Kii­min­ki

Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat panos­taa junio­ri­toi­min­taan

Kii­min­gin Kiek­ko­poi­kien junio­ri­toi­min­nan syys­kausi on saa­nut vauh­dik­kaan alun, ja junio­ri­jää­kiek­koi­li­jat har­joit­te­le­vat jää­li­hal­lil­la ahke­ras­ti. Tors­­tai-iltai­­sin jääl­le pää­see F2-10 -jouk­kue val­men­ta­ji­neen. Puku­huo­neis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­ki­läi­sur­ku­rit Aina­li, Nie­me­lä ja Ohta­maa kon­ser­toi­vat urku­jen kym­men­vuo­tis­juh­las­sa

Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen urku­jen juh­la­kon­ser­tis­sa kol­me kii­min­ki­läi­sur­ku­ria Ris­to Aina­li, Elias Nie­me­lä ja Erik Ohta­maa, kokoa­vat romant­ti­sen, mut­ta myös yllät­tä­vän ohjel­mis­ton, jos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­to ja nuok­ka­ri sai­vat har­vi­nai­set väis­tö­ti­lat Kii­min­gis­sä

Kii­min­gin kir­jas­to ja iso­jen nuok­ka­ri pää­si­vät muut­ta­maan odo­tet­tui­hin väis­tö­ti­loi­hin mar­ras­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Nuok­ka­ri odot­ti uusia tilo­ja koko syk­syn, kir­jas­to oli kiin­ni loka­kuun ajan. Väis­tö­ti­la­rat­kai­suun pää­dyt­tiin, kos­ka Syke-talo, jos­sa molem­mat toi­min­not sijait­se­vat on perus­re­mon­tin vuok­si sul­jet­tu­na noin vuo­den ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Pol­ku Han­nuk­ses­ta Kor­keim­mal­le

Yksi Oulun kor­keim­mis­ta koh­dis­ta sijait­see Kii­min­gin Han­nuk­ses­sa, mis­sä Ruka­vaa­ra koho­aa 79,5 met­riä meren pin­nan ylä­puo­lel­le. Ruka­vaa­ra on pai­kal­lis­ten suus­sa saa­nut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­hus­ten­viik­ko koros­taa toi­me­liai­suut­ta ja hyvää elä­mää

Eri­lai­sia yhtei­sö­jä ja orga­ni­saa­tioi­ta kan­nus­te­taan nyt käyn­nis­sä ole­val­la van­hus­ten­vii­kol­la sekä koko vuo­den ajan jär­jes­tä­mään toi­min­taa ikään­ty­neil­le ihmi­sil­le. Vii­kon tee­ma­na on Iloa toi­me­liai­suu­des­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKel­lo­jen rak­su­tus rau­hoit­taa

– Yksi kerää kah­vi­purk­ke­ja, toi­nen jotain muu­ta, minul­le sat­tui täl­lai­nen har­ras­tus, vas­taa kii­min­ki­läi­nen Ant­ti Käl­kä­jä kysy­myk­seen kel­lo­jen keräi­lyn taustoista.Kälkäjän kodin sei­nil­lä ja pöy­dil­lä on sata sei­nä- ja pöy­tä­kel­loa. Ensim­mäi­sen kel­lon mies osti vuon­na 1985.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lah­jak­kuus, hul­luus ja uhraus

Kii­min­ki­läi­nen graf­fi­ti­tai­tei­li­ja DonPoro900 ampui pime­ään, sai täy­so­su­man ja pus­kee nyt täyt­tä eteen­päin. – Elä­män­tyy­li­ni on vaa­ti­nut uhrauk­sia. Kave­rei­ta ei ole juu­ri­kaan. Tein kopis­sa omaa jut­tua­ni, kun muil­la oli tyt­töys­tä­vät ja kave­ri­ju­tut. Vuo­det ovat olleet ras­kai­ta. Aina odo­tin sitä het­keä, onnen tun­net­ta, jota ihmi­set kuvai­le­vat työs­tään saa­van­sa. Ei sitä tul­lut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus