Yli-Ii

Mui­nai­suu­den sel­viy­ty­jät mit­te­li­vät ensim­mäis­tä ker­taa Kie­ri­kin jättipelissä

Kie­ri­kis­sä pelat­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na Mui­nai­suu­den sel­viy­ty­jät –pelin tes­ti­kier­ros. Osal­lis­tu­jia oli muka­na päi­vän aika­na noin 50, jot­ka jakaan­tui­vat 17 eri jouk­ku­ee­seen. kaik­ki­aan Kie­ri­kin päi­väs­sä oli kävi­jöi­tä 189. Pelaa­jat jaet­tiin kol­meen eri kylään, ja he kerä­si­vät omal­le kyläl­leen pelis­sä kuvit­teel­li­sia resursseja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­sä­no­mis­ta­jat tyy­ty­mät­tö­miä metsäkeskusteluun

Met­sä­mies­ten Sää­tiö tila­si Talous­tut­ki­mus Oy:ltä tut­ki­muk­sen sii­tä, mitä miel­tä Suo­men yli 600 000 met­sä­no­mis­ta­jaa ovat jul­ki­ses­ta met­sä­kes­kus­te­lus­ta. Tut­ki­muk­seen vas­ta­si 1 084 met­sä­no­mis­ta­jaa maa­lis­kuus­sa 2024. Otan­ta teh­tiin Met­sä­no­mis­ta­ja 2020 ‑tut­ki­muk­sen mukai­se­na vas­taa­jan asuin­pai­kan, iän ja met­sä­no­mis­tus­pin­ta-alan mukaan. Koko­nais­tu­los­ten osal­ta kes­ki­mää­räi­nen vir­he­mar­gi­naa­li on noin 3,2 pro­sent­tiyk­sik­köä suuntaansa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ylei­sur­hei­lu­ki­sat Yli-Iissä

Yli-Iin Nase­va jär­jes­tää kai­kil­le avoi­met ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut lau­an­tai­na 20.7. kel­lo 12 Yli-Iin urhei­lu­ken­täl­lä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kisa­pai­kal­la puo­li tun­tia ennen kil­pai­lu­jen alka­mis­ta tai ennak­koon Jou­ni Lapin­kan­kaal­le.

Lue lisää

Wer­ner­kin tila­si Rantapohjan

Ran­ta­poh­jas­ta 24.11.1977: Sii­hen aikaan, kun kame­roi­hin lai­tet­tiin sala­ma­lai­te, sat­tui että tuli kova ukko­se­nil­ma ja sala­ma löi kovas­ti. 5‑vuotias Mau­ri ajat­te­li, että hän menee ulos, niin ukko­nen ottaa hänes­tä kuvan. Tuu­mas­ta toi­meen, meni ulos. Vet­tä satoi kovas­ti ja äiti huo­ma­si pojan sei­so­van satees­sa ja huusi: “Tule heti sisäl­le!” Samas­sa sala­ma väläh­ti, poi­ka tuli sisäl­le sil­mät ilos­ta lois­taen ja sanoi: “Ukko­nen otti minus­ta kuvan!” A.N.Yli-Olhava

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Varo­ja kasaan ahte­ria piinaamalla

Ran­ta­poh­jas­ta 31.5.1979: Isä tapa­si käy­dä jär­ven ran­nal­la 3‑vuotiaan poi­kan­sa kans­sa ja lap­si oli tot­tu­nut näke­mään, kun tuu­li ja jär­ven pin­ta aal­toi­li. Sit­ten ker­ran, kun he taas meni­vät ran­taan, oli jär­vi pei­li­tyy­ni, jol­loin poi­ka tuu­ma­si har­vak­seen, että setä on lii­man­nut sen.

J.P. Hau­ki­pu­das

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuka on Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi 2024?

Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pe­jä yhdis­tää ensin­nä­kin val­mius hul­lut­te­luun ja haus­kaan kesä­tyyp­pi-jut­tuun mukaan läh­te­mi­nen, mut­ta sen lisäk­si hei­tä yhdis­tää koti­seu­tu­rak­kaus ja ylpeys omaa koti­seu­tu­aan koh­taan. Ran­ta­poh­jan aluet­ta onkin edus­ta­mas­sa jouk­ko per­soo­nia niin Kel­los­ta, Hau­ki­pu­taal­ta, Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä kuin Kii­min­gis­tä, Jää­lis­tä, Yli­kii­min­gis­tä kuin Yli-Iistäkin.