Yli-Ii

Nos­tal­gi­aa

Kii­tos yli­kii­min­ki­läi­sel­le tai­tei­li­jal­le Sam­po Kaik­ko­sel­le. Hän nos­ti jokin aika sit­ten sosi­aa­li­ses­sa medias­sa esil­le Yli­kii­min­gin kun­nan van­hat net­ti­si­vut ajal­ta ennen kuntaliitosta.…

Lue lisää

Mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin on varau­dut­ta­va jo nyt – Suun­ni­tel­luis­ta säh­kö­kat­kois­ta ei vält­tä­mät­tä ilmoi­te­ta etukäteen

Jos Olki­luo­to 3:n tuo­tan­to ei pyö­räh­dä kun­nol­la käyn­tiin, on erit­täin toden­nä­köis­tä, että tule­va­na tal­ve­na jou­du­taan tur­vau­tu­maan suun­ni­tel­tui­hin kah­den tun­nin säh­kö­kat­koi­hin, jot­ta säh­kö­verk­ko saa­daan pysy­mään vakaa­na. Näin usko­vat myös Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la, ver­kos­to­pääl­lik­kö Jou­ni Perä­lä sekä Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan Juha Sipo­la. Lisäk­si tilan­tee­seen vai­kut­ta­vat eri­tyi­sen se, tulee­ko tal­vel­la pit­kiä, tuu­let­to­mia pak­kas­jak­so­ja. Myös muun muas­sa Nor­jan vesi­ti­lan­ne antaa oman maus­teen­sa sähkömarkkinoihin.

Lue lisää

Kansain­vä­listen muusi­koi­den kon­sert­ti Kierik­ki­kes­kuksessa – Kon­sert­ti aloit­taa tal­vi­kau­den tai­teel­li­sen kokonaisuuden

Kie­ri­kin isän­päi­vän­kon­ser­tis­sa esiin­tyy kak­si Oulus­sa asu­vaa klas­si­sen musii­kin huip­pu­muusik­koa, pia­nis­ti-sävel­tä­jä Mika Rän­nä­li ja oop­pe­ra­lau­la­ja-viu­lis­ti Vir­pi Räi­sä­nen. Yhteis­työs­sä Kie­rik­ki ry:n kans­sa Kie­rik­ki­kes­kus tar­jo­aa har­vi­nai­sen tilai­suu­den naut­tia huip­pu­ta­son kan­sain­vä­lis­ten muusi­koi­den kon­ser­tis­ta Yli-Iin luon­non keskellä.


Nuo­ri­so­val­tuus­toon ennä­tys­mää­rä hakemuksia

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONEn kak­si­vuo­ti­nen toi­mi­kausi päät­tyy vuo­den lopus­sa. Haku nuo­ri­so­val­tuus­ton seu­raa­val­le toi­mi­kau­del­le päät­tyi loka­kuun lopus­sa. Oulun nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lei­hin palau­tet­tiin mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ennä­tys­mää­rä hake­muk­sia ympä­ri Oulua. Nuo­ri­so­val­tuus­toon hake­via 15–19-vuotiaita oulu­lai­sia tai Oulus­sa opis­ke­le­via ehdok­kai­ta on 50.
Kou­lu­tus­ta pien­ta­pah­tu­man järjestäjälle

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää pien­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen ABC-kou­lu­tuk­sen kak­sio­sai­se­na. Ensim­mäi­nen verk­ko­luen­to on tiis­tai­na 8.11. kel­lo 18. Sii­hen voi liit­tyä Team­sis­sa seu­raa­vas­ta lin­kis­tä: https://bit.ly/3DpNYbN . Tilai­suus on Oulun kau­pun­gi­nyh­tei­sö­toi­min­nan jär­jes­tä­mä, ja siel­lä ker­ro­taan muun muas­sa tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä, rahoit­ta­mi­ses­ta ja somet­ta­mi­ses­ta. Kou­lu­tuk­sen toi­nen osa jär­jes­te­tään kevääl­lä 2023.


Kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaan 10 uut­ta hakijaa

Oulun kaupun­gin­johtajan vir­kaan saa­tiin jat­ko­haun myö­tä 10 uut­ta hake­mus­ta, jol­loin kau­pun­gin­joh­ta­jan vir­kaa tavoit­te­lee yhteen­sä 22 haki­jaa. Kau­pun­gin­joh­ta­jan viran haki­joi­den vähäi­sen mää­rän vuok­si kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti jat­kaa jo aiem­min avoin­na ollut­ta hakuai­kaa tiis­tai­hin 1.11. saakka.