Pateniemi

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys käynnissä

Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys on käyn­nis­sä eli oulu­lai­set pää­se­vät päät­tä­mään, mihin 70 000 euroa käy­te­tään. Omia suo­sik­ke­jaan voi äänes­tää 34 ehdo­tuk­sen jou­kos­ta. Kaik­kiin ehdo­tuk­siin voi tutus­tua Osal­lis­tu Oulu-sivus­tol­la (osallistu.ouka.fi) jos­sa myös äänes­tys tapah­tuu. Äänes­ty­sai­ka on 16.5.–29.5.

Lue lisää

Pate­nie­men­ran­nan uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti vihi­tään käyttöön

Pate­nie­men­ran­nan uuden seu­ra­kun­ta­ko­din kai­kil­le avoin­ta käyt­töön­ot­to­juh­laa vie­te­tään sun­nun­tai­na 27. maa­lis­kuu­ta. Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vih­kii seu­ra­kun­ta­ko­din kel­lo 12 alka­vas­sa mes­sus­sa. Mukaan pää­see myös Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta osoit­tees­sa www.virtuaalikirkko.fi. Uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti sijait­see Pate­nie­men­ran­ta 3:ssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEnsim­mäi­ses­sä alue­val­tuus­ton kokouk­ses­sa teh­tiin hen­ki­lö­va­lin­nat luottamustehtäviin

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­to kokoon­tui ensim­mäis­tä ker­taa tiis­tai­na. Ensim­mäi­sen kokouk­sen asia­lis­tal­la oli muun muas­sa alue­val­tuus­ton jär­jes­täy­ty­mi­nen ja luot­ta­mus­paik­ko­jen jako val­tuus­to­kau­del­le 2022–2025.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Some­tur­van pilot­tiin mukaan uusia kouluja

Oulun kau­pun­gis­sa pilo­toi­daan Some­tur­va-pal­ve­lua osa­na Tur­val­li­nen Oulu ‑han­ket­ta. Pilo­toin­ti käyn­nis­tyi syk­syl­lä 2021 vii­des­sä oulu­lais­kou­lus­sa: Hau­ki­pu­taan, Yli­kii­min­gin, Kaak­ku­rin, Kas­tel­lin ja Meri­kos­ken kouluissa. 

Hel­mi­kuus­sa mukaan tulee yhdek­sän uut­ta kou­lua: Kivi­nie­men, Tak­ku­ran­nan, Län­si­tuu­len, Mar­tin­nie­men, Pate­nie­men, Laa­ni­lan, Myl­ly­tul­lin, Pöl­lön­kan­kaan ja Raja­ky­län koulut.