Oulu

Oulun kau­pun­ki soit­taa täl­lä vii­kol­la robottipuheluita

Oulun kau­pun­ki kysyy vii­kol­la 6 robot­ti­pu­he­luil­la mie­li­pi­tei­tä kau­pun­gin osal­li­suus- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä nii­den kehit­tä­mis­tar­peis­ta. Puhe­lut tule­vat nume­ros­ta 08 4154 0067 ja kysy­myk­set kuul­laan Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Sep­po Mää­tän äänel­lä. Kysees­sä on auto­maat­ti­nen puhe­lu Oulun kaupungilta.

Lue lisää

Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Kam­pan­ja käyn­tiin musii­kin tahtiin

Kii­min­ki­läi­sil­le ja oulu­lai­sil­le tut­tu polii­si ja kun­nal­lis­po­lii­tik­ko Lau­ri Niku­la käyn­nis­ti edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­jan­sa vii­me kes­ki­viik­ko­na Oulun Alek­sin­kul­mas­sa. Tilai­suus veti tuvan täy­teen väkeä, vaik­ka Niku­laa itse­ään oli­kin jän­nit­tä­nyt, saa­puu­ko kan­sa paikalle.

– Iki­nä ei osaa olla var­ma, että kuin­ka pal­jon ihmi­siä saa­puu. Tämä väki­mää­rä näyt­tää kui­ten­kin oikein hyväl­tä, tote­si Niku­la ennen illan ohjel­man alkua.

Lue lisää

Hävik­ki­ruo­ka on paras­ta edelleen

Hau­ki­pu­taa­lai­sia nuo­ria äite­jä lap­si­neen kokoon­tuu tors­tai­sin Loma­ko­ti Onne­lan per­he­päi­vään. Päi­vän ohjel­maan kuu­luu myös ruo­kai­lu, jos­sa tar­joil­laan Prik­ka kier­toon ‑hank­keen puit­teis­sa toi­mi­te­tus­ta hävik­ki­ruu­as­ta Onne­lan keit­tiös­sä val­mis­tet­tu­ja ate­rioi­ta. Per­he­päi­vän osal­lis­tu­jil­le ate­ria on ilmai­nen, kuten myös tors­tai­sin Onne­las­sa ruo­kai­le­mas­sa käy­vil­le yksin asu­vil­le ikäihmisille.

Lue lisää

Vii­si maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaa hake­nut­ta kut­su­taan haastatteluun

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton maa­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaa tavoit­te­lee 11 haki­jaa. Han­ki­joi­den jou­kos­sa on Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) Hau­ki­pu­taal­ta. Poh­jois-Poh­jan­maan nykyi­nen maa­kun­ta­joh­ta­ja Pau­li Har­ju jää eläk­keel­le huh­ti­kuun alus­ta lukien.

Maa­kun­ta­hal­li­tus päät­ti kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na kut­sua haas­tat­te­luun vii­si haki­jaa. Kut­sun saa­vat Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­ja Kim­mo Hin­no, Kes­ki-Poh­jan­maan lii­ton maa­kun­ta­joh­ta­ja Jyr­ki Kai­po­nen, val­tio­sih­tee­ri Ann-Mari Kemell, kehi­tys­joh­ta­ja Tii­na Raja­la Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­ta ja kun­nan­joh­ta­ja Jus­si Rämet Muhok­sen kunnasta.


Ennal­taeh­käi­se­vää työ­tä lähel­lä ihmisiä

Iin ter­veys­a­se­man pihal­la vii­pyy tämän ja seu­raa­van vii­kon ajan OYSin liik­ku­va sil­mä­tut­ki­musyk­sik­kö Sil­mo. Sil­män­poh­ja­ku­vauk­seen Sil­mo-vau­nuun on kut­sut­tu noin 300 Iin ja Kui­va­nie­men dia­bee­tik­koa Iis­tä, Kui­va­nie­mel­tä ja lähialueilta.


Uuden jäte­huol­to­mää­räyk­set astui­vat voi­maan, mikä muuttuu?

Uudet seu­dul­li­sen jäte­huol­to­mää­räyk­set tuli­vat voi­maan vuo­den 2023 alus­ta Oulus­sa, Iis­sä, Kem­pe­lees­sä, Hai­luo­dos­sa, Lumi­joel­la ja Pudasjärvellä.

Oleel­li­nen muu­tos uudis­tuk­ses­sa on, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys tai vaih­toeh­toi­ses­ti kom­pos­toin­ti kiin­teis­töl­lä tulee oma­ko­tia­su­jan vel­vol­li­suu­dek­si hei­nä­kuus­sa 2024. Myös muo­vin­ke­räyk­seen tulee muu­tok­sia, kiteyt­tää pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ilo­na Sup­pa­nen Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.


Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­to muut­ti Kontinkankaalle

Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton toi­min­ta Vir­pi­nie­mes­sä päät­tyi vuo­den 2022 lopus­sa. Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­to jat­kaa toi­min­taan­sa OSAOn Kon­tin­kan­kaan yksi­kös­sä osoit­tees­sa Kivi­har­jun­tie 6, Oulu. Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­to on jo pit­kään ollut osa OSAOn Kon­tin­kan­kaan yksik­köä. Toi­mi­pai­kan muu­tol­la ei ole ole henkilöstövaikutuksia.