Ii

Lions Club Iil­lä mah­ti­tu­los, yli puo­li mil­jo­naa euroa hyvän teke­mi­seen ja auttamiseen

Vii­me kesä­nä 63. toi­min­ta­vuo­ten­sa aloit­ta­nut Lions Club Ii on kerän­nyt ja lah­joit­ta­nut jokai­se­na toi­min­ta­vuo­te­naan kes­ki­mää­rin lähes 10 000 euroa etu­pääs­sä pai­kal­li­ses­ti. Koh­tei­na ovat olleet lap­set, nuo­ret, van­huk­set, eri tavoin vam­mai­set hen­ki­löt, vai­keuk­siin jou­tu­neet per­heet, urhei­lu ja lii­kun­ta, nuo­ri­so­työ, tai­de ja kult­tuu­ri. Vuo­sien mit­taan koh­tei­ta on ollut sato­ja. LC Iin teh­tä­vä­nä on toi­mia pai­kal­li­se­na pal­ve­lu­jär­jes­tö­nä osa­na Lions Internationalia.

Lue lisää

OP:n Hau­ki­pu­taan kont­to­ri sul­je­taan yli puo­lek­si vuodeksi

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki on tie­dot­ta­nut asiak­kail­leen, että Osuus­pan­kin Hau­ki­pu­taan kont­to­ri sul­je­taan 22.12. lii­ke­kiin­teis­tön remon­tin ajak­si. Remon­tin jäl­keen kont­to­ri ava­taan lop­pu­ke­säl­lä 2024 uudis­te­tuis­sa tilois­sa samas­sa kiin­teis­tös­sä. Pakin kont­to­ri sijait­see Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa samas­sa lii­ke­ta­los­sa kuin K‑Supermarket Revon­to­ri ja Alko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lea­de­rin uusi kausi on tuo­nut uusia tuki­muo­to­ja yrityksille

Oulun Seu­dun Lea­de­rin uusi ohjel­ma­kausi vuo­sil­le 2023–2027 on käyn­nis­ty­nyt, ja yri­tys­tu­kien haku avau­tui kesä­kuun lop­pu­puo­lel­la. Tukien vali­koi­maan on saa­tu myös usei­ta uusia tuki­muo­to­ja. Maa­seu­dun pie­nil­le yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ava­si Oulun Seu­dun Lea­de­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Pir­jo Hon­gis­to Iis­sä jär­jes­te­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, johon Lea­de­rin edus­ta­ji­na osal­lis­tui­vat hänen lisäk­seen mak­sa­tus­neu­vo­ja Kai­sa Lumia­ho sekä Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tau­no Kova.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ympä­ris­tö­kas­va­tus­ta lei­kin ja ilon kautta

– Jeee! Nopas­ta tuli kuto­nen! oppi­las huu­dah­ti. Ryh­mä Iin Hami­nan kou­lun nel­jäs­luok­ka­lai­sia suun­ta­si etsi­mään yhdes­sä eka­luok­ka­lais­ten kans­sa teh­tä­vä­ras­tia mar­ras­kui­se­na aamu­päi­vä­nä Iin Kirk­ko­puis­tos­sa. Kysees­sä on ulko-ope­tuk­seen sovel­tu­va 36-peli, jon­ka tie­tois­ku­jen ja kepei­den haas­tei­den avul­la lap­set oppi­vat lisää kes­tä­väs­tä elämäntavasta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kult­tuu­ri­mat­ka meänkielellä

Kävim­me luo­kan kans­sa Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­mal­la ret­kel­lä Haa­pa­ran­nas­sa. Läh­dim­me loka­kui­se­na aamul­la Val­ta­rin kou­lul­ta bus­sil­la Haa­pa­ran­taa koh­ti ja mat­kal­la sin­ne pysäh­dyim­me Tor­nios­sa kat­so­maan Koja­mo-veis­tos­ta. Kävim­me myös Can­dy Worl­dis­sa ennen Her­man­so­nil­le saa­pu­mis­ta, jos­sa saim­me ohja­tun kier­rok­sen meän­kie­lel­lä. Lopuk­si kävim­me syö­mäs­sä Ikeas­sa, jon­ka jäl­keen läh­dim­me takai­sin Iihin. Valon­juh­la valai­see Iin ensi viikolla

Iis­sä vie­te­tään Valon­juh­laa val­ta­kun­nal­li­sen Mie­len­ter­veys­vii­kon aika­na 22.–26.11. Valoa pimey­teen tuo­daan ympä­ri Iitä kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den sekä pai­kal­lis­ten kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den yhteistyönä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lua availlaan

Ran­ta­poh­jas­ta 24.2.1977: Sat­tui­pa jos­kus vii­si­tois­ta vuot­ta sit­ten sel­lai­nen haus­ka tapaus, kun polii­sit ja eräs isän­tä sat­tui­vat juu­ri yhtä aikaa los­sil­le. Sii­nä polii­sit ryh­tyi­vät rat­saa­maan isän­nän trak­to­ria. Polii­sit käs­ki­vät isän­nän pan­na valot pääl­le. Noh, isän­tä vään­si valo­kat­kai­si­jas­ta, mut­ta mitään ei tapah­tu­nut. Polii­sit heti isän­näl­le, että eihän valot ole­kaan kun­nos­sa. Sii­hen isän­tä tokai­si, että “ette­kö tie­dä että kun ollaan los­sil­la, niin eihän se hyvät mie­het saa maa­ta”. T.H. Taivalkoski

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus