Kui­va­nie­mi

Meri­met­son kak­si puol­ta

Komeal­ta näyt­tä­vä tum­man­pu­hu­va meri­met­so vie­rai­li Kui­va­nie­men kir­kon­ky­läl­lä, pääs­täen ihmi­set yllät­tä­vän lähel­le itse­ään. Meri­met­so on luon­non­suo­je­lu­lail­la rau­hoi­tet­tu lin­tu, mut­ta kos­ka sen…

Lue lisää

Iin äänes­ty­sa­luei­den mää­rä vähe­nee yhdek­säs­tä seit­se­mään – Poh­joi­sen alu­eet pää­tet­tiin säi­lyt­tää

Äänes­ty­sa­lu­eet vähe­ne­vät Iin alu­eel­la nykyi­ses­tä yhdek­säs­tä seit­se­mään, päät­ti kun­nan­val­tuus­to maa­nan­tain kokouk­ses­saan. Kun­nan­hal­li­tus esit­ti val­tuus­tol­le vaih­toeh­toa, jos­sa äänes­ty­sa­luei­ta oli­si jää­nyt nel­jä.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Meri­hel­meä kun­nos­te­taan avaus­kun­toon

Mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mes­sä Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaal­la on meneil­lään remont­ti, joka täh­tää ravin­to­lan avaa­mi­seen syys­kuun lop­pu­puo­lel­la. – Uusim­me pin­to­ja, kalus­tei­ta, valais­tus­ta ja kai­ken­lais­ta muu­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Perin­ne­pi­ha ilot­te­lee väreis­sä

Maa­lais­mai­suus ja perin­ne­ku­kat. Ne nouse­vat ensim­mäi­sek­si mie­leen kui­va­nie­me­läis­ten Vie­no ja Yrjö Kehuk­sen pihal­la. Piha saa­kin täy­den­tää liki sata­vuo­tiai­den raken­nus­ten tun­nel­maa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­men ja Simon Peli­man­nit lau­lat­ti­vat ylei­söä Koti­seu­tu­museon viih­tyi­säs­sä piha­pii­ris­sä

Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­ta­ja Ant­ti Elli­lä iloit­si yhdis­tyk­sen kesän ensim­mäi­ses­tä tapah­tu­mas­ta, Elo­rie­has­ta, jos­sa Kui­va­nie­men ja Simon Peli­man­nit esiin­tyi­vät ja lau­lat­ti­vat pai­kal­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tun­nel­maa mui­nais­tu­lien lois­tees­sa

Mui­nais­tu­lien yön kutis­tu­mi­nen yhden illan mit­tai­sek­si ei him­men­tä­nyt tun­nel­maa lau­an­­tai-ilta­­na Kie­rik­kiin kokoon­tu­nei­den osa­not­ta­jien mie­lis­sä. Kiin­nos­tus­ta tapah­tu­maan oli­si myös ollut enem­män­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mät mark­ki­nat kerä­si hie­nos­ti kävi­jöi­tä

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mil­lä mark­ki­noil­la myy­jät ja mark­ki­na­kan­sa löy­si­vät toi­sen­sa. Esil­le­lait­ta­jia tapah­tu­mas­sa oli pari­sen­kym­men­tä. Tel­tat ja iloi­nen puheen­so­ri­na täyt­ti­vät Nuo­ri­so­seu­ran pihan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meri­hel­mi ava­taan jäl­leen

Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaal­la sijait­se­va mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mi on saa­nut uudet yrit­tä­jät. Mana­ma­sa­lon Por­tin yrit­tä­jät Tii­na ja Ari Alao­pas avaa­vat Meri­hel­men syys­kuun lop­pu­puo­lel­la.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus