Kuivaniemi

Tai­ta­vat esiin­ty­jät her­kis­ti­vät ja nau­rat­ti­vat markkinoilla

Kui­va­nie­men kesä­mark­ki­nat jär­jes­tet­tiin jäl­leen vii­me vii­kon­lop­pu­na ja tapah­tu­ma hou­kut­te­li noin 11 000 mark­ki­na­kä­vi­jää pai­kal­le kah­den päi­vän aika­na. Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran puheen­joh­ta­ja Rai­mo Iko­nen ker­toi tapah­tu­man onnis­tu­neen hie­nos­ti ja palau­tet­ta on tul­lut eri­tyi­ses­ti lois­ta­vis­ta esiintyjistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kym­me­net mar­jas­ta­jat eksy­vät vuo­sit­tain Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa, polii­si neu­voo miten toi­mia, jos eksy­mi­nen tapahtuu

Mar­jas­tus­kau­den alka­mi­nen tie­tää Oulun polii­si­lai­tok­sel­le maas­toet­sin­tö­jä, sil­lä vuo­sit­tain kes­ki­mää­rin kol­mi­sen­kym­men­tä mar­jas­ta­jaa eksyy maas­toon Kai­nuus­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Polii­si toi­voo, ettei­vät mar­jas­ta­jat luot­tai­si lii­kaa omiin suun­nis­tus­ky­kyi­hin­sä. Eksy­neet mar­jas­ta­jat ovat usein hyvin koke­nei­ta, ja koke­mus voi tuo­da lii­al­li­sen var­muu­den tun­teen omas­ta jak­sa­mi­ses­ta ja osaamisesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vetäy­ty­nyt ien voi­daan yleen­sä kor­ja­ta ja kor­jaus taval­li­ses­ti auttaa

Säh­kö­ham­mas­har­ja ei ole taval­li­sin syy vetäy­ty­viin ike­niin. Tar­kem­min sanoen on hyvin har­vi­nais­ta, että ien vetäy­tyi­si säh­kö­ham­mas­har­jan vää­rän käy­tön seu­rauk­se­na. Yleen­sä ike­nen vetäy­ty­mi­sen syy on kiin­ni­tys­ku­dos­sai­raus eli ien­tu­leh­dus tai parodontiitti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Perin­tei­nen lohi­keit­to mais­tui koti­seu­tu­päi­vän juhlassa

Koti­seu­tu­päi­vää vie­tet­tiin Kui­va­nie­mel­lä perin­tei­seen tapaan juma­lan­pal­ve­luk­sen ja sep­pe­leen­las­kun sekä nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la pide­tyn pää­juh­lan mer­keis­sä. Päi­vän perin­tei­siin kuu­luu sekin, että pää­juh­lan aluk­si nau­ti­taan koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen aktii­vis­ten kok­kien val­mis­ta­ma lohi­keit­toa­te­ria, johon kalan oli lah­joit­ta­nut kalas­ta­ja Eero Vää­tä­jä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suvi­ral­li­kan­saa Vatungissa

Merel­li­seen Vatun­gin kala­sa­ta­maan alkoi jo tors­tai­na ker­tyä Suvi­ral­li­kan­saa moot­to­ri­pyö­ri­neen ja telt­toi­neen. Perin­tei­nen Suvi­ral­li eli rock-hen­ki­nen kokoon­tu­mis­ajo jär­jes­tet­tiin jo 12. ker­taa, mut­ta aiem­min pito­paik­ka­na on ollut Manamansalo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuu­li­voi­man hyö­dyt Olhavalle?

Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 20.6.2023 “Tuu­li­voi­ma­kun­tien kan­na­no­tos­sa: Tuu­li­voi­man hyö­dyt ja hai­tat koh­dis­tet­ta­va samaan kun­taan” tuu­li­voi­ma­kun­tien ver­kos­to pai­not­taa, että kun­nal­le tule­van elin­voi­man lisäk­si tuu­li­voi­ma tuo alu­eel­le myös hait­to­ja ja nämä hai­tat koh­dis­tu­vat hyvin pai­kal­li­ses­ti. Kart­taa kat­so­mal­la sel­vi­ää, että Iis­sä hai­tat koh­dis­tu­vat Olha­van ja Kui­va­nie­men alueil­le. Tois­tai­sek­si hyö­ty­jä alueil­le ei juu­ri­kaan ole tullut.Kima­lai­set jal­ka­pal­loa pelaamassa

Voit­kos uskoa, että kima­lai­set oppi­vat pelaa­maan jal­ka­pal­loa? Entäs sen, että ne oppi­vat siir­te­le­mään lego­pa­li­koi­ta saa­dak­seen pal­kin­non tai että ne oppi­vat vetä­mään narus­ta, jot­ta saa­vat soke­ri­vet­tä teko­ku­kas­ta? Sitä et kui­ten­kaan var­maan uskoi­si, että kima­lai­set oppi­vat myös teke­mään yhteis­työ­tä ja odot­ta­maan toi­si­aan ras­kaan työn edessä. 

Kima­lais­tut­ki­ja Olli Lou­ko­lan tut­ki­muk­set vesit­tä­vät aja­tuk­sen tyh­mis­tä, pie­niai­voi­sis­ta pör­riäi­sis­tä, jot­ka eivät pys­tyi­si oppi­maan tai tuntemaan. 


Kesä­ta­pah­tu­mat kerää­vät ihmi­set koolle

Tule­va vii­kon­lop­pu käyn­nis­tää Ran­ta­poh­jan alu­eel­la toden­teol­la hur­jan tapah­tu­ma­ke­sän. Hau­ki­pu­taal­la vie­te­tään iha­naa kesä­vii­kon­lop­pua muun muas­sa Maa­ki­sen Mar­tin­nie­men paris­sa, pela­taan Kesä­­pu­­das-tur­­nauk­­ses­­sa jalkapalloa,…