Pateniemi

Tor­pan­mäel­lä kii­häy­tel­lään jälleen

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat Ry jär­jes­tää epä­vi­ral­li­set moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­kil­pai­lut lau­an­tai­na 16.3. Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­lä. Kisa käy­dään nyt vii­den­nen ker­ran. Ensim­mäi­sen ker­ran leik­ki­mie­li­set kii­häy­tys­ki­sat jär­jes­tet­tiin vuon­na 2018, mut­ta kah­te­na vuon­na tapah­tu­ma jäi välis­tä koro­nan takia. Kii­häy­tys­ki­sa on kai­kil­le avoin koko per­heen tapahtuma.

Lue lisää

Kel­lon­me­ren Jät­ti­pil­keis­tä odo­te­taan suu­ria saaliita

Kel­lon Kivi­nie­men vene­sa­ta­mas­sa jär­jes­te­tään Kel­lon­me­ren Jät­ti­pil­kit tule­va­na lau­an­tai­na 16.3.

– Vii­me vuon­na kisas­sa saa­tiin todel­la hyvin saa­lis­ta ja niin odo­te­taan nyt­kin, ker­too KTU:n jal­ka­pal­lon toteut­ta­mien kiso­jen jär­jes­te­lyis­sä muka­na ole­va Jou­ko Perä­ta­lo.

Lue lisää

Val­tuus­toa­loit­teet Vir­pi­nie­men lii­kun­ta­hal­lis­ta ja Honkapirtistä

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na jätet­tiin val­tuus­toa­loi­te Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton tilo­jen hank­ki­mi­ses­ta Oulun kau­pun­gin omis­tuk­seen ja kun­ta­lais­ten käyttöön. 

SDP:n val­tuus­to­ryh­mä esit­tää, että kau­pun­ki käyn­nis­tää välit­tö­mäs­ti neu­vot­te­lut Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO:n kans­sa enti­sen Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton kiin­teis­tön hank­ki­mi­sek­si kau­pun­gil­le. Kiin­teis­tö on täl­lä het­kel­lä tyh­jil­lään ja vail­la käyt­töä. OSAO on siir­tä­nyt lii­kun­tao­pis­ton toi­min­not Kau­ko­vai­nion yksik­köön ja on kiin­nos­tu­nut myy­mään kiinteistön. 

Lue lisää

Hon­ka­pirt­ti pysyy kiinni

Pate­nie­mes­sä ole­va yhtei­sö­ta­lo Hon­ka­pirt­ti pysyy sul­jet­tu­na, Oulun kau­pun­ki tie­dot­taa. Raken­nuk­ses­ta otet­tu­jen sisäil­ma­näyt­tei­den tulok­set osoit­ta­vat, että raken­nus ei ole ter­veel­li­nen eikä tur­val­li­nen. Hen­ki­lös­tön sekä talon käyt­tä­jien tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si raken­nus on pois käytöstä.


Stubb ykkö­nen kai­kil­la Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­la pait­si Martinniemessä

Suo­men tasa­val­lan pre­si­den­tik­si valit­tu kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb kerä­si isoim­man ääni­po­tin myös Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueil­ta A ja B sekä Ase­ma­ky­län, Kel­lon ja Kel­lon Kivi­nie­men äänes­ty­sa­lueil­ta. Valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja vih­rei­den Pek­ka Haa­vis­to oli Sub­bia suo­si­tum­pi ainoas­taan Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la, mis­sä Haa­vis­to sai 57,1 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä. Myös Pate­nie­mes­sä Haa­vis­to oli ykkönen.Hal­la-aho kerä­si eni­ten ääniä Hau­ki­pu­taan äänestysalueilta

Perus­suo­ma­lais­ten pre­si­dent­tieh­do­kas Jus­si Hal­la-aho kerä­si eni­ten ääniä Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon alu­een kuu­del­ta äänes­ty­sa­lu­eel­ta. Hal­la-aho sai 23,9 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä eli 2460 ään­tä enti­sen Hau­ki­pu­taan kun­nan alu­eel­ta. Toi­sek­si suo­si­tuin oli valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja kes­kus­tan Olli Rehn ja kol­man­nek­si suo­si­tuin kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alexan­der Stubb ja Pek­ka Haa­vis­to kisaa­vat jän­nit­tä­väl­lä toi­sel­la kierroksella.Rehn ja Hal­la-aho pre­si­den­tin­vaa­lien kär­ki­kak­sik­ko Ran­ta­poh­jan alueella

Jos pre­si­den­tin­vaa­lit oli­si­vat rat­ken­neet Oulun vaa­li­pii­rin ja Ran­ta­poh­jan alu­eel­la anne­tuil­la äänil­lä, oli­si toi­sel­la kier­rok­sel­la kisaa­mas­sa Olli Rehn ja Jus­si Hal­la-aho. Oulun vaa­li­pii­ris­sä valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja kes­kus­tan ehdo­kas Rehn kerä­si 25 ja perus­suo­ma­lais­ten Hal­la-aho 22,4 pro­sent­tia äänistä.

Kol­man­nek­si suo­si­tuin oli valit­si­jayh­dis­tyk­sen ja vih­rei­den Pek­ka Haa­vis­to 22,1 pro­sen­tin ja nel­jäs kokoo­muk­sen Alek­san­der Stubb 20 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la. Vii­den­nek­si kipusi vasem­mis­to­lii­ton Li Anders­son, joka sai 4,1 pro­sent­tia vaa­li­pii­rin äänistä.


Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi vilkkaasti

Pre­si­den­tin­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi tiis­tai­na. Vii­mei­ses­tä päi­väs­tä muo­dos­tui vilk­kain äänes­tys­päi­vä. Oulun vaa­li­pii­ris­sä ennak­koon äänes­ti 42,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta. Mää­rä on kui­ten­kin hie­man alhai­sem­pi kuin koko maas­sa, mis­sä äänes­ty­sak­tii­vi­suus nousi 44 pro­sent­tiin. Vii­me pre­si­den­tin­vaa­leis­sa vuon­na 2018 ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti Oulun vaa­li­pii­ris­sä oli 37,5.