Oulu

Esko Vak­ku­ri 90 vuot­ta muis­te­lee: 12-vuo­ti­aa­na saha ja kir­ves kädes­sä tienaamaan

Oijär­vel­lä syn­ty­nyt met­sän­var­ti­jan poi­ka Esko Vak­ku­ri oli 12-vuo­tias, kun isä Jal­ma­ri antoi hänel­le sahan ja kir­veen sanoen, että sinun on aika alkaa ansai­ta omaa tie­nes­tiä. Sii­tä alkoi­vat met­sä­hom­mat ensin savo­toil­la ja sit­ten Met­sä­hal­li­tuk­sen pal­ve­luk­ses­sa tukin­mit­tauk­ses­sa, puun lei­mauk­ses­sa ja istutuksissa.

Lue lisää

Nuo­ri mies meneh­tyi ampumavammaan

Polii­sil­la riit­ti teh­tä­viä vii­kon­vai­hees­sa, var­sin­kin lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­se­nä yönä. Liik­keel­lä oli pal­jon ihmi­siä kes­kus­tan alu­eel­la ja torin­ran­nas­sa. Kii­ke­lis­sä oli…

Lue lisää

Han­nan­ko­ti Hau­ki­pu­taal­la lak­kau­te­taan kesä­kuun lop­puun mennessä

Han­nan­ko­din toi­min­ta Hau­ki­pu­taal­la lop­puu kesä­kuun lop­puun men­nes­sä. Pää­tös pal­ve­lua­su­mi­syk­si­kön lak­kaut­ta­mi­ses­ta teh­tiin viran­hal­ti­ja­pää­tök­se­nä Poh­teel­la tou­ko­kuun alussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Säy­nä­jä­ahon puu­tar­ha 50 vuot­ta: Kuk­kien kas­vat­ta­mi­nen elämäntyönä

Säy­nä­jä­ahon puu­tar­ha täyt­tää tänä kevää­nä hui­keat 50 vuot­ta. Alus­ta alkaen puu­tar­hal­la on panos­tet­tu kuk­kien laa­tuun ja hyvään asiakaspalveluun.

– Kun kas­vit kas­va­te­taan itse sie­me­nis­tä, tai­mis­ta ja juu­ra­kois­ta, voim­me var­mis­taa kas­vien laa­dun ja kes­tä­vyy­den, kiteyt­tää toi­ses­sa suku­pol­ves­sa toi­mi­va puu­tar­hay­rit­tä­jä Jaa­na Säy­nä­jä­aho, joka on ollut muka­na puu­tar­han toi­min­nas­sa pie­nes­tä pitäen.


Kel­lo Cupis­sa kil­pai­li hui­keat 46 joukkuetta

Yli 500 voi­mis­te­li­jaa ja val­men­ta­jaa eri puo­lil­ta Suo­mea kokoon­tui Kel­lo Cupiin 27.4. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den jär­jes­tä­miin jouk­kue­voi­mis­te­lun kil­pai­lui­hin. Kel­lon TU.n kai­kil­ta 14 kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­neel­ta jouk­ku­eel­ta näh­tiin laa­du­kas­ta voi­mis­te­lua. Kisa­suo­ri­tus­ten lisäk­si muka­na oli myös nuo­rem­pien voi­mis­te­li­joi­den esi­tyk­siä, näin he sai­vat hyvää koke­mus­ta esiin­ty­mi­ses­tä ylei­sön edessä.


Kivi­nie­men päi­vä­ko­din lap­set tem­pai­si­vat hyvän asian puolesta

Kivi­nie­men päi­vä­ko­dil­la koet­tiin ilois­ta lii­kun­nan rie­mua, kun yli sata päi­vä­ko­ti­las­ta ja eska­ri­lais­ta osal­lis­tui­vat Team Ryn­ke­byn hyvän­te­ke­väi­syys­juok­suun per­jan­tai­na. Las­ten innos­tus­ta kohot­ti tie­to sii­tä, että he juok­si­vat aut­taak­seen mui­ta lap­sia ja per­hei­tä. Kysees­sä oli Team Ryn­ke­byn kam­pan­ja, jol­la kerä­tään varo­ja vai­keas­ti sai­rai­den las­ten ja hei­dän per­hei­den­sä auttamiseksi.


Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va iloit­see saa­mas­taan luottamuksesta

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous hui­pen­tui kun­nan­joh­ta­jan vaa­liin maa­nan­tai-ilta­na. Ari Ala­tos­sa­va sai sul­je­tus­sa lip­pu­ää­nes­tyk­ses­sä 39 ään­tä ja Timo Rei­na 28 ään­tä. Pai­kal­la oli kaik­ki 67 val­tuu­tet­tua, eikä yhtään ään­tä jou­dut­tu hyl­kää­mään. Ala­tos­sa­va toi­mii täl­lä het­kel­lä Oulun vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja­na. Kau­pun­gin pal­ve­luk­seen hän tuli kak­si vuot­ta sit­ten kon­ser­ni­joh­ta­jan virkaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vapun­viet­to sujui rauhallisesti

Oulus­sa ja muu­al­la polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la vie­tet­tiin vil­kas­ta, mut­ta polii­sin toi­min­nan kan­nal­ta rau­hal­lis­ta vap­pua. Polii­si val­voi vapun­päi­vän juh­lin­taa, mut­ta isom­paa häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä ei päi­vän aika­na todettu.