Jää­li

Kat­sas­tus ja kor­jaa­mo yhdes­sä edel­leen har­vi­nai­nen yhdis­tel­mä

Kat­sas­tus ja auto­huol­to samas­sa yri­tyk­ses­sä on ollut mah­dol­lis­ta jo muu­ta­man vuo­den ajan. Sii­tä huo­li­mat­ta näi­den pal­ve­lui­den yhdis­tä­mi­nen toteu­te­taan yleen­sä ali­han­kin­ta­na, eikä kor­jaa­mon omal­la kat­sas­tus­lu­val­la. Kat­sas­tus­lu­pia on myön­net­ty koko maas­sa vain noin kol­mel­le­kym­me­nel­le kor­jaa­mol­le. Jää­li­läi­nen Lap­kaa­ra kui­ten­kin teki kysei­sen uudis­tuk­sen hel­mi­kuun alus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin kou­lu haas­taa kaik­ki Oulun kou­lu­lai­set luke­maan — Lue 10 minuut­tia ker­ral­laan vaik­ka­pa uima­la­sit pääs­sä tai peh­mon kans­sa

Jää­lin kou­lun Alek­si Niva lukee uima­la­sit pääs­sä, Emmi Kont­ti­nen peh­mo­le­lun kans­sa ja Mil­la Vuol­tee­na­ho tas­ku­lam­pun valos­sa. Käyn­nis­sä on 300 minuu­tin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 8

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: liha­stro­ga­noff, kei­te­tyt peru­nat, kaa­­li-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, kas­­vis-soi­­ja­­stro­­ga­­noff. Ti: broi­le­ri­pyö­ry­kät, cur­ry­kas­ti­ke, rii­si, jää­­vuo­­ri-tomaat­­ti­­sa­­laat­­ti, mus­ta­he­ruk­ka­hil­lo, kas­vis­pyö­ryk­kä. Ke: kah­den kalan keit­to, tuo­re­pa­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­ho pala­si kotiin­sa – Uusi nyrk­kei­ly­sa­li avat­tiin Jää­lin Väli­ky­lään

Uusi upea nyrk­kei­ly­sa­li, Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon perus­ta­ja, ainoa suo­ma­lai­nen nyrk­kei­lyn olym­pia­ho­pea­mi­ta­lis­ti, seu­ran omat val­men­ta­jat ja kym­me­niä innok­kai­ta nyrk­kei­li­jä­nal­ku­ja sekä nyrk­kei­lys­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Näis­tä ainek­sis­ta muo­dos­tui KiNK:n salin ava­jai­sil­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin asu­ka­sil­las­sa kaa­va-asioi­ta ja toi­min­ta­ra­haeh­do­tus

Jää­lin vii­mei­sim­pään asu­ka­sil­las­sa aihee­na oli­vat kaa­­va-asiat, yhtei­sö­toi­min­ta sekä toi­min­ta­ra­han jako. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin vii­ti­sen­kym­men­tä osal­lis­tu­jaa. Asuk­kai­den lisäk­si muka­na oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 7

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, perunat/pasta, viher­­sa­­laat­­ti-her­­ne-kur­­pit­­sa­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: kan­sal­li­nen kala­keit­to­päi­vä: kala­keit­to itä­mai­seen tapaan, tuo­re­pa­la, leik­ke­le, kas­vis­keit­to itä­mai­seen tapaan. Ke: broi­­le­­ri-tomaat­­ti-basi­­li­­ka­­kas­­ti­­ke,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­lin kou­lun oppi­laat syys­kuus­sa uuteen kou­luun – Har­jan­nons­ta­jai­sia vie­tet­tiin pak­kas­ten lauh­tu­mis­ta odo­tel­len

Par­haas­sa tapauk­ses­sa Jää­liin raken­tu­va moni­toi­mi­ta­lo val­mis­tuu jo syk­syl­lä ennen kou­lu­jen alkua. Vas­taa­van työn­joh­ta­jan Auno Les­ke­län mukaan työt ovat suju­neet hyvin ja mikä­li mitään vii­vy­tyk­siä ei tule, suun­ni­tel­tu aika­tau­lu pitää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus