Toi­mit­ta­jal­ta

Päin punais­ta­ko

Oulun seu­dul­le on siu­naan­tu­nut täl­le kesäl­le niin pal­jon eri astei­sia tie­re­mont­te­ja, että tus­kin kukaan on jää­nyt niil­tä pait­si. Hyvä niin, sil­lä vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten tun­tui, että tien­pa­ran­nus­ra­hat Poh­jois-Suo­meen ovat aivan uto­pis­ti­nen aja­tus.

Lue lisää

Jat­koai­ka kesäl­le

Elo­kuu tuli hir­veän nopeas­ti. Tun­tuu, ettei kesää ehti­nyt kulua kuin pari viik­koa, ja nyt jo kou­lu­lai­set heit­tä­vät rep­pun­sa sel­kään ja hyp­pää­vät bus­sei­hin ja pyö­rien sel­kään suun­na­ten kou­luun.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia alku­ja

Elo­kui­si­na aamui­na ilmas­sa alkaa olla kou­lu­aa­mun tun­tua. Ensi vii­kol­la on taas aika kiin­nit­tää eri­tyi­nen huo­mio pie­niin kul­ki­joi­hin lii­ken­tees­sä. Pie­net kou­lu­tai­pa­leen­sa aloit­ta­vat eivät aina muis­ta van­haa lii­ken­neo­pe­tus­ta “kat­so ensin vasem­paan, sit­ten kat­se oike­aan ja vie­lä ker­ran vasem­paan”.


Toi­mit­ta­jal­ta: Van­ki­la vää­räs­sä pai­kas­sa

Oikeus­asia­mies on kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta Oulun polii­si­lai­tok­sen put­ka- ja polii­si­van­ki­la­jär­jes­te­lyi­hin Hau­ki­pu­taal­la. Hyvin ongel­mal­li­se­na oikeus­asia­mies piti sitä, että vapau­ten­sa menet­tä­nei­den säi­ly­tys on jär­jes­tet­ty monel­ta osin epä­tyy­dyt­tä­vien ja oikeus­asia­mie­hen mää­ri­tel­män mukaan jopa lain­vas­tais­ten väliai­kais­rat­kai­su­jen varaan vuo­si­kausik­si.