Jätä pik­kuil­moi­tus

Yksi­tyi­set ihmi­set voi­vat lähet­tää Ran­ta­poh­jaan pik­kuil­moi­tuk­sia tuos­ta alta löy­ty­vän verk­ko­lo­mak­keen avul­la, muis­ta ilmoi­tuk­sis­ta on sovit­ta­va ilmoi­tus­myy­jiem­me kans­sa. Yri­tyk­set, yhdis­tyk­set ja urhei­luseu­rat voi­vat lähet­tää ilmoi­tuk­sen­sa säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen ilmoitukset@rantapohja.fi

HUOMIO. Loma­ke toi­mii täl­lä erää siten, että merk­ki­mää­rän täyt­tyes­sä se ei vaih­da auto­maat­ti­ses­ti isom­paan merk­ki­mää­rään. Kun merk­ki­mää­rä täyt­tyy ja pää­tät lisä­tä teks­tiä, muis­ta kopioi­da teks­ti ennen kuin valit­set ilmoi­tus­poh­jan, johon voi kir­joit­taa enem­män teks­tiä. Teks­ti voi kado­ta ilman copy­pas­te-toi­min­non käyttämistä. 

Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy tiis­tai­sin ja torstaisin.

Ilmoi­tus (yksi­tyi­sil­le)

Jul­kai­su­päi­vä­mää­rä (pakol­li­nen)

Osas­to (pakol­li­nen)

Koko ja hin­ta (pakol­li­nen)


Merk­ke­jä jäl­jel­lä: 50 / 50 

Merk­ke­jä jäl­jel­lä: 75 / 75 

Merk­ke­jä jäl­jel­lä: 100 / 100 

Merk­ke­jä jäl­jel­lä: 125 / 125 

Merk­ke­jä jäl­jel­lä: 150 / 150 Yhteys­tie­dot

Etu­ni­mi (pakol­li­nen)

Suku­ni­mi (pakol­li­nen)

Säh­kö­pos­ti (pakol­li­nen)

Puhe­lin­nu­me­ro (pakol­li­nen)

Katuo­soi­te (pakol­li­nen)

Pos­ti­nu­me­ro (pakol­li­nen)

Pos­ti­toi­mi­paik­ka (pakol­li­nen)