Kes­kus­te­lem­me

Avoin kysy­mys Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le

Olet­te pää­tök­sel­län­ne liit­tä­nyt Oulun sivis­ty­syh­tei­sö­nä Maa­il­man Ter­veys­jär­jes­tö WHO:n ikäys­tä­väl­lis­ten kun­tien ver­kos­toon. Näin Oulu viral­li­ses­ti yhtyi perin­tee­seen, jol­la alku­kan­sat­kin osoit­ti­vat kun­nioi­tus­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Las­ten koh­te­lus­ta

Per­hei­den tuke­mi­nen on koet­tu yhteis­kun­nas­sam­me niin han­ka­lak­si ja vai­keak­si, että on hel­pom­paa etsiä lap­sil­le uudet per­heet, sijais­per­heet. Sijais­per­heet saa­vat hoi­ta­mis­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Oulu­lai­set ovat sit­ten haus­kaa väkeä! Muut­ta­vat asu­maan radan var­teen ja valit­ta­vat junien kul­ke­mi­ses­ta, rata ollut sii­nä jo yli sata vuot­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Raa­ma­tun nai­sia – Ester

Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la on pidet­ty syk­syn aika­na Raa­ma­tun nai­sia tutuk­si –luen­to­sar­ja. Tilai­suuk­siin ker­tyi koh­tuul­li­ses­ti osal­lis­tu­jia koro­­na-ajan kes­kel­lä. Luen­to­ja pidet­tiin vii­te­nä peräk­käi­se­nä…Oulu sääs­tää mata­la­palk­kais­ten työn­te­ki­jöi­den kus­tan­nuk­sel­la

Loka­kuun ensim­mäi­sen maa­nan­tain kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous oli kyl­mää kyy­tiä kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­le. Mel­ko sel­keil­lä ääni­mää­ril­lä niin kou­lusih­tee­rit kuin osa Digis­tä ulkois­tet­tiin. Ate­­ria-.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus