Kuivaniemi

Nel­jä­tois­ta­vuo­tias Otso Kyl­lö­nen kaa­toi ensim­mäi­sen hirvensä

Nel­jä­tois­ta­vuo­tias Otso Kyl­lö­nen ampui ensim­mäi­sen hir­ven­sä loka­kuun ensim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Hänen isän­sä Juk­ka läh­ti tuol­loin aamul­la hir­vi­jah­tiin per­heen kar­ja­lan­kar­hu­koi­ra Tikin kanssa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Olha­van päi­vä­ko­ti lak­kau­te­taan ja kou­lua esi­te­tään lakkautettavaksi

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti lak­kaut­taa Olha­van ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van toi­min­nan 1.8.2022. Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta 1.8.2022 lau­ta­kun­ta esit­tää kun­nan­hal­li­tuk­sel­le ja ‑val­tuus­tol­le.

Lau­ta­kun­ta päät­ti aloit­taa kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin mukai­sen menet­te­lyn asian­osai­sen hen­ki­lös­tön kuu­le­mi­sek­si sekä vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien varaamiseksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mai­nin­gin Maku kotiu­tui Kuivaniemelle

Vuo­si sit­ten Kui­va­nie­mel­lä aloit­ta­nut elin­tar­vi­kea­lan yri­tys Mai­nin­gin Maku muut­taa ja laa­jen­taa toi­min­taan­sa. Uuteen toi­mi­pis­tee­seen siir­tyy Mai­nin­gin Maun lisäk­si yrit­tä­jä Sti­na Berg­ma­nin aiem­min Kemis­sä toi­mi­neen Lah­jan Paik­ka ‑yri­tyk­sen tuotteet. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Van­ha hal­ko­va­ja savu­na ilmaan

Kui­va­nie­men palo­kun­ta­nuo­ret kokoon­tui­vat lau­an­tai­na puo­li kah­den aikaan paloa­se­mal­le. Tun­nel­ma oli hie­man jän­nit­ty­nyt ja odot­ta­va sen suh­teen, mitä päi­vän aika­na oikein tapah­tuu. Alkusa­no­jen jäl­keen nuo­ret nousi­vat paloau­toi­hin ja mat­ka koh­ti Kui­va­nie­men Pan­kin­nok­kaa alkoi.


Iis­sä on edel­leen pula var­hais­kas­va­tus­pai­kois­ta – Lies­har­jun päi­vä­ko­dil­le rahoi­tus, Hami­nan päi­vä­ko­din suun­nit­te­lu etenee

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na päi­vä­ko­ti­toi­min­taan täl­le vuo­del­le 127 200 euron lisä­ra­hoi­tuk­sen ja 14 400 euron lisäyk­sen tuot­toi­hin. Lisä­ra­hoi­tus tar­vit­tiin, kos­ka kun­ta aloit­ti syys­kuun alus­sa var­hais­kas­va­tus­toi­min­nan Lies­har­jus­sa Harjuntähti-yksikössä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin äänes­tys menossa

Iin kun­nas­sa on menos­sa osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin finaa­li­ää­nes­tys 4.10. saakka.

Kun­ta­lai­set ovat ehdot­ta­neet ideoi­ta, jot­ka paran­ta­vat asuk­kai­den hyvin­voin­tia, yhtei­söl­li­syyt­tä, elin­voi­maa tai viih­ty­vyyt­tä. Kun­ta on varan­nut ideoi­den toteut­ta­mi­seen 20 000 euroa. 


Kun­nan­joh­ta­ja patis­taa iiläi­siä ehdok­kaak­si aluevaaleihin

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va toi­voo, että ensi tam­mi­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä alue­vaa­leis­sa oli­si iiläi­seh­dok­kai­ta. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­ee­seen yhdis­te­tään alu­een nykyi­set 19 sote-orga­­ni­­saa­­tio­­ta ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­ta myy kiin­teis­tön Kuivaniemeltä

Kui­va­nie­mel­lä on tulos­sa myyn­tiin raken­nus, jos­sa on vii­me vuo­det toi­mi­nut Oulun­kaa­ren sosi­aa­li­pal­ve­lui­den päi­vä­toi­min­ta. Tilat on todet­tu Oulun­kaa­ren toi­min­toi­hin epä­käy­tän­nöl­li­sek­si, ja päi­vä­toi­min­ta on siir­ty­nyt Kuivaniemitalolle.