Ii

Ook­ko nää kuul­lu 3.5.

Sota-aika­­na oli ker­ran eräs ame­rik­ka­lai­nen vie­rai­lul­la pää­siäi­se­nä Suo­mes­sa. Ruo­­ka-aika­­na oli sit­ten mäm­miä jäl­ki­ruo­ka­na. Pääs­ty­ään koti­maa­han­sa hän antoi tie­dok­si että Suo­meen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit 3.5.

Nyt kun on saa­tu Jää­lis­tä Hönt­tä­mä­leen kun­toi­lu­reit­ti, niin ohjeis­ta­kaa­pa mopo­poi­kien ja -tyt­tö­jen van­hem­mat lap­sian­ne, ettei tuo kun­to­pol­ku ole tar­koi­tet­tu mopoi­luun.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ter­veys­asiat, kou­lu­kul­je­tuk­set ja äänes­ty­sa­lu­eet puhut­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja – Talou­den tasa­pai­no­tus käsit­te­lys­sä

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män Iitä ja Kui­va­nie­meä kos­ke­van talou­den tasa­pai­not­ta­mis­esi­tyk­sen uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Samoin palau­tet­tiin yksi­mie­li­ses­ti sel­vi­tet­tä­väk­si kun­nan työn­te­ki­jöi­den työ­ter­veys­huol­to ja muut etuu­det.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mie­li­pi­de: Luon­non­suo­je­lu ja tuu­li­voi­ma

Ran­ta­poh­jan ylei­sö­osas­tos­sa penät­tiin taan­noin ympäristöyhdistyksen/luonnonsuojelijoiden toi­men­pi­tei­tä tuu­­li­­voi­­ma-asias­­sa. Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on anta­nut Yli-Olha­­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kees­ta lausun­non, jos­sa yhdis­tys on suh­tau­tu­nut tuu­li­voi­maan sinän­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Krun­nien suo­jel­tuun saa­ris­toon mai­hin­nousu on luvan­va­rais­ta

Krun­nien saa­ris­to on ainut­laa­tui­nen Iin edus­tal­la sijait­se­va saa­ris­to, joka on rau­hoi­tet­tua luon­non­suo­je­lua­luet­ta. Saa­riin voi tutus­tua lin­tu­jen pesi­mä­kau­den ulko­puo­lel­la, mut­ta mai­hin­nousuun tar­vi­taan saar­ten val­vo­jil­ta lupa. Alu­een omis­taa Maakrunnisäätiö.Aivan joka­mie­hen poik­kea­mis­paik­ka Krun­nit ei kui­ten­kaan ole, sil­lä meri­teit­se man­te­reel­ta Iis­tä mat­kaa Ulkok­run­niin on rei­lut 20 ja Hau­ki­pu­taal­ta 30 kilo­met­riä. Luon­non­suo­je­lua­luet­ta on var­tioi­tu vuo­des­ta 1937 läh­tien. Aluet­ta var­tioi­vat täl­lä het­kel­lä Kyös­ti Juo­la, Mar­ko Kan­to­la, Mat­ti Paa­so ja Mart­ti Läh­te­vä­no­ja, joil­le teh­tä­vä on uskot­tu luot­ta­mus­toi­me­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sit­kot jäi­vät tie­tä­mät­tä Iin visai­li­joi­ta

Iin järk­kä­vi­sai­li­jat jakau­tui­vat täl­lä ker­taa kol­meen sak­kiin. Kisa oli näin hyvä­ta­soi­nen. Iiläi­nen sit­­kot-nimi­­tys oli yllät­täen outo. Mut­ta Ange­la Davis, Wham-yhtyeen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tes­ti­juok­susar­jas­sa juos­tiin puo­li­ma­ra­ton

Nor­maa­liin huh­ti­kui­seen tapaan oli Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan vii­meis­tä edel­li­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa nor­maa­li­mat­ko­jen ohel­la tar­jol­la puo­li­ma­ra­ton. Kut­sua nou­da­tet­tiin­kin, oli­han hyvä tilai­suus tes­ta­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Senaat­to­ri Paak­ko­lan yli­voi­maa Kur­jen­pe­säl­lä

Päi­vän voit­ta­jas­ta ei ollut epä­sel­vää kun rat­kot­tiin Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen hir­ven­hiih­to­mes­ta­ruu­des­ta Kur­jen­pe­säl­lä. Yli­voi­mai­nen voit­to tuli senaat­to­ril­le hyvän ammun­nan ansios­ta. Muut kil­pai­li­jat valit­ti­vat kisa­vä­sy­mys­tä ja oli­pa yhdel­lä kisaa­jal­la ilmas­toah­dis­tus iske­nyt. Met­säs­tys sar­jas­sa voit­ta­ja vaih­tuu mut­ta yksi asia on var­ma että Rau­no Tapio on kak­ko­nen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus