Toimittajalta

Sehän onkin help­po homma!

Moni Ran­ta­poh­jan pape­ri­sen leh­den tilaa­ja on jo rekis­te­röi­nyt itsen­sä leh­den digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­tä­jäk­si, mut­ta lii­an moni ei ole kui­ten­kaan käyt­tä­nyt mah­dol­li­suut­ta hyväk­seen. Syy­nä voi olla se, että digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­töä vie­ras­te­taan ja se koe­taan han­ka­lak­si. Han­ka­laa se voi­kin jois­sain pal­ve­luis­sa olla, mut­ta Ran­ta­poh­jan pal­ve­lu­jen käyt­tö on kyl­lä helppoa. 

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuo­hu­va kevät

Vap­pua pääs­tiin viet­tä­mään kah­den vuo­den tauon jäl­keen vapau­tu­neis­sa ja ilois­ten koh­taa­mis­ten tun­nel­mis­sa. Myös lukioi­den van­ho­jen tans­se­ja pääs­tiin juh­li­maan. Koro­na on lakais­tu tois­tai­sek­si maton alle. Koti­maan ajan­koh­tai­sen uutis­vir­ran täyt­tä­vät nyt lak­ko­uu­ti­set ja Nato-keskustelu.

Ukrai­nas­sa sodan kau­hut jat­ku­vat. Täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä on ymmär­tää Venä­jän hyök­käyk­sen tar­koi­tus­pe­riä, sodan aiheut­ta­mia kär­si­myk­siä ja kau­as­kan­toi­sia seurauksia.

Lue lisää

Vete­raa­ne­ja arvos­te­taan korkealle

Eilen vie­tet­tiin kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää. Sitä on vie­tet­ty vuo­des­ta 1987 läh­tien sota­ve­te­raa­nien kun­niak­si. 27. huh­ti­kuu­ta 1945 päät­tyi Lapin sota, ja samal­la Suo­men tais­te­lut toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa päättyivät.Kam­pus puhut­ta­nee tulevaisuudessakin

Oulun yli­opis­ton kam­pus­han­ke Rak­si­laan ei toteu­du. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen täy­tyi tiis­tai­na lyö­dä rak­sit hank­keen ete­ne­mi­sen pääl­le sen jäl­keen, kun kau­pun­gin­val­tuus­to äänes­ti asias­ta han­ket­ta vas­tus­ta­van pon­nen. Kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta halusi myös lopet­taa kam­puk­sen suunnitteluvarauksen.


Paluu kyl­mään sotaan

Täs­sä ehti­kin kulua kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta elä­mää ilman kyl­män sodan var­joa. Nyt maa­il­ma tekee sii­hen paluu­ta Venä­jän takia. 


Saa­ko huo­noi­hin uuti­siin väsyä?

Koko maa­il­maa järi­syt­tä­vä pan­de­mia, Ukrai­nan sota ja hoi­ta­jien epä­toi­vo. Saa­ko olla väsy­nyt, vaik­ka ei koe ole­van­sa tapah­tu­mien kes­kiös­sä? Olen huo­man­nut oman kat­see­ni hakeu­tu­van entis­tä enem­män viih­de- ja kult­tuu­ri-osioi­den artik­ke­lei­hin ja “suus­sa lem­peäs­ti sula­vaan suklaakakku”-ohjeisiin eikä sodan ete­ne­mis­tä tai hoi­ta­jien lak­koa kos­ke­viin uuti­siin. Enkä edes leivo.


Polt­toai­neen kulu­tus­ta pys­tyy vähentämään

Moni muis­taa vie­lä 1970-luvun alun öljy­krii­sin, jon­ka sen­kin taus­tal­la oli sota. Sil­lä ker­taa ikui­sel­ta tun­tu­va tais­te­lu lähi-Idäs­sä. Inter­ne­tin tie­to­kir­ja Wiki­pe­dia ker­too, että öljy­krii­sin seu­rauk­se­na polt­to­nes­tei­den hin­nat nousi­vat Suo­mes­sa hur­jas­ti. Vuo­den 1974 tam­mi­kuus­sa ras­kaan polt­to­öl­jyn hin­ta nousi 2,8‑kertaiseksi, kevyen polt­to­öl­jyn hin­ta 1,8‑kertaiseksi, die­se­löl­jyn hin­ta 1,4‑kertaiseksi ja ben­sii­nin hin­ta­kin nel­jän­nek­sel­lä vain yhdes­sä yössä.