Pateniemi

Seu­ra­kun­ta tar­joi­lee ate­rioi­ta avuntarvitsijoille

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on tar­jol­la aamu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta työt­tö­mil­le ja vähä­va­rai­sil­le. Ne on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, joil­la on talou­del­li­sia ongel­mia tai jot­ka kai­paa­vat tois­ten ihmis­ten seu­raa. Ate­riat ja aamu­pa­lat ovat mak­sut­to­mia, ellei toi­sin mai­ni­ta. Ate­rioi­ta on tar­jol­la myös Ran­ta­poh­jan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lin­ja-auto­py­säk­kien kyl­tit uusitaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­la vii­me vuo­den elo­kuus­sa aloi­tet­tu lin­ja-auto­py­säk­kien kylt­tien vaih­to uusiin on eden­nyt Oulun poh­jois­puo­lel­le. Syy­nä merk­kien uusi­mi­seen on kesä­kuus­sa 2020 voi­maan tul­lut uusi tie­lii­ken­ne­la­ki, jon­ka mukaan enti­set sini­val­koi­set kau­ko­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit sekä pika­vuo­ro-lisä­kil­vet pois­tu­vat koko­naan käy­tös­tä. Samal­la myös aiem­mat kel­ta­mus­tat pai­kal­lis­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit uusitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Lei­ri­kes­kus Lois­to olkoon turvapaikka”

Uusi upea Oulun seu­ra­kun­tien Lei­ri­kes­kus Lois­to Hau­ki­pu­taan Iso­nie­mes­sä val­mis­tui jo vii­me vuon­na, mut­ta koro­na­ti­lan­teen takia pai­kan siu­naus­juh­la on siir­ty­nyt. Lei­ri­kes­kus sai siu­nauk­sen­sa lau­an­tai­na samal­la kun nel­jäs Piis­pan­pyö­räi­ly suun­tau­tui lei­ri­kes­kuk­seen. Piis­pan­pyö­räi­ly on vuo­tui­nen ren­to ja muka­va lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen hyväksi.

Lue lisääOsal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys käynnissä

Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys on käyn­nis­sä eli oulu­lai­set pää­se­vät päät­tä­mään, mihin 70 000 euroa käy­te­tään. Omia suo­sik­ke­jaan voi äänes­tää 34 ehdo­tuk­sen jou­kos­ta. Kaik­kiin ehdo­tuk­siin voi tutus­tua Osal­lis­tu Oulu-sivus­tol­la (osallistu.ouka.fi) jos­sa myös äänes­tys tapah­tuu. Äänes­ty­sai­ka on 16.5.–29.5.