Kiiminki

Koro­na­vuo­si on tuo­nut haas­tet­ta amma­til­li­sil­le opettajille

Pai­kan pääl­lä vai etä­nä? Tämä kysy­mys on ryt­mit­tä­nyt eten­kin ope­tus­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­vien arkea kulu­neen koro­na­vuo­den aika­na. Oulun seu­dun amma­til­li­set opet­ta­jat ry:n puheen­joh­ta­ja ja opet­ta­ja Juha-Pek­ka Sil­lan­pää ker­too, että täl­lä het­kel­lä amma­til­li­sen ope­tuk­sen hen­ki­lös­tön olo­ti­laa kuvaa hyvin niin sanot­tu Teams-väsymys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­ta­lous­tuet ovat tiloil­le eli­neh­to, niil­lä tur­va­taan ja kehi­te­tään koti­mais­ta ruuantuotantoa

Ruo­ka­vi­ras­to on jul­kais­sut vuon­na 2020 mak­se­tut maa­ta­lous­tuet. Tukia mak­set­tiin Suo­mes­sa kaik­ki­aan rei­lut kak­si mil­jar­dia euroa, jois­ta noin 1,74 mil­jar­dia oli vil­je­li­jä­tu­kia. Maa­ta­lous­tuis­ta noin 40 pro­sent­tia on EU-rahoi­tus­ta. Suu­rin osa tuen­saa­jis­ta on maa­ti­lo­ja, mut­ta jou­kos­sa on myös mui­den alo­jen yri­tyk­siä, yhdis­tyk­siä ja oppilaitoksia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Puhe­lin­ajan­va­raus Oulun koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu ruuh­kau­tu­mi­sen vuoksi

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu Oulus­sa täl­tä päi­väl­tä ruuh­kau­tu­mi­sen vuok­si. Asiak­kaat voi­vat kui­ten­kin edel­leen vara­ta aiko­ja net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen avautuu…


Enin­tään kuu­den hen­ki­lön kokoon­tu­mi­nen sal­lit­tua. Rajoi­tuk­set jat­ku­vat 25.4. saakka

Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa nykyi­siä yleis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tuk­sia Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­tien alu­eel­la sekä Kai­nuus­sa 1.4.–25.4. Tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la on kiel­let­ty kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja…Palo­va­hin­got kor­va­taan vahinkorahastosta

Ala­ky­län kou­lun palo­va­hin­gos­ta aiheu­tui Oulun Tila­pal­ve­lut –lii­ke­lai­tok­sel­le kaik­ki­aan 351 256 euron suu­rui­set kus­tan­nuk­set. Ne kor­va­taan kau­pun­gin vahin­ko­ra­has­tos­ta, mut­ta kor­vaus­sum­mas­ta pois­te­taan 50 000 euron oma­vas­tuu­osuus, joka on mai­nit­tu vahin­ko­ra­has­ton säännöissä. 


Nyrk­kei­ly­tur­naus Kii­min­gis­sä siir­tyi toukokuulle

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon nimik­ko­tur­naus piti otel­la Kii­min­ki­joen kou­lul­la tule­va­na lau­an­tai­na. Nyt tur­naus siir­re­tään­kin otel­ta­vak­si tou­ko­kuun 8. päi­vä­nä, jol­loin nor­maa­lis­ti oli­si Tam­pe­reel­la jär­jes­tet­ty kan­sain­vä­li­nen Pirk­ka-tur­naus. Tam­per­lai­set jou­ti­vat peru­maan tapah­tu­man, jol­loin Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho anoi oman tur­nauk­sen­sa siir­toa tuol­le päi­väl­le. Ano­mus hyväksyttiin.