Ii

Met­sä­no­mis­ta­jia herä­tel­lään oman met­sän mahdollisuuksiin

LuoP­Po on Luon­non­tuot­teet ja luon­to­pal­ve­lut kas­vuun Poh­jois-Poh­jan­maal­la –han­ke, jon­ka tar­koi­tus on saa­da met­sä­no­mis­ta­jat ja met­sä­alan toi­mi­jat hok­saa­maan, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia luon­non­tuot­teet anta­vat lisä­tu­lo­jen hank­ki­mi­seen omas­ta met­säs­tä. Toi­saal­ta Suo­men met­sä­kes­kuk­sen ja Oulun 4H:n toteut­ta­ma­na han­ke halu­aa paran­taa edel­ly­tyk­siä sii­hen, että muun muas­sa luon­to­pal­ve­lu­yri­tyk­set sai­si­vat han­kit­tua met­sis­tä mate­ri­aa­lia tar­pei­siin­sa ja paik­ko­ja toiminnalleen.

Lue lisää

Ennal­taeh­käi­se­vää työ­tä lähel­lä ihmisiä

Iin ter­veys­a­se­man pihal­la vii­pyy tämän ja seu­raa­van vii­kon ajan OYSin liik­ku­va sil­mä­tut­ki­musyk­sik­kö Sil­mo. Sil­män­poh­ja­ku­vauk­seen Sil­mo-vau­nuun on kut­sut­tu noin 300 Iin ja Kui­va­nie­men dia­bee­tik­koa Iis­tä, Kui­va­nie­mel­tä ja lähialueilta.

Lue lisää

Sydän­tur­val­li­suut­ta pitäi­si kehit­tää suun­ni­tel­mal­li­ses­ti – Iil­lä ja Oulul­la run­saas­ti paran­net­ta­vaa sydänturvallisuudessa

Sydän­lii­ton Sydän­tur­val­li­nen Suo­mi ‑verk­ko­pal­ve­lus­sa Suo­men kun­nat ja hyvin­voin­tia­lu­eet on lai­tet­tu parem­muus­jär­jes­tyk­seen varau­tu­mi­ses­sa sydän­py­säh­dys­ti­lan­tei­siin. Nyt Sydän­liit­to on koon­nut tie­toa vuo­den 2022 par­hai­ten sydän­tur­val­li­suu­den taso­aan paran­ta­neis­ta kun­nis­ta ja rank­ka­si kovim­mat nousi­jat ja laskijat. 


Uuden jäte­huol­to­mää­räyk­set astui­vat voi­maan, mikä muuttuu?

Uudet seu­dul­li­sen jäte­huol­to­mää­räyk­set tuli­vat voi­maan vuo­den 2023 alus­ta Oulus­sa, Iis­sä, Kem­pe­lees­sä, Hai­luo­dos­sa, Lumi­joel­la ja Pudasjärvellä.

Oleel­li­nen muu­tos uudis­tuk­ses­sa on, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys tai vaih­toeh­toi­ses­ti kom­pos­toin­ti kiin­teis­töl­lä tulee oma­ko­tia­su­jan vel­vol­li­suu­dek­si hei­nä­kuus­sa 2024. Myös muo­vin­ke­räyk­seen tulee muu­tok­sia, kiteyt­tää pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ilo­na Sup­pa­nen Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.


Kult­tuu­ri­ko­ti Sal­me­la – kun­nia­no­soi­tus taiteilijalle

Iin ase­mal­la Huo­vis­ky­läl­lä asu­neen kuva­tai­tei­li­jan Eero Sal­men jäl­ki­kas­vu halu­aa teh­dä var­hain kuol­leen tai­tei­li­jan tai­det­ta tun­ne­tum­mak­si sekä tuo­da esiin myös muu­ta Sal­men kodis­ta löy­ty­vää kult­tuu­ri­pe­rin­töä. Työ­tä tuke­maan on perus­tet­tu Kult­tuu­ri­ko­ti Sal­me­la – luo­va tila ‑han­ke, jol­le hae­taan rahoi­tus­ta muun muas­sa Kan­san Sivis­tys­ra­has­ton yllä­pi­tä­män Kult­tuu­ri­lah­ja-jär­jes­tel­män kautta.