Kuivaniemi

Lähi­ju­na-aja­tus­ta ei ole Iis­sä ja muu­al­la Oulun seu­dul­la hau­dat­tu, vaik­ka Tra­ficom arvioi kan­nat­ta­vuu­den heikoksi

Suo­men val­tion tavoit­tee­na on hii­li­neut­raa­liu­den saa­vut­ta­mi­nen vuo­teen 2035 men­nes­sä. Kun­nat ovat mer­kit­tä­vä osa tämän tavoit­teen aikaan­saa­mis­ta, sil­lä useat ilmas­toon vai­kut­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mis­tä ener­gian­käyt­töön ovat kun­tien vastuulla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kylil­lä mei­jän poru­ka­sa ‑hank­keen lop­puse­mi­naa­ri veti väkeä

Vii­me tors­tai­na Iin Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa vie­tet­tiin Iin kylil­lä mei­jän poru­ka­sa ‑hank­keen lop­puse­mi­naa­ria. Han­ke on Iin kun­nan hal­lin­noi­ma työl­li­syy­den ja osaa­mi­sen edis­tä­mi­seen sekä sosi­aa­li­seen osal­li­suu­teen liit­ty­vä kehit­tä­mis­han­ke. Han­ke on ollut käyn­nis­sä hei­nä­kuus­ta 2021 asti, ja se päät­tyy 31.8.2023.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kari Vää­nä­nen nau­rat­ti Iis­sä: ”En sano itseä­ni nerok­si, vaik­ka nero olenkin”

Iis­sä ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty Tai­tei­den illat koko­si yhteen eri alo­jen tai­tei­li­joi­ta niin Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­laan, Tai­to­ta­lol­le kuin Kui­va­nie­men kir­jas­tol­le­kin vii­me vii­kol­la. Tors­tain ja per­jan­tain tapah­tu­mis­ta vas­ta­si­vat yhteis­työs­sä Iin kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut sekä KulttuuriKauppila. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teko­ä­ly – työ­vä­li­ne joka mul­lis­taa myös opetuksen

Teko­ä­lys­tä on tul­lut jo osa monen arkea ja se yleis­tyy myös ope­tuk­ses­sa ja eri­tyi­ses­ti ope­tuk­sen ja ope­tus­ma­te­ri­aa­lien visua­li­soin­nis­sa. Ope­tusa­lan ammat­ti­lai­set näke­vät teko­ä­lyn mah­dol­li­suu­te­na ja opet­ta­jil­ta odo­te­taan aina­kin sitä, että he tie­tä­vät mitä teko­ä­ly on ja miten sitä voi ope­tuk­ses­sa hyödyntää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAskar­te­lu ei ole vain las­ten juttu

– Aamul­la kyl­lä jän­nit­ti, hir­vit­ti­kin vähän, että onnis­tuu­ko­han tämä sit­ten­kään, tun­nus­ti Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la pide­tyn askar­te­lu­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä Satu Vää­nä­nen seu­ra­tes­saan ilois­ten har­ras­ta­jien kerään­ty­mis­tä pöy­tien ääreen sekä tut­kai­le­maan myyn­nis­sä ole­via askar­te­lu- ja taidetarvikkeita.


Rop­pa­Ran­ta­Roc­kis­sa nau­tit­tiin live­musii­kis­ta satees­ta huolimatta

Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa pis­tet­tiin lau­an­tai­na jalal­la koreas­ti ja nau­tit­tiin fes­ti­vaa­li-tun­nel­mas­ta merel­li­sis­sä mai­se­mis­sa. Rop­pa­Ran­ta­Rock jär­jes­tet­tiin nyt tois­ta ker­taa Vatun­gis­sa, sil­lä kah­te­na aiem­pa­na vuon­na fes­ti­vaa­li jär­jes­tet­tiin yksi­tyis­ti­lai­suu­te­na jär­jes­tä­jien koti­pi­hal­la. Lip­pu­ja tapah­tu­maan myy­tiin vajaat pari­sen sataa ja esiin­ty­jiä fes­ti­vaa­leil­le saa­pui Hel­sin­gis­tä saak­ka. Tapah­tu­man tuot­ta­ja Emi­lia Vor­ne ker­toi tapah­tu­man suju­neen hie­nos­ti, mut­ta har­mit­te­li sateis­ta säätä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­toi­lua kesään

Iisi-aree­nan ja mui­den kun­nan sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen olles­sa kiin­ni kesän huol­to­kat­kon ajan kun­ta­lais­ten liik­ku­mi­nen jää ulkoi­lun varaan. Kun­nal­la on kat­ta­vas­ti ulko­lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia, joi­hin teh­dään lisäyk­siä myös paraikaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus