Oulu

Oulun neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kois­ta ovat suju­neet hyväs­sä hengessä

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kat on jaet­tu puo­luei­den kes­ken ja ensi vii­kon maa­nan­tai­na on seu­raa­va neu­vot­te­lu­ko­kous, jos­sa puo­lu­eet esit­te­le­vät ehdo­tuk­sen­sa paik­koi­hin valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Nimieh­do­tuk­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le 16.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mes­ta­rit koh­ta­si­vat jälleen

Taka­vuo­sien pai­ni­mes­ta­rit kokoon­tui­vat vii­me lau­an­tai­na saman katon alle ravin­to­la See­la­ris­sa TUL:n Oulun pii­rin kut­su­ma­na. Tapah­tu­maan oli kut­sut­tu kym­me­niä voi­tok­kai­ta mes­ta­rei­ta ja mes­ta­ruuk­sis­ta painineita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun kau­pun­ki etsii sijaisperheitä

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää sijais­van­hem­muu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le per­heil­le las­ten­suo­je­lun per­he­hoi­don ennak­ko­val­men­nuk­sia. Sijais­per­hei­tä hae­taan alle 18-vuo­tiail­le huos­taan ote­tuil­le lap­sil­le ensi­si­jai­ses­ti Oulun lähis­töl­tä. Seu­raa­va ryh­mä­muo­toi­nen per­he­hoi­ta­jien val­men­nus alkaa syk­syl­lä 2021, ja se kes­tää yhteen­sä 4–6 kuukautta.

Lue lisää

Pikiee­pos on rak­kau­de­no­soi­tus Kalevalalle

Aja­tus syn­tyi kuusi vuot­ta sit­ten. Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Marian­ne Kaup­pi­la oli kan­san­opis­ton kuva­tai­de­kurs­sil­la saa­nut val­miik­si ensim­mäi­sen kui­tu­kär­ki­ky­nä­työn­sä, joka esit­ti korp­pia. Kor­pin pään tilal­la tosin oli ainoas­taan kallo.

- Sil­loin jo tie­sin, että olen löy­tä­nyt sen tyy­lin, jol­la haluan tule­vai­suu­des­sa vie­lä kuvit­taa Kale­va­lan, Kaup­pi­la kertoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tok­ses­ta yhtei­nen tah­to­ti­la, mut­ta kus­tan­nuk­set arve­lut­ta­vat asukkaita

Vir­pi­nie­men alu­een asuk­kai­ta kokoon­tui isol­la jou­kol­la kysy­mään ja ker­to­maan mie­li­pi­tei­tään Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den vai­heit­tai­sen ase­ma­kaa­van toteut­ta­mis­hank­kees­ta. Kaa­va­muu­tos mah­dol­lis­tai­si vaki­tui­sen asu­mi­sen sal­li­mi­sen kysei­sil­lä raja­tuil­la, alun­pe­rin loma-asu­tuk­seen kaa­voi­te­tul­la alu­eel­la. Siten uudem­mil­la asuk­kail­la oli­si oikeus kir­ja­ta osoi­teen­sa väes­tö­re­kis­te­riin, kuten mai­straat­ti oli sal­li­nut teh­dä vuo­teen 2014 saakka.

Asuk­kai­den kool­le kut­su­mas­sa mii­tis­sä oli­vat muka­na Oulun kau­pun­gin uusi yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Mar­ko Kil­pe­läi­nen ja ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Kari Nykä­nen vas­taa­mas­sa kysy­myk­siin ja ker­to­mas­sa mis­sä mennään.

Sekä asuk­kai­den että kau­pun­gin yhtei­nen tah­to­ti­la on, että pian seit­se­män vuot­ta tape­til­la ollut asia saa­tai­siin rat­kais­tua, mut­ta nyt vireil­lä ole­vas­ta kaa­voi­tus­ku­vios­ta, kus­tan­nus­ten mää­räs­tä ja nii­den koi­tu­mi­ses­ta asuk­kai­den mak­set­ta­vik­si val­lit­see näkemysero.


Nuor­ten Popil­le lah­joi­tus frisbeegolfareilta

Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la toi­mi­va Nuor­ten Pop­pi sai mie­lui­san muis­ta­mi­sen kun fris­beeglf­seu­ra HCDG lah­joit­ti nuor­ten toi­min­taan 850 euroa.

– Meil­lä piti olla tou­ko­kuus­sa fris­bee­gol­fin hyvän­te­ke­väi­syys­ki­sa Oulun alu­eel­la eri radoil­la, mut­ta koro­na­ti­lan­ne sot­ki suun­ni­tel­mat ja kisat jou­dut­tiin peru­maan. Kisaan oli ilmoit­tau­tu­nut jo lähes 150 lajin har­ras­ta­jaa. Kisa­mak­sun mak­sa­neet halusi­vat antaa rahan hyvään tar­koi­tuk­seen, mis­tä kuu­luu iso kii­tos lajin har­ras­ta­jil­le, ker­too Pasi Kerk­kä­nen HCDG:stä.

Koh­ti uut­ta val­tuus­to­kaut­ta– Odo­tuk­sis­sa toi­mi­vaa yhteis­työ­tä ja roh­kei­ta päätöksiä

Oulun uuden kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­mi­kausi käyn­nis­tyy elo­kuus­sa. Val­tuus­toon valit­tiin 28 uut­ta ja 39 van­haa val­tuu­tet­tua. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta koke­nut­ta kaar­tia edus­ta­vat muun muas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­set Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) sekä Jor­ma Les­ke­lä (kesk.). Uut­ta vir­taa pää­tök­sen­te­koon tuo­vat muun muas­sa Lii­ke Nytin jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen sekä kes­kus­tan hau­ki­pu­taa­lai­nen Eve­lii­na Les­ke­lä, joka seu­raa isän­sä jalan­jäl­kiä koh­ti Oulun päätöksentekoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus