Yli-Ii

“Muis­te­lu ei ole sota­kiih­koi­lua vaan kii­tos­ta”

Tal­vi­so­dan syi­tä ja tapah­tu­mia sekä eten­kin sen päät­ty­mis­tä ker­rat­tiin Yli-Iis­­sä jär­jes­te­tys­sä muis­toil­las­sa, jon­ka aluk­si las­ket­tiin sep­pe­le san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­mer­kil­le. Yli-Iin san­ka­ri­hau­dois­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Muis­te­lu ei ole sota­kiih­koi­lua vaan kii­tos­ta”

Tal­vi­so­dan syi­tä ja tapah­tu­mia sekä eten­kin sen päät­ty­mis­tä ker­rat­tiin Yli-Iis­­sä jär­jes­te­tys­sä muis­toil­las­sa, jon­ka aluk­si las­ket­tiin sep­pe­le san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­mer­kil­le. Yli-Iin san­ka­ri­hau­dois­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iihin suun­ni­tel­laan kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa – Samal­la esiin nousi myös asu­kas­tu­van perus­ta­mi­nen

Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä ja sosi­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen tar­vet­ta on pal­jon Yli-Iin alu­eel­la, eikä työ­paik­ko­ja ole löy­ty­nyt akti­voin­ti­suun­ni­tel­mien­kaan jäl­keen. Nyt Oulun kau­pun­ki pyr­kii yhdes­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa puut­tu­maan tilan­tee­seen, ja apua hae­taan muun muas­sa yli-iiläi­sil­tä yhdis­tyk­sil­tä sekä seu­ra­kun­nal­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-iiläi­set eivät enää suos­tu ole­maan kau­pun­gin heit­to­pus­si­na – Pal­ve­lui­den supis­ta­mis­esi­tyk­set sai­vat asuk­kaat kiu­kus­tu­maan

Yli-Iin asu­ka­sil­las­sa esi­tel­tiin alu­een oma visio, jol­la kur­ko­tel­laan posi­tii­vi­sin mie­lin tule­vaa koh­ti. Pääl­lim­mäi­se­nä tun­tee­na illas­sa oli kui­ten­kin suo­ra­nai­nen kiuk­ku ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sä­ta­lous hui­pul­ta koh­ti tasai­sem­pia aiko­ja – Ran­ta­poh­jan alu­een met­sä­no­mis­ta­jil­le vii­me vuo­del­ta­kin mil­joo­na­tu­lot

Vuo­si 2018 oli yksi­tyi­sil­le met­sä­no­mis­ta­jil­le koko met­sä­sek­to­rin tavoin huip­pu­vuo­si, eikä tah­ti kor­jui­den osal­ta vie­lä vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­la hii­pu­nut. Yli-Iin met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin kylä­kou­lut sekä Keis­kan kou­lu Oulun sääs­tö­lis­tal­la – Yli-Iis­sä sääs­tö­jä syn­tyi­si kes­kit­tä­mäl­lä kaik­ki pal­ve­lut kou­lul­le

Ulko­puo­li­nen arvioit­si­ja on koon­nut 50 mil­joo­nan euron sääs­töt Oulun kau­pun­gin eri toi­mia­loil­ta. Jo val­mis­te­lus­sa ole­vien sopeut­ta­mis­toi­mien rin­nal­le on nos­tet­tu ehdol­le uusia toi­men­pi­tei­tä ja sääs­tö­koh­tei­ta. Sääs­tö­jä etsi­tään 120 eril­li­sen toi­men­pi­teen voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väes­tön­ke­hi­tys yhte­nä ulkoi­sen arvioin­nin sääs­tö­jen perus­ta­na

Ulkoi­sen arvioin­nin perus­tee­na on käy­tet­ty ver­tai­lua mui­hin kun­tiin, tark­kail­tu omaa kehi­tys­tä, kuten pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­mää­riä eli eri ikäis­ten oulu­lais­ten mää­riä, haas­ta­tel­tu kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä ja nojat­tu kon­sult­tien omaan osaa­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus