Ii

Loh­tu­hui­ve­ja ja yhteis­vas­tuu­la­pa­sia – Kui­va­nie­men käsi­työ­va­paa­eh­toi­set ilah­dut­ta­vat käsitöillä

Kui­va­nie­men kap­pe­li­seu­ra­kun­nan käsi­työ­va­paa­eh­toi­set neu­loi­vat vii­me vuon­na kym­me­niä loh­tu­hui­ve­ja jaet­ta­vak­si loh­du­tuk­sek­si sureville. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iis­sä hiih­to­kou­lu toteu­te­taan omatoimisesti

Koro­na­ra­joi­tus­ten takia peruun­tu­nut Iin Hiih­to­seu­ran hiih­to­kou­lu toteu­te­taan niin sano­tus­ti etä­hiih­to­kou­lu­na. Hiih­to­kou­lua var­ten on Illin­saa­ren 1 kilo­met­rin rei­til­le ja sta­dio­nil­le teh­ty rata, jota voi käy­dä kier­tä­mäs­sä yksin tai per­heen kans­sa. Tai­to­ra­ta on kaik­kien hiih­tä­jien vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä maa­nan­tai­sin kel­lo 17–20. Pak­kas­ra­ja on ‑15 astetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tilaon­gel­mis­ta huo­li­mat­ta Oulun polii­si­lai­tok­sel­la menee hyvin, sanoo uusi polii­si­pääl­lik­kö Mika Hei­ni­lä – Lisä­vah­vis­tus­ta har­vaan asu­tul­le alu­eel­le, lähi­po­lii­si­toi­min­taa ja polkupyöräpoliiseja

Oulun ja Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mien sisäil­maon­gel­mis­ta joh­tu­vat toi­mi­ti­laon­gel­mat oli­vat Mika Hei­ni­läl­lä hyvin tie­dos­sa, kun hän aloit­ti Oulun polii­si­lai­tok­sen polii­si­pääl­lik­kö­nä elo­kuus­sa. Hän oli viras­sa ensin kol­men kuu­kau­den sijai­suu­den, jon­ka jäl­keen hänet valit­tiin mar­ras­kuun alus­ta vii­den vuo­den mää­rä­ai­kai­seen virkaan. 


Yli­kii­min­gin hyvät luis­te­lu­jäät syn­ty­vät pit­käl­lä kokemuksella

Yli­kii­min­ki­läi­nen ura­koit­si­ja Pek­ka Inka­la on hoi­ta­nut työ­mie­hi­neen Yli­kii­min­gin kent­tien jää­dy­tyk­sen jo 15 vuo­den ajan. Nykyi­sin jää­dy­tys sujuu, ja kir­kon­ky­län ja Vesa­lan ken­tät pysy­vät hel­pos­ti kun­nos­sa läpi tal­ven. Aiem­min urak­ka oli pal­jon haas­ta­vam­pi, sil­lä kent­tiä oli ympä­ri Yli­kii­min­kiä ja väli­mat­ko­jen aja­mi­nen trak­to­ril­la hauk­ka­si suu­ren osan päivästä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilmas­to­lu­ku­pii­rit alka­vat Iin kirjastossa

Iin kir­jas­tos­sa alkaa hel­mi­kuus­sa kai­kil­le avoin ilmas­to­lu­ku­pii­ri, jos­sa lue­taan ilmas­to- ja luon­to­tee­mais­ta kir­jal­li­suut­ta. Ilmas­to­lu­ku­pii­ri tar­jo­aa ihmi­sil­le tilan, jos­sa voi poh­tia esi­mer­kik­si, miten eri­lais­ten ympä­ris­tö­krii­sien kans­sa ele­tään, tai miten kir­jal­li­suus voi aut­taa näi­den tee­mo­jen käsit­te­le­mis­tä esi­mer­kik­si las­ten ja nuor­ten kans­sa. Luku­pii­ris­sä lue­taan proo­saa ja tietokirjallisuutta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa junan alle Iis­sä – Toi­nen kuo­li lin­tua pelas­ta­neen vetu­rin­kul­jet­ta­jan autoon

Kak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa kah­den eri junan alle Iis­sä. Meri­kot­kat oli­vat syö­mäs­sä radan vie­rel­lä ollei­ta junaan aiem­min tör­män­nei­tä poroja.

Ensim­mäi­nen meri­kot­kis­ta jäi tava­ra­ju­nan alle maa­nan­tai­na 28.12.

– Radan var­res­sa Iin ja Olha­van puo­li­vä­lis­sä oli junan alle jää­nei­tä poro­ja, joi­den kim­pus­sa muut­kin vetu­rin­kul­jet­ta­jat oli­vat jo näh­neet kot­kia ja korp­pe­ja. Näin kot­kan läh­te­vän len­toon radal­ta ja se len­si suo­raan vetu­rin tuu­li­la­siin, ker­too iiläi­nen vetu­rin­kul­jet­ta­ja, joka halu­aa pysyä nimettömänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eri­koi­nen Iin vuo­den 2020 nuo­ren yrit­tä­jän valinta

Iin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen nok­ka­mie­het päät­ti­vät vali­ta vuo­den 2020 Iin nuo­ren yrit­tä­jän pal­kin­non saa­jak­si yrit­tä­jän, joka oli jo vii­me syys­kuus­sa ilmoit­ta­nut lopet­ta­van­sa yri­tys­toi­min­nan. Tämä yrit­tä­jä oli­si kyl­lä ansain­nut pal­kin­non, jos hän oli­si toi­min­taan­sa jat­ka­nut, mut­ta lopet­ta­nut mikä lopet­ta­nut. Täs­tä­kö nuo­ri yrit­tä­jä palkitaan?


Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu alkaa maaliskuussa

Oulun seu­dul­la alkaa maa­lis­kuun alus­sa työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu. Sen tavoit­tee­na on edis­tää työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mis­tä sekä kou­lu­tuk­seen ja pal­ve­lui­hin ohjau­tu­mis­ta nykyis­tä tehok­kaam­min ja luo­da uusia rat­kai­su­ja osaa­van työ­voi­man saatavuuteen.