Yli­kii­min­ki

Havu­la sai uuden pihan

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry:n asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä Havu­las­sa on tänä syk­sy­nä iloit­tu remon­toi­dus­ta pihas­ta, joka on estee­tön ja tur­val­li­nen sekä vuo­sit­tai­sel­ta käyt­tö­ajal­taan aiem­paa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Loma-asun­to­kaup­pa on kak­sin­ker­tais­tu­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la — Asun­to­kaup­pa­kin käy hyvin

Asun­to­kaup­pa alkaa hil­jal­leen toi­pua kevään romah­duk­ses­ta, ja lop­pu­ke­säs­tä koet­tiin Hypon asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen mukaan jopa jon­kin­lai­nen kuplan pur­kau­tu­mi­nen, kun jäis­sä ollei­ta kaup­po­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lie­tet­tä varas­toi­tiin Haka­suol­la vas­toin ohjei­ta toi­mi­jan lai­te­ri­kon vuok­si

Yli­kii­min­gin Puo­lan­gan­tien var­rel­le Haka­suol­le on heinä–elokuussa kul­je­tet­tu Tas­ki­lan jäte­ve­den­puh­dis­ta­mos­sa syn­ty­nyt­tä, kemial­li­ses­ti käsi­tel­tyä lie­tet­tä. Elo­kuun lopus­sa ja syys­kuun alus­sa Haka­suol­la aumois­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sprint­ti­suun­nis­ta­jat etsi­vät ras­te­ja Yli­kii­min­gis­sä

Suun­nis­tuk­sen avoin Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sprint­ti­suun­nis­tuk­sen mes­ta­ruus­kil­pai­lu kisat­tiin Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa sun­nun­tai­na. Alu­eel­la näh­tiin kaik­ki­aan pari­sen sataa ras­te­ja etsi­vää suun­nis­ta­jaa pie­nis­tä alle 10-vuo­­tiais­­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus