Kii­min­ki

Rak­kau­des­ta neu­lo­mi­seen syn­tyi neu­lon­ta­pii­ri Luo­to­lai­set

Hai­luo­dos­sa kokoon­tu­van Tik­ku­röi­jy­pii­rin kii­min­ki­läi­nen “var­jo­ryh­mä” Luo­to­lai­set kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa neu­lo­maan. Paris­ta­kym­me­nes­tä kii­­min­­ki­­läis- ja oulu­lais­nai­ses­ta koos­tu­va jouk­ko rat­koo yhdes­sä omia ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuli­pa­lo Joki­ran­nan kou­lul­la

Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­nen on eden­nyt aika­tau­lus­saan. Kou­lun har­jan­nos­ta­jai­sia oli tar­koi­tus viet­tää per­jan­tai­na, mut­ta ne siir­ret­tiin koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia tule­vai­suu­teen. Toi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kos­ke­tus­ta ja läs­nä­oloa – Vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti Min­na Kor­pe­la halu­aa huo­mioi­da ihmi­sen koko­nai­suu­te­na

Halu kes­kit­tyä asiak­kaa­seen koko­nai­suu­te­na, aut­taa, kuun­nel­la, hoi­taa luon­non­mu­kai­ses­ti sekä olla läs­nä ja kos­ket­taa ajoi­vat tirin­ky­lä­läi­sen Min­na Kor­pe­lan oman vyö­hy­ke­te­ra­piay­ri­tyk­sen perus­ta­mi­seen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Digiä tutuk­si ver­tais­tuel­la Kii­min­gis­sä

Kun pal­ve­lut kar­kaa­vat lähiym­pä­ris­tös­tä digi­maa­il­maan, koke­vat monet ikäih­mi­set voi­mat­to­muut­ta uuden edes­sä. Pank­ki­pal­ve­lut, ter­­vey­­den- ja hyvin­voin­nin pal­ve­lut sekä pos­ti­kin monien mui­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Käsi­työ yhdis­tää

Kädet sydä­men jat­kee­na -käsi­työ­päi­vää vie­tet­tiin Kale­va­lan­päi­vä­nä Kii­min­gin van­hal­la kou­lul­la seu­ra­kun­ta­ko­din ja kir­kon kupees­sa. Päi­vän aika­na käsi­työ­läi­set kars­ta­si­vat, keh­rä­si­vät, ompe­li­vat van­hal­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Kiu­ru­jen usko­mat­to­mat vuo­det

Kii­min­ki-seu­ran koti­seu­tuil­las­sa pääs­tiin sukel­ta­maan kuo­ro­lau­lun maa­il­maan, kun Kii­min­gin Kiu­ru­jen kuo­ron­joh­ta­ja Lii­sa Räi­sä­nen ker­ta­si kuo­ron vai­hei­ta 70-luvul­ta aina vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen saak­ka. 1974 las­ten oman aloit­teel­li­suu­den joh­dos­ta käyn­nis­ty­nyt kuo­ro­toi­min­ta kir­joit­ti ole­mas­sao­lon­sa aika­na niin kan­sal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti usko­mat­to­man menes­tys­ta­ri­nan, jol­lais­ta tus­kin kos­kaan Suo­mes­sa on saa­tu lukea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ril­lä kah­den voi­ton peli­reis­su Kok­ko­laan

Kori­pal­lon alue­sar­jan lop­pu­kier­ros Final­Four maa­lis­kuus­sa pide­tään Lai­va­kan­kaan kou­lul­la Jää­lis­sä. Kii­Ri mat­ka­si vii­me lau­an­tai­na Kok­ko­laan koh­da­tak­seen kah­des­sa peräk­käi­ses­sä pelis­sä sama­na päi­vä­nä ensin Kok­ko­lan Pant­te­rit ja heti perään kovim­man mah­dol­li­sen vas­tuk­sen Län­si­puis­to Bas­ke­tin. Kah­den voi­ton myö­tä sine­töi­tiin lop­pu­kier­rok­sen pito­pai­kak­si Jää­li

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus