Ii

Yrit­tä­jiä poh­di­tut­ta­vat monet haas­teet

Iin Mic­ro­po­lis ja Iin Yrit­tä­jät jär­jes­tä­vät kulu­van vuo­den aika­na nel­jä yrit­tä­jil­le suun­nat­tua aamu­pa­la­ti­lai­suut­ta, jois­sa kes­kus­tel­laan yrit­tä­jiä poh­di­tut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä, ver­kos­toi­du­taan sekä saa­daan tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­kul­je­tuk­set, tapah­tu­mat ja kiin­teis­töt tar­kas­te­luun – Ehdo­tuk­sia Iin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan

Iin lau­ta- ja joh­to­kun­nat ovat teh­neet esi­tyk­sen­sä kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan. Iin kun­nan talous­ar­vio on kulu­val­le vuo­del­le noin nel­jä mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Tämän takia kun­nas­sa toteu­te­taan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma. Tavoit­tee­na on etsiä lii­ke­lai­tok­sis­sa ja hal­lin­to­kun­nis­sa meno­jen leik­kauk­sia ja tulo­jen lisäyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Elo­ku­va: Ris­to Räp­pää­jän uudet täh­det ystä­vys­tyi­vät kuvauk­sis­sa

Sinik­ka ja Tii­na Nopo­lan rakas­tet­tui­hin Ris­to Räp­pää­jä -kir­joi­hin perus­tu­via las­te­ne­lo­ku­via on näh­ty vuo­des­ta 2008 läh­tien jo kuusi kap­pa­let­ta. Suu­ren suo­sion saa­vut­ta­neis­sa elo­ku­vis­sa on pää­roo­leis­sa näh­ty perä­ti nel­jä eri mie­hi­tys­tä vuo­si­na 2008–2016. Timo Koi­vusa­lon Ris­to Räp­pää­jä -tri­lo­gian pää­tyt­tyä 2016 on sar­ja jäl­leen saa­nut uudet kas­vot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jak­ku­ky­lää kehi­te­tään maa­lais­mai­se­maa kun­nioit­taen

Iin Jak­ku­ky­lään kaa­voi­te­taan uusia raken­nus­paik­ko­ja maa­kun­nal­li­ses­ti arvo­kas­ta mai­se­ma-aluet­ta kun­nioit­taen. – Iijo­ki­var­ren kult­tuu­ri­mai­se­ma pel­toi­neen Iijoen molem­min puo­lin on luo­ki­tel­tu maa­kun­nal­li­ses­ti arvok­kaak­si alu­eek­si, joka on huo­mioi­ta­va kaa­vaa laa­dit­taes­sa, tote­si kaa­va­kon­sult­ti Mer­ja Iste­ri kaa­vaa laa­ti­vas­ta Ram­bol­lis­ta esi­tel­les­sään kaa­vaa kylä­läi­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hal­meel­le ja Jäp­pi­sel­le SM-kul­taa hiih­to­suun­nis­tuk­ses­ta

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen pit­kän mat­kan Suo­men mes­ta­ruuk­sis­ta kisat­tiin Pel­los­sa Rita­val­kean hiih­to­kes­kuk­sen lähi­maas­tois­sa vii­me lau­an­tai­na. Maas­to oli vaih­te­le­vaa tor­nion­laak­so­lais­ta vaa­ra­maas­toa. Lapin Lumi­ras­tien yhtey­des­sä käy­ty kisa sai eri­koi­sen piir­teen, sil­lä sakea lumi­sa­de teki ras­teil­le nopeim­pien reit­tien sel­vit­tä­mi­ses­tä entis­tä­kin haas­teel­li­sem­paa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mic­he­lin-ukko uusia muu­me­ja tutum­pi Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­sas­sa lii­kut­tiin vii­me ker­ral­la mm. teo­lo­gian ja kal­jan maa­il­mas­sa. Pin­no­ja riit­ti jouk­kueil­le molem­mis­ta aiheis­ta, mut­ta uudet muu­mit oli­vat jää­neet näke­mät­tä. Dinglet oli­vat niin lie­keis­sä, että Raan­lun­ti kat­te­li jo vesiäm­pä­riä. Kol­mo­sia tuli toki vain Mic­he­lin-ukon alku­pe­räs­tä ja Cot­ham Cityn kuvaus­pai­kas­ta, mut­ta ykkö­siä ja kak­ko­sia ihan sol­ke­naan. Kal­ja­ky­sy­myk­siin riit­ti asian­tun­te­mus­ta sii­nä kuin Moo­sek­sen kir­joi­hin. Kes­ki­kas­ti oli tasai­nen. Kaik­ki kol­me jouk­kuet­ta oli­vat katel­leet vää­riä TV-sar­jo­ja. Biben­du­mis­ta kai­kil­le kol­mo­nen ja Roy­al We’lle vie­lä vih­jees­tä, joil­la kruu­nu­kork­ki­kin pakal­lis­tui oikeal­le vuo­si­sa­dal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ajas­ta aikaan pel­kis­tet­tyä skan­di­naa­vis­ta

Päi­vi ja Mark­ku Kau­kua heit­ti­vät jos­kus ilmoil­le idean hir­si­ta­los­ta, johon he muut­tai­si­vat sii­nä vai­hees­sa, kun lap­set ovat läh­te­neet kotoa. Se ei ollut pak­ko­miel­le, mut­ta yhtei­nen mie­li­te­ko, joka pani paris­kun­nan aina sil­loin täl­löin aje­le­maan esit­te­lyi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilmas­toA­ree­na tar­vit­see kun­ta­lai­sia tuek­seen

Elo­kuun lopul­la 23. — 24.8. jär­jes­tet­tä­vän Ilmas­toA­ree­na -tapah­tu­man kun­ta­lai­sil­le suun­nat­tu tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pidet­tiin tiis­tai-ilta­na Iin työ­väen­ta­lol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kat­ja Körk­kö lei­poi MM-hopean ja prons­sin – Tuhan­nen pit­san juh­lat tulos­sa

Iiläi­nen Kat­ja Körk­kö sai hope­aa ja prons­sia World pizza games -kisois­ta Las Vega­sis­ta. Hope­aa tuli lajis­ta, jos­sa mita­taan aikaa vii­den pit­sa­poh­jan lei­po­mi­ses­sa. Prons­sia tuli triath­lo­nis­sa, jos­sa lei­vo­taan pit­sa­poh­jia ja koo­taan pit­sa­laa­ti­koi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus