Ii

Kulut­ta­mi­nen ja ruo­ka­hä­vik­ki Ilmas­toA­ree­nan paneelissa

Iiläi­set Johan­na Jak­ku-Hii­va­la ja Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, ProAgria Oulun Essi Kerä­nen sekä kes­kus­te­lun mode­raat­to­ri Mirk­ku Val­ko­la Poh­jois-Poh­jan­maan kulut­ta­jat ry:stä poh­ti­vat Kulut­ta­ja­lii­ton Hävik­ki­foo­ru­min jär­jes­tä­mäs­sä panee­li­kes­kus­te­lus­sa asu­mi­sen­sa, ruo­kan­sa ja liik­ku­mi­sen­sa aiheut­ta­mia ilmas­to­pääs­tö­jä. Kaik­ki nel­jä oli­vat ennen kes­kus­te­lua täyt­tä­neet Sit­ran elä­män­ta­pa­tes­tin, jon­ka anta­mia tulok­sia he panee­lis­saan pureskelivat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ilmas­to­työ polii­tik­ko­jen pohdinnassa

Iin Ilmas­toA­ree­na ‑tapah­tu­mas­sa pide­tys­sä panee­li­kes­kus­te­lus­sa haas­tet­tiin eri puo­luei­ta edus­ta­vat kes­kus­te­li­jat poh­ti­maan, miten hii­li­neut­raa­liu­des­ta saa­daan talous­hyö­dyt irti. Samal­la kysyt­tiin, mis­sä Suomi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ilmas­toa­ree­nal­ta eväi­tä arki­päi­vän ilmastotyöhön

Vii­kon­lop­pu­na Iis­sä vie­tet­tiin jäl­leen Ilmas­toA­ree­na-ilmas­to­fes­ti­vaa­lia. Esiin­ty­mis­la­voil­la käy­tin mie­len­kiin­toi­sia ilmas­to­kes­kus­te­lu­ja ja esi­tet­tin ins­pi­roi­via puheen­vuo­ro­ja, kun taas ilmas­to­to­ril­la saat­toi käy­dä mais­te­le­mas­sa ahven­ta ja kau­ra­jää­te­löä sekä tutus­tu­mas­sa eri­lai­siin ilmas­to­toi­miin, yhdis­tyk­sin ja yrityksiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vie­lä Iin neuvotteluista

Yleen­sä vaa­lien­jäl­kei­sis­tä neu­vot­te­luis­ta ei jul­ki­suu­des­sa ker­ro­ta tar­kem­min muus­ta kuin lop­pu­tu­lok­ses­ta, mut­ta nyt oli Iin paik­ka­neu­vot­te­luis­ta mie­les­tä­ni tär­keä ker­toa sen verran,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­dot: Ii on muuttovoittokunta

Iin kun­ta on kerän­nyt kah­den ensim­mäi­sen vuo­si­nel­jän­nek­sen aika­na mal­til­lis­ta muut­to­voit­toa. Koko­nai­suu­des­saan Iin väki­lu­ku on alku­vuon­na kas­va­nut kun­tien väli­sen net­to­muu­ton ja net­to­siir­to­lai­suu­den seu­rauk­se­na 63 uudel­la asukkaalla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIiläi­nen hiilijalanjälki

Nyky­maa­ili­ma­sa ja var­sin­ki Iisä höpö­tet­tään kau­hias­ti hii­li­ja­lan­jä­les­tä. Muis­tu täsä mie­leen rei­lun 50 vuo­den vana­ha iiläi­nen, ja mik­sei yllei­nen­ki, mei­jän pohojosen…