Toimittajalta

Pol­ku­ja on monia

Kesän pitäi­si olla kou­lun­sa päät­tä­neil­le ren­tou­tu­mi­sen ja haus­kan­pi­don aikaa. Monia kui­ten­kin vai­vaa epä­var­muus tule­vai­suu­des­ta. Yli­op­pi­laat ovat teh­neet kovan uuras­tuk­sen ja…

Lue lisää

6.6.1944

Tänään 6.6.2024 tulee kulu­neek­si tasan 80 vuot­ta sii­tä, kun liit­tou­tu­neet aloit­ti­vat mai­hin­nousun­sa Rans­kan Nor­man­dias­sa. Neu­vos­to­liit­to oli vaa­ti­nut toi­sen rin­ta­man avaa­mis­ta Sak­saa vas­taan jo pit­kään. Mai­hin­nousu aloit­ti sodan kehi­tyk­sen, jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na oli Sak­san luhis­tu­mi­nen noin vuo­si mai­hin­nousun jälkeen.

Lue lisää

Suvi­vir­si

Tänä kevää­nä minul­la oli mah­dol­li­suus kuul­la mies­kuo­ro Gra­niit­tia. Kuo­ro vie­rai­li Oulus­sa 20-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si, toden­nä­köi­ses­ti vii­meis­tä ker­taa, kos­ka lau­la­jien kes­ki-ikä on jo kor­kea. Mies­kuo­ro­lau­lus­sa on oma syvyy­ten­sä ja mah­ti­pon­ti­suu­ten­sa, mut­ta täl­lä ker­taa lau­lua enem­män kos­ket­ti­vat tari­nat lau­lu­jen taka­na, ne ker­rot­tiin lau­lu laululta.

Lue lisää

Nyt on äänes­tä­mi­sen aika

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi eilen ja ennak­koon voi äänes­tää vie­lä ensi vii­kon tiis­tai­na. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 9. päi­vä kesäkuuta.


Kesä täyn­nä tapahtumia

Ran­ta­poh­jan kesä­leh­ti ilmes­tyy jäl­leen 6.6. ja olem­me toi­mi­tuk­ses­sa koon­neet leh­den tapah­tu­ma­ka­len­te­riin alu­een tapah­tu­mia ylös. Kesä näyt­tää vii­me vuo­den tapaan eri­tyi­sen tapah­tu­ma­rik­kaal­ta. Pai­kal­li­sil­le ja alu­eel­la vie­rai­li­joil­le on tar­jol­la jos min­kä­mois­ta tapah­tu­maa läpi kesän lap­si­per­heis­tä aikui­seen menoon.


Russ­kij mir

Otsik­ko tar­koit­taa venä­läis­tä maa­il­maa ja käsit­tee­nä sitä käyt­tä­vät venä­läi­set ääri­na­tio­na­lis­tit, pre­si­dent­ti Putin mukaan lukien. Äärim­mil­lään käsi­te tar­koit­taa sitä, että hen­noin­kin yhteys Venä­jään riit­tää sii­hen, että jokin alue tai sen ihmi­set kuu­lu­vat Venä­jään – venä­läi­seen maa­il­maan. Samas­ta sameas­ta sopas­ta lie­nee kotoi­sin myös lausu­ma, jon­ka mukaan Venä­jäl­lä ei ole rajoja.Pian on äänes­tä­mi­sen aika

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lu val­mis­tui vii­me per­jan­tai­na ja kun kat­son kalen­te­ria­ni se ker­too, että vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa­kin jo parin vii­kon kulut­tua, kes­ki­viik­ko­na 29.5. Median vaa­li­ko­neet ovat käyn­nis­sä. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 9.6.


Yhä useam­pi syn­nyt­tää tien päällä

Sain vii­kon­lop­pu­na ilo­uu­ti­sia, kun lap­suu­de­nys­tä­vä­ni ker­toi odot­ta­van­sa har­taas­ti toi­vot­tua las­ta. Kui­ten­kin suun­na­ton­ta iloa var­jos­ti pel­ko sii­tä, syn­tyy­kö lap­si tien pääl­lä autos­sa mat­kal­la sai­raa­laan ja ehtii­kö hän itse saa­da min­kään­lais­ta kivun­lie­vi­tys­tä. Suo­mes­sa sai­raa­lan ulko­puo­lel­la syn­tyy vau­va joka toi­nen päi­vä ja mää­rä on tuplaan­tu­nut vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen aika­na. Ystä­vä­ni pel­ko on siis oikeu­tet­tua ja voi altis­taa äidit ympä­ri Suo­men tur­hal­le stres­sil­le ras­kau­den aikana.