Ii

Ran­ta­poh­jan alu­een tie­hank­keet eivät nous­seet esil­le hal­li­tuk­sen budjettiesityksessä

Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to oli koos­ta­nut hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­riih­tä sil­mäl­lä pitäen nopean toteut­ta­mis­val­miu­den han­ke­tar­jot­ti­men maa­kun­nan saa­vu­tet­ta­vuu­den parantamiseksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Soraa Lie­so­jaan talkoovoimin

Tiis­tai­se­na ilta­päi­vä­nä tai­vaal­ta ripot­te­li suu­ria sade­pi­sa­roi­ta, kun rei­lun kym­me­nen hen­gen tal­koo­po­ruk­ka kokoon­tui Oja­ky­lään Lie­so­jan äärel­le. Sade ei tal­koo­vä­keä tun­tu­nut hait­taa­van – pikai­sen alku­pa­la­ve­rin jäl­keen poruk­ka hajaan­tui iloi­sen puheen­so­ri­nan saat­te­le­ma­na omil­le työpisteilleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ne tans­sii diskoo!

Ran­ta­poh­jas­ta 5.12.1974: Kylän kaup­pias yrit­ti tai­vut­taa maan­vil­je­li­jää osta­maan pol­ku­pyö­rän. “Kyl­lä minä mie­luum­min sijoit­tai­sin raha­ni leh­mään”, arve­li isän­tä. “Mut­ta aja­tel­kaa­pa toki”, jat­koi kaup­pias itse­päi­ses­ti, “miten has­sul­ta näyt­täi­sit­te rat­sas­taes­san­ne leh­mäl­lä. “En puo­lek­si­kaan niin has­sul­ta kuin jos yrit­täi­sin lyp­sää pol­ku­pyö­rää”, kuu­lui vas­taus. M.N. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valo­ku­vaa­ja Pek­ka Vei­jo­la ker­too kuvis­taan Nätteporissa

Iin Tik­ka­sen­har­jus­ta pon­nis­ta­va valo­ku­vaa­ja Pek­ka Vei­jo­la saa­puu valo­ku­vien­sa ääreen Nät­te­po­rin moni­toi­mi­ta­lon aulaan tari­noi­maan nii­den taus­tois­ta tiis­tai­na 26.9. kel­lo 18. Koko syys­kuun ajan esil­lä ole­van näyt­te­lyn kuvat ovat kokoel­ma monen vuo­den aika­na näh­dyis­tä, koe­tuis­ta ja kuva­tuis­ta tilanteista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sor­vis­ton kak­so­set kak­sois­voit­toon Illinjuoksuissa

Kesän kol­man­nek­si vii­mei­siä Illin­juok­su­ja sävyt­ti naa­pu­rin Svea-mam­man maan juhu­lat. Aikaan­sa seu­raa­va Kir­kon­pen­kin väki oli katel­lu vas­taa­not­ti­mis­taan Kal­le-Kus­taan hal­lin­non 50-vuo­tis­ju­hu­lia. Päk­ki­kan­kaal­la oli­vat kat­to­jat men­neet liki ruu­tua kol­laa­maan, että onko sii­nä tosi­aan kunin­gas vai Häy­ry­sen Tuke. Niin oli­vat yhennäkösiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Reser­vi­läi­set ampui­vat kil­paa Iissä

Reser­vi­läis­ten perin­tei­nen Iin ja Simon väli­nen pie­nois­pis­too­li­kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin sun­nun­tai­na 10.9. hämä­räh­kös­sä sääs­sä sateen uha­tes­sa. Lopul­ta kisa ehdit­tiin kui­ten­kin vie­dä läpi kui­vis­sa olo­suh­teis­sa yhdek­sän­tois­ta kil­pai­li­jan voi­min. Yhdis­tys­ten väli­ses­sä kil­pai­lus­sa ammu­taan aina hen­ki­lö­koh­tai­nen kisa, mis­tä kun­kin seu­ran kol­men par­haan tulos las­ke­taan jouk­ku­een yhteistulokseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kalas­ta­jil­ta pai­na­via ter­vei­siä ministeriöön

Perä­me­rel­tä ran­ni­kol­le sekä jokiin nouse­vat hyl­keet tuot­ta­vat yhä enem­män hait­taa vael­lus­ka­lo­jen, kuten vael­lus­sii­an, lohen ja tai­me­nen, lisään­ty­mi­sel­le ja kala­kan­noil­le sekä ran­ni­kol­la ammat­ti­aan har­joit­ta­vil­le kalastajille.


Teks­ta­rit 14.9.

Eivät ne lap­set tar­vit­se mitään ylen­palt­tis­ta mate­ri­aa tai “sir­kus­hu­ve­ja” arkeen­sa… Aito läs­nä­olo, yhtei­nen aika ja lap­sen­tah­ti­ses­ti teke­mi­nen on tär­keäm­pää ja…