Kiiminki

Suo­si­mu­laat­to­ri aut­taa met­sä­no­mis­ta­jaa kun­nos­tuso­ji­tus­ten koh­den­ta­mi­ses­sa –Alu­een met­sä­no­mis­ta­jia kut­su­taan kool­le tutus­tu­maan uuteen työkaluun

Jää­lin­jär­ven valu­ma-alu­eel­la on käyn­nis­sä han­ke, jos­sa pilo­toi­daan uusia työ­ka­lu­ja met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun. Itä-Suo­men yli­opis­to ja Luon­non­va­ra­kes­kus ovat kehit­tä­neet suo­si­mu­laat­to­rik­si kut­su­tun ohjel­mis­ton met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lun edis­tä­mi­seen. Simu­laat­to­ri tuot­taa maa­no­mis­ta­jal­le tie­toa, jota voi halu­tes­saan hyö­dyn­tää metsätaloudessa.

Lue lisää

Kylä­alu­een laa­jen­ta­mi­ses­ta ja raken­nus­pai­kois­ta käden­vään­töä – Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va lähes­tyy maalia

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län sekä Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va­työö­tä on teh­ty vuo­des­ta 2015. Vuon­na 2017 teh­tiin kylä­sel­vi­tys yhteis­työs­sä asuk­kai­den kans­sa. Vuo­den 2019 kevääl­lä osay­leis­kaa­van luon­nos tuli näh­tä­vil­le, mut­ta se palau­tet­tiin val­mis­te­luun. Vii­me vuo­den lopul­la näh­tä­vil­lä oli uudel­leen laa­dit­tu kaa­vaeh­do­tus, joka koki edel­tä­jän­sä koh­ta­lon. Pro­ses­sin aika­na Oulun kaa­voi­tus on väläy­tel­lyt mah­dol­li­suut­ta luo­pua koko yleis­kaa­van laa­din­nas­ta, jos sopua ei saa­da aikaan. Nyt yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on jäl­leen aset­ta­nut näh­tä­vil­le uuden osay­leis­kaa­van luonnoksen.

Lue lisää

Puh­taan veden puo­les­ta kes­kus­tel­laan Koitelissa

Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to Tukes on myön­tä­nyt mal­mi­net­sin­tä­lu­van Kii­min­ki­joen vesis­tön alu­eel­le, jos­sa on Natu­ra-suo­jel­tu­ja koh­tei­ta. Alu­eel­la sijait­see poh­ja­ve­sia­luei­ta ja Oulun kau­pun­gin vede­not­ta­moi­ta, jot­ka ovat asuk­kail­le ja elin­kei­no­toi­min­nal­le tär­kei­tä sekä nyt, että poik­keus­o­lois­sa. Huo­mat­ta­van laa­ja val­tausa­lue “Mar­ti­mo 1” on kool­taan yli 3700 heh­taa­ria. Taval­la tai toi­sel­la kai­vo­sak­tii­vi­suus tuli­si vai­kut­ta­maan Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan, Iin ja Yli-Iin alueella.


Valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­nen jat­kuu Hau­ki­pu­taal­la ja käyn­nis­tyy Kiimingissä

Täys­kui­tu jat­kaa valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la ja aloit­taa ver­kon raken­ta­mi­sen Kii­min­gis­sä tou­ko­kuun aika­na. Ensim­mäi­set liit­ty­mät ehdit­tiin ottaa käyt­töön Hau­ki­pu­taal­la jo vii­me vuo­den lopul­la ja seu­raa­vat liit­ty­mät pääs­tään kyt­ke­mään asiak­kail­le lop­pu­ke­säl­lä niin Hau­ki­pu­taal­la kuin Kiimingissäkin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huu­me­ti­lan­ne muut­tuu koko ajan huo­nom­paan suun­taan – Yhä nuo­rem­mat myy­vät ja käyt­tä­vät huumausaineita

– Vii­me vuo­sien aika­na huu­mausai­ne­ti­lan­ne on muut­tu­nut älyt­tö­män huo­noon suun­taan. Omal­le koh­dal­le­ni on sat­tu­nut jopa 13-vuo­tiai­ta huu­me­myy­jiä. Joka vii­kon­lop­pu jou­dum­me työs­säm­me teke­mi­siin alai­käis­ten huu­mei­den­käyt­tä­jien kans­sa, aloit­ti polii­si San­na Luk­ka­ri puheen­sa Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­la van­hem­pain­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä “Huu­mei­ta­ko Kii­min­gis­sä” ‑tilai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kat­ri Tas­ki­lal­ta runo­kir­ja äitiy­des­tä ja luon­nos­ta –Kir­jan tuot­to menee nuo­ril­le ja luonnolle

Lähes koko ikän­sä kir­joit­ta­mis­ta har­ras­ta­nut jää­li­läi­nen Kat­ri Tas­ki­la on koon­nut runo­jaan oma­kus­tan­ne­kir­jak­si, jon­ka tuo­ton hän ohjaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Kir­jan avul­la hän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aurin­gon­ku­kil­la apua Ukrainaan

Ala­kou­lui­käi­set Elsa Uusi­ta­lo, San­ni Pek­ka­la ja Iiris Putaa­la ovat istut­ta­neet Kaak­ku­ris­sa aurin­gon­ku­kan­sie­me­niä, jois­ta kas­va­vat tai­met on tar­koi­tus tou­ko­kuun lopul­la myy­dä Hut­tu­ky­län kirp­pu­to­ril­la ukrai­na­lais­ten auttamiseksi.