Toimittajalta

Toi­mit­ta­jal­ta: Se pyö­rii sittenkin

Sun­nun­tai­ta vas­ten aamu­yöl­lä se tapah­tui. Ydin­voi­ma­las­sa Eura­joel­la oltiin val­veil­la, kun Olki­luo­to 3 nap­sau­tet­tiin käyt­töön ja lai­tok­sen kol­mas ydin­reak­to­ri alkoi tuot­taa sään­nöl­li­ses­ti säh­köä verk­koon. Käyn­nis­tys tapah­tui vuo­ro­kausi etua­jas­sa, mut­ta 14 vuot­ta kes­tä­nei­den vii­väs­tys­ten jälkeen. 

Lue lisää

Kevään merk­ke­jä

Nei­ti Kevät uskal­tau­tui esiin toden teol­la pää­siäi­sen aika­na. Poh­joi­ses­sa­kin Suo­mes­sa saa­tiin naut­tia aurin­gon­pais­tees­ta ja muka­van läm­pi­mis­tä ilta­päi­vis­tä. Moni läh­ti ladul­le. Itse hak­ka­sin hal­ko­ja mökil­lä. Hiki tuli.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Kevään merkkejä

Vaa­li­hu­li­nan väis­tyes­sä uutis­vir­ras­ta vapau­tuu pik­ku­hil­jaa tilaa kevät­tä entei­le­vil­le sisäl­löil­le.  Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ELY-kes­­kus­­kin jul­kai­si jo ensim­mäi­set tul­vaen­nus­teen­sa kulu­val­le kevääl­le. Kevät­tul­via odo­te­taan saapuvaksi…

Lue lisää

Kuka alkaa ketä?

Onnek­si olkoon hyvä äänes­tä­jä ja ehdo­kas – niin edus­kun­taan pääs­syt kuin ulko­puo­lel­le­kin jää­nyt – olit­te muka­na toteut­ta­mas­sa suo­ma­lais­ta kan­san­val­taa. Äänet saa­tiin antaa aina­kin poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa kau­niis­sa tal­vi­sääs­sä, ja äänes­tys­pro­sent­ti nousi koh­tuul­li­sen korkealle.Toi­mit­ta­jal­ta: Me äänes­tä­jät olem­me nyt kingejä

Eläm­me edus­kun­ta­vaa­lien jän­nit­tä­vää lop­pu­ki­ri­viik­koa. Ase­tel­mat ovat har­vi­nai­sen jän­nit­tä­vät, sil­lä kol­men suu­rim­man puo­lu­een kär­jen jär­jes­tys rat­ken­nee vas­ta myö­hään sun­nun­tai-ilta­na, kun var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän äänet on las­ket­tu. “Empi­viä ja epä­var­mo­ja” äänes­tä­jiä lie­nee vie­lä pal­jon, mikä tekee tilan­tees­ta kutkuttavan.


Koti­tie vai rautatie?

Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­jat kysy­vät lähi­päi­vien aika­na alu­een turuil­la ja toreil­la sii­tä, mikä on koh­dal­le sat­tu­neen äänes­tä­jän mie­les­tä tär­kein asia, joka päät­tä­jien pitää hoi­taa kun­toon ensi vaa­li­kau­del­la. Kysy­mys esi­te­tään myös Ran­ta­poh­jan Face­book-sivul­la. Kii­tos, hyvät ihmi­set, kun autat­te mei­tä vastaamalla.


Vaa­lis­lo­ga­nis­ta korvamadoksi

Meneil­lään ole­va edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­join­ti kiih­tyy, kun ennak­ko­ää­nes­tys alkaa. Ehdok­kaat tar­joi­le­vat kojuil­laan mak­ka­raa ja kah­via. Vaa­lis­lo­ga­nit pomp­pi­vat kas­voil­le tien­var­si­mai­nok­sis­ta ja jää­vät ajoittain…


Säh­köt poik­ki, mitä nyt?

Onhan sii­tä meil­lä koto­na puhut­tu. Muu­ta­mia toi­mia pitäi­si teh­dä säh­kö­kat­kon tai muun har­mi­ti­lan­teen varal­ta. Mitäs ne oli­vat­kaan. Vet­tä ja kui­va­muo­naa, paris­to­ra­dio ja tas­ku­lamp­pu­ja ehkä useam­pia­kin ja vara­pat­te­rei­ta. Pitäi­si­kö olla jokin kaa­su­lai­te ruo­an lait­ta­mis­ta ja sen läm­mit­tä­mis­tä var­ten. Pal­jon­ko nii­tä polt­to­pui­ta oli­kaan. Monek­si­ko päi­väk­si näi­tä kaik­kia pitäi­si varata.