Kiiminki

Poh­de kar­sii eni­ten Kui­va­nie­mel­tä ja Yli-Iis­tä – Päi­vä­ai­kai­nen päi­vys­tys säi­ly­mäs­sä Iis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Kiimingissä

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een joh­to esit­te­li vii­me vii­kol­la tuot­ta­vuus- ja talou­del­li­suus­oh­jel­man. Se sisäl­tää run­saas­ti pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­tu­ja toi­mia, joil­la etsi­tään jopa 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­jä, joil­la on vai­ku­tuk­sia pait­si alu­een asuk­kai­siin myös hen­ki­lös­töön. Osto­pal­ve­lui­ta vähen­ne­tään mer­kit­tä­väs­ti sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den eri osa-alueilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun kau­pun­ki myy kiinteistöjään

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­jaos­to päät­ti, että Oulun kau­pun­ki lait­taa myyn­tiin usei­ta omis­ta­mi­aan kiin­teis­tö­jä. Myy­tä­vien kiin­teis­tö­jen jou­kos­sa on usei­ta Ran­ta­poh­jan alu­een jul­ki­sia raken­nuk­sia. Myyn­tiin ase­te­taan muun muas­sa Pal­ve­lu­kes­kus Jaa­ran­kar­ta­no Kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus, Simp­pu­lan­kar­ta­no Hau­ki­pu­taal­la, Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­te, Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kus Yli-Iis­sä, Päi­vö­lä­ko­ti Yli­kii­min­gis­sä, Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­te, Yli-Iin kir­jas­to sekä Hau­ki­pu­taan, Yli-Iin, Yli­kii­min­gin ja Kii­min­gin paloasemat. 

Lue lisää

Pek­ka Simo­nen jat­kaa puheenjohtajana

Poh­jois-Poh­jan­maan kokoo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­mä on valin­nut jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­saan puheen­joh­ta­jis­ton. Ryh­män puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Simo­nen. Simo­nen on toi­mi­nut alue­val­tuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2022 alkaen. Vara­pu­heen­joh­ta­jik­si valit­tiin jat­ko­kau­del­le Mat­ti Hon­ka­la Raa­hes­ta ja Maa­rit Mati­nol­li Tyrnävältä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Juho Kau­ro oli ken­tän kingi

Lai­va­kan­kaal­la näh­tiin jäl­leen taso­kas­ta kori­pal­loa, kun Kii­min­gin Rien­to peit­to­si oulu­lai­sen ONM­KY/­Kaik­ki-jouk­ku­een korein 89–51 (51–27). Kii­Rin val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­ma oli saa­nut jal­keil­le kym­me­nen pelaa­ja ja jou­tui­pa yksi rat­kai­su­pe­laa­ja ja edel­li­ses­sä pelis­sä kap­tee­nin vas­tuul­lis­ta roo­lia kan­ta­nut Kar­ri Oika­ri­nen pöy­dän taak­se hoi­ta­maan tulos­pal­ve­lua, joka sekin onnis­tui mallikkaasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus