Ylikiiminki

Oulu muka­na aiem­paa vah­vem­min muka­na Kii­min­ki­jo­ki ry:ssä

Kii­min­ki­jo­ki ry on joki­var­ren kun­tien perus­ta­ma yhdis­tys, jon­ka tar­koi­tus on teh­dä Kii­min­ki­jo­kea ja sen ympä­ris­töä tun­ne­tuk­si vir­kis­tys- ja mat­kai­lua­lu­ee­na koti­maas­sa ja ulko­mail­la. Yhdis­tys pyr­kii edis­tä­mään mat­kai­lue­lin­kei­non, luon­non vir­kis­tys­käy­tön ja joki­var­si­seu­dun ja vesis­tön luon­non­ta­lou­del­lis­ta kehit­tä­mis­tä jäsen­kun­tien alueella.

Lue lisää

Yli­kii­min­ki­läi­nen Jou­ni Uusi­ta­lo heh­kut­taa ainut­laa­tuis­ta hevos­ro­tua, Suo­men­he­vo­nen sopii suomalaiselle

Yli­kii­min­ki­läi­nen Jou­ni Uusi­ta­lo on tykän­nyt hevo­sis­ta koko ikän­sä. Kun hevo­set läh­ti­vät koti­ti­lal­ta 1970-luvul­la, tilal­le tuli­vat trak­to­rit. Uusi­ta­loa har­mit­taa vie­lä­kin, että sil­loin hävi­tet­tiin hyvä kan­ta­kir­ja­tam­ma traktorihuumassa. 

Lue lisää

Kym­me­nien tupail­to­jen vaalikiertue

Kii­min­ki­läi­sen kan­san­edus­ta­jan ja kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaan Pek­ka Ait­ta­kum­mun vaa­li­kam­pan­join­ti on jat­ku­nut aktii­vi­se­na jo viik­ko­ja. Mies ryh­mi­neen on kul­ke­nut laa­jaa vaa­li­pii­riä läpi jär­jes­täen eri­lai­sia tilai­suuk­sia monen­lai­sis­sa ympäristöissä. Vaa­li­pa­ne­lis­tit puhui­vat poh­joi­sen puo­les­ta Vepsällä

Vep­sän kylä­ta­lol­la per­jan­tai-ilta­na pidet­tyyn vaa­li­pa­nee­liin osal­lis­tui kah­dek­san kan­san­edus­ta­jan paik­kaa tavoit­te­le­vaa ehdo­kas­ta. Yli­kii­min­ki­läi­sy­lei­sön eteen ten­tat­ta­vak­si oli­vat saa­pu­neet Kai­su Heik­ki­nen (Lii­ke­Nyt), Mer­ja Hurs­kai­nen (KD,) Joni Meri­läi­nen (SDP), Lau­ri Niku­la (Kesk.), Olga Oinas-Panu­ma (Kesk.), Juha Rich­ter (PS), Pek­ka Siner­vo (RKP) ja Mar­jo Tapa­ni­nen (Vihr.).


Mah­ta­vaa menes­tys­tä Ylikiiminkiin

Olim­me ystä­vän­päi­vä­nä 14.2.2023 kil­pai­le­mas­sa ToolCamp-kil­pai­lus­sa Oulun yli­opis­tol­la. Osal­lis­tuim­me kil­pai­luun STEAM-pro­jek­til­lam­me, jota olim­me työs­tä­neet kou­lus­sa ennen jou­lua. ToolCamp on Oulun suu­rin STEAM-tapah­tu­ma, jos­sa oulu­lai­set lap­set ja nuo­ret rat­kai­si­vat ajan­koh­tai­sia haas­tei­ta liit­tyen rau­haan, luon­toon ja energiaan.


Vas­taus val­tuus­toa­loit­tei­siin: Oulun kau­pun­ki ei pys­ty vai­kut­ta­maan säh­kön hintaan

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Sai­ja Hyvö­sen (ps.) ja mui­den alle­kir­joit­ta­mas­sa val­tuus­toa­loit­tees­sa esi­tet­tiin, että Oulun Ener­gia ja sen omis­ta­ja Oulun kau­pun­ki sel­vit­tä­vät, voi­daan­ko Oomi Ener­gian omis­ta­jaoh­jauk­sen kaut­ta vai­kut­taa oulu­lai­siin koti­ta­louk­siin ja yri­tyk­siin myy­tä­vän säh­kön hin­nan koh­tuul­lis­ta­mi­seen. Hin­taa voi­tai­siin koh­tuul­lis­taa esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä Oulun Ener­gial­le tule­via myyn­ti­voit­to­ja siten, että säh­kön kulut­ta­ja­hin­nal­le ase­te­taan koh­tuul­li­nen hintakatto.

Myös Mik­ko Rau­das­kos­ki (vas.) kysyi jät­tä­mäs­sään val­tuus­toa­loit­tees­sa, mitä eri mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gil­la on vai­kut­taa Oulun Ener­gia Oy:n myyn­nin hin­taan asiak­kail­leen tai miten Oulun Ener­gia voi tar­vit­taes­sa irtau­tua Oomin jäse­nyy­des­tä, mikä­li Oomis­ta ei ole talou­del­lis­ta hyö­tyä Oulun Ener­gian omis­ta­jil­le. Molem­mat val­tuus­toa­loit­teet jätet­tiin vii­me vuo­den lopulla.


Rust­vil­la tuo väriä Ylikiiminkiin

Eija Ukon­maa­na­ho haa­vei­li pit­kään yrit­tä­jyy­des­tä ja huo­men­na kes­ki­viik­ko­na on iso päi­vä, kun hänen oma vaa­te­tusa­lan Rust­vil­la-myy­mä­län­sä avaa oven­sa kel­lo 10 Yli­kii­min­gin kyläl­lä. Ukon­maa­na­ho ker­too olleen­sa aina yrit­tä­jä­hen­ki­nen ja tun­ne omas­ta yri­tyk­ses­tä on kas­va­nut vuo­sien saatossa.