Yli-Ii

Maa­lis­maa vei vies­ti­mes­ta­ruu­den Yli-Iissä

Yli-Iis­sä Maa­lis­maan jouk­kue joh­ti täpä­räs­ti puu­laa­kisprint­ti­vies­ti­ki­saa sen alus­ta lop­puun saak­ka. Maa­lis­sa voit­ta­neen jouk­ku­een ja toi­sek­si tul­leen ero oli vai­vai­set kuusi sekun­tia. Nase­van jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa tsemp­pi-pokaa­lil­la pal­kit­tiin Kar­hu­koplan nuo­re­kas ja reip­paas­ti esiin­ty­nyt joukkue. 

Lue lisää

Kylä­toi­min­ta jat­kuu Leuvalla

Leu­val­la jär­jes­tet­tiin taas vii­me lau­an­tai­na perin­tei­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma. Las­ten hiih­to­ki­sat kerä­si­vät lap­sia ladul­le. Saap­paan­heit­to ja naru­tuso­li­vat myös suo­sit­tu­ja. Lumi­ses­sa sääs­sä vie­tet­ty päi­vä sujui mukavasti.

Lue lisää

Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Pent­ti Kupari

Nimi: Pent­ti Kupa­ri. Ikä: 50. Puo­lue: Vapau­den liit­to. Asuin­paik­ka: Yli-Ii. Per­he­suh­teet: Avio­lii­tos­sa. Ammat­ti: Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja Diplo­mi-insi­nöö­ri. Har­ras­tuk­se: Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen, lii­kun­ta, kirjoittaminen…


Vas­taus val­tuus­toa­loit­tei­siin: Oulun kau­pun­ki ei pys­ty vai­kut­ta­maan säh­kön hintaan

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sai­ja Hyvö­sen (ps.) ja mui­den alle­kir­joit­ta­mas­sa val­tuus­toa­loit­tees­sa esi­tet­tiin, että Oulun Ener­gia ja sen omis­ta­ja Oulun kau­pun­ki sel­vit­tä­vät, voi­daan­ko Oomi Ener­gian omis­ta­jaoh­jauk­sen kaut­ta vai­kut­taa oulu­lai­siin koti­ta­louk­siin ja yri­tyk­siin myy­tä­vän säh­kön hin­nan koh­tuul­lis­ta­mi­seen. Hin­taa voi­tai­siin koh­tuul­lis­taa esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä Oulun Ener­gial­le tule­via myyn­ti­voit­to­ja siten, että säh­kön kulut­ta­ja­hin­nal­le ase­te­taan koh­tuul­li­nen hintakatto.

Myös Mik­ko Rau­das­kos­ki (vas.) kysyi jät­tä­mäs­sään val­tuus­toa­loit­tees­sa, mitä eri mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la on vai­kut­taa Oulun Ener­gia Oy:n myyn­nin hin­taan asiak­kail­leen tai miten Oulun Ener­gia voi tar­vit­taes­sa irtau­tua Oomin jäse­nyy­des­tä, mikä­li Oomis­ta ei ole talou­del­lis­ta hyö­tyä Oulun Ener­gian omis­ta­jil­le. Molem­mat val­tuus­toa­loit­teet jätet­tiin vii­me vuo­den lopulla.


Poro­ki­sat kerä­si­vät val­ta­van yleisömäärän

Har­voin pak­kau­tuu yli-iiläi­sel­le suol­le sel­lais­ta ihmis­ten mää­rää kuin vii­kon­lop­pu­na Yli-Iis­sä jär­jes­tet­tyä Porocup ‑osa­kil­pai­lua seu­raa­maan. Eten­kin sun­nun­tai­na aje­tut välie­rät ja ylei­sen sekä kuu­man sar­jan finaa­lit koko­si­vat val­tai­san ylei­sö­mää­rän seu­raa­maan poro­jen kii­vas­ta menoa ja naut­ti­maan kisa­ra­vin­to­lan antimista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun alu­eel­la 23 ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa, Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kuusi

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na 22. maa­lis­kuu­ta ja päät­tyy tiis­tai­na 28.3. Ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la 23 pai­kas­sa. Oulun poh­jois­puo­lel­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la äänes­tys­paik­ko­ja on kuusi. Ennak­koon äänes­tää voi mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennakkoäänestyspaikassa. 


Alu­eel­li­sis­ta toi­min­ta­ra­hois­ta pää­tök­set. 10 pro­sent­tia nipis­tet­tiin vie­lä kai­kis­ta loppusummista

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta päät­ti yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­lis­ten toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta kokouk­ses­saan hel­mi­kuun lopul­la. Pää­tök­set teh­tiin esi­tys­ten poh­jal­ta, jot­ka oli sor­vat­tu alu­eel­li­sis­sa asu­ka­sil­lois­sa. Kai­kis­ta hyväk­syt­ty­jen esi­tys­ten lop­pusum­mas­ta nipis­tet­tiin lopul­ta vie­lä 10 pro­sent­tia asias­ta teh­dyn lin­jauk­sen mukai­ses­ti. Leik­kauk­sis­ta ker­ty­vä koko­nais­sum­ma koh­den­ne­taan lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan myön­tä­miin lop­pu­vuo­den koh­dea­vus­tuk­siin koko alueella.


Vuo­den 2023 kult­tuu­ria­vus­tuk­set on jaettu

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut tukee vuo­sit­tain avus­tuk­sil­la tai­teen ja kult­tuu­rin toi­mi­joi­ta sekä tai­teen ammat­ti­lai­sia ja hei­dän muo­dos­ta­mi­aan ryh­miä. Vuon­na 2023 avus­tuk­sia jaet­tiin yhteen­sä 412 209 euroa 151 haki­jal­le. Pää­tök­sen avus­tuk­sen saa­jis­ta teki kulttuurijohtaja.