Toimittajalta

Kii­min­ki­päi­viä syy­tä tukea

Eri­lais­ten vapaa­eh­toi­sin voi­min jär­jes­tet­ty­jen tapah­tu­mien aikaan­saa­mi­ses­sa on suu­ri työ, joka jää mones­ti näky­mät­tö­miin tapah­tu­miin osal­lis­tu­jil­ta. Esi­mer­kik­si kesä­ta­pah­tu­mien suun­nit­te­lu aloi­te­taan jo tal­vi­sai­kaan ja tapah­tu­mien onnis­tu­mi­nen vaa­tii jär­jes­tä­mi­seen osal­lis­tu­jil­ta suur­ta sitou­tu­mis­ta. Kii­tok­set saat­ta­vat olla harvassa.

Lue lisää

Askel taak­se

Hal­li­tus päät­ti vii­me vii­kol­la ottaa opis­ke­li­joi­den koh­dal­la vie­lä yhden ison aske­leen taak­se­päin kaik­kien mui­den leik­kaus­ten ohel­la. Nyt pää­tet­tiin nap­sais­ta muu­ta­ma mil­joo­na toi­sen asteen mak­sut­to­muu­des­ta. Vie­lä ei edes ensim­mäi­nen mak­sut­to­muu­den pii­ris­sä ole­va ikä­luok­ka ole val­mis­tu­nut yli­op­pi­laak­si. On tämä äly­tön­tä touhua. 

Lue lisää

Vel­ka­köy­den pää tulos­sa vetä­vän käteen

Suo­men val­tion vel­ka­kier­teen las­ke­taan alka­neen vuo­sien 2007–2009 finans­si­krii­sis­tä. Samaan aikaan, kun val­tio on vel­kaan­tu­nut, Suo­men talous­kas­vu on ollut jok­seen­kin nol­la. Eri­tyi­ses­ti tuot­ta­vuu­den kehi­tyk­ses­sä on jää­ty jäl­keen ver­rok­ki­mais­ta. Pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten Suo­men las­ket­tiin saa­vut­ta­neen Ruot­sin, kun las­kes­kel­tiin brut­to­kan­san­tuo­tet­ta asu­kas­ta koh­den. Finans­si­krii­sin jäl­keen poh­jois­mai­set naa­pu­rit ovat kii­tä­neet ohi talousluvuillaan.

Lue lisää

Eläk­kees­tä saa vain haaveilla

Kes­kus­te­lu ja uuti­soin­ti eläk­kei­den leik­kaa­mi­ses­ta on kiih­ty­nyt vii­mei­sen parin vii­kon aika­na ja kävin­pä sii­tä ins­pi­roi­tu­nee­na kat­so­mas­sa vas­ti­kään mil­lon sitä mah­dol­li­ses­ti sai­si itse jää­dä eläk­keel­le. Hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­kear­vio­ni mukaan voin jää­dä eläk­keel­le aikai­sin­taan 1.12.2059 eli 35 vuo­den pääs­tä, jol­loin ikää mit­ta­riin on sii­nä vai­hees­sa ker­ty­nyt 69 vuot­ta ja 2 kuukautta.


Ilman säh­köä ja vettä

Onko­han meil­lä koto­na sitä koti­va­raa kol­mek­si päi­väk­si vai eikö? Tätä mie­tin, kun luin tänään Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­ta­vaa jut­tua Yli-Iis­sä pide­tys­tä varau­tu­mis­kou­lu­tuk­ses­ta. Sen jär­jes­ti Punai­sen Ris­tin Yli-Iin osasto.


Toi­mit­ta­jal­ta: Nyt on leik­ki kaukana

Jär­kyt­tä­väs­tä Van­taan kou­luam­pu­mi­ses­ta on kulu­nut rei­lu viik­ko. Perin­poh­jai­nen tut­kin­ta ja asian sulat­te­lu on käyn­nis­sä. Tapah­tui sel­lais­ta, mitä ei kos­kaan pitäi­si tapah­tua. On pal­jon kysy­myk­siä, joi­hin ei ole help­po­ja ja yksin­ker­tai­sia vas­tauk­sia, vaik­ka janoam­me tie­toa nopeasti. 


Kuusa­mon­tie­tä on aika kehittää

Jää­lin moni­toi­mi­ta­los­sa jär­jes­te­tään tänään tilai­suus, jol­la on mer­ki­tys­tä Jää­lin, Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin ja mik­sei myös Yli-Iin­kin asuk­kail­le. Ja toki Kuusa­mon­tien lii­ken­nöin­nin paran­ta­mi­nen välil­lä Kor­ven­ky­lä-Kii­min­ki on tär­ke­ää myös Koil­lis­maal­le suun­tau­tu­val­le ja siel­tä Ouluun tule­val­le liikenteelle. 


Äänes­tä­mis­tä voi­si aina­kin harkita

Toh­din arvioi­da, että euro­vaa­lieh­dok­kai­den kalen­te­rei­hin on mer­kit­ty pää­siäi­sen jäl­kei­sel­le vii­kol­le jo mon­ta tapaa­mis­ta vaa­lei­hin liit­tyen. Ensi vii­kon jäl­keen var­si­nai­seen vaa­li­päi­vään 9.6. ei ole kuin pari kuukautta.


Koh­ti kesää ja valoa

Täs­sä sitä nyt ollaan mat­kal­la koh­ti kesä­päi­vän sei­saus­ta. Eilen oli kevät­päi­vän tasaus, jol­loin yö ja päi­vä oli­vat yhtä pit­kiä kaik­kial­la maa­pal­lol­la. Valon mää­rä vuo­ro­kau­des­sa on kas­va­nut vii­me aikoi­na sel­väs­ti, mut­ta nyt ale­taan men­nä koh­ti kesää suu­rem­mil­la loi­kil­la. Maa­lis­kuun aja­tel­laan ole­van jo kevät­kuu­kausi, mut­ta läm­pö­ti­lo­jen suh­teen oikea kevät alka­nee huh­ti­kuun puolella.