Heik­ko sato nos­taa man­si­kan hin­nan pilviin

Man­sik­ka­sa­to­kausi alkaa ole­maan Ete­lä-Suo­mes­sa jo ohi, mut­ta poh­joi­ses­sa odo­tel­laan vie­lä man­si­koi­den kyp­sy­mis­tä. Tämän kesän man­sik­ka­sa­to on ollut niuk­ka koko maas­sa, niin myös Hau­ki­pu­taal­la Mik­ko­sen marjatilalla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työn ja arjen tasa­pai­no ja lii­kun­ta pitä­vät kehon kunnossa

Kons­ta Rii­pi­nen on toi­mi­nut fysio­te­ra­peut­ti­na nel­jän vuo­den ajan. Päi­vä­työn­sä hän tekee Poh­teel­la koti­hoi­dos­sa ikäih­mis­ten kans­sa. Lisäk­si hän myös omis­taa Iis­sä sijait­se­van Sali99 ‑kun­to­sa­lin yhdes­sä Niko Ukko­lan kans­sa. Poh­teen päi­vä­töi­den päät­tyes­sä alka­vat työt kun­to­sa­lin puolella.

Lue lisää

Val­ta­kun­nal­li­nen pesis­lei­ri näkyi myös Ran­ta­poh­jan alueella

His­to­rian suu­rin pesä­pal­lo­lei­ri jär­jes­tet­tiin Oulus­sa 8.7–13.7. Lei­ril­le osal­lis­tui jouk­kuei­ta ympä­ri Suo­men kai­ken kaik­ki­aan 130 kap­pa­let­ta. Lei­ril­lä kil­pai­le­vat D‑ikäiset eli 13–14 vuo­ti­aat pojat ja tytöt kil­pa- ja pelisarjoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesä­juh­lat sai­vat mart­ti­lai­set liikkeelle

Lau­an­tai­na juh­lit­tiin Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan kala­sa­ta­mas­sa perin­tei­siä kesä­juh­lia. Live­musiik­ki, tar­joi­lut ja pomp­pu­lin­na sai­vat pai­kal­li­set liik­keel­le san­koin jou­koin ja keli­kin suo­si kävi­jöi­tä sekä jär­jes­tä­jiä. 40:s juh­la­vuo­den ava­si Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Aar­ne Vuo­non­vir­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kisai­lua ja teke­mis­tä sekä pie­nil­le että isommille

650-vuo­ti­aan Iin kun­niak­si oli Olha­va­päi­vän tee­ma­na täl­lä ker­taa savot­ta, ovat­han met­sä­työt olleet alu­eel­la mer­kit­tä­vä tulon­hank­ki­mis­kei­no. Pie­nem­mil­le kävi­jöil­le oli tar­jol­la kil­pa-ajoa pol­kut­rak­to­reil­la ja rat­sas­tus­ta Sari Ket­tusen Bam­bi- ja Bee­rit-aasien seläs­sä sekä tie­tys­ti joka tapah­tu­man veto­nau­la pomppulinna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Pie­nois­mal­le­ja venei­den veis­tä­jiä kunnioittaen

Iiläis­läh­töi­sen, nykyi­sin Oulus­sa asu­van Kyös­ti Vil­min elä­mään puu­ve­neet ja nii­den veis­tä­jät ovat kuu­lu­neet jo aivan pie­nes­tä pitäen, sil­lä hänen isän­sä raken­si itse­kin koti­tar­ve­ve­nei­tä. Lisäk­si Kyös­ti-poi­kaa veti puo­leen­sa nykyi­sen Nät­te­po­rin pai­kal­la sijain­nut vene­veis­tä­mö, mis­sä Pet­te­ri Kin­nu­nen raken­te­li vesil­le käy­piä kul­ku­pe­le­jä enemmänkin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hen­na Anun­til­le kol­mois­voit­to ja Mai­ja Kum­pu­la maa­il­man­ti­las­ton kär­keen 200 metrillä

Vii­me vii­kon­lop­pu­na kisat­tiin Oulus­sa Suo­men Aikui­sur­hei­li­joi­den SM-kisat ja kisois­sa oli muka­na urhei­li­joi­ta laa­jas­ti Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Oulun Pyrin­töä edus­ta­va hau­ki­pu­taa­lai­nen Hen­na Anun­ti voit­ti 45-vuo­tiai­den sar­jois­sa kor­keus­hy­pyn (155), pituus­hy­pyn (4.72) ja 80 met­rin aidat (13.20) ja kuu­las­sa hän sijoit­tui vii­den­nek­si tulok­sel­la 9.10. Kor­keus­hy­pys­sä Anun­ti yrit­ti vie­lä ylit­tää kor­keu­den 161, mut­ta pudot­taen sen kol­me ker­taa. Tulok­seen­sa hän oli kui­ten­kin tyy­ty­väi­nen, kuten myös sii­hen, että sai kisa­ta terveenä.