Kui­va­nie­mi

Van­hus­ten­vii­kon tapah­tu­mat perut­tiin Iis­sä

Van­hus­ten­vii­kon tapah­tu­mat on perut­tu Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä 4.–11.10. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä on perin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty van­hus­ten­vii­kol­la moni­puo­li­sia tapah­tu­mia. Täl­lä­kin ker­taa suun­ni­tel­mis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Loma-asun­to­kaup­pa on kak­sin­ker­tais­tu­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la — Asun­to­kaup­pa­kin käy hyvin

Asun­to­kaup­pa alkaa hil­jal­leen toi­pua kevään romah­duk­ses­ta, ja lop­pu­ke­säs­tä koet­tiin Hypon asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen mukaan jopa jon­kin­lai­nen kuplan pur­kau­tu­mi­nen, kun jäis­sä ollei­ta kaup­po­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Meri­met­son kak­si puol­ta

Komeal­ta näyt­tä­vä tum­man­pu­hu­va meri­met­so vie­rai­li Kui­va­nie­men kir­kon­ky­läl­lä, pääs­täen ihmi­set yllät­tä­vän lähel­le itse­ään. Meri­met­so on luon­non­suo­je­lu­lail­la rau­hoi­tet­tu lin­tu, mut­ta kos­ka sen…


Iin äänes­ty­sa­luei­den mää­rä vähe­nee yhdek­säs­tä seit­se­mään – Poh­joi­sen alu­eet pää­tet­tiin säi­lyt­tää

Äänes­ty­sa­lu­eet vähe­ne­vät Iin alu­eel­la nykyi­ses­tä yhdek­säs­tä seit­se­mään, päät­ti kun­nan­val­tuus­to maa­nan­tain kokouk­ses­saan. Kun­nan­hal­li­tus esit­ti val­tuus­tol­le vaih­toeh­toa, jos­sa äänes­ty­sa­luei­ta oli­si jää­nyt nel­jä.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meri­hel­meä kun­nos­te­taan avaus­kun­toon

Mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mes­sä Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaal­la on meneil­lään remont­ti, joka täh­tää ravin­to­lan avaa­mi­seen syys­kuun lop­pu­puo­lel­la. – Uusim­me pin­to­ja, kalus­tei­ta, valais­tus­ta ja kai­ken­lais­ta muu­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­ne­pi­ha ilot­te­lee väreis­sä

Maa­lais­mai­suus ja perin­ne­ku­kat. Ne nouse­vat ensim­mäi­sek­si mie­leen kui­va­nie­me­läis­ten Vie­no ja Yrjö Kehuk­sen pihal­la. Piha saa­kin täy­den­tää liki sata­vuo­tiai­den raken­nus­ten tun­nel­maa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men ja Simon Peli­man­nit lau­lat­ti­vat ylei­söä Koti­seu­tu­museon viih­tyi­säs­sä piha­pii­ris­sä

Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­ta­ja Ant­ti Elli­lä iloit­si yhdis­tyk­sen kesän ensim­mäi­ses­tä tapah­tu­mas­ta, Elo­rie­has­ta, jos­sa Kui­va­nie­men ja Simon Peli­man­nit esiin­tyi­vät ja lau­lat­ti­vat pai­kal­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus