Yli-Ii

Pie­net kou­lu­lai­set ilah­dut­ti­vat ikäi­hi­mi­siä Yli-Iissä

Yli-Iis­sä pit­kä perin­ne jat­kui pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta, kun Yli-Iin kou­lun 1. luo­kan oppi­laat askar­te­li­vat Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen ikäih­mi­sil­le jou­lu­ka­len­te­rin. Opet­ta­ja Han­na-Lee­na Tihi­nen on pitä­nyt perin­net­tä yllä jo kym­me­ni­sen vuotta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yö kivi­kau­den kylässä

Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­vaih­tees­sa kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­nen Tai­vaan­tu­lien yö, eli Kie­ri­kin vie­rai­li­joil­le avoin tal­viyö­py­mi­nen kivi­kau­den kyläs­sä. Tapah­tu­ma kerä­si yksi­tois­ta ret­kei­ly­hen­kis­tä osal­lis­tu­jaa, jot­ka majoit­tui­vat Kie­rik­ki ry:n yövyt­tä­jä­op­pai­den joh­dol­la kol­mes­sa kylän asumuksessa.

Lue lisää

Itse­näi­syys­päi­vää juh­lis­te­taan perin­teik­kääs­ti Oulun seurakunnissa

Itse­näi­syys­päi­vää juh­lis­te­taan Oulun seu­ra­kun­nis­sa usei­den tapah­tu­mien mer­keis­sä. Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set jär­jes­te­tään maa­nan­tai­na 6.12. kel­lo 10 Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Oulun­sa­lon, Oulu­joen, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin kir­kois­sa sekä Oulun tuo­mio­kir­kos­sa. Myös kun­nia­käyn­nit hau­doil­la kuu­lu­vat ohjel­maan useis­sa seurakunnissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulul­la edes­sä iso­jen pää­tös­ten ja muu­tos­ten aika

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to kokoon­tui maa­nan­tai­na käsit­te­le­mään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys­tä vuo­den 2022 talous­ar­viok­si ja ‑suun­ni­tel­mak­si vuo­sil­le 2022–24. Talous­ti­lan­ne on kään­ty­nyt odo­tet­tua parem­mak­si, mut­ta isot inves­toin­nit odottavat.

Talous­ar­vion val­mis­te­lu ja sen käsit­te­ly eri vai­heis­sa sai päät­tä­jil­tä kehu­ja kaut­ta lin­jan. Ilma­pii­rin todet­tiin olleen raken­ta­va ja asioi­ta on vie­ty eteen­päin hyväs­sä yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä Oulun parhaaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alku­pe­räis­kan­so­jen doku­men­toi­jat Kierikissä

Mark­ku Leh­mus­kal­lion ja Anas­ta­sia Lap­suin jo kol­meen ker­taan siir­ret­ty doku­ment­ti­fil­mi­päi­vä ‘Ark­ti­sia koh­taa­mi­sia, uur­ret­tu­ja koh­ta­loi­ta’ toteu­tui Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa vih­doin vii­me lau­an­tai­na. Kie­rik­ki­kes­kuk­sen inten­dent­ti Lee­na Leh­ti­nen ilmai­si­kin ole­van­sa val­ta­van onnel­li­nen, että elo­ku­va­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen vii­mein onnis­tui, vaik­ka­kin kas­vo­mas­kien ja koro­na­pas­sien turvin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ret nuk­ku­vat lii­an vähän

Ennen nukuin mel­kein joka aamu lii­an pit­kään, mut­ta nyt kun menen aiem­min nuk­ku­maan, olen huo­man­nut, että opis­ke­lu on pal­jon hel­pom­paa ja muka­vam­paa. Nume­ro­ni para­ni­vat heti, eikä aina väsyt­tä­nyt niin pal­jon. Olen myös huo­man­nut, että monet luok­ka­lai­se­ni ovat kou­lu­päi­vän aika­na todel­la väsy­nei­tä, ja he myös ker­to­vat nuk­ku­neen­sa mones­ti alle seit­se­män­kin tuntia.


Eläin­ko­kei­den pitäi­si jää­dä historiaan

Mil­tä sinus­ta tun­tui­si, jos sinun vat­sa­si täy­tet­täi­siin ben­sal­la ja alko­ho­lil­la tai sai­sit lii­kaa tai lii­an vähän ruo­kaa? Raa­jo­ja­si lei­kel­täi­siin ja sinul­le aiheu­tet­tai­siin kei­no­te­koi­ses­ti eri­lai­sia sai­rauk­sia, kuten dia­be­tes­ta ja masen­nus­ta? Masen­nus­ta? Eikö kuu­los­ta­kin aivan absur­dil­ta? Ymmär­rän, että lää­ke­tie­det­tä halu­taan kehit­tää, sai­rauk­sia paran­taa ja ihmis­ten eli­ni­kää mah­dol­li­ses­ti piden­tää. Mut­ta eläi­met ovat aivan lii­an eri­lai­sia ver­rat­tu­na ihmi­siin. Eläin­suo­je­lu­asian­tun­ti­ja Lau­ra Uoti­la kir­joit­taa: “Ihmis­ten ja mui­den eläin­la­jien bio­lo­gi­sis­ta erois­ta joh­tuen yli 90 pro­sent­tia sel­lai­sis­ta lääk­keis­tä, jot­ka on eläin­ko­keis­sa havait­tu tur­val­li­sik­si ja tehok­kaik­si, eivät läpäi­se ihmi­sil­lä teh­tä­viä kokeita.”


Iin kun­ta Lohi Iijo­keen ‑hank­kee­seen

Iin kun­ta läh­tee mukaan Poh­­jois-Poh­­jan­­maan lii­tos­sa val­mis­tel­tuun Lohi Iijo­keen ‑hank­kee­seen. Hank­kees­sa toteu­te­taan muun muas­sa mit­ta­va smolt­tien seu­ran­ta­tut­ki­mus Haa­pa­kos­ken ja Pahkakosken…