Kiiminki

Oulun vähe­ne­vä lap­si­mää­rä uhkaa kaa­taa kyläkoulut

Oulun sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti esit­tää kokouk­ses­saan kuu­den kylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­ta­vak­si esi­te­tään Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­ja, Hau­ki­pu­taal­ta Keis­kan kou­lua sekä Kel­los­ta Tak­ku­ran­nan kou­lua. Myös San­gin­suun ja Läm­sän­jär­ven kou­lu­ja esi­te­tään nyt lak­kau­tet­ta­vak­si. Pik­ka­ra­lan kou­lun osal­ta hyväk­syt­tiin esi­tys, jon­ka mukaan kou­lu­ja jat­kaa toi­min­taan­sa niin kau­an kuin oppi­lai­ta on vähin­tään 20. 

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Rii­mu­ka­len­te­ri­ra­sia vuo­del­ta 1787

Rii­mu­ka­len­te­ri on useim­mi­ten puu­ra­sia tai ‑sau­va, johon on mer­kit­ty kuvioin ja viil­loin kalenteri. 

Rii­musau­vat ran­tau­tui­vat Suo­men nie­mel­le yhdes­sä kato­li­sen uskon kans­sa ja nii­tä käy­tet­tiin ajan seu­raa­mi­seen aina 1200-luvul­ta pit­käl­le 1700- luvul­le saak­ka, jol­loin kan­sa alkoi käyt­tää pai­net­tu­ja vuo­sit­tai­sia almanakkoja.

Lue lisää

Kii­min­gin Urhei­li­jat on 85 vuotta

Kii­min­gin Urhei­li­jat juh­lii tänä vuon­na 85-vuo­tis­tai­val­taan har­ras­ta­mi­sen mer­keis­sä. Kii­min­kiin perus­tet­tiin Vesai­sen Pojat nimi­nen urhei­luseu­ra 19.4.1938. Seu­ran ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja oli Art­tu­ri Joki­kok­ko. Seu­ra nimet­tiin tuol­loin Erk­ki Pääk­kö­sen ehdo­tuk­sen mukaan. Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin pitä­jä­ot­te­lu oli noi­hin aikoi­hin yksi tär­keä tapah­tu­ma, joka 1950-luvul­la laa­je­ni Yli-Iihinkin. 

Lue lisää

Pal­jon var­ti­jat — Kil­pi­rau­ha­nen ja lisäkilpirauhanen

Kil­pi­rau­ha­nen on koko eli­mis­tön aineen­vaih­dun­taa ja elin­toi­min­to­ja sää­te­le­viä kil­pi­rau­has­hor­mo­ne­ja val­mis­ta­va, varas­toi­va ja veren­kier­toon vapaut­ta­va rau­ha­nen. Tämä per­ho­sen­muo­toi­nen, noin 25 gram­maa pai­na­va rau­ha­nen kur­kun­pään ala­puo­lel­la vai­kut­taa hyvin koko­nais­val­tai­ses­ti koko eli­mis­tön toi­min­taan ja hyvinvointiin. 


Wan­han ajan kevät­juh­las­sa pää­see kajaut­ta­maan suvivirren

Muis­tat­ko lap­suu­te­si kou­lun kevät­juh­lien tun­nel­man, näy­tel­mät, runot ja lau­lut? Muis­tat­ko sen pirs­kah­te­le­van tun­teen, jon­ka suvi­vir­ren lau­la­mi­nen ja sitä seu­ran­nut loma­lai­tu­mil­le ryn­tää­mi­nen mie­les­sä­si herät­ti? Olet­ko pit­kään aikaan pääs­syt viet­tä­mään kevät­juh­laa ja lau­la­maan suvivirttä? 


Lau­ta­kun­ta esit­tää usei­den kylä­kou­lu­jen lakkautusta

Oulun sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti esit­tää tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan kuu­den kylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­ta­vak­si esi­te­tään Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­ja, Hau­ki­pu­taal­ta Keis­kan kou­lua sekä Kel­los­ta Tak­ku­ran­nan kou­lua. Myös San­gin­suun ja Läm­sän­jär­ven kou­lu­ja esi­te­tään nyt lak­kau­tet­ta­vak­si. Pik­ka­ra­lan kou­lun osal­ta hyväk­syt­tiin esi­tys, jon­ka mukaan kou­lu­ja jat­kaa toi­min­taan­sa niin kau­an kuin oppi­lai­ta on vähin­tään 20. Tirin­ky­län kevät­kar­ke­lot oli­vat yleisömenestys

Pai­nia sumo­pu­vuis­sa, pol­kuau­to­ja, pomp­pu­lin­no­ja, onnen­pyö­rää, myyn­ti- ja kirp­pis­pöy­tiä, herk­ku­ja ja upe­aa yhtei­söl­li­syyt­tä koko kylän sekä lähia­luei­den ihmis­ten kes­ken oli tar­jol­la Tirin­ky­län kou­lul­la aurin­koi­ses­sa sääs­sä vii­me lau­an­tain kevät­kar­ke­lois­sa. Kylä huo­kui elinvoimaa.