Oulu

Uusi single ja kevätkiertue

The South­ga­te­sil­ta jul­kais­taan uusi single Some­ti­mes 23.2. ja sen myö­tä “uuden aal­lon brit­ti­pop­pa­rit” läh­te­vät kei­koil­le. Ensim­mäi­nen Tavas­tian keik­ka soi­te­taan Aknes­tik-yhtyeen lämp­pä­ri­nä 28.2. ja kut­su on myös Tal­linn Music Week ‑fes­ti­vaa­leil­le huh­ti­kuun alussa.

Lue lisää

Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen super­vii­kon­lop­pu kisat­tiin Virpiniemessä

40:s Hau­ki­pu­das­hiih­to kisat­tiin upeis­sa puit­teis­sa ja olo­suh­teis­sa sun­nun­tai­na Vir­pi­nie­mes­sä. Jo lau­an­tai­na oli ohjel­mas­sa Las­ten hiih­to nyt kuu­den­nen ker­ran. Uut­ta oli, että molem­mat tapah­tu­mat oli­vat nyt koko­nai­suu­des­saan Vir­pi­nie­mes­sä Tor­pan­mäen ja Jatu­lin sijaan. Jär­jes­tä­jien mukaan Vir­pi­nie­mi on tapah­tu­ma­paik­ka jatkossakin.

Lue lisää

Prik­ka ruo­ka-apu­toi­min­ta laajenee

Oulus­sa vuon­na 2021 käyn­nis­tet­ty Prik­ka kier­toon ‑hank­keen ruo­ka-apu­työ laa­je­nee Oulun haja-asu­tusa­lueil­le. Toi­min­nan kes­kiös­sä on Oulun Kau­ko­vai­niol­ta käsin ope­roi­va Prik­ka­kes­kus, joka toi­mii hyö­ty­ruu­an logis­tiik­ka­kes­kuk­se­na ja mah­dol­lis­taa hävik­ki­ruo­an jake­lun ja uudelleenkäytön.


Hon­ka­pirt­ti pysyy kiinni

Pate­nie­mes­sä ole­va yhtei­sö­ta­lo Hon­ka­pirt­ti pysyy sul­jet­tu­na, Oulun kau­pun­ki tie­dot­taa. Raken­nuk­ses­ta otet­tu­jen sisäil­ma­näyt­tei­den tulok­set osoit­ta­vat, että raken­nus ei ole ter­veel­li­nen eikä tur­val­li­nen. Hen­ki­lös­tön sekä talon käyt­tä­jien tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si raken­nus on pois käytöstä.

Stubb ykkö­nen kai­kil­la Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­la pait­si Martinniemessä

Suo­men tasa­val­lan pre­si­den­tik­si valit­tu kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb kerä­si isoim­man ääni­po­tin myös Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­ta A ja B sekä Ase­ma­ky­län, Kel­lon ja Kel­lon Kivi­nie­men äänes­ty­sa­lueil­ta. Valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja vih­rei­den Pek­ka Haa­vis­to oli Sub­bia suo­si­tum­pi ainoas­taan Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la, mis­sä Haa­vis­to sai 57,1 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä. Myös Pate­nie­mes­sä Haa­vis­to oli ykkönen.