Ii

Tei­jo Lie­des jat­kaa ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen johdossa

Iin ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous valit­si Tei­jo Lie­dek­sen jat­ka­maan yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­sen mui­na jäse­ni­nä jat­ka­vat Eija Ala­raa­sak­ka, Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, San­na Koi­vis­to, Jor­ma Kok­ko, Johan­na Kont­ti­la, Pek­ka Vauh­ko­la ja Juuso Vat­tu­lai­nen. Vara­jä­se­ne­nä jat­kaa Pir­jo Elo­vuo­ma-Käy­rä.

Lue lisää

Iihin esi­te­tään uut­ta virkaa

Iihin suun­ni­tel­laan kiin­teis­tö­pääl­li­kön viran perus­ta­mis­ta. Vir­kaan ollaan siir­tä­mäs­sä nykyis­tä tek­nis­tä joh­ta­jaa Jan­ne Joke­lais­ta. Tek­ni­sen joh­ta­jan vir­ka tuli­si avoimeksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin Poh­ja­tut­ki­mus ja Mit­taus­pal­ve­lu palkittiin

Iin Yrit­tä­jät ry ja Iin kun­ta on luo­vut­ta­nut Vuo­den yrit­tä­jä­pal­kin­non Iin Poh­ja­tut­ki­mus ja Mit­taus­pal­ve­lu Oy:lle. Kysees­sä on rei­lut 30 vuot­ta toi­mi­nut yri­tys, jon­ka toi­mia­laan kuu­lu­vat eri­lai­set mit­tauk­set ja kar­toi­tuk­set, poh­ja­tut­ki­muk­set sekä laa­dun­val­von­ta. Suu­rim­mat työl­lis­tä­jät yri­tyk­sel­lä ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin ELY-kes­kuk­set, Oulun seu­dun kun­nat, raken­nus­liik­keet sekä poh­ja­tut­ki­mus­ten osal­ta yksi­tyi­set talon­ra­ken­ta­jat. Yri­tyk­sen omis­ta­vat Har­ri Pousi, Sep­po Paak­ko­la ja Mat­ti Vik­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mat­ti Räty Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheenjohtajaksi

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen uute­na puheen­joh­ta­ja­na aloit­taa Mat­ti Räty. Hän on aiem­min toi­mi­nut yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäsenenä.

Vii­si vuot­ta Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut, kylä­pääl­li­kök­si usein titu­lee­rat­tu Han­nu Kais­to ker­too jät­tä­vän­sä teh­tä­vät seu­raa­jal­leen hyvil­lä mielin. 


Enti­nen pank­ki­kiin­teis­tö val­mii­na uuteen Iissä

Aivan Iin kes­kus­tan par­haim­piin kuu­lu­val­la pai­kal­la sijait­se­va enti­nen Iin Osuus­pan­kin kiin­teis­tö on seis­syt puo­li­tyh­jil­lään sii­tä läh­tien, kun raken­nuk­sen toi­ses­sa pääs­sä sijain­nut R‑kioski tämän vuo­den alus­sa lak­ka­si toi­mi­mas­ta. Oulun Osuus­pan­kin kont­to­ri kiin­teis­tös­tä siir­tyi toi­saal­le jo edel­li­se­nä keväänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Koro­na­ra­joi­tuk­set sul­ke­vat Iin jul­ki­set tilat ja rajoit­ta­vat kokoontumisia

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si lau­an­tai-ilta­na maa­kun­nan siir­ty­neen koro­nae­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Ryh­mä antoi sun­nun­tai­na alu­een kun­nil­le suo­si­tuk­sen­sa koro­nae­pi­de­mian leviä­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si. Iin kun­nan joh­to­ryh­mä kokoon­tui maa­nan­tai­na lin­jaa­maan Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sekä Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön suo­si­tuk­siin ja ohjeis­tuk­siin perus­tu­vat Iin kun­taa kos­ke­vat toimenpiteet. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus