Toi­mit­ta­jal­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Koh­tuut­ta ilmas­to­toi­miin

Leh­tien toi­mi­tuk­siin saa­puu suu­ri mää­rä eri­lais­ten yhtei­sö­jen ja yri­tys­ten tie­dot­tei­ta. Suu­rin osa saa­puu koti­maan toi­mi­joil­ta, mut­ta lähe­te­tään nii­tä ulko­mail­ta­kin. Mer­kit­tä­vä osa niis­tä on mark­ki­noin­tia tai jon­kin­lais­ta muu­ta vai­kut­ta­maan pyr­ki­mään vies­tin­tää, jon­ka lähet­tä­jät toi­vo­vat toi­mi­tus­ten saat­ta­van ylei­sön tie­toon. Suu­rin osa näis­tä vies­teis­tä on motii­veil­taan niin ilmi­sel­viä, että nii­den tie pää­tyy fyy­si­seen tai säh­köi­seen ros­ka­ko­riin.

Lue lisää

Totuus ei pala tules­sa­kaan

Itse­näi­syyt­tä on juh­lit­tu, 102-vuo­tias­ta Suo­mea pai­kal­li­sis­sa juh­lis­sa ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Tämän vuo­den tee­ma­na lin­nan juh­lis­sa oli nap­piin osu­nut aihe; tie­to ja yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu. Debat­tia olem­me­kin vii­me aikoi­na saa­neet käy­dä ja pui­da poli­tiik­kaa turuil­la ja toreil­la.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Unel­ma­uu­ti­sia

Meil­le toi­mit­ta­jil­le esi­te­tään sil­loin täl­löin toi­vei­ta, että kir­joit­tai­sim­me vain hyviä tai posi­tii­vi­sia uuti­sia. Aina ei ilme­ne se, halu­taan­ko mei­dän sul­ke­van sil­mäm­me ikä­vil­tä uuti­sil­ta vai toi­vo­taan­ko asioi­den hyvien puo­lien etsi­mis­tä.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Gut­sy Go -rau­han­työ­tä myös Yli­kii­min­gis­sä

Asunn­ot­to­mien sau­no­tus­ta, halauk­sia tun­te­mat­to­mil­le, vete­raa­ne­ja Kärp­pä-mat­siin tai hat­ta­raa ja huo­len­pi­toa OYSin las­ten­sai­raa­laan. Tämän syk­syn ajan on voi­nut vaik­ka­pa You­tu­bes­ta seu­ra­ta, miten Suo­men suu­rim­man inno­vaa­tio­pal­kin­not voit­ta­nut Gut­sy Go -mene­tel­mä on ran­tau­tu­nut ensim­mäis­tä ker­taa poh­joi­seen Suo­meen ja Oulun seu­dul­le.Toi­mit­ta­jal­ta: Hei­niä hat­tuun

Ei kulut­ta­ja­par­ka oikein tie­dä, mitä tänä päi­vä­nä oli­si sove­lias­ta  lau­ta­sel­leen lait­taa. Sen lisäk­si, että eläm­me yltä­kyl­läi­syy­den valin­nan­vai­keu­den aikaa, ilmas­ton­muu­tok­sen syn­ti­pu­keik­si lei­ma­taan lil­lu­kan­var­sia, kuten nau­dan­li­ha ja  mai­to. Nau­ta­ruk­ka, jota on vuo­si­tu­han­sia käy­tet­ty ihmis­ra­vin­nok­si, voi olla pian katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä. Toi­vot­ta­vas­ti ei kui­ten­kaan.


Toi­mit­ta­jal­ta: Poruk­ka liik­keel­le!

Ruo­ka­suo­si­tuk­set tun­tu­vat vaih­tu­van sel­lais­ta vauh­tia, että toi­si­naan jou­tuu poh­ti­maan, mil­loin kuo­lo kor­jaa, kun on tähän asti yrit­tä­nyt nou­dat­taa sitä van­haa ja nyt epä­ter­veel­li­sek­si todet­tua suo­si­tus­ta. Ruo­an ter­veel­li­syyt­tä voi­kin märeh­tiä loput­to­miin, sil­lä uusin suo­si­tus jul­kais­taan luul­ta­vas­ti jo ensi viikolla.Julkaisemme tänään Poruk­ka liik­keel­le! -ilmoi­tuk­sen toi­sen ker­ran ja sitä tois­te­taan aina mar­ras­kuun alkuun saak­ka myös verk­ko­si­vuil­lam­me. Ver­kos­ta voi myös tulos­taa itsel­leen osal­lis­tu­mis­kor­tin.


Toi­mit­ta­jal­ta: Tul­va­ra­joi­tuk­set uhkaa­vat raken­ta­mis­ta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä kylien osay­leis­kaa­vo­ja kos­ke­vis­sa tilai­suuk­sis­sa asuk­kaat ovat olleet ihmeis­sään ELY-kes­kuk­sen tul­va­ris­kien kar­toi­tuk­sen perus­teel­la mää­ri­tel­ty­jen raken­ta­mis­ra­joi­tus­ten edes­sä. Kii­min­gin Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän ja Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län Onka­mon­tien asuk­kaat tun­te­vat jou­tu­van­sa vää­rin­koh­del­luik­si.