Ii

Hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­ses­ta tuli yhtei­nen asia

Kun­tien laki­sää­tei­nen teh­tä­vä kun­ta­lais­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä on saa­nut Iis­sä uusia ulot­tu­vuuk­sia. Kun­ta­lai­set ja kun­nan toi­mia­lat ovat muka­na laa­ti­mas­sa Mei­jän Ii -hyvin­voin­ti­ker­to­mus­ta, joka sisäl­tää hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man ja -rapor­tin. Hyvin­voin­ti­ker­to­mus on sisäl­ly­tet­ty ensim­mäis­tä ker­taa kun­nan talous­ar­vioon, jol­loin tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta on hel­pom­pi seu­ra­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muho­jo­ki halu­taan pitää puh­taa­na tur­ve­ve­sis­tä – Iin kun­ta ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta valit­ta­vat Muho­suon tur­ve­lu­vas­ta

Iin kun­ta ja Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta valit­ta­vat molem­mat Vaa­saan hal­lin­to-oikeu­teen Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton Tur­ve­ruuk­ki Oy:lle myön­tä­mäs­tä Muho­suon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ympä­ris­tö­lu­vas­ta. Molem­mat tahot esit­tä­vät hal­lin­to-oikeu­teen ympä­ris­tö­lu­van kumoa­mis­ta. Esi­tys­tä perus­tel­laan ris­kil­lä Muho­joen veden pilaan­tu­mi­ses­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nancy Pelo­si ja lapis­lat­su­li Iin visai­li­joi­den hans­kas­sa

Iin järk­kä­vi­sai­li­jat pala­si­vat jou­lu­tauol­ta tie­toa puh­kuen. Tasai­nen ilta­puh­de saa­tiin­kin istua pas­se­lien kysy­mys­ten äärel­lä. Toi­sel­la jak­sol­la uupu­neet Toh­ve­li­rois­tot huo­kai­li­vat, että arvai­luk­si menee. Kun nekään eivät aina osu koh­dal­leen, on tulos sen mukai­nen. Eka­jak­son vih­jees­tä nap­sah­ti kol­mo­nen ja myös Maria Gra­pen suun­nit­te­le­mas­ta kamp­pees­ta, oli­vat­pa valaat­kin tut­tu­ja. Kak­ko­nen tuli vie­lä opaak­ki­la­sis­ta ja jää­kie­kos­ta, mut­ta muu­ten oli ykkös­voit­toi­nen rivi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Iin kun­ta jat­kaa vael­lus­ka­la­hank­kees­sa

Iin kun­ta osal­lis­tuu Iin vael­lus­ka­la­hank­kee­seen 2020–2022 edel­lyt­täen, että kaik­ki muut osa­puo­let teke­vät myön­tei­sen rahoi­tus­pää­tök­sen. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että kun­ta osoit­taa hank­keen rahoi­tuk­seen vuo­den 2020 talous­ar­vioon hyväk­sy­tys­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen mää­rä­ra­has­ta 10 000 euroa. Vuo­sien 2021–22 talous­ar­vioon vara­taan 15 000 euron vuo­tui­nen mää­rä­ra­ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kes­kus­taa­ja­maan uusi viih­tyi­sä ilme – Kun­ta­lai­set voi­vat esit­tää mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­mas­ta

Iin kes­kus­tan tori- ja katua­lueil­le on suun­ni­tel­tu uusi viih­tyi­sä ilme. Tavoit­tee­na on paran­taa ympä­ris­tön laa­tua, lii­ken­teen toi­mi­vuut­ta sekä yri­tys­ten toi­min­tae­del­ly­tyk­siä kun­nan kes­kus­tas­sa. Suun­ni­tel­ma tar­ken­taa vuon­na 2018 hyväk­syt­tyä ase­ma­kaa­vaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin R-kios­ki lopet­ti toi­min­tan­sa – Kel­lon kios­kiin hae­taan kaup­pias­ta

Iin R-kios­ki sul­keu­tui eilen. Kios­kin lopet­ta­mi­sen taus­tal­la on R-kios­kin alue­pääl­lik­kö Tar­ja Mäen mukaan asia­kas­vir­ran hii­pu­mi­nen.– Mitään dra­maat­tis­ta syy­tä kios­kin sul­ke­mi­sel­le ei ole, mut­ta kios­kil­la ei ollut enää toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oli­ko Hou­roo­ti Hou­roo­ti — Tot­ta ja tarua

Taus­taa. Oulu­lai­nen vara­kas lii­ke­mies Johan Matts­son Nylan­der perus­ti Iin Olha­van Nyby­hyn lasi­teh­taan vuon­na 1782. Teh­das aloit­ti toi­min­tan­sa pari vuot­ta myö­hem­min ja toi­mi, välil­lä sei­so­kis­sa ollen sata­kun­ta vuot­ta. Se oli alkuai­koi­naan alal­laan Suo­men puo­len mer­kit­tä­vin ja koko Ruot­sin­kin alu­eel­la yksi joh­ta­vis­ta lasi­teh­tais­ta. Nylan­der oli suun­ni­tel­lut alun­pe­rin teh­das­taan Ouluun Top­pi­laan, mut­ta ei saa­nut sii­hen lupaa. Olha­va vali­koi­tui pai­kak­si, kos­ka Nylan­der sai vero­va­pau­den pai­kan syr­jäi­syy­den takia. Ran­ta oli myös riit­tä­vän syvä sata­maa var­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus