Ii

Iihin perus­tet­tiin kult­tuu­ri­asioi­den keskustelufoorumi

Iin kun­ta on perus­ta­nut Kult­tuu­ria­siain­neu­vot­te­lu­kun­nan. Kult­tuu­ri­asian­neu­vot­te­lu­kun­nan tavoit­tee­na on kehit­tää kult­tuu­rin ase­maa kun­nas­sa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä luo­mal­la kes­kus­te­lu­foo­ru­mi kult­tuu­ri­asioil­le kun­nas­sa ja kehit­tä­mäl­lä kult­tuu­riyh­dis­tys­ten ja kun­nan välis­tä yhteistyötä. 

Lue lisää

Myrs­ky hidas­ti testijuoksijoita

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan tam­mi­kuun osa­ki­sois­sa on aiem­pi­na vuo­si­na saa­tu yleen­sä jän­nit­tää, kuin­ka kova pak­ka­nen tulee juok­si­joi­den kiusak­si. Täl­lä kau­del­la ei ole ollut hait­taa kyl­mäs­tä, vaan tuu­li on otta­nut pak­ka­sen roo­lin hait­ta­te­ki­jä­nä. Jo jou­lu­kuun kisas­sa puhal­te­li nava­kas­ti lou­naas­ta. Täl­lä ker­taa säi­den­hal­ti­ja pani vie­lä parem­mak­si. Uuden rei­tin paluu­mat­kal­la Poh­jois-Iis­tä Illiin oli ennen näke­mä­tön vas­ta­pu­hu­ri, jon­ka hait­ta­vai­ku­tus­ta lisä­si lumituisku.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Perus­suo­ma­lais­ten ehdok­kai­ta esit­täy­ty­mäs­sä iiläisille

Aamu­päi­vän lii­ken­ne Iin S‑marketin pihas­sa oli kii­reet­tö­män olois­ta, ja asiak­kai­ta poik­ke­si kaup­paan rau­hal­li­seen tah­tiin. Usea ohi­kul­ki­ja pysäh­tyi myös kau­pan edus­tal­le pys­ty­te­tyn vaa­li­tel­tan anti­mia kat­sas­te­le­maan sekä vaih­ta­maan aja­tuk­sia edus­kun­ta­vaa­leis­sa ehdol­la ole­vien Sai­ja Hyvö­sen ja Jukka Kemp­pai­sen kanssa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHevos­har­ras­tus vaa­tii uhrauksia

Hevos­har­ras­tus on ran­kem­paa kuin ulos­päin näyttää 

Rat­sas­tus on ylei­nen har­ras­tus Suo­mes­sa ja muu­al­la maa­il­mas­sa. Vuon­na 2020 rat­sas­tus onkin ollut ala­kou­lu­lais­ten tyt­tö­jen toi­ve­har­ras­tuk­se­na ensim­mäi­se­nä. Monet eivät kui­ten­kaan tie­dä, mitä har­ras­tus todel­la vaatii. 


Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­le puskurilainaa

Iin kun­nan­hal­li­tus myön­tää Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tys ry:lle 4087,92 euron suu­rui­sen pus­ku­ri­lai­nan. Koti­seu­tu­yh­dis­tys haki kun­nal­ta lai­naa pit­kä­ai­kais­työt­tö­män työl­lis­tä­mis­han­ket­ta var­ten. Kui­va­nie­men Koti­seu­tu­yh­dis­tys ry…


Kun­nan­hal­li­tus jät­ti lausun­ton­sa rata­suun­ni­tel­mas­ta – Val­ko­lan­tien moot­to­ri­kelk­ka­reit­tiä ei rahoiteta

Iin Kun­nan­hal­li­tus jät­ti maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan lausun­non Väy­lä­vi­ras­ton laa­ti­maan Miettunen–Seipiö-ratasuunnitelmaan. Rata­hank­keen tavoit­tee­na on paran­taa taso­ris­teys­tur­val­li­suut­ta pois­ta­mal­la kuusi var­tioi­ma­ton­ta taso­ris­teys­tä Kui­va­nie­mel­tä. Ratasuunnitelmassa…


Tei­den keh­no kun­to puhut­taa taas autoilijoita

Sekä Oulun kau­pun­ki ja Iin kun­ta että Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus ovat vuo­den­vaih­teen jäl­keen saa­neet run­saas­ti palau­tet­ta maan­tei­den huo­nos­ta kun­nos­ta. Alem­man hoi­to­luo­kan tiet ovat olleet sekä ovat edel­leen­kin liuk­kai­ta ja polan­tei­sia, ja polan­teis­sa esiin­tyy myös pal­jon rai­tei­ta ja koloja.