Kuivaniemi

Musiik­kia ja lausun­taa sekä his­to­ri­aa luo­taa­va juh­la­pu­he, Kui­va­nie­mel­lä vie­tet­tiin kotiseutujuhlaa

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­päi­vä käyn­nis­tyi perin­tei­seen tapaan juma­lan­pal­ve­luk­sel­la ja sep­pe­leen­las­kul­la sekä jat­kui nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la lohi­keit­to­lou­naan ja pää­juh­lan parissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Varo­ja kasaan ahte­ria piinaamalla

Ran­ta­poh­jas­ta 31.5.1979: Isä tapa­si käy­dä jär­ven ran­nal­la 3‑vuotiaan poi­kan­sa kans­sa ja lap­si oli tot­tu­nut näke­mään, kun tuu­li ja jär­ven pin­ta aal­toi­li. Sit­ten ker­ran, kun he taas meni­vät ran­taan, oli jär­vi pei­li­tyy­ni, jol­loin poi­ka tuu­ma­si har­vak­seen, että setä on lii­man­nut sen.

J.P. Hau­ki­pu­das

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuka on Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi 2024?

Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pe­jä yhdis­tää ensin­nä­kin val­mius hul­lut­te­luun ja haus­kaan kesä­tyyp­pi-jut­tuun mukaan läh­te­mi­nen, mut­ta sen lisäk­si hei­tä yhdis­tää koti­seu­tu­rak­kaus ja ylpeys omaa koti­seu­tu­aan koh­taan. Ran­ta­poh­jan aluet­ta onkin edus­ta­mas­sa jouk­ko per­soo­nia niin Kel­los­ta, Hau­ki­pu­taal­ta, Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä kuin Kii­min­gis­tä, Jää­lis­tä, Yli­kii­min­gis­tä kuin Yli-Iistäkin.

Lue lisää

Tai­det­ta Kuivaniemessä

Kui­va­nie­men kir­jas­toon on avat­tu moni­puo­li­nen tai­de­näyt­tey. Näh­tä­vil­lä on pari­kym­men­tä tau­lua, kak­si minial­bu­mia, art­jour­nal, usei­ta kort­te­ja, savi­töi­tä sekä mini­maa­il­ma. Tau­lu­jen, kort­tien ja mui­den töi­den taka­na on kuivaniemeläinen Ilmoi­ta punkkihavaintosi

Punk­ki­li­ve kerää tie­toa punk­ki­ha­vain­nois­ta. Punk­ki­li­ve ‑sivus­tol­le voit ilmoit­taa punk­ki­ha­vain­not alu­eel­ta­si sekä tar­kas­tel­la punk­ki­kart­taa. Sivus­to on Turun yli­opis­ton ja Pfize­rin yhdes­sä kehit­tä­mä sovellus. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tyh­jä Syli, San­na Koi­vis­ton pie­nois­veis­tos Simon­nie­men hautausmaalle

Iiläi­sen tai­tei­li­jan, San­na Koi­vis­ton pie­nois­veis­tos, Tyh­jä syli, jul­kis­tet­tiin ja siu­nat­tiin Simon­nie­men uudel­la hau­taus­maal­la vii­me sun­nun­tai­na. Siu­nauk­sen suo­rit­ti Simon kirk­ko­her­ra Lau­ra Kin­nun­nen Juma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen. Myös sii­nä huo­mioi­tiin tilai­suus. Lau­ra Kin­nu­nen ker­toi tilai­suu­den jäl­kei­ses­sä juh­las­sa Mäki­mat­ti­las­sa, että ensim­mäi­nen tapaa­mi­nen heil­lä San­nan kans­sa oli vii­me vuon­na Simon kirkossa. 


“Kos­kaan ei tym­päs­syt läh­teä töihin”

Vii­si vuo­si­kym­men­tä ravin­to­la-alal­la, jois­ta 35 vuot­ta Kui­va­nie­men Kie­va­ris­sa yrit­tä­jä­nä toi­mi­nut Rai­li Suo­me­la syn­tyi sun­nun­tai­na 9.7.1944 Oijär­vel­lä ja juh­lii ensi vii­kol­la 80-vuo­tis­päi­vään­sä. Rai­li ker­too työs­ken­nel­leen­sä ensin Osuus­kaup­pa Poh­jan­seu­dun Norp­pa-paa­ris­sa 15 vuot­ta, kun­nes tuli aika, että kaup­pa vaih­toi omistajaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus