Keskustelemme

Päät­tä­jäl­tä: Pai­net­ta päivähoidossa

Oulus­sa ei ole elet­ty help­po­ja aiko­ja var­hais­kas­va­tuk­sen puo­lel­la. Koro­na-aika tiuk­koi­ne rajoi­tuk­si­neen ja tes­taa­mi­si­neen on tuo­nut pait­si las­ten van­hem­mil­le, myös päi­vä­ko­tien työn­te­ki­jöil­le, pal­jon lisä­kuor­maa. Samal­la sai­ras­te­lut ja karan­tee­nit ovat tuo­neet haas­tet­ta pitää yllä riit­tä­vää hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ta päiväkodeissa.

Lue lisää

Mis­tä läh­tö­koh­dis­ta Hau­ki­pu­taan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään ja tuo­te­taan jatkossa?

Sii­tä on rei­lu kym­me­nen vuot­ta, kun siir­ryin Hau­ki­pu­taan kun­nan perus­tur­va­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan liit­toon hal­lin­to­joh­ta­jak­si. Pari vuot­ta myö­hem­min Hau­ki­pu­taan kun­nas­ta tuli osa uut­ta Oulua kun­ta­lii­tok­sen myötä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ikään­ty­neet ja hyvin­voin­ti – tulevaisuudessakin

Uusi sote on tulos­sa lähiai­koi­na. Hyvin­voin­tia­lue­vaa­lit käy­dään tam­mi­kuus­sa. Jo ennak­koon näyt­tää sil­tä, että suur­ten kes­kus­ten edus­ta­jat vie­vät lei­jo­nan­osan vaa­leis­sa jaet­ta­vis­ta pai­kois­ta. Vaik­ka polii­ti­kot mitä väit­tä­vät, kes­kus­to­jen edus­ta­jat päät­tä­vät omis­ta näkö­kan­nois­taan asiat ja pie­net paik­ka­kun­nat jou­tu­vat mopen osil­le. Täs­tä syys­tä jokai­sen kauim­mai­ses­sa­kin kul­mas­sa asu­van tulee äänes­tää oman paik­ka­kun­tan­sa ehdok­kai­ta vaaleissa.

Lue lisää

Nuo­ret nuk­ku­vat lii­an vähän

Ennen nukuin mel­kein joka aamu lii­an pit­kään, mut­ta nyt kun menen aiem­min nuk­ku­maan, olen huo­man­nut, että opis­ke­lu on pal­jon hel­pom­paa ja muka­vam­paa. Nume­ro­ni para­ni­vat heti, eikä aina väsyt­tä­nyt niin pal­jon. Olen myös huo­man­nut, että monet luok­ka­lai­se­ni ovat kou­lu­päi­vän aika­na todel­la väsy­nei­tä, ja he myös ker­to­vat nuk­ku­neen­sa mones­ti alle seit­se­män­kin tuntia.

Lue lisää

Eläin­ko­kei­den pitäi­si jää­dä historiaan

Mil­tä sinus­ta tun­tui­si, jos sinun vat­sa­si täy­tet­täi­siin ben­sal­la ja alko­ho­lil­la tai sai­sit lii­kaa tai lii­an vähän ruo­kaa? Raa­jo­ja­si lei­kel­täi­siin ja sinul­le aiheu­tet­tai­siin kei­no­te­koi­ses­ti eri­lai­sia sai­rauk­sia, kuten dia­be­tes­ta ja masen­nus­ta? Masen­nus­ta? Eikö kuu­los­ta­kin aivan absur­dil­ta? Ymmär­rän, että lää­ke­tie­det­tä halu­taan kehit­tää, sai­rauk­sia paran­taa ja ihmis­ten eli­ni­kää mah­dol­li­ses­ti piden­tää. Mut­ta eläi­met ovat aivan lii­an eri­lai­sia ver­rat­tu­na ihmi­siin. Eläin­suo­je­lu­asian­tun­ti­ja Lau­ra Uoti­la kir­joit­taa: “Ihmis­ten ja mui­den eläin­la­jien bio­lo­gi­sis­ta erois­ta joh­tuen yli 90 pro­sent­tia sel­lai­sis­ta lääk­keis­tä, jot­ka on eläin­ko­keis­sa havait­tu tur­val­li­sik­si ja tehok­kaik­si, eivät läpäi­se ihmi­sil­lä teh­tä­viä kokeita.”


Päät­tä­jäl­tä: Empa­ti­aa ja dia­lo­gia keskusteluun

Kir­joi­tan tätä kolum­nia ensim­mäis­tä ker­taa kun­nal­li­se­na luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä. Pal­jon oli­si kir­joi­tet­ta­vaa pää­tök­sen­teos­sa meneil­lään ole­vis­ta asiois­ta, mut­ta monen muun luot­ta­mus­hen­ki­lön tavoin kan­nan huol­ta tämän het­ki­ses­tä kes­kus­te­lun ja käyt­täy­ty­mi­sen kult­tuu­ris­ta Iissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Hyvät kans­sa-autoi­li­jat, voi­sit­te­ko park­ki­pai­koil­la jät­tää auto­jen väliin enem­män tilaa, jos tyh­jiä ruu­tu­ja on tar­jol­la. Lii­an lähel­le pysä­köi­täes­sä on vaa­ra­na kol­hia vie­reis­tä autoa, kuten joku oli omal­le autol­le­ni teh­nyt eikä yhteys­tie­to­jaan jät­tä­nyt… Jätin park­kee­ra­tes­sa auton väl­jäs­ti, ja sil­ti pois läh­ties­sä oli autoon ilmes­ty­nyt lom­mo. Joka kol­hun kor­jau­tus mak­saa oma­vas­tuun verran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Esa Aal­lol­le ja Vil­le Luotolalle

Vas­ti­ne kir­joi­tuk­seen­ne 23.11.2021 Ran­ta­poh­jas­sa, joka kos­ki Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den asui­na­luei­den vai­he­kaa­vaa. Edus­tat­te puo­luei­ta, joi­den yksi tär­keim­mis­tä tavoit­tei­ta ja toi­min­nan ohje­nuo­ris­ta on taval­lis­ten ihmis­ten hyvin­voin­nin tur­vaa­mi­nen yhteis­kun­nas­sam­me. Mihin tämä on teil­tä on unohtunut? 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mies­ten vii­kon tunnelmia

Lei­ri­kes­kus Lois­toon kokoon­tui kel­lo­lai­sia mie­hiä poh­ti­maan elä­mää mies­nä­kö­kul­mas­ta. Iltaa isän­nöi pas­to­ri Samu­li Ruusu­vuo­ri apu­po­ru­koi­neen. Suo­ma­lai­sen mie­hen tari­naa jaoim­me, pai­kal­la tai­si­vat kaik­ki olla Suo­mi-taus­tai­sia. Osal­la osal­lis­tu­jis­ta suku­juu­ret mene­vät Kel­los­sa jopa 1300-luvul­le. Poh­dim­me juu­riam­me ja taus­tam­me tie­dos­ta­mi­sen merkitystä.


Teks­ta­rit

Onko vih­reil­lä tar­koi­tus ajaa Suo­mi alas? Kou­luis­sa lap­sil­le ope­te­taan, että ei saa juo­da mai­toa eikä syö­dä lihaa. Vih­reät yrit­tää vapaut­taa kannabiksen,saa käyt­tää ja kas­vat­taa omaan käyt­töön. Susia suo­jel­laan, saa­daan ihmi­set muut­ta­maan kau­pun­kiin, kos­ka häi­rit­se­vät susia. Val­tio myön­si polii­seil­le 5000 e että käy­vät erä­val­vo­jien kans­sa tar­kis­ta­mas­sa. Onko kukaan häi­rin­nyt susia? Mil­loin vih­reät alkaa suo­jel­la ihmi­siä? Oma kan­sa unoh­tuu. Maa­kun­ta­vaa­lit lähes­tyy, muis­ta­kaa äänes­tä­jät kuka ajaa Suo­mea alas. Onko näin, että perus­suo­ma­lai­set ajaa taval­li­sen kan­san etua? Miten kes­kus­ta voi olla täl­läi­ses­sa hallituksessa?