Kuivaniemi

Sote- jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nos kum­mas­tut­taa iiläisiä

Lausun­to­kier­rok­sel­la ole­vas­ta sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luon­nok­ses­ta ei löy­det­ty pal­joa hyvää sanot­ta­vaa Iin kun­nan­val­tuus­tos­sa. Iis­sä ihme­tel­lään luon­nok­sen lyhyt­tä lausun­non­an­toai­kaa ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen ja Ollin­kor­ven tuulipuistokaavan

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti uuden orga­ni­saa­tion joh­to­ryh­mä­ta­son sekä hal­lin­no­nuu­dis­tuk­sen aika­tau­lun. Ensi vuo­den alus­ta läh­tien kun­nan joh­to­ryh­män muo­dos­ta­vat kun­nan­joh­ta­ja ja hänen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kalan­kä­sit­te­lyn jäte­ve­det puh­dis­tu­vat kontissa

Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa sijait­se­via kalan­kas­va­tus­lai­tok­sia pal­ve­le­van kalan­kä­sit­te­ly­lai­tok­sen lähei­syy­teen on ilmes­ty­nyt kak­si kont­tia, joi­den sisuk­sis­sa käsi­tel­lään lai­tok­sel­ta tule­vat kalan­kä­sit­te­ly­ve­det. Kon­tit on Vatun­kiin toi­mit­ta­nut Owa­tec Group Oy, ja vesien käsit­te­ly on osa meneil­lään ole­vaa Kala­ver­rak­ki ‑han­ket­ta. Hank­keen tavoit­tee­na on saa­da kalan­ja­los­tuk­sen vesien ravin­teet kier­toon löy­tä­mäl­lä kei­no­ja nii­den tal­teen­ot­toon sekä hyödyntämiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvin­voin­tia­lu­een suun­ni­tel­ma­luon­nos­ta voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin saakka

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin 30.9. saak­ka. Suun­ni­tel­ma mää­rit­tää tavoit­tei­ta, toi­min­ta­ta­po­ja ja pal­ve­lu­ver­kos­toa tule­vil­le vuo­sil­le. Suunnitelman…


Luo­la-aapa asu­tet­tiin aikan­sa tie­tä­myk­sel­lä –Tuval­li­nen väkeä juh­lis­ti kylän kir­jan julkaisua

Työ­tä työt­tö­mil­le, maa­ta maat­to­mil­le ‑kir­jan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus sai Luo­­la-aavan kylä­tu­van täy­teen vii­me lau­an­tai­na. Kyläl­lä itse­kin asu­neen Aaro Tii­li­kai­sen kir­joit­ta­ma teos kertoo.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nan hal­lin­no­nuu­dis­tus lop­pusuo­ral­la –Työn­te­ki­jöil­le polkupyöräetu

Kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, että Iin kun­nan hal­lin­no­nuu­dis­tus tulee voi­maan ensi vuo­den alus­ta alkaen. Kun­nan­hal­li­tus käsit­te­li uudis­tuk­sen aika­tau­lua maa­nan­tai­na ja esittää.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lin­ja-auto­py­säk­kien kyl­tit uusitaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­la vii­me vuo­den elo­kuus­sa aloi­tet­tu lin­ja-auto­py­säk­kien kylt­tien vaih­to uusiin on eden­nyt Oulun poh­jois­puo­lel­le. Syy­nä merk­kien uusi­mi­seen on kesä­kuus­sa 2020 voi­maan tul­lut uusi tie­lii­ken­ne­la­ki, jon­ka mukaan enti­set sini­val­koi­set kau­ko­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit sekä pika­vuo­ro-lisä­kil­vet pois­tu­vat koko­naan käy­tös­tä. Samal­la myös aiem­mat kel­ta­mus­tat pai­kal­lis­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit uusitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus