Ii

Teks­ta­rit 13.6.

Hyvin­voin­ti­toi­min­taa. Yksi idea oli­si toteut­taa 3–4km kult­tuu­ri­kä­ve­ly­jä eri kylil­lä. Kier­ret­täi­siin kylän maa­merk­ke­jä kuten van­ho­ja his­to­rial­li­sia raken­nuk­sia, museoi­ta, joet/purot, kirk­ko­ve­ne­rei­tit, pat­saat yms, talol­li­set, kie­va­rit, kalan­myyn­ti­pai­kat yms elin­kei­not jne.

Sau­li Similä

Lue lisää

Mies huk­kui Iijokeen

Pelas­tus­lai­tos sai tiis­tai­na hie­man ennen kel­lo kah­ta ilta­päi­väl­lä pelas­tus­teh­tä­vän Iijoel­le, joka kos­ki ihmis­ten pelas­ta­mis­ta vedes­tä. Iijoen ran­nal­la ole­vat sivul­li­set oli­vat huo­man­neet tyh­jän alu­mii­ni­ve­neen joel­la ja onnis­tu­neet vetä­mään veden varaan jou­tu­neen mie­hen rannalle.

Lue lisää

Pit­kään pal­vel­lut optik­ko siir­tyi vapaalle

Sil­mä­ase­man Iin myy­mä­läs­sä kah­vi­tel­tiin tou­ko­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä sen kun­niak­si, että pit­kään iiläi­siä pal­vel­lut optik­ko Heik­ki Ran­ta­suo­me­la siir­tyi eläk­keel­le. Luke­mat­to­mia asiak­kai­ta Ran­ta­suo­me­la onkin ehti­nyt Iis­sä pal­vel­la, sil­lä hän perus­ti Iin Näkö­vink­ki ‑optik­ko­liik­keen paik­ka­kun­nal­le jo vuon­na 1991. Alan yrit­tä­jä­nä hän oli sitä ennen jo ennät­tä­nyt toi­mia myös Muhok­sel­la, mis­sä toi­mi­nees­ta liik­kees­tä hän luo­pui 2000-luvun taitteessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hölök­kä­ra­jat murs­kak­si Illin­juok­su­jen avauksessa

EM-kisa- ja olym­pia­vuo­den Illin­juok­sut käyn­nis­tyi­vät vii­kon myö­hem­min kuin vii­me vuon­na. Direk­to­raat­ti halusi pereh­tyä uusiin juok­su­di­rek­tii­vei­hin, joi­ta WA (World Ath­le­tics) eli Kan­sain­vä­li­nen Ylei­sur­hei­lu­liit­to on suol­ta­nut ja joi­den nou­dat­ta­mis­ta hau­kan lail­la vaa­nii SUL:n alueor­ga­ni­saa­tio. Lähin­nä on kysy­mys sii­tä, että juok­su­ki­sois­sa ei ole lupa olla mitä tahan­sa tos­sun­ku­lut­ta­jia, joi­den ken­gän­po­ho­jat ovat lii­an pak­sut. Iin juok­su­jen jär­jes­tä­jil­le on tul­lut asias­ta kor­va­ma­ki­aa nettikaupalla.Kuun­te­le veloi­tuk­set­ta Ran­ta­poh­jan Päi­vän leh­teä, myös näköis­leh­ti on auki ja kesä­leh­ti­kin ilmes­tyi, huh huh

Ran­ta­poh­jan 6.6.2024 näköis­leh­ti on kaik­kien vapaas­ti luet­ta­vis­sa, mut­ta kan­nat­taa tutus­tua myös Ran­ta­poh­jan digi­pal­ve­lun Päi­vän leh­­ti-osioon. Klik­kaa itse­si näköis­leh­teen sivul­la oikealla…


Jouk­ko­lii­ken­teen kesä­ai­ka­tau­lut tuli­vat voi­maan — lop­pu­vuon­na uudis­tu­vat myös lip­pu- ja maksujärjestelmät

JOUKKOLIIKENTEEN kesän aika­tau­lut astui­vat voi­maan 3. kesä­kuu­ta. Aika­tau­lut ovat voi­mas­sa elo­kuun 6. päi­vään asti. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vai­ku­tuk­set näky­vät Iis­sä, Mar­tin­nie­mes­sä sekä Kii­min­gis­sä, jois­sa kul­kee kesäl­lä vähem­män lin­jo­ja. Iihin ajaa lin­ja 23B, Mar­tin­nie­meen lin­jat 20B ja 20N ja Kii­min­kiin aja­vat lin­jat 35B, 35BK ja 35N. Hau­ki­pu­taal­la lin­ja 26 ajaa kesän alus­sa hie­man muu­ta kesää enem­män vuoroja.Iin kun­nan­val­tuu­te­tut istut­ti­vat 100 puu­ta Iin keskustaan

Iin juh­la­vuo­den kun­niak­si kun­nan­val­tuus­to teki aiem­min pää­tök­sen istut­taa 650 puu­ta Iin alu­eel­le kes­keis­ten lii­ken­ne­väy­lien var­sil­le. Vii­me tiis­tai­na val­tuu­te­tut sei­soi­vat pää­tök­sen­sä taka­na ja istut­ti­vat ensim­mäi­set sata puu­ta Iin kes­kus­taan enti­sen Mat­ka­huol­lon koh­dal­le nelos­tien var­teen Iin kun­nan infra- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den ohjauksessa.