Oulu

Oulu tekee ennä­tyk­sel­li­set inves­toin­nit tule­vi­na vuo­si­na – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perus­kor­ja­taan ja raken­ne­taan kouluja

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän jul­kai­se­ma talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2024 on noin 33,7 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Suun­nit­te­lu­kau­del­la vuon­na 2026 tili­kau­den tulos palau­tuu yli­jää­mäi­sek­si, mikä­li kau­pun­gin vero­tu­lot kehit­ty­vät edel­leen posi­tii­vi­ses­ti. Tasees­sa on vuo­del­ta 2022 yli­jää­mää 997 miljoonaa.Vuosikate on noin 54,6 mil­joo­naa euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä, Pek­ka Kai­nua: Yhtei­söl­li­syyt­tä kylillä

Olin las­ten kans­sa Yli­kii­min­gin Vesa­lan kou­lul­la jär­jes­te­tyis­sä Venet­sia­lai­sis­sa 2.9. Vaik­ka sää oli keh­non puo­lei­nen, oli pai­kal­la pal­jon väkeä. Eri-ikäi­set osal­lis­tu­jat sai­vat ostaa met­ri­la­ku­ja, mak­ka­roi­ta, hat­ta­raa ja kah­via. Tik­ku­pul­lia pais­tet­tiin ja kas­vo­maa­laus­pis­te kerä­si jonok­si asti lap­sia. Salis­sa oli pomp­pu­lin­naa ja onnen­pyö­rää. Pai­kal­li­sen tilan tuot­tei­ta myy­tiin ja arvail­tiin ison kur­pit­san pai­noa. Oli mah­dol­li­suus tutus­tua paloau­toon ja kokeil­la san­ko­ruis­kua. Illan kruu­na­si kok­ko sekä mah­ta­va ilotulitus.

Lue lisää

Pate­nie­men Saha­se­mi­naa­ri oli peruuntua

Tiis­tai­aa­mu­na vii­me vii­kol­la soi puhe­lin ja kuluu todel­li­nen pom­mi: Hon­ka­pirt­ti sul­je­taan, kaik­ki tapah­tu­mat peru­taan. Oulun Päi­vien ohjel­mas­sa oli­si vie­lä lau­an­tai­na 2.9. Pate­nie­mi-Seu­ran saha­se­mi­naa­ri ja 3.9. Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mön musi­kaa­li Lai­va on las­tat­tu. Pate­nie­mi-Seu­ra oli tuke­nut esi­tys­tä jakaen seit­se­män­sa­taa esi­tet­tä lähiym­pä­ris­töön ja lait­ta­nut ilmoi­tuk­set leh­tiin. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Sep­po Barck panee toi­mek­si. Hän ottaa yhteyt­tä Oulun kau­pun­gin tila­pal­ve­luis­ta vas­taa­viin hen­ki­löi­hin. Lopul­ta jär­jen ääni voit­taa ja tilai­suu­det voi­daan pitää. Hon­ka­pirt­ti vaa­tii laa­jaa kor­jaus­ta ja on mah­dol­li­ses­ti kiin­ni pit­käl­le kevää­seen. Tosin myös väliai­kais­rat­kai­su­ja vie­lä mie­ti­tään, sil­lä yhtei­sö­ta­lol­la on pal­jon käyttäjiä.


Kau­pun­gin­ta­lon kor­jauk­sel­le yhdek­sän mil­joo­naa lisärahaa

Oulun kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sel­le on myön­net­ty lähes yhdek­sän mil­joo­nan lisä­mää­rä­ra­ha. Koro­tus joh­tuu pää­osin sii­tä, että toteu­tus­vai­heen aika­na on todet­tu kor­jaus­tar­peen laa­ja muu­tos. Myös mate­ri­aa­li­hin­to­jen nousun vai­ku­tus korot­taa koko­nais­kus­tan­nuk­sia noin kah­den mil­joo­nan euron ver­ran. Hank­keen koko­nais­mää­rä­ra­ha on nyt noin 29,4 mil­joo­naa euroa. 


Elo­ku­va: Lähi­his­to­rian tra­ge­dia rak­kaus­ta­ri­nan näyttämönä

13. huh­ti­kuu­ta vuon­na 1976 tapah­tui Suo­men rau­han­ajan tuhoi­sin onnet­to­muus. Lapuan pat­ruu­na­teh­taal­la sat­tu­nut räjäh­dys vei 40 ihmi­sen hen­gen, haa­voit­taen yli kuut­ta­kym­men­tä. Moni per­he menet­ti äitin­sä, sil­lä kuol­leis­ta perä­ti 35 oli naisia. 

Tapaus jär­kyt­ti koko Suo­mea sii­nä mää­rin, että suu­ret hau­ta­jai­set tele­vi­sioi­tiin suo­ra­na ja jopa pre­si­dent­ti Kek­ko­nen otti osaa nii­hin. Kuvat viti­val­koi­sis­ta arkuis­ta ovat piir­ty­neet monen tuo­hon aikaan elä­neen mieleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set nouse­vat huimasti

Oulun kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jauk­sen kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­vas­ti enna­koi­tua suu­rem­mat. Val­tuus­to hyväk­syi maa­nan­tain kokouk­ses­saan 8,851 mil­joo­nan euron lisä­mää­rä­ra­han perus­kor­jauk­seen, jon­ka tavoi­te­kus­tan­nusar­vio on nyt 29,4 mil­joo­naa euroa. Muu­tos on 43 pro­sent­tia enna­koi­tua kus­tan­nusar­vio­ta suu­rem­pi. Syy­nä on mate­ri­aa­li­hin­to­jen nousu, mut­ta eri­tyi­ses­ti arvioi­tua laa­jem­mat kor­jaus­tar­peet. Perus­kor­jaus val­mis­tu­nee elo­kuus­sa 2024.


Kii­min­ki­joen kun­nos­tus ei saa Oulun har­tei­ta tur­vak­seen – Mil­joo­nat eurot menos­sa kun­nos­ta­jil­ta sivu suun

Oulun kau­pun­ki ei läh­de hake­maan oma­ra­hoi­tuso­suut­ta hank­keel­le, jos­sa sel­vi­te­tään Kii­min­ki­joen veden­laa­tua hei­ken­tä­vät teki­jät sekä esi­te­tään nii­den poh­jal­ta toi­men­pi­tei­tä veden­laa­dun paran­ta­mi­sek­si. Kysei­seen hank­kee­seen sisäl­ly­tet­täi­siin myös muun muas­sa kos­kien ennal­lis­ta­mis­ta ja kutuso­ra­koi­den kun­nos­tus­ta. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi pää­tök­sen­sä asias­ta vii­me vii­kol­la kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män teke­mään valtuustoaloitteeseen. 


Pek­ka Vuo­non­vir­ta: Pet­sa­mo­lai­suu­den perin­net­tä syy­tä vaa­lia jäl­ki­pol­vil­le. “Tie­däm­me nyt, kei­tä me olem­me ja mis­tä tulemme”

Pek­ka Vuo­non­vir­ta on syn­ty­nyt ja kas­va­nut Mar­tin­nie­mes­sä, mut­ta suku­juu­rien­sa myö­tä hän on ollut koko aikui­si­kän­sä kiin­nos­tu­nut Pet­sa­mon his­to­rias­ta ja siel­lä elä­neis­tä ihmi­sis­tä, hei­dän koh­ta­lois­taan ja var­sin­kin oman sukun­sa vaiheista.