Oulu

Koro­na syn­nyt­tää uusia toi­min­ta­ta­po­ja myös hoi­va­pal­ve­lui­hin

Ikäih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa suh­tau­du­taan koro­nan aiheut­ta­maan tilan­tee­seen hyvin vaka­vas­ti ja teh­dään kai­ken aikaa pal­jon enna­koi­via toi­mia asu­kas­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Hen­ki­lö­kun­taa on tois­tai­sek­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun kau­pun­ki uudis­taa pal­ve­lu­ja yri­tyk­sil­le

Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi kokouk­ses­saan 20.1.2020vastauksen val­tuus­toa­loit­tee­seen pal­ve­lu­lu­pauk­ses­ta yri­tyk­sil­le ja yri­tys­myön­tei­syy­den kehit­tä­mi­ses­tä. Oulun kau­pun­ki toteut­ti yri­tys­ky­se­lyn elo-syys­kuus­sa 2019. Kyse­ly kat­toi vii­si pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta: yri­tys­pal­ve­lut, työl­li­syys­pal­ve­lut, tont­ti- ja muut sijoit­tu­mis­pal­ve­lut, yhteis­ke­hit­tä­mis­pal­ve­lut sekä muut yri­tys­pal­ve­lut. Kyse­lyyn saa­tiin vas­tauk­sia yhteen­sä 262.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Juha Jun­tu­nen aloit­ti Oulun Ener­gia -kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

Juha Jun­tu­nen aloit­ti vuo­den­vaih­tees­sa Oulun Ener­gia -kon­ser­nin uute­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Hän siir­tyi teh­tä­vään Tech­no­po­lis Oy:stä. Juha Jun­tu­nen saa joh­taak­seen hyväs­sä kun­nos­sa ole­van ja uudis­tu­van yhtiön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun lukioi­hin lisää opin­to-ohjaa­jia

Yhteen­tois­ta Oulun lukioon perus­te­taan uusi opin­to-ohjaa­jan vir­ka, jot­ka sijoit­tu­vat Kas­tel­lin, Kii­min­gin, Laa­ni­lan, Made­to­jan, Meri­kos­ken, Oulun lyseon, Oulun­sa­lon, Oulun suo­ma­lai­sen yhteis­kou­lun ja Pate­nie­men lukioi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ensi vuo­den talous pake­tis­sa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi ensi vuo­den 2020 talous­ar­vion ja talous­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2021–22 kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na. Sil­loin äänes­tet­tiin viik­koa aiem­min teh­dyis­tä muu­tos- ja pon­sie­si­tyk­sis­tä. Muu­tos­esi­tyk­siä teh­tiin pari­kym­men­tä ja pon­sia jätet­tiin viisi.Valtaosaa lisäe­si­tyk­sis­tä ei hyväk­syt­ty. Läpi­men­neet muu­tok­set eivät vai­ku­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen aiem­min hyväk­sy­män talous­ar­vion lop­pusum­maan lain­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Bud­je­tin käsit­te­ly puo­li­vä­lis­sä

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to käsit­te­li ensi vuo­den 2020 talous­ar­vio­ta ja talous­suun­ni­tel­maa 2021–2022 maa­nan­tai­na, jol­loin käy­tet­tiin ryh­mä­pu­heen­vuo­rot ja teh­tiin muu­tos- ja pon­sie­si­tyk­set. Kokous jat­kuu maa­nan­tai­na 9.2., jol­loin äänes­te­tään ja nui­ji­taan bud­jet­ti lopul­li­ses­ti paket­tiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Poh­jois-Suo­mes­ta ei euroe­dus­ta­jaa – Veh­ka­pe­rä kah­mi Ran­ta­poh­jan alu­een äänet

Euro­vaa­lien voit­ta­jak­si Suo­mes­sa nousi kokoo­mus 20,8 pro­sen­til­la anne­tuis­ta äänis­tä, jol­la puo­lue sai kol­me edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Vih­reät nousi toi­sek­si 16 pro­sen­til­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­set ja nuo­ret halua­vat vai­kut­taa eli­nym­pä­ris­töön­sä Oulus­sa

Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­le oli kokoon­tu­nut tors­tai­na run­saas­ti lap­sia ja nuo­ria koko Oulun alu­eel­ta Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­seen. Kokous­väen tär­kein teh­tä­vä oli päät­tää, mil­lai­siin lap­sia ja nuo­ria tuke­viin asioi­hin sijoi­te­taan 10 000 euroa ja mit­kä kol­me lausun­toeh­do­tus­ta pää­se­vät jat­koon. Kol­mes­ta jat­koon pääs­sees­tä lausun­toeh­do­tuk­ses­ta pää­te­tään ensi loka­kuus­sa Nuor­ten vai­kut­ta­ja­päi­vil­lä. Kau­pun­ki­ko­kous jär­jes­tet­tiin nyt 11:ttä ker­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus