Keskustelemme

Päät­tä­jäl­tä: Se koru­tont’ ol kertomaa!

Nimit­täin arvio Poh­teen kulu­van vuo­den tulok­ses­ta, joka on täl­lä het­kel­lä n. 60 M€ ali­jää­mäi­nen. Toki tilan­ne elää ja muu­tok­sia voi vie­lä tul­la puo­leen jos toi­seen. Tämä asia mm. nousi esil­le vii­me vii­kon lopul­la pide­tys­sä Poh­jois Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­ton talous­se­mi­naa­ris­sa Raa­hes­sa. Sain mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua semi­naa­riin, kos­ka olen alue­val­tuus­to­ryh­mäm­me toi­nen varavaltuutettu.

Lue lisää

Kii­min­ki­jo­ki, vapaa­na vie­ri­vä virta

En ole kos­kaan voi­nut kehus­kel­la kala­mies­tai­doil­la­ni. Kui­ten­kin var­hais­nuo­ruu­des­sa­ni luke­mat­to­mia ilta­puh­tei­ta istuin noin 200 met­rin pääs­sä kotoa­ni vir­taa­van Kii­min­ki­joen ran­ta­tör­mäl­lä tui­jo­tel­len mato-ongen kohoa. Sil­loin vähäi­set­kin saa­liit oli­vat toki ter­ve­tul­lei­ta per­heem­me ruo­ka­pöy­tään. Lisäk­si oli ne pari katis­kaa, jot­ka päi­vit­täin koettiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Hyvä Riit­ta Haa­pa­nie­mi kun kir­joi­tit Emmin Tuvan lak­kau­te­tus­ta Ran­ta­poh­jan tilauk­ses­ta. Onko tämä taas älyt­tö­miä Poh­teen pää­tök­siä? Nyt äkkiä tilaus takai­sin. Ja kyl­lä siel­lä Emmin tuval­la on vie­lä sen kun­toi­sia asuk­kai­ta, että Ran­ta­poh­jaa lukevat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Tapah­tu­koon sinun tahtosi

Kirk­ko­vuo­den aihe vii­me sun­nun­tai­na oli Juma­lan huo­len­pi­to. Meil­lä ihmi­sil­lä on tapa­na mureh­tia ja kan­taa huol­ta kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta asiois­ta. Raa­ma­tus­sa Jee­sus opet­taa, että Juma­laan usko­van ihmi­sen ei tar­vit­se kan­taa mur­het­ta ja huo­leh­tia kai­kes­ta. Kun kul­jem­me elä­mäs­säm­me läpi myrs­ky­jen ja aurin­gon­pais­teen, voim­me olla var­mo­ja yhdes­tä asias­ta: Juma­la pitää huol­ta meistä.


Päät­tä­jäl­tä: Entä jos jotain onkin ihan hyvin

Tors­tai-ilta­na aje­lin kan­sa­lais­opis­ton joo­ga­tun­nil­le Iisi-Aree­nal­le ja mie­tin tämän kir­joi­tuk­sen aihet­ta. Sil­lä het­kel­lä pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä oli kii­tol­li­suus sii­tä, että pää­sen teke­mään minul­le iloa tuot­ta­vaa asi­aa tääl­lä Iis­sä, puit­teet sii­hen ovat kun­nos­sa, eikä se mak­sa­kaan ihan kama­las­ti. Ehkä meil­lä jotain on ihan hyvin.


Lap­sen etu vai kenen etu?

Olha­van kou­lun pro­ses­si on jäl­leen vai­hees­sa, jos­sa kylä­läi­set kut­su­taan kuul­ta­vak­si, aivan kuten vii­me huh­ti­kuus­sa­kin. Tou­ko­kuus­sa­han kun­nan­hal­li­tus jo päät­ti, että kou­lu ava­taan syk­syl­lä 2024 ja sel­vi­te­tään pien­ten las­ten kou­lun jär­jes­tä­mis­vaih­toeh­dot. Jo seu­raa­vas­sa kokouk­ses­saan kun­nan­hal­li­tus kui­ten­kin pyör­si pää­tök­sen­sä ja päät­ti aloit­taa koko sel­vi­tys­pro­ses­sin alus­ta. Niin­pä olem­me edel­leen tilan­tees­sa, jos­sa Olha­van kou­lua ei ole lak­kau­tet­tu, mut­ta lap­set kul­je­te­taan sil­ti päi­vit­täin Kui­va­nie­mel­le kouluun. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 14.9.

Eivät ne lap­set tar­vit­se mitään ylen­palt­tis­ta mate­ri­aa tai “sir­kus­hu­ve­ja” arkeen­sa… Aito läs­nä­olo, yhtei­nen aika ja lap­sen­tah­ti­ses­ti teke­mi­nen on tär­keäm­pää ja…


Har­taus­kir­joi­tus: Hän pitää minus­ta huolen

Muis­tat­ko ker­to­muk­sen Mar­tas­ta ja Marias­ta? Jee­sus vie­rai­li näi­den sisa­rus­ten kodis­sa saa­pues­saan hei­dän koti­ky­lään­sä. Mart­ta kut­sui Jee­suk­sen kotiin­sa ja pal­ve­li ahke­ras­ti vie­ras­taan. Maria taas aset­tui Jee­suk­sen jal­ko­jen juu­reen kuun­te­le­maan. Mart­ta moit­tii Jee­suk­sel­le Marian toi­met­to­muut­ta ja pyy­si Jesus­ta käs­ke­mään Mari­aa hän­tä aut­ta­maan. Jee­sus kui­ten­kin tote­si Mar­tal­le näin: ”Mart­ta, Mart­ta, sinä huo­leh­dit ja hätäi­let niin monis­ta asiois­ta. Vain yksi on tar­peen. Maria on valin­nut hyvän osan, eikä sitä ote­ta hänel­tä pois.” (Luuk. 10: 41–42)