Ii

Illin­juok­su: Rai­ja Pou­tiai­nen kär­kiai­kaan, Joo­na Holap­pa mies­ten hiku Illis­sä

Aluk­si CW ( Con­tent War­ning), suo­mek­si sisäl­tö­va­roi­tus. Maa­li­mal­la on alka­nut olla tapa­na lait­taa CW ja jopa TW (Trig­ger War­ning), jos kir­joi­tus on her­mos­tut­ta­va tai ahdis­ta­va. Näis­sä hen­gen­tuot­teis­sa tup­paa jos­kus ole­maan edel­lä mai­nit­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kos­ken gla­di­aat­to­rit eivät kuo­hu­ja kaih­da

Tuk­ki­lais­ki­so­jen kunin­gas­la­ji kos­ken­las­ku kerä­si täl­lä­kin ker­taa ylei­sön her­paan­tu­mat­to­man huo­mion Iin Kunin­gas­jät­kä -tuk­ki­lais­kil­pai­luis­sa. Raa­sak­ka­kos­ken kuo­hu­jen sekaan uskal­tau­tui tukin seläs­sä kaik­ki­aan yksi­tois­ta hur­ja­pää­tä, ja sekä vauh­tia että vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta näh­tiin koko rahan edes­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kylän ilmoi­tus­tau­lun uusi ilme

Olha­van kehit­tä­mi­syh­dis­tys kun­nos­tau­tuu päi­vit­tä­mäl­lä kylän tie­don­vä­li­tys­tä omil­la www.olhava.fi net­ti­si­vuil­la. Tavoit­tee­na on enem­män kuin ilmoi­tus­tau­lun kor­vaa­mi­nen säh­köi­sel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuva­tai­de­me­nes­tys­tä kah­des­sa pol­ves­sa – Valt­te­ri Kur­ke­la voit­ti Osuus­pan­kin Oulun alu­een kuva­tai­de­kil­pai­lun

– Oli aika jän­nä, kun tuli soit­to töi­hin, että pää­set­kö pii­pah­ta­maan tän­ne Oja­ky­län kou­lul­le, tien toi­sel­le puo­lel­le. Sanot­tiin, ettei mitään vaka­vaa ollut sat­tu­nut. Arve­lin soi­ton liit­ty­vän jol­la­kin taval­la lap­siin, Päi­vi Kur­ke­la, Valt­te­rin äiti ker­toi muka­vas­ta tou­ko­kui­ses­ta päi­väs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pek­ka Ahma­vaa­ra Iis­tä oli aina Poh­jois-Suo­men asial­la

” Huom ! Kun sil­lä asial­la, joka täs­sä kir­jees­sä on esi­tet­ty on his­to­rial­li­nen mer­ki­tys, olen sen tähän kir­joit­ta­nut ”. Ahma­vaa­ra alkoi kir­joi­tel­la leh­tiin yleis­luon­toi­sem­pia jut­tu­ja esim. maan­tei­den ”ylös­pi­dos­ta ”. Kir­joi­tuk­set, ja laa­jem­min­kin tun­ne­tuk­si tule­mi­nen kun­nal­lis­mie­he­nä, joh­ti­vat sii­hen, että hänet valit­tiin vuo­den 1894 val­tio­päi­vil­le Kemin tuo­mio­kun­nas­ta edus­ta­maan talon­poi­kais­sää­tyä. Sen jäl­keen hän oli­kin edus­ta­ja­na kai­kil­la val­tio­päi­vil­lä nii­den lopet­ta­mi­seen vuo­teen 1906 saak­ka, jol­loin tuli edus­kun­ta­uu­dis­tus ja ylei­nen ja yhtä­läi­nen äänioi­keus sekä vaa­li­kel­poi­suus yli 24- vuo­tiail­le mie­hil­le ja nai­sil­le ensim­mäi­se­nä koko maa­il­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lei­ril­tä teat­te­ria Iin kesään

Iin kesä­ta­pah­tu­mien kir­joa värit­tää tänä kesä­nä naa­mio­teat­te­ri. Yli­ran­nal­la Jär­ven tilan piha­pii­ri ja talous­ra­ken­nuk­set ovat pal­vel­leet tou­ko­kuun vii­mei­sel­tä vii­kol­ta läh­tien tai­det­ta. Naa­mioi­ta ja rekvi­siit­taa ovat teh­neet jouk­ko iiläi­siä nuor­ten työ­pa­jan ja oulu­lai­sen Vee­ran vers­taan tai­de­pa­ja nuo­ria sekä kak­si Iin kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ryhmää.Iin naa­mio­tai­de­lei­ri tuot­taa Lin­nun huu­to -nimi­sen esi­tyk­sen. Tari­nas­sa seik­kai­lee lie­to Lem­min­käi­nen, joka jou­tuu tuo­ne­lan jout­sen­ta met­säs­täes­sään mana­laan. Jot­ta pää­si­si takai­sin elä­vien pariin, hän lupaa lupaa itse pää­pa­ho­lai­sel­le hävit­tä­vän­sä kaik­ki maa­il­man lin­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tor­ni­ku­jan vuo­kra­ta­lo­jen ton­til­le suun­ni­tel­laan uut­ta Iis­sä

Iin Vuo­kra­ta­lot oy halu­aa kehit­tää Tor­ni­ku­jan aluet­ta siten, että alu­eel­la sijait­se­vien kah­den huo­no­kun­toi­sen rivi­ta­lon tilal­le oli­si mah­dol­lis­ta raken­taa kak­si­ker­rok­si­sia vuo­kra­ta­lo­ja. Esil­lä on ollut aja­tus luh­ti­ta­lois­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­kah­vi­lay­rit­tä­jät Oona ja Lii­nu: “Päi­vit­täin käy turis­te­ja­kin, jot­ka eivät puhu suo­mea eikä englan­tia­kaan, mut­ta sil­ti on tul­tu yhtei­sym­mär­ryk­seen.”

Nelos­tien var­rel­la, Oulus­ta päin tul­taes­sa Iin sil­to­jen jäl­keen vasem­mal­la sei­soo majak­ka, jos­sa toi­mii tänä kesä­nä iiläis­ten Oona Mäke­län ja Lii­nu Leh­to­lan kesä­kah­vi­la. Asiak­kai­ta tun­tuu tup­sah­te­le­van toi­nen toi­sen­sa jäl­keen – niin pai­kal­li­sia kuin ohi­kul­ku­mat­kal­laan muil­ta mail­ta tule­via. Monil­le mais­tuu jää­te­lö, mut­ta saa­ta­vil­la on myös nuor­ten itse­te­ke­miä, esi­mer­kik­si strös­se­lein ja vaah­to­kar­kein koris­tel­tu­ja voh­ve­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin pesä­pal­lo­toi­min­taa kehi­te­tään avus­tus­ra­haa hyö­dyn­täen

Tiis­tai-ilta­päi­vä­nä Iin pesä­pal­lo­ken­täl­lä riit­tää huli­naa. Käyn­nis­sä on pesis­kou­lu, jos­sa lap­sil­le ope­te­taan pesä­pal­lon perus­tei­ta, kuten heit­to­ja ja näpy­jen lyö­mis­tä. Pesis­kou­lu on tänä kesä­nä lap­sil­le mak­su­ton, sil­lä sen toteut­ta­mi­ses­sa on käy­tet­ty Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Iin Urhei­li­joi­den pesä­pal­lo­jaos­tol­le myön­tä­mää seu­ra­toi­min­nan kehit­tä­mis­tu­kea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus