Kuivaniemi

Kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le moto­ris­teil­le pai­kal­lis­leh­tien Antti-patsas

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan MKKV ry on saa­nut Suo­men pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­män vuo­den 2022 Ant­ti-pat­saan tun­nus­tuk­sek­si ansiok­kaas­ta, koko Suo­meen ulot­tu­vas­ta yhtei­söl­li­ses­tä ja kon­kreet­ti­ses­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiusaa­mis­ta vastaan. 

Lue lisää

Tuu­li­voi­man poten­ti­aa­lin hyö­dyn­tä­mi­nen vaa­tii toi­mi­joil­ta yhteistyötä

Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­mao­saa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ‑hank­keen lop­puse­mi­naa­ri käy­tiin ver­kos­sa vii­me per­jan­tai­na. Poh­jois-poh­jan­maan lii­ton tilaa­man sel­vi­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na oli tun­nis­taa parem­min maa­kun­taan täl­lä het­kel­lä koh­dis­tu­van tuu­li­voi­ma­buu­min tar­joa­mat alue­ta­lous- ja työl­li­syys­po­ten­ti­aa­lit sekä löy­tää kei­no­ja tuu­li­voi­ma­sek­to­ria ja maa­kun­taa hyö­dyt­tä­vän osaa­mi­sen kehittämiseksi.

Lue lisää

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jil­le kunniamaininta

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Yrit­tä­jät pal­kit­si Kui­va­nie­men Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kun­nia­mai­nin­nal­la pit­kä­jän­tei­ses­tä ja tasai­sen tulok­sek­kaas­ta pai­kal­li­syh­dis­tys­työs­tä. Kun­nia­mai­nin­ta jaet­tiin tors­tai­na jär­jes­te­tys­sä Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Yrit­tä­jien Start­ti­se­mi­naa­ris­sa, joka käynnistää…

Lue lisää


Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­le puskurilainaa

Iin kun­nan­hal­li­tus myön­tää Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tys ry:lle 4087,92 euron suu­rui­sen pus­ku­ri­lai­nan. Koti­seu­tu­yh­dis­tys haki kun­nal­ta lai­naa pit­kä­ai­kais­työt­tö­män työl­lis­tä­mis­han­ket­ta var­ten. Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tys ry…


Kun­nan­hal­li­tus jät­ti lausun­ton­sa rata­suun­ni­tel­mas­ta – Val­ko­lan­tien moot­to­ri­kelk­ka­reit­tiä ei rahoiteta

Iin Kun­nan­hal­li­tus jät­ti maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan lausun­non Väy­lä­vi­ras­ton laa­ti­maan Miettunen–Seipiö-ratasuunnitelmaan. Rata­hank­keen tavoit­tee­na on paran­taa taso­ris­teys­tur­val­li­suut­ta pois­ta­mal­la kuusi var­tioi­ma­ton­ta taso­ris­teys­tä Kui­va­nie­mel­tä. Ratasuunnitelmassa…


Uusia tuu­lia Kui­va­nie­men Kievarissa

Kui­va­nie­men Kie­va­ri on alku­vuo­den aika­na kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa vaih­ta­nut omis­ta­jaa ja yrit­tä­jää. Kie­va­rin tuo­re omis­ta­ja Han­ne­le Kos­ke­lai­nen ava­si uudis­te­tun Kui­va­nie­men Kie­va­rin ovet vii­me perjantaina.


Poo­ki­tans­sit Kui­va­nie­mel­lä veti­vät salin täyteen

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­te­tyt Poo­ki­tans­sit veti­vät puo­leen­sa yli 200 tans­sin har­ras­ta­jaa lähel­tä ja kau­kaa vii­me per­jan­tai­na. Radio Poo­kin tun­ne­tut juon­ta­jat Ari Ket­tu­kan­gas ja Joo­nas Hepo­la juon­si­vat suo­raa tans­si­lä­he­tys­tä pai­kan pääl­tä nuorisoseuralta.