Kuivaniemi

Tuli­nuo­let tiikerisarjassa

Ran­ta­poh­jas­ta 22.9.1977: Pik­ku-Kal­le oli saa­nut uuden pol­ku­pyö­rän. Aluk­si hän har­joit­te­li kier­tä­mäl­lä taloa ympä­ri. Ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la hän huusi isäl­le: “Kat­so ilman tois­ta kät­tä!” Toi­sel­la kier­rok­sel­la hän huusi: “Isä, kat­so, ilman käsiä!” Kol­man­nel­la kier­rok­sel­la hän vii­pyi kau­em­min kuin muil­la. Sit­ten kuu­lui: “Ifä kaf­fo, ilman ham­fai­ta!” Nimim. 2 tyt­tö Oijärveltä

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Näin sää­ti Köyhäinhoitohallitus

Ran­ta­poh­jas­ta 15.9.1977: Kun maan­tie­don tun­nil­la opet­ta­ja luen­noi, kuin­ka mones­ti ja mones­ti maa­pal­lo pyö­räh­tää ympä­ri, niin pik­ku-Kal­lea rupe­si nau­rat­ta­maan. Opet­ta­ja kysyi Kal­lel­ta, että mitä sinä nau­rat. Kal­le vas­ta­si, että luu­lis niil­lä lai­ta­puo­len asuk­kail­la käy­vän kovan vii­man. A.V. Olhava


Kai­kil­le oma lääkäri!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.9.1977: Vuo­si­sa­tam­me alku­puo­lel­la eräs opet­ta­ja ihmet­te­li oppi­laan äidil­le, että kun mil­lään eivät tah­do lap­set oppia f‑kirjainta lausu­maan. Sil­loin äiti tuus­kah­ti, että tääl­lä ei niin tyh­mää ihmis­tä ole­kaan, joka ei ossaa ähä­vää sanua. H.S.Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aurin­ko­voi­ma­la tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia yrittäjille

Vii­me tors­tai­na jouk­ko iiläi­siä yrit­tä­jiä kokoon­tui Kui­va­nie­men Kie­va­riin kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan Luo­la-aavan aurin­ko­voi­ma­hank­kees­ta. Aamui­sen kokoon­tu­mi­sen idea­na oli tavoit­taa kun­nan yrit­tä­jiä ja ker­toa heil­le, mil­lai­sia pal­ve­lu­ja aurin­ko­voi­ma­han­ke voi­si pai­kal­li­ses­ti kai­va­ta, ja että miten pai­kal­li­set yrit­tä­jät saat­tai­si­vat tar­jo­ta osaa­mis­taan hank­keen edetessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus