Ii

Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton raken­nus­lu­vat hakuun syk­syl­lä, puis­ton on tar­koi­tus val­mis­tua vuon­na 2021

Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton on alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan tar­koi­tus val­mis­tua vuo­den 2021 alku­puo­lel­la. Iin kun­nan enklaa­vis­sa Yli-Iin Pah­ka­kos­kel­la sijait­se­va Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­ton yleis­kaa­va.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kan­sal­lis­pu­ku­jen kir­joa Iis­sä

Eri aluei­den kan­sal­lis­pu­ku­ja sekä muu­ta­maa mui­nais­pu­kua saa­tiin ihail­la Iin koti­seu­tu­museon ja Hui­lin­gin museo­kah­vi­lan piha­pii­ris­sä vii­me sun­nun­tai­na, kun suo­ma­lai­sen kan­sal­lis­pu­vun syn­ty­mä­päi­vän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kir­kon kor­jaus­han­ke käyn­nis­tyi

Iin kir­kon kor­jaus­han­ke on käyn­nis­ty­nyt piha­töil­lä. Kun­nos­tus­töi­den ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa pihan luon­non­ki­vi­laa­toi­tuk­set poh­jus­te­taan ja raken­ne­taan uudes­taan. Pää­por­taat kor­ja­taan ja inva­luis­ka muu­te­taan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­krayk­siöt har­vi­nai­sia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­jan alu­een vuo­­kra-asun­­to­­tar­­jon­­ta kes­kit­tyy vah­vas­ti kak­sioi­hin ja kol­mioi­hin. Iin Vuo­kra­ta­lot suun­nit­te­lee uudis­ra­ken­ta­mis­ta ja yksiöi­hin panos­ta­mis­ta lähi­vuo­si­na. Useat yhtiöt tar­joa­vat vuo­­kra-asun­­to­­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Urhei­lu-ural­le pie­nes­tä pitäen, Kyös­ti Jäp­pi­nen 90 vuot­ta

Vuon­na 1934 piek­sä­mä­ke­läi­nen pyhä­kou­lun­opet­ta­ja jär­jes­ti hiih­to­kil­pai­lut, jois­sa pie­ni savo­lais­poi­ka nimel­tä Kyös­ti Jäp­pi­nen sijoit­tui toi­sek­si ja sai pal­kin­nok­seen etusor­men­sa mit­tai­sen pape­riin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi kou­lu­ra­ken­nus käyt­töön

Poh­­jois-Iin kou­lul­la kou­lu­työ aloi­tet­tiin eilen iloi­sis­sa mer­keis­sä. Iloon ja tyy­ty­väi­syy­teen on kak­si­kin syy­tä. Kou­lu­mat­kan tur­val­li­suus para­ni huo­mat­ta­vas­ti uuden kevyen lii­ken­teen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Virk­ku­lan­tien lii­ken­ne­tur­val­li­suus para­ni

Monet Iin Virk­ku­lan­tien var­ren asuk­kaat saa­vat huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta, sil­lä kevyen lii­ken­teen väy­lä kou­lul­ta Raa­sa­kan voi­ma­lai­tok­sel­le on vii­mein vii­meis­te­lyä vail­le val­mis.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meren ja aurin­gon Elo­juh­lat Iin Röy­täs­sä

Sää­en­nus­teis­ta poi­ke­ten ei lau­an­tai­na jytis­syt­kään ukko­nen, vaan Iin Röy­täs­sä jär­jes­te­tyt perin­tei­set Elo­juh­lat saa­tiin vie­tyä läpi mitä mai­nioim­mas­sa sääs­sä. Jopa aiem­min.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kala­nis­tu­tuk­set tauol­la läm­pi­mien vesien vuok­si – täl­lä vii­kol­la pääs­tä­nee istut­ta­maan uusia kalo­ja

Kor­keat veden läm­pö­ti­lat ovat pakot­ta­neet kalas­tus­kun­nat luo­pu­maan kala­nis­tu­tuk­sis­ta jo parin vii­kon ajan. Eri­tyi­ses­ti lohi­ka­lo­jen kes­to­ky­ky on ääri­ra­joil­la yli 20-astei­­sis­­sa vesis­sä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus