Oulu

Iso huu­me­jut­tu syyteharkintaan

Oulun polii­si on saa­nut val­miik­si tör­kei­tä huu­mausai­ne­ri­kok­sia sisäl­tä­vän jut­tu­ko­ko­nai­suu­den esi­tut­kin­nan. Oulun polii­si­lai­tok­sen jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta tut­ki­vas­sa ryh­mäs­sä on ollut maa­lis­kuus­ta 2021…

Lue lisää

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­dot: Ii on muuttovoittokunta

Iin kun­ta on kerän­nyt kah­den ensim­mäi­sen vuo­si­nel­jän­nek­sen aika­na mal­til­lis­ta muut­to­voit­toa. Koko­nai­suu­des­saan Iin väki­lu­ku on alku­vuon­na kas­va­nut kun­tien väli­sen net­to­muu­ton ja net­to­siir­to­lai­suu­den seu­rauk­se­na 63 uudel­la asukkaalla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulus­sa suun­na­taan kat­se eteenpäin

Uuden Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton istun­to­kausi käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na hen­ki­lö­va­lin­noil­la, jot­ka nui­jit­tiin pöy­tään suju­vas­ti ja sopui­sas­ti ryh­mien ennak­koon yhdes­sä teke­män suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin odo­te­tus­ti vii­me kau­del­la jo teh­tä­vää hoi­ta­nut kokoo­muk­sen Juha Hän­ni­nen Oulus­ta ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lap­sia ja nuo­ria roko­te­taan myös kou­luil­la – Jää­lin kou­lul­la roko­te­päi­vä sujui rauhallisesti

Vii­me per­jan­tai­na Oulun alu­een kou­luil­la käyn­nis­tyi­vät 6.–9.-luokkalaisten ja lukio­lais­ten koro­na­ro­ko­tuk­set. Kou­lu­jen roko­tus­ti­lai­suu­det alkoi­vat per­jan­tai­na Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­ta, ja täl­lä vii­kol­la roko­tuk­set ovat jat­ku­neet kou­lu­koh­tai­sen suun­ni­tel­man mukaan. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin Comirnaty-rokotetta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iloa ja hyvin­voin­tia kulttuuritarjottimelta

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut on kehit­tä­nyt yhdes­sä kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen ja yhteis­työ­kump­pa­nien kans­sa kult­tuu­ri­tar­jot­ti­men, jol­ta hoi­va- ja asu­mi­syk­si­köt voi­vat vali­ta heil­le sopi­vaa kulttuuritoimintaa. Koti­seu­tu­mark­ki­nat ja kaupunnikarkelot

Val­ta­kun­nal­lis­ten koti­seu­tu­päi­vien yhtey­des­sä jär­jes­tet­tiin koti­seu­tu­mark­ki­nat per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na. Koro­na-ajan hen­ges­sä mark­ki­noil­le osal­lis­tu­vien tel­tat oli sijoi­tet­tu vajaan kilo­met­rin mat­kal­le Rotu­aa­ril­ta Man­ner­hei­min puis­toon saakka. 


Juha Hän­ni­nen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si, Mir­ja Veh­ka­pe­rä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen johtoon

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to valit­si ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan maa­­nan­­tai-ilta­­na val­tuus­ton puheen­joh­ta­jis­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net sekä valit­si jäse­net lau­ta­kun­tiin ja mui­hin luot­ta­mus­toi­miin. Val­tuus­ton puheenjohtajana…