Toi­mit­ta­jal­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Tul­va­ra­joi­tuk­set uhkaa­vat raken­ta­mis­ta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä kylien osay­leis­kaa­vo­ja kos­ke­vis­sa tilai­suuk­sis­sa asuk­kaat ovat olleet ihmeis­sään ELY-kes­kuk­sen tul­va­ris­kien kar­toi­tuk­sen perus­teel­la mää­ri­tel­ty­jen raken­ta­mis­ra­joi­tus­ten edes­sä. Kii­min­gin Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän ja Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län Onka­mon­tien asuk­kaat tun­te­vat jou­tu­van­sa vää­rin­koh­del­luik­si.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Mark­ki­naos­ta­mi­sen vai­keus

Vii­kon­lop­puu­ni mah­tui­vat Sii­ka­mark­ki­nat Hai­luo­dos­sa ja käsi­työ- ja hyvin­voin­ti­mes­sut Oulus­sa. Molem­mat ovat vuo­sit­tain tois­tu­via muka­via tapah­tu­mia, joi­hin läh­te­mis­tä jah­kaa kui­ten­kin lähes joka ker­taa. Jak­saa­ko vai eikö jak­sa -pun­ta­roin­nin lisäk­si vaa­ka­kup­piin pus­ke­vat eko­lo­gi­set ja mark­ki­na­ta­lou­del­li­set näkö­kul­mat.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Luon­to lääk­keek­si rau­hat­to­muu­teen

Satun usein aja­maan autol­la, kun radios­ta tulee Luon­toil­ta. Vaik­ka oli­si kuin­ka kii­re ja tohi­na pääl­lä, ohjel­ma on rau­hoit­ta­vaa kuun­nel­ta­vaa, kuin lähe­tys toi­sel­ta pla­nee­tal­ta. Puhu­taan sii­len­pe­sis­tä, hämä­hä­kin poi­ka­sis­ta, lin­nun­pön­töis­tä, muu­ra­hai­sis­ta ja lin­tu­jen syys­muu­tos­ta.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Ter­ve­tu­loa juh­li­maan!

Jul­kai­sem­me tänään pape­ri­leh­des­sä ja ver­kos­sa näyt­tä­vän juh­la­kut­sun. Sii­nä pyy­de­tään tei­tä hyvät tilaa­jat, luki­jat ja kaik­ki Ran­ta­poh­jan ystä­vät mukaan juh­lis­ta­maan leh­tem­me 50-vuo­tis­ta tai­val­ta. Pyy­däm­me ilmoit­tau­tu­maan tilai­suuk­siin, kos­ka juh­la­pai­kal­le Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuop­paan mah­tuu vain rajat­tu mää­rä ihmi­siä. Juu­ri sen takia juh­lim­me­kin kah­te­na ilta­na samal­la ohjel­mal­la. Tar­kem­mat ohjeet juh­laan osal­lis­tu­mi­ses­ta löy­ty­vät ilmoi­tuk­ses­ta.Toi­mit­ta­jal­ta: Peu­ra tiel­lä

Olin tör­mä­tä autol­la­ni peu­raan eili­saa­mu­na. Rus­kea eläin ilmaan­tui puo­li­juok­sua tiel­le rus­keas­ta mai­se­mas­ta Kii­min­gis­sä Hut­tu­ky­län koh­dal­la hiu­kan aamuseit­se­män jäl­keen. Oli siis valoi­saa. Jos koh­taa­mi­nen oli­si tapah­tu­nut tun­tia aiem­min tai ilta­puo­len hämä­räs­sä tai pimeäs­sä, oli­si tör­mäys ollut var­sin toden­nä­köi­nen. Täl­lä ker­taa ehdin jar­rut­taa, ja me molem­mat saa­toim­me jat­kaa mat­kaam­me omiin toi­miim­me.


Toi­mit­ta­jal­ta: Ei se men­nyt­kään niin

Ran­ta­poh­jan 50-vuo­tis­juh­la­vuo­den tii­moil­ta on tul­lut sil­mäil­tyä van­ho­ja Ran­ta­poh­jia. Monen jutun koh­dal­la jää poh­ti­maan, mitä tapah­tui uuti­ses­sa kir­joi­te­tul­le hank­keel­le. Toteu­tui­ko Iin kun­nan vuon­na 1970 suun­nit­te­le­ma peru­na- ja vihan­nes­va­ras­to kos­kaan? Mihin kaa­tui Kui­va­nie­mel­le suun­ni­tel­tu Satu­maa?