Kiiminki

Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä hoi­de­taan mar­ras­kuun alus­ta alkaen infek­tio-oirei­set ja muut poti­laat saman katon alla

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa pure­taan har­ki­tus­ti koro­nae­pi­de­mian poik­keus­jär­jes­te­ly­jä ja pala­taan askel lähem­mäs nor­maa­lia. Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ote­taan vas­taan sekä infektio-oireisia…

Lue lisää

Tur­ve­tuo­tan­to saat­to­hoi­dos­sa – Mil­joo­nien kalus­to sei­soo tyh­jän­pant­ti­na suon laidassa

– Kun tur­ve pois­tuu ener­gia­pa­le­tis­ta kau­ko­läm­mön hin­ta nousee kohis­ten, tuon­ti­puu­ta, ‑kuor­ta ja venä­läis­tä haket­ta tulee tur­peen kor­vaa­jak­si Suo­meen, raha valuu ulko­mail­le, eikä jää maa­kun­tiin. Tur­vey­rit­tä­jiä ajau­tuu kon­kurs­siin, luet­te­lee yli-iiläi­nen tur­vey­rit­tä­jä Arto Haa­pa­nie­men tur­ve­tuo­tan­non rajun alas­ajon seurauksista. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho iski taas kehävoittoihin

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho ete­ni voi­tos­ta voit­toon Raa­hen Nyrk­kei­ly­ker­hon jär­jes­tä­mis­sä kisois­sa. Voit­to­mars­sin aloit­ti nyt kol­man­nen ker­ran kil­pa­ke­hään nous­sut jää­li­läi­nen Kas­per Koi­vu­nen sar­jas­sa B 51 kg. Hän koh­ta­si jär­jes­tä­vän seu­ran Kons­ta Hosion, joka vain pyr­ki pysy­mään Koi­vusen kyy­dis­sä. Var­maot­tei­nen jää­li­läi­nen piti komen­toa otte­lus­sa. Koi­vu­nen ryt­mit­ti otte­lun mie­lei­sek­seen eikä pääs­tä­nyt vas­tus­ta­jaan­sa mukaan mis­sään vai­hees­sa. Tuo­ma­rei­den tuo­mio oli yksi­mie­li­nen 3–0 Koivuselle.

Lue lisää

Val­tuus­to­sa­lien uusi elämä

Entis­ten kun­tien, entis­ten kun­nan­ta­lo­jen val­tuus­to­sa­lit elä­vät pää­osin kun­ta­lii­tok­sen jäl­keis­tä uut­ta ja aktii­vis­ta elä­mää. Oulun kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ole­va Kii­min­gin val­tuus­to­sa­li on päi­vä­ko­din käy­tös­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tila on asu­kas­tu­van ja asuk­kai­den kokoon­tu­mis­paik­ka­na. Yli-Iin val­tuus­to­sa­li on siir­ty­nyt kun­nan­ta­lon kau­pan myö­tä yksi­tyi­so­mis­tuk­seen. Kui­va­nie­men val­tuus­to­sa­li on Iin kun­nan omis­tuk­ses­sa ja se on osa Kui­va­nie­men kir­jas­toa. Hau­ki­pu­taan kun­nan­ta­lo val­tuus­to­sa­lei­neen on puret­tu, ja tont­ti on tyhjillään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Valo­kui­dun hin­ta ryti­näl­lä alas Haukiputaalla

Täys­kui­tu las­kee kaik­kien Hau­ki­pu­taal­la jo liit­ty­nei­den tai jat­kos­sa liit­ty­vien valo­kui­tu­liit­ty­män hin­nan sataan euroon. Aiem­min liit­ty­mä­hin­ta on ollut 1 290 euroa. Syy­nä hin­nan voi­mak­kaal­le las­kul­le on se, että Täys­kui­tu halu­aa saa­da valo­kui­dun kaik­kien ulottuville.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mir­jan ja Päi­vin virtuaalikahvit

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la kut­su­vat oulu­lai­set vir­tu­aa­li­kah­veil­le kes­kus­te­le­maan kau­pun­gin talou­des­ta. Tilai­suu­den juon­taa yhteys­pääl­lik­kö Kar­ri Oika­ri­nen.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pide­tään Oulun kau­pun­gin Face­book-sivul­la kes­ki­viik­ko­na 20.10. kel­lo 18–19. Tilai­suus on vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja oulu­lai­set voi­vat esit­tää kysymyksiä.


Alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha haet­ta­vis­sa marraskuussa

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha vuo­del­le 2022 on haet­ta­va­na mar­ras­kuun aika­na. Toi­min­ta­ra­haa voi­vat hakea alu­eel­lis­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vät voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set, yhtei­söt ja asu­kas­ryh­mät. Toi­min­ta­ra­ha on tar­koi­tet­tu esi­mer­kik­si alu­eel­li­siin tapah­tu­miin, ker­hoi­hin tai ret­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.Kuu­kau­den esi­ne: Kau­laus­lau­ta ja ‑tuk­ki

Kau­laus­lau­taa ja ‑tuk­kia on käy­tet­ty ennen man­ke­lin yleis­ty­mis­tä pel­la­vais­ten ja puu­vil­lais­ten lii­na­vaat­tei­den silit­tä­mi­seen. Kau­laus-sana tulee ruot­sin kie­len sanas­ta kav­la. Täs­tä voi pää­tel­lä, että lau­ta ran­tau­tui Suo­meen Ruot­sis­ta. Museoi­den kokoel­mien van­him­mat kau­laus­lau­dat ovat 1600-luvul­ta, jol­loin vii­meis­tään kau­laa­mi­nen on tul­lut ylei­seen käyt­töön Poh­jan­maan vau­raim­mis­sa taloissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hon­ka­nen mukaan kyläalueeseen

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va palau­tet­tiin syk­syl­lä 2020 uudel­leen val­mis­te­luun, ja nyt Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tus on val­mis­tel­lut uuden osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen näh­tä­vil­le. Aiem­mas­sa käsit­te­lys­sä asuk­kaat ilmai­si­vat mie­li­pi­teen­sä eri­tyi­ses­ti Hon­ka­sen, Taka­lon­tien ja Kuk­ku­lan­rai­tin alueis­ta, jot­ka oli­vat jää­mäs­sä kaa­vas­sa kylä­alu­een ulko­puo­lel­le. Palaut­teen perus­teel­la on teh­ty muu­tok­sia, jos­sa yleis­kaa­va muu­te­taan yleis­piir­tei­sek­si myös kylä­aluei­den osal­ta ja kylä­aluei­ta esi­te­tään useam­pia ver­rat­tu­na aiempaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus