Oulu

Iiläi­nen ympä­ris­tö­su­ru saa kas­vot Oulu2026-ohjel­man myötä

Oulu2026 sai 62 uut­ta ohjel­ma­pro­jek­tia mukaan täy­den­tä­mään tule­vaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­taan. Avoi­mel­la haul­la haet­tiin kump­pa­nei­ta, jot­ka toteut­ta­vat laa­jo­ja, pidem­män val­mis­te­lu- ja toteu­tusa­jan vaa­ti­via pro­jek­te­ja. Pro­jek­tieh­do­tuk­sia tuli kaik­ki­aan lähes 300. Nyt valit­tu­jen lisäk­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kioh­jel­maa kuu­luu jo ennes­tään noin 50 alus­ta saak­ka muka­na ollut­ta pro­jek­tia. Muka­na on toi­mi­joi­ta pait­si Oulus­ta myös muu­al­ta Suo­mes­ta sekä Euroopasta. 

Lue lisää


Myö­hem­mäl­lä iäl­lä tai­tei­li­jak­si ryh­ty­nyt Alpo Ala­kop­sa: “Pysyy parem­min hen­gis­sä, kun jota­kin tekee”

Alpo Ala­kop­sa, 92 oli ollut tois­ta vuot­ta eläk­keel­lä, kun hän ensi ker­taa tart­tui pens­se­liin ja ryh­tyi maa­laa­maan öljy­vä­reil­lä tau­lu­ja. Hän läh­ti Lii­sa Paa­vo­lan ohjaa­maan Hau­ki­pu­taan tai­de­pii­rin, mut­ta opet­ta­ja sanoi, ettet sinä Alpo pal­jon neu­vo­ja tar­vit­se. Ensim­mäi­sen maa­lauk­sen aihe vuon­na 1989 oli oma suomenpystykorva.
Polii­si otti kiin­ni vita­mii­ni­var­kauk­sis­ta epäillyn

Polii­si tut­kii laa­jaa vita­mii­nia­nas­tus­ten sar­jaa. Rikok­sis­ta epäil­ty on täl­lä het­kel­lä tutkintavankina.

Suo­ma­lais­ten myy­mä­lä­ket­ju­jen myy­mä­löis­tä on suun­ni­tel­mal­li­ses­ti anas­tet­tu pää­osin vita­mii­ne­ja sekä mui­ta luon­tais­tuot­tei­ta. Polii­si epäi­lee, että tuot­tei­ta on anas­ta­nut kak­si ulko­maa­lais­taus­tais­ta mies­tä vuo­den 2022 ja kevään 2023 välil­lä usean Suo­mes­sa oles­ke­lu­jak­son aika­na. Tuot­tei­ta on anas­tet­tu pää­asias­sa kah­del­ta eri hal­pa­kaup­pa­ket­jul­ta ympä­ri Suomea. 

Polii­si epäi­lee mies­ten anas­ta­neen luon­tais­tuot­tei­ta ja akku­ja Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­vas­ta myy­mä­läs­tä 23. huh­ti­kuu­ta. Myy­mä­län myy­jät sai­vat toi­sen mie­hen kiin­ni, mut­ta toi­nen pää­si pake­ne­maan lähi­met­sään. Kiin­ni jää­neen mie­hen vaat­tei­den sisäl­tä tip­pui pako­y­ri­tyk­ses­sä vita­mii­ne­ja maahan.