Ylikiiminki

Korona­ro­ko­tuksia Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä ilman ajanvarausta

Yli-Iis­sä on tors­tai­na 13.1. kel­lo 8.30–15.30 saa­ta­vil­la 1., 2. ja 3. koro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta. Roko­tuk­set ovat hyvin­voin­ti­pis­teel­lä Kirk­ko­ku­ja 2:ssa. Yli­kii­min­gis­sä 1., 2. ja 3. koro­na­ro­ko­tuk­sia on saa­ta­vil­la hyvin­voin­ti­pis­teel­lä Vesai­sen­lin­nan­tie 2:ssa ilman ajan­va­raus­ta kes­ki­viik­ko­na 12.1. kel­lo 8.30–15.30. 5–11-vuotiaat lap­set voi­vat saa­da roko­tuk­sen vain ajanvarauksella.

Lue lisää

Toden maat, unen maat

Toden maat, unen maat on Yli­kii­min­gin Jolok­sel­ta kotoi­sin ole­van, ja siel­lä osit­tain asu­vat Päi­vi Aho­sen kir­ja kol­mes­ta kehi­ty­syh­teis­työ­hank­kees­ta Mon­go­li­sas­sa, Viet­na­mis­sa ja Nepa­lis­sa. Kir­jas­sa Aho­nen ker­too osal­lis­tu­mi­ses­taan muun muas­sa maa­seu­dun kehit­tä­mis­hank­kee­seen sekä kou­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Hank­kei­den toteu­tuk­sen välil­lä Aho­nen viet­ti aikaan­sa Jolok­sen rau­has­sa naut­tien puh­taas­ta luon­nos­ta ja vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lus­ta. Ne sai­vat hänet tart­tu­maan kynään. Män­ty­met­sien polut sai­vat kir­joit­ta­jan mukaan aikaan unen kal­tai­sia tunnelmia.

Lue lisää

Lop­piai­nen vai­kut­taa Ran­ta­poh­jan ilmes­ty­mis­päi­viin vuo­den ensim­mäi­sel­lä viikolla

Lop­piai­nen aiheut­taa poik­keuk­sen Ran­ta­poh­jan ilmes­ty­mi­seen vuo­den 2022 ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la. Leh­ti ilmes­tyy kes­ki­viik­ko­na 5.1. 28-sivui­­se­­na. Tiis­tai­na 4.1. tai tors­tai­na 6.1. lehti…

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan vuo­si 2021

Vuo­si 2021 jää his­to­ri­aan toi­se­na koro­na­vuo­te­na, jol­loin monet tapah­tu­mat ja kokoon­tu­mi­set jäi­vät jär­jes­tä­mät­tä. Ran­ta­poh­jan vuo­si­kat­sauk­sen toi­ses­sa osas­sa ker­ro­taan vuo­den kulus­ta Kii­min­gis­sä, Jää­lis­sä, Yli­kii­min­gis­sä ja Yli-Iissä. 


Poik­keus­ai­ka toi poroil­le pit­kät joululomat

Iso poroai­taus näkyy juu­ri ja juu­ri Hete­ky­län­tiel­le Nuo­rit­tal­la. Aitaus­ta koh­ti kävel­les­sä aikai­sem­min ute­li­aal­ta vai­kut­ta­neet ajo­po­rot kään­tä­vät sel­kän­sä ja kipit­tä­vät kii­reen vilk­kaa syvem­mäl­le aitaukseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOulun kau­pun­ki sul­kee tilo­ja aina­kin vuo­den lop­puun saakka

Oulun kau­pun­ki nou­dat­taa AVIn pää­tös­tä ja on sul­ke­nut tilo­ja aina­kin vuo­den lop­puun saak­ka. Pää­tös vai­kut­taa monin tavoin Oulun kau­pun­gin toi­min­taan ja tilo­jen käyt­töön. Uima­hal­lit ja muut sisä­lii­kun­ta­pai­kat on sul­jet­tu Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sel­lä aina­kin 31.12.2021 asti.