Oulu

Val­tuus­to­sa­lien uusi elämä

Entis­ten kun­tien, entis­ten kun­nan­ta­lo­jen val­tuus­to­sa­lit elä­vät pää­osin kun­ta­lii­tok­sen jäl­keis­tä uut­ta ja aktii­vis­ta elä­mää. Oulun kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ole­va Kii­min­gin val­tuus­to­sa­li on päi­vä­ko­din käy­tös­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tila on asu­kas­tu­van ja asuk­kai­den kokoon­tu­mis­paik­ka­na. Yli-Iin val­tuus­to­sa­li on siir­ty­nyt kun­nan­ta­lon kau­pan myö­tä yksi­tyi­so­mis­tuk­seen. Kui­va­nie­men val­tuus­to­sa­li on Iin kun­nan omis­tuk­ses­sa ja se on osa Kui­va­nie­men kir­jas­toa. Hau­ki­pu­taan kun­nan­ta­lo val­tuus­to­sa­lei­neen on puret­tu, ja tont­ti on tyhjillään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mir­jan ja Päi­vin virtuaalikahvit

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la kut­su­vat oulu­lai­set vir­tu­aa­li­kah­veil­le kes­kus­te­le­maan kau­pun­gin talou­des­ta. Tilai­suu­den juon­taa yhteys­pääl­lik­kö Kar­ri Oika­ri­nen.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pide­tään Oulun kau­pun­gin Face­book-sivul­la kes­ki­viik­ko­na 20.10. kel­lo 18–19. Tilai­suus on vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja oulu­lai­set voi­vat esit­tää kysymyksiä.

Lue lisää

Alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha haet­ta­vis­sa marraskuussa

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha vuo­del­le 2022 on haet­ta­va­na mar­ras­kuun aika­na. Toi­min­ta­ra­haa voi­vat hakea alu­eel­lis­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vät voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set, yhtei­söt ja asu­kas­ryh­mät. Toi­min­ta­ra­ha on tar­koi­tet­tu esi­mer­kik­si alu­eel­li­siin tapah­tu­miin, ker­hoi­hin tai ret­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.

Lue lisää

Ala­ky­län kou­lu on muka­na inves­toin­tioh­jel­mas­sa – Sivis­tys- lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko kam­ma­taan läpi tule­val­la valtuustokaudella

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la jul­kis­ti tiis­tai­na talous­ar­vion vuo­del­le 2022. Hän luon­neh­ti Oulun talou­den tilan­net­ta vakaak­si, mut­ta näky­miä myös huolestuttavaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Euroo­pan komis­sio: Lou­hin­ta hei­ken­tä­nyt suo­luon­toa Vasikkasuolla

Euroo­pan komis­sio on anta­nut pit­kään odo­te­tun lausun­non Vasik­ka­suon lou­hok­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta. Komis­sion näke­myk­sen mukaan kal­lio­ki­viai­nek­sen otto on hei­ken­tä­nyt Kum­mun­lam­pien-Uiku­lan­jär­vien Natu­ra 2000 ‑alu­een suo­luon­toa. Vasik­ka­suon lou­hos sijait­see Jää­lis­sä noin 15 kilo­met­rin pääs­sä Oulun kau­pun­gin keskustasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Roko­tuk­set etenevät

Täy­den roko­te­sar­jan koro­naa vas­taan on nyt saa­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la liki 70 pro­sent­tia alu­een yli 12-vuo­tiais­ta asuk­kais­ta. Roko­tuk­set ete­ne­vät, mut­ta vie­lä on paran­ta­mi­sen varaa, kom­men­toi OYSin joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Ter­hi Neva­la. Van­hem­mis­sa­kin ikä­ryh­mis­sä rokot­ta­mat­to­mien osuus on vie­lä ver­rat­tain korkea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Some­tur­vaa kokeil­laan Hau­ki­pu­taan ja Yli­kii­min­gin kouluissa

Oulus­sa pilo­toi­daan Some­­tur­­va-pal­­ve­­lua osa­na Tur­val­li­nen Oulu ‑han­ket­ta. Some­tur­van pilo­toin­ti alkaa vii­des­sä oululais­koulussa täl­lä vii­kol­la. Muka­na ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Hau­ki­pu­taan ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus