Yli-Ii

Eva­kuoin­tia har­joi­tel­tiin myös Yli-Iissä

Suo­men Punai­sen Ris­tin val­ta­kun­nal­li­nen val­mius­har­joi­tus Suo­ja 2022 jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon lopul­la monel­la paik­ka­kun­nal­la. Eva­kuoin­tiai­hei­nen har­joi­tus toteu­tet­tiin pöy­tä­pe­li­nä. Näin myös Yli-Iis­sä, jos­sa har­joi­tuk­sen aihee­na oli kuvit­teel­li­nen pal­ve­lu­ta­lon tulipalo. 

Lue lisää

Yli-Iin Oulu10 siir­tyi kirjastoon

Yli-Iin asioin­ti­pis­te on muut­ta­nut Yli-Iin kir­jas­toon (Hala­met­sä 1) ja pal­ve­lee siel­lä tiis­tais­ta 10.5. alkaen. Asioin­ti­pis­te on avoin­na maa­nan­tai­sin ja tiis­tai­sin kel­lo 13–19 sekä per­jan­tai­sin kel­lo 9–15.


Ari­nan uusi edus­ta­jis­to valittu

Ari­nan vuo­den 2022 edus­ta­jis­ton vaa­leis­sa äänes­ti kol­mas­osa asia­kas­o­mis­ta­jis­ta. Ään­tään käyt­ti 56 958 jäsen­tä (32,2%), kun edel­li­ses­sä vaa­lis­sa äänen­sä antoi 43 596 jäsen­tä (26,8%). Edus­ta­jis­toon valit­tiin 65-jäse­ni­nen edus­ta­jis­to kuu­del­ta jäse­na­lu­eel­ta. Ehdok­kai­ta vaa­leis­sa oli kaik­ki­aan 200. Jäse­na­lue 1:een kuu­lu­vat Oulu, Ii, Muhos, Uta­jär­vi ja Vaala.


Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­din raken­ta­mis­han­ke jäihin

Pit­kään ja har­taas­ti Yli-Iis­sä odo­tet­tu uuden seu­ra­kun­ta­ko­din raken­ta­mi­nen on siir­ret­ty myö­hem­pään aikaan. Van­haa seu­ra­kun­ta­ko­tia ei myös­kään pure­ta. Syy­nä on se, että Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män teke­män ura­kan kil­pai­lu­tuk­sen tulok­se­na saa­dut tar­jouk­set ylit­ti­vät rei­lus­ti hank­keen kus­tan­nusar­vion. Tar­jouk­sia saa­pui myös erit­täin vähän. Raken­nusu­ra­kas­ta ja säh­kö­ura­kas­ta tuli kak­si tar­jous­ta kum­mas­ta­kin, LVIA-ura­kas­ta ei tul­lut yhtään tarjousta.


Vete­raa­ni­päi­vä kou­lun ja reser­vi­läis­ten yhteistyötä

Yli-Iis­sä kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää on juh­lis­tet­tu reser­vi­läi­syh­dis­tyk­sen ja kou­lun yhteis­työ­nä jo kym­me­ni­sen vuot­ta. Reser­vi­läis­ten puo­lel­ta toi­min­taa on koko ajan vetä­nyt Teu­vo Lapin­kan­gas, ja kou­lul­ta päi­vän toi­miin osal­lis­tu­vat vuo­sit­tain kahdeksasluokkalaiset. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus