Kii­min­ki

Uusi siir­to­vie­mä­ri Kii­min­gis­tä Ouluun

Oulun Vesi raken­nut­taa uuden siir­to­vie­mä­rin, yhdys­ve­si­joh­don ja pump­paa­moi­ta Oulun ja Kii­min­gin välil­le. Ne raken­ne­taan Kuusa­mon­tien luo­teis­puo­lel­le välil­le Kii­min­ki (Hon­ki­maa), Autokuja–Jääli, Väli­ky­lä, joh­to­pi­tuu­den olles­sa noin 6,5 km.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pai­kal­lis­his­to­ri­aa ja suvun tari­naa yksis­sä kan­sis­sa – Lea Pie­ti­län omae­lä­män­ker­ral­li­sen teok­sen jul­kai­sua juh­lit­tiin Kii­min­gis­sä

Tun­tei­ta täyn­nä oli Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­ty Lea (o.s Talon­poi­ka, s. 1931) ja Vil­le Pie­ti­län Vil­len ja Lean tari­nat osa 2. Yhtei­set vuo­det –teok­sen jul­kai­su­ti­lai­suus. Tilai­suu­teen oli kokoon­tu­nut suu­ri jouk­ko muun muas­sa Kii­min­gin kes­ki­kou­lun ensim­mäi­se­nä reh­to­ri­na tun­ne­tun Pie­ti­län ystä­viä, suku­lai­sia ja enti­siä oppi­lai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lip­pu­ja Koi­te­liin jono­tet­tiin maa­nan­tai­na, fes­ta­ri jäl­leen lop­puun­myy­ty

Maa­nan­tai­na vähän ennen kuut­ta tun­nel­ma Kii­min­gin K-Super­mar­ke­tin aulas­sa on odot­ta­va ja jän­nit­ty­nyt. Kel­lon lyö­des­sä tasan alkaa nimit­täin kym­me­net­tä juh­la­vuot­taan viet­tä­vän Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin lipun­myyn­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ihmi­set tavoit­te­le­vat koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia

Nykyi­sin puhu­taan yhä enem­män ihmi­sen koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kat­so­taan, että se saa­vu­te­taan levon, lii­kun­nan, ravin­non, sosi­aa­li­sen elä­män ja hen­ki­sen ener­gian olles­sa tasa­pai­nos­sa. Kos­me­tii­kas­sa puo­les­taan siir­ry­tään koh­ti luon­non­mu­kai­sem­pia tuot­tei­ta. Luon­to onkin monel­le nyky­ään yhä tär­keäm­pi arvo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKii­Ri kaa­toi kau­den par­haal­laan Tar­mon

Kii­min­gin kori­pal­lo­fa­nit naut­ti­vat näke­mäs­tään tors­tai­na Lai­va­kan­kaal­la, kun Kii­Ri kukis­ti sar­jaa joh­ta­neen Oulun Tar­mon korein 88–75 (43–33). Kat­so­mon pen­kit ryti­si­vät Rai­mo Myk­kä­sen joh­dol­la, kun peli kään­tyi vii­mei­sen kym­pin aika­na koti­jouk­ku­een eduk­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJoki­ran­nan kou­lun raken­nus­työt ovat vauh­dis­sa – Beto­ni­run­ko on koh­ta val­mis, vesi­kat­to­työt käyn­nis­sä

Jou­lu­kuus­sa 2020 Kii­min­kiin val­mis­tu­van Joki­ran­nan kou­lun han­ke­pääl­lik­kö Juha Kai­san­lah­ti Oulun tila­pal­ve­luis­ta ker­too, että raken­nus­työt ovat suju­neet hyvin, hyväs­sä hen­ges­sä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­nen vaa­tii poliit­tis­ta tah­toa

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­seen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­le etsi­tään nyt kuu­mei­ses­ti vuo­si­kym­me­niä suun­nit­teil­la ollut­ta ohi­tus­tie­tä nopeam­min toteu­tet­ta­vaa rat­kai­sua. Käyn­nis­sä on ELY-kes­kuk­sen kehit­tä­mis­han­ke, jos­sa tut­ki­taan mah­tuu­ko tie nykyi­seen käy­tä­vään­sä 2+2-kaistaisena ja kes­ki­kai­teel­li­se­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus