Pateniemi

Val­tuu­tet­tu­jen esteel­li­syys on huomioitava

Kun­ta­lii­ton mukaan, alue­vaa­lien jäl­kei­sen ennak­ko­tie­don perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että yli 75 pro­sent­tia vali­tuis­ta on myös kun­nan­val­tuu­tet­tu­ja. Lisäk­si osa vali­tuis­ta hyvin­voin­tia­luei­den luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä saat­taa olla kun­nan tai kun­tayh­ty­män viran­hal­ti­joi­ta tai työn­te­ki­jöi­tä. Tähän seik­kaan Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kon­ser­ni­jaos tör­mä­si käsi­tel­les­sään Oulun sote-kiin­teis­tö­jen myyn­tiä. Asia jäi pöy­däl­le jää­viys­ky­sy­myk­sien sel­vit­te­lyn ajaksi.

Lue lisää

Äänes­ty­sa­lueil­la löy­tyy ero­ja puo­luei­den kannatuksessa

Puo­luei­den kan­na­tuk­ses­sa Oulun 55 eri äänes­ty­sa­lu­eel­la löy­tyy eroa­vai­suuk­sia­kin, vaik­ka val­tao­sal­la aluei­ta kes­kus­ta kerä­si eni­ten ääniä ja seu­raa­vak­si eni­ten kokoo­mus. Vih­reän ja sini­sen värin lisäk­si äänes­tys­kar­tal­ta löy­tyy kol­me punais­ta äänestysaluetta.

Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la alue­vaa­lien suo­si­tuim­mak­si puo­lu­eek­si nousi SDP, jon­ka ehdok­kai­ta kan­nat­ti 23,8 pro­sent­tia äänes­tä­neis­tä. Seu­raa­vak­si eni­ten kan­na­tus­ta sai kes­kus­ta (20,7%) ja kol­man­nek­si suo­si­tuin oli Vasem­mis­to­liit­to (20,0%).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kau­pun­ki­stra­te­gia val­tuus­ton päätettäväksi

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus on lähet­tä­nyt kau­pun­ki­stra­te­gia Oulu 2030:n kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si. Val­tuus­to käsit­te­lee ja päät­tää stra­te­gias­ta maa­nan­tai­na 31.1.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulus­ta perä­ti 37 edus­ta­jaa aluevaltuustoon

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­toon valit­tiin 79 edus­ta­jaa, jois­ta oulu­lai­set ehdok­kaat täyt­tä­vät 37 paik­kaa. Ehdok­kai­ta vaa­leis­sa oli hyvin­voin­tia­lu­een 30 kun­nas­ta, jois­ta kah­dek­san kun­taa jäi ilman val­tuus­to­paik­kaa, jou­kos­sa Iin kunta.

Kes­kus­ta oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la vaa­li­voit­ta­ja. Puo­lue kerä­si eni­ten ääniä kai­kis­sa alu­een kun­nis­sa pait­si Oulus­sa ja Oulai­sis­sa. Oulus­sa eni­ten ääniä kerä­si kokoo­mus, 26,2%.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin asu­kas­mää­rä kas­vaa väes­tö­suun­nit­teen mukaan selvästi

Oulun väes­tö kas­vaa kau­pun­gin väes­tö­suun­nit­teen mukaan seu­raa­van kym­me­nen vuo­den aika­na vajaal­la 20 000 asuk­kaal­la, ollen vuon­na 2030 noin 225 000 asu­kas­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la suun­taus on täl­tä osin pää­asias­sa las­ke­va. Eni­ten asuk­kai­ta menet­tää Yli­kii­min­ki, jos­sa asu­kas­mää­rä vähe­ni­si tämän het­ken noin 3 300 jopa lähel­le 2 900 asu­kas­ta vuo­teen 2030 mennessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nimi­ki­sa käyn­nis­sä: Pate­nie­men­ran­nan uusi seu­ra­kun­ta­ko­ti ote­taan käyt­töön helmikuussa

Tui­ran seu­ra­kun­ta ottaa käyt­töön uuden toi­mi­ti­lan Pate­nie­mes­sä hel­mi­kuun alus­ta lukien. Lähes 300 neliön suu­rui­nen seu­ra­kun­ta­ko­ti sijait­see Kes­kon vuo­kra­ti­las­sa K‑kaupan yhteydessä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kym­me­nien kun­tien toi­min­ta­ta­vat har­mo­ni­soi­daan yhteen – Alu­eel­li­set neu­vot­te­lu­kun­nat lisää­vät kes­kus­te­lua laa­jas­sa maakunnassa

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lu on täy­des­sä käyn­nis­sä. Moni asia odot­taa jo uusia alue­val­tuu­tet­tu­ja teke­mään pää­tök­siä ja poh­ti­maan tule­via pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen tapo­ja. Sun­nun­tai­na valit­ta­vil­la alue­val­tuu­te­tuil­la on edes­sään usko­ma­ton savot­ta, jos­sa rat­kais­taan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti maa­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toon sekä pelas­tus­toi­meen liit­ty­viä asioi­ta ja har­mo­nioi­daan kym­me­nien kun­tien käy­tös­sä ollei­ta eri­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja. Kun pää­tök­sen­te­ko käyn­nis­tyy maa­lis­kuun alus­sa, jo kesä­kuun lopus­sa pitäi­si kes­kei­set asiat olla lin­jat­tu­na, jot­ta pal­ve­lu­tuo­tan­to voi käyn­nis­tyä vuo­den 2023 alussa.


“Heti piti läh­teä äänestämään”

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi eilen kes­ki­viik­ko­na. Iis­sä oli heti Nät­te­po­rin äänes­tys­pai­kan ovien avau­dut­tua kel­lo 12 kym­me­niä äänes­tä­jiä. Aina­kin alku näyt­ti vilk­kaal­ta, vaik­ka ylei­ses­ti pel­koa on alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin jää­mi­ses­tä alhaiseksi.

Lah­ja Kiut­tu ja Ire­ne Ravas­ka oli­vat päät­tä­neet läh­teä äänes­tä­mään heti ensim­mäi­se­nä ennakkoäänestyspäivänä. 


Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – Kat­so täs­tä äänes­tys­pai­kat ja ‑ajat Ran­ta­poh­jan alueella

Alue­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 12.1. ja jat­kuu tiis­tai­hin 18.1. saak­ka. Äänioi­keu­te­tut voi­vat äänes­tää ennak­koon mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa kotimaassa…