Keskustelemme

Päät­tä­jäl­tä: Luot­ta­mus luo turvallisuutta

Ylen A‑studiossa kes­kus­tel­tiin 12.4 Venä­jän Suo­meen koh­dis­ta­mis­ta vai­kut­ta­mis­yri­tyk­sis­tä ja pro­pa­gan­das­ta. Asian­tun­ti­joi­na kuul­tiin tut­ki­ja­toh­to­ri Pek­ka Kal­lio­nie­meä Tam­pe­reen yli­opis­tos­ta ja soti­las­pro­fes­so­ri Aki-Mau­ri Huh­tis­ta Maanpuolustuskorkeakoulusta. 

Lue lisää

Har­taus: Tai­vaan kan­sa­lai­se­na maailmassa

”Keho­tus can­ta­te (= lau­la­kaa) sekä sen poh­ja­na ole­va psal­mi 98 kyt­ke­vät tämän pyhän vah­vas­ti pää­siäi­sa­jan ilois­ten sun­nun­tai­den ket­juun. Seu­ra­kun­ta kul­kee Voit­ta­jan jäl­jis­sä totuu­des­sa ja rak­kau­des­sa koh­ti täy­del­lis­tä iloa tai­vaas­sa. Pyhän Hen­gen joh­ta­mi­na kris­ti­tyt saa­vat jo nyt elää tai­vaan kan­sa­lai­si­na maailmassa.”

Lue lisää

Rent­ta­he­lek­ku: Nautitaan

Tal­vel­la nau­tin leik­ki­vis­tä pupuis­ta taka­pi­hal­la­ni. Niin lähel­lä luon­nos­sa saan asua. Eili­sil­ta­na­pa sit­ten hara­voin­kin ros­kia ja pupun papa­noi­ta. Teen siis­tiä, että kesäl­lä saam­me tepas­tel­la pihal­la avo­ja­loin. Kyl­mää on vie­lä kui­ten­kin. Vaik­ka ovat men­neet vaput ja äitienpäivät! 

Lue lisää

Olet­ko sinä minun poika?

Vie­tim­me juu­ri vii­me sun­nun­tai­na äitien­päi­vää. Äidit ovat ansain­neet oman nimik­ko­päi­vän­sä ruusu­jen kera. Aina äitien­päi­vä ei ole ilon ja rie­mun päi­vä. Eri­lai­set sai­rau­det var­jos­ta­vat juhlapäivää.


Älä jämäh­dä

Vaik­ka koro­nan viit­ta lie­huu­kin vie­lä har­tioil­lam­me, lie­nee pahin uhka jo taka­na­päin. Vakiin­tu­neis­ta suo­jau­tu­mis­kei­nois­ta luo­pu­mat­ta toi­voi­sin, että nyt jo vähän voi­sim­me löy­sä­tä ruuvia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Isä­ni Vil­le Tii­ro 60 vuotta

Isä­ni täyt­ti maa­nan­tai­na 9. tou­ko­kuu­ta 60 vuot­ta. Ennen tun­tui, että kun ihmi­nen täyt­tää 60 vuot­ta, on hän jo mel­ko van­ha. He näyt­ti­vät­kin sii­nä iäs­sä jo van­hoil­ta. Moni ihmi­nen, jol­le olen sano­nut isä­ni täyt­tä­vän 60 vuot­ta, on heil­lä ensim­mäi­nen kom­ment­ti ollut: ”Häh, en ois usko­nu?!”. No, en kyl­lä mi-näkään, joten tai­taa mää­ri­tel­mä 60-vuo­tiais­ta men­nä uusik­si. Vai voi­si­ko isää­ni kut­sua nuo­rek­kaak­si kuusi­kymp­pi­sek­si? Lie­kö sil­lä run­saal­la urhei­lul­la, joka aamui­sel­la tar­kas­ti kei­te­tyl­lä kau­ra- ja moni­vil­ja­puu­ron sekoi­tuk­sel­la sekä run­sai­den itse poi­mit­tu­jen hil­la­mar­jo­jen syön­nil­lä ollut osuut­ta asiaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Ikä­vä yllätys.Ostin kou­lu­lais­ten myy­miä kark­ke­ja ja kek­se­jä. Rasiat oli avat­tu ja vajai­ta. Toi­von van­hem­pien val­von­taa asiaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­tei­nen vap­pu Iissä

Oli­pa­han muka­va Iin työ­väen vap­pu­juh­la. Nai­set oli­vat teh­neet munk­ke­ja ja simaa ja kah­via. Eikä mak­sa­nut mitään. Nami, nami. Lat­va­pa­lo Duo Tapio Wiik ja Tane­li Haa­pa­la nos­ti­vat tun­nel­maa vapaal­la ja iloi­sel­la esiintymisellä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aitien­päi­vän aikaan

Monet äidit, var­sin­kin yksin­huol­ta­jat, koke­vat tänä päi­vä­nä epä­var­muut­ta ja yksi­näi­syyt­tä. He tar­vit­si­si­vat­kin apua las­ten­sa hoi­dos­sa ja muis­sa miel­tään askar­rut­ta­vis­sa kysy­myk­sis­sä. Pari­suh­teet, suh­de omiin van­hem­piin ja ystä­viin ovat jos­kus koetuksella.