Oulu

Kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toi­hin tuli jon­kin ver­ran täydennyksiä

Oulus­sa kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tan jät­ti 16 puo­luet­ta vii­me tiis­tain mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Lisäk­si jätet­tiin yksi yhteis­lis­ta. Iis­sä ehdo­kas­lis­tan jät­ti kuusi puoluetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­sel­ta rahaa Ylikiiminkiin

Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kous jakoi 10 000 euron mää­rä­ra­hat Oulun alu­een nuor­ten osal­li­suus­ryh­mien ehdo­tuk­sil­le äänes­tyk­sen jäl­keen. Yli­kii­min­gin suur­ten ideoi­jien eli Y.K.S.1 ‑ryh­män esi­tyk­sel­le parem­pien oles­ke­lu- ja opis­ke­lu­paik­ko­jen saa­mi­sek­si Yli­kii­min­gin kou­lun sisä­ti­loi­hin myön­net­tiin 1 200 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun koro­na­tes­taus muuttuu

Koro­na­tes­tauk­seen tulee Oulus­sa tou­ko­kuus­sa muu­tok­sia. Oulu­lai­set voi­vat maa­nan­tais­ta 10.5. alkaen vara­ta ajan mak­sut­to­maan koro­na­näyt­teen­ot­toon myös Pih­la­ja­lin­nan tes­taus­pis­teil­le, jot­ka sijait­se­vat Reha­po­lik­ses­sa ja Orit­ka­ris­sa. Muu­tok­set teh­dään, kos­ka koro­na­ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan lisää henkilökuntaa.

Lue lisää

Kivi­nie­mi vah­vem­min esil­le merel­li­ses­sä Oulussa

Meri­kau­pun­ki Oulu ‑tavoi­te­suun­ni­tel­ma ete­nee. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi suun­ni­tel­man, johon teh­tiin joi­ta­kin lisäyk­siä ja muu­tok­sia saa­dun palaut­teen perus­teel­la. Raport­ti­luon­nok­sen jätet­tiin noin 70 palau­tet­ta ja ehdotusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kan­sa­lais­opis­to­jen kevät­kat­sel­muk­set ovat netissä

Koro­na­ra­joi­tus­toi­mien takia kan­sa­lais­opis­to­jen toi­min­ta on ollut taval­li­suu­des­ta poik­kea­vaa. Poik­kea­vuu­det jat­ku­vat kevät­kau­den lop­puun sak­kaa, sil­lä perin­tei­siä kevät­näy­tök­siä ja näyt­te­lyi­tä ei juu­ri­kaan voi­da järjestää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tuus­toa­loi­te entis­ten kun­ta­kes­kus­ten kehittämiseksi

Nii­lo Hei­no­nen jät­ti kokoo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män alle­kir­joit­ta­man val­tuus­toa­loit­teen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na. Aloit­tees­sa esi­te­tään kehit­tä­mis­oh­jel­mien laa­ti­mis­ta Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon entisiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus