Kiiminki

Oulun neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kois­ta ovat suju­neet hyväs­sä hengessä

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kat on jaet­tu puo­luei­den kes­ken ja ensi vii­kon maa­nan­tai­na on seu­raa­va neu­vot­te­lu­ko­kous, jos­sa puo­lu­eet esit­te­le­vät ehdo­tuk­sen­sa paik­koi­hin valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Nimieh­do­tuk­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le 16.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ran syk­sy on täyn­nä toimintaa

Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää syk­syl­lä Oulun kau­pun­gin avus­tuk­sel­la las­ten tans­si­ryh­miä, jot­ka ovat ilmai­sia osal­lis­tu­jil­le. Tar­jol­la on ryh­miä 3–13-vuotiaille lap­sil­le ja nuo­ril­le, ja ohjaa­ja­na toi­mii lii­kun­ta­neu­vo­ja Taru Lauk­ka. Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet löy­ty­vät seu­ran nettisivuilta. 

Lue lisää

Kunt­tau­kot hyväl­lä asialla

OuluZo­nes­sa jär­jes­tet­tiin Poh­jois-Suo­men alu­een syö­pä­lap­si­per­heil­le akti­vi­teet­ti- ja aje­lu­tus­päi­vä, jos­sa­lap­set ja per­heet pää­si­vät aje­le­maan mönk­kä­reil­lä, ral­li­au­toil­la sekä offroad-autol­la. Puu­ha­mie­he­nä päi­väs­sä oli jär­jes­tä­vän seu­ran eli Team Kunt­tauk­ko­jen Jari Lusik­ka.

Lue lisää

Oulun kau­pun­ki etsii sijaisperheitä

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää sijais­van­hem­muu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le per­heil­le las­ten­suo­je­lun per­he­hoi­don ennak­ko­val­men­nuk­sia. Sijais­per­hei­tä hae­taan alle 18-vuo­tiail­le huos­taan ote­tuil­le lap­sil­le ensi­si­jai­ses­ti Oulun lähis­töl­tä. Seu­raa­va ryh­mä­muo­toi­nen per­he­hoi­ta­jien val­men­nus alkaa syk­syl­lä 2021, ja se kes­tää yhteen­sä 4–6 kuukautta.
Kii­min­gin Ala­ky­läs­tä­kin saa nyt mansikkaa

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä on tänä kesä­nä aloit­ta­nut toi­min­tan­sa uusi manik­ka­ti­la, Kes­ki­hu­run Tila. Tilaa pyö­rit­tä­vät Jaak­ko Lei­vis­kä ja hänen puo­li­son­sa Hei­di Saa­re­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKoro­na oli käy­dä koi­ra­hoi­to­lan kohtaloksi

Ensim­mäi­nen vuo­si meni hyvin: uusi yrit­tä­jä otet­tiin hyvin vas­taan, koi­ra­hoi­to­lan kol­me paik­kaa oli­vat lähes koko ajan varat­tui­na ja hoi­to­la­va­rauk­sia teh­tiin jo kesäl­le 2020 valmiiksi. 

Sit­ten iski koronavirus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus