Oulu

Iis­sä alu­een alhai­sin ennakkoäänestysprosentti

Vii­mei­ses­tä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­väs­tä tiis­tais­ta muo­dos­tui vilk­kain sekä Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la että koko maas­sa. Poh­jois-Poh­jan­maal­la alu­een äänioi­keu­te­tuis­ta 26,1 pro­sent­tia äänes­ti ennak­koon, mikä on hie­man val­ta­kun­nal­lis­ta lukua 26,4 alhaisempi.

Kai­kis­ta mata­lin ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la kir­jat­tiin Iis­sä, mis­sä ennak­koon äänes­ti 21,0 pro­sent­tia äänioikeutetuista.

Lue lisää

Mik­si alue­vaa­leis­sa kan­nat­taa äänestää?

Äänes­tä­jien innos­tus ja kiin­nos­tus his­to­rian ensim­mäi­siä alue­vaa­le­ja koh­taan on ollut var­sin vai­sua. Alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin pelä­tään jää­vän alhai­sek­si. Mik­si näin, vaik­ka vaa­leis­sa vali­taan päät­tä­jät alue­val­tuus­toi­hin, jot­ka päät­tä­vät kai­kil­le tär­keis­tä ter­vey­teen liit­ty­vis­tä palveluista?

Vii­me euro­vaa­leis­sa äänes­tys­pro­sent­ti oli 43 ja vii­me kesä­kuun kun­ta­vaa­leis­sa pääs­tiin kaut­ta aiko­jen keh­noim­paan 55 pro­sent­tiin. Onko kysees­sä tila­päi­nen not­kah­dus, vai onko ihmis­ten kiin­nos­tus äänes­tää ja vai­kut­taa rapautumassa?

Ran­ta­poh­ja kysyi kol­mel­ta alu­een koke­neel­ta vete­raa­ni­po­lii­ti­kol­ta ja vai­kut­ta­jal­ta, mik­si nyt oli­si tär­ke­ää äänes­tää ja miet­tei­tä sote-uudistuksesta.

Lue lisää

Kol­mas koro­na­ro­ko­te kai­kil­le aikuisille

Kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat vara­ta ajan nyt kaik­ki 18 vuot­ta täyt­tä­neet ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt Oulus­sa. Roko­tuk­siin on ajan­va­raus. Oulus­sa kol­man­nen roko­tean­nok­sen saa­vat ajan­va­rauk­sen kaut­ta täl­lä het­kel­lä 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­mät, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 3–4 kuukautta. 

Lue lisää

Liki 16 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta äänes­tä­nyt ennakkoon

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus kipusi 15,9 pro­sent­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la maa­nan­tai­aa­muun kel­lo 10 men­nes­sä. Ennak­koon voi äänes­tää vie­lä tänään tiis­tai­na 18.1. Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la äänes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa oltiin hie­man jäl­jes­sä val­ta­kun­nan luke­mis­ta, sil­lä koko maas­sa 16,5 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta oli äänes­tä­nyt ennakkoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koro­na­vi­ruk­sen voi lie­vis­sä fluns­sa­oi­reis­sa sai­ras­taa kotona

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden ohjeen mukaan ter­vey­den­huol­toon tulee hakeu­tua koro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa. Lie­vä­oi­rei­sen koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din voi Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin uuden ohjeen mukaan sai­ras­taa koto­na taval­li­sen fluns­san tapaan. Fluns­sa­oi­reis­sa kan­nat­taa teh­dä kau­pas­ta tai aptee­kis­ta ostet­ta­va koro­nan kotitesti.


“Heti piti läh­teä äänestämään”

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na. Iis­sä oli heti Nät­te­po­rin äänes­tys­pai­kan ovien avau­dut­tua kel­lo 12 kym­me­niä äänes­tä­jiä. Aina­kin alku näyt­ti vilk­kaal­ta, vaik­ka ylei­ses­ti pel­koa on alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin jää­mi­ses­tä alhaiseksi.

Lah­ja Kiut­tu ja Ire­ne Ravas­ka oli­vat päät­tä­neet läh­teä äänes­tä­mään heti ensim­mäi­se­nä ennakkoäänestyspäivänä. 


Vaa­leis­sa vali­taan 79 alue­val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko Poh­jois-Poh­jan­maan asiois­ta – Puo­lue­pii­rien puheen­joh­ta­jat vas­taa­vat Ran­ta­poh­jan kysymyksiin

Suo­men ensim­mäi­set alue­vaa­lit ovat alka­neet ennak­ko­ää­nes­tyk­sel­lä. Vaa­leil­la vali­taan alue­val­tuu­te­tut, jot­ka päät­tä­vät ter­vey­den­hoi­toon, sosi­aa­li­huol­toon ja pelas­tus­toi­meen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la vaa­leil­la valitaan…Vapaa­eh­toi­set arkun­kan­ta­jat omais­ten apuna

Iin seu­ra­kun­nas­sa on käyn­nis­tet­ty vapaa­eh­tois­ten arkun­kan­ta­jien toi­min­ta monen muun seu­ra­kun­nan tapaan, kos­ka sil­le on koet­tu ole­van tar­vet­ta. Täl­lä het­kel­lä muka­na on kol­me vapaa­eh­tois­ta arkun­kan­ta­jaa, mut­ta toi­vee­na on saa­da hei­tä lisää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus