Pateniemi

Kuulemis­ti­laisuus Pate­nie­men palveluverkkosuunnitelmasta

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut jär­jes­tää kuu­le­mis- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Pate­nie­mi-Raja­ky­lä-alu­een pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­seen liit­tyen. Tilai­suus pide­tään kes­ki­viik­ko­na 5.4. kel­lo 18 alkaen Raja­ky­län kou­lun Kui­va­so­jan yksi­kös­sä (Pate­nie­men­tie 2). Tilai­suu­des­sa on muka­na sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä.

Lue lisää

Oulun alu­eel­la 23 ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa, Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kuusi

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na 22. maa­lis­kuu­ta ja päät­tyy tiis­tai­na 28.3. Ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la 23 pai­kas­sa. Oulun poh­jois­puo­lel­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la äänes­tys­paik­ko­ja on kuusi. Ennak­koon äänes­tää voi mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennakkoäänestyspaikassa. 

Lue lisää

Alu­eel­li­sis­ta toi­min­ta­ra­hois­ta pää­tök­set. 10 pro­sent­tia nipis­tet­tiin vie­lä kai­kis­ta loppusummista

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta päät­ti yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­lis­ten toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta kokouk­ses­saan hel­mi­kuun lopul­la. Pää­tök­set teh­tiin esi­tys­ten poh­jal­ta, jot­ka oli sor­vat­tu alu­eel­li­sis­sa asu­ka­sil­lois­sa. Kai­kis­ta hyväk­syt­ty­jen esi­tys­ten lop­pusum­mas­ta nipis­tet­tiin lopul­ta vie­lä 10 pro­sent­tia asias­ta teh­dyn lin­jauk­sen mukai­ses­ti. Leik­kauk­sis­ta ker­ty­vä koko­nais­sum­ma koh­den­ne­taan lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan myön­tä­miin lop­pu­vuo­den koh­dea­vus­tuk­siin koko alueella.

Lue lisää

Vene­paik­ka­sään­töi­hin pie­niä tarkennuksia

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi uudet vene­paik­ka­sään­nöt, jot­ka tule­vat voi­maan venei­ly­kau­del­la 2023. Sään­töi­hin on teh­ty pie­neh­kö­jä muu­tok­sia ja tar­ken­nuk­sia. Lisäk­si lai­tu­ri- ja säi­ly­ty­sa­luei­ta kos­ke­via ohjei­ta on yhtenäistetty. Oulun yhtei­sö­toi­min­nal­la edes­sään muu­tos­ten vuo­si – Asu­ka­sil­to­jen ja alu­eel­lis­ten tilai­suuk­sien ja koh­taa­mis­ten kehit­tä­mi­seen etsi­tään tapoja

Tule­va vuo­si aset­taa Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan uusiin puit­tei­siin. Se, mihin ollaan menos­sa on yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lau­kan mukaan vie­lä umpi­la­tu, mää­rän­pää on tie­dos­sa, mut­ta pol­ku­ja sin­ne on tar­jol­la monia. Suu­rim­mat haas­teet syn­nyt­tää yhteis­työ Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­teen kans­sa ja isoim­mat mah­dol­li­suu­det kum­pua­vat uudes­ta hyvinvointi‑, kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nas­ta, jon­ka alle Oulun yhtei­sö­toi­min­ta ja osal­li­suus siir­tyy, pois sivis­tys-ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan alai­suu­des­ta, ja osin kou­lu­maa­il­man varjosta.


Hon­ka­pir­tin liikun­ta­vä­li­ne­lainaamo on tois­tai­sek­si suljettu

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mo yhtei­sö­ta­lo Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä on tois­tai­sek­si sul­jet­tu. Täl­lä het­kel­lä lii­kun­ta­vä­li­nei­tä voi lai­na­ta tut­tuun tapaan kah­dek­sas­ta kir­jas­tos­ta: Hau­ki­pu­taal­ta, Kas­tel­lis­ta, Kau­ko­vai­niol­ta, Kii­min­gis­tä, Oulun­sa­los­ta, Rita­har­jus­ta, Yli-Iis­tä ja Ylikiimingistä.


Oulu kohen­taa yksi­tyi­sen liikun­ta­paik­ka­ra­ken­tamisen avustusta

Yksi­tyi­sen lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen avus­tus­ta paran­ne­taan Oulus­sa. Avus­tus nousee nykyi­ses­tä 15 pro­sen­tis­ta 20 pro­sent­tiin inves­toin­ti­hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Avus­tuk­sen hin­ta­kat­toa koro­te­taan 1 mil­joo­nas­ta euros­ta 1,5 mil­joo­naan euroon. Kohen­nuk­sis­ta päät­ti kau­pun­gin­val­tuus­to kokouk­ses­saan 31.10.


Yhteis­työ­ky­liä etsitään

Eloa ja iloa kylil­le ‑han­ke lisää ikäih­mis­ten mah­dol­li­suuk­sia oma­toi­mi­seen koto­na asu­mi­seen, ja lisään­ty­neet lähi­pal­ve­lut hel­pot­ta­vat kaik­kien kyläl­lä asu­vien arkea. Nyt toi­min­taan etsi­tään mukaan uusia kyliä (5) toteut­ta­maan pal­ve­lu­päi­viä hank­keen tuke­ma­na kevät­kau­del­la 2023.