Ii

Egot­ri­pin ja Iivon yhteys mie­ti­tyt­ti Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­san poh­ti­jat kyn­si­vät kovas­ti kor­val­lis­ta miet­ties­sään Iivo Nis­ka­sen ja Egot­ri­pin yhteyt­tä. Itä­maan tie­tä­jil­le sat­tui yhden­lai­sen ennä­tyk­sen ilta. Jouk­kue ker­ke­si vaih­taa ison jou­kon oikei­ta vas­tauk­sia vää­räk­si. Kyse­li­jä lupau­tui taka­va­ri­koi­maan ensi ker­ral­la pyy­he­ku­mit. Toki oikei­ta­kin jäi jäl­jel­le, hel­me­nä Arto Tiai­sen olym­pia­mi­ta­li, Bör­je Sal­min­gin kuva  sekä korea­lai­nen ja japa­ni­lai­nen pop-musiik­ki. Vih­jeet tök­ki­vät, kuten Saa­ris­to­lai­sil­la­kin, jot­ka  kun­nos­tau­tui­vat tie­tä­mäl­lä Paats­joen ohel­la puu­tar­ha­ton­tun ja sepa­raat­to­rin koti­maan. Sac­her-kakun hil­lo, Naton pää­ma­jan paik­ka  ja arvaus WC-pape­ri­rul­lien kulu­tuk­ses­ta toi­vat pin­no­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kovat vauh­dit Tik­ka­mäes­sä

Iin Tik­ka­mäes­sä pulk­ka liik­kuu liuk­kaas­ti, todet­tiin mäen ava­jai­sis­sa las­kiais­tiis­tai­na. Tik­ka­mä­ki syn­tyi, kun van­han kaa­to­pai­kan pai­kal­le alet­tiin ajaa raken­nus­työ­mai­den maa-ainek­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jak­ku­ky­lä­läi­set kun­toon

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys on aloit­ta­nut syys­kuun lop­puun asti kes­tä­vän Ale­taan liik­ku­maan -kun­to­kam­pan­jan, joka pis­tää kylä­läi­set liik­keel­le. Liik­ku­jat saa­vat kun­to­ras­tin vähin­tään puo­li­tun­ti­ses­ta omin voi­min tapah­tu­vas­ta lii­kun­ta­suo­ri­tuk­ses­ta. Kun­to­ras­tit mer­ka­taan kam­pan­jaa var­ten pys­ty­tet­tyyn nel­jään pos­ti­laa­tik­koon. Yhden päi­vän aika­na voi lait­taa ras­tin vaik­ka jokai­seen pos­ti­laa­tik­koon, mut­ta vain yhden ras­tin yhteen pos­ti­laa­tik­koon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Iis­sä ei pii­ta­ta maa­kun­ta­kaa­vas­ta – tuu­li­voi­maa halu­taan hin­nal­la mil­lä hyvän­sä

Iin kun­nan­hal­li­tus käsit­te­li suo­peas­ti maa­nan­tai­na 25.2. 2019 kah­ta isoa Iihin sijoit­tu­vaa tuu­li­voi­ma­han­ket­ta. Suun­ni­tel­lut puis­tot ovat Suo­men suu­rim­pia ja myl­lyt kor­keam­pia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kar­hun saa­reen halu­taan suun­ni­tel­tua enem­män vene­paik­ko­ja

Vene­paik­ko­jen riit­tä­vyys nousi esil­le Kar­hun saa­ren ase­ma- ja yleis­kaa­vas­ta jär­jes­te­tys­sä esit­te­ly- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa. – Kar­hua mark­ki­noi­daan merel­li­se­nä asuin­paik­ka­na, mut­ta siel­lä ei ole paik­kaa veneil­le. Saa­reen suun­ni­tel­tu­jen uusien talo­jen veneet eivät mah­du kuin nurin­päin pihal­le, tote­si Heik­ki Vii­na­mä­ki Ete­lä-Iin jako­kun­nas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­län kaa­va mah­dol­lis­taa lisä­ra­ken­ta­mi­sen

Jak­ku­ky­län osay­leis­kaa­va on eden­nyt val­mis­te­luai­neis­ton näh­tä­vil­lä­oloon. Kaa­val­la mah­dol­lis­te­taan ran­ta­vyö­hyk­keen ulko­puo­li­sen alu­een hal­lit­tu täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen aikai­sem­paa parem­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


llin­saa­reen yksi­tois­ta tont­tia

Illin­saa­reen on osoi­tet­tu ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nok­ses­sa yksi­tois­ta asuin­tont­tia. Kaa­voi­tet­ta­va kun­nan omis­ta­ma alue on nykyi­sen ase­ma­kaa­va-alu­een län­si­puo­lel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mah­ti­kai­vu­ri Marion kiin­nos­taa edel­leen

Jät­ti­kai­vu­ri Marion näh­tiin aikoi­naan muun muas­sa kol­men poh­joi­sen Suo­men joen raken­nus­työ­mail­la, kun Oulu-, Kemi- ja Iijo­kia val­jas­tet­tiin sähköntuotantoon.Jakkukylän kou­lul­la Marion-aiheel­la jär­jes­tet­ty his­to­riail­ta puo­les­taan pal­jas­ti, ettei joki­var­sien mah­ti­ko­net­ta ole unoh­det­tu, vaan se kiin­nos­taa edel­leen. Kuu­li­joi­den jou­kos­sa oli myös monia, joi­den muis­tois­sa oma­koh­tai­sia­kin koke­muk­sia sekä työ­mail­ta että Mario­nis­ta vie­lä löy­tyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perus­o­pe­tuk­ses­ta kan­sa­lais­opis­toon – Jan­ne Puo­li­tai­val aloit­ti Iin kan­sa­lais­opis­ton reh­to­ri­na

Iin kan­sa­lais­opis­toon on pal­kat­tu vuo­sien tauon jäl­keen pää­toi­mi­nen reh­to­ri. Vir­kaan valit­tu Jan­ne Puo­li­tai­val otti pai­kan vas­taan hel­mi­kuun alus­sa. Hän toi­mi aiem­min 10,5 vuot­ta Iin Ase­man kou­lul­la luo­kan­opet­ta­ja­na ja kou­lun­joh­ta­ja­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­to Per­nun Sää­tiöl­tä apu­ra­ho­ja tai­tei­li­joil­le

Val­to Per­nun Sää­tiön apu­ra­ho­jen jako­ti­lai­suu­det on yleen­sä jär­jes­tet­ty Iin Ase­ma­tien var­rel­la sijait­se­vas­sa Val­ton koti­ta­los­sa. Tänä vuon­na tilai­suus pää­dyt­tiin kui­ten­kin kovien pak­kas­ten varal­ta sekä run­saasn lumi­mää­rän vuok­si jär­jes­tä­mään Vil­la Kaup­pi­lan tilois­sa, jon­ka mil­jöö vie­hät­ti­kin sekä sää­tiön joh­toa että pai­kal­le kut­sut­tu­ja tai­tei­li­joi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus