Kuivaniemi

D‑vitamiinilisää suo­si­tel­laan iäk­käil­le ja ris­ki­ryh­mil­le – Roko­tuk­sia suunnitellaan

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aika­na suo­si­tel­laan D‑vitamiinilisää ikään­ty­neil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen ker­too, että Poh­­jois-Suo­­meen on annet­tu D‑vitamiinilisäsuositus…

Lue lisää

Itse­näi­syys­päi­vä­nä lipu­tet­tiin normaalisti

Ran­ta­poh­jaan lähe­te­tyis­sä teks­ti­vies­teis­sä on moi­tit­tu, että Iis­sä ei oltai­si lipu­tet­tu itse­näi­syys­päi­vä­nä. Aina­kin yhdes­sä vies­teis­tä anne­taan ymmär­tää, että kysees­sä oli­si ollut kun­nan lip­pu­tan­ko ilman lippua. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jan­ne Joke­lai­nen kiinteistöpäälliköksi

Iin kun­nan­hal­li­tus perus­ti kiin­teis­tö­pääl­li­kön teh­tä­vän ensi vuo­den alus­ta läh­tien. Teh­tä­vään siir­re­tään tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen. Joke­lai­nen toi­mii kui­ten­kin vt. tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na sii­hen saak­ka kun­nes myö­hem­min auki julis­tet­ta­va tek­ni­sen joh­ta­jan vir­ka on täytetty. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta edel­lyt­tää ham­mas­hoi­to­ko­neen hank­ki­mis­ta Kuivaniemelle

Iin kun­nan­hal­li­tus edel­lyt­tää, että ham­mas­hoi­to­ko­neen han­kin­ta Kui­va­nie­men ham­mas­hoi­to­laan käyn­nis­te­tään heti ensi vuo­den alus­ta niin, että kone on käy­tös­sä, kun Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma ava­taan koro­na­su­lun jälkeen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Olha­van tuu­li­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta jätet­tiin 17 muistutusta

Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­hank­keen osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta jätet­tiin 20 lausun­toa ja 17 muis­tu­tus­ta. Muis­tu­tuk­sis­ta 11 oli yksi­tyi­sil­tä henkilöiltä. 

Osas­sa muis­tu­tuk­sis­ta vas­tus­tet­tiin koko han­ket­ta, osas­sa hank­keen laa­juut­ta tai yksit­täi­siä tuu­li­voi­ma­loi­ta ja osas­sa ainoas­taan hank­keen säh­kön­siir­ron suunnitelmia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nos­tal­gi­aa: Kau­no­kir­joi­tuk­ses­sa kau­neus on kat­so­jan silmässä

Kau­no­kir­joi­tus on kir­ja­sin­tyyp­pi, joka on suun­ni­tel­tu kir­joi­tet­ta­vak­si käsin. Jo 1800-luvul­ta saak­ka on jär­jes­tet­ty kau­no­kir­joi­tus­kurs­se­ja. Kir­joi­tus­mal­li ja tapa ovat muut­tu­neet vuo­sien var­rel­la. Pakol­li­nen kau­no­kir­joi­tuk­sen ope­tus lop­pui perus­kou­luis­sa vuon­na 2016. Sikä­li tämä on har­mi, että käden­tai­to­jen osaa­mi­nen ei kul­je enää rin­ta rin­nan tie­to­tek­nii­kan kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus