Ii

Mam­mut­ti­työ­pa­jas­sa tapahtuu

Mam­mut­ti on suku­puut­toon kuol­lut mui­nai­nen eläin­la­ji. Se on myös tule­van naa­mio­teat­te­rie­si­tyk­sen hah­mo ja ins­pi­raa­tio. Mam­­mut­­ti-esi­­tys saa ensi-iltan­­sa Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­noil­la elokuussa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­si­tys­tu­ki edel­leen haettavissa

Vii­me vuo­den maa­lis­kuus­ta läh­tien on yksi­tyi­sil­lä met­sä­no­mis­ta­jil­la ollut mah­dol­li­suus hakea Suo­men met­sä­kes­kuk­sel­ta tukea eräi­den jou­toa­luei­den, kuten vil­je­ly­käy­tös­tä pois­tu­nei­den pel­to­jen tai käy­tös­tä pois­tu­nei­den tur­ve­tuo­tan­toa­luei­den, met­sit­tä­mi­seen. Met­si­tys­tuen tavoit­tee­na on hal­li­tus­oh­jel­maan poh­jau­tu­va tar­ve lisä­tä hii­li­nie­lu­ja ja ‑varas­to­ja sekä vähen­tää pääs­tö­jä. Tar­koi­tuk­se­na on myös met­sä­pin­ta-alan lisää­mi­nen luon­non moni­muo­toi­suut­ta heikentämättä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iijo­ki­suun kala­val­von­taa tehostetaan

Iijoel­la suo­ri­te­taan tehos­tet­tua kalas­tus­val­von­taa. Syy­nä on väi­te­tyt, osin tode­tut kalas­tus­rik­ko­muk­set. Yöai­kaan on tapah­tu­nut poik­ki­joen kalas­tus­ta, joki­suul­la on ver­ko­tet­tu kala­väy­läs­sä. Tämä on vas­toin kalas­tus­la­kia, on eri­tyi­sen tuo­mit­ta­vaa, joh­taa aina sak­koi­hin ja pyyn­nis­sä käy­tet­ty­jen verk­ko­jen tal­teen­ot­toon. Räi­keis­sä tapauk­sis­sa voi men­nä jopa kalas­tuk­ses­sa käy­tet­ty vene ja moot­to­ri. On ymmär­ret­tä­vä, että kyse on lain rikkomisesta. 

Joes­sa on olta­va aina 1/3 osaa vapaa­na. Jokia­lu­eel­la on pals­ta­pyyn­nit mitoi­tet­tu niin, että joes­ta 1/3 on vapaa­na. Joki­suun kala­väy­läl­lä verk­ko­jen pito on kiel­let­tyä. Kala­väy­lä on nyt mer­kit­ty poi­juin, kalas­ta­ja eivät enää voi vedo­ta tie­tä­mät­tö­myy­teen, mikä­li ryh­tyy lakia rikkomaan. 

Lue lisääJani Määt­tä murs­ka­si hölök­kä­ra­jan Illissä

Illin­juok­su­jen data siir­tyy aika­kir­joi­hin kuten tun­ne­taan perin­tei­ses­ti lyi­­jy­­ky­­nä-vih­­ko meto­dil­la. Se on var­ma eikä kaa­vu, kun Nöö­ti­kin istuu jak­ka­ral­la. Nyky­ai­ka­na tietoja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin Meri­seu­ras­sa puhal­le­taan yhtei­seen hiileen

Iin Meri­seu­ra ry juh­lis­ti 50. toi­min­ta­vuot­taan juh­la­lou­naal­la tuki­koh­das­saan Iin Röy­täs­sä lau­an­tai­na 18.6. 50-vuo­ti­aan venei­ly­seu­ran juh­laan oli saa­pu­nut noin 50 seu­ran jäsen­tä, joi­den jou­kos­sa oli jopa perus­ta­ja­jä­se­niä, kuten ensim­mäi­sen puheen­joh­ta­jan Pent­ti Meri­läi­sen les­ki Mart­ta Meri­läi­nen sekä Veli Aal­to.