Kuivaniemi

Oulun­kaa­ri nime­si selvityshenkilöt

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män toi­min­ta lop­puu vuo­den­vaih­tees­sa, kun sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een hoi­det­ta­vik­si. Oulun­kaa­ren yhty­mä­hal­li­tus nime­si Jou­ni Pirin ja Anu…

Lue lisää

Iis­sä kam­pan­joi­daan vie­ras­la­jien hävittämiseksi

Pimeäs­tä mar­ras­kuus­ta huo­li­mat­ta Iis­sä puhu­taan kuk­ka­ke­dois­ta ja pör­riäi­sis­tä. Kir­jas­ton ja Iin Ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen yhtei­nen Viek­kaat vie­ras­la­jit ‑ilta tors­tai­na akti­voi kun­ta­lai­sia hävittämään.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­kaa­va hyväk­syt­tiin nel­jät­tä kertaa

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Ollin­kor­ven tuu­li­voi­may­leis­kaa­van, joka mah­dol­lis­taa kym­me­nen voi­ma­lan tuu­li­puis­ton raken­ta­mi­sen. Hyväk­sy­mis­kä­sit­te­ly oli kun­nan­val­tuus­tos­sa nyt nel­jät­tä ker­taa, sil­lä kol­me edellistä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­kä­ri­reit­ti halu­taan säi­lyt­tää muis­to­na kansallishistoriasta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on vii­me vuo­si­na kun­nos­tet­tu jää­kä­ri­reit­te­jä. Län­ti­nen jää­kä­ri­reit­ti tulee Ete­­lä-Poh­­jan­­maal­­ta Yli­kii­min­gin Arka­laan ja jat­kuu siel­tä Kii­min­gin ja Yli-Iin kautta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIi valit­si urakoitsijoita

Iin kun­nan yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta valit­si kun­nan katu­jen tal­vi­kun­nos­sa­pi­don ura­koit­si­jat Kes­kus­tan ja Ala­ran­nan aurausa­luei­den ura­koit­si­jak­si valit­tiin Trak­to­riu­ra­koin­ti A. Wiik. Kauppila–Illin ja Tikkanen–Micropolis aurausalueiden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to käsi­tel­lään jäl­leen uudelleen

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to­kaa­va on jäl­leen vas­ta­tuu­les­sa esteel­li­syy­s­asioi­den takia. Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi 26.9. Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van kol­mat­ta ker­taa. Kak­si edel­lis­tä kaa­van hyväk­sy­mis­pää­tös­tä oli.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus