Kuivaniemi

Kun­nan­hal­li­tus jät­ti lausun­ton­sa rata­suun­ni­tel­mas­ta – Val­ko­lan­tien moot­to­ri­kelk­ka­reit­tiä ei rahoiteta

Iin Kun­nan­hal­li­tus jät­ti maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan lausun­non Väy­lä­vi­ras­ton laa­ti­maan Miettunen–Seipiö-ratasuunnitelmaan. Rata­hank­keen tavoit­tee­na on paran­taa taso­ris­teys­tur­val­li­suut­ta pois­ta­mal­la kuusi var­tioi­ma­ton­ta taso­ris­teys­tä Kui­va­nie­mel­tä. Ratasuunnitelmassa…

Lue lisää

Uusia tuu­lia Kui­va­nie­men Kievarissa

Kui­va­nie­men Kie­va­ri on alku­vuo­den aika­na kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa vaih­ta­nut omis­ta­jaa ja yrit­tä­jää. Kie­va­rin tuo­re omis­ta­ja Han­ne­le Kos­ke­lai­nen ava­si uudis­te­tun Kui­va­nie­men Kie­va­rin ovet vii­me perjantaina.


Poo­ki­tans­sit Kui­va­nie­mel­lä veti­vät salin täyteen

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­te­tyt Poo­ki­tans­sit veti­vät puo­leen­sa yli 200 tans­sin har­ras­ta­jaa lähel­tä ja kau­kaa vii­me per­jan­tai­na. Radio Poo­kin tun­ne­tut juon­ta­jat Ari Ket­tu­kan­gas ja Joo­nas Hepo­la juon­si­vat suo­raa tans­si­lä­he­tys­tä pai­kan pääl­tä nuorisoseuralta. 


Oulun­kaa­ren Oma­hoi­don ulkoa­su uudistui

Oulun­kaa­ren Oma­hoi­don ulkoa­su on uudis­tet­tu. Uusi ulkoa­su on yhden­mu­kai­nen Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­teen brän­din kans­sa. Oulun­kaa­ren Oma­hoi­don verk­ko-osoi­te pysyy kui­ten­kin sama­na kuin aiemminkin.Sala­kul­jet­ta­jien tari­nat kan­sien väliin

Kui­va­nie­men kir­jas­tos­sa ei olla het­keen näh­ty saman­lais­ta ylei­sö­ryn­täys­tä kuin tämän vii­kon maa­nan­tai­na. Vie­lä minuut­te­ja ennen kuin kir­jai­li­ja Juha Yli­mau­nu aloit­taa esi­tyk­sen­sä kir­jas­ton­hoi­ta­jat kan­ta­vat lisää tuo­le­ja sisään aste­le­val­le ylei­söl­le. Kuu­li­joi­den mää­rä yllät­tää kir­jai­li­jan positiivisesti.


Yhdis­tyk­sil­le ei hel­po­tus­ta energiakriisiin

Ener­gia­krii­sin kes­kel­lä hal­li­tus on kehit­tä­nyt eri­lai­sia tuki­muo­to­ja säh­kö­ener­gian kor­keis­ta hin­nois­ta sel­viä­mi­seen niin yksi­tyis­hen­ki­löil­le, yri­tyk­sil­le kuin maa­ta­lou­del­le­kin. Eri­lai­set yhdis­tyk­set ovat kui­ten­kin jää­neet tuki­vii­da­kon reu­nal­le. Erik­seen yhdis­tyk­sil­le suun­nat­tua tuki­muo­toa ei nimit­täin ole säädetty.