Yli-Ii

Hyvis-tun­neil­ta eväs­tä elä­mään

Yli-Iin kou­lun perin­tei­sel­lä hyvin­voin­ti­vii­kol­la aloi­tet­tiin tänä vuon­na uusi, kuu­kausit­tai­nen käy­tän­tö, Hyvis-tun­­ti, jon­ka avul­la etsi­tään omal­le kou­lul­le uuden­lais­ta yhtei­söl­li­syyt­tä ja jokai­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

EU-ruo­kaa jos­sa Yli-Iis­sä

Punai­sen Ris­tin Yli-Iin osas­to jakaa EU-ruo­­kaa enti­sel­lä kun­nan­ta­lol­la kes­ki­viik­ko­na 30.9. kel­lo 17 alkaen. Jako tapah­tuu ulko­sal­la. SPR muis­tut­taa sii­tä, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin kou­lul­la hyvin­voin­ti­viik­ko

Yli-Iin kou­lul­la vie­te­tään jäl­leen perin­teis­tä hyvin­voin­ti­viik­koa, jon­ka aika­na kiin­ni­te­tään huo­mio­ta las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­tiin moni­puo­li­ses­ti. Esil­le nos­te­taan muun muas­sa syö­mi­seen,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Leu­van syys­rie­ha koko­si kylän väen yhteen

Yli-Iihin 1970-luvun alku­puo­lel­la perus­te­tul­la Leu­van kyläl­lä, Suo­men vii­mei­sim­mäl­lä asu­tusa­lu­eel­la, juh­lit­tiin tänä vuon­na poik­keus­o­lois­ta joh­tuen suun­ni­tel­lun kevät­rie­han sijaan syys­rie­haa, jos­sa oli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus