Kuivaniemi

Kir­joit­ta­mi­nen ja tai­de oli­vat Väi­nö Rousun hen­ki­rei­kiä – Omae­lä­mä­ker­ral­li­nen muis­tel­ma­teos julkaistu

Kui­va­nie­me­läi­nen Väi­nö Rousu tun­net­tiin kalas­ta­ja­na, venei­den raken­ta­ja­na puu­re­lie­fien veis­tä­jä­nä. Nii­den lisäk­si hän kir­joit­ti ja äänit­ti muis­tel­mi­aan. Yli 900-sivui­nen kan­siol­li­nen teks­tiä ja niis­tä Rousun itsen­sä luke­mat 50 kaset­ti­nau­haa ovat vuo­sia odot­ta­neet työs­tä­mis­tä kirjaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Olhava–Kuivaniemi välin ohi­tus­kais­ta-alu­een yksi­tyis­teil­le tietoimitus

Olha­van ja Kui­va­nie­men väli­sel­le alu­eel­le raken­net­tui­hin Nelos­tien ohi­tus­kais­toi­hin liit­ty­vien tie­hank­kei­den tie­toi­mi­tuk­set pide­tään tänä syksynä.

Ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä sul­jet­tiin osa sivu­tie­liit­ty­mis­tä ja raken­net­tiin uusia. Liit­ty­mät lii­tet­tiin toi­siin­sa uusil­la tie­yh­teyk­sil­lä Nelos­tien rin­nal­la kul­ke­vik­si sivuteiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mak­ka­roi­ta, musiik­kia ja muu­ta mukavaa

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran vuo­sit­tai­nen syys­mark­ki­na­ta­pah­tu­ma kerä­si myy­jät ja osta­jat seu­ran­ta­lon piha­pii­riin sekä sisä­ti­loi­hin. Tar­jol­la oli muun muas­sa mat­to­ja, tau­lu­ja, poron­li­haa, vihan­nek­sia, vaat­tei­ta sekä monen­lai­sia käsi­töi­tä. Onnen­pyö­rää­kin saat­toi pyö­räy­tel­lä tai vaik­ka pai­kan pääl­lä pai­ne­tun itsel­le mie­lei­sen T‑paidan hankkia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKesä­muis­to­ja 2021

Syk­syn saa­pues­sa on muka­vaa muis­tel­la kesän tapah­tu­mia. Kui­va­nie­men ylä­kou­lun oppi­lail­le kesäs­tä jäi pal­jon läm­pi­miä muis­to­ja ja mie­leen pai­nui monia iha­nia het­kiä. Näi­tä elä­viä kuvauk­sia lukies­sa tun­tuu, kuin oli­si ollut itse­kin paikalla.