Ii

Iiläi­nen ympä­ris­tö­su­ru saa kas­vot Oulu2026-ohjel­man myötä

Oulu2026 sai 62 uut­ta ohjel­ma­pro­jek­tia mukaan täy­den­tä­mään tule­vaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­taan. Avoi­mel­la haul­la haet­tiin kump­pa­nei­ta, jot­ka toteut­ta­vat laa­jo­ja, pidem­män val­mis­te­lu- ja toteu­tusa­jan vaa­ti­via pro­jek­te­ja. Pro­jek­tieh­do­tuk­sia tuli kaik­ki­aan lähes 300. Nyt valit­tu­jen lisäk­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kioh­jel­maa kuu­luu jo ennes­tään noin 50 alus­ta saak­ka muka­na ollut­ta pro­jek­tia. Muka­na on toi­mi­joi­ta pait­si Oulus­ta myös muu­al­ta Suo­mes­ta sekä Euroopasta. 

Lue lisää

Vau­vo­ja

Jen­na ja Vil­le Paka­nen Iis­tä sai­vat 15.5. pojan, jon­ka mitat oli­vat 3 795 gram­maa ja 51 sent­tiä. Iso­ve­li Eemil on ylpeä uudes­ta perheenjäsenestä.

Lue lisää

Oijär­ven sään­nös­te­ly puhut­taa pai­kal­li­sia ja mökkiläisiä

Oijär­ven veden­kor­keut­ta on sään­nös­tel­ty nykyi­sen ohjeis­tuk­sen mukaan vuo­des­ta 2012. Sään­nös­te­lyn tavoit­teek­si on tuol­loin ase­tet­tu jär­ven saa­mi­nen luon­nol­li­sem­man kal­tai­sek­si sekä Kui­va­joen vir­taa­maan koh­dis­tu­van vaih­te­lun pienentäminen. 


Komp­pa­suon tur­ve­tuo­tan­toa­lue tut­ki­muk­sen kent­tä­nä – Ennal­lis­ta­mi­nen ja jat­ko­käyt­tö kiin­nos­ta­vat oijärvisiä

Komp­pa­suo Oijär­vel­lä, liki Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin maa­kun­tien rajaa, on Mer­lin-hank­keen tur­ve­tuo­tan­nos­ta pois­tu­nut tark­kai­lusuo. Komp­pa­suo on ensim­mäi­nen laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa toteu­tet­ta­va suo­kas­vil­li­suu­den palau­tus­han­ke Suo­mes­sa, ja sen toteut­ta­mis­ta ja tulok­sia seu­raa laa­ja jouk­ko asiantuntijoita.


Kylän tule­vai­suus poru­kal­la kuntoon

Olha­va­lai­set kut­sui­vat vii­me vii­kol­la kylä­läi­siä, kun­ta­päät­tä­jiä ja kun­nan viran­hal­ti­joi­ta toi­min­nal­li­seen semi­naa­riin, joka jär­jes­tet­tiin Olha­van kou­lul­la. Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tys ry:n jär­jes­tä­mäs­sä tilai­suu­des­sa kuul­tiin alus­tuk­sia ja puheen­vuo­ro­ja, mut­ta pääs­tiin myös yhdes­sä ideoi­maan, miten Olha­van tule­vai­suut­ta saa­tai­siin ohjat­tua halu­tuil­le suuntaviivoille.


Bän­di­har­ras­ta­jien tilaon­gel­ma lähem­pä­nä ratkaisua

Iin kun­nan päät­tä­jät ja iiläi­set bän­di­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen Iisi-aree­nal­le vii­me vii­kol­la kym­me­ni­sen osal­lis­tu­jan voi­min. Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den tar­koi­tuk­se­na oli kek­siä yhdes­sä rat­kai­su­ja har­ras­tus­ti­lo­jen puutteelle.Poruk­ka kool­la: Kyläyh­dis­tyk­sen ja jako­kun­nan yhteis­työl­lä Praa­va kuntoon

Oja­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen ja Ete­lä-Iin jako­kun­nan toi­min­ta Praa­van sata­mas­sa on hyvä esi­merk­ki yhteis­työn tulok­ses­ta. Kun­nan ylä­pi­tä­mään sata­maan kyläyh­dis­tys toteut­ti ensin pyö­ri­vän laa­vun, tuli­paik­koi­neen ja kalus­tei­neen, mui­ta­kin akti­vi­teet­te­ja on jär­jes­tet­ty. Kun­nan suun­taan on oltu aktii­vi­sia, joten Praa­vas­sa on yksi kun­nan par­hais­ta uimapaikoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus