Kuivaniemi

Vuo­den yri­tys oli heräteostos

Kui­va­nie­men Vuo­den Yri­tyk­se­nä pal­kit­tu Nes­te Nelos­park­ki oli alun perin paik­ka­kun­nal­le noin kuusi­kym­men­tä vuot­ta sit­ten perus­tet­tu Kesoil-huol­ta­mo. On oikeas­taan sat­tu­maa, että yri­tys on edel­leen toi­min­nas­sa. Kun Eija ja Veik­ko Södön lap­set alkoi­vat vart­tua ja läh­teä maa­il­mal­le, sanoi Eija yrit­tä­jä­mie­hel­leen, että hom­maa hänel­le­kin töi­tä. Sii­hen saak­ka Eija oli las­ten­hoi­don ohel­la teh­nyt mie­hen­sä raken­nus­yri­tyk­sen toi­mis­to­töi­tä ja työs­ken­nel­lyt vii­kon­lop­pui­sin huoltamolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iihin esi­te­tään uut­ta virkaa

Iihin suun­ni­tel­laan kiin­teis­tö­pääl­li­kön viran perus­ta­mis­ta. Vir­kaan ollaan siir­tä­mäs­sä nykyis­tä tek­nis­tä joh­ta­jaa Jan­ne Joke­lais­ta. Tek­ni­sen joh­ta­jan vir­ka tuli­si avoimeksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­men yrit­tä­jät muka­na hyvinvointihankkeessa

Kym­me­ni­sen yrit­tä­jäyh­dis­tys­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­ta tart­tui­vat ESR-rahoit­tei­seen Läs­nä yrit­tä­jän arjes­sa ‑hank­kee­seen. Hank­keen tar­koi­tus on muun muas­sa työs­sä­jak­sa­mi­sen tuke­mi­nen, työ­hy­vin­voin­nin paran­ta­mi­nen, ver­kos­toi­tu­mi­nen sekä neu­von­ta­pal­ve­lui­den tar­joa­mi­nen yrittäjille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koro­na­ra­joi­tuk­set sul­ke­vat Iin jul­ki­set tilat ja rajoit­ta­vat kokoontumisia

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si lau­an­tai-ilta­na maa­kun­nan siir­ty­neen koro­nae­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Ryh­mä antoi sun­nun­tai­na alu­een kun­nil­le suo­si­tuk­sen­sa koro­nae­pi­de­mian leviä­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si. Iin kun­nan joh­to­ryh­mä kokoon­tui maa­nan­tai­na lin­jaa­maan Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sekä Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön suo­si­tuk­siin ja ohjeis­tuk­siin perus­tu­vat Iin kun­taa kos­ke­vat toimenpiteet. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää sääs­tö­jä henkilöstökuluihin

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le, että kun­ta hakee sääs­tö­jä hen­ki­lös­tö­ku­luis­ta. Kun­nan­hal­li­tus esit­tää, että heti tam­mi­kuun alus­sa käyn­nis­te­tään yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut, joil­la tavoi­tel­laan kunnan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuka tahan­sa ei pää­se hir­vi­met­sään – Hir­ven­met­säs­tys on tark­kaan säädeltyä

Hir­ven­met­säs­tys­tä pide­tään usein pien­ten valit­tu­jen jouk­ko­jen har­ras­tuk­se­na, johon ei ulko­puo­li­sil­la ole asi­aa. Välil­lä kuu­luu huhu­ja, kuin­ka joku on ero­tet­tu hir­vi­po­ru­kas­ta tai tul­lut muu­toin huo­nos­ti koh­del­luk­si. Ran­ta­poh­jaan täl­lai­nen yhtey­den­ot­to tuli vii­mek­si Oijär­vel­tä, jos­sa hir­vi­po­ruk­kaan aiko­va koki, ettei hän­tä oltu huo­lit­tu porukkaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus