Ii

John­ny Hal­ly­dayn fane­ja Iin visas­sa

Järk­kä­vi­san kyse­li­jä arve­li pan­neen­sa pahan, kun kysyi edes­men­neen roc­kis­ta­ran John­ny Hal­ly­dayn koti­maa­ta. Tut­tu oli kai­kil­le. Lähes yhtä tut­tu oli Tee­mu Sip­po ja hänen vir­kan­sa. Päk­ki­kan­gas oli saa­nut kort­ti­mie­hen rivei­hin­sä ja taso nousi. Ainoa­na he saa­lis­ti­vat pin­nat Suo­men ilma­voi­mien ensim­mäi­ses­tä suih­ku­hä­vit­tä­jäs­tä, vih­jeis­tä ja musii­kis­ta, jos­sa monil­la Rai­ne­ri sekoit­tui Tais­to Tam­meen.  Dinglet jäi pin­nan kum­mal­la­kin jak­sol­la. Res­pec­tiä tuli elo­ku­va­ky­sy­myk­sen kol­mo­ses­ta, mut­ta mii­nus­ta ekas­ta vih­je­ky­sy­myk­ses­tä. Koti­maan mar­jo­jen­syön­ti oli hans­kas­sa, mut­ta Pilgrim oli­si kai­van­nut nais­jä­se­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuo­re riis­ta-aita vai­kut­taa hir­vien liik­ku­mi­seen

Olha­van kylän poh­jois­puo­lel­ta alka­va nelos­tien kun­nos­tus on tuo­nut tien var­rel­le myös riis­ta-aidat, jol­lai­sia alu­eel­la ei ole ennen ollut. Myös Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen eri­kois­tut­ki­ja Jyr­ki Puse­nius tote­aa riis­ta-aidan vai­kut­ta­van hir­vien kul­ku­reit­tei­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don

Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don ja hei­dän hoi­ta­jan­sa asi­aan­kuu­lu­van kor­vauk­sen työs­tän­sä. Tämän alle­kir­joit­ta­vat juu­ri kym­men­vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­neen Iin Kar­ta­non­vä­ki-kodin yrit­tä­jät Alice Pek­ka­la ja Armi Kawa­mu­ra. Hei­tä har­mit­taa vii­me­ai­koi­na van­hus­pal­ve­luun koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hen­gen ja ruu­miin ravin­toa ikäih­mi­sil­le

Iis­sä van­hus­ten­vii­kon ohjel­ma­tar­jon­taan kuu­lui eilen päi­vä olha­va­lai­sil­le. Väli-Olha­van seu­ra­kun­ta­ta­lol­la oli tar­jol­la hen­gen ja ruu­miin ravin­toa. Päi­vä alkoi viik­ko­mes­sul­la ehtool­li­si­neen ja jat­kui ruo­kai­lul­la, bin­gol­la, jutus­te­lul­la ja kah­vit­te­lul­la. Rupat­te­lu kuu­los­ti­kin ole­van yksi ikäih­mis­ten kai­va­tuim­mis­ta ajan­viet­teis­tä. Kuu­lu­mi­sia olha­va­lai­sil­ta kyse­li­vät myös kap­pa­lai­nen Pek­ka Soro­nen, dia­ko­ni Pirit­ta Aat­sin­ki ja dia­ko­nis­sa San­na Karp­pi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvä­ta­soi­nen urhei­lu­tie­don mes­ta­ruus­ki­sa Iis­sä

Nel­jäs Iin avoin urhei­lu­tie­don mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Iin Yri­tyk­sen tie­to­kil­pai­lu­jaos­ton jär­jes­tä­mä­nä Iin Jär­jes­tö­ta­los­sa. Tapah­tu­ma on kerän­nyt vuo­si vuo­del­ta yhä enem­män osa­not­ta­jia. Täl­lä ker­taa muka­na oli yhdek­sän jouk­kuet­ta eli 45 visaa­jaa. Taso on nous­sut pik­ku hil­jaa vuo­si vuo­del­ta. Kol­men kär­ki oli täl­lä ker­taa oulu­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pasi­Kuik­ka Oy tut­tu jut­tu Iin visai­li­joil­le

Pasi­Kuik­ka Oy:n toi­mia­la toi pin­nat kai­kil­le Iin Järk­kä­vi­san mie­tis­ke­li­jöil­le, lie­kö käy­ty fes­ta­reil­la? Han­ka­lam­paa sen sijaan oli löy­tää oikea tit­te­li eri alo­jen val­ta­kun­nan val­tuu­te­tuil­le. Saa­ris­to­lai­set nap­pa­si­vat pin­nat Tona­van val­tiois­ta, OECD:n pää­ma­jas­ta ja kol­mo­sen yhden vokaa­lin kun­nis­ta. Samoin tuli isos­ta valaas­ta ja pie­nim­mäs­tä varis­lin­nus­ta. Roy­al We:lle oli Iin kun­nan­val­tuus­ton aak­kos­jär­jes­tys luon­nol­li­ses­ti mah­do­ton, mut­ta Gideo­nit ja Syk­syn säve­len tuplas­ti voit­ta­nut nai­nen help­poa kau­raa. Päk­ki­kan­gas taker­te­li alus­sa, mut­ta toi­nen puo­li meni mui­den kär­ki­po­ru­koi­den kans­sa tasoi­hin. Ainoa­na erot­ti Wil­son Pec­ke­tin muis­ta alan mie­his­tä ja täy­det tuli kuvis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­kis­täy­ty­mi­nen tär­kein­tä Elä­ke­lii­ton toi­min­nas­sa

Vir­kis­tys­mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­mi­nen on 45 vuot­ta täyt­tä­neen Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sen tär­kein toi­min­to­muo­to. – Ihmi­nen kai­paa yhtei­söl­li­syyt­tä, täy­tet­tä tyh­jään tilaan. Elä­ke­lii­ton toi­min­nas­sa samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa syn­tyy ystä­vyyk­siä. Mat­kal­le­kin on help­po läh­teä tutus­sa seu­ras­sa, tote­aa Iin yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Anja Neno­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nät­te­po­rin näyt­te­lys­sä poh­di­taan sis­kout­ta

Iin Nät­te­po­rin aulas­sa on esil­lä piir­rok­sia ja maa­lauk­sia lap­sis­ta. Eli­sa Tuo­hi­maan näyt­te­lys­sä Salai­suuk­sia ihme­tel­tä­viä, Suu­ren­moi­sia kät­kö­jä, Omia Tei­tä paneu­du­taan sis­kou­teen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus