Yli-Ii

Vii­kin­kien ja mam­mut­tien markkinat

Mui­nais­mark­ki­nat ovat perin­tei­ses­ti Kie­rik­ki­kes­kuk­sen vuo­den pää­ta­pah­tu­ma, jos­sa par­haim­pi­na vuo­si­na on käy­nyt tuhan­sia vie­rai­li­joi­ta. Tänä vuon­na mark­ki­na­lau­an­tain huo­no keli rokot­ti kävijämäärää,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koti­rin­ta­man elä­mää yksiin kan­siin – Eva­kot toi­vat Tan­ni­laan­kin muka­naan uut­ta kult­tuu­ria ja uuden­lai­sia tapoja

Itse­näi­syys­päi­vä­nä jul­kais­ta­va koti­rin­ta­man nais­ten ja per­hei­den elä­mää käsit­te­le­vä kir­ja sai alkun­sa vuon­na 2019, kun sotien aika­na Lot­ta Svärd ‑jär­jes­tös­sä toi­mi­nut pudas­jär­vi­nen Hel­mi Hii­to­la pyy­si Hilk­ka Park­ki­sen­nie­meä kokoa­maan aineis­toa sotien aika­na koti­rin­ta­mal­la nais­ten teke­mäs­tä työs­tä Pudas­jär­vel­lä ja sen lähialueilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hei­nä­kuun tans­sit käyn­nis­tyi­vät Tannilassa

Tan­ni­lan maa- ja koti­ta­lous­seu­ran vuo­sit­tai­set hei­nä­kuun tans­sit käyn­nis­tyi­vät kuun ensim­mäi­se­nä per­jan­tai-ilta­na kir­jai­mel­li­ses­ti kuu­mis­sa tun­nel­mis­sa, sil­lä läm­pöä riit­ti niin sisäl­lä tans­si­sa­lis­sa kuin ulko­na­kin. Tans­si­joi­ta illan ylen läm­min ilma ei sil­ti estä­nyt käyt­tä­mäs­tä tilai­suut­ta hyväk­seen, vaan hätäi­sim­mät ehti­vät oven taka­na käy­dä ripaa kokei­le­mas­sa jo puo­li tun­tia ennen tilai­suu­den alkua. Mah­dol­li­suut­ta kokoon­tu­mi­seen ja tut­ta­vien tapaa­mi­seen sekä tans­si­sa­lis­sa pyö­räh­te­le­mi­seen ovat­kin niin kylä­läi­set kuin lukui­sat seu­dun mök­ki­läi­set ehti­neet jo kai­va­ta, tans­se­ja kun talol­la ei muul­loin jär­jes­te­tä­kään kuin vuo­sit­tain heinäkuussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTai­de­huo­vu­tuk­sen hel­miä esil­lä Kierikissä

Huo­vu­te­tut tai­de­teok­set koris­ta­vat Kie­rik­ki­kes­kuk­sen sei­niä kesä­kau­den ajan. Näyt­te­lyn nimi Luon­nos­ta viit­taa tai­tei­li­ja Asta Siu­ruan tär­keim­pään ins­pi­raa­tion läh­tee­seen. Monet töis­tä ovatkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Iin 90-vuo­tias kirk­ko on huo­lel­la vaa­lit­tu – Lasi­maa­lauk­set ja huo­vu­te­tut kirk­ko­teks­tii­lit tuo­vat kirk­koon läm­min­tä tunnelmaa

Kun Yli-Iin kirk­ko vihit­tiin käyt­töön­sä 10.7.1932, ker­ro­taan liik­keel­lä olleen perä­ti 1 500 yli-iiläis­tä. Kirk­ko oli täyn­nä väkeä, samoin kir­kon ympä­ris­tö. Kävi­jöi­tä riit­ti myös uudel­le hau­taus­maal­le, joka otet­tiin käyt­töön samal­la päivämäärällä.