Kiiminki

Muis­to­kir­joi­tus: Eino Iisa­kan muistolle

Eino Iisak­ka kuo­li 12.3.2023 Oulus­sa pit­kä­ai­kai­sen sai­rau­den uuvut­ta­ma­na. Hän oli syn­ty­nyt 11.9.1946 Kii­min­gis­sä. Eino Iisak­ka oli maa­ta­lon poi­ka Poh­jois-Poh­jan­maal­ta, Kii­min­gin Hut­tu­ky­läs­tä. Koti­ta­lon jokai­ses­ta ikku­nas­ta näkyi Kii­min­ki­jo­ki, joka uur­si jäl­ken­sä pysy­väs­ti myös Iisa­kan mielenmaisemaan.

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Raken­nus­kät­kö, ”Koti­va­kuu­tus” 1850-luvun tapaan

Van­has­sa suo­ma­lai­ses­sa kan­sa­nus­kos­sa on ollut tär­keä­nä käsit­tee­nä lyk­ky eli onni. Enti­sa­jan kyläyh­tei­sös­sä aja­tel­tiin, että onnea oli varat­tu kyläl­le vain rajal­li­nen mää­rä. Jos halusi kas­vat­taa vaik­ka omaa kar­ja­lyk­kyä, oli onni vie­tä­vä naa­pu­ril­ta noi­ta­kons­teil­la. Noi­tuu­den uhkal­ta piti osa­ta suo­jau­tua. Sii­hen tar­vit­tiin ”koti­va­kuu­tus”, jon­ka vir­kaa toi­mit­ti­vat raken­nus­ten tai­ka- ja uhrikätköt.

Lue lisää

Koi­te­li­kes­kuk­sel­le etsi­tään jäl­leen uut­ta toteuttajaa

Koi­te­liin valit­tiin vuon­na 2018 Koi­te­li­kes­kus­ta toteut­ta­maan kii­min­ki­läi­nen GoArc­tic Oy. Yri­tyk­sen varaus­ta jat­ket­tiin vuo­sien aika­na use­aan ottee­seen, mut­ta nyt varaus on rau­en­nut, sil­lä suun­ni­tel­mat eivät kon­kre­ti­soi­tu­neet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi kokouk­ses­saan täl­lä vii­kol­la Koi­te­lin mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­kes­kuk­sen toteut­ta­jan uudel­leen hake­mi­sen. Hakuai­ka on tou­ko­kuun alus­ta elo­kuun lop­puun saakka.


Kii­min­ki­läi­set yksin­lau­la­jat yhteis­vas­tuu­ta tukemassa

Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 2.4. kel­lo 18 hen­gel­li­sen musii­kin kon­sert­ti, jon­ka tuo­tol­la tue­taan yhteis­vas­tuu­ke­räys­tä. Kah­vi­tar­joi­lu alkaa jo kel­lo 17.15 ja vapaa­eh­toi­nen kah­vi­ra­ha sekä ohjel­ma­mak­su ohja­taan yhteis­vas­tuu­ke­räyk­seen. Keräyk­sen koh­tee­na on nuor­ten väki­val­lan ehkäi­syyn ja sovit­te­luun teh­tä­vä työ.


Koko­nais­val­tais­ta hoi­toa mie­lel­le ja keholle

Kau­neus ja Hie­ron­ta Ade­le Kii­min­gis­sä täyt­tää huh­ti­kuun alus­sa kym­me­nen vuot­ta. Yrit­tä­jä Outi Har­ti­kai­nen ker­too vuo­si­kym­me­nen men­neen lois­ta­vas­ti, jois­ta hän kiit­tää­kin asiak­kai­taan. Alal­la hän on ollut yli 25 vuot­ta ja halu tuot­taa koko­nais­val­tai­sia hoi­to­ja ajaa edel­leen eteen­päin. Vii­kol­la 13 hoi­to­las­sa on tuo­te­tar­jouk­sia ja avoi­met ovet 31.3. klo 10–17 synt­tä­rei­den kunniaksi.



Ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi Kii­min­gis­sä vilkkaasti

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi kes­ki­viik­ko­na, ja jat­kuu ensi vii­kon tiis­tai­hin saak­ka. Kii­min­gin lii­ken­nea­se­mal­la ole­va ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka avau­tui aamu­kym­me­nel­tä. Ensim­mäi­set äänes­tä­jät oli­vat jonos­sa heti äänes­tys­pai­kan avau­dut­tua. Jonoa ker­tyi heti alku­mi­nuu­teil­la run­saas­ti, mut­ta se liik­kui ripeästi.