Ii

Iin vesi­joh­to­ver­kos­ton huuh­te­lua jat­ke­taan

Puh­dis­tus­työt jat­ku­vat Iin vesi­joh­to­ver­kos­tos­sa edel­leen.– Huuh­te­lua on pää­tet­ty jat­kaa sekä Rito­kan­kaan vede­not­ta­mol­la että vesi­joh­to­ver­kos­tos­sa, ker­too Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­ta­ja Pek­ka Paa­so.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry:n luot­ta­mus­hen­ki­lös­tö jär­jes­täy­tyi sekä nimit­ti joh­don

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Pudas­jär­ven, Tai­val­kos­ken ja Kuusa­mon val­tuu­te­tut päät­ti­vät 28.9.2018, että Koil­lis­maal­la on vain yksi met­sän­hoi­to­yh­dis­tys vuo­den 2019 alus­ta lukien. Yhdis­tyk­sen nimek­si pää­tet­tiin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry, joka toi­mia­lue muo­dos­tuu Kuusa­mon ja Pudas­jär­ven kau­pun­gin, Tai­val­kos­ken kun­nan sekä Iin kun­nan Kui­va­nie­men ja Oijär­ven kylien alueis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iijoen uiton päät­ty­mi­ses­tä 30 vuot­ta

Iijoen uiton päät­ty­mi­ses­tä on 30 vuot­ta. Ran­ta­poh­ja uuti­soi 27.9.1988, kuin­ka edel­lis­päi­vä­nä kesän uitot oli uitet­tu, eikä seu­raa­vas­ta ollut tie­toa. Jutus­sa tode­taan, että uit­to on ollut mer­kit­tä­vä kesä­työ­paik­ka ja monel­le ainoa työ­paik­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii lin­ja­si maa­po­li­tiik­kan­sa

Iin kun­ta on lin­jan­nut kun­nan maan­han­kin­taan ja kaa­vo­jen toteut­ta­mi­seen liit­ty­vät tavoit­teet ja toi­men­pi­teet, joil­la luo­daan edel­ly­tyk­set kun­nan kehit­ty­mi­sel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kol­men pol­ven päi­vä

Kol­men pol­ven ker­ho Jak­ku­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ker­ho­huo­nees­sa tiis­tai­na oli yksi Iin van­hus­ten­vii­kon tapah­tu­mis­ta. Iin seu­ra­kun­ta on jär­jes­tä­nyt ker­hoa ker­ran kuu­kau­des­sa vii­me kevääs­tä, eli osa­kun­ta­lii­tok­ses­ta läh­tien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Laa­jo­ki ylit­ti tavoit­teen­sa

Kehon­ra­ken­ta­ja Alek­si Laa­joen kil­pai­lu­kausi meni yli odo­tus­ten. Hän sai hope­aa Man­se Muscle -kil­pai­luis­ta Tam­pe­reel­ta, prons­sia Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tyis­tä SM-kisois­ta ja kul­taa Olym­pia Ama­teur San Mari­no 2018 -kisois­ta Ita­lias­ta.– Pää­sin yli tavoit­tee­ni, joten ei voi olla muu­ta kuin erit­täin tyy­ty­väi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vii­mein aika juh­lia kou­lun val­mis­tu­mis­ta

Vuo­sien tila­päis­jär­jes­te­ly­jen jäl­keen Iin Hami­nan kou­lul­la saa­tiin lau­an­tai­na viet­tää vih­kiäis­juh­laa. Kou­lua on uusit­tu vai­heit­tain. Ensi teh­tiin uudis­ra­ken­nus, sit­ten perus­kor­jat­tiin van­hem­pi osa ja vii­mei­se­nä teh­tiin kou­lun piha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iloi­nen yrit­tä­jä elää tätä päi­vää

Suo­men kol­man­nek­si iloi­sim­mak­si yrit­tä­jäk­si Ilma­ri­sen kil­pai­lus­sa äänes­tet­ty iiläi­nen Riik­ka Lii­ka­vai­nio on hie­man häm­men­ty­nyt saa­mas­taan huo­mios­ta.– Täs­sä on ollut pari viik­koa mel­kois­ta näky­vyyt­tä, jon­ka myö­tä on tul­lut uusia asiak­kai­ta­kin. Tyy­ty­väi­nen pitää olla, vaik­ka en ole tot­tu­nut ole­maan esil­lä. Oli­han tämä mah­ta­va jut­tu, Lii­ka­vai­nio sanoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sä­tai­to­kil­pai­lus­ta hae­taan oppia

Monet met­sä­no­mis­ta­jat hake­vat met­sä­tai­to­kil­pai­luis­ta oppia ja koke­mus­ta omien met­sien­sä arvioi­mi­seen. Näin tekee muun muas­sa yli­kii­min­ki­läi­nen Mer­ja Met­to­vaa­ra.– Kil­pai­luis­sa pys­tyy kehit­tä­mään sil­mää met­sän arvioi­mi­seen ja saa oppia met­sän hoi­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Olha­va juh­li kou­lun mer­ki­tys­tä

Iin Olha­vas­sa juh­lit­tiin lau­an­tai­na kylä­kou­lun 125-vuo­­tis­­ta ole­mas­sao­loa ja kou­lu­tus­ta. Juh­laan kun­nan ter­veh­dyk­sen tuo­nut kun­nan­joh­ta­jan Ari Ala­tos­sa­va muis­tut­ti, että kai­kil­le lap­sil­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus