Oulu

Vil­la­pai­to­ja neu­lo­taan nyt vimmalla

Neu­lo­mi­nen, eli täkä­läi­sit­täin kuto­mi­nen, on nyt sel­lai­ses­sa suo­sios­sa, että monien myy­mä­löi­den ja net­ti­kaup­po­jen lan­ka- ja puik­ko-osas­toil­la on jou­dut­tu myy­mään ei-oota. Net­ti­foo­ru­meil­la vin­ka­taan lan­ko­jen osto­paik­ko­ja ja kysel­lään yli­jää­nei­den tie­tyn­vä­ris­ten lan­ka­nöt­tös­ten perään. Netis­tä löy­tyy myös ryh­miä niin hai­luo­to­lai­sen tik­ku­röi­jyn, islan­ti­lais­neu­lei­den kuin nor­ja­lais­pai­to­jen­kin teki­jöil­le. Myös vir­tu­aa­li­kurs­se­ja on tarjolla. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Nuor­ten ääni kuu­luu nuo­ri­so­val­tuus­ton kaut­ta –Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vah­va edus­tus uudes­sa ONEssa

Oulun uuteen nuo­ri­so­val­tuus­to ONE:een kuu­luu kaik­ki­aan 24 nuor­ta, jois­ta aina­kin 11 asuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tai opis­ke­lee sil­lä ole­vis­sa oppi­lai­tok­sis­sa. ONE tuo Oulus­sa esiin nuor­ten ideoi­ta, seu­raa oulu­lais­ta pää­tök­sen­te­koa ja antaa lausun­to­ja nuo­ril­le tär­keis­tä asioista.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Nuo­ri­so­työ ja kou­lu tii­vis­tä­vät yhteis­työ­tä Yli-Iis­sä – Nuo­ri­so­ti­lat avau­tu­vat Oulus­sa nuo­ril­le nyt varaamalla

Nuo­ri­so­työ on kehit­tä­nyt Oulus­sa uusia työ­muo­to­ja val­ta­vaa vauh­tia vii­me kevää­nä eteen tul­leen poik­keus­ti­lan seu­rauk­se­na. Syk­syl­lä nuo­ri­so­ti­lat oli­vat het­ken nor­maa­liin tapaan avoin­na, mut­ta jou­lu­kuus­ta ne ovat jäl­leen olleet kiin­ni. Sul­ku jat­kuu aina­kin hel­mi­kuun 23. päi­vään saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Ikään­ty­vä väes­tö – haas­te ja mahdollisuus?

Oulun kau­pun­gin alu­eel­le on hyväk­syt­ty ikään­ty­mis­po­liit­ti­nen ohjel­ma ohje­nuo­rak­si sil­le, miten ikään­ty­neen väes­tön toi­min­ta­ky­kyä voi­daan tukea ja tar­jo­ta riit­tä­väs­ti tar­vit­ta­via sosiaali-.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Kir­jas­to­jen rajoi­tet­tu­ja asoin­tia­luei­ta laajennetaan

Kir­jas­to­jen rajoi­tet­tu käyt­tö jat­kuu edel­leen, mut­ta avoin­na ole­vien kir­jas­to­jen rajat­tu­ja asioin­tia­luei­ta laa­jen­ne­taan kes­ki­vii­kos­ta 10.2. alkaen siten, että kir­jo­ja ja muuta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksillaSeu­dul­lis­ten pyö­rä­tie­yh­teyk­sien valais­tus ei siir­ry pyö­räi­lyn pää­rei­teil­lä tiekunnille

Yksi­tyis­tei­den asuk­kaat sai­vat vii­me kesä­nä kau­pun­gil­ta tie­don, että yksi­tyis­tei­den valais­tus siir­re­tään kau­pun­gil­ta tie­kun­tien omis­tuk­seen. Siir­ron piti tapah­tua jo syys­kuun lopus­sa, mut­ta koro­nas­ta joh­tuen osal­la tie­kun­nis­ta on ollut vii­vet­tä sopi­mus­asian päät­tä­mi­ses­tä. Mikä­li sopi­mus­ta ei syn­ny, ei valais­tus­ta voi­da luo­vut­taa tie­kun­nil­le. Suu­rin osa asi­aa käsi­tel­leis­tä tie­kun­nis­ta aikoo ottaa valais­tuk­sen omaisuudekseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla