Ilmoi­tus­val­mis­tus

Mar­ko Myl­ly­lä, p. 044–714 7803, marko.myllyla(at)rantapohja.fi

Pir­jo Heik­ku­ri, p. 044–714 7802, pirjo.heikkuri(at)rantapohja.fi

Yksi­tyi­set ihmi­set voi­vat lähet­tää pik­kuil­moi­tuk­sia myös Jätä pik­kuil­moi­tus-verk­ko­lo­mak­keen avul­la, muis­ta ilmoi­tuk­sis­ta on sovit­ta­va ilmoi­tus­myy­jiem­me kans­sa. Yri­tyk­set, yhdis­tyk­set ja urhei­luseu­rat voi­vat lähet­tää ilmoi­tuk­sen­sa säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen ilmoitukset(at)rantapohja.fi

Ilmoi­tuk­siin liit­ty­viä tek­ni­siä tie­to­ja löy­tyy media­kor­tis­tam­me http://rantapohja.web.mediabox.fi/ilmoitukset/mediakortti/ mut­ta niis­tä voi tie­dus­tel­la suo­raan myös Mar­kol­ta tai Pirjolta.

Käyn­tio­soi­te: Revon­tie 2, II ker­ros, Haukipudas