Ii

Pohjois-Ii–Olhava -ohi­tus­kais­tau­ra­kan val­ta­tie­sil­to­jen työt käyn­nis­tyi­vät

Val­ta­tien 4 Oulu–Kemi -paran­ta­mis­hank­kee­seen sisäl­ty­vän Poh­­jois-Iin ja Olha­van välis­ten ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­nen ete­nee. Alkusyk­syn aika­na on teh­ty muun muas­sa val­ta­tien levi­tys­ra­ken­tei­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Yli-Olha­van tuu­li­puis­tos­ta kar­sit­tu voi­ma­loi­ta

Yli-Olha­­van tuu­li­puis­tos­ta on kar­sit­tu voi­ma­loi­den mää­rää val­mis­te­lu­vai­heen aineis­ton näh­tä­vil­lä­olon jäl­keen. Kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa kah­del­le osa-alu­eel­­le sijoit­tuu yhteen­sä 50 tuu­li­voi­ma­laa. Val­mis­te­lu­vai­hees­sa suun­ni­tel­tiin enim­mil­lään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausNais­ten­päi­vä Iis­sä

Olen Nai­nen -nais­ten­päi­vää vie­te­tään Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la ensi lau­an­tai­na 10.10. Vie­rai­li­joik­si tule­vat Hel­sin­gis­tä sai­raa­la­teo­lo­gi Tuu­la Por­tin ja pää­toi­mit­ta­ja Sari Save­la. Tapah­tu­ma…


Iin kun­nan hen­ki­lös­töä kan­nus­te­taan pal­kat­to­mal­le vapaal­le – Jou­lu­ruo­kai­lua ei jär­jes­te­tä

Iin kun­ta hakee tänä vuon­na hen­ki­lös­tö­sääs­tö­jä kan­nus­ta­mal­la kun­nan työn­te­ki­jöi­tä pal­kat­to­mil­le vapail­le. Nel­jäs­tä vapaa­eh­toi­ses­ta pal­kat­to­mas­ta vapaa­päi­väs­tä anne­taan yksi pal­kal­li­nen vapaa­päi­vä. Toi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus