Oulu

Koti­seu­tu­päi­vien ohjel­mas­sa ret­kiä myös Ran­ta­poh­jan alueelle

Oulu isän­nöi val­ta­kun­nal­li­sia koti­seu­tu­päi­viä vii­kon­lop­pu­na tee­mal­la Kulttuuri-ilmastonmuutos. 

Koti­seu­tu­päi­vien pää­ta­pah­tu­mat on siir­ret­ty koro­na­ti­lan­teen vuok­si Oulun teat­te­ril­ta väl­jem­piin tiloi­hin Oulu­hal­liin (Oulu­hal­lin­tie 20), jot­ta tilai­suuk­sis­sa voi­daan pitää riit­tä­vät tur­va­vä­lit. Myös pää­kir­jas­ton kak­si Kes­kus­te­lu­kam­ma­ria on siir­ret­ty Ouluhalliin.

Lue lisää

Omakoti­tonttien syys­ha­ku alkaa Oulussa

Oma­ko­ti­tont­tien tämän­syk­syi­nen haku alkaa Oulun kau­pun­gin alu­eel­la. Hakuai­ka on 6.8.–30.8. kel­lo 16.00. Oma­ko­ti­tont­te­ja tulee haet­ta­vak­si yhteen­sä 76, niis­tä kah­dek­san sijait­see Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa, 11 Kel­lon Leton­ran­nas­sa ja kol­me Kii­min­gin Hako­mäes­sä. Tont­te­ja on myös Hiuk­ka­vaa­ras­sa, Hei­kin­har­jus­sa, Kor­ven­ky­läs­sä, Oulun­sa­los­sa ja Ritaharjussa.Oulu­hal­lis­sa ajanva­raukseton lin­ja kakkos­ro­kotteita varten

Oulu­hal­lin jouk­ko­ro­ko­tus­pis­teel­lä on avat­tu uusi ajan­va­rauk­se­ton walk in ‑lin­ja kak­kos­ro­kot­tei­ta var­ten niil­le, joil­la on kulu­nut vähin­tään 8 viik­koa ensim­mäi­ses­tä koro­na­ro­kot­tees­ta. Jaet­ta­va­na on vain Moder­nan roko­tet­ta, jota voi­vat ottaa sekä ykkös­ro­kot­teen Moder­nal­la että ykkös­ro­kot­teen Pfize­rin rokot­teel­la saa­neet hen­ki­löt. Uudel­la lin­jal­la ei ole tar­jol­la Pfize­rin roko­tet­ta. Syy­nä tähän menet­te­lyyn on uhka sii­tä, että erä Moder­nan roko­tet­ta van­he­nee. Roko­tuk­sen aikais­ta­mi­nen sekä rokot­teen vaih­ta­mi­nen on THL:n hyväk­sy­mä menettely.


Oulun neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kois­ta ovat suju­neet hyväs­sä hengessä

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kat on jaet­tu puo­luei­den kes­ken ja ensi vii­kon maa­nan­tai­na on seu­raa­va neu­vot­te­lu­ko­kous, jos­sa puo­lu­eet esit­te­le­vät ehdo­tuk­sen­sa paik­koi­hin valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Nimieh­do­tuk­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le 16.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mes­ta­rit koh­ta­si­vat jälleen

Taka­vuo­sien pai­ni­mes­ta­rit kokoon­tui­vat vii­me lau­an­tai­na saman katon alle ravin­to­la See­la­ris­sa TUL:n Oulun pii­rin kut­su­ma­na. Tapah­tu­maan oli kut­sut­tu kym­me­niä voi­tok­kai­ta mes­ta­rei­ta ja mes­ta­ruuk­sis­ta painineita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun kau­pun­ki etsii sijaisperheitä

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää sijais­van­hem­muu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le per­heil­le las­ten­suo­je­lun per­he­hoi­don ennak­ko­val­men­nuk­sia. Sijais­per­hei­tä hae­taan alle 18-vuo­tiail­le huos­taan ote­tuil­le lap­sil­le ensi­si­jai­ses­ti Oulun lähis­töl­tä. Seu­raa­va ryh­mä­muo­toi­nen per­he­hoi­ta­jien val­men­nus alkaa syk­syl­lä 2021, ja se kes­tää yhteen­sä 4–6 kuukautta.