Ii

Iis­sä poh­di­taan tule­vai­suu­den lii­kun­taa

Arki­lii­kun­nan mää­rä on vähen­ty­nyt samal­la kun lii­kun­ta­la­jien ja -muo­to­jen kir­jo on kas­va­nut. Urhei­lun olo­suh­de­vaa­ti­muk­set ovat koros­tu­neet. Vapaa­eh­toi­suu­des­sa pit­kä­jän­tei­sen sitou­tu­mi­sen rin­nal­le on tul­lut pro­jek­ti­mai­suut­ta ja ker­ta­luon­toi­suut­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mum­mun muis­tot Raa­sa­kas­ta kir­jak­si ja musii­kik­si

Iiläi­nen Mar­ja-Lee­na Per­nu on lait­ta­nut lap­suus­muis­ton­sa Iin Raa­sa­kas­ta runo­muo­toon, kuvit­ta­nut ne ja jul­kais­sut koko­nai­suu­den kir­ja­na. Tuu­la Paak­ko­la sävel­si runot lau­luik­si, jot­ka His­sun­kis­sun-orkes­te­ri levyt­ti. Lau­luis­ta muo­tou­tui myös Kun mum­mu oli pie­ni tyt­tö -las­ten­kon­sert­ti, joka haus­kut­ti kuu­li­joi­ta tiis­tai­na Nät­te­po­ris­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kisa­mat­kas­ta tuli iki­muis­toi­nen

Oulu­lai­sen Nort­hern Lights Cheer­lea­ding -seu­ran nuor­ten cheer­tans­si­joi­den Ame­ri­kan-mat­kan hui­pen­si Suo­men aikuis­ten cheer­lea­ding-maa­jouk­ku­een yltä­mi­nen lajin­sa MM-kul­taan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Iin kun­nan­joh­ta­jal­le

Olen tyy­ty­väi­nen, kun mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­se­ni on notee­rat­tu aivan kun­nan kor­kein­ta joh­toa myö­ten. Myös eräät leh­den luki­jat ovat tuo­neet esil­le mie­li­pi­teen­sä teks­ti­vies­teil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maja­va posee­ra­si Iis­sä

Maja­va posee­ra­si vap­pu­aat­to­na Iin Raa­sa­kan patoal­taal­la Ant­ti Vuo­non­vir­ral­le. – Läh­dim­me käve­le­mään koi­ran kans­sa kana­van vart­ta. Koi­ran men­nes­sä ran­taan uimaan, kuu­lui lois­kah­dus, kun maja­va säi­käyt­ti koi­ran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hek­tor-hinaa­jan pit­kä tai­val

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin vai­kut­ta­nees­ta Raa­he Oy:n Hek­tor-hinaa­jas­ta oli uuti­nen Raa­hen Seu­tu -leh­des­sä tiis­tai­na tou­ko­kuun 12 päi­vä­nä 1925 (N:o 51 — 1925).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Johan­na Jak­ku-Hii­va­la kun­nan­hal­li­tuk­seen

Mart­ti Kaar­teen siir­ty­mi­nen vasem­mis­to­lii­tos­ta vih­rei­den edus­ta­jak­si aiheut­taa muu­tok­sia Iin luot­ta­mus­pai­kois­sa. Kaar­teen tilal­le kun­nan­hal­li­tuk­seen nousee Johan­na Jak­­ku-Hii­­va­­la. Jak­­ku-Hii­­va­­lan tilal­le kun­nan­hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­ran­nan kou­lu lak­kau­te­taan

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti lak­kaut­taa Yli­ran­nan kou­lun 1.8. alkaen. Pää­tös syn­tyi val­tuus­tos­sa äänin 25–8, 1 tyh­jä ja 1 pois­sa. Sama val­tuus­to päät­ti jo vii­me mar­ras­kuus­sa olla myön­tä­mät­tä Yli­ran­nan kou­lu­kiin­teis­tön kor­jaa­mi­seen mää­rä­ra­haa ja aloit­taa kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin. Tuol­loin pää­tös syn­tyi val­tuus­tos­sa äänin 29–5, 1 tyh­jä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus