Ylikiiminki

Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä hoi­de­taan mar­ras­kuun alus­ta alkaen infek­tio-oirei­set ja muut poti­laat saman katon alla

Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa pure­taan har­ki­tus­ti koro­nae­pi­de­mian poik­keus­jär­jes­te­ly­jä ja pala­taan askel lähem­mäs nor­maa­lia. Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ote­taan vas­taan sekä infektio-oireisia…

Lue lisää

Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tys pal­kit­si vastuunkantajia

Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen vas­tuun­kan­ta­jat ja tal­koo­lai­set kokoon­tui­vat maa­nan­tai-ilta­na asu­kas­tu­val­le liha­so­pan, lohi­lei­pien ja täy­te­kak­ku­kah­vien äärel­le. Samal­la muis­tet­tiin kah­ta pit­kään muka­na ahke­roi­nut­ta vas­tuun­kan­ta­jaa, Eeva Hil­tus­ta ja Tar­ja Bes­mon­dia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­to­sa­lien uusi elämä

Entis­ten kun­tien, entis­ten kun­nan­ta­lo­jen val­tuus­to­sa­lit elä­vät pää­osin kun­ta­lii­tok­sen jäl­keis­tä uut­ta ja aktii­vis­ta elä­mää. Oulun kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ole­va Kii­min­gin val­tuus­to­sa­li on päi­vä­ko­din käy­tös­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tila on asu­kas­tu­van ja asuk­kai­den kokoon­tu­mis­paik­ka­na. Yli-Iin val­tuus­to­sa­li on siir­ty­nyt kun­nan­ta­lon kau­pan myö­tä yksi­tyi­so­mis­tuk­seen. Kui­va­nie­men val­tuus­to­sa­li on Iin kun­nan omis­tuk­ses­sa ja se on osa Kui­va­nie­men kir­jas­toa. Hau­ki­pu­taan kun­nan­ta­lo val­tuus­to­sa­lei­neen on puret­tu, ja tont­ti on tyhjillään. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mir­jan ja Päi­vin virtuaalikahvit

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la kut­su­vat oulu­lai­set vir­tu­aa­li­kah­veil­le kes­kus­te­le­maan kau­pun­gin talou­des­ta. Tilai­suu­den juon­taa yhteys­pääl­lik­kö Kar­ri Oika­ri­nen.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pide­tään Oulun kau­pun­gin Face­book-sivul­la kes­ki­viik­ko­na 20.10. kel­lo 18–19. Tilai­suus on vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja oulu­lai­set voi­vat esit­tää kysymyksiä.

Lue lisää

Alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha haet­ta­vis­sa marraskuussa

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha vuo­del­le 2022 on haet­ta­va­na mar­ras­kuun aika­na. Toi­min­ta­ra­haa voi­vat hakea alu­eel­lis­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vät voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set, yhtei­söt ja asu­kas­ryh­mät. Toi­min­ta­ra­ha on tar­koi­tet­tu esi­mer­kik­si alu­eel­li­siin tapah­tu­miin, ker­hoi­hin tai ret­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.


Vii­ni­vaa­ran ympä­ril­tä otet­tiin suo­je­luun uusia soi­ta – Jou­tuu­ko Oulu arvioi­maan alu­een soi­den ja vesis­tö­jen mer­ki­tys­tä uudelleen?

Vii­ni­vaa­ran luon­to ja eri­tyi­ses­ti sitä ympä­röi­vien soi­den, puro­jen ja läh­tei­den arvo on ollut tape­til­la jo usei­den vuo­sien ajan, kos­ka Oulun kau­pun­ki aikoo kovas­ta vas­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta pum­pa­ta alu­eel­ta vet­tä omaa veden­ja­ke­lu­aan turvatakseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­ky­län kou­lu on muka­na inves­toin­tioh­jel­mas­sa – Sivis­tys- lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko kam­ma­taan läpi tule­val­la valtuustokaudella

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la jul­kis­ti tiis­tai­na talous­ar­vion vuo­del­le 2022. Hän luon­neh­ti Oulun talou­den tilan­net­ta vakaak­si, mut­ta näky­miä myös huolestuttavaksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jolos­joes­sa on ainek­sia parem­mak­si joeksi

Jolos­joen kun­nos­ta­mi­seen täh­tää­viä toi­men­pi­tei­tä on teh­ty jo usean vuo­den ajan. Kun­nos­tus­tar­ve­sel­vi­tys val­mis­tui vuon­na 2018, ja sii­nä arvioi­tiin kun­nos­tus­tar­vet­ta ole­van 59 koh­tees­sa. Suu­rin osa näis­tä kos­kee perat­tu­jen kos­kien ennal­lis­ta­mis­ta. Tämän vuo­den aika­na Kii­min­ki­jo­ki ry:n aloit­tees­ta on teh­ty kuor­mi­tus­sel­vi­tys­tä sekä kos­ki­kun­nos­tus­suun­ni­tel­maa, joka val­mis­tui vas­ti­kään. Par­hail­laan kun­nos­ta­mi­sel­la las­ke­taan hin­ta­lap­pua, jot­ta rahoi­tus­ta voi­daan läh­teä eri hank­keil­le hakemaan. Some­tur­vaa kokeil­laan Hau­ki­pu­taan ja Yli­kii­min­gin kouluissa

Oulus­sa pilo­toi­daan Some­­tur­­va-pal­­ve­­lua osa­na Tur­val­li­nen Oulu ‑han­ket­ta. Some­tur­van pilo­toin­ti alkaa vii­des­sä oululais­koulussa täl­lä vii­kol­la. Muka­na ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta Hau­ki­pu­taan ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus