Ii

Tari­nat ja perin­ne­tie­don keruu tem­pai­si­vat mukaansa

Kou­luai­koi­naan Jar­mo Ala­siu­rua inho­si esi­tel­mien pitä­mis­tä ja ainei­den kir­joit­ta­mis­ta. Mis­tä lie joh­tu­nut, mut­ta nyt hän kir­joit­taa kir­jo­ja ja ker­too perin­neil­lois­sa Iijo­ki­var­ren his­to­rias­ta ja naut­tii sitä enem­män, mitä suu­rem­pi on kuulijakunta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Illin­juok­sut 2021: Tutut naa­mat Illin kärjessä

Illin kir­kon­penk­ki­väel­lä riit­ti pari­kin tai­vas­te­lun aihet­ta hel­tei­ses­sä illas­sa. Ihi­me­tel­tiin oulu­lai­sen lii­to­kiek­ko­po­ru­kan per­soo­nal­lis­ta tapaa park­kee­ra­ta kaa­ro­jaan tiel­le poi­kit­tain. Ouvok­sut­taa­han se, kun ei ole tot­tu­nut vie­lä isoi­hin tapah­tu­miin kuten Iil­lin­juok­sui­hin, jois­sa saat­ta­pi olla tungosta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rai­mo Iko­nen on Vuo­den iiläinen

Vuo­den iiläi­nen on hen­ki­lö, joka on syn­ty­nyt, asuu tai toi­mii Iis­sä, ja joka on työl­lään, toi­min­nal­laan tai saa­vu­tuk­sil­laan teh­nyt Iitä tun­ne­tuk­si, edis­tä­nyt kun­ta­ku­vaa tai vai­kut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti kun­nan kehittämiseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kon­sult­tien rapor­tis­sa sopeu­tus­toi­mia 5,7 mil­joo­nal­la eurol­la – Iin uusi val­tuus­to päät­tää, mitä niis­tä toteutetaan

Kon­sult­tien laa­ti­mas­sa rapor­tis­sa Iin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si on lis­tat­tu ehdo­tuk­sia yhteen­sä 5,7 mil­joo­nan euron edes­tä. Koko suun­ni­tel­ma­kau­del­la 2022–24 sum­ma koos­tuu 2,8 mil­joo­nan euron lisäyk­ses­tä kiin­teis­tö­ve­ro­tu­loi­hin, 422 000 euron lisäyk­ses­tä mui­hin tuloi­hin sekä 2,5 mil­joo­nan euron meno­jen vähennyksestä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iijoen van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mis­ta voi antaa palau­tet­ta – Asuk­kai­den toi­vees­ta nyt sel­vi­te­tään viettoviemäröntiä

Suun­ni­tel­ma­kart­to­ja tut­kit­tiin tar­kas­ti vii­me tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na, kun Iijoen van­han uoman ran­to­jen viet­to­vie­mä­röin­nin suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­tiin asuk­kail­le ja maanomistajille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pau­lii­na Aura­na­ho Iin varhaiskasvatusjohtajaksi

Iin kun­nan­hal­li­tus on valin­nut Iin kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jak­si Pau­lii­na Aura­na­hon. Hänen vara­si­jal­leen valit­tiin Sari Kärk­käi­nen. Var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan vir­kaan oli 11 haki­jaa, joista…


Alexi Ruo­ka­mo kesän vii­des Illinvoittaja

Hel­let­tä pii­sa­si Illin­juok­su­jen aloit­taes­sa hei­nä­kuu­ta. Illan onnek­kain oli kir­kon­pen­kin har­ras kan­sa, joka sai istuk­sia var­joi­sil­la sijoil­laan. Pen­kit not­kui­vat kausi­kort­ti­lai­sis­ta ja vie­rai­le­vis­ta hen­ki­löis­tä, joil­le huo­maa­vai­ses­ti sija annet­tiin. Hämil­li­si­nä ja vai­vau­tu­nei­na kat­se­li­vat Lies-mie­het Arp­pa ja Osmo, Rekis­te­röi­ty­mä­tön, Jär­ven­pään Rek­sa, Tio­mi­lan legen­da, Jak­ki­lan Matit, Yli­ran­nan lau­la­va met­su­ri Esa Paka­nen ja lukui­sa satun­nais­ten par­vi juu­ri ennen start­tia sta­dio­nil­la juos­ten viu­hah­ta­nut­ta hyvä­kun­toi­sen näköis­tä hen­ki­löä. Kuka ja mik­si ili­man numeroa?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­si­tut yhteis­lau­lut jat­ku­vat Iissä

Suo­si­tut yhteis­lau­lu­ti­lai­suu­det avaa­vat taas kesän pit­kän koro­na­tauon jäl­keen. Iis­sä kajah­ta­vat yhteis­lau­lut seit­se­män ker­taa tänä kesä­nä. Paik­koi­na ovat Hui­lin­gin kesä­näyt­tä­mö ja Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museo. Lau­lat­ta­ja­na toi­mii tut­tuun tapaan Iin Laulupelimannit.