Kiiminki

Kii­min­gin Vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tiin GoArctic

Kii­min­gin yrit­tä­jien Vuo­den yrit­tä­jä­nä 2022 pal­kit­tiin Go Arc­tic Oy. Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n mukaan tämän vuo­den valin­nas­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta eri­tyi­ses­ti sii­hen, että tapah­tu­ma- ja mat­kai­lua­lal­la toi­mi­van yri­tyk­sen kas­vusuun­ta on jat­ku­nut posi­tii­vi­se­na alaa kovas­ti koh­del­leen koro­na-ajan jäl­keen ja, että yri­tys­tä luot­saa­vat vah­vat ja roh­keat naisyrittäjät.

Lue lisää

Pasi Haa­pa­kan­kaan kolum­ni: Kii­min­ki­joen uhkat, heik­kou­det, vah­vuu­det ja mahdollisuudet

Olen miet­ti­nyt rak­kaan Kii­min­ki­jo­kem­me ja sen var­rel­la asu­vien ihmis­ten sym­bioo­sia ja mitä se on mer­kin­nyt meil­le ennen ja tänä päi­vä­nä. Jo ammoi­si­na aikoi­na on meil­le ihmi­sil­le joki sen laak­soi­neen mer­kin­nyt sijoit­tu­mis­ta toi­meen­tu­lon ääreen.

Lue lisää

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin jäse­net kirk­ko­val­tuus­toi­hin ja ‑neu­vos­toi­hin

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­mään seu­raa­van neli­vuo­tis­kau­den toi­min­nas­ta. Oulun seu­ra­kun­nat muo­dos­ta­vat seu­ra­kun­tayh­ty­män, joten Oulus­sa on koko seu­ra­kun­tayh­ty­män asiois­ta päät­tä­vä kirk­ko­val­tuus­to ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin on varau­dut­ta­va jo nyt – Suun­ni­tel­luis­ta säh­kö­kat­kois­ta ei vält­tä­mät­tä ilmoi­te­ta etukäteen

Jos Olki­luo­to 3:n tuo­tan­to ei pyö­räh­dä kun­nol­la käyn­tiin, on erit­täin toden­nä­köis­tä, että tule­va­na tal­ve­na jou­du­taan tur­vau­tu­maan suun­ni­tel­tui­hin kah­den tun­nin säh­kö­kat­koi­hin, jot­ta säh­kö­verk­ko saa­daan pysy­mään vakaa­na. Näin usko­vat myös Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la, ver­kos­to­pääl­lik­kö Jou­ni Perä­lä sekä Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan Juha Sipo­la. Lisäk­si tilan­tee­seen vai­kut­ta­vat eri­tyi­sen se, tulee­ko tal­vel­la pit­kiä, tuu­let­to­mia pak­kas­jak­so­ja. Myös muun muas­sa Nor­jan vesi­ti­lan­ne antaa oman maus­teen­sa sähkömarkkinoihin.

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Ploo­tu­lauk­ku ja plooturaha

Suo­ma­lai­nen kan­sa­tie­tei­li­jä U.T. Sire­lius esit­te­lee teok­ses­saan, Suo­men kan­san­omais­ta kult­tuu­ria, (1919) lai­hia­lai­sen nah­ka­lau­kun ja nime­ää sen raha­sä­kik­si, jol­la ennen on kan­net­tu ploo­tu­ra­ho­ja. Nyt esi­tel­tä­vä esi­ne on täs­mäl­leen saman­lai­nen. Lau­kun toi­ses­sa kuve­kap­pa­lees­sa on rak­sit, jois­ta vii­lek­keet juok­se­vat leu­ka­lui­den päis­sä ole­vien rei­kien läpi ja yhty­vät toi­siin­sa vas­tak­kai­sil­la puo­lil­la. Lauk­ku on varus­tet­tu poron­sar­ves­ta teh­dyil­lä suu­kap­pa­leil­la ns. leu­ka­luil­la. Täl­lai­set lau­kut oli­vat aikoi­naan ylei­siä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja koko län­si­ran­ni­kol­la aina Turun tie­noil­le saakka.Juha­ni Kata­ja­mä­ki joh­dat­ti Kii­Rin voittoon

Kovak­si jouk­ku­eek­si tie­det­ty Län­si­puis­to Bas­ket Kok­ko­las­ta kyp­syi odo­tet­tua hel­pom­min jo avaus­jak­sol­la. Vain kuu­del­la pelaa­jal­la Lai­va­kan­kaan kori­pal­lo­py­hät­töön saa­pu­neet kok­ko­la­lai­set tai­pui­vat lopul­ta korein 83–49 (43–25) koti­jouk­ku­een luvut ensin mainittuna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­kien Sydä­nyh­dis­tys juh­li pyö­rei­tä vuosia

Kii­min­kien Sydä­nyh­dis­tys ry:n perus­ta­mis­so­pi­mus alle­kir­joi­tet­tiin ja ensim­mäi­nen kokous pidet­tiin jou­lu­kuus­sa 1990. Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­ji­na oli­vat Aar­ne Pel­ko­nen, Rai­li Sipo­la ja Ahti Kaik­ko­nen. Nyt 32 vuot­ta myö­hem­min yhdis­tys juh­li koro­nan vuok­si paril­la vuo­del­la siir­ty­nei­tä 30-vuo­tis­juh­li­aan pik­ku­jou­lui­sis­sa ja musii­kil­li­sis­sa tun­nel­mis­sa Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla. 


Kii­min­gin ABC:lle avau­tui säh­kö­au­to­jen latauspaikka

Kii­min­gin ABC:lle avau­tui vii­me vii­kol­la kak­si ABC-lataus­pis­tet­tä, jois­sa on käy­tös­sä perus­la­taus, joka on tehol­taan 22 kW. Lataus­pai­kat sijait­se­vat pysä­köin­tia­lu­eel­la lähel­lä kier­rä­tys­pis­tei­tä, ja niis­sä lataa­mi­nen mak­saa täl­lä het­kel­lä 25 sent­tiä kilowattitunnilta.


Tal­koil­la vil­la­suk­kia hoivakoteihin

Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen nai­set ovat tämän syk­syn aika­na kokoon­tu­neet kah­des­ti kuu­kau­des­sa kuto­maan vil­la­suk­kia Kii­min­gin ja Jää­lin alu­een hoi­va­ko­tei­hin. Suk­ka­pro­jek­tin idean äiti Lah­ja Uusi­ta­lo ker­too, että hän vii­me vuon­na jou­lun alla huo­ma­si, että pus­ka­ra­dios­sa kysel­tiin vil­la­suk­kia hoi­va­ko­tien asuk­kail­le ja lait­toi aja­tuk­sen itämään.