Keskustelemme

Sydän on vasemmalla

Olen todel­la surul­li­nen sii­tä että ruo­ka- ja sii­vous­pal­ve­lut siir­ret­tiin Oulus­sa oikeis­to­puo­luei­den toi­mes­ta moni­kan­sal­li­sel­le yhtiöl­le. Tämä tar­koit­taa sitä että pal­kat ja etuu­det tule­vat var­mas­ti heik­ke­ne­mään. Täs­tä kär­si­vät työn­te­ki­jöi­den per­heet ansion menetyksinä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­tä

Oulun kau­pun­gin reu­na-aluei­den jouk­ko­lii­ken­ne on puhut­ta­nut jo pit­kään. Nuo­ri­son mah­dol­li­suu­det pääs­tä har­ras­tus­ten pariin ovat mel­kein­pä aina van­hem­pien varas­sa ja se ei ole opti­maa­li­nen tilan­ne. Van­hem­mil­la on työn­sä ja usein pit­kät väli­mat­kat työn ja kodin välil­lä vie­vät koh­tuut­to­mas­ti aikaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Onko tär­kem­pää kas­vat­taa lap­ses­ta hyvä ihmi­nen kuin hyvä oppilas?

Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat että kou­lu-uupu­mus on lisään­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti. Vuon­na 2019 toteu­te­tun kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mukaan lukio­lais­ty­töis­tä jo yli 20 pro­sent­tia kokee kou­lu-uupu­mus­ta. Tuo­rein kyse­ly on toteu­tet­tu tänä kevää­nä ja sen tulok­sia vie­lä odo­tel­laan. Ei ole odo­tet­ta­vis­sa, että tulok­set täl­tä osal­ta oli­si­vat paran­tu­neet. Kou­lu-uupu­mis­ta on jo perus­kou­lu­lai­sil­la ja uupu­mi­nen näkyy myös yli­opis­tois­sa. Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa koro­na­pan­de­mian aika­na teh­dys­sä kyse­lys­sä jopa 60 pro­sent­tia kyse­lyyn vas­tan­neis­ta tun­si olon­sa täy­sin uupu­neek­si tai uupu­mis­ris­kis­sä olevaksi.


Oulu on kylien­sä ja asuk­kai­den­sa summa

Oulus­sa on pyrit­ty jär­jes­tä­mään jouk­ko­lii­ken­net­tä toi­mi­vam­mak­si, kun pal­ve­lui­ta on vähen­net­ty lii­tos­kun­nis­ta. Onni-lii­ken­teel­lä pitäi­si pääs­tä omaan hyvin­voin­ti­kes­kuk­seen bus­si­mat­kan hin­nal­la. Vuo­sien var­rel­la olen puo­lus­ta­nut Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon lukioi­ta. Nyt ne ovat­kin arvok­kai­ta Oulul­le. Ei anne­ta perik­si, vaan huo­leh­di­taan koko Oulusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vih­reä siir­ty­mä Oulussa

Miten se pitäi­si teh­dä? Yli­opis­to­kau­pun­gis­sa se ei voi tar­koit­taa sitä että tur­ve vaih­de­taan isol­ta osal­ta venä­läi­seen hak­kee­seen. Venä­jäl­lä ei juu­ri pui­ta istu­te­ta. Hak­keen­pol­tol­la nyt saa­ta­vat oulu­lai­set pääs­tö­vä­hen­nyk­set eivät siis ole tosia. Höl­mö­läis­ten hom­mia kus­ka­ta haket­ta monen sadan kilo­met­rin pääs­tä kun se voi­si olla vain varavoimaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ky­län ja Mur­ron osayleiskaavasta

Luin leh­des­tä kau­pun­gin tie­dot­teen: “Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus on 19.4.2021 §127 mää­rän­nyt kau-pun­gin­val­tuus­ton 25.1.2021 §10 hyväk­sy­män Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­van tule­maan voi­maan niil­tä osin, joi­hin ei ole koh­dis­tu­nut vali­tuk­sia. Voi­maan tulon ulko­puo­lel­le jää kak­si kiin­teis­töä Onka­mon­tien ja Kii­min­gin­tien ris­teyk­sen lounaispuolella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus