Toimittajalta

“Jou­taa­han nuo opet jo töihin”

Olen kuul­lut kym­me­niä ker­to­ja, kun opet­ta­ja­na toi­mi­vien ystä­vie­ni kesä­lo­man pituut­ta ihme­tel­lään, kadeh­di­taan sekä jos­kus jopa hal­vek­su­taan. Aivan kuin he eivät oli­si juu­ri olleet kas­vat­ta­mas­sa 10 kuu­kaut­ta mei­dän mui­den jäl­ki­kas­vua tut­kin­non vaa­ti­vuu­teen näh­den huo­nol­la pal­kal­la. Opet­ta­jien työ ei lopu kel­lo 13, kun osa lap­sis­ta pää­see kou­lus­ta. Sen jäl­keen vas­ta­taan Wil­ma-vies­tei­hin, suun­ni­tel­laan seu­raa­vat tun­nit val­miik­si ja jos aikaa jää, opet­ta­ja voi jopa kere­tä ensim­mäis­tä ker­taa päi­vän aika­na vessaan. 

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Hyl­kei­tä on liikaa

Hir­vi­kan­taa har­ven­ne­taan Suo­men man­te­reel­la sää­del­lys­ti joka vuo­si, jot­ta eläin­ten mää­rä ei kas­va hal­lit­se­mat­to­mas­ti. Merel­lä asiat tun­tu­vat ole­van toi­sin. Esi­mer­kik­si Perä­me­rel­lä hyl­keit­ten mää­rä on nous­sut jopa 25 000:een. Se on aivan liikaa.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Sata vuot­ta urhei­lua ja yhteisöllisyyttä

Jos­tain ihmees­tä suo­ma­lai­set alkoi­vat 1800-luvun lopul­la ja eten­kin 1900-luvun ensim­mäi­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä löy­tää aika urhei­lu­har­ras­tuk­sil­le. Nii­tä var­ten ryh­dyt­tiin perus­ta­maan run­sain mitoin myös urhei­luseu­ro­ja. Innos­tuk­sen täy­tyi olla suur­ta, mut­ta var­mas­ti urhei­lua myös pahek­sut­tiin jou­ta­va­na ajan­käyt­tö­nä – nekin pon­nis­tuk­set oli­si­vat hyö­dyt­tä­neet enem­män työnteossa!

Lue lisää

Läh­de?

Pää­asial­li­se­na yli­o­pis­­to-opis­­ke­­li­­ja­­na läh­de­mer­kin­nät aiheut­ta­vat kak­si­ja­koi­sia tun­tei­ta. Ymmär­rän läh­de­viit­tei­den anta­vat väit­teil­le päte­vyyt­tä. Samal­la ihmet­te­len, mik­si “vaa­li­pu­heet ovat vai­kut­ta­maan pyr­ki­viä puhei­ta” on…


Toi­mit­ta­jal­ta: Ukrai­naa ei saa unohtaa

Neu­vos­to­lii­ton mar­ras­kuus­sa 1939 alka­nut hyök­käys Suo­meen kes­ti 105 päi­vää. Suo­men oli pak­ko myön­tyä rau­han­neu­vot­te­lui­hin, mut­ta niin oli teh­tä­vä myös Neu­vos­to­lii­ton. Sii­tä oli tulos­sa hyl­kiö­val­tio maa­il­man silmissä.


Suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­den karkkikaupassa

Kos­ki­sen ensim­mäi­nen kausi jäi sii­hen, kun polii­si etsi uhrin­sa hukut­ta­vaa mur­haa­jaa. Eiku sehän oli­kin Hau­ta­kor­ven juo­ni ja Sor­jo­sen ark­ki­vi­hol­li­nen oli se pla­ti­na­tuk­kai­nen mies. Uusia suo­ra­tois­to­sar­jo­ja syn­tyy kuin sie­niä sateel­la ja välil­lä voi olla vai­kea erot­taa juo­nen­kään­teet toi­sis­taan. Suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­den tar­jon­ta on kuin kark­ki­kau­pas­sa, her­ku­tel­la voi moni­puo­li­ses­ti. Menee­kö itse kat­se­luun tar­koi­tet­tu aika kui­ten­kin vaih­toeh­to­jen selaa­mi­seen? Tulee­ko tar­jon­nas­ta saman­lai­nen ähky kun kark­ki­kau­pan ostok­sia nauttiessa? 


Toi­mit­ta­jal­ta: Hut­tu­ky­län Papillon

Ehkä joku muis­taa­kin, kuin­ka kesän alus­sa ennus­te­lin sitä, mitä teen lomal­la­ni. Kuvai­lu piti aika hyvin paik­kan­sa. Vii­me vii­kon­lop­pu­na päät­ty­nyt loma kului­kin aika lail­la mökin remont­ti­työ­maal­la Kii­min­gin Huttukylässä.