Koro­na­vi­ruk­sen voi lie­vis­sä fluns­sa­oi­reis­sa sai­ras­taa kotona

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden ohjeen mukaan ter­vey­den­huol­toon tulee hakeu­tua koro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa. Lie­vä­oi­rei­sen koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din voi Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden ohjeen mukaan sai­ras­taa koto­na taval­li­sen fluns­san tapaan. Fluns­sa­oi­reis­sa kan­nat­taa teh­dä kau­pas­ta tai aptee­kis­ta ostet­ta­va koro­nan kotitesti.

Lue lisää

Ylikii­mingin kou­lu pal­kit­tiin ympäris­tö­työstään jo seitse­männen kerran

Ympä­ris­tö­kas­va­tus­jär­jes­tö FEE Suo­mi on myön­tä­nyt Yli­kii­min­gin kou­lul­le jäl­leen Vih­reän lipun osoi­tuk­sek­si kor­kea­ta­soi­ses­ta, suun­ni­tel­mal­li­ses­ta ja osal­lis­ta­vas­ta ympä­ris­tö­kas­va­tus­työs­tä. Vih­reä lip­pu myön­net­tiin toi­min­nas­ta Yli­kii­min­gin kou­lul­le jo seit­se­män­nen ker­ran. Kou­lu on teh­nyt ympä­ris­tö­työ­tä jo yli kym­me­nen vuo­den ajan.

Lue lisää“Heti piti läh­teä äänestämään”

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na. Iis­sä oli heti Nät­te­po­rin äänes­tys­pai­kan ovien avau­dut­tua kel­lo 12 kym­me­niä äänes­tä­jiä. Aina­kin alku näyt­ti vilk­kaal­ta, vaik­ka ylei­ses­ti pel­koa on alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin jää­mi­ses­tä alhaiseksi.

Lah­ja Kiut­tu ja Ire­ne Ravas­ka oli­vat päät­tä­neet läh­teä äänes­tä­mään heti ensim­mäi­se­nä ennakkoäänestyspäivänä. 

Lue lisää

Vaa­leis­sa vali­taan 79 alue­val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko Poh­jois-Poh­jan­maan asiois­ta – Puo­lue­pii­rien puheen­joh­ta­jat vas­taa­vat Ran­ta­poh­jan kysymyksiin

Suo­men ensim­mäi­set alue­vaa­lit ovat alka­neet ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä. Vaa­leil­la vali­taan alue­val­tuu­te­tut, jot­ka päät­tä­vät ter­vey­den­hoi­toon, sosi­aa­li­huol­toon ja pelas­tus­toi­meen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la vaa­leil­la valitaan…

Lue lisää“Har­vaan asu­tuil­la alueil­la tuli­si olla moniosaajia”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Perus­suo­ma­lais­ten Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja Ahti Moi­la­nen. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja niiden…


Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia­lue raken­ne­taan yhteistyöllä

Alue­vaa­li­päi­vä on 23.1., ja alue­val­tuus­tot aloit­ta­vat toi­min­tan­sa maa­lis­kuus­sa. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den sekä pelas­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuut siir­ty­vät hyvin­voin­tia­lu­eel­le vuo­den 2023 alus­ta. Muu­tok­sen val­mis­te­lu on kui­ten­kin jo pit­käl­lä. Minul­la on ollut tilai­suus seu­ra­ta sitä koh­tuul­li­sen lähel­tä laa­jan poliit­ti­sen seu­ran­ta­ryh­män 2. varapuheenjohtajana.


“Uusia mene­tel­miä ja toi­min­ta­mal­le­ja tulee kehittää”

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­­tuk­­ses­­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja Tomi Kais­mo. Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasavertainen…