Jääli

Iso osa Jää­lin talouk­sis­ta koh­ta valokuidutettu

Oulun seu­dun säh­kö oy:n valo­kui­tu asen­ne­taan val­miik­si saak­ka usei­siin jää­li­läis­ta­louk­siin helmi–huhtikuun aika­na. Edul­li­sen ennak­ko­liit­ty­mi­sen aika on ohi kaik­kial­la pait­si Lapin­ti­kan­tiel­lä, Lep­pi­lam­men­tiel­lä ja Hon­gik­ko­kaar­tees­sa. Näil­lä teil­lä pää­see kui­tuun käsik­si edel­leen sadal­la eurol­la, muil­la alueil­la mukaan pää­sys­tä pitää mak­saa 500 euron jälkiliittymishinta. 

Lue lisää

Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jus­si Arpo­sen vaa­li­työ sai myrs­kyi­sän alun

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa ensi ker­taa ehdol­la ole­va jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen aloit­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa koti­kon­nuil­taan vii­me lau­an­tai­na. Tai­vaal­ta tuli lun­ta ja tuu­li oli kova, kun Arpo­nen poru­koi­neen pys­tyt­ti vaa­li­telt­taa Jää­lin ostos­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­le. Jää­lis­tä hän suun­ta­si vie­lä Kii­min­kiin jat­ka­maan vaalityötään.

Lue lisää


Met­sä­no­mis­ta­jia herä­tel­lään oman met­sän mahdollisuuksiin

LuoP­Po on Luon­non­tuot­teet ja luon­to­pal­ve­lut kas­vuun Poh­jois-Poh­jan­maal­la –han­ke, jon­ka tar­koi­tus on saa­da met­sä­no­mis­ta­jat ja met­sä­alan toi­mi­jat hok­saa­maan, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia luon­non­tuot­teet anta­vat lisä­tu­lo­jen hank­ki­mi­seen omas­ta met­säs­tä. Toi­saal­ta Suo­men met­sä­kes­kuk­sen ja Oulun 4H:n toteut­ta­ma­na han­ke halu­aa paran­taa edel­ly­tyk­siä sii­hen, että muun muas­sa luon­to­pal­ve­lu­yri­tyk­set sai­si­vat han­kit­tua met­sis­tä mate­ri­aa­lia tar­pei­siin­sa ja paik­ko­ja toiminnalleen.Sydän­tur­val­li­suut­ta pitäi­si kehit­tää suun­ni­tel­mal­li­ses­ti – Iil­lä ja Oulul­la run­saas­ti paran­net­ta­vaa sydänturvallisuudessa

Sydän­lii­ton Sydän­tur­val­li­nen Suo­mi ‑verk­ko­pal­ve­lus­sa Suo­men kun­nat ja hyvin­voin­tia­lu­eet on lai­tet­tu parem­muus­jär­jes­tyk­seen varau­tu­mi­ses­sa sydän­py­säh­dys­ti­lan­tei­siin. Nyt Sydän­liit­to on koon­nut tie­toa vuo­den 2022 par­hai­ten sydän­tur­val­li­suu­den taso­aan paran­ta­neis­ta kun­nis­ta ja rank­ka­si kovim­mat nousi­jat ja laskijat. 


Enti­sen urhei­lu­ken­tän pai­kal­le asuntoja

Ensim­mäi­set Jää­lin enti­sen urhei­lu­ken­tän pai­kal­le raken­net­ta­vat asun­not ovat tul­leet myyn­tiin. Asun­to Oy Jää­lin Soli­naan raken­tuu 28 eril­lis- ja rivi­ta­loa­sun­toa. Nas­ta­ra­ken­nus Oy:n koh­teen arvioi­tu aloi­tus on tämän vuo­den kevääl­lä ja val­mis­tu­mi­nen kesäl­lä 2024.