Ii

Iin Vuo­den Yrit­tä­jä on Hius­huo­ne Lumo

Iin Yrit­tä­jät pal­kit­si vuo­si­ko­kouk­ses­saan Vuo­den Yrit­tä­jän, joka tänä vuon­na on kah­den nai­sen pyö­rit­tä­mä Hius­huo­ne Lumo. Äiti Mer­ja Pako­nen ja tytär San­na Pako­nen toi­mi­vat Iin kes­kus­tas­sa osoit­tees­sa Kirk­ko­tie 1, mis­sä kam­paa­mon tilat ovat olleet vuo­des­ta 2014. San­nan aloit­taes­sa yrit­tä­jä­nä vuon­na 2013 kam­paa­mo toi­mi vie­lä Kaup­pi­las­sa, mis­sä Mer­jan per­he tuol­loin myös asui.

Lue lisää

Finn­Pro­fi­les Oy juh­li sili­ko­ni­tuo­tan­non avajaisia

Finn­Pro­fi­les Oy:n sili­ko­ni­muot­ti­tuo­tan­to käyn­nis­tyi viral­li­ses­ti vii­me vii­kol­la, kun Mic­ro­po­lik­ses­sa sijait­se­vat tuo­tan­to­ti­lat vihit­tiin käyt­töön. Avauk­sen suo­rit­ti­vat Finn­Pro­fi­le­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Mäki-Lah­na ja Iin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen.

Lue lisää

Iin kun­nan sivis­tys- ja hyvin­voin­ti­joh­ta­jien valin­ta etenee

Sivis­tys­joh­ta­jan ja hyvin­voin­ti­joh­ta­jan haku­pro­ses­sit ovat Iis­sä eden­neet haas­tat­te­lu­vai­hee­seen. Sivis­tys­joh­ta­jan vir­kaa haki 16 hen­ki­löä, jois­ta kun­nan­hal­li­tuk­sen nimeä­mä työ­ryh­mä on haas­ta­tel­lut kolme.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun­kaa­ri muka­na tut­ki­mas­sa digi­taa­lis­ta hoi­to­rat­kai­sua – Lisää poti­lai­ta halu­taan mukaan

Oulun­kaa­ri on muka­na Sit­ran hank­kees­sa, jos­sa tut­ki­taan digi­taa­li­sen hoi­to­rat­kai­sun toi­mi­vuut­ta vere­no­hen­nus­lää­ke var­fa­rii­nia (Mare­van) käyt­tä­vil­lä poti­lail­la. Poti­laat mit­taa­vat itse INR-arvon ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Olha­vas­sa on saa­tu tar­peek­seen voimajohtohankkeista

Iin Yli-Olha­­vas­­sa ollaan tus­kas­tu­nei­ta alu­een voi­ma­joh­to­hank­keis­ta. Tuo­me­lan kylän alu­eel­la menee jo kak­si 400 kilo­vol­tin säh­kö­lin­jaa, kol­mat­ta raken­ne­taan ja nel­jän­nel­le haetaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elii­na Tas­ki­sen jäl­jet joh­ti­vat Iihin ja Petroskoihin

Tut­ki­ja Paa­vo Romp­pai­nen on teh­nyt sel­vi­tys­työ­tä, joka liit­tyy loik­ka­ri­de­sant­ti Mart­ti Kle­ment­tiin, joka on vuo­des­ta 1935 ollut Neu­vos­to­lii­ton kan­sa­lai­nen Kos­ti Iva­no­vitsh Vill­berg. Hänet on mai­nit­tu asia­kir­jois­sa iiläi­sen Elii­na tai Eli­na Tas­ki­sen puolisona. 


Iis­sä äänes­ti 15,1 pro­sent­tia äänioikeutetuista

Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­to­vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti nousi 15,1:een, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 6 048. Ennak­koon kävi äänes­tä­mäs­sä 58,3 pro­sent­tia äänes­tä­neis­tä. 16–17-vuotiaiden äänioi­keu­tet­tu­jen äänes­tys­pro­sent­ti oli 12,9, kun äänioi­keu­tet­tu­ja oli yhteen­sä 279. Kaik­ki­aan äänioi­keut­taan käyt­ti Iin seu­ra­kun­nas­sa 911 henkilöä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJoku Pai­kal­li­nen pala­si tans­si­maan Iihin

Rei­lu vuo­si sit­ten Iis­sä val­mis­te­lu­vai­hees­sa näh­ty nyky­tans­si­teos nimel­tä Joku Pai­kal­li­nen saa ensi-iltan­­sa lau­an­tai­na Iis­sä.  Esi­tyk­sen tuo Iihin Lon­don Con­tem­po­ra­ry Dance Schoolista.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus