Ii

Iin alku­vuo­den talous pysy­nyt budjetissa

Iin kun­nan­val­tuus­to tar­kas­te­li syys­kau­den ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na talou­den osa­vuo­tis­kat­saus­ta. Kun­nan talous oli kesä­kuun lop­puun men­nes­sä tar­kas­tel­tu­na noin 345 000 euroa ylijäämäinen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nyt teh­dään iäs­tä numero

Van­hus­ten vii­kon tämän vuo­den tee­ma­na on Teh­dään iäs­tä nume­ro. Tee­mal­la ja koko vii­kol­la halu­taan kiin­nit­tää huo­mio­ta arvok­kaa­seen van­huu­teen. Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­viik­koa on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 1954 lähtien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yri­ty­se­lä­mää: Stu­dio Sala­man uudis­tu­mis­ta juh­lis­tet­tiin bur­ge­rien parissa

Vii­me vii­kon per­jan­tai­na 22.9. Iin Mic­ro­po­lik­sen taka­pi­ha suo­ras­taan kuhi­si ihmi­siä, kun kan­sa oli saa­pu­nut ihai­le­maan uudis­tu­nut­ta Valo­ku­vaa­mo Sala­maa. Yrit­tä­jä Juho “Sala­ma” Tau­riai­nen oli tilan­nut pai­kan pääl­le J&S Bur­ge­rin bur­ger­kär­ryn, jos­sa San­na ja Jus­si Savo­lai­nen oli­vat val­mis­tau­tu­neet pyö­räyt­tä­mään 50 bur­ge­ria ensim­mäi­sil­le saa­pu­neil­le. Bur­ge­rit tar­joil­tiin Tau­riai­sen piik­kiin vie­rail­le, ja kaik­ki 50 bur­ge­ria meni­vät parem­piin sui­hin vain tunnissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

IIjo­ki-sopi­mus sai Iin kun­nal­ta rahoi­tuk­sen jatkokaudelle

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti yksi­mie­li­ses­ti hyväk­syä pää­tö­seh­do­tuk­sen, jon­ka mukaan Iin kun­ta hyväk­syy esi­te­tyn Iijo­ki-sopi­muk­sen 2024–2028 ja sitou­tuu rahoit­ta­maan sopi­muk­sen mukai­sia toi­men­pi­tei­tä 11000 euron (+ alv) vuo­tui­sel­la rahoituksella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­set hyvänteossa

Ran­ta­poh­jas­ta 19.12.1974: Kak­si poti­las­ta istui sai­raa­lan olo­huo­nees­sa kat­se­le­mas­sa tv:stä jal­ka­pal­lo-otte­lua. Aikan­sa kat­sot­tu­aan pelaa­jien taus­te­lua pal­los­ta tuu­ma­si toi­nen: “Näyt­tää käy­vän vähäk­si yksi pal­lo noin monel­le mie­hel­le.” M.T.Kiiminki

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin näköi­nen tarkastusviikonloppu

Per­jan­tai­aa­mu­na Iin kir­kos­sa kokoon­nut­tiin rukous­het­keen, joka ava­si koko vii­kon­lo­pun kes­tä­neen piis­pan­tar­kas­tuk­sen Iin seu­ra­kun­taan. Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lon saa­pu­mi­seen oltiin val­mis­tau­dut­tu seu­ra­kun­nas­sa ja muu­al­la kun­nas­sa perus­teel­li­ses­ti, ja koko vii­kon­lo­puk­si oltiin jär­jes­tet­ty piis­pal­le ohjel­maa, jon­ka avul­la tämä voi­si tutus­tua Iihin monipuolisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSan­na Koi­vis­tos­ta lei­vot­tiin Oulun Etta

Iiläi­nen tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­to valit­tiin vii­me sun­nun­tai­na Oulun Etak­si. Juh­la­ti­lai­suus pidet­tiin Oulus­sa Alek­sin­kul­mas­sa. Oulun Etal­la on 40-vuo­ti­set perin­teet, joten San­na Koi­vis­to on Oulun nel­jäs­kym­me­ne­sen­sim­mäi­nen Etta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus