Pateniemi

Säy­nä­jä­ahon puu­tar­ha 50 vuot­ta: Kuk­kien kas­vat­ta­mi­nen elämäntyönä

Säy­nä­jä­ahon puu­tar­ha täyt­tää tänä kevää­nä hui­keat 50 vuot­ta. Alus­ta alkaen puu­tar­hal­la on panos­tet­tu kuk­kien laa­tuun ja hyvään asiakaspalveluun.

– Kun kas­vit kas­va­te­taan itse sie­me­nis­tä, tai­mis­ta ja juu­ra­kois­ta, voim­me var­mis­taa kas­vien laa­dun ja kes­tä­vyy­den, kiteyt­tää toi­ses­sa suku­pol­ves­sa toi­mi­va puu­tar­hay­rit­tä­jä Jaa­na Säy­nä­jä­aho, joka on ollut muka­na puu­tar­han toi­min­nas­sa pie­nes­tä pitäen.

Lue lisää

”Mun mum­mi­ni oli mart­ta!” – Osaa­ma­ton opintiellä

Oulun mum­mi­ni, Kert­tu Lovii­sa Kar­vo­nen (1894–1983) oli aktii­vi­nen mart­ta, ja sitä kaut­ta ydin­jä­sen ryh­mäs­sä, joka muun muas­sa perus­ti 1940-luvul­la, juu­ri ennen sotia, Mart­ta-kou­lun Ouluun. Opi­nah­jo tun­net­tiin myö­hem­min nimel­lä Oulun talous­kou­lu, nyt se on Oulun Pal­ve­lua­lan Opis­to. Kou­lu on Oulun mart­to­jen omis­tuk­ses­sa edel­leen, ainoa­na lajis­saan koko Suomessa. 

Lue lisää

Joki­var­ret koros­ta­vat Oulun moni­puo­lis­ta kulttuuriympäristöä

Kult­tuu­riym­pä­ris­tö on ihmi­sen muok­kaa­maa ympä­ris­töä, joka sisäl­tää kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­viä piir­tei­tä, kuten raken­nuk­sia, mai­se­mia ja arkeo­lo­gi­sia koh­tei­ta. Kult­tuu­riym­pä­ris­tö vah­vis­taa alu­eel­lis­ta iden­ti­teet­tiä ja säi­lyt­tää aluei­den arvoa. Par­haim­mil­laan se on voimavara. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uudet toi­mi­ti­lat tur­vaa­vat Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man toi­min­nan pit­käl­le tulevaisuuteen

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­la juh­lit­tiin mer­kit­tä­vää het­keä, kun uuden ase­ma­ra­ken­nuk­sen perus­ki­vi muu­rat­tiin vii­me kes­ki­viik­ko­na. Uudet tilat val­mis­tu­vat jou­lu­kuus­sa ne ote­taan käyt­töön vuo­den 2025 alus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus pal­ve­lee Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man tämän päi­vän tar­pei­ta ja tur­vaa toi­min­tae­del­ly­tyk­siä pit­käl­le tulevaisuuteen.ELY-kes­kus sel­vit­tää mah­dol­lis­ta vesis­tö­hait­taa Taskisenrannassa

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus sel­vit­tää mah­dol­lis­ta vesis­tö­hait­taa Tas­ki­sen­ran­nas­sa Oulus­sa. ELY-kes­kuk­sel­le on teh­ty vesis­tö­hait­tail­moi­tus 22.3. Tas­ki­sen­ran­nan ja Kui­vas­me­ren alu­eel­ta. Alu­eel­la on teh­ty havain­to­ja rus­keas­ta vedes­tä sekä kala­verk­ko­jen muka­na tule­vas­ta rus­keas­ta ja pahan­ha­jui­ses­ta ainek­ses­ta. Ilmoi­tuk­sen jäl­keen ELY-kes­kuk­sel­le on myös tul­lut mui­ta yhtey­den­ot­to­ja vesistöhaitasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­ras­tors­tai­na nel­jä­tois­ta mes­sua samaan aikaan

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät kii­ras­tors­tai-ilta­na 28. maa­lis­kuu­ta yhteen­sä 14 mes­sua, jot­ka käyn­nis­ty­vät kaik­ki samal­la kel­lon­lyö­mäl­lä. Kel­lo 19 mes­sut käyn­nis­ty­vät Pyhän Andre­aan, Kar­ja­sil­lan, Kas­tel­lin, Oulun­sa­lon, Oulu­joen, Tui­ran, Pyhän Tuo­maan, Yli-Iin, Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin ja Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa sekä Maik­ku­lan kap­pe­lis­sa, Pate­nie­men seu­ra­kun­ta­ko­ti Ank­ku­ris­sa ja Oulun tuo­mio­kir­kos­sa. Oulun tuo­mio­kir­kos­sa saar­nan pitää piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo.


Tor­pan­mäel­lä kii­häy­tel­lään jälleen

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat Ry jär­jes­tää epä­vi­ral­li­set moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­kil­pai­lut lau­an­tai­na 16.3. Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­lä. Kisa käy­dään nyt vii­den­nen ker­ran. Ensim­mäi­sen ker­ran leik­ki­mie­li­set kii­häy­tys­ki­sat jär­jes­tet­tiin vuon­na 2018, mut­ta kah­te­na vuon­na tapah­tu­ma jäi välis­tä koro­nan takia. Kii­häy­tys­ki­sa on kai­kil­le avoin koko per­heen tapahtuma.