Yli-Ii

Yli-Iihin suun­nit­teil­la oma frisbeegolfrata

Yli-Iihin suun­ni­tel­laan raken­net­ta­vak­si fris­bee­gol­fra­taa. Hank­keen taus­tal­la on nuor­ten, noin 10–11-vuotiaiden pai­kal­lis­ten fris­bee­golf­har­ras­ta­jien aloi­te. 11-vuo­ti­aan Kons­ta Jun­tin mukaan kyläl­lä ole­vat kak­si fris­bee­golf­ko­ria eivät enää rii­tä kas­va­val­le harrastajamäärälle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suo­si­tuk­set pide­tään ennal­laan, suo­si­tel­tu roko­te­vä­li lyhe­nee kah­dek­saan viikkoon

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä ei lin­jan­nut tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan muu­tok­sia alu­eel­la voi­mas­sa ole­viin suo­si­tuk­siin. Koro­nae­pi­de­mia on alu­eel­la yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta tar­tun­to­jen määrä…

Lue lisää

Kir­jas­toau­toil­le uusia pysäk­ke­jä Yli-Iihin

Teu­von ja Onne­lin aika­tau­lut sekä pysä­kit on uudis­tet­tu. Kulu­van syk­syn ja tal­vi­kau­den aika­tau­lui­hin on lisät­ty run­saas­ti asia­kas­toi­vei­den mukai­sia muu­tok­sia. Kir­jas­toau­to Teu­von aika­tau­luun on lisät­ty pysäk­ke­jä Yli-Iihin, jos­sa Teu­vo käy parit­to­mil­la vii­koil­la maa­nan­tai­sin muun muas­sa Pah­ka­las­sa ja Tan­ni­las­sa. Uusia pysäk­ke­jä on lisät­ty myös Ahve­no­jal­le sekä Kor­ven­ky­lään. Uudet aika­tau­lut ja pysä­kit löy­ty­vät kir­jas­ton kotisivuilta.Mui­nais­tu­lien yö tar­jo­si kivi­kau­ti­sen elämyksen

Kie­ri­kin kivi­kau­ti­ses­sa kyläs­sä yöpyi vii­me lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­se­nä yönä pari­kym­men­tä vie­ras­ta. Yövyt­tä­jä­opas Jen­na Jär­vi­ki­vi arve­lee, että illak­si ennus­tet­tu vesi­sa­de kar­si mui­nais­tu­lien yön osallistujia. 

– Vesi­sa­de tuli kui­ten­kin vas­ta kol­men nel­jän aikaan yöl­lä, eikä hai­tan­nut yöpyjiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kyös­ti Hök­kä menee met­sään joka päi­vä – Kukin met­sä vaa­tii oman­lai­sen­sa metsänhoitotoimet

Met­sä­no­mis­ta­ja Kyös­ti Hök­kä levit­tää pöy­däl­le Vil­ho-isän­sä vuon­na 1967 teet­tä­män met­sä­suun­ni­tel­man. Käsin piir­re­tys­sä ja väri­te­tys­sä suun­ni­tel­mas­sa Puusaa­res­sa sijait­se­vat 330 heh­taa­ria met­sää on pää­asias­sa tai­mik­koa tai kitu­kas­vuis­ta rämettä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus