Yli­kii­min­ki

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta purek­si mah­dol­li­suuk­si­aan Yli­kii­min­gis­sä – Pal­ve­lun säi­ly­mi­nen alu­eel­la koe­taan ensiar­voi­sen tär­keäk­si

Busi­nes­sOu­lun työl­li­syys­pal­ve­lut kut­sui yli­kii­min­ki­läi­siä kool­le poh­ti­maan kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia Yli­kii­min­gin alu­eel­la. Vies­ti­nä oli, että pal­ve­lu halu­taan säi­lyt­tää ja sen tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia jopa lisä­tä Yli­kii­min­gis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOulun vara­ve­si­han­ke tyr­mä­tään eri suun­nis­ta

Met­sä­hal­li­tus, naa­pu­ri­kun­nat Uta­jär­vi ja Pudas­jär­vi, Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue ja muut alu­een osa­kas­kun­nat ja yhdis­tyk­set, Timo­sen yhteis­met­sä, Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­toi­mi sekä yhteys­vi­ran­omai­se­na toi­mi­va Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus eivät puol­la luvan myön­tä­mis­tä Oulun Veden poh­ja­ve­si­hank­keel­le Vii­ni­vaa­ran ja Käl­väs­vaa­ran alu­eel­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut virit­ti­vät jou­lu­tun­nel­maan

Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut kai­ku­vat eri puo­lil­la Suo­mea jo 46. ker­ran. Suo­men Lähe­tys­seu­ran ja lute­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien yhdes­sä jär­jes­tä­miä yhteis­lau­lu­het­kiä lau­le­taan niin kir­kois­sa kuin muis­sa­kin pai­kois­sa eri puo­lil­la Suo­mea ja myös ulko­mail­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhtei­set juu­ret, yhtei­nen tule­vai­suus, Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li laa­je­ne­mis­taan vuo­den vaih­tues­sa

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit siir­tyi­vät vuo­den 2019 alus­ta alkaen Oulu­joen seu­ra­kun­nas­ta osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa. Laa­jen­tu­va Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li tapaus­ta Yli­kii­min­gis­sä uuden­vuo­de­naat­to­na sekä Yli-Iis­sä ja Kii­min­gis­sä uuden­vuo­den ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli­kii­min­gis­sä vaa­di­taan suo­ja­tie­tä lii­ken­nea­se­man koh­dal­le

Yli­kii­min­gin Oma­hoi­ta­jat ry halu­aa paran­taa yli­kii­min­ki­läis­ten ja samal­la myös Havu­lan asu­mi­syk­si­kön asuk­kai­den lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. – Olem­me puu­han­neet suo­ja­tie­tä lähei­sel­le huol­toa­se­mal­le, kos­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu­miel­tä myy­jäi­sis­tä

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van perin­tei­set jou­lu­myy­jäi­set on jär­jes­tet­ty jo usea­na vuon­na peräk­käin. Pai­kal­la myy­ji­nä oli täl­lä ker­taa muun muas­sa kou­lu­luok­kia, yhdis­tyk­siä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus