Ylikiiminki

Nuo­rit­tal­la juh­lit­tiin uuden nuo­ri­so­seu­ran laa­jen­nus­osaa tans­sin, puhei­den ja hyvän ruo­an parissa

Hela­tors­tai­na Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tal­la juh­lit­tiin uuden lähes koko­naan tal­koo­voi­min raken­ne­tun nuo­ri­so­seu­ran­ta­lon laa­jen­nus­osaa. Laa­jen­nus­osaan teh­ty keit­tiö uusi­ne tykö­tar­pei­neen saa­tiin samal­la vihit­tyä käyt­töön, vaik­ka laa­jen­nus­osa onkin ollut jo muu­ta­man kuu­kau­den käy­tös­sä muun muas­sa bingoiltoina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Moto­ris­tit Yli­kii­min­gis­sä ajo­kau­den alun tär­keäs­sä tapahtumassa

Kaik­ki­aan noin 140 moot­to­ri­pyö­räi­li­jää 85 moot­to­ri­pyö­räl­lä kokoon­tui hela­tors­tai­na Yli­kii­min­gin moto­ris­ti­kirk­koon hake­maan siu­naus­ta tule­van ajo­kau­den ajo­ki­lo­met­reil­le. Har­maa ja vii­leäh­kö sää verot­ti tapah­tu­man osal­lis­tu­ja­mää­rää huip­pu­vuo­siin verrattuna. 

Lue lisää

Sul­ka­pal­lo­ki­sa koko­si pelaa­jia yhteen

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het jär­jes­ti hil­jat­tain sul­ka­pal­lo­kil­pai­lut Har­jun­kaa­res­sa. Kos­ka moni har­ras­taa sul­ka­pal­loa omis­sa saleis­sa saman parin tai neli­kon kans­sa, halut­tiin nyt koo­ta pelaa­jat yhteen paik­kaan har­ras­ta­maan ja kil­pai­le­maan. Pelaa­jat ker­to­vat, että samal­la tuli hyvää kun­to­lii­kun­taa ja opit­tiin uut­ta pelis­tä, kun pelaa­jat sai­vat pela­ta uusia vas­tus­ta­jia vas­taan. Pelaa­jat piti­vät kovas­ti tapahtumasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poh­teen verk­ko­ky­se­ly sote-pal­ve­luis­ta on kerän­nyt run­saas­ti vastauksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue eli Poh­de kerää par­hail­laan mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­taan, jos­sa käsi­tel­lään sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­tä ja mää­rää. Asuk­kail­le suun­nat­tu verk­ko­ky­se­ly on auki 17.5. saak­ka osoit­tees­sa https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus/


Hela­tors­tain moto­ris­ti­kir­kos­sa rai­kaa­vat moot­to­rit ja gospelmusiikki

Suo­si­tuk­si perin­teek­si muo­dos­tu­nut Yli­kii­min­gin kir­kon hela­tors­tain moto­ris­ti­kirk­ko koko­aa yhteen moto­ris­te­ja ja moot­to­ria­jo­neu­vois­ta kiin­nos­tu­nei­ta jopa naa­pu­ri­maa­kun­nis­ta saak­ka. Kysees­sä on Kii­min­gin seu­ra­kun­nan ja Gos­pel Riders ‑moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mä gos­pel­tyyp­pi­nen juma­lan­pal­ve­lus, jos­sa pyy­de­tään ja saa­daan siu­naus tule­val­le ajo­kau­del­le ja kesän kilo­met­reil­le. Suo­sio on ollut taat­tu jo 24 vuo­den ajan.
Eeva-Maria Park­ki­nen raken­nus­lau­ta­kun­nan puheenjohtajaksi

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Eeva-Maria Park­ki­nen (kesk.) Yli­kii­min­gis­tä nimet­tiin Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jak­si maa­nan­tain val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Park­ki­nen on aiem­min ollut raken­nus­lau­ta­kun­nan jäsen. Raken­nus­lau­ta­kun­nan jäse­nek­si valit­tiin Mer­ja Rasin­kan­gas (ps.), joka aiem­min toi­mi lau­ta­kun­nas­sa puheen­joh­ta­jan tehtäviä.


Polii­si val­voo vapun juhlintaa

Polii­si val­voo tehos­te­tus­ti vapun juh­lin­taa ja pyr­kii estä­mään häi­riöi­tä ja lait­to­muuk­sia ennal­ta suo­si­tuil­la vapun­viet­to­pai­koil­la. Polii­sin teh­tä­vä­mää­rät lisään­ty­vät kesää koh­den, ja vap­pu on polii­sil­le tjo taval­lis­ta kii­rei­sem­pää aikaa. Sil­loin Oulun polii­si­lai­tok­sel­la on enem­män häly­tys­teh­tä­viä kuin kes­ki­mää­rin vii­kon­lop­pui­sin, eten­kin jos sää on hyvä.