Kuivaniemi

Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi ennä­tyk­siä rikkoen

Ennak­ko­ää­nes­tys oli pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la vilk­kaam­paa kuin ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tai kos­kaan aiem­min val­ta­kun­nal­li­sis­sa vaa­leis­sa. Kaik­ki­aan 45,7 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta kävi äänes­tä­mäs­sä ennak­koon. Tämä tar­koit­taa, että noin 1,96 mil­joo­naa kan­sa­lais­ta on jo anta­nut äänen­sä pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la. Nai­set äänes­ti­vät mie­hiä innok­kaam­min ennak­koon. Eni­ten ennak­koon ääniä annet­tiin Pir­kan­maan vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa 50,7 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta on jo anta­nut äänen­sä. Ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ennak­koon kävi val­ta­kun­nal­li­ses­ti äänes­tä­mäs­sä 44,7 prosenttia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Var­sin tal­vi­sia touhuja

Ran­ta­poh­jas­ta 7.7.1977: Sat­tui­pa sil­loin, kun oli uute­na iskel­mä Puhe­lin­lan­gat lau­laa. Sitä nuo­ret myö­tään ral­lat­ti­vat. Talon vaka­va­mie­li­nen van­hae­män­tä mones­ti ihan suut­tui nuo­rel­le väel­le ja käs­ki lopet­taa lau­la­mi­sen. Kului jon­kin aikaa, niin nuo­ri väki kuu­li lau­lua keit­tiös­tä, mis­sä emän­tä yksin aska­roi. Tah­toi vähän nau­rat­taa, kun lau­lun sanat oli­vat “puhe­lin­lan­gat lau­laa…” E.H. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan ja Iin seu­ra­kun­tien jäsen­mää­rä laskee

Koko Oulun alu­eel­la kirk­koon kuu­luu noin 67 pro­sent­tia kau­pun­gin asuk­kais­ta. Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sis­sa seu­ra­kun­nis­sa kirk­koon kuu­lui vuo­den 2023 päät­tyes­sä 144 401 hen­ki­löä. Kirk­koon liit­tyi 863 hen­ki­löä, kun vas­taa­va luku vuon­na 2022 oli 789 hen­ki­löä. Kir­kos­ta ero­si 2649 hen­ki­löä, kun vuon­na 2022 kir­kos­ta eron­nei­ta oli 3042. Tie­dot löy­ty­vät Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon tilastoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Hau­ki­pu­das mainittu!

Ran­ta­poh­jas­ta 16.6.1977: Pal­ve­lus­tyt­tö oli sanot­tu irti pal­ve­lus­pai­kas­taan, joka oli kun­nan­lää­kä­ril­lä. Läh­ties­sään tyt­tö meni pyy­tä­mään työ­to­dis­tus­ta, jol­loin lää­kä­ri kysyi, että mitä minä voin sii­hen kir­joit­taa. Tyt­tö vas­ta­si, että se on aivan sama, mitä kir­joi­tat­te. Jos se on yhtä huo­nol­la käsia­lal­la kuin resep­tin­ne­kin, niin ei sii­tä kukaan sel­vää saa kui­ten­kaan. I.P. Laakkola

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus