Pateniemi

Oulun yhtei­sö­toi­min­nal­la edes­sään muu­tos­ten vuo­si – Asu­ka­sil­to­jen ja alu­eel­lis­ten tilai­suuk­sien ja koh­taa­mis­ten kehit­tä­mi­seen etsi­tään tapoja

Tule­va vuo­si aset­taa Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan uusiin puit­tei­siin. Se, mihin ollaan menos­sa on yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lau­kan mukaan vie­lä umpi­la­tu, mää­rän­pää on tie­dos­sa, mut­ta pol­ku­ja sin­ne on tar­jol­la monia. Suu­rim­mat haas­teet syn­nyt­tää yhteis­työ Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­teen kans­sa ja isoim­mat mah­dol­li­suu­det kum­pua­vat uudes­ta hyvinvointi‑, kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nas­ta, jon­ka alle Oulun yhtei­sö­toi­min­ta ja osal­li­suus siir­tyy, pois sivis­tys-ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan alai­suu­des­ta, ja osin kou­lu­maa­il­man varjosta.

Lue lisää

Hon­ka­pir­tin liikun­ta­vä­li­ne­lainaamo on tois­tai­sek­si suljettu

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mo yhtei­sö­ta­lo Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä on tois­tai­sek­si sul­jet­tu. Täl­lä het­kel­lä lii­kun­ta­vä­li­nei­tä voi lai­na­ta tut­tuun tapaan kah­dek­sas­ta kir­jas­tos­ta: Hau­ki­pu­taal­ta, Kas­tel­lis­ta, Kau­ko­vai­niol­ta, Kii­min­gis­tä, Oulun­sa­los­ta, Rita­har­jus­ta, Yli-Iis­tä ja Ylikiimingistä.

Lue lisää

Oulu kohen­taa yksi­tyi­sen liikun­ta­paik­ka­ra­ken­tamisen avustusta

Yksi­tyi­sen lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen avus­tus­ta paran­ne­taan Oulus­sa. Avus­tus nousee nykyi­ses­tä 15 pro­sen­tis­ta 20 pro­sent­tiin inves­toin­ti­hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Avus­tuk­sen hin­ta­kat­toa koro­te­taan 1 mil­joo­nas­ta euros­ta 1,5 mil­joo­naan euroon. Kohen­nuk­sis­ta päät­ti kau­pun­gin­val­tuus­to kokouk­ses­saan 31.10.

Lue lisää

Yhteis­työ­ky­liä etsitään

Eloa ja iloa kylil­le ‑han­ke lisää ikäih­mis­ten mah­dol­li­suuk­sia oma­toi­mi­seen koto­na asu­mi­seen, ja lisään­ty­neet lähi­pal­ve­lut hel­pot­ta­vat kaik­kien kyläl­lä asu­vien arkea. Nyt toi­min­taan etsi­tään mukaan uusia kyliä (5) toteut­ta­maan pal­ve­lu­päi­viä hank­keen tuke­ma­na kevät­kau­del­la 2023.


Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne on auki

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 20.11. Vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys on 8.–12.11. Tule­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toi­mi­kausi on 2023–2026. Seu­ra­kun­ta­vaa­lien val­ta­kun­nal­li­nen vaa­li­ko­ne on avau­tu­nut osoit­tees­sa www.seurakuntavaalit/vaalikone. Vaa­li­ko­neen avul­la voi etsiä itsel­leen sopi­van ehdok­kaan mar­ras­kuun seurakuntavaaleihin.


DNA:n ja Telian 5G-verk­ko laajenee

DNA:n ja Telian yhtei­ses­ti omis­ta­man Yhteis­ver­kon 5G-ver­kon raken­nus­työt jat­ku­vat Oulus­sa entis­tä laa­jem­mal­la alu­eel­la. Ver­kon raken­nus­töi­den myö­tä myös 4G-yhtey­det para­ne­vat. Raken­nus­töi­tä teh­dään loka-mar­ras­kuus­sa, ja työt val­mis­tu­vat joulukuussa. 


Seu­ra­kun­ta tar­joi­lee ate­rioi­ta avuntarvitsijoille

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on tar­jol­la aamu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta työt­tö­mil­le ja vähä­va­rai­sil­le. Ne on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, joil­la on talou­del­li­sia ongel­mia tai jot­ka kai­paa­vat tois­ten ihmis­ten seu­raa. Ate­riat ja aamu­pa­lat ovat mak­sut­to­mia, ellei toi­sin mai­ni­ta. Ate­rioi­ta on tar­jol­la myös Ran­ta­poh­jan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lin­ja-auto­py­säk­kien kyl­tit uusitaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­la vii­me vuo­den elo­kuus­sa aloi­tet­tu lin­ja-auto­py­säk­kien kylt­tien vaih­to uusiin on eden­nyt Oulun poh­jois­puo­lel­le. Syy­nä merk­kien uusi­mi­seen on kesä­kuus­sa 2020 voi­maan tul­lut uusi tie­lii­ken­ne­la­ki, jon­ka mukaan enti­set sini­val­koi­set kau­ko­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit sekä pika­vuo­ro-lisä­kil­vet pois­tu­vat koko­naan käy­tös­tä. Samal­la myös aiem­mat kel­ta­mus­tat pai­kal­lis­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit uusitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Lei­ri­kes­kus Lois­to olkoon turvapaikka”

Uusi upea Oulun seu­ra­kun­tien Lei­ri­kes­kus Lois­to Hau­ki­pu­taan Iso­nie­mes­sä val­mis­tui jo vii­me vuon­na, mut­ta koro­na­ti­lan­teen takia pai­kan siu­naus­juh­la on siir­ty­nyt. Lei­ri­kes­kus sai siu­nauk­sen­sa lau­an­tai­na samal­la kun nel­jäs Piis­pan­pyö­räi­ly suun­tau­tui lei­ri­kes­kuk­seen. Piis­pan­pyö­räi­ly on vuo­tui­nen ren­to ja muka­va lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen hyväksi.