Jääli

Jää­lin jou­lu­ta­pah­tu­mas­sa hyvä tun­nel­ma – Kari Aron­tie esit­te­li teke­mään­sä erä­maa­la­dun virtuaalikierrosta

Rap­sak­ka pak­ka­nen ei hai­tan­nut, kun Jää­lis­sä vie­tet­tiin perin­teis­tä jou­lu­ta­pah­tu­maa. Kii­min­gin seu­ra­kun­nan Kai­kuos-kuo­ro ja Made­to­jan lukio­lais­ten tier­nae­si­tys sekä jou­lu­pu­kin vie­rai­lu sii­vit­ti­vät tapah­tu­man hyvään tun­nel­maan. Myy­jiä ja mark­ki­na­vä­keä oli pai­kal­la niin pal­jon, että Jää­lin lei­jo­nien keit­tä­mä sop­pa­ty­kil­li­nen rii­si­puu­roa jaet­tiin lop­puun saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lun hyvän­te­ke­väi­syys­ke­räys käyn­nis­tyi Kiimingissä

Jou­lu­puus­ta iloa kii­min­ki­läi­sil­le ‑keräys on käyn­nis­ty­nyt jo kah­dek­san­nen ker­ran. LC Kii­min­ki on vuo­sien var­rel­la aut­ta­nut keräyk­sen tuo­tol­la sato­ja vähä­va­rai­sia. Täl­lä ker­taa keräyk­seen voi osal­lis­tua osta­mal­la lah­ja­kor­tin Hal­pa-Hal­lis­ta siel­lä ole­vaan keräys­kuuseen, jos­ta kort­ti jae­taan jou­lun alla tuot­ta­maan iloa vähävaraisille. 

Lue lisää

Kaik­ki Oulun kir­jas­tot kiinni

Kaik­ki Oulun kir­jas­tot ovat kiin­ni tiis­tai­na 23.11. laa­jan käyt­tö­kat­kon vuok­si, joka alkaa jo maa­na­tai­na illal­la kel­lo 20. Käyt­tö­kat­ko päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 24.11. Myös oma­toi­mi­kir­jas­tot ovat kiin­ni maa­nan­tai-illas­ta alkaen. Kir­jas­tot ava­taan kes­ki­viik­ko­na kel­lo 12 men­nes­sä. Myös­kään kir­jas­to-autot eivät lii­ken­nöi kat­kon aika­na ja kir­jas­ton verk­ko­pal­ve­lut ovat pois käy­tös­tä. Käyt­tö­kat­ko joh­tuu kir­jas­to­jär­jes­tel­män pal­ve­li­men huollosta. 

Lue lisää

Oulun koro­na­ti­lan­ne pahe­nee — koro­na­pas­sin käy­tös­tä kau­pun­gin tilai­suuk­sis­sa pää­tös ensi maanantaina

Nel­jän­tois­ta vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku Oulun kau­pun­gis­sa on kohon­nut jo yli 300 ja posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus rei­lus­ti yli 10 pro­sen­tin. Yksit­täis­ten tar­tun­to­jen mää­räs­sä saa­vu­tet­tiin tiis­tai­na ennä­tys: kir­jat­tu­ja tar­tun­to­ja oli 72. Koro­na­jäl­ji­tys on täl­lä het­kel­lä Oulus­sa kuormittunut.


“Fii­lis on hyvä”–Jäälihallin yrit­tä­jät otta­vat uuden sopi­muk­sen ilol­la vastaan

Jää­li­hal­li Oy:n yrit­tä­jät Tii­na ja Jaak­ko Leh­ti­so­la ovat innos­tu­nei­ta ja hel­pot­tu­nei­ta. Maan­vuo­kra­so­pi­muk­sen päät­ty­mi­suh­ka ja uhka hal­lin alu­een kaa­voit­ta­mi­ses­ta muu­hun käyt­töön on väis­ty­nyt, kun kau­pun­ki teki yrit­tä­jien kans­sa uuden vuo­kra­so­pi­muk­sen, joka ulot­tuu aina vuo­teen 2046 saak­ka. Alku­pe­räi­nen, vuon­na 2029 päät­ty­vä sopi­mus oli alle­kir­joi­tet­tu vuon­na 1987 hal­lin perus­ta­mi­sen aikaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRai­mo Myk­kä­nen 90 vuot­ta: Lii­kun­ta ja kun­non ruo­ka ovat pit­kän iän salaisuudet

Jää­lin Väli­ky­läs­sä asu­va Rai­mo Myk­kä­nen (s. 15.11.1931) on syn­tyi­sin Pih­ti­pu­taal­ta Kär­väs­ky­län Paha­suol­ta. Mel­ko pian Rai­mon ja hänen kak­sois­vel­jen­sä syn­ty­män jäl­keen per­he pakat­tiin hevos­kyy­tiin muut­to­kuor­man kans­sa, yli­tet­tiin Elä­män­jär­vi jäi­tä myö­ten ja pää­dyt­tiin Sel­kä­jär­ven ran­nal­le Pyhä­jär­vel­le. Kaik­ki­aan per­hee­seen syn­tyi 11 poi­kaa ja yksi tytär. Elan­to tuli maa- ja metsätaloudesta.Vero­pro­sen­tit säi­ly­vät ennallaan

Oulun vero­pro­sen­teik­si vah­vis­tet­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa vuo­del­le 2022 samat pro­sen­tit kuin tänä­kin vuon­na. Tulo­ve­ro­pro­sent­ti on 20,50 pro­sent­tia. Vaki­tui­sen asuin­ra­ken­nuk­sen osal­ta kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on 0,50 ja muun asuin­ra­ken­nuk­sen 0,93. Ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro säi­lyy 1,15 pro­sen­tis­sa, voi­ma­lai­tos­ten 3,10:ssä ja yleis­hyö­dyl­li­sen yhtei­sön 0,16:ssa. Raken­ta­mat­to­mal­le raken­nus­pai­kal­le ei mää­ri­tel­lä eril­lis­tä kiinteistöveroprosenttia.