Keskustelemme

Päät­tä­jäl­tä: ChatGPT ehdol­le kuntavaaleissa?

Nykyi­sin puhu­taan pal­jon teko­ä­lys­tä ja sen tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta eri aloil­la. Se voi aut­taa vaik­ka­pa paran­ta­maan ter­vey­den­huol­toa, lii­ken­net­tä ja logis­tiik­kaa, kehit­tä­mään uusia mate­ri­aa­le­ja ja lääk­kei­tä. Myös eri­lais­ten sää‑, ilmasto‑, ja talous­en­nus­tei­den laa­ti­mi­nen on sen avul­la entis­tä helpompaa.

Lue lisää

Kun­ta jat­kaa edel­leen sivu­ky­lien las­ten kurittamista

Olha­vas­sa ollaan juu­ri toi­pu­mas­sa edel­li­ses­tä iskus­ta, kun jo seu­raa­va odot­taa kul­man taka­na. Kun­ta päät­ti lak­kaut­taa Olha­van kou­lun siir­täen kaik­ki kylän kou­lu­lai­set, mukaan lukien esi­kou­lu­lai­set, lähes 20 kilo­met­rin pää­hän Kui­va­nie­mel­le. Oman kylän kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta perus­tel­tiin tuol­loin pää­asias­sa sääs­tö­syil­lä, vaik­ka Iin kun­nan tilin­pää­tös vuo­del­ta 2023 on noin 800 000 euroa posi­tii­vi­nen, ker­ty­neen yli­jää­män kas­vaes­sa rei­lus­ti yli 3 mil­joo­nan euroon. Perus­tel­tiin, että pää­tös on las­ten parhaaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Jee­sus, hyvä paimen.

Koh­taan omai­set. Jut­te­len hei­dän kans­saan hei­dän rak­kaan­sa elä­mäs­tä ja sii­tä, mil­lai­nen hän on ollut per­soo­nal­taan ja mit­kä asiat ovat olleet hänel­le tär­kei­tä. Poh­dim­me siu­nauk­sen vir­siä ja musiik­ke­ja, jol­lei­vat he niis­tä sovi erik­seen kant­to­rin kanssa.

Lue lisää

Vaa­ral­li­sek­si pääs­tet­ty lakko

Työ­mark­ki­na­rii­dois­sa oli­vat ennen vas­tak­kain pal­kan­ko­ro­tus­ta vaa­ti­neet työn­te­ki­jät lak­koi­neen ja työ­nan­ta­jat työ­sul­kui­neen. Nyt käyn­nis­sä olleis­sa lakois­sa osa­puo­li­na ovat olleet maan kokoo­mus- ja perus­suo­ma­lais­joh­toi­nen hal­li­tus sekä jouk­ko työn­te­ki­jöi­tä joh­ta­ji­neen. Lähes kaik­ki osa­puo­let ovat ilmoit­ta­neet, että perik­si ei anneta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Ovat­ko Iin kun­nan päät­tä­jät huo­man­neet, että pos­ti on kadon­nut kyläl­tä. Aio­taan­ko asial­le teh­dä mitään vai anne­taan­ko men­nä kun on alamäki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tik­Tok ja nuoret

Jos kysyt useim­mil­ta nuo­ril­ta hei­dän mie­li­pi­tei­tään some-maa­il­man suu­rim­mas­ta sovel­luk­ses­ta eli Tik­To­kis­ta, saat var­maan suu­rim­mak­si osak­si myön­tei­siä vas­tauk­sia. Jot­kut kui­ten­kin näke­vät totuu­den — hait­ta­puo­lia on enem­män kuin nii­tä hyviä.


Päät­tä­jäl­tä: Per­he on yhteis­kun­nan perusyksikkö

Kun­ta­liit­to ker­toi maa­lis­kuus­sa, että Suo­men väes­tö­ra­ken­teen rajun muu­tok­sen vuok­si perus­kou­lu­jen oppi­las­mää­rä on las­ke­mas­sa his­to­rial­li­sen voi­mak­kaas­ti. Perus­kou­lus­sa ole­vien mää­rä vähe­nee noin 80 000 hen­ki­löl­lä vuo­teen 2030 mennessä.


Län­si­tuu­len kent­tä korjaukseen!

Käy­tän Län­si­tuu­len teko­nur­mi­kent­tää eni­ten kai­kis­ta teko­nur­mis­ta. Se on muu­ten hyvä, mut­ta nur­mi on alka­nut huo­no­ta. Kri­tiik­kiä nur­mi on saa­nut, kos­ka sen kva­li­teet­ti ei ole hyvä, mut­ta ken­tän kun­nos­ta vas­taa­va orga­ni­saa­tio ei ole teh­nyt mitään.


Monien pien­ten lukioi­den ole­mas­sao­lo vaarantumassa

Val­tion vuo­tui­ses­ta bud­je­tis­ta alle 200 opis­ke­li­jan lukio­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jil­le por­ras­te­tus­ti myön­net­tä­vä pien­ten lukioi­den lisä on maa­seu­dun ja haja-asu­tusa­luei­den pien­ten lukioi­den eli­neh­to. Pien­ten lukioi­den lisä on tar­koi­tet­tu tur­vaa­maan lukion käy­mi­nen har­vaan asu­tuil­la alueilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus