Kiiminki

Kes­kus­ta edel­leen Oulun suu­rin puo­lue, perus­suo­ma­lai­set ja kokoo­mus kas­vat­ti­vat kan­na­tus­taan, Lii­ke Nyt sai läpi ehdokkaan

Lii­ke Nyt sai Oulun val­tuus­toon edus­ta­jan­sa ensim­mäi­sis­sä kun­ta­vaa­leis­saan, kun jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen nousi val­tuu­te­tuk­si 229 äänel­lään. Kokoo­mus kas­vat­ti saa­maan­sa ääni­mää­rää 1,9 pro­sent­tiyk­sik­köä ja perus­suo­ma­lai­set perä­ti 5,9 pro­sent­tiyk­sik­köä. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa sekä kes­kus­tal­la että kokoo­muk­sel­la on 15 edus­ta­jaa. Perus­suo­ma­lai­sil­la, vasem­mis­tol­la ja vih­reil­lä puo­les­taan yhdek­sän, sdp:llä kah­dek­san ja kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la ja Lii­ke Nytil­lä yksi. Eni­ten ääniä Oulus­sa menet­ti­vät kes­kus­ta, vasem­mis­to ja vih­reät. Asyl ei näis­sä vaa­leis­sa saa­nut edus­ta­jaan­sa valtuustoon.

Lue lisää

Jen­ni Räi­nän tuo­re kir­ja vie retkeilemään

Vuo­den iiläi­sek­si vii­me vuon­na vali­tun tie­to­kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja Jen­ni Räi­nän uusi kir­ja vie luki­jan­sa luon­toon. Kul­ki­jat – Nai­sia met­sis­sä, soil­la ja tun­tu­reil­la ker­too yhdek­sän nai­sen luon­to­har­ras­tuk­ses­ta tai työs­tä luon­nos­sa. Räi­nä läh­tee näi­den nais­ten mukaan kul­ke­maan hei­dän mie­li­met­sis­sään ja ‑tun­tu­reil­laan ja kuun­te­le­maan hei­dän erä­ta­ri­noi­taan. Erä­ta­ri­noi­ta täy­den­tää kel­lo­lai­sen Tei­ja Soi­nin otta­mat valokuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­ne: Oulun ehdok­kaat raken­tai­si­vat Ala­ky­lään uuden koulun

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kais­ta enem­mis­tö, 81 pro­sent­tia, ei kan­na­ta kou­lu­ver­kon kar­si­mis­ta lähi­vuo­si­na. Lisäk­si 91 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ehdok­kai­ta oli sitä miel­tä, että Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä vii­me kesä­nä pala­neen kou­lu­ra­ken­nuk­sen tilal­le on raken­net­ta­va uusi koulu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kam­pan­jae­sit­tei­tä, jää­te­löä ja oman maan valkosipulia

Kes­ki­viik­ko­na Oulun Kes­kus­tan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat pais­tat­te­li­vat päi­vää kam­pan­join­nin mer­keis­sä Kii­min­gin Hal­pa-Hal­lin edus­tal­la. Ohi­kul­ki­joil­le jaet­tiin vaa­li­kes­kus­te­lun ohel­la jää­te­löä, makei­sia ja jopa omas­ta koti­puu­tar­has­ta kerät­tyä val­ko­si­pu­lia. Ihmi­siä pysäh­tyi jut­te­le­maan ehdok­kai­den kans­sa kaup­pa-asioin­nin ohes­sa, ja kuu­ma­na kesä­päi­vä­nä eten­kin jää­te­löt teki­vät kauppansa.


Mat­ka Maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen Kii­min­ki­jo­kea pitkin

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi on tänä kesä­nä ohjel­mal­li­nen poik­ki­tai­teel­li­nen Mat­ka maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen ‑tapah­tu­ma ensi vii­kon lau­an­tai­na 12.6. Mat­ka teh­dään vesi­teit­se Kii­min­ki­jo­kea pit­kin Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­taan. Tapah­tu­mas­ta teh­tä­vää suo­raa live­lä­he­tys­tä voi seu­ra­ta koko päi­vän ajan ver­kos­sa mis­sä vaan virit­täy­ty­mäl­lä Poh­joi­nen kult­tuu­ri­vir­ta ‑kana­val­le. Myös osal­lis­tu­mi­nen mat­kal­le ja rei­tin var­rel­la ole­viin tapah­tu­miin on mah­dol­lis­ta. Ukko­lan­ran­nas­sa on luvas­sa perin­teis­tä ohjel­maa ja pik­nik-tun­nel­maa sil­lä poik­keuk­sel­la, että rok­ki­la­vaa ei tänä vuon­na pys­ty­te­tä, ker­too tapah­tu­man orga­ni­saat­to­ri Juk­ka Taka­lo.


Ran­ta­poh­jan vaa­li­gal­lup Kii­min­gis­tä, Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä

Ran­ta­poh­ja kysyi jou­kol­ta alu­een­sa asuk­kai­ta aiko­vat­ko he äänes­tää ja mikä on heil­le tär­kein asia tule­val­la vaalikaudella.

Yli­kii­min­gin Vep­säl­lä vapaa-ajan asuk­kaa­na asu­va heruk­ka­lai­nen Toi­vo Lies­ka aikoo ehdot­to­mas­ti äänes­tää tule­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa. Hän toi­voo, että yksi­tyis­tei­den asiat ja tuke­mi­nen saa­tai­siin parem­mal­le tolal­le jat­kos­sa. Myös ter­veys­pal­ve­lut pitäi­si hänen mie­les­tään hoi­taa parem­min syr­jäi­sem­mil­lä kylillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulus­ta Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuo­del­le 2026

Ilon kyy­ne­lei­tä ja rie­mua täyn­nä oli­vat Oulun kir­jas­ton tilat, kun Oulu julis­tet­tiin vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Pit­kään jat­ku­nut työ hank­keen paris­sa tuot­ti hedel­män, jon­ka satoa kor­ja­taan vie­lä pit­kään vuo­den 2026 jälkeenkin.