Yli-Ii

Kuvia Yli-Iis­tä

Mari Hurs­kai­nen on lähet­tä­nyt Ran­ta­poh­jan käy­tet­tä­väk­si usei­ta van­ho­ja kuvia Yli-Iistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sil­loin, kun mie­het oli­vat rau­taa – Kun­nia­no­soi­tus Iijoen lauttaajille

Yli-Iin Maa­lis­maal­la raken­ne­taan toi­se­na kevää­nä peräk­käin tal­koil­la mas­sii­vis­ta tuk­ki­laut­taa, jol­la las­ke­taan 11 mie­hen voi­min jokea alas 17 kilo­met­rin mat­kan tou­ko­kuun 21. päi­vä­nä. Raken­net­ta­va tuk­ki­laut­ta koos­tuu noin 70 suu­res­ta tukis­ta ja lau­tan koko­nais­pai­no on noin 30 ton­nia. Suu­res­ta koos­taan huo­li­mat­ta laut­ta on pal­jon pie­nem­pi kuin ne, joil­la aika­naan 1700- ja 1800-luvuil­la las­ket­tiin Iijo­kea alas jopa Puo­lan­gal­ta saak­ka. Lisäk­si val­mis­tus­me­ne­tel­mät oli­vat sil­loin mel­koi­sen eri­lai­set, kone­voi­maa ei ollut apuna. 

Lue lisää

Poh­teen verk­ko­ky­se­ly sote-pal­ve­luis­ta on kerän­nyt run­saas­ti vastauksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue eli Poh­de kerää par­hail­laan mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­taan, jos­sa käsi­tel­lään sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­tä ja mää­rää. Asuk­kail­le suun­nat­tu verk­ko­ky­se­ly on auki 17.5. saak­ka osoit­tees­sa https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus/
Kor­jaus

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een eli Poh­teen Ran­ta­poh­jan alu­een pal­ve­luis­ta ker­to­vas­sa jutus­sa (RP 25.4.) oli vir­heel­lis­tä tie­toa aina­kin Yli-Iin ja Kui­va­nie­men pal­ve­luis­ta. Jutus­sa ker­ro­taan, että Kui­va­nie­mes­sä oli­si lää­kä­rin vas­taan­ot­to ja äitiys­neu­vo­lan pal­ve­lui­ta, mut­ta näin ei todel­li­suu­des­sa ole. Yli-Iis­sä ei myös­kään ole mm. lää­kä­rin palveluita.


Eeva-Maria Park­ki­nen raken­nus­lau­ta­kun­nan puheenjohtajaksi

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Eeva-Maria Park­ki­nen (kesk.) Yli­kii­min­gis­tä nimet­tiin Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jak­si maa­nan­tain val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Park­ki­nen on aiem­min ollut raken­nus­lau­ta­kun­nan jäsen. Raken­nus­lau­ta­kun­nan jäse­nek­si valit­tiin Mer­ja Rasin­kan­gas (ps.), joka aiem­min toi­mi lau­ta­kun­nas­sa puheen­joh­ta­jan tehtäviä.


Polii­si val­voo vapun juhlintaa

Polii­si val­voo tehos­te­tus­ti vapun juh­lin­taa ja pyr­kii estä­mään häi­riöi­tä ja lait­to­muuk­sia ennal­ta suo­si­tuil­la vapun­viet­to­pai­koil­la. Polii­sin teh­tä­vä­mää­rät lisään­ty­vät kesää koh­den, ja vap­pu on polii­sil­le tjo taval­lis­ta kii­rei­sem­pää aikaa. Sil­loin Oulun polii­si­lai­tok­sel­la on enem­män häly­tys­teh­tä­viä kuin kes­ki­mää­rin vii­kon­lop­pui­sin, eten­kin jos sää on hyvä.