Toimittajalta

Poruk­kaa jäl­leen liikkeelle

Toi­si­naan tekee hyvää hakeu­tua itse­ään kehit­ty­neem­pien seu­raan. Tämä tuli mie­leen sii­tä, kun olen käy­nyt vii­me aikoi­na lenk­kei­le­mäs­sä useam­man mara­to­nin juos­seen tut­ta­va­ni kans­sa. Tilan­ne on se, että kun minul­la on jo aika puus­ku­tus menos­sa, on tut­ta­va­ni syke vas­ta 80. Toi­vot­ta­vas­ti hänel­le on edes jotain hyö­tyä yhteis­lii­kun­nas­tam­me. Tut­ta­va­ni vauh­din­ja­ko on tai­ta­vaa ja tun­nen, että aina­kin oma kun­to­ni on kohen­tu­maan päin.

Lue lisää

Mat­ka­kuu­me sit­ten­kin nousussa

Mat­kai­luun liit­ty­vät tahot ovat alka­neet tipu­tel­la toi­mi­tuk­sen säh­kö­pos­tei­hin iloi­sia uuti­sia mat­kai­lun vil­kas­tu­mi­ses­ta. Norwe­gian tie­dot­taa mat­kus­ta­ja­mää­rien­sä lisään­ty­neen jo vii­den­te­nä kuu­kau­te­na peräk­käin. Fin­nair sanoo kul­jet­ta­neen­sa syys­kuus­sa lähes 168 pro­sent­tia enem­män mat­kus­ta­jia kuin vuo­si sit­ten samaan aikaan. Poh­jo­la Vakuu­tus puo­les­taan vies­tit­tää, että jo elo­kuus­sa myy­tiin mat­ka­va­kuu­tuk­sia noin 30 pro­sent­tia enem­män kuin vuo­si sitten. 

Lue lisää

Ei oo, ei tuu

Oulun kau­pun­gin moit­ti­mi­nen ei ole Ran­ta­poh­jan into­hi­mo, vaik­ka sitä onkin teh­ty täl­lä pals­tal­la ja leh­den jutuis­sa lukui­saan ottee­seen. Oulus­sa on monia­kin hyviä asioi­ta, mut­ta Ran­ta­poh­ja kui­ten­kin kat­soo asioi­ta oman alu­een­sa näkökulmasta.

Syk­sy saa­puu myös liikenteeseen

Täten julis­tan raa­pu­tus­kau­den alka­neek­si. Enkä tar­koi­ta nyt ässä­ar­po­ja. Eili­saa­mu­na maa­kun­nas­sa oli monin pai­koin vah­vas­ti­kin pak­kas­ta, jopa 7 astet­ta. Itse tein läh­töä työ­pai­kal­le hiu­kan ennen kuut­ta, ja auton loke­rois­ta oli kai­vet­ta­va esil­le ikku­nan­raa­pu­tin. Omal­la pihal­la pak­kas­ta oli 3 astet­ta. Olen itse asias­sa käyt­tä­nyt täl­le syk­syl­le jo pariin ottee­seen moot­to­ri- ja sisä­ti­lan läm­mi­tin­tä. Säh­köä kuluu, mut­ta aamu­var­hai­sel­la liik­keel­le­läh­tö on mukavampaa.