Pateniemi

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta suun­na­taan hil­je­ne­viin lähiöihin

Täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta pyri­tään edis­tä­mään voi­mak­kaas­ti ja ohjaa­maan väes­tö­ke­hi­tys­tä posi­tii­vi­seen suun­taan väes­tö­mää­räl­tään vähe­ne­vis­sä Oulun alu­een lähiöis­sä ja keskuksissa. 

Näin lin­jaa Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­mä maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma (MATO) 2022–2026, jota esi­te­tään 28.2. kokoon­tu­van kau­pun­gin­val­tuus­ton hyväk­syt­tä­väk­si. Asun­to­tuo­tan­non lin­jauk­sen mukaan tavoit­tee­na on myös moni­puo­li­nen asun­to­tuo­tan­to kau­pun­gin eri osissa.

Lue lisää

Ylä­kou­lu­lais­ten Met­sä­vi­sa tulee taas

Ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­tie­to­kil­pai­lu Met­sä­vi­sa harp­paa uudel­le vuo­si­kym­me­nel­leen koro­na­ku­ri­muk­sen syvim­mäl­lä het­kel­lä. Sil­ti jäl­leen yli 300 ylä­kou­lua on ilmoit­tau­tu­nut mukaan kaik­kial­ta Suo­mes­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta muka­na ovat Yli­kii­min­gin, Val­ta­rin, Hau­ki­pu­taan ja Pate­nie­men kou­lut. Oppi­laat paker­ta­vat met­sä­ai­hei­den paris­sa Met­sä­vi­sa-päi­vä­nä, kes­ki­viik­ko­na 9. päi­vä­nä helmikuuta. 


Oulu pyr­kii hii­li­neut­raa­lik­si vuo­teen 2035 mennessä

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi vuo­teen 2030 luo­taa­van kau­pun­ki­stra­te­gian pit­kän kaa­van mukaan kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na. Liki vii­si­tun­ti­ses­sa kokouk­ses­sa käy­tet­tiin kau­pun­ki­stra­te­gian käsit­te­lyn yhtey­des­sä noin 50 puheen­vuo­roa ja äänes­tet­tiin 16 muutosesityksestä. 


Sote-kiin­teis­töt siir­ty­vät vuo­krat­tu­na tai myy­ty­nä hyvin­voin­tia­lu­een hallintaan

Kun uudet hyvin­voin­tia­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa vuon­na 2023, siir­tyy kun­nil­ta nii­den omis­tuk­seen tai hal­lin­taan tuhan­sia kiin­teis­tö­jä. Suu­ri osa raken­nuk­sis­ta siir­tyy Kun­ta­lii­ton mukaan vuo­krat­tu­na hyvin­voin­tia­lueil­le, mut­ta osa myy­dään joko ulko­puo­li­sel­le sijoit­ta­jal­le tai kun­nan omal­le kiinteistöyhtiölle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tuu­tet­tu­jen esteel­li­syys on huomioitava

Kun­ta­lii­ton mukaan, alue­vaa­lien jäl­kei­sen ennak­ko­tie­don perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että yli 75 pro­sent­tia vali­tuis­ta on myös kun­nan­val­tuu­tet­tu­ja. Lisäk­si osa vali­tuis­ta hyvin­voin­tia­luei­den luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä saat­taa olla kun­nan tai kun­tayh­ty­män viran­hal­ti­joi­ta tai työn­te­ki­jöi­tä. Tähän seik­kaan Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kon­ser­ni­jaos tör­mä­si käsi­tel­les­sään Oulun sote-kiin­teis­tö­jen myyn­tiä. Asia jäi pöy­däl­le jää­viys­ky­sy­myk­sien sel­vit­te­lyn ajaksi.


Äänes­ty­sa­lueil­la löy­tyy ero­ja puo­luei­den kannatuksessa

Puo­luei­den kan­na­tuk­ses­sa Oulun 55 eri äänes­ty­sa­lu­eel­la löy­tyy eroa­vai­suuk­sia­kin, vaik­ka val­tao­sal­la aluei­ta kes­kus­ta kerä­si eni­ten ääniä ja seu­raa­vak­si eni­ten kokoo­mus. Vih­reän ja sini­sen värin lisäk­si äänes­tys­kar­tal­ta löy­tyy kol­me punais­ta äänestysaluetta.

Mar­tin­nie­men äänes­ty­sa­lu­eel­la alue­vaa­lien suo­si­tuim­mak­si puo­lu­eek­si nousi SDP, jon­ka ehdok­kai­ta kan­nat­ti 23,8 pro­sent­tia äänes­tä­neis­tä. Seu­raa­vak­si eni­ten kan­na­tus­ta sai kes­kus­ta (20,7%) ja kol­man­nek­si suo­si­tuin oli Vasem­mis­to­liit­to (20,0%).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­pun­ki­stra­te­gia val­tuus­ton päätettäväksi

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus on lähet­tä­nyt kau­pun­ki­stra­te­gia Oulu 2030:n kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si. Val­tuus­to käsit­te­lee ja päät­tää stra­te­gias­ta maa­nan­tai­na 31.1.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus