Toi­mit­ta­jal­ta
Juus­to­höy­lää tar­vi­taan taas

Eipä ole uuti­nen, että kun­tien ja val­tion rahat eivät tun­nu riit­tä­vän mihin­kään ja aina on syn­kät näky­mät edes­sä. Oulun  kau­pun­gin kon­sul­til­ta tilaa­ma talou­den sel­vi­tys sääs­tö­esi­tyk­si­neen vetää vaka­vak­si. 120 koh­dan lis­ta ja 54 mil­joo­nan euron leik­kaus­esi­tyk­set edel­lyt­tä­vät juus­to­höy­lää­mis­tä kaut­taal­taan, mut­ta kir­veel­le­kin on töi­tä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Onnel­li­sia lap­si­per­hei­tä

Kun yli vii­si­kymp­pi­nen poli­tii­kan pomo­mies, viit­taan SDP:n Ant­ti Rin­tee­seen, kehot­taa nuo­rem­pia kan­sa­lai­sia syn­ny­tys­tal­koi­siin, voi se herät­tää nah­kean tun­teen eten­kin syn­ny­ty­si­käi­sis­sä nai­si­sis­sa. Koko asia voi saa­da vas­tus­tus­ta. Mitä se sekaan­tuu täl­lai­seen asi­aan? Eläk­keis­tä­kö se on huo­lis­saan vai mis­tä?


Toi­mit­ta­jal­ta: Ottaa vai jät­tää

Pie­ni­ruo­kais­ten tyt­tä­rien äiti­nä on haus­ka seu­ra­ta pal­jon omia lap­sia­ni nuo­rem­pien vel­jen­poi­kien ruo­ka­ha­lua. Sii­nä, mis­sä tyt­tö­jen lau­ta­sel­la peru­nan­pa­la, kas­ti­ke­tilk­ka ja salaat­ti sijait­se­vat suju­vas­ti eri puo­lil­la lau­tas­ta täyt­täen vain pie­nen osan poh­jas­ta, ovat poi­kien lau­ta­set kuk­ku­roil­laan ruo­kaa ilman kovin sel­keä­tä jär­jes­tys­tä. Kukin siis taval­laan.