Ii

Haus­kat Hou­roo­tit Iis­sä

San­ni Ala­raa­sak­ka ja Neea Mer­ta­la miek­kai­li­vat vauh­dik­kaas­ti pui­sil­la mie­koil­la reip­paas­sa vesi­sa­tees­sa Yli­ran­nal­la vii­me tors­tai­na.– Tämä on haus­kaa. Miek­kai­lu on paras­ta tääl­lä, tytöt ker­toi­vat.

Lue lisää

Iin visai­li­jat tun­si­vat Ope­lin perus­ta­jan Timo T.A. Mik­ko­sen etu­ni­miä parem­min

Iin Järk­kä­vi­san kyse­li­jä tin­ka­si täl­lä ker­taa run­saas­ti kult­tuu­ri­ky­sy­myk­siä. Valis­tu­neet vas­taa­jat oli­vat kovin kult­tuu­ri­tie­toi­sia ja pin­no­ja ropi­si tasai­sen tah­tiin. Itä­maat Saa­ris­tos­sa oli­vat latau­tu­neet vih­jei­siin, jois­ta molem­mis­ta kol­mo­set. Kol­mo­set myös Vasco da Gaman lai­vois­ta ja THL:stä. Munk­kia­rat­ti oli tut­tu eläin kuin myös Bob­by Charl­to­nin seu­ra ja Timo T.A. Mik­ko­sen toi­set nimet, jot­ka myös Roy­al We muis­ti. Heil­lä oli tie­dos­sa run­sas­lu­kui­sin suun­nis­tusi­kä­sar­ja, Tuk­ki­joel­lä -näy­tel­män hen­ki­löt, Suo­men euro­se­te­li­tun­nus ja Oop­pe­ran kum­mi­tuk­sen koti­kau­pun­ki toi­vat täy­det pin­nat.

Lue lisää

Kone­ki­vää­ri­pe­säk­kei­tä, sil­to­jen räjäy­tyk­siä, vaih­to­kaup­paa – Sak­sa­lai­set jät­ti­vät jäl­ken­sä syk­syl­lä 1944

Sil­to­jen räjäy­tyk­set ja Olha­van tais­te­lu lie­ne­vät tun­ne­tuim­mat syk­syn 1944 tapah­tu­mis­ta Iis­sä ja Yli-Iis­sä. Nii­den lisäk­si tais­te­lui­hin varau­tu­mi­nen ja sak­sa­lais­ten perään­ty­mis­vai­he jät­ti­vät monen­lai­sia jäl­kiä maas­toon ja mie­liin.

Lue lisää

Ilo­mie­lin val­mii­na pal­ve­le­maan

Lot­ta­ty­töt oli­vat sota-aika­na apu­na keit­tiö­hom­mis­sa, neu­loi­vat läm­mi­ket­tä lähe­tet­tä­väk­si rin­ta­mal­le ja teki­vät mui­ta maan­puo­lus­tus­ta tuke­via aska­rei­ta. Näi­den noin 50 000 pik­ku­lo­tan jouk­koon kuu­lui­vat iiläi­set Lii­sa Lai­ti­nen, Hel­vi Mar­tin­mä­ki ja Ulla Kurt­ti­la. Lai­ti­nen ja Mar­tin­mä­ki toi­mi­vat lot­ta­tyt­töi­nä Iis­sä, Kurt­ti­la Yli­tor­niol­la.


Maa­lauk­sia ja gra­fiik­kaa Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan syk­syn resi­dens­si­tai­tei­li­joi­den Hugo Gonzá­lez Arocan ja Ale­jandro Jaq­sin teok­sia on esil­lä Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa. BOREAL/ Poh­joi­nen -näyt­te­lys­sä näh­dään sekä tai­tei­li­joi­den resi­dens­si­jak­so­jen­sa aika­na työs­tä­miä että van­hem­pia teok­sia.


Hou­roo­ti-tur­na­jai­set tar­joa­vat teke­mis­tä nuo­ril­le

Iis­sä ensi vii­kon tors­tai­na jär­jes­tet­tä­vät kes­kiai­kai­set Hou­roo­ti-tur­na­jai­set tar­joa­vat mata­lan kyn­nyk­sen teke­mis­tä nuo­ril­le. Yli­ran­nan Rat­su­ti­lal­la jär­jes­tet­tä­väs­sä tapah­tu­mas­sa on toi­min­taa rat­sas­tus­jousiam­mun­nas­ta bof­fo­miek­kai­luun.


Syys­soi­ton vie­hä­tys säi­lyy vuo­des­ta toi­seen

Iiläis­tä loka­kuu­ta piris­tä­vää Iin Syys­soit­to -kon­sert­tia on jär­jes­tet­ty jo vuo­si­kym­me­niä, eikä tapah­tu­man suo­sio ole edel­leen­kään las­kusuun­nas­sa. Myös ylei­sö sai täl­lä­kin ker­taa kuul­lak­seen mit­ta­van kat­tauk­sen musii­kil­lis­ta tar­jot­ta­vaa sekä lau­lu­jen muo­dos­sa että eri instru­men­tein soi­tel­tu­na.


John­ny Hal­ly­dayn fane­ja Iin visas­sa

Järk­kä­vi­san kyse­li­jä arve­li pan­neen­sa pahan, kun kysyi edes­men­neen roc­kis­ta­ran John­ny Hal­ly­dayn koti­maa­ta. Tut­tu oli kai­kil­le. Lähes yhtä tut­tu oli Tee­mu Sip­po ja hänen vir­kan­sa. Päk­ki­kan­gas oli saa­nut kort­ti­mie­hen rivei­hin­sä ja taso nousi. Ainoa­na he saa­lis­ti­vat pin­nat Suo­men ilma­voi­mien ensim­mäi­ses­tä suih­ku­hä­vit­tä­jäs­tä, vih­jeis­tä ja musii­kis­ta, jos­sa monil­la Rai­ne­ri sekoit­tui Tais­to Tam­meen.  Dinglet jäi pin­nan kum­mal­la­kin jak­sol­la. Res­pec­tiä tuli elo­ku­va­ky­sy­myk­sen kol­mo­ses­ta, mut­ta mii­nus­ta ekas­ta vih­je­ky­sy­myk­ses­tä. Koti­maan mar­jo­jen­syön­ti oli hans­kas­sa, mut­ta Pilgrim oli­si kai­van­nut nais­jä­se­nen.


Tuo­re riis­ta-aita vai­kut­taa hir­vien liik­ku­mi­seen

Olha­van kylän poh­jois­puo­lel­ta alka­va nelos­tien kun­nos­tus on tuo­nut tien var­rel­le myös riis­ta-aidat, jol­lai­sia alu­eel­la ei ole ennen ollut. Myös Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen eri­kois­tut­ki­ja Jyr­ki Puse­nius tote­aa riis­ta-aidan vai­kut­ta­van hir­vien kul­ku­reit­tei­hin.