Yli-Ii

Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­nen tie­työ val­mis­tuu aika­tau­lus­sa

Vii­me kesä­nä käyn­nis­ty­neet maan­tien 849 paran­nus­työt Kii­min­gin ja Yli-Iin välil­lä ovat edel­leen käyn­nis­sä. Maan­tiel­lä on rei­lun vuo­den ajan käyn­nis­sä ollei­den paran­nus­töi­den aika­na pie­nen­net­ty tien pin­nan kor­keus­e­ro­ja ja teh­ty leven­nyk­siä. Myös alu­een sil­to­ja on uusit­tu ja leven­net­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iis­sä kisail­tiin ylei­sur­hei­lus­sa

Yli-Iin Nase­va jär­jes­ti pitä­jä­päi­vien päät­teek­si lau­an­tai­na 13.7. ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut. Kisat käy­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa, ja osa­not­ta­jia oli var­sin­kin las­ten sar­jois­sa ilah­dut­ta­van run­saas­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lep­poi­sa tori­päi­vä Yli-Iis­sä

Vii­me lau­an­tai­na vie­tet­ty Yli-Iin tori­päi­vä sujui tut­tuun tapaan lep­poi­sis­sa mer­keis­sä. Tär­kein­tä pai­kal­le saa­pu­neil­le ihmi­sil­le tai­si olla tut­tu­jen tapaa­mi­nen ja kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nys­vää­jät Van­taal­ta aloit­ti­vat ylei­sö­kai­vauk­set

Kie­ri­kin­kan­kaan vuo­sit­tai­set ylei­sö­kai­vauk­set alkoi­vat eilen. Ensim­mäi­se­nä kai­vausa­lu­eel­le saa­pui­vat van­taa­lai­set Hei­di Hölt­tä ja Pet­te­ri Ander­sin. Yli-Ii on heil­le yksi kol­mes­ta koh­tees­ta puo­len­tois­ta vii­kon mit­tai­sel­la loma­reis­sul­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elä­mää kivi­kau­den kyläs­sä – Tukiyh­dis­tys tavoit­te­lee laa­jaa näky­vyyt­tä ja uusia yhteis­työ­ta­ho­ja

Yllät­tä­vä moot­to­ri­sa­han päri­nä kan­tau­tuu jo kau­as kivi­kau­den kylän lai­ta­mil­le. Moot­to­ri­sa­ha­tai­de­kurs­si­lai­set etsi­vät puun sisäl­lä lymyä­vää aihet­ta. Kie­ri­kin tukiyh­dis­tys aloit­te­lee toi­saal­la kokous­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMars­si­käs­kyl­lä pyö­rän sel­kään ja menok­si

Riit­tä­vä vaa­te­tus ja sade­ta­kit oli­vat tar­peen, kun Yli-Iin reser­vi­läi­set ry:n jär­jes­tä­mä pol­ku­pyö­rä­mars­si start­ta­si Saa­ri­kos­ken Jah­ti­mies­ten majal­ta tih­kusa­tei­seen per­jan­tai-iltaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Suo­mes­ta ei euroe­dus­ta­jaa – Veh­ka­pe­rä kah­mi Ran­ta­poh­jan alu­een äänet

Euro­vaa­lien voit­ta­jak­si Suo­mes­sa nousi kokoo­mus 20,8 pro­sen­til­la anne­tuis­ta äänis­tä, jol­la puo­lue sai kol­me edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Vih­reät nousi toi­sek­si 16 pro­sen­til­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-iiläi­set ja kau­pun­gin­joh­to jut­tusil­la

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la sekä muu­ta­kin kau­pun­gin vir­ka­mies­joh­toa jal­kau­tui vii­me vii­kol­la Yli-Iihin. Kir­jas­to­ta­lol­la pää­si­vät yli-iiläi­set jaka­maan kuvaan­nol­li­sia risu­jaan ja ruusu­jaan viran­hal­ti­joi­den tie­toi­suu­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus