Ylikiiminki

Nyt voi vai­kut­taa 50 000 euron mää­rä­ra­han jakoon

Kun­ta­lai­set pää­se­vät ideoi­maan, suun­nit­te­le­maan ja päät­tä­mään äänes­tä­mäl­lä, miten 50 000 euroa käy­te­tään Oulun aluel­la hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seen. Oulun osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 26.4.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­ki­joen tul­va­huip­pu ensi vii­kol­la, Iijoel­la tou­ko­kuun alussa

Kevään tul­va­huip­pu­jen odo­te­taan ole­van tavan­omai­sen suu­rui­sia Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la. Kii­min­ki­joel­la vir­taa­mat ovat olleet täl­lä vii­kol­la loi­vas­sa las­kus­sa. ELY-kes­­kus arvioi tul­va­hui­pun ajoit­tu­van Kiiminkijoella.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien korona­ro­ko­tukset alkavat

Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat voi­vat nyt vara­ta ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen Oulun alu­eel­la. Rokot­tee­seen ovat oikeu­tet­tu­ja ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­va sai­raus tai tila. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin rokotetta.

Lue lisää

Kii­min­gin palis­kun­nan poroi­sän­tä: Met­sä­peu­ra-aita tuli­si tarpeeseen

Kii­min­gin palis­kun­nan yli­kii­min­ki­läi­nen poroi­sän­tä Juha Park­ki­nen näkee hyvä­nä sen, että met­sä­peu­ra-aidan sel­vi­tys­työ on käyn­nis­ty­nyt. Hän uskoo, että aita oli­si tar­peel­li­nen ja aut­tai­si sii­nä, että met­sä­peu­ra­kan­ta ei leviäi­si poronhoitoalueelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausUusia jäse­niä EL Yli­kii­min­gin hallitukseen

Elä­ke­lii­ton Yli­kii­min­gin yhdis­tys piti kevät­ko­kouk­sen­sa etä­nä. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tiin sään­tö­jen mää­rää­mät asiat ja hal­li­tuk­seen valit­tiin uusi­na jäse­ni­nä Pir­jo-Lii­sa Janz ja Han­nu Vii­ri. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja on Rai­li Louk­ko­jär­vi.


Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see hyvä­laa­tui­ses­ta maidosta

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see vuo­sit­tain hyvä­laa­tuis­ta ja pal­kin­toeh­dot täyt­tä­vää mai­toa tuot­ta­nei­ta mai­don­lä­het­tä­ji­ään osuus­kun­nan omil­la pal­kin­noil­la ja Wal­ter Ehr­ström ‑mita­leil­la. Vuon­na 2021 pal­kin­toon ovat oikeu­tet­tu­ja 10 vuot­ta ja sitä kau­em­min kym­me­nen vuo­den välein yhtä­jak­soi­ses­ti hyvä­laa­tuis­ta mai­toa tuot­ta­neet mai­to­ti­lat. Poik­keuk­se­na WE- pal­ki­tut 25 vuot­ta E‑lk maitoa. 


Syk­syn päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen käynnissä

Oulun seu­ra­kun­tien syk­syn päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen on käyn­nis­sä 30.4. asti. Toi­min­ta alkaa vii­kol­la 33 ja tar­jon­taa on laa­jas­ti seu­ra­kun­tien alu­eel­la. Ker­hot ovat mak­sut­to­mia ja mukaan ote­taan lap­sia 2- tai 3‑vuotiaasta ylös­päin, asui­na­lu­ees­ta ja seu­ra­kun­ta­ra­jois­ta riippumatta.