Ii

Iin kan­sa­lais­opis­tos­ta his­to­riik­ki

Tois­sa syk­sy­nä 50 vuot­ta täyt­tä­neen Iin kan­sa­lais­opis­ton his­to­ria on kir­joi­tet­tu kir­jak­si nimel­tä Nät­te­po­rin aka­te­mia. Asial­la on ollut reh­to­ri Tar­ja Rah­ko­lan pyyn­nös­tä Iin kun­nan enti­nen hal­lin­to­joh­ta­ja Erk­ki Tas­ki­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii hakee kaa­val­la lisää veto­voi­maa

Paik­ka hotel­lil­le, ker­ros­ta­loil­le, lii­ke­ra­ken­nuk­sil­le ja lii­kun­ta­kes­kuk­sel­le. Lii­ken­neym­py­röi­tä, vihe­ra­luei­ta, jul­ki­si­vu­jen ryh­dis­tä­mis­tä ja toria­lu­een kehit­tä­mis­tä. Näi­tä mah­dol­li­suuk­sia tar­joi­lee näh­tä­vil­lä ole­va Iin kir­kon­seu­dun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElla oli Möö­pe­lia­jo­jen paras

Iiläi­sen Jaak­ko Ella­lan suo­men­ajo­koi­ra­nart­tu Pato­po­jan Ella voit­ti kan­sain­vä­li­set Möö­pe­lia­jot vii­me vii­kon­lop­pu­na. Samal­la Ella saa­vut­ti arvos­te­tun täh­ti­va­lion arvon. Ella pal­kit­tiin Jur­vas­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maa­kun­ta­vies­tiin tulos­sa 16 jouk­kuet­ta

Lau­an­tai­na Iis­sä hii­det­tä­vään Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­vies­tiin on ilmoit­tau­tu­nut 16 jouk­kuet­ta. Illin­saa­ren laduil­la mit­te­löi kak­si Haa­pa­ve­den jouk­kuet­ta, kol­me Iin jouk­kuet­ta ja kak­si Oulun jouk­kuet­ta sekä jouk­ku­eet Oulai­sis­ta, Yli-Iis­tä, Limin­gas­ta, Pudas­jär­vel­tä, Kem­pe­lees­tä, Tai­val­kos­kel­ta, Raa­hes­ta, Kuusa­mos­ta ja Hau­ki­pu­taal­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­kus­te­lu Olha­va­joen ennal­lis­ta­mi­ses­ta kerä­si väkeä

Yli-Olha­­van maa­mies­seu­ran­ta­lol­la jär­jes­tet­ty kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Olha­va­joen ennal­lis­ta­mis­suun­ni­tel­mas­ta ja valu­­ma-alu­een vesien­suo­je­lus­ta kerä­si lähes sata­päi­sen ylei­sön, jota oli saa­pu­nut laa­jal­ta alu­eel­ta mui­den­kin lähi­seu­dun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kat­ja Körk­kö edel­leen Suo­men paras

Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä, iiläi­nen Kat­ja Körk­kö on Suo­men paras pizzan­lei­po­ja kol­mat­ta ker­taa peräk­käin. Voit­to tie­tää Kör­köl­le pää­syä maa­jouk­ku­ee­seen kil­pai­le­maan Las Vega­sin Pizza World Game­siin. Körk­kö on ollut Las Vega­sin MM-kisois­sa kak­si ker­taa vii­den­te­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Auto­kei­das palaa arkeen ja juh­lii tasa­vuo­sia

Rit­va Piri Iin Auto­kei­taal­la on elet­ty remon­tin rys­kees­sä lop­pusyk­sys­tä läh­tien, vaik­ka suo­si­tun tau­ko­pai­kan toi­min­taa onkin koko ajan onnis­tut­tu pyö­rit­tä­mään. Nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men vaa­ku­na säi­lyy Iin vaa­ku­na­na

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan, että Iin kun­nan vaa­ku­na on nykyi­seen tapaan Kui­va­nie­men kun­nan enti­nen vaa­ku­na. Vuo­den 2007 alus­ta tapah­tu­nees­sa Iin ja Kui­va­nie­men kun­ta­lii­tok­ses­sa kun­nan nimek­si otet­tiin Ii ja vaa­ku­nak­si Kui­va­nie­men vaa­ku­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus