Ran­ta­poh­jan historiaa

Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja perus­tet­tiin vuon­na 1969

1981 — oma pal­ve­lu­la­to­mo aloitti

1984 — leh­ti muut­tui kaksipäiväiseksi

1997 — sivun­tait­to muut­tui sähköiseksi

2001 — Huvi­po­lun toi­mi­ti­lo­jen laajennus

2005 — verk­ko­leh­ti aloitti

2009 — tilat­ta­va näköis­leh­ti aloitti

Alun kah­des­ta työn­te­ki­jäs­tä Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta on kas­va­nut monin­ker­tai­sek­si.  Vuo­des­ta 1969 aina vuo­teen 2001 saak­ka yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mi Erk­ki Rau­ha­la. Vuo­den 2001 loka­kuus­ta läh­tien Ran­ta­poh­ja Oy:tä luot­sa­si Pent­ti Sava­lo­ja. Vuo­den 2015 kesäl­lä ruo­riin tuli Pek­ka Kevä­jär­vi. Toi­mi­tus­joh­ta­jan ja pää­toi­mit­ta­jan teh­tä­vät yhdis­tet­tiin, ja Kevä­jär­vi on myös leh­den päätoimittaja. 

Aiem­min leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­li pit­kään Vie­no Väliah­de. Loka­kuus­ta 2007 kesään 2015 asti teh­tä­väs­sä toi­mi Juha Vir­ran­nie­mi. Yhtiön hal­li­tuk­seen kuu­luu 5 var­si­nais­ta ja 2 vara­jä­sen­tä. Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na on vuo­des­ta 2013 toi­mi­nut Kei­jo Kauppila.

Ran­ta­poh­ja on Poh­jois-Suo­men tila­tuin pai­kal­lis­leh­ti. Se ilmes­tyy kak­si ker­taa vii­kos­sa. Ilmes­ty­mis­päi­vät ovat tiis­tai ja torstai.

 

Leh­den perus­ta­ja ja pit­kä­ai­kai­nen pää­toi­mit­ta­ja Vie­no Väliah­de kir­joit­ti 28.10.1999 30-vuo­tis­his­to­rii­kis­sa seuraavaa:

 “Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­jan perus­ta­mis­vai­hei­ta elet­tiin vuo­den 1969 kesäl­lä, jol­loin läh­din Hau­ki­pu­taal­le kes­kus­te­le­maan leh­den perus­ta­mi­ses­ta Oulun poh­jois­puo­lel­la ole­viin vii­teen tai kuu­teen kun­taan. Alus­ta alkaen aja­tuk­se­na oli perus­taa leh­ti mah­dol­li­sim­man laa­jal­le poh­jal­le ja saa­da osak­kee­no­mis­ta­jia kai­kis­ta levik­kia­lu­een kun­nis­ta. Leh­den perus­ta­mis­a­ja­tus herä­si, kun sil­loi­ses­sa työ­pai­kas­sa­ni Sii­ka­jo­ki­laak­sos­sa kat­soin koko maan pai­kal­lis­leh­ti­kart­taa. Oulun poh­jois­puo­lel­la oli val­koi­nen yhte­näi­nen alue, siel­lä ei ollut vie­lä tilat­ta­vaa pai­kal­lis­leh­teä, vaik­ka koko maas­sa pai­kal­lis­leh­tiä oli toi­min­nas­sa jo yli 150.

 Hau­ki­pu­das näyt­ti hil­jai­sel­ta pai­kal­ta, mut­ta roh­keas­ti menin sisäl­le ensim­mäi­seen lii­ke­ta­loon, jos­sa oli kaup­pa ja pos­ti. Osuus­kas­san kont­to­rin­hoi­ta­ja Oiva Kur­ke­la kuun­te­li leh­den perus­ta­mis­a­ja­tuk­sia ja kehot­ti otta­maan yhteyt­tä kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaan Eino Ervas­tiin ja elin­kei­no­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­jaan Erk­ki Rauhalaan.

Ensim­mäi­nen kokous pai­kal­lis­leh­den perus­ta­mi­ses­ta pidet­tiin Oulun seu­dun Osuus­kas­san Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län kont­to­ris­sa 1.7.1969 klo 19.00. Kokouk­ses­sa oli­vat läs­nä nimis­mies Erk­ki Rau­ha­la, kont­to­rin­hoi­ta­ja Oiva Kur­ke­la ja pii­rioh­jaa­ja Lau­ri Ukko­la Hau­ki­pu­taal­ta, enti­nen kas­san­hoi­ta­ja Otto Kurt­ti­la ja reh­to­ri Ers­so Ervas­ti Iis­tä sekä pää­toi­mit­ta­ja Vie­no Väliah­de Paavolasta.

 Jo ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­sa pai­kal­lis­leh­tia­ja­tus sai myön­tei­sen vas­taan­o­ton. Toi­seen kokouk­seen pää­tet­tiin kut­sua myös Kii­min­gin, Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin mie­hiä. Toi­nen kokous pidet­tiin osuus­kas­san Ase­ma­ky­län kont­to­ris­sa. Kokouk­ses­sa oli­vat muka­na ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­sa ollei­den lisäk­si kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Vil­ho Kos­ke­la ja kun­nan­sih­tee­ri Tau­no Peit­si­lä Kii­min­gis­tä sekä met­sä­tek­nik­ko Jaak­ko Kurt­ti­la Yli­kii­min­gis­tä. Yhdek­sän perus­ta­jao­sa­kas­ta mer­kit­si kukin kak­si osa­ket­ta. Mukaan pää­tet­tiin ottaa myös kun­nan­joh­ta­ja Mat­ti Kak­ko Yli-Iis­tä ja pan­kin­joh­ta­ja Tau­no Kaup­pi­nen Yli­kii­min­gis­tä. Täs­sä kokouk­ses­sa hyväk­syt­tiin yhtiö­so­pi­mus­luon­nos. Lau­ri Ukko­lan nimieh­do­tus Ran­ta­poh­ja hyväk­syt­tiin leh­den nimek­si ja yhtiön nimek­si tuli Ran­ta­poh­ja Oy. Sata osa­ket­ta pää­tet­tiin mark­ki­noi­da kun­tien asu­kas­lu­vun suh­tees­sa. Perus­ta­jao­sak­kaat toi­mi­vat osak­kei­den myy­ji­nä ja kesän aika­na pai­kal­lis­leh­den osak­keet meni­vät hyvin kau­pak­si. Kaup­pa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­riö vah­vis­ti yhtiö­jär­jes­tyk­sen hei­nä­kuun 21. päi­vä­nä 1969.

Ran­ta­poh­ja Oy:n toi­min­taa val­mis­tel­tiin 14.10.1969 pide­tys­sä kokouk­ses­sa. Näy­te­nu­me­roi­den ilmes­ty­mis­päi­vik­si valit­tiin 30.10., 20.11. ja 11.12. Ensim­mäis­tä toi­min­ta­vuot­ta var­ten pää­tet­tiin pyy­tää tar­jouk­set oulu­lai­sil­ta kir­ja­pai­noil­ta. Puhe­lin­osa­ke, kame­ra, sala­ma­va­lo ja kir­joi­tus­ko­ne pää­tet­tiin hank­kia. Perus­ta­vaan yhtiö­ko­kouk­seen 25.10.1969 klo 14.00 ammat­ti­kou­lun kokous­huo­nee­seen saa­pui 34 osak­kee­no­mis­ta­jaa, jot­ka edus­ti­vat 42 osa­ket­ta ja 42 ään­tä yhtiön 100 osa­ket­ta ja 100 ään­tä käsit­tä­väs­tä osa­ke­pää­omas­ta. Hal­li­tuk­sen jäse­nik­si valit­tiin Erk­ki Rau­ha­la Hau­ki­pu­taal­ta, Ers­so Ervas­ti Iis­tä, Eeli Mäki Kii­min­gis­tä, Lau­ri Salon­ka­ri Yli­kii­min­gis­tä ja Mat­ti Kak­ko Yli-Iis­tä. Vara­jä­se­nik­si valit­tiin Oiva Kur­ke­la Hau­ki­pu­taal­ta, tilin­tar­kas­ta­jik­si Pent­ti Han­he­la Hau­ki­pu­taal­ta ja Erk­ki Sii­to­nen Kiimingistä.

Perus­ta­van yhtiö­ko­kouk­sen jäl­keen pide­tys­sä ensim­mäi­ses­sä hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa 27.11.1969 hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Erk­ki Rau­ha­la, joka samas­sa kokouk­ses­sa nimet­tiin myös yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si vali­tus­ta Ers­so Ervas­tis­ta tuli vuo­den 1970 alus­ta hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja. Eeli Mäki oli ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja. Ran­ta­poh­jan ensim­mäi­nen toi­mi­ta­lo sijait­si Nie­me­län­tör­mäl­lä van­has­sa osuus­kau­pan kiin­teis­tös­sä. Ran­ta­poh­ja Oy:n Mee­ri Kara­pääl­tä osta­ma kir­ja­kaup­pa­kiin­teis­tö oli toi­mi­tuk­sen tila­na vuo­det 1989–1996.”

Kont­to­ri ja sivun­val­mis­tus toi­mi­vat vuo­des­ta 1989 läh­tien Kai­su ja Mau­ri Jäm­säl­tä oste­tus­sa lii­ke­kiin­teis­tös­sä, johon toi­mi­tus muut­ti v. 1997. Huvi­pol­ku 6:ssa Ran­ta­poh­ja toi­mi vuo­des­ta 1989 läh­tien. Kesäl­lä 2019 Ran­ta­poh­ja muut­ti Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan enti­seen viras­to­ta­loon osoit­tees­sa Revon­tie 2. Kir­ja­kaup­pa­toi­min­taa Ran­ta­poh­ja Oy:llä oli vuo­des­ta 1983 vuo­den 1998 lop­puun saak­ka. Ran­ta­poh­jal­la on ollut oma lato­mo vuo­des­ta 1981 läh­tien ja kak­si­päi­väi­se­nä leh­ti alkoi ilmes­tyä 1984. Sivun­val­mis­tuk­ses­sa tapah­tu­nut tek­ni­nen kehi­tys joh­ti säh­köi­seen sivun­tait­to­jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­seen vuon­na 1997. Ran­ta­poh­jan kaik­ki sivut val­mis­te­taan ja tai­te­taan tie­to­ko­ne­poh­jai­ses­ti Hau­ki­pu­taal­la ja sivut siir­re­tään tait­to­päi­vi­nä maa­nan­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na säh­köi­ses­ti suo­raan Suo­ma­lai­seen Leh­ti­pai­noon Kajaaniin.

Ran­ta­poh­ja juh­lis­ti viit­tä­kym­men­tä toi­min­ta­vuot­taan kesäl­lä 2019 alu­een­sa kesä­ta­pah­tu­mis­sa sekä syk­syl­lä juh­la­vuo­den pää­ta­pah­tu­mas­sa Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Juh­la­vuo­den kun­niak­si jul­kais­tiin myös näköis­pai­nos his­to­rian ensim­mäi­ses­tä Rantapohjasta.