Ylikiiminki

Ahmat, Ahmat, Ahmat!

Ran­ta­poh­jas­ta 1.9.1977: Kou­lus­sa opet­ta­ja kysyi oppi­lail­ta, että mis­sä lom­pak­koa säi­ly­te­tään. Eräs poi­ka viit­taa innok­kaas­ti, ja opet­ta­ja antaa luvan vas­ta­ta. “P…setaskussa!”, kar­jai­see poi­ka. Opet­ta­ja punas­tuu ja selit­tää: “Ei, vaan taka­tas­kus­sa.” Nimim. Tosi­ta­paus, Oijärvi

Lue lisää

Moot­to­ri­kelk­kai­lun mai­net­ta pilaa pie­ni vähemmistö

Moot­to­ri­kelk­kai­lu­ke­lit ovat nyt par­haim­mil­laan, ja aiem­pien vuo­sien tapaan se saa osan kelk­kai­li­jois­ta unoh­ta­maan lajia kos­ke­vat lait ja sää­dök­set. Polii­sin ohel­la kelk­kai­lua val­voo Raja­var­tio­lai­tos, ja Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta ker­ro­taan, että hei­dän osal­taan nouse­vat joka vuo­si esiin samat llmiöt.

Lue lisää

Yli­kii­min­gin hiih­tocup päät­tyi Pylkönaholle

Pyl­kö­na­hon hiih­to­ma­jan ympä­ris­tö täyt­tyi lap­sis­ta, nuo­ris­ta ja aikui­sis­ta tiis­tai-ilta­na, kun Yli­kii­min­gin hiih­tocu­pin kah­dek­sas osa­kil­pai­lu kisat­tiin. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten, Lions Club Yli­kii­min­gin ja Oulun 4H-yhdis­tys Yli­kii­min­gin jär­jes­tä­mä pää­tös­ki­saan osal­lis­tui 52 hiihtäjää.

Lue lisää

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si 26 hakijaa

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan vir­kaan on hake­nut 26 hen­ki­löä. Viran hakuai­ka päät­tyi 13. maa­lis­kuu­ta. Täl­lä vii­kol­la rat­ke­aa, ket­kä kut­su­taan haas­tat­te­luun. Tavoit­tee­na on, että kau­pun­gin­val­tuus­to päät­täi­si valin­nas­ta vii­meis­tään huh­ti­kuun lopulla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­ki­jo­ki kiit­täi­si Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­keen lopettamisesta

Pudas­jär­ven kau­pun­ki osal­lis­tuu hank­kee­seen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on pitää huol­ta Kii­min­ki­joen vesis­tös­tä. Samaan aikaan se suun­nit­te­lee Hete­ky­län Ait­to­vaa­raan tuu­li­voi­maa, jon­ka raken­ta­mi­nen vaa­ran­taa suo­jel­lun Kii­min­ki­joen vesis­tön. Tuu­li­voi­ma-alue­han sijait­see Kii­min­ki­joen valuma-alueella.


Aurin­ko hel­li Hikihiihdossa

Perin­tei­nen Hiki­hiih­to siva­koi­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä Yli­kii­min­gis­sä sun­nun­tai­na. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui 86 hiih­tä­jää, jot­ka läh­ti­vät kaik­ki yhtä aikaa mat­kaan van­han ABC-huol­toa­se­man vie­rei­sel­tä pellolta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuh­kausa­jat ovat Oulus­sa piden­ty­neet kolminkertaisiksi

Vai­na­jien tuh­kaus­jo­not ovat piden­ty­neet alku­vuo­den aika­na Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män hau­taus­pal­ve­luis­sa. Täl­lä het­kel­lä tuh­kaus­ta voi­daan jou­tua odot­ta­maan kuu­ti­sen viik­koa tavan­omai­sen kah­den vii­kon sijaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus