Ylikiiminki

Kivil­lä, kan­noil­la ja kanis­te­reil­la kun­to ylös, Lan­deC­ross­fit innos­ti yli­kii­min­ki­läi­siä maalaisurheiluun

Yli­kii­min­gin kou­lun ken­täl­lä saat­toi tiis­tai­na tes­ta­ta, miten onnis­tui­si maa­lai­sur­hei­lu sanan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Lan­deC­ross­fit-tapah­tu­man idea­na oli ker­toa, että kun­toi­lun ei todel­la­kaan tar­vit­se olla väli­neis­tä kiin­ni. Kun­non kohot­ta­mi­seen käy­vät niin kivet, kan­not kuin täy­si­näi­set vesikanisteritkin. 

Lue lisää

Ari­nan uusi edus­ta­jis­to valittu

Ari­nan vuo­den 2022 edus­ta­jis­ton vaa­leis­sa äänes­ti kol­mas­osa asia­kas­o­mis­ta­jis­ta. Ään­tään käyt­ti 56 958 jäsen­tä (32,2%), kun edel­li­ses­sä vaa­lis­sa äänen­sä antoi 43 596 jäsen­tä (26,8%). Edus­ta­jis­toon valit­tiin 65-jäse­ni­nen edus­ta­jis­to kuu­del­ta jäse­na­lu­eel­ta. Ehdok­kai­ta vaa­leis­sa oli kaik­ki­aan 200. Jäse­na­lue 1:een kuu­lu­vat Oulu, Ii, Muhos, Uta­jär­vi ja Vaala.

Lue lisää

Kii­min­ki­joen valu­ma-alu­eel­le suun­ni­tel­laan ilmastotoimenpidekokonaisuutta

Kii­min­ki­joen valu­ma-alu­eel­la on jo nyt käyn­nis­sä usei­ta sen tilan paran­ta­mi­seen suun­ni­tel­tu­ja hank­kei­ta. Ne eivät kui­ten­kaan yksi­nään rii­tä, vaan käyt­töön tar­vi­taan järeäm­piä asei­ta. Joen tilan­teen jo 1980-luvul­la muun muas­sa tur­ve­tuo­tan­non vuok­si käyn­nis­ty­nyt heik­ke­ne­mi­nen huo­les­tut­taa laa­jas­ti, vaik­ka­kin 3–4 vuo­den aika­na veden laa­dus­sa onkin ollut huo­mat­ta­vis­sa paran­nus­ta suu­rel­ta osin tur­ve­tuo­tan­non supis­tu­mi­sen vuok­si. Kii­min­ki­joen valu­ma-alue on tur­ve­maa­val­tais­ta, ja sen tur­ve­mais­ta on oji­tet­tu noin 60 pro­sent­tia. Näi­den soi­den ennal­lis­ta­mi­nen on joen kan­nal­ta yksi tule­vai­suu­den suu­ris­ta haasteista. Valo­kui­dun raken­ta­mi­nen Yli­kii­min­kiin alkaa kesällä

Kai­ran Kui­tu Oy on saa­nut Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen laa­ja­kais­ta­tu­kea EU:n elpy­mis­va­rois­ta valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­sek­si Yli­kii­min­kiin. Han­ke on jaet­tu kah­teen osaan, ja nyt saa­tu rahoi­tus kos­kee I‑aluetta, jota ale­taan raken­taa jo tule­va­na kesä­nä. II-alu­een rahoi­tus­ta ei ole vie­lä myön­net­ty, mut­ta pää­tös­tä sii­tä odo­tel­laan tule­van syk­syn aikana.


Vep­säl­le lammaslaitumia

Vep­sän­ky­lä­läi­set ry on saa­nut Uuden­maan ELY-kes­kuk­sel­ta avus­tus­ta lam­mas­lai­dun­ten perus­ta­mi­seen Vep­säl­le Yli­kii­min­kiin. Kyläyh­dis­tys aikoo perus­taa alu­eel­le nel­jä lammaslaidunta.


Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää juh­lis­te­taan huomenna

Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää vie­te­tään jäl­leen 27. huh­ti­kuu­ta. Kan­sal­lis­ta vete­raa­ni­päi­vää on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1988 läh­tien val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä sotiem­me vete­raa­nien juh­la­na 27. huh­ti­kuu­ta, joka on myös Suo­men vii­me sotien päätöspäivä.

Kah­te­na vii­me vuo­te­na koro­na­ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut juh­lien jär­jes­tä­mi­seen, mut­ta nyt huo­men­na kes­ki­viik­ko­na on luvas­sa yhtei­siä tilai­suuk­sia myös Ran­ta­poh­jan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus