Ii

Hyl­keet hait­taa­vat Iijoen kalan­hoi­toa – Koe­ry­sil­lä koi­te­taan pelas­taa sii­ka­kan­ta

Entis­tä roh­keam­mak­si tul­leis­ta hyl­keis­tä on tul­lut suu­ri rie­sa Iijoen sii­al­le.– Hyl­keet ovat oppi­neet niin, että ne uskal­tau­tu­vat jokeen vael­lus­sii­ko­jen peräs­sä. Aluk­si ne kävi­vät joki­suul­la yöai­kaan mut­ta vuo­des­ta 2016 alkaen ne ovat alka­neet vii­pyä joes­sa myös päi­vi­sin, ker­too Osuus­kun­ta Team Kalan puheen­joh­ta­ja Ris­to Tolo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kan­ga­so­jan yhteis­met­sän ovea ava­taan

Yhteis­met­sien pin­ta-alan kas­vu Suo­mes­sa pysyy tasai­se­na. Vuo­den 2018 lop­puun men­nes­sä yhteis­met­sä­ala oli yhteen­sä 675 000 ha, joka on n. 5 % yksi­tyis­met­sien alas­ta. Vuo­den 2018 aika­na yhteis­met­sä­ala kas­voi 21 000 ha. Pain­opis­te alan lisään­ty­mi­ses­sä alkaa siir­ty­mään ole­mas­sa ole­viin yhteis­met­siin liit­ty­mi­seen, vuo­den 2018 aika­na uusien yhteis­met­sien ala kas­voi 12 500 ha ja liit­ty­mi­siä teh­tiin 8500 ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sirk­ka Lau­ta­mies mie­ti­tyt­ti Iin Järk­kä­vi­sas­sa

Iin järk­kä­vi­sai­li­jat pala­si­vat kesä­tauol­ta hie­man kesä­te­räs­sä. Kyse­li­jä luu­li teh­neen­sä hyvin­kin hel­pon kysy­mys­se­tin, mut­ta mitä vie­lä. Itä­maan tie­tä­jät ja Saa­ris­to­lai­set kävi­vät totu­tus­ti tiu­kan kisan. Ensin mai­ni­tut joh­ti­vat alus­sa mm. Mar­ga­ri­ta-drin­kin maus­teen ja edus­kun­nan puhe­mie­hen tie­dol­la. Saa­ris­to­lai­set oli­vat puo­les­taan kat­sel­leet Sydä­men asial­la tar­kem­min. Pin­nat tuli­vat niin Pek­ka Töpö­hän­nän koti­kau­pun­gis­ta kuin Tans­kan kunin­kais­ta ja Pons­sen nimen alku­pe­räs­tä. Itä­maan tie­tä­jil­le res­pec­tiä Ten­nes­see-vals­sis­ta ja Emi­ne­mis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iis­sä hävik­ki­vii­kon tapah­tu­mia

Iis­sä jär­jes­te­tään täl­lä vii­kol­la usei­ta hävik­ki­vii­kon tapah­tu­mia. Vii­kon tar­koi­tus on haas­taa kaik­ki ympä­ris­töys­tä­väl­li­set iiläi­set vähen­tä­mään ruo­ka­hä­vik­kiä. Tänään tiis­tai­na jär­jes­te­tään Vih­ko­saa­res­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sosi­aa­li­toi­mi läh­tee, kun­nan­ta­lon koh­ta­los­ta pää­te­tään myö­hem­min

Oulun­kaa­ren sosi­aa­li­toi­men hen­ki­lös­tö läh­tee sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­väs­tä Iin kun­nan­vi­ras­tos­ta tämän vuo­den lop­puun men­nes­sä, päät­ti Iin kun­nan­hal­li­tus. Kun­nan­ta­lon kor­jaus­ta­vas­ta tai kor­vaa­mi­ses­ta teh­dään eril­li­nen pää­tös myö­hem­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­ta jär­jes­tää Iin lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­min­nan

Yrit­tä­jät eivät olleet kiin­nos­tu­nei­ta Iin uuden lii­kun­ta­kes­kuk­sen toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­ses­tä. Iin kun­nan­hal­li­tus haki yrit­tä­jää neu­vot­te­lu­me­net­te­lyl­lä, jon­ka jäl­keen se oli­si päät­tä­nyt anne­taan­ko.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yllä­tyk­se­tön ilta Illin­juok­suis­sa

Illin­juok­su­jen kir­kon­pen­kil­le pyö­räil­lyt väki koki ihme­näyn men­nes­sään Kos­ki­nie­men tai­de­puis­ton ohi. Illin­su­van­toon oli uis­ken­nel­lut  iso sai­maan­norp­pa. — Pit­kä reis­su on uima­ril­la taka­na, poh­dit­tiin pen­kil­lä. — Lie­kö tuo se Nes­to­ri Miik­ku­lai­sen kave­ri, kyse­li kir­kon­pen­kin nes­tor Kam­su­lan Leke. — Olla­pa huu­li­harp­pu, niin kok­keil­tai­siin. Aidos­ti oltiin huo­lis­saan uima­rin koh­ta­los­ta, onhan se kar­ja­lais­su­ku­lai­si­neen kovas­ti uha­na­lai­nen. — Pitäs­kö­hän järi­jes­tää var­tioin­ti, jän­kät­tiin aiheel­li­ses­ti. Joku arve­li, että Muka­van Pai­kan Wan­hai­sän­tä oli­si jo men­nyt vah­tiin poke­mo­nin haun lomas­sa, kun mies­tä ei näky­nyt pen­kil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Noo­ra Huo­ta­ri aloit­ti Iis­sä yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä

Noo­ra Huo­ta­ri on aloit­ta­nut yri­tys­ke­hit­tä­jä­nä Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa. Hänen teh­tä­viin­sä kuu­luu perus­ta­mis­neu­von­ta, lii­ke-idean arvioin­ti, rahoi­tus­neu­von­ta, start­ti- ja tuki­ha­ke­muk­sis­sa aut­ta­mi­nen sekä yri­ty­syh­teis­työ.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iihin pal­ka­taan tuen koor­di­naat­to­ri ja hoi­ta­jia vuo­ro­hoi­toon

Iin ope­tus- ja var­hais­kas­va­tuk­seen pal­ka­taan tuen koor­di­naat­to­ri vuo­den kes­tä­vään mää­rä­ai­kai­seen teh­tä­vään. Iin var­hais­kas­va­tuk­seen puo­les­taan on perus­tet­tu las­ten­tar­han­opet­ta­jan ja kah­den päi­vä­hoi­ta­jan teh­tä­vät mää­rä­ai­kai­ses­ti ensi hei­nä­kuun lop­puun saak­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus