Kii­min­ki

Nuo­ret oppi­vat yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­ses­ta työ­elä­mä­tai­to­ja

Joki­ran­nan kou­lun kah­dek­sas- ja yhdek­säs­luok­ka­lai­sia on voi­nut kevään ajan bon­ga­ta Kii­min­gin K-Super­mar­ke­tin aulas­ta myy­mäs­sä itse­teh­ty­jä lei­von­nai­sia. Myyn­ti­päi­vät ovat osa yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta, jota opis­kel­laan pit­kä­nä valin­nai­sai­nee­na ylä­kou­lun kak­si vii­meis­tä vuot­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

50 vuot­ta: Susan­ne Pui­ra­va pitää Kii­min­gin puol­ta

Susan­ne Pui­ra­va muut­ti Oulus­ta Kii­min­kiin olles­saan 13-vuo­tias. Hän muis­taa ensim­mäi­sen päi­vän­sä uudes­sa ylä­kou­lus­sa yhä elä­väs­ti — nii­teil­lä ja haka­neu­loil­la vaat­teen­sa tuu­nan­nut punk­ka­ri­tyt­tö jän­nit­ti kovas­ti, että otta­vat­ko pie­nen kylän nuo­ret hän­tä mukaan poruk­kaan. Lap­se­na Susan­ne haa­vei­li fysio­te­ra­peu­tin, lii­kun­nan­opet­ta­jan ja las­ten­lää­kä­rin amma­teis­ta, ja perus­kou­lun jäl­keen lii­kun­nal­li­sen nuo­ren tie oli­si ollut auki urhei­lu­lu­kioon. Susan­ne valit­si kui­ten­kin toi­sin. Susan­nen puhe­liai­suus ja roh­keus tart­tua haas­ta­viin­kin aihei­siin ovat avan­neet ovia myös yhdis­tys­toi­min­taan, ja hän on toi­mi­nut useam­man vuo­den Poh­jois-Kii­min­gin Oma­ko­tiyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kar­ke­lot kruu­na­si­vat Kii­mUn kevään

Kii­min­gin Urhei­li­jat hui­pen­si­vat kau­ten­sa lau­an­tai­na Kevät­kar­ke­loi­hin. Kar­ke­lois­sa ohjel­maa esi­tyk­sil­lään tar­jo­si­vat lavis­ryh­mä, las­ten voi­mis­te­lu- ja teli­ne­voi­mis­te­lu­ryh­mät sekä Bän­di Pro­jek­ti -yhtye. Per­heen pie­nim­pien mie­leen eri­tyi­ses­ti oli­vat myös kas­vo­maa­laus­pis­te, pomp­pu­lin­na ja hat­ta­ra­ko­ne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 21

Hau­ki­pu­das

Ma: kel­tai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, salaat­ti­se­koi­tus, kesä­kur­pit­sa, quorn-kas­vis-cur­ry­kas­ti­ke. Ti: jau­he­li­ha-kaa­li­laa­tik­ko, puo­luk­ka­sur­vos, pork­ka­na­raas­te, kas­vis-kaa­li­laa­tik­ko. Ke: man­te­li­ka­la, peru­na­so­se , puna­juu­ri-ome­na-pur­jo­sa­laat­ti, kas­vis­pih­vi. To: pinaat­ti­keit­to, rii­si­pii­rak­ka, kanan­mu­na, hedel­mä. Pe: maka­ro­ni­laa­tik­ko, juu­res­raas­te, läm­min lisä­ke, soi­ja-maka­ro­ni­laa­tik­ko.

Hau­ki­pu­taan lukio, Län­si­tuu­li, Yli-Ii

Ma: jau­he­li­ha­pih­vi, kas­vis­pih­vi, peru­na­so­se, pork­ka­na­raas­te. Ti: liha­stro­ga­noff, kik­her­ne-kas­viscur­ry, peruna/täysjyväriisi/ohra, viher­sa­laat­ti. Ke: broi­le­ri-juu­res­keit­to, yrt­ti­nen papu-kas­vis­keit­to, tuo­re­kurk­ku­vii­pa­le, tomaat­ti­vii­pa­le, hedel­mä­rah­ka. To: lohi­kiusaus, quorn-juu­res­kiusaus, kaa­li­sa­laat­ti. Pe: mak­ka­ra-/nak­ki­kas­ti­ke, här­kä­pa­pu­kas­ti­ke, peruna/täysjyväriisi, viher­sa­laat­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Punai­nen Ris­ti tutuk­si Kii­min­gis­sä

Punai­sen Ris­tin Kii­min­gin osas­to hou­kut­te­li uusia ihmi­siä mukaan ensia­pu­ryh­mään­sä ja ystä­vä­toi­min­taan vii­me lau­an­tai­na. Meneil­lään oli Punai­sen Ris­tin viik­ko, jon­ka aika­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin tome­rat mar­tat jakoi­vat kah­via kirp­pis­ta­pah­tu­mas­saan

Kii­min­gin ABC:n pihal­la oli tiis­tai­na vili­nää, kun pai­kal­li­set mar­tat oli­vat pis­tä­neet pihal­le pys­tyyn kirp­pis­ta­pah­tu­man. Tänä vuon­na vie­te­tään koko Mart­ta­jär­jes­tön 120-vuo­tis­juh­laa. Pie­nem­pien pai­kal­lis­ten tapah­tu­mien ohes­sa vuo­si hui­pen­tuu Hel­sin­gin Senaa­tin­to­ril­la jär­jes­tet­tä­vään isoon Mart­ta­to­riin syys­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rak­kaus­lau­lu koti­seu­dul­le

Hut­tu­ky­läs­sä syn­ty­nyt ja kas­va­nut, nykyi­sin mar­tin­nie­me­läi­nen Paa­vo Kok­ko kir­joit­ti Koi­te­lin kal­lio­saa­ret -lau­lun rak­kau­des­ta Koi­te­liin ja Kii­min­ki­jo­keen. Lau­lun sanat ja sävel syn­tyi­vät jo 1990-luvul­la, mut­ta nyt se pää­tyi levyl­le Sar­mas-yhtyeen oma­na tuo­tan­to­na. Sink­ku ja sii­hen liit­ty­vä musiik­ki­vi­deo jul­kais­tiin vii­me vii­kol­la. Ääni­tyk­sen ja mik­sauk­sen on teh­nyt Tero Vilp­po­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mat saa­vat kii­tos­ta ja kri­tiik­kiä

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin Puron­tien liit­ty­män välil­lä on tut­kit­tu alus­ta­vas­ti vii­me tal­ven ja kevään aika­na. ELY-kes­kus, Oulun kau­pun­ki ja Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to ovat teh­neet tilan­tar­ve­suun­nit­te­lua, jos­sa on sel­vi­tet­ty sitä, miten kes­ki­kai­teel­li­nen 2+2 -kais­tai­nen tie sopi­si nykyi­sel­le pai­kal­leen. Alus­ta­vas­ti näyt­tää sil­tä, että kehit­tä­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta jopa ilman, että yhtä­kään tien­var­ren taloa täy­tyi­si pur­kaa alta pois.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­hu­met­säl­le kurs­sin kaut­ta

Kii­min­gis­sä Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­tet­tiin kar­hun­pyyn­ti­kurs­si Poh­jan Kar­hu­koi­rayh­dis­tyk­sen toi­mes­ta. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Kale­vi Grön­strand odot­ti kurs­sil­le enem­män osa­not­ta­jia, mut­ta ker­too kar­hun­pyyn­nin suo­sion ole­van sil­ti oman koke­muk­sen­sa mukaan nousus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nina Åström kon­ser­toi Kii­min­gis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la

Nina Åström on yli kirk­ko­kun­ta­ra­jo­jen suo­sion saa­vut­ta­nut muusik­ko, lau­lun­te­ki­jä ja artis­ti, joka on esiin­ty­nyt mil­joo­nil­le kuu­li­joil­le kol­mes­sa­kym­me­nes­sä maas­sa. Hän on teh­nyt vuo­sien aika­na yhteen­sä noin sata lau­lua ja levyt­tä­nyt 15 CD-levyä. Hän on myös kul­ta­le­vy­lau­la­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus