Jääli

Seu­ra­kun­ta tar­joi­lee ate­rioi­ta avuntarvitsijoille

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on tar­jol­la aamu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta työt­tö­mil­le ja vähä­va­rai­sil­le. Ne on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, joil­la on talou­del­li­sia ongel­mia tai jot­ka kai­paa­vat tois­ten ihmis­ten seu­raa. Ate­riat ja aamu­pa­lat ovat mak­sut­to­mia, ellei toi­sin mai­ni­ta. Ate­rioi­ta on tar­jol­la myös Ran­ta­poh­jan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lin­ja-auto­py­säk­kien kyl­tit uusitaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­la vii­me vuo­den elo­kuus­sa aloi­tet­tu lin­ja-auto­py­säk­kien kylt­tien vaih­to uusiin on eden­nyt Oulun poh­jois­puo­lel­le. Syy­nä merk­kien uusi­mi­seen on kesä­kuus­sa 2020 voi­maan tul­lut uusi tie­lii­ken­ne­la­ki, jon­ka mukaan enti­set sini­val­koi­set kau­ko­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit sekä pika­vuo­ro-lisä­kil­vet pois­tu­vat koko­naan käy­tös­tä. Samal­la myös aiem­mat kel­ta­mus­tat pai­kal­lis­lii­ken­teen pysäk­ki­mer­kit uusitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Väli­ky­län päi­vä­ko­dis­sa vie­tet­tiin sadon­kor­juun juhlaa

Koko Väli­ky­län päi­vä­ko­din väki on ollut muka­na esi­kas­vat­ta­mas­sa, istut­ta­mas­sa ja hoi­ta­mas­sa päi­vä­ko­din syk­syn sadon­kor­juu­juh­las­sa kor­jat­tua satoa. Omien kas­va­tus­ten tuot­tei­ta on ollut nau­tit­ta­va­na jo pit­kin kesää, kun ruo­ho­si­pu­lit, salaa­tit ja mar­jat ovat pääs­seet las­ten syötäväksi. 


Kau­pun­ki etsii ideoi­ta asukasiltoihin

Oulun kau­pun­gin asu­ka­sil­lat uudis­tu­vat. Kau­pun­ki etsii asuk­kail­ta ideoi­ta sii­hen, mil­lai­sia asioi­ta illois­sa voi­si käsi­tel­lä ja kei­tä asian­tun­ti­joi­ta niis­sä pitäi­si olla muka­na. Samal­la kau­pun­ki sel­vit­tää, osal­lis­tui­si­vat­ko ihmi­set iltoi­hin mie­lui­ten etä­nä vai pai­kan päällä.


Toni Her­ra­nen tais­te­li ilman vir­hei­tä Tshe­kin EM-ral­lin haas­ta­vis­sa olosuhteissa

Ral­lin EM-sar­jan ERC4 Junior ‑luo­kas­sa aja­van, jää­li­läis­läh­töi­sen, nykyi­sin Jyväs­ky­läs­sä asu­van Toni Her­ra­sen ja kar­tan­lu­ki­ja Sebas­tian Vir­ta­sen kisa­kausi jat­kui vii­kon­lop­pu­na Tshe­kin EM-ral­lis­sa. Olo­suh­teet ja eri­kois­ko­keet oli­vat erit­täin haas­ta­vat, eikä ensi­ker­ta­lai­si­na täl­lä ker­taa podium-sijoil­le ollut kak­si­kol­la asiaa.


Soi­va Sii­li vil­lit­si Jää­lin venetsialaisissa

Jää­lin Majal­la juh­lis­tet­tiin vii­me lau­an­tai­na Jää­lin venet­sia­lai­sia sekä Suo­men luon­non päi­vää. Ilmais­ta­pah­tu­mas­sa oli haus­kaa ohjel­maa ja las­ten­musiik­kiyh­tye Soi­va Sii­li vil­lit­si per­heen pie­nim­piä. Jää­lin majan piha­pii­ri täyt­tyi nopeas­ti tapah­tu­man alet­tua vil­teis­tä ja las­ten­rat­tais­ta. Läm­min sää hel­li mel­kein kol­mea sataa kävi­jää ja iloi­nen puheen­so­ri­na ja las­ten innok­kuus täyt­ti­vät piha­pii­rin. Soi­van Sii­lin esi­tys hui­pen­tui yhteis­lau­luun. Pai­kal­le oli saa­pu­nut myös jää­li­lai­nen Anu Savi­laak­so hei­nä­kuus­sa vuo­den täyt­tä­neen poi­kan­sa, Iiron ja naa­pu­rei­den kans­sa. Kävel­len pai­kal­le tul­lut Savi­laak­so ker­toi käy­neen­sä Jää­lin majal­la nyt ensim­mäis­tä kertaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus