Ii

Vesi kor­keal­la, mut­ta ei ennä­tys­lu­ke­mis­sa

Vaik­ka Oijär­ven veden­kor­keus ei ennus­tet­tui­hin ennä­tys­lu­ke­miin yltä­nyt­kään, oli­vat vene­sa­ta­man alue sekä jär­ven ympä­ris­tö ala­vim­mil­ta osil­taan laa­jal­ti veden val­las­sa lop­pu­vii­kol­la. Kor­keim­mil­laan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rajoi­tuk­sia pure­taan, mut­ta koro­naa ei ole selä­tet­ty – Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sia teh­ty aiem­paa vähem­män

Koro­na­vi­ruk­sen takia ase­tet­tu­ja rajoi­tuk­sia pure­taan osit­tain, mut­ta voi­mas­sa ole­via rajoi­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va. Oulun­kaa­ren joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen muis­tut­taa, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Käve­ly sujui reip­paas­ti

Iiläis­nuo­ret toteut­ti­vat lau­an­tai­na aikeen­sa kävel­lä Iis­tä Ouluun. 14–15-vuotiaat Art­tu Top­pi­nen, Vil­jo Lohi, Ruut Vähä, Julius Lohi, Ukko Puhak­ka ja Kaa­po.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan talous tule­van vaa­li­kau­den suu­rin haas­te

Puo­lu­eet ovat aloit­ta­neet ehdo­kas­han­kin­tan­sa vajaan vuo­den kulut­tua käy­tä­viin kun­ta­vaa­lei­hin. Koro­nan takia monen puo­lu­een vaa­li­val­mis­te­lut ovat jäis­sä, mut­ta tule­van kau­den tavoit­tei­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ris­ki­ryh­mä­läis­ten ulkoi­lu suo­ta­vaa

Karan­tee­nis­sa koro­nan takia elä­vien hen­ki­nen kuor­mi­tus on kas­va­nut niin, että rajoi­tuk­sia hei­dän suh­teen­sa ollaan hie­man höl­len­tä­mäs­sä. – Meil­le on tul­lut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus