Keskustelemme

Pasi Haa­pa­kan­kaan kolum­ni: Kii­min­ki­joen uhkat, heik­kou­det, vah­vuu­det ja mahdollisuudet

Olen miet­ti­nyt rak­kaan Kii­min­ki­jo­kem­me ja sen var­rel­la asu­vien ihmis­ten sym­bioo­sia ja mitä se on mer­kin­nyt meil­le ennen ja tänä päi­vä­nä. Jo ammoi­si­na aikoi­na on meil­le ihmi­sil­le joki sen laak­soi­neen mer­kin­nyt sijoit­tu­mis­ta toi­meen­tu­lon ääreen.

Lue lisää

Koke­muk­sia säh­kö­osuus­kun­nan kokouksesta

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta piti syys­ko­kouk­sen, ja pai­kal­la oli ennä­tys­mää­rä jäse­niä. Yhtiön toi­min­taa esi­tel­tiin hyvin, samoin mark­ki­na­ti­lan­net­ta. Osuus­kun­nan alu­eel­la Suo­men 13. hal­vim­mat siir­to­mak­sut, jos­ta kii­tos pie­nen, mut­ta ket­te­rän orga­ni­saa­tion. Fen­no­voi­mas­ta har­mit­ta­va alas­kir­jaus, jota ei kukaan osan­nut ennak­koon arvioida.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yri­tys­ten joh­ta­mi­ses­sa kehitettävää

Monel­la alal­la on huu­ta­va työ­voi­ma­pu­la. Haluk­kuut­ta mää­rä­tyil­le aloil­le ei enää ole. Syyt ovat moni­nai­set, on pit­kät työ­vuo­rot, työ­pai­kan ilma­pii­ri jopa työn­te­ki­jän työn arvos­tuk­sen puu­te. Yri­tys, joka panos­taa työn­te­ki­jöi­den työ­oloi­hin ja työ­pai­kal­la viih­ty­vyy­teen, tulee jat­kos­sa­kin menestymään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­ku­taan

Tämä leh­ti on mar­ras­kuun ajak­si käyn­nis­tä­nyt hie­non lii­kun­ta­tem­pauk­sen. Sii­nä ei ole ikä- eikä pai­no­ra­joi­tuk­sia, vaan yhtei­nen sar­ja vau­vas­ta vaariin.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Vesi­Ja­tu­lin moni­toi­mial­taas­sa on ollut vii­me aikoi­na hie­no­ja vedes­sä säih­ky­viä tun­nel­ma­va­lo­ko­kei­lu­ja pimeis­sä syy­saa­muis­sa vir­tu­aa­li­ve­si­jum­pis­sa ja nii­den ympä­ril­lä! Upeat altaan sisäl­lä ole­vat, väre­jä ja sävy­jä vaih­ta­vat “vesi­va­lot” luo­vat rau­hal­li­sen kau­niin tun­nel­man aamuun hämär­re­tys­sä tilas­sa. Ne ovat erit­täin suo­sit­tu­ja käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa. Toi­veis­sa var­maan­kin oli­si kysy­mys, voi­si­ko tun­nel­ma­va­lo­jen käyt­töä laa­jen­taa pimei­siin aamui­hin pidem­mäl­le­kin aika­vä­lil­le ja siten useam­pien käyt­tä­jien iloksi?


Har­taus: Adven­tin valo

Sun­nun­tai­na alkaa jou­lun odo­tus. Kir­kois­sa kokoon­num­me lau­la­maan Hoo­sian­na, Daa­vi­din Poi­ka. Pelas­ta, auta, Daa­vi­din Poi­ka. Olem­me siis ensim­mäi­sen advent­ti­kynt­ti­län lie­kin äärel­lä. Liek­ki syt­tyy hämä­rään aamuun luo­den valoa ympä­ril­leen. Kol­me muu­ta kynt­ti­lää odot­ta­vat val­koi­se­na vie­rel­lä: koh­ta valo laa­je­nee jokai­seen niistä.


Päät­tä­jäl­tä: Ennal­lis­ta­mi­nen uhkaa maaseutuelinkeinoja

Met­sät ovat useim­mil­le meis­tä tär­kei­tä latau­tu­mi­sen ja ren­tou­tu­mi­sen paik­ko­ja. Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen, met­säs­tys, kalas­tus, mar­jas­tus ja sie­nes­tys ovat lähes jokai­sen poh­joi­sen ihmi­sen ajan­viet­to­ta­po­ja. ”Hal­ko­ho­lis­te­ja” löy­tyy mones­ta per­hees­tä – met­sien hoi­ta­mi­nen on poh­joi­sen väel­le luon­tai­nen harrastus. 


Rent­ta­he­lek­ku: Maa­jus­seis­ta aurinkopaneeleihin

Ajan kul­kua mie­tis­ke­len. Kiin­nos­ta­vi­na puhee­nai­hei­na näi­nä päi­vi­nä pyö­ri­vät mie­les­sä­ni Maa­jus­sit-ohjel­man mor­sia­met ja sul­ha­set. Hyvin siel­lä kuu­lem­ma menee. Arho ja kump­pa­nit ovat rakas­tu­mai­sil­laan aivan jus­tiin­sa. Pimiän Vapul­le on hää­kut­su­ja tulos­sa jonok­si asti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Pos­tin toi­min­ta ihan hanu­ris­ta Martinniemessä!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus