Ii

Iis­sä alu­een alhai­sin ennakkoäänestysprosentti

Vii­mei­ses­tä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­väs­tä tiis­tais­ta muo­dos­tui vilk­kain sekä Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la että koko maas­sa. Poh­jois-Poh­jan­maal­la alu­een äänioi­keu­te­tuis­ta 26,1 pro­sent­tia äänes­ti ennak­koon, mikä on hie­man val­ta­kun­nal­lis­ta lukua 26,4 alhaisempi.

Kai­kis­ta mata­lin ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la kir­jat­tiin Iis­sä, mis­sä ennak­koon äänes­ti 21,0 pro­sent­tia äänioikeutetuista.


Kym­me­nien kun­tien toi­min­ta­ta­vat har­mo­ni­soi­daan yhteen – Alu­eel­li­set neu­vot­te­lu­kun­nat lisää­vät kes­kus­te­lua laa­jas­sa maakunnassa

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lu on täy­des­sä käyn­nis­sä. Moni asia odot­taa jo uusia alue­val­tuu­tet­tu­ja teke­mään pää­tök­siä ja poh­ti­maan tule­via pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen tapo­ja. Sun­nun­tai­na valit­ta­vil­la alue­val­tuu­te­tuil­la on edes­sään usko­ma­ton savot­ta, jos­sa rat­kais­taan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti maa­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toon sekä pelas­tus­toi­meen liit­ty­viä asioi­ta ja har­mo­nioi­daan kym­me­nien kun­tien käy­tös­sä ollei­ta eri­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja. Kun pää­tök­sen­te­ko käyn­nis­tyy maa­lis­kuun alus­sa, jo kesä­kuun lopus­sa pitäi­si kes­kei­set asiat olla lin­jat­tu­na, jot­ta pal­ve­lu­tuo­tan­to voi käyn­nis­tyä vuo­den 2023 alussa.


Teol­li­suus­hal­lis­sa palo­nal­ku Iissä

Teol­li­suus­hal­lis­sa Iin Liek­sen­tiel­lä syt­tyi palo­nal­ku pro­ses­si­häi­riön vuok­si maa­nan­tai­na ilta­päi­väl­lä. Yri­tyk­sen työn­te­ki­jä sai itse sam­mu­tet­tua palon alkusam­mut­ti­mel­la. Pelas­tus­lai­tok­sen teh­tä­väk­si jäi varmistua…Huo­vi­nen tal­len­si Iitä kirjaksi

Pai­kal­lis­his­to­rioit­si­ja Pert­ti Huo­vi­sen pai­kal­li­sis­ta ihmi­sis­tä, tapah­tu­mis­ta ja ilmiöis­tä ker­to­vat jutut ovat Ran­ta­poh­jan luki­joil­le tut­tu­ja jo lähes parin­kym­me­nen vuo­den ajal­ta. Nyt hän on koon­nut kol­mi­sen­kym­men­tä pää­asias­sa Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tua leh­ti­jut­tua kir­jak­si. Kir­jaa var­ten hän on laa­jen­ta­nut, syven­tä­nyt ja perin­poh­jais­ta­nut aiem­min rajal­li­sen pals­ta­ti­lan takia tiet­tyyn mit­taan kir­joit­ta­mi­aan tari­noi­ta. Muka­na on myös muu­ta­mia aiem­min jul­kai­se­mat­to­mia tekstejä. 


Liki 16 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta äänes­tä­nyt ennakkoon

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus kipusi 15,9 pro­sent­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la maa­nan­tai­aa­muun kel­lo 10 men­nes­sä. Ennak­koon voi äänes­tää vie­lä tänään tiis­tai­na 18.1. Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la äänes­ty­sak­tii­vi­suu­des­sa oltiin hie­man jäl­jes­sä val­ta­kun­nan luke­mis­ta, sil­lä koko maas­sa 16,5 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta oli äänes­tä­nyt ennakkoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus