Ii

Soin­nuk­kaat hyväs­tit kir­jas­toau­to Akselille

– Akse­lil­la aje­taan varo-varo­vas­ti, ettei kaa­tui­si kir­ja­las­ti, mut­kas­ta tie­tä, mut­kas­ta tie­tä, pysäk­ke­jä on mat­kan var­rel­la, lau­loi­vat Jak­ku­ky­län kou­lun oppi­laat sekä ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­din väki, kun kir­jas­toau­to Akse­li vii­me per­jan­tai­na saa­pui vii­meis­tä ker­taa Jak­ku­ky­län kou­lun pihapiiriin. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Iin vesi­lii­ke­lai­tos laa­ti ris­kiar­vioin­nin sakon uhalla

Iin kun­nan ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ran­omai­se­na toi­mi­va Oulun­kaa­ren ympäristöpalvelut/ Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta aset­ti kokouk­ses­saan 28.1. Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le uhka­sa­kon. 10 000 euron sak­ko oli­si tul­lut mak­set­ta­vak­si, mikä­li vesi­lii­ke­lai­tos ei oli­si laa­ti­nut ris­kiar­vioin­tia mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Vesi­lii­ke­lai­tok­sel­ta ker­ro­taan, että arvioin­ti on nyt valmistunut.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Iijoen kala­ta­lous­a­lue esit­tää lohi­saa­liin seurantaa

Iijoen kala­ta­lous­a­lu­een hal­li­tus päät­ti hel­mi­kuun kokouk­ses­saan yhtyä Perä­me­ren kala­ta­lous­a­luei­den yhtei­seen esi­tyk­seen lohi­saa­lii­den seu­ran­nas­ta ja sen kehit­tä­mi­ses­tä. Iijoen kala­ta­lous­a­lue esit­tää, että val­von­nas­ta vas­taa­va ELY-kes­kus ja val­tion kalan­tut­ki­mus­lai­tos Luke otta­vat viral­li­ses­ti käyt­töön mene­tel­män, jota käy­te­tään jo epä­vi­ral­li­ses­ti. “Kai­kil­ta istu­tet­ta­vil­ta lohil­ta on pois­tet­tu ras­vae­vä, mut­ta vil­leil­lä luon­nos­sa syn­ty­neil­lä lohil­la se on pai­kal­laan. Näin istu­tus­ka­la ja vil­li lohi voi­daan hel­pos­ti erot­taa saa­liis­sa. Kalas­ta­jien on aina ilmoi­tet­ta­va saa­dut lohet jo merel­tä ELY-kes­kuk­sen kalas­tus­val­vo­jil­le. Kun kalas­ta­ja tulee ran­taan, on pai­kal­le tule­vien kalas­tus­val­vo­jien mah­dol­lis­ta tar­kis­taa istuk­kai­den ja vil­lien lohien saa­li­so­suu­det. Mene­tel­mä on luo­tet­ta­va, eikä sen toteut­ta­mi­seen tar­vi­ta käy­tän­nös­sä ollen­kaan lisä­työ­voi­maa tai eri­tyi­siä tut­ki­mus­oh­jel­mia”, Iijoen kala­ta­lous­a­lue tote­aa kannanotossaan. 


Kun­nan­vi­ras­ton ja Nät­te­po­rin alu­een tule­vai­suus tarkasteluun

Iin kun­nan­vi­ras­ton ja Nät­ter­po­rin alu­een tule­va käyt­tö ote­taan tar­kas­te­luun. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti käyn­nis­tää alu­eel­la ase­ma­kaa­van muutostyöt.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Vaa­li­te­li­neil­le paikat

Kun­ta­vaa­lien ulko­mai­nos­pai­kat Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ovat Iin toria­lue ja Kui­va-Tur­ve Oy:n tont­ti Rata­tiel­lä. Kul­le­kin ehdok­kai­ta aset­ta­neel­le ryh­mäl­le vara­taan teli­nees­tä yksi kak­si­puo­lei­nen paikka.Lumi­ti­lan­ne hou­kut­taa moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­ta rikkeisiin

Tal­ven hyvä lumi­ti­lan­ne innos­taa moot­to­ri­kelk­kai­lun har­ras­ta­jia. Toi­saal­ta se myös hou­kut­taa lakia uhmaa­viin rik­kei­siin koti­pi­hal­ta lail­li­sil­le rei­teil­le tai jääl­le siir­ryt­täes­sä, kun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla