Ii

Musii­kin sii­vil­lä hal­ki Suo­men

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun syys­lu­ku­kau­den päät­ty­mis­tä on totut­tu viet­tä­mään näyt­te­lyi­den sekä pie­ni­muo­tois­ten musii­kil­lis­ten mati­neoi­den mer­keis­sä. Tänä syk­sy­nä kau­den päät­tä­jäi­siä kui­ten­kin vie­tet­tiin astet­ta juh­la­vam­min, kun pää­tös­juh­lan laval­le nousi vii­ti­sen­kym­men­tä har­ras­ta­jaa, ja juh­lan val­mis­te­luun osal­lis­tui kaik­ki­aan noin sata eri ryh­mien opis­ke­li­jaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Etsi­vä van­hus­työ alkaa Iis­sä ver­kos­to­ta­paa­mi­sel­la

Iis­sä aloi­te­taan etsi­vä van­hus­työ ver­kos­to­ta­paa­mi­sel­la. Maa­nan­tai­na 9.12. kel­lo 13 Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la jär­jes­tet­tä­vään tapaa­mi­seen toi­vo­taan ihmi­siä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta alu­een ikäih­mis­ten hyvin­voin­nis­ta. Pai­kal­le ovat ter­ve­tul­lei­ta eri alo­jen ammat­ti­lai­set, vapaa­eh­toi­set, seu­ra­kun­nan, kun­nan, jär­jes­tö­jen, yhdis­tys­ten toi­mi­jat sekä ikäih­mi­set itse.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Influens­sa­ro­ko­tus kir­jas­toau­tos­ta

Kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­jen moni­puo­lis­ta­mi­nen on Iis­sä nous­sut ajan­koh­tai­sek­si, kun var­si­nais­ten lai­naus­pal­ve­lu­jen käyt­tö on auton rei­til­lä ollut kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien pysäh­dyk­siä lukuun otta­mat­ta hil­jal­leen las­kusuun­nas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iiläi­sil­lä menee hyvin, mut­ta se ei näy kun­nan kuk­ka­ros­sa

Iin kun­nan asuk­kail­la menee talous­mit­ta­rei­den mukaan nyt hyvin. Työl­li­syys­ti­lan­ne on parem­pi kuin vuo­si­kym­me­niin, kes­ki­mää­räi­set ansio­tu­lot ja eläk­keet ovat nous­seet ja yrit­tä­jien­kin tulo­ker­ty­mä näyt­tää hyväl­tä. Hyvis­tä mer­keis­tä huo­li­mat­ta kun­nan vero­tu­lot eivät ole lisään­ty­neet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sipa­da­nin siep­paus unoh­tui Iin visai­li­joil­ta

Iin Järk­kä­vi­san kysy­myk­set tun­tui­vat ole­van kovin pas­se­lei­ta Dingleil­le, jot­ka erot­tui­vat omak­si kas­tik­seen, vaik­ka tar­jo­si­vat sukel­lus­ve­neel­le mis­sin nimeä. Jää­tä­vä suo­ri­tus toi kol­mo­set tava­ra­ta­lo Zaran koti­maas­ta, mogul­sin suo­ma­lai­ses­ta nimes­tä, ja euroop­pa­lai­sis­ta YK:n pää­sih­tee­reis­tä. Kak­ko­set vie­lä ensim­mäi­sis­tä tai­tei­li­ja­pro­fes­so­reis­ta ja Cajan­de­rin hal­li­tuk­sen minis­te­ris­tä. Roy­al We nap­si samat kol­mo­set ja vie­lä toi­ses­ta vih­jees­tä­kin. Tie­dos­sa oli hovioi­keuk­sien mää­rä, viik­si­ti­ma­li ja Veik­kauk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja. Päk­ki­kan­gas tip­pui maan kama­ral­le edel­lis­viik­ko­jen huip­pu­pin­nois­ta. Musii­kis­ta­kin vain pin­na, mut­ta kak­ko­set minis­te­reis­tä ja Voit­to Liuk­ko­sen slo­ga­nis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIi vaa­tii lähi­ju­na­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­sel­le tavoi­te­ai­ka­tau­lua

Iin kun­nan mie­les­tä Oulun seu­dun jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää huo­mioi­da rai­de­lii­ken­teen poten­ti­aa­li. Iin kun­nan­hal­li­tus tote­aa lausun­nos­saan Maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen sopi­mus­luon­nok­ses­ta (MAL-sopi­mus), että sii­nä on sivuu­tet­tu lähes koko­naan seu­dun lähi­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii esit­tää nykyi­siä vero­pro­sent­te­ja

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää ensi maa­nan­tai­na kokoon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le sekä kun­nal­lis­ve­ro- että kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tien säi­lyt­tä­mis­tä nykyi­si­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus