Kuivaniemi

Mark­ki­na­tun­nel­ma val­ta­si vii­kon­lop­pu­na Merihelmen

Vaik­ka mark­ki­na­vie­raat sai­vat kir­jai­mel­li­ses­ti pidel­lä kiin­ni hatuis­taan ja myy­jät kojuis­taan kovas­sa tuu­les­sa, oli tun­nel­ma katos­sa Meri­hel­mi-päi­vän nimel­lä jär­jes­te­tys­sä mark­ki­na­ta­pah­tu­mas­sa lau­an­tai­na. Niin mark­ki­na­väen kuin myy­jien­kin kom­men­teis­ta saat­toi kuul­la, että yhtei­siä tapah­tu­mia on odo­tet­tu pit­kään ja hartaasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan alu­eel­le myön­net­tiin rei­lut 400 hirvenpyyntilupaa

Suo­men riis­ta­kes­kus Oulu on myön­tä­nyt toi­mia­lu­een­sa vii­del­le hir­vi­ta­lous­a­lu­eel­le yhteen­sä 4 184 pyyn­ti­lu­paa tule­val­le hir­ven­met­säs­tys­kau­del­le. Myön­net­ty lupa­mää­rä on noin 20 pro­sent­tia pie­nem­pi kuin vuon­na 2020. 

Lue lisää

SiKu Moto jat­kaa Koi­vu­nie­men van­han kou­lun vuokralaisena

Moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho SiKu Moto MC ry jat­kaa vuo­kra­lai­se­na Koi­vu­nie­men van­hal­la kou­lul­la. Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että kiin­teis­tö vuo­kra­taan moot­to­ri­pyö­rä­ker­hol­le 20 vuo­dek­si. Vuo­si­vuo­kra on kol­me­na ensim­mäi­se­nä vuon­na 1 100 euroa ja sii­tä eteen­päin 1 375 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Museon tal­kooil­lois­sa pii­saa pärinää

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen tal­kooil­lois­sa ei hil­jai­suu­des­ta nau­tis­kel­la, kun siis­ti­nä pidet­tä­vää nur­mi­kent­tää löy­tyy koti­seu­tu­museon piha­pii­ris­tä jal­ka­pal­lo­ken­tän ver­ran. Nur­mi­kon leik­kaa­mi­nen onkin museoa­lu­een kesäi­sen huol­lon suu­rin savot­ta, jon­ka kimp­puun käy­dään puo­len­kym­me­nen leik­ku­rin sekä trim­me­rei­den avul­la viikottain.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­men ran­ni­kol­la sinilevää

Kui­va­nie­mel­lä Pirt­ti­pe­rän ran­ni­kol­ta eli Myl­ly­kan­kaan ran­nan vesis­tä on havait­tu sini­le­vää. Pai­kal­li­nen Mar­ja-Lii­sa Junes teki sini­le­vä­ha­vain­non lähei­sel­tä uimapaikaltaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin met­sä­suun­ni­tel­ma edel­leen valmisteluun

Iin kun­nan­hal­li­tus palaut­ti äänes­tyk­sen jäl­keen (8–3) kun­nan met­sä­suun­ni­tel­man jäl­leen val­mis­te­luun. Se halu­aa las­kel­mia kus­tan­nuk­sis­ta ja tuo­tois­ta, mikä­li kal­liim­mat hak­kuu­me­ne­tel­mät korvataan…


Rai­mo Iko­nen on Vuo­den iiläinen

Vuo­den iiläi­nen on hen­ki­lö, joka on syn­ty­nyt, asuu tai toi­mii Iis­sä, ja joka on työl­lään, toi­min­nal­laan tai saa­vu­tuk­sil­laan teh­nyt Iitä tun­ne­tuk­si, edis­tä­nyt kun­ta­ku­vaa tai vai­kut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti kun­nan kehittämiseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kon­sult­tien rapor­tis­sa sopeu­tus­toi­mia 5,7 mil­joo­nal­la eurol­la – Iin uusi val­tuus­to päät­tää, mitä niis­tä toteutetaan

Kon­sult­tien laa­ti­mas­sa rapor­tis­sa Iin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si on lis­tat­tu ehdo­tuk­sia yhteen­sä 5,7 mil­joo­nan euron edes­tä. Koko suun­ni­tel­ma­kau­del­la 2022–24 sum­ma koos­tuu 2,8 mil­joo­nan euron lisäyk­ses­tä kiin­teis­tö­ve­ro­tu­loi­hin, 422 000 euron lisäyk­ses­tä mui­hin tuloi­hin sekä 2,5 mil­joo­nan euron meno­jen vähennyksestä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki söi Oijär­vel­lä hel­tees­tä huolimatta

Huh hel­let­tä, tote­si moni Oijär­ven veto­uis­te­lu­ki­soi­hin saa­pu­nut lau­an­tai­na. Perin­tei­seen veto­uis­te­lu­kil­pai­luun oli täl­lä ker­taa ilmoit­tau­tu­nut 37 vene­kun­taa, ja puo­len­päi­vän tie­noil­la yksi vene­kun­ta oli jo tuo­nut saa­lis­ta punnittavaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus