Ii

Sam­mut­ti­mia tar­kas­tet­tiin ja kah­vit maistuivat

Vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na aste­li yksi jos toi­nen­kin käsi­sam­mu­tin­ta kan­nis­ke­le­va ihmi­nen Iin S‑marketin park­ki­pai­kal­la suun­ta­naan Tem­rex-logol­la varus­tet­tu ajo­neu­vo, jon­ka uume­nis­sa Jes­se Kok­ko pyö­rit­te­li tot­tu­nein ottein käsi­sam­mut­ti­mia. Tar­kas­tus sujui ket­te­räs­ti, ja sit­ten saat­toi­vat­kin omis­ta­jat jo siir­tyä naut­ti­maan täy­te­kak­ku­kah­via sekä osal­lis­tu­maan arvon­taan, jon­ka seu­rauk­se­na – mikä­li onni oikein pot­kai­see – saat­taa kesän mit­taan pää­tyä jopa kuu­mail­ma­pal­lo­kyy­dil­lä korkeuksiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Juu­ret löy­tyi­vät Iin Pirttitörmältä

Ame­ri­kan Ten­nes­sees­sä asu­vat Andrew Davis ja tyt­tä­ren­sä Meg­han löy­si­vät Ance­­stry-verk­­ko­­pal­­ve­­lun kaut­ta yhtey­den Suo­mes­sa asu­viin suku­lai­siin­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Löy­tö kiinnosti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nelos­tien tavoi­te­ti­la ei vakuu­ta kuntalaisia

Kui­va­nie­men Kie­va­ris­ta oli­vat istu­ma­pai­kat lop­pua, kun siel­lä jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kol­la ylei­sö­ti­lai­suus suun­ni­tel­mis­ta nelos­tien kehit­tä­mi­sek­si. Pai­kal­la suun­ni­tel­mia esit­te­le­mäs­sä oli väkeä Iin kun­nal­ta, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sel­ta sekä Des­tial­ta, joka toi­mii hank­kees­sa kon­sult­ti­na. Ylei­sön jou­kos­sa istui eni­ten kui­va­nie­me­läi­siä, mut­ta pai­kal­le oltiin saa­vut­tu myös muun muas­sa Olhavasta.

Lue lisää

Ilmas­toA­ree­na ilta­nuo­tiol­la etsii yhteistyökumppaneita

Ilmas­to­fes­ti­vaa­li Ilmas­toA­ree­na jär­jes­te­tään tänä kesä­nä totut­tua pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Ilmas­toA­ree­na ilta­nuo­tiol­la ‑tapah­tu­maa vie­te­tään vajaan vuo­ro­kau­den mit­tai­se­na 25.–26. elo­kuu­ta, ja se lin­ki­te­tään Nuku yö ulko­na ‑tapah­tu­maan ja Suo­men luon­non päi­vään. Tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii Kar­hun leirikeskus.

Lue lisää

Iis­sä käyn­nis­ty­vät Teatteriviikot

Iis­sä toi­mi­van Tai­to­ta­lo ry:n jär­jes­tä­mät Teat­te­ri­vii­kot käyn­nis­ty­vät huo­men­na kes­ki­viik­ko­na. Ensim­mäis­tä ker­taa yhdis­tyk­sen toi­min­nan aika­na jär­jes­tet­tä­vät teat­te­ri­vii­kot pitä­vät sisäl­lään ohjel­maa moni­puo­li­ses­ti kon­ser­teis­ta näy­tel­miin ja tai­kae­si­tyk­siin. Teat­te­ri­ti­loi­na toi­mii Tai­to­ta­lon Lato­teat­te­ri, joka on enti­nen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lo osoit­tees­sa Seu­ra­ku­ja 8. Lato­teat­te­ria on kun­nos­tet­tu vapaa­eh­tois­voi­min ja yksi­tyi­sel­lä rahoituksella.


Pori­na­pii­ris­sä muis­tel­tiin sodis­sa kaatuneita

Kun Olha­van kylä­tu­van oven avaa, kuu­luu sisäl­tä tau­koa­ma­ton puheen­so­ri­na ja nenään kii­rii kah­vin tuok­su. On help­po arva­ta, että kylän pori­na­pii­ri on kokoon­tu­nut. Vaik­ka pori­na­pii­rin kävi­jä­kun­ta on vuo­sien saa­tos­sa jo osin vaih­tu­nut, on uusia­kin kävi­jöi­tä pir­te­ään poruk­kaan ilmaan­tu­nut. Myös kokoon­tu­mis­ten tar­joi­luis­ta huo­leh­ti­va kol­mik­ko on uusiu­tu­nut, ja nykyi­sin keit­tiön puo­lel­la tou­hua­vat Eija Kale­va, Irma Kemp­pai­nen ja Rai­ja Lah­den­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJousiam­pu­jat saa­vat har­joi­tus­ti­lat Val­ta­rin koululle

Iin Met­säs­ty­syh­dis­tyk­seen pari kuu­kaut­ta sit­ten perus­tet­tu jousiam­mun­ta­jaos­to sai Iin kun­nal­ta osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin tuke­na 7 000 euroa, mikä mah­dol­lis­taa jousiam­mun­nan har­joi­tus­ra­dan raken­ta­mi­sen. Alus­sa poh­di­tut­ta­nut sopi­vien tilo­jen löy­tä­mi­nen­kin sel­vi­si samal­la, kun Val­ta­rin kou­lun lii­kun­ta­sa­li osoit­tau­tui raa­meil­taan har­joi­tus­ra­dal­le sopivaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rota­ril­le mer­kit­tä­vä huomionosoitus

Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bin pre­si­dent­ti Ismo Piri sai yli puo­let Suo­mea kat­ta­van Rota­ry­pii­ri 1385:n pii­ri­kon­fe­rens­sis­sa Rova­nie­mel­lä mer­kit­tä­vän huo­mio­no­soi­tuk­sen, PHF-mita­lin safii­ril­la. Pii­rin kuver­nöö­ri Arja Saa­ren­to perus­te­li mita­lin myön­tä­mis­tä muun muas­sa totea­mal­la Pirin ole­van hyvä ver­kos­toi­tu­ja, joka on jär­jes­tä­nyt klu­bin kokouk­siin upei­ta esi­tel­män­pi­tä­jiä sekä jaka­nut tie­toa esi­tel­mis­tä laa­jem­mal­ti­kin rota­rien keskuuteen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­teen verk­ko­ky­se­ly sote-pal­ve­luis­ta on kerän­nyt run­saas­ti vastauksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue eli Poh­de kerää par­hail­laan mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­taan, jos­sa käsi­tel­lään sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­tä ja mää­rää. Asuk­kail­le suun­nat­tu verk­ko­ky­se­ly on auki 17.5. saak­ka osoit­tees­sa https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus/