Ii

Kai­kil­le iiläi­sil­le nime­tään omalääkäri

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la Poh­teel­la on käyn­nis­sä kehit­tä­mis­han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on paran­taa hoi­don jat­ku­vuut­ta ja saa­ta­vuut­ta perus­ter­vey­den­huol­los­sa. Kehit­tä­mis­työn koh­de­ryh­mä­nä ovat eten­kin pal­jon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vat asiak­kaat, moni­sai­raat ja ikäihmiset. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työn­sä voi aina löy­tää uudelleen

”Kou­lu­päi­vän jäl­keen, kun oppi­laat ovat jo läh­te­neet kotiin, löy­dän työ­pöy­däl­tä­ni oppi­laa­ni sydän­pii­rus­tuk­sen ja pie­nen vies­tin, jos­sa lukee: maa­il­man paras ope.…

Lue lisää

Sami Petä­jä­jär­vi vito­sen ennä­tyk­seen Testijuoksussa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan maa­lis­kuun osa­kil­pai­lun yhtey­des­sä juos­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maan­tie­juok­sun pii­rin­mes­ta­ruus­ki­sa. Pii­rin toi­ve oli antaa mah­dol­li­suus tes­ta­ta vauh­te­ja huh­ti­kuus­sa juos­ta­vaa SM-kisaa var­ten. Kut­sua ei kuul­tu kovin­kaan aktii­vi­ses­ti. Lie­kö pelot­ta­nut rava­ta osit­tain jäi­sil­lä teil­lä. Tal­vis­ten jäis­ten tei­den ei luu­li­si ole­van kovin­kaan vie­ras poh­jois­suo­ma­lai­sil­le. Osa kil­pai­li samal­la myös tes­ti­juok­sus­sa, mut­ta juok­si kym­pin vain kerran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pos­tin pal­ve­lu­pis­teen toi­min­ta lop­puu Iissä

Met­ka­tuot­teen yhtey­des­sä asiak­kai­taan Iin kes­kus­tas­sa pal­vel­lut Pos­ti sul­kee oven­sa tämän vii­kon tors­tai­na kel­lo 14. Pos­tin Poh­jois-Suo­men pal­ve­lu­pis­te­ver­kos­ton ver­kos­to­pääl­lik­kö Sau­li Met­sä­vir­ta ker­too, että aloi­te pos­ti­pal­ve­lu­jen lopet­ta­mi­ses­ta tuli Met­ka­tuot­teen tahol­ta. Pos­tin kir­je­laa­tik­ko löy­tyy pal­ve­lu­pis­teen sul­keu­tu­mi­sen jäl­keen edel­leen Met­ka­tuot­teen edustalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPR-raken­ne toi­voo alal­le lisää yrityksiä

Vuon­na 2015 perus­tet­tu PR-raken­teel­la on suju­nut raken­nusa­lan uhka­ku­vis­ta ja kohon­neis­ta kus­tan­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta todel­la hyvin yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Tapa­ni Paka­nen kertoo.


Iin kun­ta liit­tyy Both­nian Arc-yhdistykseen

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti 18.3. kokouk­ses­saan, että Iin kun­ta liit­tyy poh­jois­mai­seen Both­nian Arc-yhdis­tyk­seen, joka on yksi Poh­jois­mai­sen minis­te­ri­neu­vos­ton tuke­mas­ta kah­des­ta­tois­ta raja­ko­mi­teas­ta ja AEBR:n eli Associa­tion of Euro­pean Bor­der Regions jäsen.


Mika Hast ero­si luottamustoimista

Iin kun­nan­hal­li­tus myön­si Vasem­mis­to­lii­ton Mika Has­til­le eron kai­kis­ta luot­ta­mus­toi­mis­ta. Hast ilmoit­ti eroa­van­sa kai­kis­ta Iin kun­nan luot­ta­mus­toi­mis­ta 1.3.2024. Hast toi­mi Iin kun­nan­val­tuus­ton jäse­ne­nä ja ensim­mäi­se­nä vara­pu­heen­joh­ta­ja sekä yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan ensim­mäi­se­nä vara­pu­heen­joh­ta­ja­na. Lisäk­si hän oli kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja, Iin Vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja sekä Ran­ta­kai­ran Säh­kö Oy:ssä Iin kun­nan varaedustaja.


Osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin ideoin­ti­kier­ros käyn­nis­sä Iissä

Iis­sä osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin kun­ta­lais­ten ideoin­ti­kier­ros on käyn­nis­sä vie­lä 31.3. asti. Idean osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin koh­teek­si voi jät­tää Iin kun­nan alu­eel­la asu­va asu­kas tai yhdis­tys, joka esit­tää toteut­ta­jak­si joko jotain iiläis­tä yhdis­tys­tä tai Iin kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta, joka tuot­taa hank­keen osto­pal­ve­lu­na. Osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin on koh­den­net­tu 20 000 euroa.