Kuivaniemi

Lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään, ettei kun­ta jär­jes­tä ensi kesä­nä pitä­jä­mark­ki­noi­ta ja tukkilaiskisoja

Iin kun­nan hyvin­voin­ti­joh­ta­ja esit­tää Ii-ins­­ti­­tuut­­ti-lau­­ta­­kun­­nal­­le ja edel­leen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le, että kun­ta ei jär­jes­tä Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­noi­ta ja Kunin­­gas­­jät­­kä-tapah­­tu­­maa kesäl­lä 2021. Hän esittää,…

Lue lisää

Kes­kus­ta ja kokoo­mus koh­ti vaaleja

Kes­kus­tan vaa­li­tee­mois­ta puo­lu­een kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Rei­jo Kehus ker­too, että puo­lue tavoit­te­lee sekä yri­tyk­sil­le että kun­ta­lai­sil­le veto­voi­mais­ta kuntaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Bio­tuo­te­teh­taan hyö­dyt jakau­tu­vat lähiseudulle

Oulun Kaup­pa­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat tut­ki­vat Kui­va­nie­men bio­ta­lous­a­lu­een liiketoimintamahdollisuuksia. 

Itä-Suo­men yli­opis­ton tut­ki­muk­sen mukaan bio­tuo­te­teh­tai­den ympä­ril­le ei enää nykyi­sin muo­dos­tu tii­vii­tä teh­da­syh­tei­sö­jä, vaan ne hajau­tu­vat ver­kos­to­mai­ses­ti lähi­seu­duil­le. Raken­nus­vai­he tuot­taa nopean kas­vu­pii­kin, mut­ta pit­kän täh­täi­men talou­del­li­sen hyö­dyt ovat epävarmoja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus