Yli­kii­min­ki

Yrit­tä­jän seu­ra­na on nyt jat­ku­va huo­li

Ravin­­to­­la-alan yrit­tä­jät Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin alu­eel­la toi­vo­vat, että koro­nan aiheut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne jäi­si mah­dol­li­sim­man lyhyek­si ja nor­maa­lie­lä­mään pääs­täi­siin mah­dol­li­sim­man pian.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät elä­vät rau­hal­li­ses­ti epä­var­muu­des­sa

Kesän aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tään taval­li­ses­ti sato­ja pie­niä ja isom­pia tilai­suuk­sia. Suu­rim­man väki­jou­kon kokoa­vat kool­le Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nui­ja­mies­ten laval­la tans­si­taan heti kun lupa hel­ti­ää – Tans­si­kau­den piti alkaa tou­ko­kuun alus­sa

Jos eläi­sim­me taval­lis­ta aikaa tans­sit­tai­siin Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la tule­va­na kesä­nä kaik­ki­aan 17 tans­sit. Ava­jai­sis­sa lau­an­tai­na 3.5. oli­si kan­saa tans­sit­ta­nut Leif.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nui­ja­mie­het kar­toit­ti­vat yli­kii­min­ki­läis­ten toi­vei­ta seu­raa koh­taan

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het teki alu­eel­laan kyse­lyn, jos­sa kar­toi­tet­tiin muun muas­sa sitä, mil­lais­ta toi­min­taa seu­ran halu­taan jär­jes­tä­vän ja löy­tyi­si­kö Yli­kii­min­gis­tä haluk­kai­ta ohjaa­jik­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin kir­kos­sa ikku­na­re­mont­ti

Yli­kii­min­gin kir­kon perus­teel­li­nen ikku­na­re­mont­ti on käyn­nis­ty­nyt, ja val­mis­ta on tar­koi­tus olla syys­kuun lop­puun men­nes­sä. – Ikku­nat kun­nos­te­taan kar­mei­neen ja puit­tei­neen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiki­hiih­dos­sa nau­tit­tiin hyvis­tä olo­suh­teis­ta

Perin­tei­nen 51. Hiki­hiih­to siva­koi­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa lau­an­tai­na. Lumi­ti­lan­teen vuok­si hiih­to siir­ret­tiin Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­ta Pyl­kö­na­hol­le, jos­sa ylei­sön oli help­po seu­ra­ta hiih­tä­jien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiki­hiih­dos­sa nau­tit­tiin hyvis­tä olo­suh­teis­ta

Perin­tei­nen 51. Hiki­hiih­to siva­koi­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa lau­an­tai­na. Lumi­ti­lan­teen vuok­si hiih­to siir­ret­tiin Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­ta Pyl­kö­na­hol­le, jos­sa ylei­sön oli help­po seu­ra­ta hiih­tä­jien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­ki hou­kut­te­lee asuk­kai­ta ulko­mail­ta asti, kol­me sak­sa­lais­ta asu­kas­ta ker­too, mikä saa jää­mään pie­neen kylään Oulun reu­nal­la

Tal­vi – se jän­nit­ti Mar­ti­na Nau­mas­ta, kun hän suun­nit­te­li muut­toa Suo­meen mie­hen­sä Har­ri Nau­ma­sen kans­sa. Mar­ti­nan aiem­mat vie­rai­lut Suo­meen oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vele­mu oli Nuo­rit­tan poro­ki­so­jen nopein

Nuo­rit­tan perin­teis­ten poro­ki­so­jen kuu­man sar­jan ja vii­den­nen Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jon voit­toon kii­si Esa Tör­rön omis­ta­ma Vele­mu aja­ja­naan Jan­ne Ala­ta­lo. Vele­mun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus