Pateniemi

Var­hais­kas­va­tusa­la kär­sii yhä osaa­ja­pu­las­ta Iis­sä ja Oulus­sa –Yhteis­työ­ver­kos­ton voi­min etsi­tään apua vai­ke­aan työvoimapulaan

Niin Iis­sä kuin Oulus­sa kamp­pail­laan pit­kä­ai­kai­ses­ta var­hais­kas­va­tusa­lan työ­voi­ma­pu­las­ta. Pulaa on niin sijai­sis­ta kuin uusis­ta päte­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä, ja kun­nis­sa etsi­tään kuu­mei­ses­ti uusia kei­no­ja ongel­man selättämiseksi.

Lue lisää

Pate­nie­men Saha­se­mi­naa­ri oli peruuntua

Tiis­tai­aa­mu­na vii­me vii­kol­la soi puhe­lin ja kuluu todel­li­nen pom­mi: Hon­ka­pirt­ti sul­je­taan, kaik­ki tapah­tu­mat peru­taan. Oulun Päi­vien ohjel­mas­sa oli­si vie­lä lau­an­tai­na 2.9. Pate­nie­mi-Seu­ran saha­se­mi­naa­ri ja 3.9. Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mön musi­kaa­li Lai­va on las­tat­tu. Pate­nie­mi-Seu­ra oli tuke­nut esi­tys­tä jakaen seit­se­män­sa­taa esi­tet­tä lähiym­pä­ris­töön ja lait­ta­nut ilmoi­tuk­set leh­tiin. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Sep­po Barck panee toi­mek­si. Hän ottaa yhteyt­tä Oulun kau­pun­gin tila­pal­ve­luis­ta vas­taa­viin hen­ki­löi­hin. Lopul­ta jär­jen ääni voit­taa ja tilai­suu­det voi­daan pitää. Hon­ka­pirt­ti vaa­tii laa­jaa kor­jaus­ta ja on mah­dol­li­ses­ti kiin­ni pit­käl­le kevää­seen. Tosin myös väliai­kais­rat­kai­su­ja vie­lä mie­ti­tään, sil­lä yhtei­sö­ta­lol­la on pal­jon käyttäjiä.

Lue lisää

Rita­port­tiin suun­nit­teil­la uusi palvelukeskittymä

Oulun kau­pun­gin suun­ni­tel­mis­sa on luo­da puit­teet uudel­le kau­pal­lis­ten ja mui­den pal­ve­lui­den kes­kit­ty­mäl­le Rita­por­til­le Heru­kan ja Rita­har­jun alu­eel­le. Rita­por­tin kaa­va­luon­nok­ses­ta jär­jes­te­tään tie­do­tus- ja keskus­te­lu­ti­laisuus tänään tors­tai­na 17.8. Pate­nie­men Honkapirtillä.

Lue lisää

Pate­nie­men­ran­taan tie­de­pai­not­tei­nen päiväkoti

Pil­ke päi­vä­ko­dit ava­si täl­lä vii­kol­la uuden tie­de­pai­not­tei­sen päi­vä­ko­din Oulun Pate­nie­men­ran­taan. Pil­ke tie­de­päi­vä­ko­ti Usvas­sa on 66 hoi­to­paik­kaa 0–6‑vuotiaille lap­sil­le ja päi­vä­ko­dis­sa jär­jes­te­tään myös esiopetusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Keis­kan kou­lu lak­kau­te­taan syk­syl­lä 2025. Oppi­las­mää­rä rat­kai­see­Tak­ku­ran­nan, Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen jatkon

Pit­kään vään­net­ty pää­tös Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­tiin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­nan­tai-ilta­na. Mara­ton­ko­kouk­sen sal­do­na oli nel­jän pie­nen kou­lun, Hau­ki­pu­taan Keis­kan, Kui­va­so­jan, Läm­sän­jär­ven ja San­gin­suun yksi­köi­den lakkauttaminen.


J.G. Berg­bo­mil­le ja Pate­nie­men sahal­le muistomerkki

Pate­nie­mi-Seu­ra ry:n suun­ni­tel­mis­sa on ollut jo pidem­män aikaa saha­muis­to­mer­kin pys­tyt­tä­mi­nen. Nyt sii­hen tuli kon­kreet­ti­nen mah­dol­li­suus, kos­ka Oulun kau­pun­ki läh­ti mukaan hank­kee­seen. Osal­taan muis­to­mer­kin saa­mis­ta oli vauh­dit­ta­mas­sa Mar­tin­nie­meen ensi syk­sy­nä tule­va San­na Koi­vis­ton suun­nit­te­le­ma sahanmuistomerkki. 


Myö­hem­mäl­lä iäl­lä tai­tei­li­jak­si ryh­ty­nyt Alpo Ala­kop­sa: “Pysyy parem­min hen­gis­sä, kun jota­kin tekee”

Alpo Ala­kop­sa, 92 oli ollut tois­ta vuot­ta eläk­keel­lä, kun hän ensi ker­taa tart­tui pens­se­liin ja ryh­tyi maa­laa­maan öljy­vä­reil­lä tau­lu­ja. Hän läh­ti Lii­sa Paa­vo­lan ohjaa­maan Hau­ki­pu­taan tai­de­pii­rin, mut­ta opet­ta­ja sanoi, ettet sinä Alpo pal­jon neu­vo­ja tar­vit­se. Ensim­mäi­sen maa­lauk­sen aihe vuon­na 1989 oli oma suomenpystykorva.


Lai­va on las­tat­tu Pateniemessä!

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön (HTN) uusin tuo­tos Lai­va on las­tat­tu on sen kol­mas musi­kaa­li, joka kuvaa pai­kal­li­sen ran­nik­ko­seu­dun saha­teol­li­suu­den his­to­ri­aa, ihmi­siä ja elä­män­me­noa. Musiik­ki­teat­te­ri­ryh­mä vie esi­tyk­sen­sä Pate­nie­men Hon­ka­pir­tin näyt­tä­möl­le. Ensi-ilta on lau­an­tai­na 29.4.

Tari­na sijoit­tuu ajal­li­ses­ti saho­jen ja sata­mien lopet­ta­mi­sai­kaan (v. 1990) ja paik­ka­na on nyt Pate­nie­mi. Elä­män­työn­sä sahoil­la ja sata­mis­sa teh­neet työ­läi­set muis­te­le­vat elä­mään­sä van­hain­ko­ti Unho­las­sa (Unel­mien Hoi­to­lai­tos). Tari­na kul­jet­taa kat­so­jaa musii­kin sii­vin muis­to­jen maa­il­mas­ta nykypäivään.


Polii­si val­voo vapun juhlintaa

Polii­si val­voo tehos­te­tus­ti vapun juh­lin­taa ja pyr­kii estä­mään häi­riöi­tä ja lait­to­muuk­sia ennal­ta suo­si­tuil­la vapun­viet­to­pai­koil­la. Polii­sin teh­tä­vä­mää­rät lisään­ty­vät kesää koh­den, ja vap­pu on polii­sil­le tjo taval­lis­ta kii­rei­sem­pää aikaa. Sil­loin Oulun polii­si­lai­tok­sel­la on enem­män häly­tys­teh­tä­viä kuin kes­ki­mää­rin vii­kon­lop­pui­sin, eten­kin jos sää on hyvä.