Toi­mit­ta­jal­ta


Toi­mit­ta­jal­ta: Kane­liäs­siä ja vege­kak­kua

Näi­nä päi­vi­nä monis­sa kodeis­sa suun­ni­tel­laan jo kuu­mei­ses­ti tar­joi­lu­ja yli­op­pi­las­juh­liin, val­mis­tu­jai­siin, äitien­päi­vään tai mui­hin kevään ja kesän juh­liin. Nykyi­sin ongel­ma­na ei ole, mitä oli­si saa­ta­vil­la, vaan mitä pöy­tään lait­taa, jot­ta jokai­sel­le löy­tyi­si sopi­vaa.


Toi­mit­ta­jal­ta: Hyviä uuti­sia poh­joi­seen

Met­sä Grou­pin suun­ni­tel­mat jät­ti-inves­toin­nis­ta Kemiin herät­tä­vät toi­vei­ta myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Puun­käyt­tö kas­vai­si uudes­sa bio­tuo­te­teh­taas­sa 4,5 mil­joo­nal­la kuu­tio­met­ril­lä nykyi­seen ver­rat­tu­na. Se mer­kit­si­si kas­va­vaa ja jat­ku­vaa puu­kaup­paa eri­tyi­ses­ti teh­taan lähia­lueil­la ja kau­em­pa­na­kin.Toi­mit­ta­jal­ta: Sote yhä rat­kai­se­mat­ta

Muu­ta­mat asian­tun­ti­jat neu­voi­vat hal­li­tus­ta vii­mei­sim­män sote-ehdo­tuk­sen kaa­dut­tua. Jäl­ki­vii­sas­ta oli sanoa, että soten uudis­ta­mi­nen oli­si pitä­nyt jakaa useam­mal­le hal­li­tus­kau­del­le eikä yrit­tää rat­kais­ta asi­aa ker­ta­ry­säyk­sel­lä.