Kiiminki

Nyrk­kei­li­jät spar­ri­lei­ril­lä Iis­sä – Nuo­ren kii­min­ki­läis­lu­pauk­sen tavoit­teet korkealla

Iisi-Aree­na koko­si vii­me lau­an­tai­na kol­mi­sen­kym­men­tä nyrk­kei­li­jää eri puo­lil­ta Poh­jois-Suo­mea val­mis­tau­tu­maan aikuis­ten SM-kil­pai­lui­hin, jot­ka käy­dään tule­vas­sa vii­kon­vaih­tees­sa Van­taal­la. Aikuis­ten lisäk­si pai­kal­la oli myös nuo­ria nyrk­kei­li­jöi­tä, jot­ka halusi­vat saa­da eri­lais­ta viret­tä tree­nei­hin har­joit­te­le­mal­la osa­na isom­paa porukkaa.

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Kupparinkoneet

Kuu­kau­den esi­nee­nä esi­tel­tä­vät pie­net lait­teet ovat enti­sa­jan paran­ta­jan, kup­pa­rin, tär­keim­mät työ­vä­li­neet. Nämä kipeän tai jopa ilkeän näköi­set työ­vä­li­neet ovat kup­paus­ko­nei­ta eli näp­pä­rei­tä tai nälläreitä. 

Lue lisää

Hyvin­voin­tia ja huo­mio­ta kylil­le – Kylä­kum­mi­toi­min­ta käyn­nis­tyy Pohjois-Pohjanmaalla

Kii­min­gis­sä, Han­nuk­sen kylä­ta­lol­la jär­jes­te­tys­sä Kylä­pal­ve­luis­ta hyvin­voin­tia- ilta­päi­väs­sä pureu­dut­tiin kylien hyvin­voin­tiin ja elin­voi­mai­suu­teen sekä etsit­tiin vas­taus­ta sii­hen, miten kylil­lä voi­tai­siin entis­tä parem­min ja saa­tai­siin uusia kylä­läi­siä mukaan yhdis­tys­toi­min­taan. Päi­vän aika­na todet­tiin, että kukas se kylän hän­nän nos­tai­si, jos eivät itse kyläläiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvä Riit­ta-Lii­sa!

Ran­ta­poh­jas­ta 3.3.1977: Savo­lai­suk­ko saa­pui yöju­nal­la Hel­sin­kiin ja kysäi­si erääl­tä pit­kä­tu­kal­ta, että pal­jon­ko kel­lo. Kave­ri hui­tai­si ukkoa päin pärs­tää ja sanoi, että löi juu­ri yksi. Ukko sanoi, että oli­pa hyvä etten kysy­nyt tun­tia aikai­sem­min. V.K. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun päät­tä­jät alkoi­vat pake­toi­da ensi vuo­den talousarviota

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Jar­mo Hus­so (kok.) ava­si talous­ar­vio­ko­kouk­sen maa­nan­tai­na nos­ta­mal­la esiin Oulun tier­na­kau­pun­gin 150-vuo­tis­juh­la­vuo­den. Päi­vän tee­maan sopi tier­nae­si­tyk­sen sanat: “Olem­me köy­hiä lau­la­ja­poi­kia ja pyy­väm­me lanttia…”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun kau­pun­ki pal­kit­tiin hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edistämisestä

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lai­tos myön­tää vuo­sit­tain kun­nil­le kun­nia­mai­nin­to­ja ansiok­kaas­ta hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­työs­tä. Oulun kau­pun­ki sai tänä vuon­na THL:n kun­nia­kir­jan kii­tok­sek­si pit­kä­jän­tei­ses­tä ja laa­duk­kaas­ta HYTE-työs­tä vuo­sien ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kap­tee­ni Oika­ri­nen joh­dat­ti Kii­Rin voittoon

Lai­va­kan­kaan koris­kes­kuk­ses­sa alue­sar­jas­sa pelaa­va Kii­min­gin Rien­to koki pelin­sä aika­na upei­ta het­kiä, mut­ta myös rai­la­kas­ta lep­sui­lua, johon kat­so­mo­kin alkoi her­mos­tua. Voit­toon kui­ten­kin eväät riit­ti­vät oulu­lai­ses­ta Tön­köt-seu­ras­ta korein 83–42 (48–12). Vaik­ka ero onkin sel­vä, niin Kii­Rin heik­ko het­ki sat­tui samaan aikaan kuin usein ennen­kin. Tauol­ta tul­taes­sa asen­ne oli lep­su kuin vaah­to­kark­ki hii­ru­lai­sen suussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus