Keskustelemme

Teks­ta­rit

Hei­nä­län­tiel­lä pitäi­si teh­dä kor­jauk­sia. Kau­hea pat­ti tiel­lä. Koh­ta tulee vahinko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vie­lä Joki­ko­kon toimijoista

Kan­nan­ot­to 9.9.21 Ran­ta­poh­jan kir­joi­tuk­seen “Joki­ko­kos­sa vas­tuu siir­tyi uudel­le suku­pol­vel­le”. Kii­min­ki­joen toi­sen puo­len asuk­kai­ta on ollut kylä­toi­mi­kun­nas­sa jo 1980 luvul­ta tähän päi­vään asti (kir­joi­tuk­ses­ta sai käsi­tyk­sen ettei näin oli­si) ja ovat raken­ta­neet mm. enti­sen kou­lun ran­nas­sa ole­van laa­vun kyläl­tä saa­duis­ta puis­ta, kaik­kien esim. joel­la liik­ku­vien ja mui­den­kin haluk­kai­den käy­tet­tä­väk­si. Laa­vu on nyt kui­ten­kin men­nyt yksityiselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Kii­tos Iin mopoi­li­jat rau­hal­li­ses­ta viikonlopusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Pidä sydä­mes­täs huolta

Tule­van sun­nun­tain otsik­ko on Juma­lan huo­len­pi­to. Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti Mat­teuk­sen kuu­den­nes­ta luvus­ta muis­tut­taa mei­tä sii­tä, kuin­ka mei­dän ei tuli­si koo­ta aar­tei­ta maan pääl­le, vaan tai­vaa­seen. ”Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sydä­me­si.” (Matt. 6:21)


Teks­ta­rit

Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti ja osal­lis­tu­va budjetointi…on oltu juli­ki­suu­ves­sa aihees­ta vuo­si­kausia, vaan eipä oo Hau­ki­put­taal­la kun­toi­lu­puis­toa näkyny.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSel­viy­ty­mis­tä koro­nan jälkeen

Mei­tä ihmi­siä, kuten eläi­miä­kin, ohjaa osin auto­no­mi­nen her­mos­tom­me. Vaa­ra­ti­lan­tees­sa se saa mei­dät pake­ne­maan tai tais­te­le­maan. Lisäk­si her­mos­tom­me voi jäh­met­tää mei­dät, olem­me sil­loin kuin kuol­lei­ta, kuten eläi­met, jot­ka suo­jau­tu­vat tekey­ty­mäl­lä kuolleiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Polii­sin toi­min­ta pitää turvata

Polii­sin riit­tä­vät resurs­sit koko Suo­mes­sa on yksi kes­kus­tan tär­keim­piä tavoit­tei­ta. Rikok­set pitää sel­vit­tää tehok­kaam­min ja hätä­ti­lan­tees­sa polii­si pitää saa­da pai­kal­la ripeämmin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus