Ii

Rodion on Illin kak­ko­sen kunin­gas

Kesä­per­jan­tai­sin Iis­sä juos­ta­van Illin­juok­sun kah­den kilo­met­rin mat­kan tulos­lis­to­jen keu­lil­la on keik­ku­nut nimi Rodion Kurt­ti. Sii­hen tämä 11-vuo­tias kou­lu­lai­nen on täh­dän­nyt­kin.– Kävin ensim­mäi­sen ker­ran juok­se­mas­sa Illin­juok­sut kesäl­lä 2015. Ensim­mäi­sis­sä juok­suis­sa­ni olin toi­sek­si vii­mei­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pihan poh­ja­töis­tä ei kan­na­ta tin­kiä

Mikä­li pihaan on käy­tet­tä­vis­sä rahaa niu­kas­ti, kan­nat­taa rahat käyt­tää poh­ja­töi­hin, neu­voo piha- ja viher­suun­nit­te­li­ja Ani­ta Simi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­ti­ton kemi­läis­mies ajoi huu­meis­sa Iis­sä

Oulun polii­sin par­tio sai tors­tai­na 13.9. hie­man ennen puol­ta yötä teh­tä­vän Kemin­tiel­le Iihin. Ilmoi­tuk­sen mukaan Oulua koh­ti on tulos­sa hen­ki­lö­au­to, jon­ka kul­jet­ta­ja on mah­dol­li­ses­ti huma­las­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Beto­ni­set hömö­tiai­set val­mis­tui­vat sil­mä­ni­lok­si

Timo Ala­raa­sa­kan työs­tä­mät beto­ni­set hömö­tiai­set ovat val­mis­tu­neet. Kah­des­ta lin­nus­ta ja nii­den välis­sä ole­vas­ta lin­tu­jen pesey­ty­mis­pai­kas­ta koos­tu­va beto­ni­veis­tos sijait­see Ala­raa­sa­kan taka­pi­hal­la Iin Oja­ky­läs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa pitää olla valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia

Vir­pi Uute­la on aloit­ta­nut työn­sä Iin kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja­na. Vir­ka on uusi, sil­lä kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön vir­ka muu­tet­tiin kevääl­lä eril­li­sik­si ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jien viroik­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Röy­tän sata­man ruop­paus toi­veis­sa, rahoi­tuk­ses­ta ei tie­toa

Iin Röy­tän lai­tu­rit ovat vii­meis­te­lyä vail­le val­miit. Kah­den vuo­den pro­jek­tis­sa sata­mas­sa on uusit­tu kak­si pont­to­ni­lai­tu­ria ja beto­ni­lai­tu­rit. Kel­lu­vat teräs­pont­to­ni­lai­tu­rit otet­tiin käyt­töön jo vii­me kesä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Beto­ni­por­sail­la piris­tys­tä ja hyö­tyä

Iin S-Mar­­ke­­tin edus­tal­le ilmes­ty­neet por­saan muo­toi­set beto­ni­por­saat ovat herät­tä­neet ihas­tus­ta ja häm­men­nys­tä kau­pan asiak­kais­sa. Beto­ni­por­saat ilmes­tyi­vät kau­pan edus­tal­le Iis­sä het­ken.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­sen kokoi­nen kou­lu on sopi­va

Iin kun­nan uusi ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri on saa­nut ensi töi­nään poh­tia kun­nan kou­lu­verk­koa. Kun­nan huo­le­na ovat useat huo­no­kun­toi­set kou­lu­ra­ken­nuk­set, jot­ka huu­ta­vat remont­tia ja perus­pa­ran­nus­ta. Luk­ka­ri ei ota kan­taa kou­lu­verk­koon, mut­ta on hyvil­lään, että asias­ta uskal­le­taan puhua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­ran­nan kou­lua­sia palau­tet­tiin val­mis­tel­ta­vak­si

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Yli­ran­nan kou­lu­asian uudel­leen val­mis­telt­ta­vak­si. Kun­nan­hal­li­tus oli esit­tä­nyt val­tuus­tol­le, että se varaa kun­to­tut­ki­muk­ses­sa esil­le nous­sei­den kor­jaus­koh­tei­den kor­jaa­mi­seen 218 000 euron mää­rä­ra­han.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jo­lan Voi­ma juh­lii 75-vuo­tis­ta tai­val­taan

– Vesi- ja ydin­voi­mal­la on kes­kei­nen roo­li Suo­men vähen­täes­sä ilmas­to­pääs­tö­jään, muis­tut­ta­vat Poh­jo­lan Voi­man hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tapio Kor­pei­nen ja yhtiön tuo­re toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Tyk­ky­läi­nen. Sik­si nii­den toi­min­tae­del­ly­tyk­sis­tä pitää huo­leh­tia. Kor­pei­nen ja Tyk­ky­läi­nen esit­ti­vät toi­veen­sa päät­tä­jil­le tänään Poh­jo­lan Voi­man 75-vuo­tis­juh­la­ti­lai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus