Ylikiiminki

Kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­toi­hin tuli jon­kin ver­ran täydennyksiä

Oulus­sa kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tan jät­ti 16 puo­luet­ta vii­me tiis­tain mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Lisäk­si jätet­tiin yksi yhteis­lis­ta. Iis­sä ehdo­kas­lis­tan jät­ti kuusi puoluetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pelt­si etsi Kii­min­ki­joel­ta tul­vaa — ja löysikin

Pelt­sin toi­nen luon­to ‑ohjel­maa kuvat­tiin huh­ti­kuun lopun ja tou­ko­kuun alun aika­na Kii­min­ki­joel­la. Mik­ko “Pelt­si” Pel­to­la yhdes­sä tii­min­sä kans­sa oli tul­lut joel­le kuvaa­maan kevään tul­via ja melo­maan tul­va­ve­sien täyt­tä­mil­le met­sil­le ja pel­loil­le sekä otta­maan mit­taa itses­tään Kii­min­ki­joen monis­sa kos­kis­sa. Vaik­ka tämän vuo­den tul­va ei ollut kovin­kaan mit­ta­va, tul­vi­via aluei­ta löy­tyi sil­ti. Ohjel­man kuvauk­set aloi­tet­tiin vap­pu-aat­to­na Kur­tin­hau­das­ta Haukiputaalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­sel­ta rahaa Ylikiiminkiin

Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kous jakoi 10 000 euron mää­rä­ra­hat Oulun alu­een nuor­ten osal­li­suus­ryh­mien ehdo­tuk­sil­le äänes­tyk­sen jäl­keen. Yli­kii­min­gin suur­ten ideoi­jien eli Y.K.S.1 ‑ryh­män esi­tyk­sel­le parem­pien oles­ke­lu- ja opis­ke­lu­paik­ko­jen saa­mi­sek­si Yli­kii­min­gin kou­lun sisä­ti­loi­hin myön­net­tiin 1 200 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hela­tors­tain moto­ris­ti­kir­kos­sa pyy­de­tään suo­jaa ja var­je­lus­ta tien päälle

Oulun seu­dun moto­ris­tien ajo­kausi alkaa perin­tei­seen tapaan Yli­kii­min­gin moto­ris­ti­kir­kol­la hela­tors­tai­na 13.5. kel­lo 12. Moto­ris­ti­kirk­koon voi osal­lis­tua ver­kon väli­tyk­sel­lä osoit­tees­sa www.virtuaalikirkko.fi. Pai­kan pääl­lä Yli­kii­min­gin kir­kos­sa voi osal­lis­tua kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten puitteissa.

Lue lisää

Oulun koro­na­tes­taus muuttuu

Koro­na­tes­tauk­seen tulee Oulus­sa tou­ko­kuus­sa muu­tok­sia. Oulu­lai­set voi­vat maa­nan­tais­ta 10.5. alkaen vara­ta ajan mak­sut­to­maan koro­na­näyt­teen­ot­toon myös Pih­la­ja­lin­nan tes­taus­pis­teil­le, jot­ka sijait­se­vat Reha­po­lik­ses­sa ja Orit­ka­ris­sa. Muu­tok­set teh­dään, kos­ka koro­na­ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan lisää henkilökuntaa.