Kiiminki

Iskel­mä-Fin­lan­dia Mik­ko Alatalolle

Kii­min­gis­tä läh­töi­sin ole­va lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä, muusik­ko, toi­mit­ta­ja, enti­nen kan­san­edus­ta­ja ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mik­ko Ala­ta­lo pal­kit­tiin tors­tai­na 4.8. tämän vuo­den Iskel­mä-Fin­lan­dial­la Nokialla.

Lue lisääGal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa esil­lä elä­mää Euroopassa

San­na Lar­mo­lan näyt­te­ly Arkea etsi­mäs­sä on mat­ka, joka kul­kee läpi Euroo­pan palaa­mat­ta kos­kaan takai­sin läh­tö­pis­tee­seen­sä. Näyt­te­ly koko­aa yhteen Sanna

Lar­mo­lan katu­va­lo­ku­via kym­me­nen vuo­den ajal­ta, jol­loin Lar­mo­la on työs­ken­nel­lyt ja elä­nyt liik­ku­vaa elä­mää eri pai­kois­sa ympä­ri Euroop­paa. Se tut­kii ihmis­ten ja raken­ne­tun ympä­ris­tön vuo­ro­vai­ku­tus­ta, kult­tuu­rien inte­graa­tio­ta ja ajan vai­ku­tus­ta eri­lai­siin rakenteisiin. 


Alek­si Rais­kin kausi täy­des­sä vauhdissa

Nuo­ren kii­min­ki­läi­sen kar­ting-kus­ki Alek­si Rais­kin kesä on ollut täyn­nä kil­pai­lu­ja. Hän on aja­nut sekä IAME series Fin­land –sar­jan kil­pai­lu­ja että NorthCu­pia ja lisäk­si kur­vail­lut myös Porin kevät­pä­räyk­ses­sä. NorthCu­pin koko­nais­kil­pai­lus­sa Alek­si on sar­jan ykkö­se­nä niu­kal­la yhden pis­teen erol­la toi­se­na tule­vaan. IAME series Fin­lan­dis­sa hän on koko­nais­ti­lan­tees­sa sijal­la 12. ProS­peed Fin­land ‑tal­lin kul­jet­ta­jal­la on edes­sään vie­lä vii­si kil­pai­lua ennen kau­den päätöstä.

https://www.rantapohja.fi/kiiminki/aleksi-raiski-viihtyy-karting-auton-ratissa/


Kai­nuun Ras­ti­vii­kol­la pal­jon suun­nis­ta­jia Ran­ta­poh­jan alueelta

54. Kai­nuun Ras­ti­viik­ko suun­nis­tet­tiin Puo­lan­gan Luh­ta­kan­kaan ja Äikän­vaa­ran maas­tois­sa vii­me vii­kol­la. Nel­jän kisa­päi­vän suun­nis­tus­viik­ko sisäl­si kak­si väli­päi­vää, joi­den aika­na suun­nis­ta­jat ehti­vät tutus­tua kai­nuu­lai­siin mai­se­miin, luon­to­koh­tei­siin sekä oheistapahtumiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus