Ylikiiminki

Pasi Haa­pa­kan­kaan kolum­ni: Kii­min­ki­joen uhkat, heik­kou­det, vah­vuu­det ja mahdollisuudet

Olen miet­ti­nyt rak­kaan Kii­min­ki­jo­kem­me ja sen var­rel­la asu­vien ihmis­ten sym­bioo­sia ja mitä se on mer­kin­nyt meil­le ennen ja tänä päi­vä­nä. Jo ammoi­si­na aikoi­na on meil­le ihmi­sil­le joki sen laak­soi­neen mer­kin­nyt sijoit­tu­mis­ta toi­meen­tu­lon ääreen.

Lue lisää

Mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin on varau­dut­ta­va jo nyt – Suun­ni­tel­luis­ta säh­kö­kat­kois­ta ei vält­tä­mät­tä ilmoi­te­ta etukäteen

Jos Olki­luo­to 3:n tuo­tan­to ei pyö­räh­dä kun­nol­la käyn­tiin, on erit­täin toden­nä­köis­tä, että tule­va­na tal­ve­na jou­du­taan tur­vau­tu­maan suun­ni­tel­tui­hin kah­den tun­nin säh­kö­kat­koi­hin, jot­ta säh­kö­verk­ko saa­daan pysy­mään vakaa­na. Näin usko­vat myös Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la, ver­kos­to­pääl­lik­kö Jou­ni Perä­lä sekä Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan Juha Sipo­la. Lisäk­si tilan­tee­seen vai­kut­ta­vat eri­tyi­sen se, tulee­ko tal­vel­la pit­kiä, tuu­let­to­mia pak­kas­jak­so­ja. Myös muun muas­sa Nor­jan vesi­ti­lan­ne antaa oman maus­teen­sa sähkömarkkinoihin.

Lue lisää

Tur­ve­mö­kin pojas­ta menes­ty­jäk­si – Mau­no Sar­via­ho muis­te­lee elä­mään­sä Reki-Vesa­las­sa “huu­to­lais­poi­ka­na”

Jumi­las­sa, Reki­ky­län van­haa kou­lua vas­ta­pää­tä, asui 1946 vuo­des­ta alkaen “huu­to­lais­poi­ka”, Mau­no Sar­via­ho eli Jumi­lan Ant­ti. Eri­koi­set eväät elä­mään­sä saa­nut Sar­via­ho otet­tiin Jumi­laan Jaak­ko ja Ellen Pel­ko­sen kas­vat­ti­po­jak­si, kun mui­ta haluk­kai­ta ei ilmen­nyt, ja Jaak­ko Pel­ko­nen sosi­aa­li­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na koki sen velvollisuudekseen.

Lue lisää

Kii­min­kien Sydä­nyh­dis­tys juh­li pyö­rei­tä vuosia

Kii­min­kien Sydä­nyh­dis­tys ry:n perus­ta­mis­so­pi­mus alle­kir­joi­tet­tiin ja ensim­mäi­nen kokous pidet­tiin jou­lu­kuus­sa 1990. Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­ji­na oli­vat Aar­ne Pel­ko­nen, Rai­li Sipo­la ja Ahti Kaik­ko­nen. Nyt 32 vuot­ta myö­hem­min yhdis­tys juh­li koro­nan vuok­si paril­la vuo­del­la siir­ty­nei­tä 30-vuo­tis­juh­li­aan pik­ku­jou­lui­sis­sa ja musii­kil­li­sis­sa tun­nel­mis­sa Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla. 


Met­sä­alan ammat­ti­lai­nen jää unel­ma­työs­tään eläkkeelle

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Oulun seu­dun Yli­kii­min­gin toi­mis­tol­la kah­vi­tel­tiin tors­tai­na pit­kä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän Juha­ni Heik­ki­sen eläk­keel­le jää­mis­tä. Mie­hel­le tuli täy­teen 42,5 vuot­ta saman työnantajan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuu­li­voi­ma­suun­ni­tel­mat koh­dis­tu­vat eri­tyi­ses­ti Pohjois-Pohjanmaalle

Suo­men Tuu­li­voi­mayh­dis­tyk­sen puo­li­vuo­tis­kat­sauk­sen mukaan maa­tuu­li­voi­man lisäk­si myös poten­ti­aa­li­set meri­tuu­li­voi­ma-alu­eet kiin­nos­ta­vat han­ke­toi­mi­joi­ta. Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa on suun­nit­teil­la 13 meri­tuu­li­voi­ma­pro­jek­tia, joi­den teho on yhteen­sä lähes 13 500 megawat­tia. Meri­tuu­li­voi­maa on kehit­teil­lä yli 3 200 MW enem­män kuin keväällä.


Peto­ti­lan­ne puhut­taa hirvenmetsästäjiä

Kii­min­gin-Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vuo­tui­nen hir­ven­met­säs­tä­jien kou­lu­tus­päi­vä jär­jes­tet­tiin lau­an­tai­na Ala­vuo­ton kou­lul­la Yli­kii­min­gis­sä. Yhtei­sen luen­to­ti­lai­suu­den lopuk­si läh­det­tiin kou­lu­tus­jah­tiin Ala­vuo­ton itäpuolelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hir­vi­ko­la­ri Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gis­sä Muhok­sen­tiel­lä sat­tui hir­vi­ko­la­ri sunn­nun­tai­na hie­man puo­len­päi­vän jäl­keen. Maas­tos­sa oli ollut hir­vi­seu­rue pyyn­nis­sä. Seu­ru­een hir­vi­koi­ra oli jäl­jit­tä­nyt hir­veä, joka oli ryn­nän­nyt tien ylit­se. Pahak­si onnek­si koh­dal­le sat­tui autoi­li­ja, joten hir­vi kol­hi itse­ään auton kans­sa. Kola­ris­ta huo­li­mat­ta hir­vi jat­koi mat­kaa tien yli met­sään. Autos­ta rik­kou­tui etu­va­lo ja keu­la kär­si vähäi­siä peltivaurioita.


Yli­kii­min­gin kou­lun halloweenjuhla

Yli­kii­min­gin kou­lun oppi­las­kun­ta sekä tukiop­pi­laat jär­jes­ti­vät hie­non hal­loween­juh­lan loka­kuun lopus­sa. Ohjel­mas­sa oli hal­lowee­nai­hei­sia pik­ku­ki­so­ja ruo­ka­vä­li­tun­nin aika­na, pako­huo­ne lii­kun­ta­sa­lis­sa sekä puku­kil­pai­lu. Näim­me­kin upei­ta asu­ja, kuten Joke­ri ja Har­ley Quinn sekä ket­su­pik­si ja sina­pik­si pukeu­tu­neet ystä­vyk­set. Jot­kut opet­ta­jis­ta oli­vat myös pukeu­tu­neet hui­kei­siin asuihin.