Ylikiiminki

Aution tor­pan kun­nos­tus mak­soi vaivan

Vii­me vii­kol­la vep­sän­ky­lä­läi­set kuu­li­vat ter­vei­siä naa­pu­ris­ta kokoon­tues­saan perin­tei­seen tapaan­sa per­jan­tai­na ilta­kah­vil­le kou­lul­le. Kou­lun lähei­syy­des­sä sijait­se­van Aution tor­pan vai­heis­ta tuli ker­to­maan pai­kan nykyi­nen omis­ta­ja Sei­ja Pel­ko­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hae vähä­va­rais­ten ja työt­tö­mien jou­lu­ruo­kai­lu­jen järjestäjäksi

Oulu on vuo­sit­tain varan­nut bud­je­tis­saan vähä­va­rais­ten ja työt­tö­mien jou­lu­ruo­kai­lu­ja var­ten 10 000 euroa. Jou­lu­ruo­kai­lui­hin varat­tua rahaa voi­vat hakea rekis­te­röi­ty­neet asu­kas- ja kyläyh­dis­tyk­set sekä seu­ra­kun­nat Oulun alueella.

Lue lisää

Yhteis­työ­ky­liä etsitään

Eloa ja iloa kylil­le ‑han­ke lisää ikäih­mis­ten mah­dol­li­suuk­sia oma­toi­mi­seen koto­na asu­mi­seen, ja lisään­ty­neet lähi­pal­ve­lut hel­pot­ta­vat kaik­kien kyläl­lä asu­vien arkea. Nyt toi­min­taan etsi­tään mukaan uusia kyliä (5) toteut­ta­maan pal­ve­lu­päi­viä hank­keen tuke­ma­na kevät­kau­del­la 2023.

Lue lisää

Oulun uudet veroprosentit

Kaik­kien kun­tien kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­tia alen­ne­taan sote-uudis­tuk­sen vuok­si 12,64 pro­sent­tia, ja val­tion­ve­ro­tus­ta kiris­te­tään vas­taa­vas­ti. Näin­pä Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että uudek­si tulo­ve­ro­pro­sen­tik­si vuo­del­le 2023 vah­vis­tet­tai­siin 7,86.

Lue lisää

Yli-Iin moni­toi­mi­ta­lo odot­taa inves­toin­ti­pää­tös­tä ja hyvin­voin­tia­lu­een ratkaisua

Yli-Iihin suun­ni­tel­tu, useat eri pal­ve­lut niput­ta­van moni­toi­mi­ta­lon han­ke­suun­ni­tel­ma on val­mis, mut­ta nyt han­ke odot­taa sivi­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den itäi­sen alu­een alue­pääl­lik­kö Pasi Mäki­ky­rön mukaan nyt muun muas­sa sitä, läh­tee­kö uusi hyvin­voin­tia­lue mukaan hank­kee­seen. Lähi­viik­koi­na val­mis­tu­va Yli-Iin alu­een pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma sane­lee osin hank­keen kohtaloa.Kii­min­gis­sä vuo­si­kym­men­ten juhlaa

Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa juh­lit­tiin sun­nun­tai­na pait­si dia­ko­nian 150-vuo­tias­juh­laa, myös 70- ja 80-vuo­tiai­ta kii­min­ki­läi­siä, yli­kii­min­ki­läi­siä, yli-iiläi­siä ja jää­li­läi­siä. Pai­kal­la oli väkeä seu­ra­kun­ta­sa­lin täy­del­tä, ja muka­na oli myös seu­ra­kun­nan aiem­pia dia­ko­nia­työn­te­ki­jöi­tä sekä dia­ko­nian vapaaehtoisia.


Havu­lan kiin­teis­tö tulee myyntiin

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry:n kon­kurs­sin myö­tä tyh­jen­ty­nyt Havu­lan asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kön kiin­teis­tö on tulos­sa myyn­tiin lähi­viik­ko­jen aika­na. Kon­kurs­si­pe­sän hoi­ta­ja Asian­ajo­toi­mis­to Kas­si­sen Ursa Kas­si­nen ker­too, että Asu­mi­sen rahoi­tus- ja kehit­tä­mis­kes­kuk­sel­ta (ARA) on vas­ti­kään saa­tu pää­tös, että Havu­la on vapau­tet­tu ARA-asun­to­ja kos­ke­vis­ta rajoi­tuk­sis­ta. Havu­lan kiin­teis­tö sijait­see Oulun kau­pun­gin vuo­kra­ton­til­la. Havu­la on raken­net­tu vuon­na 2000–2001.


Influens­sa­ro­ko­tukset alka­vat loka­kuun lopulla

Kausi-influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat Oulus­sa maa­nan­tai­na 31.10. Limin­gan­tul­lin roko­tus­pis­teel­lä osoit­tees­sa Nuot­ta­saa­ren­tie 5. Lisäk­si jär­jes­te­tään alu­eel­li­sia roko­tus­päi­viä eri puo­lil­la Oulua. 

Roko­tuk­seen on varat­ta­va aika hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Ajan­va­raus avau­tui eilen maa­nan­tai­na. Jos säh­köi­nen ajan­va­raus ei ole mah­dol­li­nen, ajan voi vara­ta myös puhe­li­mit­se p. 08 558 41415 maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 8–16 ja per­jan­tai­sin kel­lo 8–15.


Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne on auki

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 20.11. Vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys on 8.–12.11. Tule­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toi­mi­kausi on 2023–2026. Seu­ra­kun­ta­vaa­lien val­ta­kun­nal­li­nen vaa­li­ko­ne on avau­tu­nut osoit­tees­sa www.seurakuntavaalit/vaalikone. Vaa­li­ko­neen avul­la voi etsiä itsel­leen sopi­van ehdok­kaan mar­ras­kuun seurakuntavaaleihin.