Jääli

Kuusa­mon­tie jää­mäs­sä jäl­leen rahoi­tuk­sen ulko­puo­lel­le – Väy­lä­vi­ras­ton ehdo­tus inves­toin­neis­ta jät­tää huo­miot­ta poh­joi­sen koh­teet, myös Val­ta­tie 4:n ja pää­ra­dan kehittämisen

Väy­lä­vi­ras­ton inves­toin­tioh­jel­mas­sa vuo­sil­le 2021–2029 poh­joi­sen Suo­men koh­teet ovat jää­mäs­sä koko­naan vail­le huo­mio­ta. Oulun kau­pun­ki­seu­dun kun­nat antoi­vat yhtei­sen erit­täin kriit­ti­sen lausun­non suun­ni­tel­mis­ta. Lausun­nos­saan kun­nat nos­ti­vat esil­le Limin­ka-Oulu kak­sois­rai­teen toteut­ta­mi­sen sekä Oulun ase­man ja rata­pi­han kehit­tä­mi­sen ja Val­ta­tien 4:n kehit­tä­mi­sen Poh­jois-Suo­men osalta.

Lue lisää

Oulun seu­dun pel­loil­la pui­daan nyt kau­raa – Vil­je­li­jät ker­to­vat jopa 20 pro­sent­tia taval­lis­ta pie­nem­mis­tä satomääristä

Ala­ky­lä­läi­sen Iso­kan­niai­sen tilan vil­ja­pel­lot sijait­se­vat eri puo­lil­la Kii­min­kiä. Tänä vuon­na puin­nit ajoit­tui­vat, kuten taval­lis­ta, elo–syyskuun vaih­tee­seen. Vii­mei­sin pel­to saa­tiin pui­tua vii­me vii­kon lop­pu­puo­lel­la. Tilan ohra- ja kau­ra­sa­to pui­tiin tal­teen noin vii­kos­sa, ja se käy­te­tään koko­nai­suu­des­saan oman kar­jan ruokintaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lu täy­des­sä vauhdissa

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lus­sa on Oulus­sa muka­na lähes 400 vuon­na 2016 syn­ty­nyt­tä las­ta, ja ver­rok­ki­ryh­mäs­sä lap­sia on 1 770. Syk­sy on Oulun var­hais­kas­va­tuk­sen joh­ta­ja Miia Kem­pin mukaan läh­te­nyt liik­keel­le kokei­lun paris­sa var­sin vauh­dik­kaas­ti, ja kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen toi­mi­pai­kois­sa on ollut intoa ja iloa uuden kokei­lun ja kehit­tä­mi­sen äärel­lä. Hen­ki­lös­töä ja esi­mie­hiä pereh­dy­te­tään par­hail­laan kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man sisältöihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kym­me­nen vuot­ta omal­le järvelle

Jää­lis­sä on teh­ty noin 15 000 tun­tia tal­koo­työ­tä jär­ven kun­non hoi­ta­mi­seen sekä sen ympä­ril­le raken­net­tu­jen vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sien, kuten Koi­te­li-rei­tin luo­mi­seen. Vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen omien jäsen­ten lisäk­si tal­kois­sa ovat olleet muka­na muun muas­sa Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys, Jää­lin kou­lu ja LC Jää­li jäsenineen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Noin 200 on jo tilan­nut Jää­lin valokuidun

Oulun Seu­dun Säh­kön kesä­kuus­sa Jää­lis­sä käyn­nis­tä­mä valo­kui­tu­liit­ty­mien myyn­ti on läh­te­nyt käyn­tiin, ja lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Juk­ka Kaar­teen mukaan alu­eel­la on run­saas­ti kiin­nos­tus­ta han­ket­ta koh­taan. Jo alku­met­reil­lä tilauk­sia on saa­tu noin 200, mikä ei kui­ten­kaan vie­lä rii­tä raken­ta­mis­pää­tök­sen tekemiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Korona­ro­ko­tukset ja ‑näyt­teen­ot­to siirtyvät

Oulun kau­pun­gin koro­na­ro­ko­tus- ja koro­na­tes­taus­paik­koi­hin tulee elo­kuun lopul­la muu­tok­sia. Koro­na­ro­ko­tuk­set siir­ty­vät Oulu­hal­lis­ta Limin­gan­tul­liin (Nuot­ta­saa­ren­tie 5, enti­nen Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te), jos­sa roko­tuk­sia anne­taan maa­nan­tais­ta 30.8. läh­tien. Samal­la Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te muut­taa Nuot­ta­saa­ren­tie 5:stä osoit­tee­seen Ala­sin­tie 10, jos­sa koro­na­näyt­tei­tä ote­taan 30.8. lähtien.


Lap­sia ja nuo­ria roko­te­taan myös kou­luil­la – Jää­lin kou­lul­la roko­te­päi­vä sujui rauhallisesti

Vii­me per­jan­tai­na Oulun alu­een kou­luil­la käyn­nis­tyi­vät 6.–9.-luokkalaisten ja lukio­lais­ten koro­na­ro­ko­tuk­set. Kou­lu­jen roko­tus­ti­lai­suu­det alkoi­vat per­jan­tai­na Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­ta, ja täl­lä vii­kol­la roko­tuk­set ovat jat­ku­neet kou­lu­koh­tai­sen suun­ni­tel­man mukaan. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin Comirnaty-rokotetta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus