Kuivaniemi

Nelos­tien tavoi­te­ti­la ei vakuu­ta kuntalaisia

Kui­va­nie­men Kie­va­ris­ta oli­vat istu­ma­pai­kat lop­pua, kun siel­lä jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la ylei­sö­ti­lai­suus suun­ni­tel­mis­ta nelos­tien kehit­tä­mi­sek­si. Pai­kal­la suun­ni­tel­mia esit­te­le­mäs­sä oli väkeä Iin kun­nal­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sel­ta sekä Des­tial­ta, joka toi­mii hank­kees­sa kon­sult­ti­na. Ylei­sön jou­kos­sa istui eni­ten kui­va­nie­me­läi­siä, mut­ta pai­kal­le oltiin saa­vut­tu myös muun muas­sa Olhavasta.

Lue lisää

Poh­teen verk­ko­ky­se­ly sote-pal­ve­luis­ta on kerän­nyt run­saas­ti vastauksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue eli Poh­de kerää par­hail­laan mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­taan, jos­sa käsi­tel­lään sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­tä ja mää­rää. Asuk­kail­le suun­nat­tu verk­ko­ky­se­ly on auki 17.5. saak­ka osoit­tees­sa https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus/

Lue lisää

Kor­jaus

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een eli Poh­teen Ran­ta­poh­jan alu­een pal­ve­luis­ta ker­to­vas­sa jutus­sa (RP 25.4.) oli vir­heel­lis­tä tie­toa aina­kin Yli-Iin ja Kui­va­nie­men pal­ve­luis­ta. Jutus­sa ker­ro­taan, että Kui­va­nie­mes­sä oli­si lää­kä­rin vas­taan­ot­to ja äitiys­neu­vo­lan pal­ve­lui­ta, mut­ta näin ei todel­li­suu­des­sa ole. Yli-Iis­sä ei myös­kään ole mm. lää­kä­rin palveluita.


Iiläi­siä kut­su­taan tor­ju­maan vieraslajeja

Iiläi­siä kan­nus­te­taan tun­nis­ta­maan ja hävit­tä­mään hai­tal­li­sia vie­ras­la­je­ja. Iin kir­jas­to ja Iin Ympä­ris­töyh­dis­tys jär­jes­tä­vät ensi tors­tai­na Viek­kaat vie­ras­la­jit, kieh­to­vat kuk­ka­ke­dot ‑tilai­suu­den, jos­sa neu­vo­taan vie­ras­la­jien tun­nis­ta­mi­ses­sa ja kit­ke­mi­ses­sä, pereh­dy­tään vie­ras­la­je­ja kos­ke­vaan lain­sää­dän­töön ja anne­taan vink­ke­jä kedot­ta­mi­seen eli kuk­ka­ke­to­jen perus­ta­mi­seen. Lisäk­si ker­ro­taan Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen ja Suo­men Luon­non­suo­je­lu­lii­ton jär­jes­tä­mäs­tä Soo­lo­tal­koot-kam­pan­jas­ta, johon myös Iin kun­ta osallistuu.


Kyl­mää kyy­tiä luvassa

Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut, pelas­tus­pal­ve­lu ja kou­lut sekä muu pal­ve­lu­verk­ko koke­vat tule­vi­na vuo­si­na mit­ta­via uudis­tuk­sia ja uudel­lee­nor­ga­ni­soin­tia. Ran­ta­poh­jan alu­eel­le tämä tar­koit­ta­nee muun muas­sa sitä, että kou­lu­ja lak­kau­te­taan ja hyvin­voin­ti­pis­tei­den toi­min­taa supistetaan.


Yli­kii­min­gin, Kui­va­nie­men ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­tei­den tar­peel­li­suus sel­vi­te­tään – Pelas­tus­pal­ve­luis­sa haas­tee­na kah­den mil­joo­nan euron ali­jää­mä ja pelastajapula

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­de tekee suun­ni­tel­maa sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mi­ses­tä ja mää­räs­tä. Alue­hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä Yli­kii­min­gin, Kui­va­nie­men ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­tei­den pal­ve­lu­va­li­koi­ma ja toteut­ta­mis­ta­pa on esi­tet­ty arvioi­ta­vak­si uudel­leen, samoin kuin Rita­har­jun, Raja­ky­län ja Oulusa­lon yksi­köi­den. Oulun kes­kus­taan perus­tet­tai­siin uusi sote-kes­kus, ja samal­la muun muas­sa Hau­ki­pu­taan, Iin ja Kii­min­gin sote-kes­kuk­set säi­lyi­si­vät ennallaan.


Piha­sau­na paloi Kuivaniemellä

Oma­ko­ti­ta­lon piha­pii­ris­sä sijain­nut piha­sau­na paloi tors­tai-ilta­na Kui­va­nie­men Keto­tiel­lä. Poh­jois-Poh­jan­maan pelas­tus­lai­tos sai häly­tyk­sen palos­ta noin puo­li yhdek­sän aikaan illal­la. Pelas­ta­jien saa­pues­sa koh­tee­seen sau­na­ra­ken­nus oli tules­sa kauttaaltaan.