Ii

Lii­kun­ta­kes­kus Move uusiin tiloi­hin

Lii­kun­ta­kes­kus Move muut­taa enti­siin Fasa­din toi­mis­to­ti­loi­hin Iin Kar­pa­lo­tiel­le.– Uudet tilat ovat olleet suun­ni­tel­mis­sa jo pidem­pään. Tree­naa­jia on niin pal­jon, että nykyi­set tilat Lai­ta­ku­jal­la ovat käy­neet pie­nik­si, sanoo Moven yrit­tä­jä Pasi Outi­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alek­si Laa­jo­ki avaa kun­to­sa­lin Iihin

Urhei­lu­hie­ro­ja ja per­so­nal trai­ner Alek­si Laa­jo­ki avaa uuden kun­to­sa­lin koti­paik­ka­kun­nal­leen enti­siin Valin­ta­ta­lon tiloi­hin. – Tämä on ollut haa­vee­ni ja unel­ma­ni sii­tä saak­ka, kun pik­ku­poi­ka­na menin ensim­mäis­tä ker­taa salil­le, Laa­jo­ki ker­too.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuo­ret: Kausi hui­pen­tui EM-prons­siin

Oulu­lai­sen Nort­hern Light­sin junio­rien cheer­tans­si­jouk­kue, joka aiem­min kevääl­lä osal­lis­tui lajin MM-kisoi­hin Yhdys­val­lois­sa, päät­ti kau­ten­sa kesä­kuun lopus­sa Pie­ta­ris­sa jär­jes­tet­tyi­hin Euroo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kylä ennen ja nyt väri­tys­kir­ja­na

Olha­van van­ha kaup­pa ava­si kym­me­niä vuo­sia kiin­ni olleet oven­sa, kii­tos parin nai­sen hul­lun idean. Nyt se jat­kaa toi­min­taan­sa kun­nioi­tuk­ses­ta muis­to­ja ja koti­seu­tu­his­to­ria koh­taan. Täl­lä erää kaup­pa on auki vain tilauk­ses­ta, mut­ta se ei tar­koi­ta kaup­pa­museoin­nos­tuk­sen hii­pu­mis­ta. Uusin­ta uut­ta on ainut­ker­tai­nen ja tänä kesä­nä jul­kais­ta­va Väri­tä Olha­va ennen ja nyt -väri­tys­kir­ja.– Toi­nen esit­tää jotain höl­möä ja toi­nen innos­tuu mukaan, Muho­set luon­neh­ti­vat pie­ni pil­ke sil­mä­kul­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iiläi­nen rin­ta rot­tin­gil­la

Ylpeys omas­ta koti­paik­ka­kun­nas­ta nousi esil­le Iin koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­las­sa. Juh­la­pu­heen pitä­nyt vuo­den 2018 iiläi­nen, pit­san­lei­von­nan MM-mita­lis­ti Kat­ja Körk­kö ker­toi, että muu­ka­lai­se­na­kin Iihin muut­ta­nut on saa­nut läm­pi­män vas­taan­o­ton.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mari­ka Krohns ja Kyös­ti Kuja­la vauh­dis­sa Illis­sä

Per­jan­tai­na Illiin vael­ta­va kan­sa häm­mäs­te­li  äimän käke­nä P-vih­ko­saa­ren tie­noil­la. Saa­ren ran­noil­le oli ilmaan­tu­nut Trum­pin mal­li­sia aito­ja ja lisää pys­ty­tet­tiin. Illi­juok­su­jen kat­so­mos­sa ja kir­kon­pen­kil­lä kävi vil­kas pori­na ja spe­ku­laa­tiot, mis­tä on kysy­mys. Joku ihmet­te­li, ovat­ko mek­si­ko­lai­set tulos­sa Illin­juok­sui­hin ja Trump­pi mää­rän­nyt pis­tä­mään aijat etteen. Toi­nen eppäi­li, että kysees­sä on eräi­den sisuk­kai­den oulu­lais­par­la­men­taa­rik­ko­jen manöö­ve­ri vie­ras­la­jien tor­ju­mi­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kelk­kai­li­jat päris­te­li­vät vesil­le

Moot­to­rien ulvon­ta ja veden rois­ke täyt­ti­vät Vih­ko­saa­ren uima­ran­nan seu­dun ja Illin­su­van­non lau­an­tai­na, kun jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen ISK Waterc­ross -tapah­tu­ma pyö­räh­ti käyn­tiin. Iiseu­dun Kelk­kai­li­joi­den jär­jes­tä­mä moot­to­ri­kelk­ko­jen vesic­ross-kil­pai­lu näki ensim­mäi­sen ker­ran päi­vän­va­lon vuo­si sit­ten, ja sen sil­loi­nen suo­sio innos­ti jär­jes­tä­jät kehit­tä­mään tapah­tu­maa edel­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­mo­ni­kat soi­vat yllä­tys­kon­ser­teis­sa

Jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen Iin har­mo­nik­ka­viik­ko näkyi ja kuu­lui vii­me vii­kol­la muun muas­sa päi­vä­ko­deis­sa, pal­ve­lu­ta­lois­sa ja kau­pois­sa, mis­sä pide­tyis­sä yllä­tys­kon­ser­teis­sa har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jat pää­si­vät tai­to­jaan esittämään.Vuosi sit­ten pide­tyn ensim­mäi­sen har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jis­ta ei vie­lä pai­kal­li­sia löy­ty­nyt, mut­ta täl­lä ker­taa saa­tiin mukaan jo iiläi­siä­kin har­ras­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki kävi muka­vas­ti uis­ti­meen

Kun veto­uis­te­lu­kil­pai­lun osa­not­ta­jien veneet kaik­ko­si­vat Oijär­ven seläl­le lau­an­tai­aa­mu­na, oli ilma vie­lä syn­keän pil­vi­nen ja tuu­li­nen ja vet­tä­kin vih­moi. Kisan päät­tyes­sä ilta­päi­väl­lä oli sää­kin ehti­nyt muut­tua kau­niin aurin­koi­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus