Oulu

Kivi­nie­meen suun­nit­teil­la täydennysrakentamista

Kel­lon Kivi­nie­men Nie­lu­tiel­lä sijait­se­vaan kah­teen raken­ta­mat­to­maan kort­te­liin on suun­ni­tel­mis­sa täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta. Kort­te­lei­ta 878 ja 879 kos­ke­va ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen luon­nos on paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä 24.10. saak­ka palaut­teen jät­tä­mis­tä var­ten. Kaa­vaa muu­te­taan yleis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ees­ta asuin­pien­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen sallivaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­toa­loi­te Tor­pan­mäen ja Kivi­kou­lun ton­tin kaavoituksesta

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen urhei­lua­lu­een ja Kivi­kou­lun ton­tin kaa­voi­tus tulee käyn­nis­tää, esit­tä­vät kes­kus­tan ja kokoo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mät 12.9. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le jät­tä­mäs­sään aloitteessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lin­ja-auto­py­säk­kien kyl­tit uusitaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­la vii­me vuo­den elo­kuus­sa aloi­tet­tu lin­ja-auto­py­säk­kien kylt­tien vaih­to uusiin on eden­nyt Oulun poh­jois­puo­lel­le. Syy­nä merk­kien uusi­mi­seen on kesä­kuus­sa 2020 voi­maan tul­lut uusi tie­lii­ken­ne­la­ki, jon­ka mukaan enti­set sini­val­koi­set kau­ko­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit sekä pika­vuo­ro-lisä­kil­vet pois­tu­vat koko­naan käy­tös­tä. Samal­la myös aiem­mat kel­ta­mus­tat pai­kal­lis­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit uusitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Var­hais­kas­va­tuk­sen kut­su­ra­haan korotus

Oulun kau­pun­ki vas­taa akuut­tiin var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­pu­laan paran­ta­mal­la niin sano­tun kut­su­ra­han ehto­ja. Kut­su­ra­hal­la halu­taan paran­taa esi­hen­ki­löi­den mah­dol­li­suuk­sia löy­tää sijai­sia äkil­li­sis­sä tilanteissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tin­nie­men monet kasvot

Mil­tä Mar­tin­nie­men mil­jöö näyt­tää his­to­rian valos­sa ja ark­ki­teh­tio­pis­ke­li­joi­den silmin?

Oulun yli­opis­ton Ark­ki­teh­tuu­rin yksik­kö toteut­taa syys­lu­ku­kau­del­la ark­ki­teh­tuu­rin his­to­rian ja kor­jaus­suun­nit­te­lun aine­ryh­mäs­sä mais­te­rio­pis­ke­li­joil­le suun­na­tun kurs­sin, jon­ka koh­dea­lu­eek­si on tänä vuon­na valit­tu Mar­tin­nie­mi. Kurs­sin sisäl­tö­nä on raken­nus­suo­je­lu ja raken­ne­tun ympä­ris­tön hoito. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­mes­tä urhei­lun, lii­kun­nan, mat­kai­lun ja hyvin­voin­nin keskus

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­toi­met ovat hyväs­sä vauh­dis­sa. Vir­pi­nie­men alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­maa on päi­vi­tet­ty tämän vuo­den kulues­sa Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen mukai­ses­ti. Päi­vi­tys­työs­sä on haet­tu ete­ne­mis­mal­lia, kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia, toi­men­pi­tei­tä ja rat­kai­su­ja alu­een tar­joa­mien mah­dol­li­suuk­sien hyödyntämiseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus“Emme saa unoh­taa apua ukrainalaisille”

Kaik­ki alkoi sii­tä, kun kel­lo­lai­nen Irma Pie­ti­lä vei koto­aan nel­jä yli­mää­räis­tä rep­pua akuu­tin avun Help Cen­ter Ukrai­ne-Oulun toi­mi­paik­kaan Oulun Saa­ris­ton­ka­dul­le hei­nä­kuun lopulla.

– Repuil­le oli heti tar­vit­si­jat. Näin, kuin­ka sotaa pakoon läh­te­nyt ja Ouluun pää­ty­nyt ukrai­na­lais­nai­nen puris­ti rep­pua kii­tol­li­se­na rin­taan­sa vas­ten. Pake­ne­maan kodeis­ta oli jou­dut­tu läh­te­mään yhden kas­sin kans­sa, jos­sa oli koko omai­suus. Uusi elä­mä pitää aloit­taa ja koti perus­taa aivan tyhjästä.

– Näky kos­ket­ti ja rii­pai­si minua syväs­ti. Aloin miet­tiä, mitä voi­sin teh­dä enem­män, kuvai­lee Irma Pie­ti­lä tunnetilaansa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lu käynnissä

Ehdo­kas­a­set­te­lu evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin on käyn­nis­sä. Ehdok­kaak­si voi aset­tua 15. syys­kuu­ta men­nes­sä. Ehdok­kaak­si sovel­tuu kon­fir­moi­tu kir­kon jäsen, joka täyt­tää 18 vuot­ta vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä eli 20.11.2022. Myös valit­si­jayh­dis­tyk­siä voi perus­taa vie­lä per­jan­tai­hin saakka.