Ylikiiminki

Kii­min­ki­läis­aloit­tees­ta on syn­ty­mäs­sä yleis­oh­je kun­to­por­tai­den rakentamiseen

Kii­min­gin reser­vi­läi­set ry:n luot­saa­ma­na ollaan par­hail­laan luo­mas­sa val­ta­kun­nal­lis­ta yleis­oh­jet­ta kun­to­por­tai­den raken­ta­mi­seen. Hank­keel­le hae­taan Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu- ja kehi­tys­hank­kei­den tukea. Oulun kau­pun­ki ja Suo­men Hiih­to­liit­to ovat jo osal­taan muka­na rahoit­ta­mas­sa pro­jek­tia. Hank­keen rahoi­tus on koh­dan­nut mat­kan var­rel­la han­ka­luuk­sia, mut­ta nyt mukaan hou­ku­tel­laan Oulun lisäk­si myös mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja. Oulun kau­pun­ki näkee, että ohjet­ta voi­si­vat jat­kos­sa käyt­tää hyväk­seen muun muas­sa eri yhdis­tyk­set kun­to­por­tai­ta toteuttaessaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­sa­lue: Liet­teen­le­vi­tys Haka­suol­le on loputtava

Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­sa­lue sekä Yli­kii­min­gin ja Vuo­tun­gin kalas­tus­kun­nat vaa­ti­vat, että Tas­ki­lan jää­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­la Oulus­sa syn­ty­vää, kemial­li­ses­ti käsi­tel­tyä lie­tet­tä ei enää jat­kos­sa levi­te­tä Haka­suon alu­eel­le Yli­kii­min­gis­sä. Lie­tet­tä on vie­ty alu­eel­le heinä–elokuussa, jol­loin sen aiheut­ta­ma haju­hait­ta herät­ti lähia­lu­een asuk­kaat huo­maa­maan tapahtuneen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen perus­kor­jaus siir­tyy kah­del­la vuo­del­la – Oulun seu­ra­kun­tien talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen ei vai­ku­ta Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lon hankkeeseen

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on teh­ty syk­syn ajan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­maa vuo­teen 2026. Sääs­tö­toi­mia tar­vi­taan seu­ra­kun­tien toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si myös tule­vai­suu­des­sa. Jäsen­mää­rän ja kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen las­kuun on kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa sopeu­dut­ta­va. Covid-19 pan­de­mian vai­ku­tuk­set sekä talou­teen että seu­ra­kun­tien toi­min­taan nopeut­ti­vat sopeutustoimia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ko­kos­sa kor­ja­taan huo­ne­ka­lu­ja naisporukalla

Yli­kii­min­gin Joki­ko­kon kou­lul­la kokoon­tuu tors­tai­sin jouk­ko nai­sia, joil­la pysy­vät käsis­sä niin puu­kot, porat kuin hio­ma­ko­neet. Kun neu­voa tar­vi­taan, kan­sa­lais­opis­ton kurs­sin vetä­jä, arte­saa­ni-puusep­pä Tan­ja Heik­ki­lä opas­taa eteenpäin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus