Kuivaniemi

Ikään­ty­nei­tä huo­let­taa ajoterveys

Joka seit­se­mäs 65 vuot­ta täyt­tä­nyt autoi­li­ja on huo­man­nut ajo­ky­kyn­sä hei­ken­ty­neen iän myö­tä, ker­too Lii­ken­ne­tur­van tuo­re kyse­ly. Omas­ta ajo­ter­vey­des­tä kan­ne­taan myös huol­ta. Toi­saal­ta useam­pi kuin nel­jä vii­des­tä ker­too iän tuo­man koke­muk­sen aut­ta­van myös vält­tä­mään ris­ki­ti­lan­tei­ta liikenteessä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kolum­ni: Monen­lai­sia muis­to­ja tal­vi- ja jat­ko­so­dan vuosilta

Suo­men käy­mis­tä sodis­ta vuo­si­na 1939–44 on monel­la suo­ma­lai­sel­la oma­koh­tai­sia muis­to­ja kir­joi­tet­tu­jen tut­ki­mus­ten lisäk­si. Urhool­li­ses­ti tais­tel­lut Suo­mi kär­si niis­sä lopul­ta muser­ta­van tap­pion. Rau­han­teos­sa vuon­na 1944 Suo­mi menet­ti yli 10 % pin­ta-alas­taan, jou­tui kar­koit­ta­maan sak­sa­lai­set soti­laat jot­ka oli­vat olleet ase­vel­jiä yli kol­men vuo­den ajan, pie­nen­tä­mään tun­tu­vas­ti omaa armei­jaan­sa, mak­sa­maan sota­kor­vauk­sia teol­li­suus­tuot­tei­na yl1 500 mil­joo­nan USA:n dol­la­rin arvos­ta, pane­maan van­keu­teen sodan­ai­kai­sen ylim­män poliit­ti­sen joh­don jne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nyt kon­ta­taan!

Ran­ta­poh­jas­ta 28.7.1977: 5‑vuotias Irja oli pääs­syt isän­sä kans­sa suol­le hil­lo­ja poi­mi­maan. Kun he oli­vat kul­ke­neet jo mel­ko pit­kän mat­kan, kysyi isä Irjal­ta: “Vie­lä­kö sinä jak­sat kau­em­mak­si kah­la­ta?” “Vie­lä minä vähän mat­kaa jak­san, mut­ta miten minä sit­ten takai­sin jak­san”, ihmet­te­li tyt­tö. Hupi-Duunari

Lue lisää

Poh­de kar­sii eni­ten Kui­va­nie­mel­tä ja Yli-Iis­tä – Päi­vä­ai­kai­nen päi­vys­tys säi­ly­mäs­sä Iis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Kiimingissä

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een joh­to esit­te­li vii­me vii­kol­la tuot­ta­vuus- ja talou­del­li­suus­oh­jel­man. Se sisäl­tää run­saas­ti pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­tu­ja toi­mia, joil­la etsi­tään jopa 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­jä, joil­la on vai­ku­tuk­sia pait­si alu­een asuk­kai­siin myös hen­ki­lös­töön. Osto­pal­ve­lui­ta vähen­ne­tään mer­kit­tä­väs­ti sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den eri osa-alueilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moni­puo­li­sia sytyk­kei­tä Kui­va­nie­men työpajassa

Syty­ke-val­mis­te­lu­hank­keen ideoin­ti­työ­pa­ja jär­jes­tet­tiin maa­nan­tai­na 19.2. Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran tilois­sa. Pai­kal­le saa­pui noin pari­kym­men­tä kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nut­ta asu­kas­ta. Myös alu­een jär­jes­töis­tä oli edus­tus­ta muka­vas­ti pai­kal­la ja kol­mas sek­to­ri on osal­lis­tu­nut aktii­vi­ses­ti alu­een­sa kehit­tä­mi­seen. Työ­pa­jas­sa kes­kus­tel­tiin toteu­tu­neis­ta ja tule­vis­ta pro­jek­teis­ta ja lis­tat­tiin näi­hin­kin liit­ty­viä kehittämisideoita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Maa­ta­lous elää odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa – Koti­mai­nen ruu­an­tuo­tan­to on tär­keä huoltovarmuustekijä

MTK:n Iin­seu­dun yli-iiläi­nen puheen­joh­ta­ja Mar­kus Mik­ko­la ker­too, että niin Ran­ta­poh­jan alu­een maa­ti­loil­la, kuin muu­al­la­kin Suo­mes­sa ele­tään täl­lä het­kel­lä var­sin odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa. Maa­ta­lous­tuot­ta­jat odot­ta­vat sitä, mihin suun­taan maa­ta­lous­po­li­tiik­ka tulee jat­kos­sa ohjaa­maan ruu­an tuotantoa.