Ii

Jak­ku­ky­län men­neet vuo­det yksiin kansiin

Aineis­ton kerää­mi­nen ja tie­to­jen han­kin­ta on juu­ri nyt kii­vaim­mil­laan, kun Jar­mo Ala­siu­rua ja Timo Räi­hä kokoa­vat mate­ri­aa­lia Jak­ku­ky­län his­to­rii­kin kir­joit­ta­mis­ta var­ten. Jo kou­lua­joil­ta toi­sen­sa tun­te­val­la kak­si­kol­la löy­tyy osaa­mis­ta ja puh­tia laa­jan hank­keen toteut­ta­mi­seen. Yhteis­työ toi­mii saumattomasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vie­kää tuh­kat­kin pesäs­tä – taiteilijalle

Ran­ta­poh­jas­ta 29.9.1977: Niku oli tun­ne­tus­ti tun­ne­tus­ti nuu­ka mies ja aivan kal­ju­pää. Ker­ran sau­nas­sa hän näki emän­tän­sä pese­vän hiuk­si­aan sham­pool­la. Hän sanoi när­käs­ty­nee­nä, että mik­si sinä ostat kal­lis­ta tukan­pe­suai­net­ta. Saip­pual­la minun­kin pää­ni on puh­taak­si läh­te­nyt. Sii­hen emän­tä: “Sil­lä­pä juu­ri.” Himmi

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mape toi­mii!

Iin kun­ta tie­dot­ti vii­me vii­kol­la, että kun­nan kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ruo­ka­lis­tat löy­ty­vät nyt käte­väs­ti myös uudes­ta Mape-sovel­luk­ses­ta. Sovel­luk­ses­ta luva­taan löy­ty­vän ruo­ka­lis­to­jen lisäk­si ruo­kien aller­gee­nit ja ravin­to­si­säl­löt reaa­liai­kai­ses­ti. Lisäk­si sovel­luk­ses­ta pitäi­si löy­tyä koo­tus­ti suo­si­tuim­pien kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­ruo­kien resep­te­jä ja palau­tet­ta­kin sovel­luk­sen kaut­ta voi antaa.

Lue lisää

Iin kun­ta aut­taa Pos­tia löy­tä­mään rat­kai­sun postipalveluihin

Iin kun­nan­val­tuus­ton maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­sa kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen ava­si pal­jon iiläis­ten kes­kuu­des­sa kes­kus­te­lua herät­tä­nyt­tä Pos­ti-asi­aa kun­nan osal­ta. Man­ni­nen tote­si, että Met­ka­tuo­te hoi­ti Pos­ti­pal­ve­lui­ta tyy­lik­kääs­ti osa­na koko­nai­suut­ta, vaik­ka se vaa­ti­kin ajoit­tain pal­jon resurs­se­ja ja isot tilat.


Oijär­ven nuo­ri­so­seu­ra valit­tiin vuo­den Poh­jois-Poh­ja­lai­sek­si nuorisoseuraksi

Vuo­den 2024 nuo­ri­so­seu­ra tun­nus­tus jaet­tiin vii­me vii­kol­la Pudas­jär­vel­lä jär­jes­te­tys­sä Nuo­ri­so­seu­ro­jen Lii­ton kevät­ko­kouk­ses­sa. Oijär­ven nuo­ri­so­seu­ran sih­tee­ri Kaler­vo Södö osal­lis­tui kokouk­seen yhdes­sä vara­pu­heen­joh­ta­ja Tert­tu Rie­kin kans­sa ja tun­nus­tus tuli molem­mil­le yllätyksenä.


Kult­tuu­ri­kuu­lu­mi­sia Valtarilta

Vuo­si 2024 on ollut Val­ta­rin kou­lul­la on kult­tuu­ril­li­nen kevät. Meil­lä on käy­nyt elo­ku­vaoh­jaa­ja, kat­sot­tu elo­ku­va ja näy­tel­mä ja kir­jai­li­ja­vie­rai­lu­kin on vie­lä tulos­sa. Kou­lul­la on hyvää yhteis­työ­tä kun­nan kir­jas­ton kanssa. 

Hel­mi­kuus­sa kou­lul­la esi­tet­tiin Jevi’da-niminen elo­ku­va, jon­ka on ohjan­nut Kat­ja Gau­ri­loff. Elo­ku­va ker­toi saa­me­lais­nai­ses­ta, joka koki nuo­ruu­des­saan pak­ko­suo­ma­lais­ta­mis­ta. Se jul­kais­tiin 20 loka­kuu­ta 2023. Elo­ku­va esi­tet­tiin koko kou­lul­le, ja elo­ku­van ohjaa­ja Gau­ri­loff vie­rai­li kou­lul­lam­me ker­to­mas­sa meil­le yhdek­säs­luok­ka­lai­sil­le elo­ku­vas­ta ja sen teke­mi­ses­tä. Elo­ku­va oli vai­kut­ta­va. Se oli mus­ta­val­koi­nen ja sik­si­kin mie­len­kiin­tois­ta katsottavaa.