Oulu

Koro­na­ke­vään koke­muk­set hyö­ty­käyt­töön seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mä on käyn­nis­tä­nyt kesä­kuun alus­sa Oulu­­Toi­­vo2020-hank­­keen, jos­sa luo­daan mah­dol­li­sia poik­keus­o­lo­ja var­ten teho­kas ohjaus- ja koor­di­naa­tio­mal­li. Hank­keen koh­de­ryh­mä­nä ovat työi­käi­set,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun Osuus­pan­kil­ta tilan­ne­kat­saus video­muo­dos­sa

Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kei­jo Posio ker­too video­ter­veh­dyk­sen väli­tyk­sel­lä poik­keuk­sel­li­ses­ta alku­vuo­des­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta OP Oulun toi­min­taan. OP oulun alku­vuo­den lii­ke­voit­to.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMaan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen kehit­tä­mi­sel­le yhtei­set raa­mit

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan maa­kun­ta­hal­li­tus hyväk­syi Oulun kau­pun­ki­seu­dun maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen sopi­muk­sen (MAL-sopi­­mus) vuo­sil­le 2020–2031. Sopi­mus perus­tuu Oulun, Iin, Kem­pe­leen, Limin­gan, Lumi­joen,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus