Yli-Ii

Poh­de kar­sii eni­ten Kui­va­nie­mel­tä ja Yli-Iis­tä – Päi­vä­ai­kai­nen päi­vys­tys säi­ly­mäs­sä Iis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Kiimingissä

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een joh­to esit­te­li vii­me vii­kol­la tuot­ta­vuus- ja talou­del­li­suus­oh­jel­man. Se sisäl­tää run­saas­ti pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­tu­ja toi­mia, joil­la etsi­tään jopa 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­jä, joil­la on vai­ku­tuk­sia pait­si alu­een asuk­kai­siin myös hen­ki­lös­töön. Osto­pal­ve­lui­ta vähen­ne­tään mer­kit­tä­väs­ti sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den eri osa-alueilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iis­sä toi­vo­taan kau­pun­gil­ta posi­tii­vi­sia uuti­sia omal­le kylälle

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta jär­jes­ti Yli-Iis­sä asu­ka­sil­lan, jos­sa esi­tel­tiin kau­pun­gin tar­joa­mia rahal­li­sia avus­tus­muo­to­ja, Lea­de­rin myön­tä­miä avus­tuk­sia ja Onni-pal­ve­lu­lii­ken­net­tä. Oli­ko vika aiheis­sa vai onko Yli-Iin kur­jis­ta­mi­nen teh­nyt teh­tä­vän­sä, kun vain kou­ral­li­nen asuk­kai­ta oli tul­lut pai­kal­le aihei­ta kuuntelemaan?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Ii Cup 2024 osa 3: Reyk­ja­vik pala­si mes­ta­rik­si Kilpasarjassa

Uta­jär­ven hal­lis­sa riit­ti sisäl­lä­kin pak­kas­ta yli ‑20 astet­ta, kun ulko­na luke­mat hui­te­li­vat vie­lä rei­lum­mis­sa luke­mis­sa. Uudis­te­tun loh­ko­jaon myö­tä hal­lil­la riit­ti puu­laa­ki­tun­nel­man mukais­ta pöhi­nää koko päi­vän, RB Kar­hu­kai­sen kios­kin pal­vel­les­sa asiak­kai­ta. Tuo­ma­rei­na toi­mi­vat koko päi­vän ammat­ti­mie­het Ilk­ka Rin­ne ja Jari Val­ta sekä Uta­jär­ven hal­li­mes­ta­rit piti­vät jään huippuiskussa.

Lue lisää

Yli-Ii Cup 2024 osa 1: Kuja­jus­seil­la kul­tai­nen helmikuu!

Alku­loh­ko: Savot­ta­mie­his­sä ja Jät­kän rai­dos­sa sekä Jakus­sa pela­tuis­sa kah­des­sa puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lus­sa haet­tiin ase­tel­mia illan välie­rä­hui­pen­tu­maan Yli-Iin kou­lul­le. Pil­li­pii­pa­ri­na hää­ri ammat­ti­tuo­ma­ri Ilk­ka Rin­ne ja kent­tä­mes­ta­rin vakans­sia hoi­ti Tapa­ni Päk­ki­lä. Aamu­tui­maan pak­ka­nen rap­sah­te­li rei­lun ‑20 asteen luke­mis­sa ja edel­li­sil­tayö­nä kent­tä­mes­ta­rien paik­kaa­mat rai­lot pysyi­vät visus­ti kiinni. 

Lue lisää

Yli-Ii Cup 2024 osa 2: Kuja­Jus­sit mes­ta­reik­si ennä­ty­sy­lei­sön edes­sä uudes­sa Kilpa2-sarjassa

Lau­an­tain 11.2. Kil­pa2-sar­ja pelat­tiin Yli-Iin kou­lul­la aamus­ta iltaan saak­ka. Kent­tä­mes­ta­ri­na toi­mi tut­tuun tyy­liin Juha Päk­ki­lä. Alku­loh­kon pelit vihel­si ammat­ti­mies Jari Val­ta. Kaik­ki vii­si jouk­kuet­ta oli­vat samas­sa Uit­to­mies­ten loh­kos­sa ja koh­ta­si­vat toi­sen­sa ker­ran. Loh­kon voit­ta­jak­si mars­si voit­to­mat­to­ma­na iiläi­nen Del­tan poruk­ka, joka uit­ti pal­loa maa­liin terä­väl­lä tehokkuudella. 


Oulun kau­pun­ki myy kiinteistöjään

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­jaos­to päät­ti, että Oulun kau­pun­ki lait­taa myyn­tiin usei­ta omis­ta­mi­aan kiin­teis­tö­jä. Myy­tä­vien kiin­teis­tö­jen jou­kos­sa on usei­ta Ran­ta­poh­jan alu­een jul­ki­sia raken­nuk­sia. Myyn­tiin ase­te­taan muun muas­sa Pal­ve­lu­kes­kus Jaa­ran­kar­ta­no Kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus, Simp­pu­lan­kar­ta­no Hau­ki­pu­taal­la, Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­te, Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kus Yli-Iis­sä, Päi­vö­lä­ko­ti Yli­kii­min­gis­sä, Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­te, Yli-Iin kir­jas­to sekä Hau­ki­pu­taan, Yli-Iin, Yli­kii­min­gin ja Kii­min­gin paloasemat. Sop­pa meni Yli-Iis­sä kuin kuu­mil­le kiville

Yli-Iin Punai­nen Ris­ti jär­jes­ti ystä­vän­päi­vä­nä Salen piha­maal­la tapah­tu­man, jos­sa oli tar­jol­la jau­he­li­ha­keit­toa, kah­via, mehua, tee­tä ja pul­laa. Tapah­tu­ma oli Yli-Iin SPR:n puheen­joh­ta­ja Mer­ja Kir­ja­vai­sen mukaan menes­tys, vaik­ka keli ei aivan suosinut.