Ylikiiminki

Epä­var­muus siir­tää yhä inves­toin­tien toteu­tu­mis­ta maataloudessa

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä Jan­ne ja Kai­sa Iso­kan­niai­nen vil­je­le­vät maa­ta ja pitä­vät kar­jaa tilal­laan jo vii­den­nes­sä pol­ves­sa. Heil­lä on noin 40 lyp­sä­vää leh­mää sekä nuor­kar­jaa noin 30. Pel­to­ja on vil­je­lyk­ses­sä noin 140 heh­taa­ria, jois­ta nur­mel­la on rei­lut 80 heh­taa­ria ja vil­jal­la noin 40 heh­taa­ria. Pel­lot sijait­se­vat pää­osin pit­kin Kii­min­ki­joen vart­ta Koi­te­lis­ta Hau­ki­pu­taal­le. Osa etäämmälläkin.

Lue lisää

Oma­ko­ti­tont­te­ja löy­tyy myös Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä

Oulun kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien syk­syn haku on nyt käyn­nis­sä ja se päät­tyy 4.9. kel­lo 16. Haet­ta­va­na on kaik­ki­aan 73 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­man alu­eel­la sijait­see kah­dek­san, Hol­mas­sa yksi, Kel­lon Leton­ran­nal­la seit­se­män, Kii­min­gin Kais­ta-ahos­sa kah­dek­san ja Jää­lis­sä yksi. Myös Vesa­lan­mäel­lä, Kor­ven­ky­läs­sä, Oulun­sa­los­sa, Jää­kä­rin­kan­kaal­la ja Tas­ki­las­sa on tont­te­ja haettavana.

Lue lisää

Yli­kii­min­ki ylei­sur­hei­li pitä­jä­ot­te­lun voittoon

Perin­tei­nen ylei­sur­hei­lun Kiiminki–Yli-Ii–Ylikiiminki-pitäjäottelu kisat­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä Yli­kii­min­gis­sä vii­me lau­an­tai­na. Vuon­na 1913 ensim­mäi­sen ker­ran jär­jes­tet­ty otte­lu kisat­tiin alku­vuo­si­na Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin välil­lä. Yli-Ii tuli mukaan 1963. Pitä­jä­ot­te­lu kerää vuo­des­ta toi­seen entis­ten pitä­jien alu­een urhei­li­joi­ta yhteen kisaa­maan paremmuudesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teko­ä­ly – työ­vä­li­ne joka mul­lis­taa myös opetuksen

Teko­ä­lys­tä on tul­lut jo osa monen arkea ja se yleis­tyy myös ope­tuk­ses­sa ja eri­tyi­ses­ti ope­tuk­sen ja ope­tus­ma­te­ri­aa­lien visua­li­soin­nis­sa. Ope­tusa­lan ammat­ti­lai­set näke­vät teko­ä­lyn mah­dol­li­suu­te­na ja opet­ta­jil­ta odo­te­taan aina­kin sitä, että he tie­tä­vät mitä teko­ä­ly on ja miten sitä voi ope­tuk­ses­sa hyödyntää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausUima­ri hädäs­sä Ylikiimingissä

Uima­ri jou­tui vir­ran vie­tä­väk­si sun­nun­tai­na Yli­kii­min­gis­sä Kii­min­ki­joel­la. Pai­kal­la ollut mies saa­vut­ti hädäs­sä olleen nai­sui­ma­rin ja sai pidet­tyä hänet pin­nal­la sii­hen saak­ka kun­nes pelas­tus­lai­tos pää­si pai­kal­le. Pin­ta­pe­las­ta­jat haki­vat uima­rin rantaan.


Hau­kun­ta­har­joi­tus vail­la vertaa

Hauk­ku rai­kaa Yli­kii­min­gis­sä tiis­tai­se­na alkuil­ta­na. Hau­kun­ta kuu­luu Sep­po Tuu­na­sen piha­pii­ris­sä sijait­se­val­la aida­tul­la met­sä­alu­eel­la jär­jes­tet­tä­väs­tä hau­kun­ta­har­joi­tuk­ses­ta. Kone­hir­vi Köpi tai sen kar­hu­ka­ve­ri Grizz­ly rul­laa kau­ko-ohjat­tu­na vapaa­na aitauk­ses­sa juok­se­van koi­ran kans­sa omis­ta­jan seu­ra­tes­sa koi­ran työs­ken­te­lyä aidan toi­sel­ta puo­len. Tar­koi­tuk­se­na on näh­dä, miten koi­ra rea­goi eläi­meen luonnossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­mark­ki­nat viih­dyt­ti­vät Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gis­sä vie­tet­tiin vii­me vii­kol­la Ter­vas­tii­ma-perin­ne­viik­koa. Tors­tai­na perin­ne­vii­kon ohjel­mas­sa oli­vat ran­ta­mark­ki­nat, joi­ta kokoon­nut­tiin viet­tä­mään Ter­va­sau­tiol­le Kii­min­ki­joen rantaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uppou­tu­mis­ta ja itsen­sä ilmaisua

Tai­de on kuu­lu­nut nuo­rel­ta iäl­tä Har­ri Nau­ma­sen elä­mään. Tai­val­kos­ken kas­va­tin ja nykyi­sen Yli­kii­min­ki­läi­sen kiin­nos­tus tai­tee­seen alkoi jo kou­lui­käi­se­nä. Mie­len­kiin­to joh­ti opin­toi­hin alan paris­sa sekä maa­lauk­sen jat­ka­mi­seen aikui­siäl­lä­kin ajan salliessa.