein 231 159,60 e, 4+2 oikein 4 002,70 e, 4+1 oikein 259,90 e, 4+0 oikein 130,60 e, 3+2 oikein 39,60 e, 2+2 oikein 15,90 e, 3+1 oikein 15,90 e, 3+0 oikein 15,90 e, 1+2 oikein 7,30 e, 2+1 oikein 7,30 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 8 4 5 2 1 9 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 7 2 0 5 2 0 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 1 2 8 8 5 7 6. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: X21 12X 1XX 121X. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 5 kpl 65 287,59 e, 12 oikein 837,02 e, 11 oikein 45,43 e, 10 oikein 10,18 e.


Val­lan­ku­mous­ta ja uusia tuu­lia

Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mö (HTN) esit­tää vie­lä elo-syys­kuun vaih­tees­sa kevääl­lä ensi-iltan­sa saa­nut­ta musi­kaa­li­aan Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous. Näy­tök­set ovat Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la ja Oulus­sa Val­ve-salis­sa.Nel­jäl­le vam­mo­ja kola­ris­sa

Nel­jä hen­ki­löä louk­kaan­tui kol­men auton kola­ris­sa Hau­ki­pu­taal­la lau­an­tai­na aamu­päi­väl­lä kym­me­nen jäl­keen. Kola­ri sat­tui Nelos­tiel­lä Haa­ra­kan­kaan levik­keen poh­jois­puo­lel­la, kun poh­joi­sen suun­nas­ta…