Ii

Kun­nan­hal­li­tus valit­si tek­ni­sen johtajan

Jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä avoi­mek­si julis­te­tun Iin kun­nan tek­ni­sen joh­ta­jan viran hakuai­kaa jat­ket­tiin kah­teen ottee­seen hel­mi­kuun lop­puun saak­ka. Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä teh­tä­vää haki kaik­ki­aan 22 hen­ki­löä, joi­den kes­kuu­des­ta haas­tat­te­luun kut­sut­tiin neljä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­ta­lous­tuet ovat tiloil­le eli­neh­to, niil­lä tur­va­taan ja kehi­te­tään koti­mais­ta ruuantuotantoa

Ruo­ka­vi­ras­to on jul­kais­sut vuon­na 2020 mak­se­tut maa­ta­lous­tuet. Tukia mak­set­tiin Suo­mes­sa kaik­ki­aan rei­lut kak­si mil­jar­dia euroa, jois­ta noin 1,74 mil­jar­dia oli vil­je­li­jä­tu­kia. Maa­ta­lous­tuis­ta noin 40 pro­sent­tia on EU-rahoi­tus­ta. Suu­rin osa tuen­saa­jis­ta on maa­ti­lo­ja, mut­ta jou­kos­sa on myös mui­den alo­jen yri­tyk­siä, yhdis­tyk­siä ja oppilaitoksia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vasem­mis­to ja vih­reät koh­ti vaaleja

Iin vii­mei­ses­sä vaa­li-live­lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­tiin vasem­mis­to­lii­ton kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des­tä ja vih­rei­den kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­meä. Hei­tä haas­tat­te­li kir­jas­ton­joh­ta­ja Min­na Halo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin Osuus­kau­pan lei­pu­ri ja Argen­tii­nan pai­ni­mes­ta­ri Evald Kallas

Monis­ta Ran­ta­poh­jaan kir­joit­ta­mis­ta­ni hen­ki­löis­tä sai­si koh­tuu­del­la romaa­nin. Evald Kal­las oli­si keu­la­pääs­sä. Hänen elä­män­sä kul­ki Viron Kures­saa­res­ta Sipe­rian ja Suo­men kaut­ta toi­sel­le puo­lel­le maa­pal­loa ja takaisin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Enin­tään kuu­den hen­ki­lön kokoon­tu­mi­nen sal­lit­tua. Rajoi­tuk­set jat­ku­vat 25.4. saakka

Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa nykyi­siä yleis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tuk­sia Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­tien alu­eel­la sekä Kai­nuus­sa 1.4.–25.4. Tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la on kiel­let­ty kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja…Hyvin­voin­ti­huo­ne koko­aa alan yrittäjiä

Iihin on avat­tu hyvin­voin­ti­huo­ne Iisii, jos­ta alan yrit­tä­jät voi­vat vuo­kra­ta huo­neen vaik­ka päi­väk­si ker­ral­laan. Uuden idean toteut­ta­ja on iiläi­nen lii­kun­ta­neu­vo­ja Satu Kais­to, joka perus­ti pari vuot­ta sit­ten Satun val­men­nus ja lii­kun­ta­pal­ve­lut ‑yri­tyk­sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin pap­pi­la ins­pi­roi tila­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Eloa

Iis­sä lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa asu­nut tila­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Elo suun­nit­te­lee remont­te­ja julk­kis­ten kotei­hin discovery+-palvelussa meneil­lään ole­vas­sa Super­täh­tien yllä­tys­re­mon­tit Suo­mi ‑ohjel­mas­sa. Sar­jas­sa Anna Puu, Han­ne­le Lau­ri, Mikael Gabriel, Kai­sa Mäkä­räi­nen, Min­na Parik­ka, Arman Alizad, Niklas Hag­man ja Hjal­lis Har­ki­mo kiit­tä­vät heil­le tär­kei­tä ihmi­siä teke­mäl­lä heil­le remont­tia. Lau­ra Elo pereh­tyy näi­den yllä­tet­tä­vien hen­ki­löi­den per­soo­naan ja suun­nit­te­lee koh­tei­siin sopi­vat asuk­kai­den tyy­li­set remon­tit. Hän on myös muka­na toteut­ta­mas­sa remont­te­ja yhdes­sä julk­kis­ten, ohjel­man juon­ta­ja Juk­ka Hildé­nin ja remont­ti­mes­ta­ri Jonas Hele­niuk­sen kans­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kala­ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa etsi­tään rat­kai­sua Iijoen kes­tä­vään käyttöön

Merel­tä Kuusa­moon ulot­tu­val­le Iijoen kala­ta­lous­a­lu­eel­le ollaan val­mis­te­le­mas­sa käyt­tö- ja hoi­to­suun­ni­tel­maa vuo­sil­le 2021–2029. Suun­ni­tel­man tavoit­tee­na on jär­jes­tää jokia­lu­een kala­va­ro­jen ja kes­tä­vä käyt­tö perus­tuen par­haa­seen käy­tet­tä­vis­sä ole­vaan tietoon.