Yli-Ii

Kuka on Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi 2024?

Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pe­jä yhdis­tää ensin­nä­kin val­mius hul­lut­te­luun ja haus­kaan kesä­tyyp­pi-jut­tuun mukaan läh­te­mi­nen, mut­ta sen lisäk­si hei­tä yhdis­tää koti­seu­tu­rak­kaus ja ylpeys omaa koti­seu­tu­aan koh­taan. Ran­ta­poh­jan aluet­ta onkin edus­ta­mas­sa jouk­ko per­soo­nia niin Kel­los­ta, Hau­ki­pu­taal­ta, Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä kuin Kii­min­gis­tä, Jää­lis­tä, Yli­kii­min­gis­tä kuin Yli-Iistäkin.

Lue lisää

Seik­kai­lu­po­lul­ta kivi­kau­ti­sel­le luontoretkelle

Kie­ri­kin kesä­kau­den aluk­si avat­tiin Mui­nais­kes­kuk­sen uusi näyt­te­ly Luon­to­ret­ki kivi­kau­del­le sekä vie­tet­tiin Seik­kai­lu­päi­vä-tapah­tu­maa, joka tar­jo­si eten­kin lap­sil­le sekä tie­toa luon­nos­ta ja kivi­kau­des­ta että kivi­kau­tis­ten tai­to­jen opet­te­lua. Toi­min­nan ohes­sa saat­toi myös pais­tel­la tik­ku­pul­lia tai mak­ka­raa sekä nau­tis­kel­la noki­pan­nus­sa kei­te­tys­tä kahvista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teke­mis­tä ja koh­tei­ta kesän viet­toon lähiympäristössä

Kesäl­lä ei Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tar­vit­se tyl­sis­tyä, sil­lä pal­jon teke­mis­tä löy­tyy aina urhei­lus­ta museo­vie­rai­lui­hin asti. Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa kesäk­si usei­ta eri lei­re­jä ja kurs­se­ja, mut­ta myös edul­lis­ta ja ilmais­ta teke­mis­tä on run­saas­ti tarjolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Onni-pal­ve­lu­lii­ken­teen kesä­lii­ken­ne supistui

Onni-pal­ve­lu­lii­ken­ne siir­tyi 3.6. alkaen kesän aika­tau­lui­hin. Pal­ve­lu­lii­ken­ne­lin­ja 9 ajaa Yli-Iin rei­tit vain tilaus­ten perus­teel­la maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 7.00, 12.00 ja 15.30. Yli-Iin rei­teil­le kyy­ti on tilat­ta­va mat­kaa edel­tä­vä­nä päivänä.

Lue lisää


Beach vol­ley ‑kent­tä val­mis­tui Yli-iihin

Yli-iiläi­set sai­vat kai­paa­man­sa beach vol­ley ‑ken­tän möl­jän uima­ran­nal­le. Kent­tä saa­tiin raken­net­tua val­miik­si vii­me vii­kol­la. Ken­tän raken­ta­mi­ses­ta vas­ta­si Juha Päk­ki­lä. Beach vol­ley ‑kent­tä eli ran­ta­len­to­pal­lo­kent­tä sijait­see Möl­jän uima­ran­nal­la Ahvenniementiellä. 


Kuun­te­le veloi­tuk­set­ta Ran­ta­poh­jan Päi­vän leh­teä, myös näköis­leh­ti on auki ja kesä­leh­ti­kin ilmes­tyi, huh huh

Ran­ta­poh­jan 6.6.2024 näköis­leh­ti on kaik­kien vapaas­ti luet­ta­vis­sa, mut­ta kan­nat­taa tutus­tua myös Ran­ta­poh­jan digi­pal­ve­lun Päi­vän leh­­ti-osioon. Klik­kaa itse­si näköis­leh­teen sivul­la oikealla…


Jouk­ko­lii­ken­teen kesä­ai­ka­tau­lut tuli­vat voi­maan — lop­pu­vuon­na uudis­tu­vat myös lip­pu- ja maksujärjestelmät

JOUKKOLIIKENTEEN kesän aika­tau­lut astui­vat voi­maan 3. kesä­kuu­ta. Aika­tau­lut ovat voi­mas­sa elo­kuun 6. päi­vään asti. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vai­ku­tuk­set näky­vät Iis­sä, Mar­tin­nie­mes­sä sekä Kii­min­gis­sä, jois­sa kul­kee kesäl­lä vähem­män lin­jo­ja. Iihin ajaa lin­ja 23B, Mar­tin­nie­meen lin­jat 20B ja 20N ja Kii­min­kiin aja­vat lin­jat 35B, 35BK ja 35N. Hau­ki­pu­taal­la lin­ja 26 ajaa kesän alus­sa hie­man muu­ta kesää enem­män vuoroja.


Rie­mu­yli­op­pi­lai­den jäl­leen­nä­ke­mi­sen riemua

Kun kevääl­lä 1974 Kii­min­gin lukion yli­op­pi­laat lait­toi­vat pää­hän­sä yli­op­pi­las­la­kit, tun­nel­ma oli juh­lal­li­sen rie­mu­kas ja osin hai­kea­kin, sil­lä pit­kän kou­lu­tai­pa­leen yhdes­sä kul­ke­neen nuo­ri­so­jou­kon mat­ka eri puo­lil­le Suo­mea alkoi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus