Yli­kii­min­ki

Nui­ja­mie­het kar­toit­ti­vat yli­kii­min­ki­läis­ten toi­vei­ta seu­raa koh­taan

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het teki alu­eel­laan kyse­lyn, jos­sa kar­toi­tet­tiin muun muas­sa sitä, mil­lais­ta toi­min­taa seu­ran halu­taan jär­jes­tä­vän ja löy­tyi­si­kö Yli­kii­min­gis­tä haluk­kai­ta ohjaa­jik­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hiki­hiih­dos­sa nau­tit­tiin hyvis­tä olo­suh­teis­ta

Perin­tei­nen 51. Hiki­hiih­to siva­koi­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa lau­an­tai­na. Lumi­ti­lan­teen vuok­si hiih­to siir­ret­tiin Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­ta Pyl­kö­na­hol­le, jos­sa ylei­sön oli help­po seu­ra­ta hiih­tä­jien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli­kii­min­ki hou­kut­te­lee asuk­kai­ta ulko­mail­ta asti, kol­me sak­sa­lais­ta asu­kas­ta ker­too, mikä saa jää­mään pie­neen kylään Oulun reu­nal­la

Tal­vi – se jän­nit­ti Mar­ti­na Nau­mas­ta, kun hän suun­nit­te­li muut­toa Suo­meen mie­hen­sä Har­ri Nau­ma­sen kans­sa. Mar­ti­nan aiem­mat vie­rai­lut Suo­meen oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vele­mu oli Nuo­rit­tan poro­ki­so­jen nopein

Nuo­rit­tan perin­teis­ten poro­ki­so­jen kuu­man sar­jan ja vii­den­nen Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jon voit­toon kii­si Esa Tör­rön omis­ta­ma Vele­mu aja­ja­naan Jan­ne Ala­ta­lo. Vele­mun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kärp­pä-pelaa­jat odo­te­tul­la vie­rai­lul­la Yli­kii­min­gis­sä

Oulun Kärp­pien jää­kiek­ko­pe­laa­jia vie­rai­li Yli­kii­min­gin kou­lul­la vii­me tiis­tai­na. Yli­kii­min­gin yksi­kös­sä kävi­vät hyök­kää­jät Jan­ne Peso­nen ja Mis­ka Huma­lo­ja ylä­kou­lu­lais­ten vie­rai­na. Vesa­lan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­sit­tu Yli­kii­min­gin hiih­tocup saa jat­koa

Vii­me tal­ve­na Yli­kii­min­gis­sä aloi­tet­tiin eri kylil­lä kier­tä­nyt hiih­tocup, johon oltiin niin tyy­ty­väi­siä, että sitä pää­tet­tiin jat­kaa myös tänä tal­ve­na. Hiih­tocup­his­to­rian.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sä­ta­lous hui­pul­ta koh­ti tasai­sem­pia aiko­ja – Ran­ta­poh­jan alu­een met­sä­no­mis­ta­jil­le vii­me vuo­del­ta­kin mil­joo­na­tu­lot

Vuo­si 2018 oli yksi­tyi­sil­le met­sä­no­mis­ta­jil­le koko met­sä­sek­to­rin tavoin huip­pu­vuo­si, eikä tah­ti kor­jui­den osal­ta vie­lä vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­la hii­pu­nut. Yli-Iin met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­ki­läi­set kai­paa­vat jouk­ko­lii­ken­neyh­teyt­tä Muhok­sen suun­taan

Yli­kii­min­ki­läi­set menet­ti­vät jo usei­ta vuo­sia sit­ten lin­­ja-auto­yh­­tey­­den Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen välil­tä. Muhok­sel­la, suh­teel­li­sen muka­van väli­mat­kan pääs­sä, sijait­se­vat kui­ten­kin yli­kii­min­ki­läis­ten näkö­kul­mas­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus