Kuivaniemi

Iis­sä nyt 72 kun­ta­vaa­lieh­do­kas­ta – Nykyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta 13 ei ole ehdolla

Kaik­ki­aan 72 kun­ta­vaa­lieh­do­kas­ta vii­des­tä eri puo­lu­ees­ta on täl­lä het­kel­lä ehdol­la Iin kun­nan­val­tuus­toon kesä­kuun kun­ta­vaa­leis­sa. Mää­rä on pie­nem­pi kuin vuo­den 2017 vaa­leis­sa, jol­loin ehdok­kai­ta oli 91. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­to hyväk­syi vas­tauk­set val­tuus­toa­loit­tei­siin – Aihei­na kou­lu­kul­je­tuk­set, kyse­ly­tun­ti, sydä­nis­ku­ri, bud­jet­ti­ko­kouk­set, pää­tös­ten toi­meen­pa­no ja Illinsaari

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi kun­nan­hal­li­tuk­sen anta­mat vas­tauk­set val­tuu­tet­tu­jen vii­me vuon­na teke­mään kuu­teen val­tuus­toa­loit­tee­seen. Eni­ten kes­kus­te­lua syn­tyi sydä­nis­ku­ria sekä mak­sa­vien mat­kus­ta­jien otta­mis­ta kou­lu­kul­je­tuk­siin kos­ke­vis­ta aloitteista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­tol­le jätet­tiin vii­si aloitetta

Kun­nan­val­tuu­te­tut teki­vät maa­nan­tain 1.3. kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa yhteen­sä vii­si aloi­tet­ta, jois­ta yksi oli kol­meo­sai­nen. Aloit­teet kos­ki­vat oma­toi­mi­kir­jas­ton kehit­tä­mis­tä, kun­ta­lais­ten kuu­le­mis­ta, kiusaa­mi­seen puut­tu­mis­ta, kun­nan poh­joi­so­sien kehit­tä­mis­tä sekä kesätapahtumia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huo­mio­no­soi­tus Rei­jo Kehukselle

Suo­men val­koi­sen ruusun 1 luo­kan mita­li luo­vu­tet­tiin maa­nan­tai­na Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­sen yhtey­des­sä kun­nan­val­tuu­tet­tu Rei­jo Kehuk­sel­le. Tasa­val­lan pre­si­dent­ti myön­si mer­kin itsenäisyyspäivänä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Oulun­kaa­ren koro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen – Kuu­den hen­gen kokoon­tu­mis­ra­joi­tus maa­nan­tais­ta lähtien

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­nen koro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ja Län­­si-Poh­­jan pan­de­mia­työ­ryh­mä ker­toi­vat tors­tai­na päi­vi­te­tyis­tä rajoi­tuk­sis­ta ja ohjeis­tuk­sis­ta alueil­leen. Molem­mil­la alueil­la jo voi­mas­sa ole­vat suo­si­tuk­set jatkuvat…


Koro­na näkyy myös kou­lu­po­lii­sin työssä

Yli­kons­taa­pe­li Mer­ja Rasin­kan­gas sekä van­hem­pi kons­taa­pe­li Jark­ko Käh­kö­nen toi­mi­vat kou­lu­po­lii­sei­na Oulus­sa ja ympä­ris­tö­kun­nis­sa, tär­keim­pä­nä työ­teh­tä­vä­nä on ennal­ta ehkäi­se­vä toi­min­ta koulumaailmassa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus