Kuivaniemi

Ii hakee joh­ta­jia ja mää­rit­ti uuden veroprosentin

Iis­sä on avoin­na kak­si joh­ta­jan ja yksi pääl­li­kön paik­ka. Kun­nan­hal­li­tus julis­ti haet­ta­vak­si sivis­tys­joh­ta­jan, hyvin­voin­ti­joh­ta­jan sekä var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön virat. Paik­ko­jen auki­ju­lis­ta­mi­nen liit­tyy kunnanvaltuuston.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to käsi­tel­lään jäl­leen uudelleen

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to­kaa­va on jäl­leen vas­ta­tuu­les­sa esteel­li­syy­s­asioi­den takia. Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi 26.9. Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van kol­mat­ta ker­taa. Kak­si edel­lis­tä kaa­van hyväk­sy­mis­pää­tös­tä oli.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yhteis­työ­ky­liä etsitään

Eloa ja iloa kylil­le ‑han­ke lisää ikäih­mis­ten mah­dol­li­suuk­sia oma­toi­mi­seen koto­na asu­mi­seen, ja lisään­ty­neet lähi­pal­ve­lut hel­pot­ta­vat kaik­kien kyläl­lä asu­vien arkea. Nyt toi­min­taan etsi­tään mukaan uusia kyliä (5) toteut­ta­maan pal­ve­lu­päi­viä hank­keen tuke­ma­na kevät­kau­del­la 2023.

Lue lisää

Iin ja Kui­va­nie­men hoi­to­paik­ko­jen vähen­nyk­set säi­lyi­vät sote-suunnitelmassa

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­teen alue­val­tuus­to hyväk­syi maa­nan­tai­na sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2023–2025. Esi­te­tyt muu­tok­set suun­ni­tel­maan hävi­si­vät äänes­tyk­sis­sä. Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maan sisäl­tyy useita.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iis­sä ruo­dit­tiin poru­kal­la jul­kis­ta tai­det­ta –Seu­raa­va jul­ki­nen tai­de­teos on tulos­sa torille

Ihas­tut­ta­va ja vihas­tut­ta­va jul­ki­nen tai­de oli tors­tai­na aihee­na Iin kir­jas­ton yhteis­työ­kump­pa­nei­neen jär­jes­tä­mäs­sä tilai­suu­des­sa. Koh­kaa­mi­ses­ta koh­taa­mi­seen ja kah­via kai­kil­le ‑hank­keen tavoitteena.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä roko­te­taan marraskuussa

Influens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät Kui­va­nie­mel­lä 15.11. ja Iis­sä 18.11. Mak­sut­to­maan influens­sa­ro­ko­tuk­seen ovat oikeu­tet­tu­ja sosi­aa­­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä lää­ke­huol­lon hen­ki­lös­tö, ras­kaa­na ole­vat naiset,…


Iin ener­gian­sääs­tä­jät huomioitiin

Iin kou­luil­le ja päi­vä­ko­deil­le jaet­tiin vii­me kes­ki­viik­ko­na 50/50-mal­­lin diplo­mit. Kun­nan päi­vä­ko­dit ja kou­lut ovat muka­na ener­gia­seu­ran­nas­sa, jos­sa tark­kail­laan kuu­kausit­tain lämmityksen,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­tia­lu­een hal­li­tus lisä­si Iihin arvioin­ti- ja kun­tou­tus­paik­ko­ja – Saat­to­hoi­don tule­vai­suu­des­ta ollaan Iis­sä huolissaan

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­hal­li­tus teki kokouk­ses­saan tiis­tai­na sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maan muu­tok­sia ja tek­ni­siä tar­kis­tuk­sia. Iin osal­ta muu­tok­siin kuu­luu arvioin­­ti- ja…