Oulu

Ala­ky­lään saa­daan uusi kou­lu, Vir­pi­nie­men asui­na­lu­een muu­tok­sil­le vih­re­ää valoa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi Ala­ky­län pala­neen kou­lun kor­vausin­ves­toin­nil­le 200 000 euron suun­nit­te­lu­mää­rä­ra­han vuo­den 2021 talous­ar­vioon ja hank­keen sisäl­lyt­tä­mi­sen inves­toin­tioh­jel­maan. Val­tuu­tet­tu Pekka.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hule­ve­si­las­ku­tus kor­ja­taan vain asiak­kaan pyyn­nön perusteella

Kun hule­ve­si­las­kut tänä vuon­na saa­pui­vat vas­taa­not­ta­jil­leen, moni hie­rai­si sil­mi­ään, sil­lä mak­su ei ollut aiem­pien vuo­sien kal­tai­nen. Sum­ma saat­toi olla moni­kym­men­ker­tai­nen aiem­paan ver­rat­tu­na, vaik­ka olo­suh­teis­sa ei ollut tapah­tu­nut muutoksia. 

Lue lisää
Jouk­koal­tis­tu­mi­nen Hau­ki­pu­taan lukiol­la – Uusia suo­si­tuk­sia koro­nan suitsimiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si tiis­tai­na pide­tys­sä kokouk­ses­saan, että epi­de­mia on siir­ty­nyt alu­eel­la kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Ryh­mä antoi uusia suo­si­tuk­sia koko Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­le. Uudet suo­si­tuk­set tule­vat voi­maan tors­tai­na 26.11. ja ovat voi­mas­sa 18.12. asti. 


Iin kun­ta sai val­tio­no­suu­den korotusta

Iin kun­ta on saa­nut 700 000 euroa har­kin­nan­va­ras­ta val­tio­no­suu­den koro­tus­ta. Oulun kau­pun­ki ei koro­tus­ta saanut. 

Val­tio­neu­vos­to myön­si har­kin­nan­va­rai­set val­tio­no­suu­den koro­tuk­set vii­me tors­tai­na. Val­tio­no­suu­den koro­tus­ta haki tänä vuon­na 149 kun­taa. Haet­tu sum­ma oli yhteen­sä lähes 346 mil­joo­naa euroa. Val­tio­no­suu­den koro­tus­ta myön­net­tiin 66 kun­nal­le yhteen­sä 60 mil­joo­naa euroa.