Oulu

Vero­ker­ty­mä kaven­si alijäämää

Oulun kau­pun­gi­val­tuus­to kuu­li maa­nan­tain kokouk­ses­saan kat­sauk­sen kau­pun­ki­kon­ser­nin vuo­den alku­nel­jän­nek­sen talous­ti­lan­tees­ta ja vuo­den 2022 ennus­tees­ta. Maa­lis­kuus­sa laa­di­tun ennus­teen perus­teel­la arvioi­daan tili­kau­den tulok­sen ole­van 22,4 milj. euroa ali­jää­mäi­nen, mut­ta toteu­tu­van noin seit­se­män mil­joo­naa euroa ennak­koi­tua parempana. 

Lue lisää

Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää juh­lis­te­taan huomenna

Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää vie­te­tään jäl­leen 27. huh­ti­kuu­ta. Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1988 läh­tien val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä sotiem­me vete­raa­nien juh­la­na 27. huh­ti­kuu­ta, joka on myös Suo­men vii­me sotien päätöspäivä.

Kah­te­na vii­me vuo­te­na koro­na­ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut juh­lien jär­jes­tä­mi­seen, mut­ta nyt huo­men­na kes­ki­viik­ko­na on luvas­sa yhtei­siä tilai­suuk­sia myös Ran­ta­poh­jan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Polii­sin teho­val­von­nas­sa ilmi rikkeitä

Vii­me vii­kol­la toteut­ta­mas­sa teho­val­von­nas­sa Oulun polii­si kir­joit­ti Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alu­eel­la 45 seu­raa­mus­ta mat­ka­pu­he­li­men käy­tös­tä ajon aika­na ja 92 seu­raa­mus­ta tur­va­lait­teen käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä etu­pen­kil­lä. Val­von­nas­sa polii­si tark­kai­li toi­min­taa, joka vai­kut­taa kul­jet­ta­jan kykyyn kes­kit­tyä aja­mi­seen. Tyy­pil­li­ses­ti tark­kaa­mat­to­muus joh­tuu puhe­li­mes­sa puhu­mi­ses­ta tai sen muus­ta käy­tös­tä ajon aikana.