Ii

Kuusa­mon­tie jää­mäs­sä jäl­leen rahoi­tuk­sen ulko­puo­lel­le – Väy­lä­vi­ras­ton ehdo­tus inves­toin­neis­ta jät­tää huo­miot­ta poh­joi­sen koh­teet, myös Val­ta­tie 4:n ja pää­ra­dan kehittämisen

Väy­lä­vi­ras­ton inves­toin­tioh­jel­mas­sa vuo­sil­le 2021–2029 poh­joi­sen Suo­men koh­teet ovat jää­mäs­sä koko­naan vail­le huo­mio­ta. Oulun kau­pun­ki­seu­dun kun­nat antoi­vat yhtei­sen erit­täin kriit­ti­sen lausun­non suun­ni­tel­mis­ta. Lausun­nos­saan kun­nat nos­ti­vat esil­le Limin­ka-Oulu kak­sois­rai­teen toteut­ta­mi­sen sekä Oulun ase­man ja rata­pi­han kehit­tä­mi­sen ja Val­ta­tien 4:n kehit­tä­mi­sen Poh­jois-Suo­men osalta.

Lue lisää

Esko Tavia, Jari-Juk­ka Joke­la ja Soin­tu Vei­vo Oulun­kaa­ren puheenjohtajat

Oulun­kaa­ren tuo­re yhty­mä­val­tuus­to valit­si puheen­joh­ta­jak­seen simo­lai­sen Esko Tavian. Ensim­mäi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin pudas­jär­ve­läi­nen Kai­sa Niva­la ja toi­sek­si vara­pu­heen­joh­ta­jak­si vaa­la­lai­nen Rei­jo Virkkunen.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Illin­juok­sut 2021: Matias Tii­ro ja Mari Pata­nen alle hölök­kä­ra­jan Illissä

Kesän vii­mei­nen illin­juok­su­kuu alkoi var­sin koleis­sa mer­keis­sä. Yksi jos toi­nen oli lisän­ny tamp­pa­housu­ja ja flee­se­jä ylleen ja sil­ti oli hiu­kan nis­kat kyy­ry­sä. Kir­kon­pen­kin väki oli pukeu­tu­nut koo­din mukaan. Kes­kel­lä istui­vat Matit kuin tatit. Trio sii­nä oli: von Back­man, Tii­ro ja Jär­ven­pää. Vie­res­sä Rekis­te­röi­ty­mä­tön, Kam­su­lan Leke ja Holm­ström hauvatta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jen­ni Räi­nä ehdol­la Bot­nia-pal­kin­non saajaksi

Iis­tä läh­töi­sin ole­va tie­to­kir­jai­li­ja, toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja Jen­ni Räi­nä on ehdol­la Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­non saa­jak­si teok­sel­laan Kul­ki­jat – Nai­sia met­sis­sä, soil­la ja tuntureilla. 


Lähi­ruo­ka­vii­kol­la nau­ti­taan lähia­lu­een herkkuja

Lähi­ruo­ka­vii­kon ja ‑päi­vän tavoit­tee­na on tuo­da esil­le lähia­lu­eel­la tuo­tet­tu­ja elin­tar­vik­kei­ta ja alku­tuo­tan­nos­ta saa­ta­via raa­ka-ainei­ta. Suo­ma­lai­sen ruo­an päi­vää vie­te­tään kol­mat­ta ker­taa lau­an­tai­na 4. syys­kuu­ta. Sen kun­niak­si 28 eri ruo­ka­pal­ve­lu­yk­sik­köä Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­jo­aa ate­rioil­laan per­jan­tai­na 3. syys­kuu­ta koti­mai­sis­ta ja poh­jois­poh­ja­lai­sis­ta raa­ka-aineis­ta val­mis­tet­tua lähi­ruo­kaa. Lähi­ruo­ka­päi­vän koor­di­noi­ja­na toi­mii Oulun maa- ja kotitalousnaiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­si­tuk­set pide­tään ennal­laan, suo­si­tel­tu roko­te­vä­li lyhe­nee kah­dek­saan viikkoon

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä ei lin­jan­nut tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan muu­tok­sia alu­eel­la voi­mas­sa ole­viin suo­si­tuk­siin. Koro­nae­pi­de­mia on alu­eel­la yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta tar­tun­to­jen määrä…