Ii

Ii jakoi avus­tuk­sia järjestöille

Ii-ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­ta on myön­tä­nyt ylei­sa­vus­tuk­sia lii­kun­ta­työ­tä teke­vil­le iiläi­sil­le jär­jes­töil­le. Avus­tus­ta sai­vat Iin Urhei­li­jat ry (5367,97 e), Iin Yri­tys ry (3549,79 e), Iisu ry (2857,14 e), Iin Hiih­to­seu­ra (2683,98 e), Ii Vol­ley ry (1731,60 e), AC Susi­kä­det (1558,44 e), Kui­va­nie­men Yri­tys ry (1125,54 e), Iin Meri­seu­ra ry (606,06 e) ja Iin Hevos­har­ras­ta­jat (519,48 e).

Lue lisää

Jen­ni Räi­nän tuo­re kir­ja vie retkeilemään

Vuo­den iiläi­sek­si vii­me vuon­na vali­tun tie­to­kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja Jen­ni Räi­nän uusi kir­ja vie luki­jan­sa luon­toon. Kul­ki­jat – Nai­sia met­sis­sä, soil­la ja tun­tu­reil­la ker­too yhdek­sän nai­sen luon­to­har­ras­tuk­ses­ta tai työs­tä luon­nos­sa. Räi­nä läh­tee näi­den nais­ten mukaan kul­ke­maan hei­dän mie­li­met­sis­sään ja ‑tun­tu­reil­laan ja kuun­te­le­maan hei­dän erä­ta­ri­noi­taan. Erä­ta­ri­noi­ta täy­den­tää kel­lo­lai­sen Tei­ja Soi­nin otta­mat valokuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­toa ja viih­det­tä enti­sil­le nuorille

Yhdes­sä ja etä­nä ‑tee­mal­la jär­jes­tet­tiin Iis­sä maa­nan­tai­na yli 65-vuo­tiail­le tar­koi­tet­tu pari­tun­ti­nen tie­toa ja viih­det­tä sisäl­tä­nyt tuo­kio. Koro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­net­tyä tapah­tu­maan oli lupa ottaa 50 hen­keä sekä Hui­lin­gin kat­so­moon että Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­le. Lisäk­si ohjel­maa pys­tyi seu­raa­maan netin kautta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin ehdok­kaat sat­sai­si­vat lähijunaan

Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­nei­den iiläis­ten kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den mie­li­pi­tei­tä jaka­vat ilmas­to­ky­sy­myk­set. 53 pro­sent­tia vas­tan­nei­ta ehdok­kais­ta oli sitä miel­tä, että kaik­ki iiläi­set on saa­ta­va mukaan kunan ilmas­to­tal­koi­siin taval­la tai toisella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Mei­jän Iin Avvoi­met kylät” on yhtä kuin 11 mukana

Suo­men Kylät ry:n ja maa­kun­nal­lis­ten kyläyh­dis­tys­ten sekä pai­kal­lis­ten yhdis­tys­ten ja aktii­vien yhteis­työs­sä orga­ni­soi­ma val­ta­kun­nal­li­nen Avoi­met kylät ‑tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2015. Vii­me vuon­na tapah­tu­ma jou­dut­tiin koro­nae­pi­de­mian vuok­si toteut­ta­maan pel­käs­tään verk­ko­ta­pah­tu­ma­na, ja vie­lä edel­leen­kin tilan­ne on sel­lai­nen, että myös tämän vuo­den osal­ta tapah­tu­ma on siir­ret­ty verkkoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Armo­ton ja iso viha

Elet­tiin 1714 vuo­den lop­pua, kun Iso­vi­ha levi­si Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja laa­jaan Iin pitä­jään. Vai­no­lai­nen ryös­te­li talois­ta ruo­kaa, arvoe­si­nei­tä ja elä­viä ihmi­siä. Iin Hii­va­las­sa ollees­ta val­les­man­nin talos­ta van­gik­si jou­tui nimis­mies Gus­tav Lillbäc­kin kol­me poikaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus