Toi­mit­ta­jal­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Myy­tä­vä­nä huo­pa­tos­sut

Päi­vit­te­lim­me kave­ri­po­ru­kas­sa, mikä saa muun muas­sa bri­tit edel­leen tule­maan Suo­men Lap­piin päi­vä­reis­sul­le. Emme sil­lä istu­mal­la puut­tu­neet hom­man ympä­ris­tö­nä­kö­kul­miin. Kes­ki­tyim­me poh­ti­maan, mitä muu­ta­man tun­nin reis­sul­la ehtii näh­dä. Hädin tus­kin ker­ke­ää koi­ra­val­jak­koa­je­lul­le, silit­tä­mään poro­ja, tapaa­maan jou­lu­puk­kia, syö­mään kodas­sa ja hyväl­lä onnel­la ihai­le­maan revon­tu­lia.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Fred­die tai­taa yrit­tää pui­jaus­ta

Kas vain. Islan­ti­lai­sek­si tun­nus­tau­tu­va her­ra Fred­die Blay on lähet­tä­nyt minul­le säh­kö­pos­tia. Avoi­mes­ti hän ker­too työs­ken­te­le­vän­sä togo­lai­ses­sa UTB-pan­kis­sa Lomen kau­pun­gis­sa. Mr Fred­die Blay ker­toi­lee, että hänen kuol­leel­la asiak­kaal­laan oli­si sama suku­ni­mi kuin mei­kä­läi­sel­lä.

Lue lisää

Totuus ei pala tules­sa­kaan

Itse­näi­syyt­tä on juh­lit­tu, 102-vuo­tias­ta Suo­mea pai­kal­li­sis­sa juh­lis­sa ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Tämän vuo­den tee­ma­na lin­nan juh­lis­sa oli nap­piin osu­nut aihe; tie­to ja yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu. Debat­tia olem­me­kin vii­me aikoi­na saa­neet käy­dä ja pui­da poli­tiik­kaa turuil­la ja toreil­la.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Unel­ma­uu­ti­sia

Meil­le toi­mit­ta­jil­le esi­te­tään sil­loin täl­löin toi­vei­ta, että kir­joit­tai­sim­me vain hyviä tai posi­tii­vi­sia uuti­sia. Aina ei ilme­ne se, halu­taan­ko mei­dän sul­ke­van sil­mäm­me ikä­vil­tä uuti­sil­ta vai toi­vo­taan­ko asioi­den hyvien puo­lien etsi­mis­tä.Toi­mit­ta­jal­ta: Gut­sy Go -rau­han­työ­tä myös Yli­kii­min­gis­sä

Asunn­ot­to­mien sau­no­tus­ta, halauk­sia tun­te­mat­to­mil­le, vete­raa­ne­ja Kärp­pä-mat­siin tai hat­ta­raa ja huo­len­pi­toa OYSin las­ten­sai­raa­laan. Tämän syk­syn ajan on voi­nut vaik­ka­pa You­tu­bes­ta seu­ra­ta, miten Suo­men suu­rim­man inno­vaa­tio­pal­kin­not voit­ta­nut Gut­sy Go -mene­tel­mä on ran­tau­tu­nut ensim­mäis­tä ker­taa poh­joi­seen Suo­meen ja Oulun seu­dul­le.Toi­mit­ta­jal­ta: Hei­niä hat­tuun

Ei kulut­ta­ja­par­ka oikein tie­dä, mitä tänä päi­vä­nä oli­si sove­lias­ta  lau­ta­sel­leen lait­taa. Sen lisäk­si, että eläm­me yltä­kyl­läi­syy­den valin­nan­vai­keu­den aikaa, ilmas­ton­muu­tok­sen syn­ti­pu­keik­si lei­ma­taan lil­lu­kan­var­sia, kuten nau­dan­li­ha ja  mai­to. Nau­ta­ruk­ka, jota on vuo­si­tu­han­sia käy­tet­ty ihmis­ra­vin­nok­si, voi olla pian katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä. Toi­vot­ta­vas­ti ei kui­ten­kaan.