Ii

Uusia vuo­kra­ta­lo­ja tulos­sa Iihin

Iin Vuo­kra­ta­lot Oy suun­nit­te­lee kor­vaa­van­sa Tor­ni­ku­jal­la sijait­se­vat kak­si rivi­ta­lo­ra­ken­nus­ta kah­del­la vuo­kra­käyt­töön tule­val­la uudis­ra­ken­nuk­sel­la. Kun­nan­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt hank­keen mah­dol­lis­ta­van ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tuk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tio­no­suut­ta

Iin kun­ta hakee kun­tien har­kin­nan­va­rai­sen val­tio­no­suu­den koro­tus­ta 2 mil­joo­nal­la eurol­la täl­le vuo­del­le. Kun­ta perus­te­lee koro­tus­ta Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tok­sen kuluil­la, Oulun­kaa­ren sote-kun­tayh­ty­män palk­ka­har­mo­ni­soin­nil­la ja kiin­teis­tö­jen sisäil­maon­gel­mis­ta aiheu­tu­neil­la kulul­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ala­ran­nan kou­lun suun­nit­te­lu käyn­tiin

Kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi Ala­ran­nan kou­lun raken­nusu­ra­kan alus­ta­vis­ta tar­jouk­sis­ta Raken­nus­yh­tiö Obser­vo Oy:n koko­nai­se­dul­li­sim­man tar­jouk­sen. Samal­la kun­nan­hal­li­tus päät­ti käyn­nis­tää suun­nit­te­lu­vai­heen välit­tö­mäs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta ei val­mis­tu tänä vuon­na

Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta ei ete­ne täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­mien mukaan. Haa­veet sil­lan val­mis­tu­mi­ses­ta tänä vuon­na on hau­dat­tu. – Vesi­lu­pa sil­las­ta on luvat­tu syys­kuul­le, mut­ta sen vali­tusai­ka ja muut asiat huo­mioi­den sil­taa ei ehdi­tä teh­dä täl­le vuo­del­le. Urak­ka­tar­jouk­set­kin pyy­det­tiin niin, että sil­lan tulee olla val­mis elo­kuus­sa 2020, ker­too Iin kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Mega­jät­ti­pot­ti Iihin

Ii on hoi­ta­nut ener­gia­po­li­tiik­kaa vuo­si­kym­me­net esi­mer­kil­li­ses­ti. Kun­ta ja kun­ta­lai­set ovat hyö­ty­neet näis­tä pää­tök­sis­tä alem­pi­na säh­kön hin­toi­na ja kun­ta on saa­nut vuo­sit­tain sato­jen tuhan­sien tuo­tot. Ii on nii­tä har­vo­ja kun­tia Poh­jois-Suo­mes­sa, jos­sa on oma ener­gia­lai­tos. Iil­lä on myös osuus Raa­sa­kan ja Pah­ka­kos­ken voi­ma­lai­tok­sis­ta ja nii­den tuo­tos­ta. Vuo­si­kym­me­niä sit­ten teh­dyis­tä tai­ta­vis­ta pää­tök­sis­tä saam­me naut­tia jat­kos­sa­kin

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuu­li­voi­ma­hank­keel­le kri­tiik­kiä ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa

Ilma­tar Oy:n Iin Ollin­kor­peen suun­nit­teil­la ole­vaa tuu­li­voi­ma­han­ket­ta kos­ke­va tie­do­tus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus kerä­si Poh­jois-Iin kou­lun lii­kun­ta­sa­lin täy­teen kriit­tis­tä ylei­söä. Ylei­sön kom­men­teis­ta pää­tel­len han­ke on herät­tä­nyt kyläl­lä kii­vas­ta kes­kus­te­lua, ja suu­rin osa pai­kal­la oli­jois­ta vas­tus­ti­kin han­ket­ta kii­vaas­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaik­ki Iin kou­lu­lai­set mars­si­vat ja avaa­vat Ilmas­toa­ree­na-tapah­tu­man

Yli 1300 Iin kou­lu­lais­ta avaa Ilmas­toA­ree­na-fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mäl­lä yhtei­sen ilmas­to­mars­sin. Kaik­ki Iin kou­lu­lai­set var­hais­kas­va­tuk­ses­ta lukioon mars­si­vat per­jan­tai­na 23.8.2019 kou­luil­taan Ilmas­toA­ree­nan tapah­tu­ma-alu­eel­le Iin Hui­lin­kiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Röy­tän saa­res­sa roka­taan lau­an­tai­na

Iin Röy­tän saa­res­sa jär­jes­te­tään lau­an­tai­na tois­ta ker­taa Röyt­tä Rock -tapah­tu­ma. Kult­tuu­riyh­dis­tys Perä­me­ren Hel­mi ry:n puheen­joh­ta­ja­na ja Röyt­tä Roc­kin jär­jes­tä­jä­nä toi­mi­va Nii­na Halo­nen ker­too, että lip­pu­kaup­pa on käy­nyt koh­ta­lai­ses­ti, ja puo­let lipuis­ta on myy­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jäte­ve­si­jär­jes­tel­mien päi­vit­tä­mi­nen hyväs­sä vauh­dis­sa

Noin puo­let on tähän men­nes­sä palaut­ta­nut Iin kun­nan jäte­ve­si­jär­jes­tel­mis­tä lähet­tä­män kyse­lyn. Kun­ta lähet­ti kesä­kuus­sa kir­jeen nii­den kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­le, joi­den mök­ki tai vaki­tui­nen asun­to sijait­see 100 met­rin säteel­lä lähim­mäs­tä vesis­tös­tä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­to Per­nu Pho­to Marat­ho­nin voit­ti Vesa Ran­ta

Tänä kesä­nä vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­ty Val­to Per­nu Pho­to Marat­hon kisat­tiin vii­me vii­kon lopul­la. Tänä vuon­na valo­ku­vaus­haas­teen tee­ma­na oli ilmas­ton­muu­tos, ja kil­pai­li­jat suo­rit­ti­vat 12 tun­nin aika­na kuusi tuo­ma­ris­ton jaka­maa valo­ku­vaus­teh­tä­vää pol­ku­pyö­ril­lä liik­kuen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus