Ii

Las­ten tai­det­ta näyttelyssä

Tai­de­kou­lun kuva­­tai­­de- ja käsi­työ­ryh­mien näyt­te­ly on esil­lä Nät­te­po­ris­sa.  Luon­­to­­ni-nimeä kan­ta­va näyt­te­ly esit­te­lee 7–13-vuotiaiden oppi­lai­den tai­dok­kai­ta teok­sia ympä­ris­tös­täm­me ja mie­len­mai­se­mis­taan. Esillä…

Lue lisää

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin jäse­net kirk­ko­val­tuus­toi­hin ja ‑neu­vos­toi­hin

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valit­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­mään seu­raa­van neli­vuo­tis­kau­den toi­min­nas­ta. Oulun seu­ra­kun­nat muo­dos­ta­vat seu­ra­kun­tayh­ty­män, joten Oulus­sa on koko seu­ra­kun­tayh­ty­män asiois­ta päät­tä­vä kirk­ko­val­tuus­to ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iihin laa­di­taan lii­kun­ta­paik­ko­jen suunnitelma

Iihin laa­di­taan ensi vuon­na lii­kun­ta­paik­ko­jen suun­ni­tel­ma, päät­ti yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta. Suun­ni­tel­mas­sa rat­kais­taan tule­vien lii­kun­ta­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen ja kun­nos­ta­mis­toi­men­pi­teet. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti, että suun­ni­tel­man lisäksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin on varau­dut­ta­va jo nyt – Suun­ni­tel­luis­ta säh­kö­kat­kois­ta ei vält­tä­mät­tä ilmoi­te­ta etukäteen

Jos Olki­luo­to 3:n tuo­tan­to ei pyö­räh­dä kun­nol­la käyn­tiin, on erit­täin toden­nä­köis­tä, että tule­va­na tal­ve­na jou­du­taan tur­vau­tu­maan suun­ni­tel­tui­hin kah­den tun­nin säh­kö­kat­koi­hin, jot­ta säh­kö­verk­ko saa­daan pysy­mään vakaa­na. Näin usko­vat myös Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la, ver­kos­to­pääl­lik­kö Jou­ni Perä­lä sekä Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan Juha Sipo­la. Lisäk­si tilan­tee­seen vai­kut­ta­vat eri­tyi­sen se, tulee­ko tal­vel­la pit­kiä, tuu­let­to­mia pak­kas­jak­so­ja. Myös muun muas­sa Nor­jan vesi­ti­lan­ne antaa oman maus­teen­sa sähkömarkkinoihin.


Iin ener­gia poh­tii säh­kön­hin­nan nostamista

Iin Ener­gia nos­ti loka­kuun alus­sa säh­kön­hin­to­jaan. Seu­raa­vas­ta mah­dol­li­ses­ta koro­tuk­ses­ta pää­te­tään mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä. Täl­lä het­kel­lä Iin Ener­gia myy säh­köä asiak­kail­leen noin 15 sen­tin kilowat­ti­tun­ti­hin­taan, joka on täl­lä het­kel­lä edul­li­sim­mas­ta pääs­tä maas­sam­me. Iin Ener­gia myy säh­köä vain Iin kun­nan alueelle.