Toimittajalta

Nos­tal­gi­aa

Kii­tos yli­kii­min­ki­läi­sel­le tai­tei­li­jal­le Sam­po Kaik­ko­sel­le. Hän nos­ti jokin aika sit­ten sosi­aa­li­ses­sa medias­sa esil­le Yli­kii­min­gin kun­nan van­hat net­ti­si­vut ajal­ta ennen kuntaliitosta.…

Lue lisää

Säh­kö puhuttaa

Meis­tä on tul­lut aivan val­ta­van riip­pu­vai­sia säh­kös­tä, ja säh­kön käyt­tö onkin aivan olen­nai­nen osa hyvin­voin­tiam­me. Säh­kös­tä ovat riip­pu­vai­sia niin teol­li­suus kuin koti­ta­lou­det­kin. Säh­kön kulu­tus on nous­sut Suo­mes­sa muu­ta­mien kym­me­nien vuo­sien aika­na todel­la merkittävästi.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Tapah­tui sitä kau­hei­ta ennenkin

Mar­ras­kuun pimei­nä het­ki­nä oli otol­lis­ta aikaa syven­tyä Hau­ki­pu­das-seu­ran vuon­na 2008 jul­kai­se­maan kir­jaan Muis­tel­mia ja tari­noi­ta Hau­ki­pu­taal­ta. Kun vuo­det vie­ri­vät ja suku­pol­vet vaih­tu­vat, peri­mä­tie­to ja van­hat tari­nat vai­pu­vat her­käs­ti unho­laan ja katoa­vat. Hie­noa, että nii­tä saa­daan myös tal­teen. Ihmis­ten mie­lis­sä men­nei­syys elää par­hai­ten muis­te­luis­sa ja mie­len­kiin­toi­sis­sa van­hois­sa tari­nois­sa, jot­ka täy­den­tä­vät jän­nit­tä­väl­lä taval­la viral­lis­ta historiankirjoitusta.

Lue lisää

Vaa­lit kau­ka­na, mut­ta niin lähellä

Edus­kun­ta­vaa­lit 2023 voi­vat monen mie­les­tä tun­tua kau­kai­sel­ta asial­ta, mut­ta itse asias­sa­han ne ovat jo var­sin lähel­lä. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on toi­nen päi­vä huh­ti­kuu­ta. Sitä ennen on ennak­ko­ää­nes­tys­jak­so. Kun jou­lun ja uuden­vuo­den viet­to on ohi, niin puo­lueit­ten vaa­li­ko­neis­tot alka­vat kiih­dyt­tää kierroksiaan.

Lue lisää

Jou­lu­han­kin­nat paikallisesti

Ei ole lain­kaan yhden­te­ke­vää, miten me kulut­ta­jat suun­taam­me jou­lun ajan han­kin­tam­me. Mene­vät­kö rahat ken­ties kan­sain­vä­li­sel­le verk­ko­kau­pal­le vai teh­dään­kö han­kin­nat pai­kal­li­ses­ti. Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la jou­lun ajan aiheut­ta­ma kulu­tuk­sen lisäys on mil­joo­nia euro­ja. Pai­kal­li­sel­la kulut­ta­mi­sel­la on suu­ri mer­ki­tys aluei­den elin­voi­mal­le ja työ­paik­ko­jen­kin määrään.


Mis­tä sinä säästät?

Ele­tään aiko­ja, jol­loin meis­tä lähes jokai­nen jou­tuu miet­ti­mään, mis­tä voi­si sääs­tää, jot­ta tulot riit­täi­si­vät tar­peel­li­siin menoi­hin. Kun­nal­li­sa­lan kehit­tä­mis­sää­tiön mukaan maaseutumaisten…


Oulu 18., Iil­lä­kin meni ihan hyvin

Oulu menes­tyi oikeas­taan ihan hyvin suun­nit­te­lu- ja kon­sult­ti­toi­mis­to WSP:n Aluei­den tut­ki­mus 2022 ‑rapor­tin kun­ta­rank­kauk­ses­sa. Laa­ja Oulu sijoit­tui sijal­le 18. Ran­ta­poh­jan alu­een toi­nen kun­ta Ii on sijal­la 87, mikä sekään ei ole lain­kaan huo­noim­mas­ta päästä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Mar­ras­kuu on kaik­kea muu­ta kuin tylsä

Mar­ras­kuu­ko har­maa, synk­kä ja ilo­ton kuu­kausi? Kaik­kea muu­ta, sil­lä kuu­kau­teen mah­tuu tee­maa jos tois­ta, joi­ta voi syn­keim­pi­nä het­ki­nä aina­kin aja­tel­la, kun ei mar­ras­kuun yli­kään voi hypätä.

Aloi­te­taan tänään vie­tet­tä­väs­tä maa­il­man vegaa­ni­päi­väs­tä. Vege­ruo­ka ja kas­vis­voit­toi­nen ruo­ka­va­lio lyö­vät itse­ään läpi yhte­nä rat­kai­su­na ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­sek­si. Vin­kik­si tuo­te­se­los­tei­den vii­dak­koon, että vegaa­ni­ses­sa ruu­as­sa ei ole käy­tet­ty eläin­pe­räi­siä aine­so­sia. Äärim­mil­lään vegaa­ni ei käy­tä myös­kään eläin­ko­keil­la tes­tat­tua kos­me­tiik­kaa tai eläin­pe­räi­siä mate­ri­aa­le­ja vaat­teis­sa ja asusteissa. 


Nyt Poruk­ka liikkeelle!

Vii­me vuon­na Ran­ta­poh­jan Poruk­ka liik­keel­le ‑lii­kun­ta­kam­pan­jaan osal­lis­tui yhteen­sä 410 liik­ku­jaa. Suo­ri­tuk­sia ker­tyi hui­kea mää­rä, noin 8 200 kap­pa­let­ta. Ajal­li­ses­ti on kyse yli 4 000 tunnista.