Jääli

Oulu tekee ennä­tyk­sel­li­set inves­toin­nit tule­vi­na vuo­si­na – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perus­kor­ja­taan ja raken­ne­taan kouluja

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän jul­kai­se­ma talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2024 on noin 33,7 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Suun­nit­te­lu­kau­del­la vuon­na 2026 tili­kau­den tulos palau­tuu yli­jää­mäi­sek­si, mikä­li kau­pun­gin vero­tu­lot kehit­ty­vät edel­leen posi­tii­vi­ses­ti. Tasees­sa on vuo­del­ta 2022 yli­jää­mää 997 miljoonaa.Vuosikate on noin 54,6 mil­joo­naa euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nyt teh­dään iäs­tä numero

Van­hus­ten vii­kon tämän vuo­den tee­ma­na on Teh­dään iäs­tä nume­ro. Tee­mal­la ja koko vii­kol­la halu­taan kiin­nit­tää huo­mio­ta arvok­kaa­seen van­huu­teen. Van­hus­työn kes­kus­lii­ton käyn­nis­tä­mää Van­hus­ten­viik­koa on vie­tet­ty jo vuo­des­ta 1954 lähtien.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iiläi­set hyvänteossa

Ran­ta­poh­jas­ta 19.12.1974: Kak­si poti­las­ta istui sai­raa­lan olo­huo­nees­sa kat­se­le­mas­sa tv:stä jal­ka­pal­lo-otte­lua. Aikan­sa kat­sot­tu­aan pelaa­jien taus­te­lua pal­los­ta tuu­ma­si toi­nen: “Näyt­tää käy­vän vähäk­si yksi pal­lo noin monel­le mie­hel­le.” M.T.Kiiminki

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Ne tans­sii diskoo!

Ran­ta­poh­jas­ta 5.12.1974: Kylän kaup­pias yrit­ti tai­vut­taa maan­vil­je­li­jää osta­maan pol­ku­pyö­rän. “Kyl­lä minä mie­luum­min sijoit­tai­sin raha­ni leh­mään”, arve­li isän­tä. “Mut­ta aja­tel­kaa­pa toki”, jat­koi kaup­pias itse­päi­ses­ti, “miten has­sul­ta näyt­täi­sit­te rat­sas­taes­san­ne leh­mäl­lä. “En puo­lek­si­kaan niin has­sul­ta kuin jos yrit­täi­sin lyp­sää pol­ku­pyö­rää”, kuu­lui vas­taus. M.N. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lap­si­per­hei­den koke­mus­tie­don kar­toi­tus Jäälissä

Jää­lis­sä koo­taan lap­si­per­hei­den aja­tuk­sia arki­sis­ta asiois­ta. Nyt on mah­dol­li­suus vas­ta­ta Oulun kua­pun­gin ja MLL:n toteut­ta­maan kyse­lyyn, joka päät­tyy 24.9. Tulok­sia tul­laan hyö­dyn­tä­mään alu­een lapsi‑, nuo­ri­so- ja per­he­pal­ve­lui­den sekä yhtei­söl­li­sen toi­min­nan edel­leen kehittämisessä.


Jää­lin van­ha urhei­lu­kent­tä täyt­tyy asunnoista

Ensi kesä­nä Jää­lin van­han urhei­lu­ken­tän pai­kal­le val­mis­tu­vat ensim­mäi­set talot. Sil­loin val­miik­si tulee 28 asun­toa, jois­ta 18 on yksi­ta­soi­sia ja 10 kak­si­ta­soi­sia. Alu­eel­le tulee sekä rivi- että eril­lis­ta­lo­ja. Pie­nim­mät asun­not ovat 56 neliöi­siä kak­sioi­ta, suu­rin asun­to on 106,5 neliöi­nen asunto. 


Tul­kin­to­ja kar­hu-uskon­nos­ta ja kar­hu­mor­sian-tarun variaatioita

Jää­li­läi­nen kult­tuu­rin­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Kaa­ri­na Kai­lo on jul­kais­sut uuden The woman who mar­ried the bear — The spi­ri­tua­li­ty of the ancient fore­mot­hers ‑teok­sen yhteis­työs­sä yhdys­val­ta­lai­sen eme­ri­tus-pro­fes­so­ri Bar­ba­ra Alice Man­nin kans­sa. Kar­hu­myyt­te­jä löy­tyy niin Poh­jois-Ame­ri­kan alku­pe­räis­kan­soil­ta kuin myös Skan­di­na­vias­ta, Venä­jäl­tä ja jopa Aasias­ta. Uudes­sa teok­ses­saan Poh­jo­lan kar­hu­myyt­tei­hin ja juma­lat­ta­riin eri­kois­tu­nut Kai­lo ja Ame­ri­kan alku­pe­räis­väes­tön tut­ki­ja Mann yhdis­tä­vät tie­teen ja maan­tie­don rajat ylit­tä­vät tie­ton­sa ja taitonsa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus