Kuivaniemi

Suvi­ran­taan aje­taan kau­em­paa­kin syö­mään ja majoittumaan

Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa sijait­se­vaan Suvi­ran­taan tul­laan niin yöpy­mään kuin myös naut­ti­maan merel­li­sis­tä mai­se­mis­ta ja hyväs­tä ruo­as­ta. Suvi­ran­nan ravin­to­la­vas­taa­va ja keit­tiö­mes­ta­ri Tep­po Tuo­vi­la ker­too Iin kun­nan yri­tys­ke­hit­tä­jä Noo­ra Huo­ta­rin vin­kan­neen alun­pe­rin pai­kas­ta. Tois­ta kesää avoin­na ole­va Suvi­ran­nan lisäk­si Tuo­vi­la pyö­rit­tää alu­een majoi­tus­pal­ve­lui­ta, joi­hin kuu­luu 14 vau­nu­paik­kaa ja huol­to­ra­ken­nuk­sen yksi huone.

Lue lisää

Uis­te­lu­ki­sal­la apua valelluskaloille

Ensim­mäis­tä ker­taa kesä­kuun puo­li­vä­lis­sä jär­jes­te­tys­sä Kui­va­jo­kiuis­te­lus­sa 2024 kalas­tet­tiin ja viih­dyt­tiin. Kisa oli lajis­saan ensim­mäi­nen mut­ta ei vii­mei­nen, lupaa kil­pai­lun jär­jes­tä­nyt Kui­va­joen osakaskunta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teke­mis­tä ja koh­tei­ta kesän viet­toon lähiympäristössä

Kesäl­lä ei Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tar­vit­se tyl­sis­tyä, sil­lä pal­jon teke­mis­tä löy­tyy aina urhei­lus­ta museo­vie­rai­lui­hin asti. Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa kesäk­si usei­ta eri lei­re­jä ja kurs­se­ja, mut­ta myös edul­lis­ta ja ilmais­ta teke­mis­tä on run­saas­ti tarjolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Esko Vak­ku­ri 90 vuot­ta muis­te­lee: 12-vuo­ti­aa­na saha ja kir­ves kädes­sä tienaamaan

Oijär­vel­lä syn­ty­nyt met­sän­var­ti­jan poi­ka Esko Vak­ku­ri oli 12-vuo­tias, kun isä Jal­ma­ri antoi hänel­le sahan ja kir­veen sanoen, että sinun on aika alkaa ansai­ta omaa tie­nes­tiä. Sii­tä alkoi­vat met­sä­hom­mat ensin savo­toil­la ja sit­ten Met­sä­hal­li­tuk­sen pal­ve­luk­ses­sa tukin­mit­tauk­ses­sa, puun lei­mauk­ses­sa ja istutuksissa.


Sade­kuu­ro ei hai­tan­nut Supersunnuntaita

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ra ry:n jär­jes­tä­mä Super­sun­nun­tai käyn­nis­tyi läm­pöi­ses­sä aurin­gon­pais­tees­sa, jon­ka koh­ta kat­kai­si raju sade­kuu­ro. Sateen jäl­keen päi­vä taas pais­toi, kuten sil­lä tapa­na on, ja tapah­tu­man viet­toa pääs­tiin jat­ka­maan. Vain lätä­köt pihal­la sekä luon­non voi­mak­kaan vih­reä tuok­su ker­toi­vat sateen vierailleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuun­te­le veloi­tuk­set­ta Ran­ta­poh­jan Päi­vän leh­teä, myös näköis­leh­ti on auki ja kesä­leh­ti­kin ilmes­tyi, huh huh

Ran­ta­poh­jan 6.6.2024 näköis­leh­ti on kaik­kien vapaas­ti luet­ta­vis­sa, mut­ta kan­nat­taa tutus­tua myös Ran­ta­poh­jan digi­pal­ve­lun Päi­vän leh­­ti-osioon. Klik­kaa itse­si näköis­leh­teen sivul­la oikealla…