Ylikiiminki

Ait­to­vaa­ran voi­ma­joh­don ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set esittelyssä

Muhok­sen, Oulun, Pudas­jär­ven ja Uta­jär­ven kun­tien alueil­le suun­nit­teil­la ole­van Ait­to­vaa­ra-Pyhän­sel­kä 400+110 kilo­vol­tin voi­ma­joh­don ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tioh­jel­man on val­mis­tu­nut. Voi­ma­joh­don alku­pis­te on Pudas­jär­ven Ait­to­vaa­ran tuu­li­puis­ton säh­kö­ase­ma ja pää­te­pis­te joko Fingri­din suun­nit­teil­la ole­va Vuo­ton säh­kö­ase­ma tai ole­mas­sa ole­va Pyhän­se­län sähköasema. 

Lue lisää

Yli­kii­min­gin Mus­ta­suon tuu­li­voi­ma-alu­een kaa­va tulos­sa vireille

Tuu­lial­fa Oy suun­nit­te­lee enin­tään 57 voi­ma­lan suu­ruis­ta tuu­li­voi­ma-aluet­ta Yli­kii­min­gin Mus­tal­le­suol­le. Alue sijait­see lähim­mil­lään noin 11 kilo­met­riä Yli­kii­min­gin taa­ja­mas­ta koil­li­seen. Mus­ta­suon ja Tyn­ny­ri­kor­ven han­kea­lu­een koko­nais­pin­ta-ala on 110 neliö­ki­lo­met­riä, jos­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­le sijoit­tu­van Mus­ta­suon osay­leis­kaa­va- alu­een osuus on noin 65 neliökilometriä

Lue lisää

Jou­lu­tun­nel­man jäljillä

Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­ta­lon piha-alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na koko per­heen jou­lu­pol­ku, jos­sa per­heet pää­si­vät muun muas­sa tont­tu­jump­pai­le­maan, pelaa­maan muis­tio­pe­liä ja arvuut­te­le­maan oikei­ta vas­tauk­sia Yli­kii­min­ki-aihei­siin kysy­myk­siin. Pihal­la oli myös poroa­je­lua ja tar­jol­la oli mak­ka­raa sekä mehua. Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ra julis­ti eläin­ten jou­lu­rau­han jou­lu­aa­tok­si ja joulupäiväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHyvä Riit­ta-Lii­sa!

Ran­ta­poh­jas­ta 3.3.1977: Savo­lai­suk­ko saa­pui yöju­nal­la Hel­sin­kiin ja kysäi­si erääl­tä pit­kä­tu­kal­ta, että pal­jon­ko kel­lo. Kave­ri hui­tai­si ukkoa päin pärs­tää ja sanoi, että löi juu­ri yksi. Ukko sanoi, että oli­pa hyvä etten kysy­nyt tun­tia aikai­sem­min. V.K. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun päät­tä­jät alkoi­vat pake­toi­da ensi vuo­den talousarviota

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Jar­mo Hus­so (kok.) ava­si talous­ar­vio­ko­kouk­sen maa­nan­tai­na nos­ta­mal­la esiin Oulun tier­na­kau­pun­gin 150-vuo­tis­juh­la­vuo­den. Päi­vän tee­maan sopi tier­nae­si­tyk­sen sanat: “Olem­me köy­hiä lau­la­ja­poi­kia ja pyy­väm­me lanttia…”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun kau­pun­ki pal­kit­tiin hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edistämisestä

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lai­tos myön­tää vuo­sit­tain kun­nil­le kun­nia­mai­nin­to­ja ansiok­kaas­ta hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­työs­tä. Oulun kau­pun­ki sai tänä vuon­na THL:n kun­nia­kir­jan kii­tok­sek­si pit­kä­jän­tei­ses­tä ja laa­duk­kaas­ta HYTE-työs­tä vuo­sien ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ouka.fi ‑sivus­to uudistui

Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vut www.ouka.fi ovat uudis­tu­neet. Uudis­tuk­ses­sa on vaih­det­tu sivus­ton jul­kai­su­jär­jes­tel­mä koko­naan uuteen ja sivut sai­vat uuden ilmeen. Sisäl­tö­jä on sel­kiy­tet­ty ja sivuil­la on uusia käyt­tä­jää hel­pot­ta­via esitystapoja.