Kuivaniemi

Kui­va­nie­mes­sä roka­taan tänä­kin kesänä

Rop­pa­Ran­ta­Rock jär­jes­te­tään jäl­leen Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa tule­va­na kesä­nä. Lau­an­tai­na 6.7. jär­jes­tet­tä­väs­sä fes­ti­vaa­lil­la esiin­ty­mäs­sä ovat muu­ta­man vuo­den itse­näi­ses­ti musiik­kia jul­kais­sut ja van­hem­mas­ta suo­mi­roc­kis­ta ins­pi­raa­tio­ta saa­va Jaak­ko Kul­ta ja yhte­nä Suo­men par­haim­pa­na rap-kir­joit­ta­ja­na pidet­ty Jokra­tes, jon­ka musiik­ki vael­te­lee popin ja hip-hopin välimaastossa. 

Lue lisää

Hyvin­voin­ti­pis­tei­tä lak­kau­te­taan, kesä­sul­ku alkaa – Kesän ajak­si jouk­ko­lii­ken­ne supistuu

Poh­de on teh­nyt pää­tök­sen, jon­ka mukaan Kui­va­nie­men ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­teet lak­kaa­vat 1.8. Pal­ve­lut tuo­te­taan jat­kos­sa muis­sa lähia­luei­den toi­mi­pis­teis­sä, digi­taa­li­si­na pal­ve­lui­na tai liik­ku­vi­na palveluina. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesän merk­ke­jä nähtävissä

Ran­ta­poh­jas­ta 13.10.1977: Ker­ran meni isän­tä kau­pun­kiin ja aje­li hevo­sel­la toril­la edes­ta­kai­sin. Polii­si kysyi, että mitä sinä mei­naat, kun täs­sä edes­ta­kai­sin aje­let. Isän­tä sanoi, että yri­tä­pä ajaa hevo­sel­la yhteen suun­taan, niin kau­an­ko pysyt kau­pun­gis­sa. A.H. Oulu

Lii­ko­ja luvat­tu iiläisille.

Iiläi­set kuvit­te­li­vat saa­van­sa vih­doin posi­tii­vi­sia uuti­sia kos­kien Pos­tin pal­ve­lui­ta, kun toi­mit­ta­ja kir­joit­ti vii­me vii­kon tors­tain Ran­ta­poh­jas­sa, että Hami­nan­tiel­le ava­tus­ta Oma­Pos­ti-kios­kis­ta löy­tyy 400 lon­ke­ron paket­ti­au­to­maat­ti. Kysees­sä ei siis suin­kaan ole lon­ke­ro­maat­ti, vaan tilas­ta löy­tyy 400 loke­roa postipaketeille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKai­kil­le tulee kai­hi ennem­min tai myö­hem­min, Ouluun saa­pui uusi ja tur­val­li­sem­mak­si kuvat­tu tek­niik­ka eri­lai­siin silmäleikkauksiin

Suu­rin syy suo­ma­lais­ten sil­mä­leik­kauk­siin on iän myö­tä yleis­ty­vä kai­hi. Suo­mes­sa arviol­ta 70 0000 ihmi­sel­le vuo­des­sa teh­dään sil­mä­leik­kaus, joko jul­ki­sel­la tai yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Toi­sek­si ylei­sin syy tul­la sil­mien leik­kauk­seen, on toi­ve pääs­tä eroon sil­mä­la­seis­ta, oli sit­ten kyse lähi tai kau­ko­näön huo­no­ne­mi­ses­ta. Tuol­loin puhu­taan sil­mien lins­si­leik­kauk­ses­ta, jos­sa vau­rioi­tu­nut lins­si pois­te­taan ja kor­va­taan uudel­la teko­lins­sil­lä, joka on usein myös monitehoinen.


Lyp­sy­kar­ja­ti­lo­ja palkittiin

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see vuo­sit­tain hyvä­laa­tuis­ta ja pal­kin­toeh­dot täyt­tä­vää mai­toa tuot­ta­nei­ta mai­don­lä­het­tä­ji­ään osuus­kun­nan omil­la pal­kin­noil­la ja Wal­ter Ehr­ström ‑mita­leil­la. Vuon­na 2024 pal­kin­toon ovat oikeu­tet­tu­ja 10 vuot­ta ja sitä kau­em­min kym­me­nen vuo­den välein yhtä­jak­soi­ses­ti hyvä­laa­tuis­ta mai­toa tuot­ta­neet mai­to­ti­lat. Sekä osuus­kun­nan pal­kin­to, että Wal­ter Ehr­ström mita­li on tun­nus­tus huo­lel­li­ses­ta työs­tä, jon­ka jul­ki­suusar­vo tukee koti­mai­sen mai­to­raa­ka-aineen ja mai­don­tuo­tan­to­ti­loil­la suo­ri­tet­ta­van elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non arvostusta.