Toi­mit­ta­jal­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Van­ki­la vää­räs­sä pai­kas­sa

Oikeus­asia­mies on kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta Oulun polii­si­lai­tok­sen put­ka- ja polii­si­van­ki­la­jär­jes­te­lyi­hin Hau­ki­pu­taal­la. Hyvin ongel­mal­li­se­na oikeus­asia­mies piti sitä, että vapau­ten­sa menet­tä­nei­den säi­ly­tys on jär­jes­tet­ty monel­ta osin epä­tyy­dyt­tä­vien ja oikeus­asia­mie­hen mää­ri­tel­män mukaan jopa lain­vas­tais­ten väliai­kais­rat­kai­su­jen varaan vuo­si­kausik­si.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Kesäl­lä ei tar­vit­se läh­teä kau­as

Olen huo­man­nut, että mitä enem­män tulee ikää, sitä parem­min alkaa näh­dä lähel­le. Vuo­sien var­rel­la on tul­lut reis­sat­tua niin muil­la man­te­reil­la kuin Euroo­pan koh­teis­sa, mut­ta vii­me vuo­si­na ulko­mail­le suun­tau­tu­va mat­ka­kuu­me on hil­jal­leen hii­pu­nut. Sen sijaan var­sin­kin kesäl­lä koti­maan­mat­kai­lu on alka­nut innos­taa entis­tä enem­män.


Toi­mit­ta­jal­ta: Kesän merk­ke­jä

Jos siel­tä jos­tain kylän pin­nas­ta kuu­luu kil­ka­tus­ta ja kal­ka­tus­ta, nau­run­re­mah­duk­sia, musii­kin­pät­kiä ja ihmis­ten huik­kai­lua, kan­nat­taa sitä pitää vain hyvä­nä kesän merk­ki­nä. Siel­lä tai­taa olla jouk­ko vapaa­eh­toi­sia val­mis­te­le­mas­sa alka­neen kesän tapah­tu­maa.Toi­mit­ta­jal­ta: Ran­ta­poh­ja muut­taa

Me tääl­lä Ran­ta­poh­jan toi­mis­tol­la Hau­ki­pu­taal­la olem­me alku­ke­sän mit­taan pik­ku­hil­jaa pak­kail­leet tava­roi­tam­me muut­toa var­ten. Ensim­mäi­set muut­to­kuor­mat läh­te­vät tänään tors­tai­na. Täy­tyy sanoa, että vuo­si­kym­men­ten mit­taan tava­raa on ker­ty­nyt aika lail­la. Osa on käy­nyt aivan tar­peet­to­mak­si­kin.


Toi­mit­ta­jal­ta: Iha­na fes­ta­ri­ke­sä!

Taas on se aika vuo­des­ta — eri­lai­set kesä­ta­pah­tu­mat ja eri­tyi­ses­ti fes­ta­rit val­taa­vat kau­pun­git ja reu­na­ky­lät koo­ten ihmi­set yhteen. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la musiik­ki­fes­ta­rit start­ta­si­vat vii­me vii­kon­lop­pu­na Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -pik­ni­kin mer­keis­sä ja jat­ku­vat taas lau­an­tai­na JCR:n soi­des­sa Jää­lis­sä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Ajan kul­taa­mia kesä­työ­muis­to­ja

Oi nii­tä lap­suu­den kul­tai­sia kesiä, kun jos­kus vii­kon­lop­pui­sin herä­sim­me kukon­lau­lun aikaan, isä ja äiti kävi­vät leik­ke­le­mäs­sä aurin­gon­kuk­ka­pel­lois­tam­me vir­keim­piä yksi­löi­tä isoi­hin val­koi­siin saa­vei­hin ja sit­ten läk­sim­me sis­ko­jen kans­sa Oulais­ten toril­le kuk­ka­kaup­piaik­si. Tie­dä sit­ten, onko aika kul­lan­nut muis­tot, mut­ta kukat meni­vät todel­la hyvin kau­pak­si. Kuk­kas­ten hin­ta tai­si olla vii­si mark­kaa kap­pa­le ja kym­pil­lä sai kol­me. Myö­hem­min pik­ku­vel­jet kaup­pa­si­vat pot­tu­ja ja toi­si­naan myim­me myös kir­jo­ja ja vaat­tei­ta, mut­ta näil­lä ei var­si­nai­ses­ti pääs­syt rahoik­si lyö­mään.