Kuivaniemi

Oijär­ven, Vatun­gin ja Praa­van hank­keet toteu­te­taan osal­lis­ta­val­la budjetoinnilla

Ii-Ins­­ti­­tuut­­ti-lau­­ta­­kun­­ta myön­si avus­tus­ta kol­mel­le osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin hank­keel­le. Mää­rä­ai­kaan esi­te­tyis­tä hank­keis­ta vain kol­me täyt­ti hank­keen kri­tee­rit. Hank­kei­den toteut­ta­mis­kus­tan­nuk­set alit­ti­vat osal­lis­ta­vaan budjetointiin…

Lue lisää

Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­kaa­va hyväk­syt­tiin uusin­ta­kä­sit­te­lys­sä – Kun­ta­stra­te­gia valmistumassa

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van äänin 26–4. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi ensim­mäi­sen ker­ran kaa­van jo kokouk­ses­saan tam­mi­kuus­sa. Tuol­loin kaa­vaeh­do­tus hyväk­syt­tiin äänin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Varau­tu­mi­ses­ta hyvä puhua, vaik­kei uhkaa olisikaan

Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa käy­tiin läpi kun­nan varau­tu­mis­ta poik­keus­o­loi­hin. Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen koros­ti val­tio­val­lan perus­vies­tiä, ettei Suo­meen koh­dis­tu täl­lä het­kel­lä aseellisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ran­ta­hy­ryn tila palkittiin

Ran­ta­Hy­ry Oy Kui­va­nie­men Hyrys­tä on pal­kit­tu Wal­ter Ehr­strö­min sää­tiön kul­tai­sel­la mita­lil­la. Tilal­la on tuo­tet­tu 25 vuot­ta yhtä­jak­soi­ses­ti ensi­luok­kais­ta mai­toa.  RantaHyry…