Ylikiiminki

Har­ras­tus­ten aar­reark­ku avuksi

Oulun kau­pun­ki on saa­nut ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä 127 000 euroa kou­lu­lais­ten har­ras­tus­ten edis­tä­mi­seen. Oulus­sa han­ke on nimel­tään Har­ras­tus­ten aar­reark­ku – minä har­ras­tan! Pilot­ti­vai­he kes­tää 5.6. saak­ka. Mal­lia tes­ta­taan Oulus­sa nel­jän pilot­ti­ko­ko­nai­suu­den avul­la, yhteen­sä 13 kou­lus­sa. Har­ras­te­ryh­mät ovat käyn­nis­ty­neet hel­mi­kuus­sa. Oulun pilot­ti­hank­kees­sa kehi­te­tään toi­min­ta­mal­li, jon­ka avul­la mah­dol­lis­te­taan jokai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mie­lui­sa ja mak­su­ton har­ras­tus kou­lu­päi­vän yhtey­des­sä. Yli­kii­min­gin kou­lu on yksi pilottikouluista. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Var­hais­kas­va­tuk­sen juh­la­vuo­si näkyy kai­kis­sa päi­vä­ko­deis­sa – Yli­kii­min­gin päi­vä­ko­din lap­set esiin­tyi­vät 120-vuotisjuhlassa

Oulun var­hais­kas­va­tuk­ses­sa vie­te­tään tänä vuon­na 120-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Juh­la­vuo­den avul­la teh­dään näky­väk­si oulu­lai­sen var­hais­kas­va­tuk­sen his­to­ri­aa sekä var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön teke­mää työ­tä las­ten ja per­hei­den hyväk­si alueellamme.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Valo­kui­tuun liit­ty­viä tilai­suuk­sia tulos­sa Ylikiimingissä

Kai­ran Kui­tu Oy:llä on Yli­kii­min­gis­sä tekeill­lä alu­een alus­ta­va verk­ko­suun­ni­tel­ma, jot­ta valo­kui­dun raken­ta­mi­sel­le saa­daan tar­kem­pi kus­tan­nusar­vio. Suun­ni­tel­mas­sa kat­so­taan tar­kem­min raken­net­ta­vat oja­met­rit, tar­vit­ta­vat tei­den ali­tuk­set, kaa­pe­lien koko ja mää­rä, kaa­pe­li­jat­kos­ten mää­rä ja toki tär­keim­pä­nä myös mah­dol­lis­ten tilaa­jien mää­rä. Ver­kon suun­nit­te­lu­työ on nyt kil­pai­lu­tet­tu ja suun­nit­te­li­ja valit­tu. Suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyi vii­me vii­kol­la ja sen odo­te­taan val­mis­tu­van maa­lis­kuun puolivälissä.
Nuor­ten ääni kuu­luu nuo­ri­so­val­tuus­ton kaut­ta –Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vah­va edus­tus uudes­sa ONEssa

Oulun uuteen nuo­ri­so­val­tuus­to ONE:een kuu­luu kaik­ki­aan 24 nuor­ta, jois­ta aina­kin 11 asuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tai opis­ke­lee sil­lä ole­vis­sa oppi­lai­tok­sis­sa. ONE tuo Oulus­sa esiin nuor­ten ideoi­ta, seu­raa oulu­lais­ta pää­tök­sen­te­koa ja antaa lausun­to­ja nuo­ril­le tär­keis­tä asioista.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Kii­min­gin seu­ra­kun­ta vas­taa mielipidekirjoitukseen

Yli­kii­min­ki­läi­nen luki­ja kysyi Ran­ta­poh­jas­sa tors­tai­na 11.2., oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että Kii­min­gin seu­ra­kun­ta lähet­täi­si jos­kus vir­tu­aa­li­sen juma­lan­pal­ve­luk­sen myös kau­niis­ta Yli­kii­min­gin kir­kos­ta. Kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä soit­ti toi­mi­tuk­seen ja ker­toi, että aina sil­loin täl­löin Yli­kii­min­gin kir­kos­ta onkin ollut lähe­tys, ja että seu­raa­va on suun­nit­teil­la 28.2.. Tämä toteu­tuu sii­nä tapauk­ses­sa, että koro­nan muka­naan tuo­mat rajoi­tuk­set jat­ku­vat ennallaan.