Ii

Luo­vat teks­tit poti­lai­den ilok­si

Iin kan­sa­lais­opis­ton Kevyes­ti kynäl­lä – luo­van kir­joit­ta­mi­sen kurs­si halusi kulu­nee­na luku­vuon­na teh­dä jotain kun­ta­lai­sia ilah­dut­ta­vaa. Koh­teek­si vali­koi­tui ter­veys­kes­kus ja sai­raan­hoi­don vuo­deo­sas­to, jon­ne ryh­mä luo­vut­ti teks­teis­tään koos­tet­tu­ja julis­tei­ta sekä teks­ti­vih­ko­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jak­ku­ky­län lii­tok­sen talous ei men­nyt enna­koi­dus­ti – Iin val­tuus­to jat­koi talous­kes­kus­te­lua

Iin kun­nan­val­tuus­to jat­koi hei­ken­ty­neen talous­ti­lan­teen käsit­te­lyä. Edel­li­ses­sä kokouk­ses­sa pui­tiin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maa, maa­nan­tain kokouk­ses­sa käy­tiin läpi vii­me vuo­den toi­min­ta­ker­to­mus­ta ja tilin­pää­tös­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

EU:ssa kukaan ei ole yksin mitään

– Ter­ve­tu­loa Iihin euro­par­la­men­taa­rik­ko Pet­ri Sar­va­maa. Meil­lä ei ihan joka päi­vä käy mep­pe­jä tääl­lä Iis­sä, ava­si Iin Kokoo­mus ry:n puheen­joh­ta­ja Jus­si Kurt­ti­la Sar­va­maan vaa­li­ti­lai­suu­den maa­nan­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii valit­si hal­li­tuk­sen ja puheen­joh­ta­jis­ton

Iin kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Tei­jo Lie­des (vas.). Kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Johan­nes Tuo­me­la (kesk.). Muu­toin puheen­joh­ta­jis­toon ja hal­li­tuk­sen kokoon­pa­noon tuli pie­niä muu­tok­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensin vie­tiin joki, nyt mai­se­mat – Poh­joi­sii­läi­siä kor­ven­taa tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen

Poh­jois-Iin kyläyh­dis­tyk­sen kylä­tu­val­le on vii­me viik­koi­na kokoon­nut­tu päh­käi­le­mään kylän lähei­syy­teen suun­ni­tel­tua tuu­li­voi­ma­puis­toa. Asuk­kai­ta mie­ti­tyt­tää, mik­si pie­neh­kön kun­nan poh­jois­puo­lis­kon pitää tuot­taa val­tao­sa Suo­men tuu­li­voi­mas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Ilmas­to­kes­kus­te­lua

Aika-ajoin eri­lai­sis­sa mediois­sa, ihmis­ten väli­sis­sä kes­kus­te­luis­sa ja kanss­a­pu­heis­sa nousee esiin joku eri­tyi­nen aihe ylit­se mui­den. Yksi täl­lai­nen on kes­kus­te­lu ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Mis­tä se joh­tuu, kenen syy­tä, voi­daan­ko sii­hen vai­kut­taa, voi­daan­ko sitä pysäyt­tää, onko se koko­naan huu­haa­ta?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Metal­lin­ke­räys­tä Oijär­vel­lä

Oijär­ven kyläyh­dis­tys jär­jes­tää metal­lin­ke­räys­kam­pan­jan ajal­la 17.05–11.06.2019. Kont­ti on Oijär­ven Sam­po­lan pihal­la, johon voi tuo­da kai­ken­lai­sen metal­lin sekä akuil­le on oma laa­tik­ko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuva­tai­tei­den diplo­mi­työt näyt­te­lys­sä

Lukio­lais­ten tai­de­ai­nei­den osaa­mis­ta mita­taan lukio­diplo­meil­la, joi­den lop­pu­tu­lok­se­na voi syn­tyä vaik­ka­pa tai­de­teok­sia. Iin Mic­ro­po­lik­sen ravin­to­lan sei­näl­lä on esil­lä Iin lukio­lais­ten Iida Ven­ga­sa­hon, Lin­da Haa­ta­jan ja Jen­ni Juop­pe­rin kuva­tai­teen diplo­mi­työ­nä syn­ty­neet teok­set.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­vi­har­joit­te­lul­la parem­mik­si pelaa­jik­si – Uusi hal­li ei ole sopi­va pesä­pal­loon

Iin Urhei­li­jois­sa vii­det­tä vuot­ta pesä­pal­loa pelaa­va 11-vuo­tias Atso Jää­vir­ta toi­voo nykyis­tä parem­pia mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa pesä­pal­loa tal­vel­la­kin.– Meil­lä oli­si mah­dol­li­suus tul­la parem­mik­si pelaa­jik­si, jos voi­sim­me har­joi­tel­la enem­män tal­vel­la­kin. Olem­me nyt­kin muil­le jouk­kueil­le hyvä vas­tus, mut­ta sit­ten oli­sim­me vie­lä parem­pia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus