Toimittajalta

Toi­mit­ta­jal­ta: Mais­tui­si­ko rös­sy­pot­tu, her­ne­keit­to vai nuudelikulho?

Kat­sauk­set vuo­den 2024 ruo­kat­ren­dei­hin ker­to­vat, että perin­ne­ruu­at ovat teke­mäs­sä paluu­ta nuo­rem­man­kin väen ruo­ka­pöy­tiin, mut­ta samal­la yhä kir­ja­vam­mat ruo­ka­tuu­lah­duk­set maa­il­mal­ta val­taa­vat alaa – outoi­ne nimi­neen ja uusi­ne makue­lä­myk­si­neen. Usein ruo­ka­kau­pas­sa jou­tuu­kin ihmet­te­le­mään huu­li pyö­reä­nä, mitä ne kaik­ki uudet tuot­teet oikein ovat.

Lue lisää

Kriit­ti­siä het­kiä Ukrainassa

Venä­jän raa­ka­lais­mai­nen hyök­käys Ukrai­naan on jat­ku­nut yli­huo­men­na kak­si vuot­ta. Puti­nin Venä­jän tar­koi­tus oli murs­ka­ta Ukrai­nan hal­lin­to muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Pyr­ki­mys oli ottaa koko maa haltuun.

Lue lisää

Koh­ti seu­raa­via vaaleja

Pre­si­den­tin­vaa­lien toi­ses­ta kier­rok­ses­ta tuli­kin tiu­kem­pi kuin mie­li­pi­de­tie­dus­te­lut enna­koi­vat. Ehkä se joh­tui sii­tä, että ehdok­kaat oli­vat lopul­ta mel­ko saman­tyyp­pi­siä. He ovat libe­raa­le­ja kau­pun­ki­lai­sia. Pre­si­den­tin tär­keim­mäs­tä teh­tä­väs­tä eli ulko­po­li­tii­kas­ta ei pal­jas­tu­nut mitään repi­viä mie­li­pi­de-ero­ja. Kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb sekä kan­na­tusyh­dis­tyk­sen ja vih­reit­ten Pek­ka Haa­vis­to kävi­vät kam­pan­jan­sa rei­lus­sa hen­ges­sä. Onnek­si olkoon molemmille.


Iin ohi­tus­tie, hyvä vai paha?

“Yös­sä kylät läpi jyrään, mel­kein nolot­taa”, ker­too rek­ka­kus­ki van­has­sa kään­nös­hi­tis­sä Hyvää huo­men­ta Suo­mi. Juha Vai­nion sanoi­tuk­ses­sa aihee­na on rekan ja kul­jet­ta­jan mat­ka läpi Suo­men. Sanoi­tus on vuo­del­ta 1976, jol­loin nelos­tie kul­ki vie­lä läpi monien kau­pun­kien ja pie­nem­pien taa­ja­mien. Oman muis­ti­ni mukaan eri­tyi­sen tus­kas­tut­ta­vaa oli ajaa läpi Jyväs­ky­län, mut­ta kyl­lä lii­ken­ne jyrä­si läpi Oulun­kin. Hidas­ta oli ajaa myös läpi Haukiputaan.


Toi­mit­ta­jal­ta: Maa­li­suo­ra jo lähellä

Joko pre­si­den­tin­vaa­lit kyl­läs­tyt­tä­vät ja vaa­li­ten­tit ja gal­lu­pit tur­sua­vat kor­vis­ta ulos? Vai tun­tuu­ko sil­tä, että nyt ollaan demo­kra­tian yti­mes­sä, sil­lä vaa­lit ovat ihmi­sen paras­ta aikaa? Tänään tiis­tai­na on vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä ja jän­ni­tys hui­pen­tuu sun­nun­tai-ilta­na var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän jäl­keen tulos­ten jul­kis­ta­mi­seen. Sil­loin tie­däm­me, tulee­ko kan­sa­kun­nan keu­la­ku­vak­si ja arvo­joh­ta­jak­si Alexan­der Stubb vai Pek­ka Haavisto.Lisää läh­de­kriit­ti­syyt­tä

Pre­si­den­tin­vaa­lien ensim­mäi­nen kier­ros on nyt käy­ty ja itsel­le­ni vaa­li­päi­väs­tä teki eri­tyi­sen se, että 13-vuo­tias tyt­tä­re­ni osal­lis­tui vaa­li-illan aika­na kes­kus­te­luun ja toi mie­li­pi­teen­sä esiin. Kii­tos tyt­tä­re­ni mie­len­kiin­non herät­tä­mi­ses­tä kuu­luu uutis­toi­mis­toil­le, jot­ka teke­vät sosi­aa­li­sen median sisäl­töä poli­tii­kas­ta myös nuo­ril­le. Tun­sin ylpeyt­tä. En pel­käs­tään sik­si, että tyt­tä­re­ni on kiin­nos­tu­nut ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, vaan sik­si, että hän osa­si nime­tä läh­teen­sä, joi­den poh­jal­le hän oli omat mie­li­pi­teen­sä perustanut.


Lop­pusuo­ral­le Stubb ja Haavisto

Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa kävi ihan odo­te­tus­ti. Toi­sel­le kier­rok­sel­le men­nään, ja lop­pusuo­ral­la ovat kisaa­mas­sa gal­lu­pien ennus­ta­mat ehdok­kaat eli kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb sekä vih­rei­den ja valit­si­jayh­dis­tyk­sen ehdo­kas Pek­ka Haavisto.