Toimittajalta

Veron­mak­sa­ja, nyt tarkkana

Yli­opis­to­ra­ken­ta­mi­nen on koko­nai­suu­te­na kor­keam­paa mate­ma­tiik­kaa, jota maal­li­kon on vai­kea ymmär­tää. Oulun yli­opis­ton hal­lin­nos­ta anne­taan ymmär­tää (Kale­va 27.4.), että jos yli­opis­to pää­see raken­ta­maan Rak­si­laan uuden raken­nuk­sen, yli­opis­ton kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set ale­ne­vat niin pal­jon, että lai­tos pys­tyy myös palk­kaa­maan lisää hen­ki­lö­kun­taa, ja Oulun kau­pun­ki saa siten lisää vero­tu­lo­ja ja sitä myö­ten kaik­ki Oulun veron­mak­sa­jat hyötyvät. 

Lue lisää

Tur­peen alas­ajo saa­ta­va hallintaan

Polii­ti­kot halua­vat joh­taa ja teh­dä pää­tök­siä puo­les­tam­me. Me kan­sa­lai­set olem­me valin­neet hei­dät teh­tä­viin­sä. Mut­ta jos poliit­ti­sen pää­tök­sen­teon seu­raa­muk­set ovat aivan muu­ta kuin halut­tiin ja alun­pe­rin tar­koi­tet­tiin, pitäi­si polii­ti­koil­la olla myös kykyä muu­taa pää­tök­siä. Jää­rä­päi­sem­män polii­ti­kon mie­les­tä sel­lai­nen voi näyt­tää heik­kou­del­ta, mut­ta vir­hei­den kor­jaa­mi­nen on aina oikein.


Van­ha kan­sa tietää

Soit­te­lin täs­sä erää­nä päi­vä­nä 93-vuo­­ti­aal­­le mum­mul­le­ni Poh­­jois-Sata­­kun­­taan. Puhe kään­tyi pan­de­mian jäl­keen kevää­seen ja sen muka­naan tuo­maan valoon sekä muut­to­lin­tu­ha­vain­toi­hin. Täällä…


Kii­tos myös keväästä

Vuo­de­nai­ko­jen voi­ma­kas vaih­te­lu on var­mas­ti muo­kan­nut pal­jon mei­dän suo­ma­lais­ten mie­len­mai­se­maa. Eten­kin maa­ta­lous­yh­teis­kun­nas­sa oli koko ajan on val­mis­tau­dut­ta­va ja varau­dut­ta­va johon­kin. Kun satoa on tul­lut vain ker­ran vuo­des­sa, on se pakot­ta­nut suun­nit­te­le­maan elä­mää pit­käl­le eteenpäin.


Her­mo repeää

Kyse­lin kuu­kausi sit­ten jut­tuu­ni muu­ta­mas­ta elä­ke­läis­jär­jes­tös­tä, miten nii­den väki pär­jäi­lee, kun yhdis­tys­ten toi­min­ta on ollut pit­kään lähes ole­ma­ton­ta. Vas­tauk­sis­sa nousi…


Elin­kei­no­po­li­tiik­kaa myös Oulun alueille

Oulun kau­pun­ki ei ole menes­ty­nyt kovin­kaan hyvin eri­lai­sis­sa yri­tys­myön­tei­syys­mit­tauk­sis­sa. Nii­den tulos­ten mukaan Oulus­sa on yri­tys­ten näkö­kul­mas­ta kan­ger­ta­nut han­kin­ta-asiat, tont­ti­po­li­tiik­ka sekä esi­mer­kik­si tie­dot­ta­mi­nen. Yrit­tä­jien osuus työl­li­sis­tä on Oulus­sa pysy­nyt mel­ko matalana.