Ii

Kun­nan asioin­ti­pis­te muut­ti

Iin kun­nan asioin­ti­pis­te on muut­ta­nut kun­nan­vi­ras­tol­ta Iisi-aree­­nan aulaan osoit­tee­seen Kisa­tie 2B. Asioin­ti­pis­tees­tä saa yleis­neu­von­taa ja jul­kis­hal­lin­non viran­omais­pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tys­ti yhdes­tä pai­kas­ta.…

Lue lisää

Kutuso­raa ja kiveyk­siä kalo­jen hyväk­si

Mols­kis, sanoi kutuso­ra, kun veteen lois­kah­ti. Nii­tä mols­kah­duk­sia saa­tiin kuul­la Muho­joen ala­juok­sul­la Olha­vas­sa lau­an­tai­na luke­mat­to­mia tois­ta­kym­men­tä hen­keä käsit­tä­vän tal­koo­lais­jou­kon huh­kies­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jak­ku­ky­läs­sä pui­tiin kaa­vaeh­do­tus­ta

Iin Jak­ku­ky­län osay­leis­kaa­va­han­ke on eden­nyt ehdo­tus­vai­hee­seen. Kaa­vaan luon­nos­vai­heen jäl­keen saa­tu­jen lausun­to­jen ja mie­li­pi­tei­den seu­rauk­se­na teh­ty­jä muu­tok­sia esit­te­li­vät Jakun kou­lul­la pide­tys­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ura­koit­si­joi­den valin­ta siir­tyi

Iin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan viik­ko sit­ten olleen kokouk­sen asia­lis­tal­la oli ura­koit­si­joi­den valin­ta kun­nan katu­jen ja piho­jen tal­vi­kun­nos­tuk­seen kah­te­na seu­raa­va­na tal­vi­kau­te­na. Asian käsit­te­ly.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin kun­ta lak­kaut­taa kir­jas­toau­to­toi­min­nan

Iin kun­ta irti­sa­noo kir­jas­toau­to­so­pi­muk­set ja lak­kaut­taa kir­jas­toau­to­toi­min­nan ensi vuo­den huh­ti­kuun alus­ta alkaen. Kir­jas­toau­to­pal­ve­lu kor­va­taan hakeu­tu­val­la toi­min­nal­la. Ii-insi­­tuut­­ti -lau­ta­kun­ta päät­ti asias­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin his­to­ri­aa: Kruu­nun­saa­ren eri­koi­nen upsee­ri

Har­va lie­nee kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta Iin hau­taus­maal­la Qvick­strö­min suku­hau­dan paa­den yhdel­lä sivul­la ole­vaan evers­ti­luut­nant­ti Otto Len­nart­ti Poh­jan­hei­mon (17.8. 1875 — 5.3.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hui­kea kisa Iin Järk­kä­vi­sas­sa

Iin Järk­kä­vi­sas­sa käy­tiin kai­kien aiko­jen jän­nit­tä­vin istun­to. Itä­maan tie­tä­jät oli hom­man­nut pari täs­mä­vah­vis­tus­ta, jot­ka istui­vat kan­ta­po­ruk­kaan kuin nenä pää­hän. Toh­ve­li­rois­tot.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin influens­sa­ro­ko­tuk­sia useis­sa pai­kois­sa

Kausi-influens­­sa­­ro­­ko­­tuk­­set käyn­nis­ty­vät Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä mar­ras­kuus­sa. Osa jouk­ko­ro­ko­tus­päi­vis­tä on ajoi­tet­tu aiem­mis­ta vuo­sis­ta poi­ke­ten lau­an­tai­päi­viin. Niis­sä sisään­käyn­ti ter­veys­a­se­mal­le on por­ras­tet­tu asiak­kaan…