Ylikiiminki

Valo­kui­tu ete­nee Ylikiimingissä

Kai­ran Kui­tu Oy jär­jes­ti valo­kui­tuil­lan Nui­ja­mies­ten laval­la. Muka­na oli myös maa­ra­ken­nuk­ses­ta vas­taa­via ura­koit­si­joi­ta sekä hank­keen yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, jot­ka hoi­ta­vat lai­te­puol­ta ja inter­net-yhteyk­siä. Kevääl­lä vas­taa­vas­sa illas­sa asu­kas­tu­pa osoit­tau­tui lii­an pie­nek­si kiin­nos­tu­neil­le ja nyt tilai­suus oli jär­jes­tet­ty lavan disco­ra­ken­nuk­seen, joka sekin uhka­si käy­dä ahtaak­si väkimäärälle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­pir­tin puu­tar­ha kut­suu Nuo­rit­tal­le, Avoi­met puu­tar­hat ‑tee­ma­päi­vä on ensi sunnuntaina

Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tan­joen tör­mäl­lä rehot­ta­va puu­tar­ha on emän­tän­sä ilon ja ylpey­den aihe. Kesäi­sin Eeva-Maria Pöys­köä ei saa hou­ku­tel­tua kotoa pidem­mäl­le mat­kal­le, vaan hän omis­tau­tuu mie­li­puu­hal­leen, puu­tar­has­sa kuop­sut­te­lul­le, kas­te­lul­le ja rik­ka­ruo­ho­jen kitkemiselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi yrit­tä­jä, uudet tuulet

Yli­kii­min­gin SEO vaih­toi omis­ta­jaa noin kuu­kausi sit­ten. Tai­ja Käh­kö­sel­lä yrit­tä­jyys on ollut mie­les­sä jo tovin. Entis­ten omis­ta­jien myyn­ti­suun­ni­tel­mis­ta hän sai…


Nui­ja­mies­ten laval­la hiki vir­ta­si ja nau­ru raikasi

Urhei­luseu­ra Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het ry juh­lii tänä vuon­na sata­vuo­tis­ta tai­val­taan ja sen kun­niak­si jär­jes­tet­tiin vii­me lau­an­tai­na juh­la­tans­sit Nui­ja­mies­ten laval­la. Illan pää­täh­det Mat­ti ja Tep­po & Horize nos­ti­vat illan aika­na tun­nel­man kat­toon van­hem­mal­la ja tuo­reem­mal­la tuo­tan­nol­la ja tans­si­joil­la hiki vir­ta­si. Yli­kii­min­gis­tä kotoi­sin ole­va Ire­ne Illi­kai­nen oli tul­lut kau­em­paa pai­kal­le ja oli iloi­nen, että omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la edel­leen jär­jes­te­tään tansseja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mikä on Havu­lan asuk­kai­den kohtalo?

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry on hakeu­tu­nut vapaa­eh­toi­seen kon­kurs­siin, mikä tar­koit­taa sekä yhdis­tyk­sen että Havu­lan asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kön toi­min­nan lak­kaa­mis­ta. Vuon­na 2001 toi­min­tan­sa aloit­ta­nee­seen Havu­laan kuu­luu 17 asukaspaikkaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vep­säl­lä puhu­taan elinvoimasta

Vep­sän kyläyh­di­tyk­sen ilta­kah­veil­la puhu­taan per­jan­tai­na 22.7. kel­lo 18 alkaen kylien elin­voi­mas­ta ja kylien kehit­tä­mi­nen. Ilta­kah­vi­vie­raa­na on Pudas­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja, alue­val­tuu­tet­tu Olga Oinas-Panu­ma.


Suo­pur­sua keräämään

Yli­kii­min­gis­sä jär­jes­te­tään suo­pur­sun kerää­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neil­le poi­mi­joil­le kou­lu­tus kes­ki­viik­ko­na 27.7. kel­lo 17–18 Jolok­sen enti­sel­lä kou­lul­la Kou­lu­rai­til­la. Suo­pur­sua ottaa vas­taan 4H-yhdis­tys. Illan aika­na saa tie­dot poi­min­nan aloittamisesta.