Kiiminki

Kuu­kau­den esi­ne: Luu­luis­ti­met 1800-luvulta

Kuu­kau­den esi­nee­nä ovat Perä­me­ren ete­läi­sen osan ran­nik­ko­ky­läs­tä peräi­sin ole­vat luu­luis­ti­met. Ne on teh­ty hevo­sen tai leh­män rei­si­luus­ta, jon­ka ala­pin­ta on hiot­tu sileäk­si ja keu­la­pää loi­vas­ti kaa­re­vak­si. Luun ylä­pin­nas­ta on veis­tet­ty pyö­reys pois ja jätet­ty pin­ta kar­keak­si, jot­ta se sopi­si hyvin lapi­kas­ta vas­ten. Luis­ti­men pää­hän on jää­nyt luon­te­vas­ti luun nive­les­tä muo­dos­tu­va nok­ka. Luis­ti­met on ajoi­tet­tu varo­vas­ti 1800-luvul­le, sil­lä iän mää­rit­te­le­mi­nen täs­sä tapauk­ses­sa on kovin vaikeaa. 

Lue lisää

Kym­me­nien kun­tien toi­min­ta­ta­vat har­mo­ni­soi­daan yhteen – Alu­eel­li­set neu­vot­te­lu­kun­nat lisää­vät kes­kus­te­lua laa­jas­sa maakunnassa

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lu on täy­des­sä käyn­nis­sä. Moni asia odot­taa jo uusia alue­val­tuu­tet­tu­ja teke­mään pää­tök­siä ja poh­ti­maan tule­via pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen tapo­ja. Sun­nun­tai­na valit­ta­vil­la alue­val­tuu­te­tuil­la on edes­sään usko­ma­ton savot­ta, jos­sa rat­kais­taan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti maa­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toon sekä pelas­tus­toi­meen liit­ty­viä asioi­ta ja har­mo­nioi­daan kym­me­nien kun­tien käy­tös­sä ollei­ta eri­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja. Kun pää­tök­sen­te­ko käyn­nis­tyy maa­lis­kuun alus­sa, jo kesä­kuun lopus­sa pitäi­si kes­kei­set asiat olla lin­jat­tu­na, jot­ta pal­ve­lu­tuo­tan­to voi käyn­nis­tyä vuo­den 2023 alussa.


Kol­mas koro­na­ro­ko­te kai­kil­le aikuisille

Kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat vara­ta ajan nyt kaik­ki 18 vuot­ta täyt­tä­neet ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt Oulus­sa. Roko­tuk­siin on ajan­va­raus. Oulus­sa kol­man­nen roko­tean­nok­sen saa­vat ajan­va­rauk­sen kaut­ta täl­lä het­kel­lä 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­mät, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 3–4 kuukautta. Kii­min­gin luis­te­lu­jäi­den alueu­rak­ka on haas­ta­va – Jää­li­läis­yrit­tä­jät halua­vat osal­lis­tua luis­te­lu­jäi­den yllä­pi­toon, mut­ta se ei ole helppoa

Jouk­ko jää­li­läi­siä yrit­tä­jiä halu­aa vas­ta­ta alu­een asuk­kai­den toi­vo­muk­seen parem­pien luis­te­luo­lo­suh­tei­den takaa­mi­sek­si alu­eel­la, kun Oulun kau­pun­gin yllä­pi­don taso ei Jää­lis­sä ole ollut hei­dän mukaan­sa tyydyttävää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Esa Les­ke­län 75-vuo­tis­näyt­te­ly Gal­le­ria O. Jauhiaisessa

Oulu­lai­nen Esa Les­ke­lä tuo Kii­min­gin Syke-talon Gal­le­ria O. Jau­hiai­seen abstrak­tia impres­sio­nis­mia edus­ta­via teok­si­aan. Esil­lä ole­vat hit­sa­tut teräs­teok­set on teh­ty jo vuo­si­tu­han­nen alku­puo­lel­la, mut­ta akryy­li­vä­ri­työt ovat syn­ty­neet pää­osin vii­me vuo­den aikana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus