Ylikiiminki

Tak­siy­rit­tä­jä ja ren­gas­myy­jä Jari Hol­mi: “Nyt autoil­laan yhä huo­nom­mil­la renkailla”

Kohon­neet kus­tan­nuk­set näky­vät pal­jon autoi­le­van tak­si­kus­kin sil­miin siten, että nyt autoil­laan yhä huo­nom­mil­la ren­kail­la. Tal­vi­ren­kaat ovat monel­la niin huo­no­ja, että tiel­lä on vai­kea pysyä liuk­kail­la keleil­lä. Kesä­ke­leil­lä taas ajel­laan sileik­si kulu­neil­la ren­kail­la tai tal­vi­ren­kail­la, jois­ta nas­tat on nypit­ty pois. 

Lue lisää

Ral­lin rie­mua Sanginjoella

Yli­kii­min­gin kupees­ta kan­tau­tui lau­an­tai­aa­mu­päi­väl­lä moot­to­rien ulvon­ta, kun sadat hevos­voi­mat rymis­te­li­vät San­gin­joen met­sä­tie­tä. Kysees­sä oli Ral­lisprin­tin SM-sar­jan kau­den avaus­osa­kil­pai­lu, joka jär­jes­tet­tiin jo totut­tuun tyy­liin Oulussa.

Lue lisää

Vaa­li­lau­ta­kun­nat saa­tu lähes täytettyä

Val­mis­tau­tu­mi­nen 2.4. pidet­tä­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin on jo pit­käl­lä. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus aset­ti jokais­ta äänes­ty­sa­luet­ta var­ten yhteen­sä 55 vaa­li­lau­ta­kun­taa. Jokai­seen vaa­li­lau­ta­kun­taan hyväk­syt­tiin vii­si jäsen­tä ja kol­me vara­jä­sen­tä. Lai­tok­sia var­ten ase­tet­tiin 9 vaalitoimikuntaa.

Lue lisää

Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­ta koko valu­ma-alu­een asial­la – Pal­kin­to­ra­hoil­la har­juk­sen poi­ka­sia Yli­kii­min­gin koskiin

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi –lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta myön­si kes­tä­vän kehi­tyk­sen tun­nus­tus­pal­kin­non Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­nal­le. Eikä suot­ta. Kalas­tus­kun­ta on vuo­si­kym­me­nien ajan teh­nyt mää­rä­tie­tois­ta työ­tä alu­een kala­ve­sien paran­ta­mi­sek­si hyvin moni­puo­li­sel­la taval­la. Lisäk­si se ei ole pitä­nyt kynt­ti­lään­sä vakan alla, vaan jaka­nut osaa­mis­taan koko Kii­min­ki­joen valu­ma-alu­eel­le ja vähän muuallekin. Yli­kii­min­gin hiih­tocup alkaa Vesa­las­ta lauantaina

Suo­sit­tu Yli­kii­min­gin hiih­tocup kisa­taan jäl­leen tänä tal­ve­na. Yli­kii­min­gin eri kylil­lä jär­jes­tet­tä­viä osa­kil­pai­lui­ta on tänä vuon­na kah­dek­san. Cup ava­taan Vesa­lan moni­toi­mi­ta­lol­la tule­va­na lau­an­tai­na 18. hel­mi­kuu­ta. Sen jäl­keen kisat jat­ku­vat seu­raa­vi­na vii­kon­lop­pui­na Ala­vuo­tol­la (26.2.), Juo­pu­lil­la (4.3.), Joki­ko­kos­sa (5.3.), Vep­säl­lä (11.3.), Nuo­rit­tal­la (12.3.) ja Jolok­sel­la (18.3.). Pää­tös­osa­kil­pai­lu jär­jes­te­tään Pyl­kö­na­hol­la tiis­tai­na 21. maa­lis­kuu­ta kel­lo 18. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä: Teh­dään yhdes­sä hyvää työtä

Sep­po Mää­tän pes­ti Oulun uute­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­na alkoi tii­viil­lä ja vauh­dik­kaal­la ohjel­mal­la maanantaina. 

– Olo on kuin eka­luok­ka­lai­sel­la ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Päi­vä on ollut antoi­sa ja samal­la vauh­di­kas, luon­neh­ti Määt­tä tun­nel­mi­aan esit­täy­tyes­sään kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le illan kokouk­sen alkajaisiksi.

Hänen miel­tään ovat läm­mit­tä­neet suu­res­ti vies­tit ja posi­tii­vi­nen kan­nus­tus, jol­la hänet on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leek­si Ouluun. 


Tan­na kul­ta­kuu­mees­sa: Nuo­ret mie­het läh­ti länteen

Tan­na-yhtye jul­kai­see uut­ta musiik­kia per­jan­tai­na 10.2. kaik­kiin suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin. Kysees­sä on yhtyeel­tä jo kol­mas single-jul­kai­su rei­lun puo­len vuo­den sisään. “Nuo­ret Mie­het Läh­ti Län­teen” on tart­tu­va, vauh­di­kas tari­na rakas­tu­mi­sen ja innos­tu­mi­sen huu­mas­ta, jol­loin ihmis­tä eivät voi mit­kään voi­mat pidätellä. 

– Kap­pa­lees­sa tun­net­ta ver­ra­taan vähin­tään­kin van­haan kun­non kul­ta­kuu­mee­seen, kuvai­lee Tan­nan keu­la­hah­mo Tapa­ni Tik­ka­nen.