Jää­li

“Haluan, että puuk­ko­ja­ni kan­ne­taan ylpey­del­lä”

Jää­lis­sä Kil­pis­ten oma­ko­ti­ta­lon auto­tal­lis­sa ei ole kos­kaan käy­nyt autoa. Tal­li on nimit­täin puu­kon­te­ki­jä Jan­ne Kil­pi­sen val­ta­kun­taa — präs­si, iso hio­ma­ko­ne, ala­sin­penk­ki ja muut puu­kon­te­koon tar­vit­ta­vat lait­teet ja tava­rat täyt­tä­vät tal­lin ääriä myö­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pik­ku Aino­la on täyn­nä tuok­su­ja – Jää­li­läis­puu­tar­ha avaa oven­sa sun­nun­taik­si kai­kil­le

Aina­kin nel­jä­sa­taa eri­lais­ta kas­vi­la­ji­ket­ta viher­tä­vät ja kuk­ki­vat jää­li­läi­sen Jaa­na Erkin­jun­tin Pik­ku Aino­lan puu­tar­has­sa Pel­to­tiel­lä. Kun per­he vuon­na 2002 osti talon, pihas­sa ei juu­ri syree­nin ja kuo­lan­pio­nin lisäk­si muu­ta kuk­ki­nut. Vuon­na 2004 Erkin­junt­ti aloit­ti pihan raken­ta­mi­sen ja nyt 15 vuot­ta myö­hem­min etu­pi­ha tar­jo­aa kas­vu­pai­kan monen­lai­sil­le kas­veil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lau­an­tai­na roka­taan — JCR soi jäl­leen Jää­lis­sä

Jää­li­hal­lin edus­ta täyt­tyy lau­an­tai­na iloi­sis­ta ihmi­sis­tä ja rai­kaa­vas­ta musii­kis­ta JCR:n val­loit­taes­sa kylän. Tänä vuon­na JCR:n artis­ti­kat­tauk­seen kuu­luu Eppu Nor­maa­li, Afte­re­go, Jark­ko Mar­ti­kai­nen & Luo­te­tut Mie­het sekä Juliet Jone­sin Sydän. Myös lap­sil­le on lau­an­tai­na ohjel­maa, kun aamu­päi­väl­lä ennen var­si­nais­ta fes­ta­ria laval­le nouse­vat Muu­mit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

VRJ Grou­pin Vasik­ka­suon bio­kaa­su­lai­tos-han­ke ete­nee

VRJ Group suun­nit­te­lee Jää­lin kupees­sa sijait­se­val­le Vasik­ka­suon alu­eel­le bio­kaa­su­lai­tos­ta sekä sii­hen liit­ty­viä kaa­sun rikas­tus­lait­teis­toa, tank­kaus­a­se­maa ja jäte­ve­sien­kä­sit­te­ly­lai­tos­ta. Nyt Oulun kau­pun­ki.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nika­ma Loun­ge avat­tu Väli­ky­lään

Nika­ma Desig­nin teh­taan­myy­mä­lä, Nika­ma LOUNGE, ava­si oven­sa vii­me vii­kol­la. LOUNGE ei ole tavan­omai­nen teh­taan­myy­mä­lä: ovel­la vie­rai­li­jan toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si peh­meä jazz­musiik­ki,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


LC Jää­li juh­li näyt­tä­väs­ti 40-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa –Yhdis­tys jakoi yli 10 000 euroa jää­li­läis­ten hyväk­si

Lions Club Jää­lin perus­ta­mi­ses­ta tulee tänään kevää­nä kulu­neek­si pyö­reät 40 vuot­ta. Yhdis­tys halusi juh­la­vuo­ten­sa kun­niak­si teh­dä jotain, jol­la on huo­mat­ta­vaa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Suo­mes­ta ei euroe­dus­ta­jaa – Veh­ka­pe­rä kah­mi Ran­ta­poh­jan alu­een äänet

Euro­vaa­lien voit­ta­jak­si Suo­mes­sa nousi kokoo­mus 20,8 pro­sen­til­la anne­tuis­ta äänis­tä, jol­la puo­lue sai kol­me edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Vih­reät nousi toi­sek­si 16 pro­sen­til­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­ta­kun­nal­li­nen kalas­tus­päi­vä innos­taa lap­sia kalal­le

Val­ta­kun­nal­lis­ta kalas­tus­päi­vää vie­tet­tiin eilen Jää­lis­sä. Jää­lin­ma­jan ran­nas­sa ja ran­ta­ve­des­sä tutus­tut­tiin vesien­hoi­toon, kalas­tuk­seen, kalo­jen tun­nis­ta­mi­seen, kalan käsit­te­lyyn, luon­non­suo­je­lu­asioi­hin sekä vesil­lä liik­ku­mi­seen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ros­ka­kä­ve­lyl­lä Jää­liä puh­taak­si

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä­nä jää­li­läi­siä hou­ku­tel­tiin mukaan sii­voa­maan omaa ympä­ris­töä plog­gin­gin eli ros­ka­kä­ve­lyn muo­dos­sa. Tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä oli itse­kin jää­li­läi­nen Mar­ko Kes­ki­ta­lo, joka työs­ken­te­lee Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:ssä seu­ra­ke­hit­tä­jä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus