Ii

Mark­ku Nik­ka­nen ja Aija Söy­rin­ki alle hölök­kä­ra­jan Illis­sä

Mit­tu­maa­rin aaton aat­toa Illiin vie­tä­mään saa­pu­neet kan­sa­lai­set ais­ti­vat sie­rai­mis­saan iha­nan kaa­de­tun hei­nän tuok­sun. Raja­lan Pasi & kump­pa­nit oli­vat niit­tä­neet sta­dio­nin juhan­nus­kun­toon. Siis­tiä oli. Limin­gan isän­tä Jani Määt­tä tote­si ilah­tu­nee­na niit­to­jäl­jen ja kehui sen kel­paa­van lakeuk­sien vaa­ti­vil­le isän­nil­le. Kump­pa­nit Nik­ka­nen ja Kor­ho­nen nyök­käi­li­vät hyväk­sy­väs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuu­li­voi­man tie­to­toi­mis­to pal­ve­lee kesä­kuun lop­puun asti

Ilma­tar on avan­nut väliai­kai­sen toi­mis­ton Iin Mic­ro­po­lik­sen pää­ra­ken­nuk­seen. Toi­mis­to on avoin­na arki­sin kel­lo 10–14 aina per­jan­tai­hin 28.6. asti. Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­toa tai tuu­li­voi­maa ylei­ses­ti kos­ke­viin kysy­myk­siin toi­mis­tol­la vas­tai­lee pro­jek­tin maa­han­kin­nois­ta vas­taa­va iiläi­nen Pet­te­ri Mäen­pää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tubet­ta­ja hou­kut­ti nuo­ria ihai­li­joi­ta pyö­räi­le­mään

Ilois­ta Iijo­ki­pyö­räi­lyä saa­pui täl­lä ker­taa vauh­dit­ta­maan var­sin­kin nuor­ten paris­sa suo­sit­tu tubet­ta­ja Jaak­ko Park­ka­li, joka veti­kin ympä­ril­leen san­kan ihai­li­ja­jou­kon heti pyö­räi­lyn läh­tö­pai­kal­le Iin Kärk­käi­sel­le saa­vut­tu­aan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uljas julk­kis Ukko-Pek­ka kävi kyläs­sä

Vii­me kes­ki­viik­ko­aa­mu­na täyt­tyi yleen­sä niin hylät­ty ja apea Iin rau­ta­tie­a­se­ma het­kek­si hen­kiin. Väkeä tun­gek­si kuin vuo­si­kym­me­niä sit­ten, kame­rat ja kän­ny­kät.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vii­ka­te­mie­het val­ta­si­vat Illin

- Saa­tiin vii­mi­set potut maa­han ja lähet­tiin Illiin juok­se­maan, tuu­mai­li Limin­gan Vii­ka­te­mies­ten peh­too­ri Jor­ma Joke­la. — Vikat­teet on lii­pat­tu jo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKor­va­sie­ni­vuo­si on hyvä

Kor­va­sie­ni kausi on par­haim­mil­laan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Kos­teus ja sopi­van läm­min jak­so on nos­ta­nut sie­net pin­taan ja saa­nut poi­mi­jat liik­keel­le. Tänä kevää­nä satoa on tar­jol­la kii­tet­tä­väs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta pitää Jak­ku­ky­län sil­taa tär­keä­nä hank­kee­na

Iin kun­ta on anta­nut alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le lausun­non Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­ses­ta sekä val­mis­te­lu­lu­vas­ta. Kun­ta pitää Jak­ku­ky­län sil­lan raken­ta­mis­ta tär­keä­nä hank­kee­na. Sil­lan raken­ta­mi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin lii­ken­ne­va­lo­ja ale­taan lait­taa elo­kuun alus­sa – Val­mis­ta pitäi­si olla syys­kuun lop­puun men­nes­sä

ITM Fin­land ja Iin kun­ta raken­nut­ta­vat Val­ta­tiel­le 4 Iihin kah­det lii­ken­ne­va­lot: Soro­sen­tien liit­ty­mään sekä Lei­po­jan­tien liit­ty­mään Iin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le. Työt käyn­nis­ty­vät tule­van elo­kuun alus­sa ja val­mis­tu­vat syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Eni­ten lii­ken­net­tä hait­taa­vat työ­vai­heet teh­dään yötyö­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin museon kep­pa­ri­tal­li ava­si kisa­kau­den

Iin koti­seu­tu­museol­la museol­la on avat­tu kesä­kausi aito­mal­la käyt­töön uusi kep­pi­he­vos­ra­ta. Museon sai myös oman tal­lin­sa ja rivis­tön kep­pa­rei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus