Ii

Olha­van päi­vä­ko­ti lak­kau­te­taan ja kou­lua esi­te­tään lakkautettavaksi

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti lak­kaut­taa Olha­van ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van toi­min­nan 1.8.2022. Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta 1.8.2022 lau­ta­kun­ta esit­tää kun­nan­hal­li­tuk­sel­le ja ‑val­tuus­tol­le.

Lau­ta­kun­ta päät­ti aloit­taa kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin mukai­sen menet­te­lyn asian­osai­sen hen­ki­lös­tön kuu­le­mi­sek­si sekä vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien varaamiseksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Toh­ve­li­rois­tot Iin visan voittoputkessa

Pel­käl­lä ukko­po­ru­kal­la visail­leet Toh­ve­li­rois­tot uusi­vat edel­lis­vii­kon kär­ki­si­jan Iin Järk­kä­vi­sas­sa. Alkuo­san pin­nan joh­to kas­voi lopul­ta nel­jään, vaik­ka vih­jees­sä tuli­kin tak­kiin. Suu­rin makea­ve­ti­nen jär­vi toi pari pin­naa, väki­rik­kain saa­ri ja hen­ki­ri­kos­ten mää­rä lisää. Huo­mat­ta­vaa oli musii­kin kol­mo­nen. Mii­nuk­se­na lau­an­tai­seu­ran nimen unoh­dus. Res­pec­tiä Urpo Lem­piäi­sen kir­jai­li­ja­ni­mes­tä ja Austra­lian kan­sal­li­se­läi­mis­tä. Päk­ki­kan­gas jat­koi vah­vis­tuk­si­neen hyviä esi­tyk­siä. Jark­ko Mar­ti­kai­sen iiläi­nen tuot­ta­ja oli tut­tu ainoa­na ja täy­det pojot muu­ten­kin musii­kis­ta. Eka vih­je toi kol­mo­sen ja nais­kir­jai­li­jat tun­nis­tet­tiin puh­taas­ti. Ravien kunin­kuus­mat­kois­sa oli lie­vää epätarkkuutta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yksin yrit­tä­vät sai­vat työyh­tei­sön – Talol­li­nen kau­neut­ta ja hyvinvointia

Iin Val­ta­rin­tiel­lä sijait­se­vas­ta enti­ses­tä pos­tin talos­ta on kesän ja syk­syn mit­taan muo­tou­tu­nut Kau­neus- ja hyvin­voin­ti­ta­lo. Saman katon alla on nyt kah­dek­san kau­neus- ja hyvin­voin­tia­lan yritystä. 

Kaik­ki sai alkun­sa alku­vuo­des­ta, kun iiläi­nen lii­kun­ta­neu­vo­ja Satu Kais­to vuo­kra­si talos­ta tilat Satun val­men­nus ja lii­kun­ta­pal­ve­lut ‑yri­tyk­sel­leen. Hän vetää ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja sekä tar­jo­aa val­men­nus­ta sekä ryh­mil­le että yksit­täi­sil­le hen­ki­löil­le. Nyt koro­na­ti­lan­teen rau­hoi­tut­tua myös esi­mer­kik­si tilaus­tun­nit vir­kis­tys­päi­viin ovat jäl­leen kysyttyjä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Enti­set nuo­ret kool­la Iissä

Kut­sua saa­pua entis­ten nuor­ten nuok­ka­ril­le nou­da­tet­tiin Iis­sä maa­nan­tai­na kii­tet­tä­väs­ti. Iisi-aree­nan nuo­ri­so­ti­la täyt­tyi K65-tapah­tu­mas­sa. Liik­kel­lä oltiin keven­ty­nein mie­lin, kun koro­na­ra­joi­tuk­set ovat vii­mein hie­man höllentyneet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ollin­kor­peen suun­ni­tel­laan nyt kym­me­nen voi­ma­lan tuulipuistoa

Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­mäs­sä Ollin­kor­ven tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa on kym­me­nen tuu­li­voi­ma­laa. Alu­eel­le suun­ni­tel­tiin alun perin jopa 63 voi­ma­lan puistoa. 

Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­sa tar­kas­tel­tiin 63 voi­ma­lan, 15 voi­ma­lan ja 42 voi­ma­lan han­ke­ko­ko­nai­suuk­sia. Val­mis­te­luai­neis­tos­ta saa­tiin 24 lausun­toa ja 126 mie­li­pi­det­tä. Niis­sä koros­tui tar­ve sup­peam­mal­le han­ke­vaih­toeh­dol­le, joka tukeu­tui­si riit­tä­väs­ti maa­kun­ta­kaa­van tuulivoimaratkaisuun. 


Soi­van luen­non kaut­ta koh­ti Syyssoittoa

Sofia Waltzer nuot­ti­kir­ja, Vep­sän nuot­ti­kir­ja sekä Oulun seu­dun purp­pu­ri ja oulu­lai­sia lau­lu­ja ‑nuot­ti­tal­len­ne ovat värit­tä­neet Iin Lau­lu­pe­li­man­nien esi­tyk­siä vii­me vuo­si­na. Lau­lu­pe­li­man­nien jär­jes­tä­mäl­lä soi­val­la luen­nol­la Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa saa­tiin kuul­la sekä nuot­ti­kir­jo­jen sisäl­tä­miä sävel­miä että ryh­män tai­teel­li­sen joh­ta­jan Unto Kukan ker­to­mia tie­to­ja ja tari­noi­ta kap­pa­lei­den ja nuot­tien taus­tois­ta. Lisäk­si soi­va luen­to lähe­tet­tiin suo­ra­na IiVi­sios­sa, ja tal­len­ne on edel­leen kat­sot­ta­vis­sa myös youtubessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Roko­tuk­set etenevät

Täy­den roko­te­sar­jan koro­naa vas­taan on nyt saa­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la liki 70 pro­sent­tia alu­een yli 12-vuo­tiais­ta asuk­kais­ta. Roko­tuk­set ete­ne­vät, mut­ta vie­lä on paran­ta­mi­sen varaa, kom­men­toi OYSin joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Ter­hi Neva­la. Van­hem­mis­sa­kin ikä­ryh­mis­sä rokot­ta­mat­to­mien osuus on vie­lä ver­rat­tain korkea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTasa­pa­re­ja Iin visassa

Iin järk­kä­vi­sas­sa saa­tiin jän­nit­tä­vät pari­ki­sat kär­jes­tä ja prons­sis­ta. Toh­ve­li­rois­tot oli puo­li­vä­lis­sä kol­me pojoa Päk­ki­kan­kaan peräs­sä ja hän­nän huip­pu­na. JVG:n tun­nis­ta­mi­nen ja sak­san­ku­mi­nan tutum­man nimen tie­to toi tasoi­hin. Plus­saa Euroo­pan onne­li­sim­mis­ta mais­ta. Kum­ma kyl­lä kuo­le­man spi­raa­li meni vää­ril­le vesil­le. Päk­ki­kan­gas teki täs­mä­han­kin­nan mie­his­töön­sä ja se toi tasa­pin­nat Toh­ve­li­rois­to­jen kans­sa. Raa­mat­tu oli tut­tuun tapaan hal­lus­sa, sil­lä kol­mo­nen nasah­ti Moo­sek­sen äidis­tä. Eipä hok­san­neet muut Erja Lyy­ti­sen hui­ke­aa vetoa. Vih­jeis­tä lähes maksimi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus