Kuivaniemi

Kui­va­nie­men Yri­tys ry jär­jes­ti Markkinahölkän

Mark­ki­na­hölk­kä 2022 käy­tiin Kui­va­nie­mel­lä hyväs­sä sääs­sä ja urhei­lul­li­ses­sa hen­ges­sä. Mark­ki­na­vii­kon sää­en­nus­tei­den epä­va­kai­suu­des­ta huo­li­mat­ta Kui­va­nie­mi pysyi nimen­sä mukai­ses­ti kui­va­na höl­kän ja pää­osin myös mark­ki­noi­den ajan. Aurin­ko hymyi­li kil­paa urhei­li­joi­den kans­sa ja asfalt­tio­suu­del­la saat­toi­kin jo läm­pö nous­ta ja ensim­mäi­nen juo­ma­pis­te oli tar­peen. Sii­tä oli hyvä kou­ka­ta met­sän var­joon vii­le­ne­mään ja nos­ta­maan vauh­tia. Polun aika­na pää­si met­sän var­joon ja joen vie­rel­le juok­se­maan kil­paa vir­taa­van veden kanssa. 

Lue lisää

Koti­seu­tu­museol­la muis­tel­tiin kouluaikoja

Sun­nun­tai­na 17. hei­nä­kuu­ta Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museol­la kerään­nyt­tiin kat­so­maan kou­lu­ku­va­näyt­te­lyä ja muis­te­le­maan men­nei­tä. Kau­niis­sa ilmas­sa Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­lä oli vie­rai­li­joil­le tar­jol­la let­tu­kah­vit ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mark­ki­nat teki­vät paluun Kuivaniemelle

Kui­va­nie­men kesä­mark­ki­nat jär­jes­tet­tiin kulu­nee­na vii­kon­lop­pu­na kah­den vuo­den tauon jäl­keen kävi­jöi­den ilok­si. Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran puheen­joh­ta­ja Rai­mo Iko­nen ker­too mark­ki­noil­la käy­neen arviolta…

Lue lisää

Kui­va­nie­men kesä­mark­ki­nat lähes­ty­vät tauon jälkeen

Kui­va­nie­men kesä­mark­ki­nat palaa­vat kah­den vuo­den tauol­ta tule­va­na lau­an­tai­na. Ensim­mäis­tä ker­taa nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mät mark­ki­nat jär­jes­te­tään yksi­päi­väi­se­nä, joten jär­jes­tä­jät odot­ta­vat ylei­sö­mää­rän olevan…


Kran­ni­teat­te­ri Kuivaniemellä

Kran­ni­teat­te­ri saa­puu 21.7. Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ral­le viih­dyt­tä­mään pai­kal­lis­ta ylei­söä. Anne Ange­rian käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma Rau­haa ja rak­kaut­ta ‑esi­tys yhdis­tää teat­te­ria, tanssia,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­mel­lä juh­lis­tet­tiin kotiseutua

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­päi­vää ja koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen 70-vuo­­tis­­juh­­lia juh­lis­tet­tiin sun­nun­tai­na 10.7. tun­nel­mal­li­sin menoin. Pan­de­mia­ti­lan­teen vuok­si juh­lia vii­väs­tet­tiin kah­del­la vuo­del­la, vaik­ka toi­min­ta ei muuten…
Iin kun­nas­sa vähen­ne­tään joh­ta­jia ja yhdis­te­tään teh­tä­viä –Hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tus ete­nee suunnitellusti

Iin kun­nas­sa on käyn­nis­ty­nyt kun­nan­val­tuus­ton aiem­man pää­tök­sen mukai­ses­ti hal­­lin­­to- ja raken­ne­uu­dis­tus. Sen tavoit­tee­na on sopeut­taa pal­ve­lu­ra­ken­net­ta ja ‑verk­koa vas­taa­maan nykyistä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus