Ii

Vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­nut Juha­ni Malo jat­kaa koh­ti maa­läm­mön uusia mahdollisuuksia

Maa­läm­pöy­rit­tä­jä Juha­ni Malo vas­taa­not­ti elo­kuus­sa Iin kun­nan myön­tä­män vuo­den 2021 ympä­ris­tö­pal­kin­non. Pal­kin­non perus­tee­na oli lähie­ner­gian käy­tön edistäminen. 

– Yllä­tyin, että pal­kin­to myön­net­tiin yrit­tä­jäl­le, mut­ta toki­han on tul­lut teh­tyä pal­jon työ­tä maa­läm­mön paris­sa, Malo sanoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tai­to­ta­lo syn­tyi poik­ki­tai­teel­li­ses­ta unelmasta

Paik­ka, jos­sa kult­tuu­rin teki­jät voi­tai­siin koo­ta luon­te­vas­ti yhteen ja jos­sa saa­tai­siin aikaan moni­puo­li­sia poik­ki­tai­teel­li­sia pro­duk­tioi­ta. Se on ollut iiläi­sen Miia Suti­sen haa­ve niin kau­an kuin hän jak­saa muis­taa. Kun hän työs­ken­te­li kan­sa­lais­opis­ton tans­sin­opet­ta­ja­na 2000-luvun alus­sa, visio kir­kas­tui entisestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Olhava–Kuivaniemi välin ohi­tus­kais­ta-alu­een yksi­tyis­teil­le tietoimitus

Olha­van ja Kui­va­nie­men väli­sel­le alu­eel­le raken­net­tui­hin Nelos­tien ohi­tus­kais­toi­hin liit­ty­vien tie­hank­kei­den tie­toi­mi­tuk­set pide­tään tänä syksynä.

Ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä sul­jet­tiin osa sivu­tie­liit­ty­mis­tä ja raken­net­tiin uusia. Liit­ty­mät lii­tet­tiin toi­siin­sa uusil­la tie­yh­teyk­sil­lä Nelos­tien rin­nal­la kul­ke­vik­si sivuteiksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Satu­vi­deoi­ta eskarilaisille

Val­ta­rin kou­lul­la on ollut tapa­na, että seit­se­mäs­luok­ka­lai­set ovat käy­neet pai­kal­li­ses­sa van­hain­ko­dis­sa luke­mas­sa kir­jo­ja. Toi­min­taa oli tar­koi­tuk­se­na jat­kaa, mut­ta koro­na­ra­joi­tus­ten takia tämä ei kui­ten­kaan ollut mah­dol­lis­ta, ja jota­kin vas­taa­vaa halut­tiin kek­siä. Kevääl­lä 2021 kek­sit­tiin idea Val­ta­rin kou­lun, Iin kir­jas­ton ja Nik­ka­rin päi­vä­ko­din yhtei­ses­tä luku­kam­pan­jas­ta, jos­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­set voi­si­vat lukea satu­ja eska­ri­lai­sil­le videon välityksellä.

Lue lisää

Iis­sä walk-in-koronarokotuksia

Oulun­kaa­ri jär­jes­tää walk-in-koro­na­ro­ko­tuk­sia, joi­hin voi saa­pua roko­tet­ta­vak­si ilman ennak­koon varat­tua aikaa. Walk-inis­tä rokot­teen voi hakea kuka vain 12 vuot­ta täyt­tä­nyt, asuin­pai­kas­ta riippumatta.
Oli­ko Eli­na Tas­ki­nen kotoi­sin Jak­ku-Hii­va­lan talosta?

Iiläi­sen, jat­ko­so­dan aikaan Neu­vos­to­liit­toon men­neen Eli­na Tas­ki­sen tari­na kieh­too Paa­vo Romp­pais­ta, joka tut­kii jat­ko­so­dan aikaan sijoit­tu­vaa tapaus­ta, johon Tas­ki­nen liit­tyy ”sivu­hen­ki­lö­nä”. Romp­pai­nen kysyi Ran­ta­poh­jas­sa 26.8., jos­ko joku Iis­sä tie­täi­si jotain Tas­ki­ses­ta tai hänen vuon­na 1941 syn­ty­nees­tä Irmeli-tyttärestään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin­juok­sut 2021: Matias Uusi­ta­lo ennä­tyk­seen ja Illin voittoon

– Misä ne Lies-mies­ten pai­kat on? kyse­li Esa Lie­des kir­kon­pen­kin äärel­lä tul­les­saan pit­käs­tä aikaa vie­rai­le­maan Illin­juok­sui­hin. Muka­na oli adju­tant­ti­na Sami “Ank­ku­ri” Halo­nen. Lies-Esa tun­ne­taan kili­pa­ra­doil­ta ruot­tin­tap­pa­ja­na ja van­han Illin vito­sen ennä­tyk­sen haltijana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yösuun­nis­tuk­sen alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut Iissä

Iis­sä jär­jes­te­tään huo­men­na kes­ki­viik­ko­na yösuun­nis­tuk­sen alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut. Yösuun­nis­tus­maas­tot sijait­se­vat Iin Aal­to­kan­kaal­la. Kisa­jär­jes­tä­jä­nä toi­mii iiläi­nen suun­nis­tus­seu­ra Iisu ry.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus