Kuivaniemi

Kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toi­hin tuli jon­kin ver­ran täydennyksiä

Oulus­sa kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tan jät­ti 16 puo­luet­ta vii­me tiis­tain mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Lisäk­si jätet­tiin yksi yhteis­lis­ta. Iis­sä ehdo­kas­lis­tan jät­ti kuusi puoluetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mal­mi­net­sin­tä­va­raus Oijärvelle

Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to (Tukes) on hyväk­sy­nyt EMX Fin­land Oy:n varausil­moi­tuk­sen, jol­la yhtiö saa etuoi­keu­den mal­mi­net­sin­tä­lu­paan Iis­sä ja Ranual­la. Kysees­sä on 159,87 neliö­ki­lo­met­rin alue, joka sijoit­tuu Oijärvi–Särkijärvi-alueelle ja sen pohjoispuolelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vuo­den iiläis­tä ja ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jaa voi ehdottaa

Ehdo­tuk­sia vuo­den iiläi­sek­si sekä ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jak­si voi teh­dä 19.5.–2.6. väli­se­nä aika­na. Ehdo­tuk­sen voi teh­dä kun­nan verk­ko­si­vuil­le tule­vas­ta lin­kis­tä tai pape­ri­lo­mak­keel­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­tois­sa. Vuo­den iiläi­sen ja ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jan valit­see kun­nan­hal­li­tus kun­ta­lais­ten teke­mien ehdo­tus­ten pohjalta.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Keväi­nen juh­la-ate­ria Kui­va­nie­men tapaan

Kui­va­nie­men kou­lun 8. luo­kan valin­nai­sen koti­ta­lou­den ryh­mä suun­nit­te­li ja val­mis­ti keväi­sen juh­la-ate­rian. Sitä var­ten oppi­laat sekä muok­ka­si­vat löy­tä­mi­ään resep­te­jä että kek­si­vät nii­tä koko­naan itse. Alku­pa­la­na oli pais­tet­tu­ja peru­noi­ta ja sal­sa bra­vaa ja pää­ruo­ka­na broi­le­ri-par­sa­pas­taa ja vih­re­ää salaat­tia ruco­lal­la ja feta­juus­tol­la. Ate­rian kruu­na­si keväi­nen sit­rus-pas­sion-juh­la­juo­ma ja her­kul­li­nen valkosuklaa-marjatäytekakku. 


Iin ener­gia­rat­kai­sut tut­tu­ja kun­nan uudel­le tek­ni­sel­le johtajalle

Iin kun­nan uusi tek­ni­nen joh­ta­ja Vil­le Kerä­nen on aloit­ta­nut työn­sä Iis­sä pari viik­koa sitten. 

Hän ker­too työ­koh­tei­siin tutus­tu­mi­sen ole­van hyväl­lä alul­la. Ii oli hänel­le entuu­des­taan tut­tu kun­nan ener­gia­hank­kei­den osalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Pelat­kaa jalkapalloa!

Jäi­sit­kö sinä ennem­min soh­val­le löhöä­mään, kuin meni­sit ulos pelaa­maan jal­ka­pal­loa? Todel­la moni meis­tä ei “jak­sa” läh­teä ulos urhei­le­maan, esi­mer­kik­si pelaa­maan jal­ka­pal­loa ja samal­la nos­ta­maan omaa kun­toa. Kukaan meis­tä ei halua olla huo­nos­sa kun­nos­sa, kos­ka kuka­pa haluai­si olla yhtä lais­ka kuin laiskiainen.
Iin val­tuu­te­tut nos­ti­vat syr­jäy­ty­mi­sen ja yksi­näi­syy­den ehkäi­syn kär­keen sote-kyselyssä

Iin kun­nan­val­tuu­te­tut vas­ta­si­vat kokouk­sen­sa yhtey­des­sä säh­köi­seen kyse­lyyn, jos­sa sel­vi­tet­tiin tule­van Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een sote-pal­ve­lustra­te­gi­aan nos­tet­ta­via kär­ki­ta­voit­tei­ta. Ne val­tuu­te­tut, jot­ka osal­lis­tui­vat kokouk­seen net­tiyh­tey­den väli­tyk­sel­lä sai­vat arvioi­ta­vak­seen kysy­mys­pa­re­ja, jois­ta he valit­si­vat mie­les­tään tärkeämmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus