Ii

Koro­na­ra­joi­tuk­sia höl­len­ne­tään hie­man Iissä

Koro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat tam­mi­kuus­sa, mut­ta pal­ve­lui­ta ava­taan ensi maa­nan­tais­ta läh­tien Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä rajoitetusti.

Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa voi­daan käyn­nis­tää sovel­tu­vin osin koro­naoh­jeet huo­mioi­den maa­nan­tais­ta 11.1. läh­tien. Tämä kos­kee kan­sa­lais­opis­toa ja tai­de­kou­lua, nuo­ri­so­ti­lo­ja ja Iisi-areenaa. 

Lue lisää

Leu­van­joen Öty­sii­nil­tä juhlalevy

Öty­sii­ni-yhtye Yli-Iin Leu­val­ta on jul­kais­sut 25-vuo­tis­juh­la­ää­nit­teen. Kokoel­ma­le­vyl­le on tal­len­net­tu kol­me­tois­ta kap­pa­let­ta, yhteen­sä lähes tun­ti öty­sii­ni­mäis­ta heumpno-musiikkia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kemin bio­tuo­te­teh­taan mer­ki­tys Kui­va­nie­mel­le ja Iil­le erit­täin suuri

Met­sä Grou­piin kuu­lu­va Met­sä Fibre tekee par­hail­laan han­ke­suun­nit­te­lua uuden bio­tuo­te­teh­taan raken­ta­mi­sek­si Kemiin. Toteu­tues­saan inves­toin­nin arvo oli­si 1,5 mil­jar­dia euroa eli kysees­sä on Suo­men met­sä­teol­li­suu­den his­to­rian suu­rin inves­toin­ti. Inves­toin­ti myös tur­vai­si nykyi­set 250 työ­paik­kaa Kemin teh­taal­la tule­vik­si vuo­si­kym­me­nik­si. Uuden teh­taan työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set koko arvo­ket­jus­saan oli­si­vat 2 500 hen­ki­löä. Se on 1 500 hen­ki­löä enem­män kuin Kemin nykyi­sel­lä sel­lu­teh­taal­la. Suu­rin osa uusis­ta työ­pai­kois­ta tuli­si met­sä­puo­lel­le eli puun kor­juuseen ja kul­je­tuk­seen. Jo raken­nus­vai­heen työl­lis­tä­vät vai­ku­tuk­set ovat erit­täin merkittäviä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tien­pi­dos­sa ennä­tys­vil­kas vuosi

Kulu­nut vuo­si on ollut ELY-kes­kuk­sel­le kii­reis­tä aikaa tien­pi­don rahoi­tuk­sen kas­vun sekä lukuis­ten lisä­bud­jet­tien ansios­ta. Tien­pi­don rahoi­tus­ta on vuon­na 2020 ollut käy­tet­tä­vis­sä enem­män kuin moneen vuo­teen. Rahoi­tuk­sen kas­vu on näky­nyt eri­tyi­ses­ti pääl­lys­tys­oh­jel­mien laa­juu­des­sa, sil­to­jen kor­jauk­sis­sa sekä inves­toin­tien määrässä.


Mar­ru Joke­lan tai­de ran­tau­tui Iihin

Osuus­pank­ki­na aiem­min toi­mi­neen kiin­teis­tön sei­nil­le on syk­syi­sen remon­tin yhtey­des­sä ilmaan­tu­nut usei­ta oijär­ve­läis­läh­töi­sen Mar­ja-Lii­sa “Mar­ru” Joke­lan tai­de­teok­sia, jot­ka sijait­se­vat ympä­ri raken­nus­ta, kuten muun muas­sa enti­ses­sä pank­ki­sa­lis­sa ja raken­nuk­sen asun­to­puo­len por­tai­kos­sa. Nyt Joke­lan teok­set täyt­tä­vät myös enti­sen R‑kioskin tilat, jot­ka tai­tei­li­ja vuo­kra­si itsel­leen gal­le­riak­si, kun hänen Oulun­sa­lon kir­jas­toon sovit­tu tai­de­näyt­te­lyn­sä koro­na­ra­joi­tus­ten takia lop­pusyk­sys­tä peruuntui.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus