Ii

Jokai­sel­la on vas­tuu kerä­tä roskia

Hyvä luki­ja! Olet luul­ta­vas­ti tänään­kin näh­nyt ros­kan loju­mas­sa tur­han­päi­ten maas­sa kadun var­rel­la tai met­säs­sä. Olet­ko miet­ti­nyt iki­nä, mik­si se on jou­tu­nut sin­ne? Olet ehkä aja­tel­lut: “Eikö se ros­ka ollut sen ros­kaa­jan vas­tuul­la?”, ja jät­tä­nyt ros­kan koskematta.

Lue lisää

Olet­ko juu­ri sinä ollut jos­kus kiusaa­ja tai kiusattu?

Hyvä luki­ja! Minus­ta kiusaa­mi­nen on tyh­mää, idioot­ti­mais­ta ja jär­je­tön­tä. Sii­tä voi seu­ra­ta itse­tu­hoi­suut­ta, itse­vi­haa ja ahdis­tu­nei­suut­ta. Kiusaa­mi­nen ei kan­na­ta, kos­ka se jät­tää ihmi­seen jäl­kiä koko lop­pue­lä­mäk­si ja voi aiheut­taa todel­la paho­ja luot­ta­muson­gel­mia. Minus­ta onkin todel­la hyvä, että nyky­ään kiusaa­mi­sen lopet­ta­mi­sek­si teh­dään pal­jon enemmän.

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la 60 pro­sent­tia sois­ta on oji­tet­tu, Suo­met­säil­ta tar­jo­si tie­toa ja poh­dit­ta­vaa metsänomistajille

Oulun seu­dun met­sä­no­mis­ta­jil­le jär­jes­tet­ty Kym­me­nen tie­tois­kua suo­met­sä­ta­lou­teen ‑semi­naa­ri­ti­lai­suus kiin­nos­ti met­sä­no­mis­ta­jia laa­jal­ti. Tilai­suus pidet­tiin Oulus­sa ja sen jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­ta­si­vat yhteis­työs­sä MTK-Poh­jois-Suo­mi sekä Kii­min­gin-Jää­lin vesienhoitoyhdistys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lies­har­jus­sa viherrakennustöitä

Iis­sä Lies­har­jun alu­eel­la teh­dään maa- ja viher­ra­ken­nus­töi­tä. Iin kun­nan Yhdys­kun­ta­pal­ve­lu­jen sekä Iipa­jan käyn­nis­tä­mien töi­den tavoit­tee­na on Lies­har­jun alu­een kehit­tä­mi­nen sekä ympä­ris­tön viih­tyi­syy­den parantaminen.


Kou­lu­han­ke yhdis­tää Iitä ja Hämeenkyröä

Kes­tä­vä kou­lu käy­tän­nös­sä ‑hank­keen vie­rai­li­ja­ryh­mä Iis­tä reis­sa­si huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la Hämeen­ky­röön yhteis­työ­kump­pa­nin­sa luo. Kak­si­päi­väi­sen mat­kan tar­koi­tuk­se­na oli tutus­tua Mah­na­lan ympä­ris­tö­kou­luun ja Ilmastonikkarit-pilottiin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sau­li Tam­mi­nen täyt­tää 70 vuotta

Tou­ko­kuun 11. päi­vä­nä täyt­tää 70 vuot­ta vel­je­ni Sau­li Tam­mi­nen. Sau­li on vuo­den ja seit­se­män kuu­kaut­ta minua nuo­rem­pi. Lap­suus­ko­tim­me oli ja on edel­leen Oijär­vel­lä. Van­hem­pam­me Hil­da ja Mart­ti Tam­mi­nen oli­vat sodan jäl­keen raken­ta­neet talon isän lap­suus­ko­din paikalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin mies­lau­la­jat täyt­tää 60 vuotta

Iin mies­lau­la­jien kuo­ro on viih­dyt­tä­nyt ylei­söä jo kuu­den­kym­me­nen vuo­den ajan. Merk­ki­vuot­ta juh­lis­te­taan tule­va­na vii­kon­lop­pu­na kah­den juh­la­kon­ser­tin voi­min, jois­ta toi­nen jär­jes­te­tään kuo­ron kotikunnassa.


Leh­to Group lak­kaut­taa Iin tehtaan

Leh­to Group lopet­taa toi­min­nan Iis­sä, mis­sä ele­ment­ti­tuo­tan­toa on pyö­ri­tet­ty Kar­pa­lo­tiel­lä tilois­sa, jois­sa ennen Leh­toa toi­mi raken­nus­lii­ke Iin Fasa­di. Syy­nä Iin teh­taas­ta luo­pu­mi­seen on se, että Leh­to kes­kit­tää ele­ment­ti­tuo­tan­non Har­to­lan teh­taal­leen. Iin teh­taan lin­jan­ve­tä­jä Arto Junes ker­too, että työn­te­ki­jöi­den vii­mei­nen työ­päi­vä on 10.5.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus