Ii

Lukio­lai­nen ja kont­to­ri­rot­ta

Iin lukion opis­ke­li­ja Ali­na Hek­ka­la tutus­tui per­jan­tai­na IiRek­ry-mes­suil­la tie­to­pal­ve­lu­asian­tun­ti­jan työ­hön. Iin kun­nas­sa työs­ken­te­le­vä Vii­vi Hir­vi­kos­ki ker­toi hänel­le ole­van­sa perin­tei­nen kont­to­ri­rot­ta, joka työs­ken­te­lee sekä pape­riar­kis­to­jen että tie­to­ko­ne­jär­jes­tel­mien paris­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työt­tö­myys lisään­tyi jou­lu­kuus­sa

Iin työt­tö­myys­pro­sent­ti oli jou­lu­kuun lopus­sa 12,4. Kun­nan työt­tö­myys­pro­sent­ti las­ki alle kym­me­nen pro­sen­tin (9,9) syys­kuus­sa. Niin hyvä Iin työl­li­syys­ti­lan­ne ei ole ollut 80-luvun jäl­keen. Syys­kuun jäl­keen työt­tö­myys on läh­te­nyt pie­neen nousuun, mikä on nor­maa­lia kausi­vaih­te­lua. Loka­kuus­sa työt­tö­mien osuus työ­voi­mas­ta oli 10,6 pro­sent­tia ja mar­ras­kuus­sa 10,9.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pak­ka­nen säi­käyt­ti tes­ti­juok­si­jat

Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­ja saa­tiin kau­den puo­li­vä­liin tam­mi­kuun osa­kil­pai­lus­sa. Osa­not­ta­ja­ka­to oli suu­ri, sil­lä kah­den­kym­men­kah­den asteen pak­ka­nen pelot­ti suu­rim­man osan nomaa­lis­ta osa­not­ta­ja­mää­räs­tä jää­mään koti­pir­tin läm­pöön. Jär­jes­tä­jien lin­ja sää­hän on se, että jos joku halu­aa juos­ta, hänel­le ote­taan aika ja anne­taan pis­teet koko­nais­kil­pai­luun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ala­ran­ta­lai­set vaa­ti­vat uuden kou­lun raken­ta­mis­ta Ala­ran­nal­le – Mie­le­nil­maus ja nimiadres­si

Iin Ala­ran­nan asuk­kaat pöy­ris­tyi­vät aja­tuk­ses­ta, että suun­ni­tel­tua kou­lua ei raken­net­tai­si­kaan Ala­ran­nal­le, vaan Hami­naan. Esi­tys tänään koon­tu­val­le kun­nan­hal­li­tuk­sel­le on, että uusi kou­lu sijoi­tet­tai­siin Hami­naan nykyi­sen käy­tös­tä pois­te­tun päi­vä­ko­din tilal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiih­to­suun­nis­ta­jia ei kyl­mä kan­gis­ta

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen Avoi­met Poh­jois-Poh­jan­maan alue­mes­ta­ruus­ki­sat sprint­ti­mat­koil­la ja parisprin­tis­sä suk­sit­tiin Illin­saa­ren maas­tois­sa var­sin kyl­mäs­sä sääs­sä lau­an­tai­na. Iisun jär­jes­tä­män kisa­ta­pah­tu­man pak­kas­ra­ja -20 alit­tui juu­ri sen ver­ran, että kil­pai­lut pääs­tiin toteut­ta­maan siir­tä­mäl­lä nii­den alkua tun­nil­la eteen­päin suun­ni­tel­lus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Kes­kus­te­lem­me: Iijoen Raa­sa­kan van­ha uoma, val­mis kala­tie

Iijoen alim­paan voi­ma­lai­tok­seen ollaan innol­la puu­ha­mas­sa tek­ni­ses­ti toteu­tet­ta­vaa ns. äly­ka­la­tie­tä. Tämä on tie­tys­ti hie­no ja kan­na­tet­ta­va asia, ja sen tut­ki­mi­seen ja suun­nit­te­luun on käy­tet­ty pal­jon aikaa. Onnis­tues­saan se voi vetää lujas­ti­kin nousu­ka­laa ylä­vir­taan, aina Maa­lis­maan voi­ma­lal­le saak­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paran­tu­nut työl­li­syys näkyy var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä

Iis­sä on parem­pi työl­li­syys­ti­lan­ne kuin vuo­si­kym­me­niin. Se on näky­nyt vii­me syk­sys­tä asti kas­va­nee­na päi­vä­hoi­to- eli var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä.– Tilan­ne on aika tiuk­ka var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen suh­teen niin kun­nal­li­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, ker­too kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta

Viik­ko 5 Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­­na­­vii­­pa­­le­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin visas­sa ei tie­det­ty Ii-aiheis­ta kysy­mys­tä

Toh­ve­li­rois­tot pala­si pit­käl­tä tree­ni­tauol­ta Iin Järk­kä­vi­saan ja tote­si aiheel­li­ses­ti “veni, vidi, vici”. Ero mui­hin tuli mel­kein kät­te­lys­sä, kun Euroo­pan toi­sek­si ja kol­man­nek­si suu­rin jär­vi sat­tui kohal­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus