Ii

Kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toi­hin tuli jon­kin ver­ran täydennyksiä

Oulus­sa kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tan jät­ti 16 puo­luet­ta vii­me tiis­tain mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Lisäk­si jätet­tiin yksi yhteis­lis­ta. Iis­sä ehdo­kas­lis­tan jät­ti kuusi puoluetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vuo­den iiläis­tä ja ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jaa voi ehdottaa

Ehdo­tuk­sia vuo­den iiläi­sek­si sekä ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jak­si voi teh­dä 19.5.–2.6. väli­se­nä aika­na. Ehdo­tuk­sen voi teh­dä kun­nan verk­ko­si­vuil­le tule­vas­ta lin­kis­tä tai pape­ri­lo­mak­keel­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­tois­sa. Vuo­den iiläi­sen ja ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jan valit­see kun­nan­hal­li­tus kun­ta­lais­ten teke­mien ehdo­tus­ten pohjalta.

Lue lisää

Raa­sa­kan kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la tut­ki­taan kala­nis­tu­tus­ta­po­jen ero­ja –Tavoit­tee­na paran­taa istu­tus­ten tuloksellisuutta

Voi­ma­lo­hi Oy:n Raa­sa­kan kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la teh­dään tut­ki­mus­ta, jos­sa ver­tail­laan suo­ran istu­tuk­sen ja vapau­tusal­la­sis­tu­tuk­sen ero­ja. Samal­la tut­ki­taan virik­keel­li­sen ja nor­maa­lin kalan­kas­va­tuk­sen ero­ja. Molem­pia asioi­ta voi­daan tut­kia asen­ta­mal­la istu­tet­ta­viin lohen­poi­ka­siin pie­ni mik­ro­si­ru eli PIT-merkki. 


Kul­ta­se­pän­lii­ke Kul­ta-Aal­to sul­ki oven­sa – Lea Aal­to jat­kaa elä­ke­päi­vil­lä Hami­nan ris­tien tekemistä

Kul­ta­se­pän­lii­ke Kul­ta-Aal­lon ovi kävi vii­me vii­kol­la tiu­haan. Yri­tys myi vii­mei­set päi­vät tuot­tei­ta puo­leen hin­taan, mikä sai ihmi­set liik­keel­le kau­em­paa­kin. Nyt ovi on kui­ten­kin sul­keu­tu­nut. Kul­ta­sep­pä Lea Aal­to täyt­ti vii­me tors­tai­na 65 vuot­ta, sul­ki liik­keen­sä per­jan­tai­na ja aloit­ti elä­ke­päi­vät lau­an­tai­na. 39-vuo­ti­aal­le yri­tyk­sel­le ei löy­ty­nyt jatkajaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin ener­gia­rat­kai­sut tut­tu­ja kun­nan uudel­le tek­ni­sel­le johtajalle

Iin kun­nan uusi tek­ni­nen joh­ta­ja Vil­le Kerä­nen on aloit­ta­nut työn­sä Iis­sä pari viik­koa sitten. 

Hän ker­too työ­koh­tei­siin tutus­tu­mi­sen ole­van hyväl­lä alul­la. Ii oli hänel­le entuu­des­taan tut­tu kun­nan ener­gia­hank­kei­den osalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPuhei­ta ja kes­kus­te­lu­ja Iin virtuaalivapussa

Iin vasem­mis­ton vapun­päi­vän vir­tu­aa­li­sen juh­lan ohjel­mas­sa oli puhei­ta, kes­kus­te­lua, musiik­kia ja aiem­pien vap­pu­juh­lien muistelua. 

Juh­las­sa kuul­tiin vasem­mis­to­lii­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja, ope­tus­mi­nis­te­ri Jus­si Sara­mon video­ter­veh­dys ja kan­san­edus­ta­ja Han­na Sark­ki­sen net­ti­so­vel­luk­sen kaut­ta pitä­mä puhe. Molem­mat toi­vat esil­le huo­len­sa työ­mark­ki­na­jär­jes­tel­män murroksesta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus