Ii

Ylis­tys rak­kail­le koti­mai­se­mil­le

Iiläi­sel­tä Mar­­ja-Lee­­na Per­nul­ta on ilmes­ty­nyt äsket­täin runo- ja kuva­teos Oodi kah­del­le saa­rel­le ja kol­mel­le kos­kel­le. Kir­ja sisäl­tää runo­ja ja proo­saa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iis­tä ja Hau­ki­pu­taal­ta fina­lis­tit Met­sä­vi­sas­sa

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta osal­lis­tuu kak­si kou­lu­lais­ta val­ta­kun­nal­li­sen Met­sä­vi­san finaa­liin ensi kes­ki­viik­ko­na. Met­sä­vi­sa on ylä­kou­lu­jen met­sä­tie­to­kil­pai­lu, jon­ka kou­lu­ta­son kil­pai­luun osal­lis­tui hel­mi­kuus­sa yli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Olha­van tuu­li­puis­ton hyö­dyt ja hai­tat sel­vi­tet­ty – Mie­li­pi­tei­tä voi jät­tää lop­pu­kuun ajan

Yli-Olha­­van tuu­li­puis­ton yhdis­tet­ty kaa­va­luon­nos ja ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tus on näh­tä­vil­lä. Aineis­to käsit­tää osay­leis­kaa­va­luon­nok­sen, 198-sivui­­sen kaa­va­se­los­tuk­sen sekä 17 muu­ta sel­vi­tys­tä, arvioin­tia ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin kun­ta huo­lis­saan mal­mi­net­sin­nän vai­ku­tuk­sis­ta

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää Poh­­jois-Suo­­men hal­­lin­­to-oikeu­­del­­le, että se kumo­aa Tur­val­li­suus ja kemi­kaa­li­vi­ras­ton (Tukes) hyväk­sy­män Norr­bot­ten Explo­ra­tion Ab:n varausil­moi­tuk­sen hyväk­sy­mis­pää­tök­sen. Tuke­sin hyväk­sy­mä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suvan­to­lan uudis­ra­ken­nuk­sen ura­koit­si­ja valit­tiin

Apsi­lon Oy on valit­tu Iin Suvan­to­laan raken­net­ta­van sosi­aa­li­pal­ve­lui­den uudis­ra­ken­nuk­sen ura­koit­si­jak­si. Apsi­lon Oy jät­ti ura­kas­ta koko­nai­se­dul­li­sim­man tar­jouk­sen, joka on 610 000.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Raju ulos­ajo Oijär­ven­tiel­lä

Hätä­kes­kus sai kes­ki­viik­ko­na hie­man ilta­kah­dek­san jäl­keen ilmoi­tuk­sen Iin Oijär­ven­tiel­lä Väli-Olha­­vas­­sa tapah­tu­nees­ta hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­ta. Far­ma­ri­mal­li­nen hen­ki­lö­au­to oli tulos­sa Oijär­ven suun­nal­ta, kun…