Oulu

Kau­pun­ki kal­lis­tu­nut nykyi­sen Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän perusparantamiseen

Hau­ki­pu­taan urhei­lu- ja lii­kun­ta­paik­ko­jen sijain­tia ja kehit­tä­mis­tä on suun­ni­tel­tu Oulun kau­pun­gin tahol­la jo kau­an. Nyt on otet­tu askel sii­hen suun­taan, että nykyi­nen kes­kusur­hei­lu­kent­tä perus­pa­ran­ne­taan ja vie­rei­nen huol­to­ra­ken­nus uusi­taan. Kent­tä sijait­see Joke­lan­tien var­rel­la Jatu­lin kupees­sa Kii­min­ki­joen törmällä. 

Aiem­mas­ta mit­ta­vas­ta suun­ni­tel­mas­ta, että taso­kas urhei­lu­kent­tä ja mui­ta moni­puo­li­sia lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään Tor­pan­mäel­le, on luo­vut­tu muun muas­sa kustannussyistä.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia­lu­eel­la val­mis­tau­du­taan muutokseen

Otsi­koin vuo­den ensim­mäi­sen Päät­tä­jäl­tä-kir­joi­tuk­se­ni (Ran­ta­poh­ja 13.2.2022) ”Hyvin­voin­tia­lue raken­ne­taan yhteis­työl­lä”. Tuol­loin alue­vaa­lit oli­vat vas­ta edes­sä, enkä tien­nyt, tulee­ko minul­la jat­kos­sa ole­maan roo­lia hyvin­voin­tia­lu­een pää­tök­sen­teos­sa. Vaa­lien jäl­keen pää­dyin kui­ten­kin alue­hal­li­tuk­seen, jol­la on poliit­ti­sis­ta toi­mie­li­mis­tä mer­kit­tä­vin roo­li pää­tet­täes­sä mil­tä hyvin­voin­tia­lue tulee näyt­tä­mään. Alue­hal­li­tuk­sen alku­tai­val on suju­nut­kin todel­la hyväs­sä yhteis­hen­ges­sä. Ani har­vas­ta asias­ta on jou­dut­tu äänes­tä­mään ja niis­sä­kin kyse on ollut yksit­täi­ses­tä eri­lai­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Hyvän yhteis­hen­gen ja yksi­mie­li­sen pää­tök­sen­teon ansios­ta val­mis­te­lu on suju­nut ripeästi.

Lue lisää

Kehit­tyy­kö Oulu?

Mir­jan ja Päi­vin kesäi­set vir­tu­aa­li­kah­vit jär­jes­te­tään ver­kos­sa 21.6. kel­lo 17–18 tee­mal­la Kehit­tyy­kö Oulu, tapah­tuu­ko mitään, raken­ne­taan­ko uut­ta? Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Vehkaperä…


Oulun EU-ran­nat hyväs­sä kunnossa

Eu-ran­­noil­­ta on Oulus­sa otet­tu kesän ensim­mäi­set uima­ve­si­näyt­teet. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Eu-tasoi­­sis­­ta ran­nois­ta sijait­see Jää­lin mont­tu. Kaik­kien EU-ran­­to­­jen veden laa­tu oli kesän…


Ukrai­nan krii­si tii­vis­ti yhteis­työ­tä varautumisessa

Koro­na­pan­de­mian aika­na lisään­ty­nyt alu­eel­li­nen yhteis­työ eri viran­omais­ten kes­ken on tii­vis­ty­nyt Ukrai­nan krii­sin aika­na. Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Tert­tu Savo­lai­nen ker­too, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKoko per­heen iloi­nen tor­ni­kar­ne­vaa­li Haukiputaalla

Tor­ni­kar­ne­vaa­li kerä­si kävi­jöi­tä monin ker­roin enem­män kuin mitä jär­jes­tä­jät osa­si­vat ennak­koon odot­taa. Koko per­heen tapah­tu­mas­sa lap­set pää­si­vät maa­laa­maan Hau­ki­pu­taan vesi­tor­nin alao­san kyl­keen kalo­ja tai­tei­li­ja Timo Tyy­nis­maan joh­dol­la. Simp­pu­lan­kar­ta­non päi­vä­ko­din piha­maa oli toi­min­taa täynnä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus