Kui­va­nie­mi

Myl­ly­kan­kaal­la on käyt­tä­mät­tö­miä mat­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sia – Kui­va­nie­men yrit­tä­jä­pal­kin­to Meri­hel­mi Cam­pin­gil­le

Myl­ly­kan­kaan alu­eel­la Kui­va­nie­mel­lä oli­si mah­dol­li­suuk­sia kehit­tyä nykyis­tä vireäm­mäk­si mat­kai­lu­koh­teek­si, sanoo Meri­hel­mi Cam­pin­gin yrit­tä­jä Tuo­mo Ryy­nä­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pik­ku­jou­luis­sa riit­ti kävi­jöi­tä Kui­va­nie­mel­lä

Kui­va­joen Poh­jois­ran­nan Kyläyh­dis­tyk­sen pik­ku­jou­lut Vatun­gis­sa vii­me sun­nun­tai­na kerä­si hie­nos­ti kylä­läi­siä yhteen. Kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Peu­ra­saa­ri kiit­te­li tapah­tu­maan osal­lis­tu­nei­ta sekä tal­koo­vä­keä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ter­veys­pal­ve­lut säi­ly­vät Kui­va­nie­mel­lä

Iin kun­nan­val­tuus­to käsit­te­li kun­nan ensi vuo­den talous­suun­ni­tel­maa ja vuo­sien 20–22 talous­suun­ni­tel­maa jo tut­tuun tapaan perus­teel­li­ses­ti. Olha­van kou­lun tule­vai­suus vilah­te­li kun­nan­val­tuus­ton talous­ar­vio­kä­sit­te­lys­sä. Sen koh­ta­los­ta pää­tet­tä­neen ensi vuo­den aika­na. Kes­kus­te­lua herät­ti­vät myös muun muas­sa Illin­saa­ren latusil­to­jen, hiih­to­ma­jan ja lumi­tyk­kien tilan­ne sekä eri aluei­den kaa­voi­tus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lähi­li­haa jou­lu­myyn­tiin

Jou­lu lähes­tyy ja myy­jäi­sai­ka alkaa olla par­haim­mil­laan. Yksi eri­koi­sim­mis­ta jou­lu­myy­jäi­sis­tä on liha­myy­jäi­set Kui­va­nie­men Hyrys­sä pai­kal­li­sen Tila­li­han tilois­sa. Nyt tois­ta ker­taa jär­jes­tet­tä­vis­sä myy­jäi­sis­sä on tar­jol­la Osuus­kun­ta Tila­li­han omaa poroa ja poro­ja­los­tei­ta sekä lähia­lu­een lam­pu­rei­den, vil­li­si­ka­far­min ja ylä­maan­kar­ja­ti­lan tuot­tei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Jää­kä­rei­den jäl­jil­lä

Iin kylil­lä pidet­tä­vis­sä perin­ne­po­ri­nois­sa käsi­tel­lään kuta­kin kul­ma­kun­taa lähel­lä ole­via asioi­ta. Kui­va­nie­men sun­nun­tai-illan pori­nois­sa teh­tiin mat­kaa suo­ma­lais­ten jää­kä­rei­den jäljillä.Ajatus aseel­li­ses­ta vas­ta­rin­nas­ta venä­läis­tä val­taa vas­taan kieh­toi ennen kaik­kea nuo­ri­soa. Ensim­mäi­se­nä asial­la oli­vat opis­ke­li­jat. Jouk­ko halusi tosi­toi­min ja sota­tai­to­jen oppiin. Se sai tukea mal­til­li­sem­mal­ta ja vai­ku­tus­val­tai­sem­mal­ta tahol­ta. Sota­tai­to­ja lupau­tui opet­ta­maan Sak­sa. Tosin Sak­sal­la oli oma leh­mä ojas­sa, sil­lä yhteis­työ suo­ma­lais­ten kans­sa näh­tiin pot­ku­na vihol­lis­maa Venä­jän nilk­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Seik­kai­lu­jen museo

Museot kel­paa­vat lap­sil­le hoi­to­päi­vän ilok­si sii­nä mis­sä lei­kit­kin. Tämä todet­tiin Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museol­la, joka oli päi­vä­ko­din syk­syi­sen ret­ken koh­tee­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kylä on suu­ri sosi­aa­li­nen kek­sin­tö

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va loh­kai­si maa­kun­nal­li­sen kylien juh­la avaus­sa­nois­sa niin pis­tä­mät­tö­män vii­sau­den, että se jäi kaik­kien mie­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus