Pateniemi

Muu­tok­sia pai­kal­li­seen sote-pal­ve­lu­verk­koon aikai­sin­taan keväällä

Muu­tok­set ja pal­ve­lui­den kar­sin­ta Poh­teen hyvin­voin­tia­lu­eel­la herät­tä­vät kes­kus­te­lua myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Mitä pal­ve­lui­ta Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin, Yli-Iin, Iin ja Kui­va­nie­men alu­eel­la tar­jo­taan jat­kos­sa ja mis­sä toimipaikoissa?

Lue lisää

Työt­tö­mil­le tar­jol­la lii­kun­nan laji­ko­kei­lu­ja ja hyvinvointiryhmiä

Kevään 2024 aika­na oulu­lais­ten työt­tö­mien on mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua lii­kun­nan laji­ko­kei­lui­hin. Kevät­kau­del­la on tar­jol­la asa­hia, kehon­huol­toa, käve­ly­fu­tis­ta, pila­tes­ta, tans­sia ja vesi­juok­suo­pas­tus­ta. Tulos­sa on myö­hem­min kevääl­lä kun­to­nyrk­kei­lyä, nais­ten itse­puo­lus­tus­ta, kei­lai­lua ja kii­pei­lyä, fris­bee­gol­fia. Laji­ko­kei­lu­ja on eri puo­lil­la Oulua. Kokei­lu­jak­so on yhdes­tä kah­teen ker­taan, jon­ka jäl­keen joi­ta­kin laje­ja voi jat­kaa työt­tö­mien kun­toi­lu­mak­sun hinnalla.

Lue lisää

Kau­pun­ki muut­ti asu­ka­sil­to­jen päivämääriä

Tam­mi­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä asu­ka­sil­lois­sa teh­dään esi­tys alu­eel­lis­ten avus­tus­ten jaka­mi­ses­ta. Lopul­li­sen pää­tök­sen toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta tekee lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta kokouk­ses­saan 5.2. Asu­ka­sil­lat jär­jes­te­tään alueil­la pai­kan pääl­lä läs­nä ollen. 

Lue lisää

Oulun veto­voi­ma enti­sis­sä kunnissa

Oulus­sa on Oikotie.fi:n mukaan koet­tu tänä vuon­na suu­ri muu­tos, sil­lä veto­voi­ma on siir­ty­nyt voi­mak­kaas­ti kau­pun­kia­lu­een ulko­puo­lel­le. Kes­kus­ta on yhä kau­pun­gin halu­tuin omis­tusa­su­mi­sen alue ja Tui­ra­kin yltää kär­ki­si­joil­le, mut­ta sen­kään suo­sio ei ole entisellään.

Lue lisää

Odo­tet­tu jou­lu­na­vaus koko­si väen Hau­ki­pu­taan torille

Hau­ki­pu­taan jou­lu­na­vaus­ta pääs­tiin viet­tä­mään jo hie­man val­kean jou­lun tun­nel­mis­sa ja pik­ku­pak­ka­ses­sa vii­me tors­tai-ilta­na toril­la. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien jär­jes­tä­mä jou­lu­na­vaus koko­si pai­kal­le pal­jon väkeä ja myyn­ti­pöy­tiä­kin oli pys­ty­tet­ty aiem­paa enem­män. Yrit­tä­jät tar­joi­li­vat omal­ta kojul­taan veloi­tuk­set­ta glö­giä, pipa­rei­ta ja 200 joulutorttua.

– Glö­giä teh­tiin nyt niin pal­jon, että sitä pitäi­si riit­tää kai­kil­le, kom­men­toi Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Sep­po Pek­ka­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


150 vuot­ta kan­sa- ja perus­kou­lua Pateniemessä

Pate­nie­men yhte­näis­kou­lun 150-vuo­tis­juh­la­viik­ko hui­pen­tui Pate­nie­men ylä­kou­lul­la vie­tet­tyyn juh­laan vii­me lau­an­tai­na. Vii­kon aika­na kou­lul­la muis­tet­tiin aihet­ta mm. työ­pa­joil­la ja oppi­lail­la oli oma juh­lan­sa perjantaina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lea­de­rin uusi kausi on tuo­nut uusia tuki­muo­to­ja yrityksille

Oulun Seu­dun Lea­de­rin uusi ohjel­ma­kausi vuo­sil­le 2023–2027 on käyn­nis­ty­nyt, ja yri­tys­tu­kien haku avau­tui kesä­kuun lop­pu­puo­lel­la. Tukien vali­koi­maan on saa­tu myös usei­ta uusia tuki­muo­to­ja. Maa­seu­dun pie­nil­le yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ava­si Oulun Seu­dun Lea­de­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Pir­jo Hon­gis­to Iis­sä jär­jes­te­tys­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, johon Lea­de­rin edus­ta­ji­na osal­lis­tui­vat hänen lisäk­seen mak­sa­tus­neu­vo­ja Kai­sa Lumia­ho sekä Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tau­no Kova.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan lii­kun­ta­pai­kat raken­ne­taan hajau­te­tul­la mallilla

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus sai val­miik­si tiis­tai­na vuo­den 2024 talous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä val­tuus­tol­le, joka käsit­te­lee talous­ar­vio­ta kokouk­ses­saan 27.11. Lop­pu­kä­sit­te­ly val­tuus­tos­sa on 11.12. Esi­tys sisäl­tää myös talous­suun­ni­tel­mat vuo­sil­le 2025–2026.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­tia­lu­een pal­ve­lu­jen kar­sin­ta ulot­tuu myös Ran­ta­poh­jan alueelle

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een kaik­kien toi­mia­luei­den pal­ve­luis­ta kar­si­taan. Hyvin­voin­tia­lue­joh­ta­ja Ilk­ka Luo­ma ker­toi vii­me tors­tai­na jär­jes­te­tys­sä tie­dos­tus­ti­lai­suu­des­sa, että hyvin­voin­tia­lue ei voi jat­kaa toi­min­taan­sa nykyi­sel­lä raken­teel­la, sil­lä se tie­täi­si noin 150 mil­joo­nan euron ali­jää­mää hyvin­voin­tia­lu­een ensi vuo­den budjettiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus