Toimittajalta

Toi­mit­ta­jal­ta: Irto­aa­ko kiri?

Hal­li­tus hou­kut­te­lee lop­pu­ki­riin pan­de­mian tor­jun­nas­sa. Nuo­ret siir­ty­vät etä­opis­ke­luun, har­ras­tuk­set kes­key­te­tään. Ravin­to­loi­ta uhkaa sul­ku, kokoon­tu­mi­sia rajoi­te­taan aiem­paa tiu­kem­min.  Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la seu­ra­taan, miten…

Lue lisää

Mitä teki­sin isona?

“Tie­tys­ti laka­sen laka­su­ko­neel­la, lää­kä­ri­hoi­ta­ja, näyt­te­li­jä, trak­to­ri­mies, ham­mas­lää­kä­ri…” Moni Ran­ta­poh­jan luki­ja muis­taa Yleis­ra­dion tv-tie­tois­kun 1970-luvul­ta. Se ei itse asias­sa käsi­tel­lyt las­ten amma­tin­va­lin­ta-asioi­ta, vaan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, mut­ta mie­leen kyl­lä ovat jää­neet enem­män las­ten ver­rat­to­mat ammattihaaveet.

Lue lisää

Jo riit­täi­si pakkanen

Luu­len­pa, että aika moni yhty­nee sää­kan­taa­ni. Kyl­lä nämä pak­ka­set jo sai­si­vat rii­tää. Mel­ko var­hain kes­ki­viik­ko­aa­mu­na auto­ni mit­ta­ri näyt­ti Kii­min­gin Hut­tu­ky­län paik­keil­la luke­maa ‑32. Sano­taan että Suo­mes­sa sää on vain pukeu­tu­mis­ky­sy­mys, mut­ta ei se ihan niin­kään lie­ne. Koval­la pak­ka­sel­la ei ole miel­lyt­tä­vää ulkoil­la tai työs­ken­nel­lä ulkona.

Lue lisää

Vaa­li­ko­net­ta kokoamassa

Inter­ne­tis­sä toi­mi­va vaa­li­ko­ne ei ole enää mikään uusi kek­sin­tö, mut­ta pai­kal­lis­leh­tien käy­tös­sä sel­lai­nen on ollut har­vi­nai­sem­pi. Ran­ta­poh­jal­la oli vaa­li­ko­ne käy­tös­sään ensi ker­ran nel­jä vuot­ta sit­ten kun­ta­vaa­lien yhtey­des­sä. Olem­me kat­so­neet, että edus­kun­ta­vaa­lei­hin tai esi­mer­kik­si EU-vaa­lei­hin liit­ty­viä konei­ta ei pai­kal­lis­leh­den kan­na­ta ava­ta. Val­ta­kun­nan poli­tiik­ka oli­si jo aika kau­ka­na pai­kal­li­sen median peli­ken­täs­tä, vaik­ka toki val­ta­kun­nan ja EU-tason pää­tök­set vai­kut­ta­vat Ran­ta­poh­jan­kin alueella.Mitä vikaa päättäjissä?

KAKS eli Kun­nal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiö jul­kai­see näin kun­ta­vaa­lien alla kyse­ly­tut­ki­muk­sen tulok­sia sii­tä, mil­lai­sia näke­myk­siä asuk­kail­la ja kun­ta­päät­tä­jil­lä on tule­vas­ta kun­tae­lä­mäs­tä. Samal­la on sel­vi­tet­ty esi­mer­kik­si sitä, mis­sä mää­rin suo­ma­lai­set luot­ta­vat itse valit­se­miin­sa päättäjiin.


Pul­las­ta pullaan

Niin pääs­tiin hel­mi­kuul­le. Pahin pimeys on hel­lit­tä­nyt ja jou­lun jäl­kei­sis­tä kovim­mis­ta kun­to­kuu­reis­ta voi löy­sä­tä jo hitusen. Onnek­si siis alka­vat pullaviikot.…


Tulee­ko­han Googles­ta toi­mit­ta­ja paikalle?

Onko näky­nyt Googlen tai Face­boo­kin toi­mit­ta­jia siel­lä teil­lä päin rapor­toi­mas­sa alu­een tapah­tu­mis­ta, suun­ni­tel­mis­ta tai ihmi­siä haas­tat­te­le­mas­sa. Havain­to­si on oikea. Ei ole näky­nyt. Ja vaik­ka oli­sit huo­man­nut jon­kin asui­na­luet­ta­si kos­ke­van uuti­sen esi­mer­kik­si Googlen kaut­ta, ei inter­net­jät­ti ole mak­sa­nut sent­tiä­kään sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­ta. Se ei ole mak­sa­nut palk­kaa toi­mit­ta­jal­le, mut­ta sil­ti yhtiö on voi­nut ansai­ta uuti­sen jul­kai­sun yhtey­des­sä mai­nos­ra­haa. Tämä ei ole rei­lua eikä oikein.