Jääli

Koh­ti uut­ta val­tuus­to­kaut­ta– Odo­tuk­sis­sa toi­mi­vaa yhteis­työ­tä ja roh­kei­ta päätöksiä

Oulun uuden kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­mi­kausi käyn­nis­tyy elo­kuus­sa. Val­tuus­toon valit­tiin 28 uut­ta ja 39 van­haa val­tuu­tet­tua. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta koke­nut­ta kaar­tia edus­ta­vat muun muas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­set Mir­ja Veh­ka­pe­rä (kesk.) sekä Jor­ma Les­ke­lä (kesk.). Uut­ta vir­taa pää­tök­sen­te­koon tuo­vat muun muas­sa Lii­ke Nytin jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen sekä kes­kus­tan hau­ki­pu­taa­lai­nen Eve­lii­na Les­ke­lä, joka seu­raa isän­sä jalan­jäl­kiä koh­ti Oulun päätöksentekoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­ta edel­leen Oulun suu­rin puo­lue, perus­suo­ma­lai­set ja kokoo­mus kas­vat­ti­vat kan­na­tus­taan, Lii­ke Nyt sai läpi ehdokkaan

Lii­ke Nyt sai Oulun val­tuus­toon edus­ta­jan­sa ensim­mäi­sis­sä kun­ta­vaa­leis­saan, kun jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen nousi val­tuu­te­tuk­si 229 äänel­lään. Kokoo­mus kas­vat­ti saa­maan­sa ääni­mää­rää 1,9 pro­sent­tiyk­sik­köä ja perus­suo­ma­lai­set perä­ti 5,9 pro­sent­tiyk­sik­köä. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa sekä kes­kus­tal­la että kokoo­muk­sel­la on 15 edus­ta­jaa. Perus­suo­ma­lai­sil­la, vasem­mis­tol­la ja vih­reil­lä puo­les­taan yhdek­sän, sdp:llä kah­dek­san ja kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la ja Lii­ke Nytil­lä yksi. Eni­ten ääniä Oulus­sa menet­ti­vät kes­kus­ta, vasem­mis­to ja vih­reät. Asyl ei näis­sä vaa­leis­sa saa­nut edus­ta­jaan­sa valtuustoon.

Lue lisää

Oulun ehdok­kaat kai­paa­vat tehok­kuut­ta kaavoittamiseen

Lähes kaik­ki Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neet Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat ovat sitä miel­tä, että kaa­voi­tuk­sel­la on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että Oulun eri alueil­la on mah­dol­li­suus kehit­tyä. Tätä miel­tä oli 99 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta ehdokkaista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kam­pan­jae­sit­tei­tä, jää­te­löä ja oman maan valkosipulia

Kes­ki­viik­ko­na Oulun Kes­kus­tan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat pais­tat­te­li­vat päi­vää kam­pan­join­nin mer­keis­sä Kii­min­gin Hal­pa-Hal­lin edus­tal­la. Ohi­kul­ki­joil­le jaet­tiin vaa­li­kes­kus­te­lun ohel­la jää­te­löä, makei­sia ja jopa omas­ta koti­puu­tar­has­ta kerät­tyä val­ko­si­pu­lia. Ihmi­siä pysäh­tyi jut­te­le­maan ehdok­kai­den kans­sa kaup­pa-asioin­nin ohes­sa, ja kuu­ma­na kesä­päi­vä­nä eten­kin jää­te­löt teki­vät kauppansa.


Jää­li­läis­yrit­tä­jä tavoit­te­lee koko Suo­men kat­ta­vaa säh­kö­au­to­jen latausverkostoa

Jää­li­läi­nen Pear­tek Oy on perus­ta­nut Lataus+-nimisen lataus­ver­kos­ton, jol­la se on tule­va­na kesä­nä ryn­ni­mäs­sä isol­la volyy­mil­la säh­kö­au­to­jen pika­la­taus­mark­ki­noil­le. Kesäl­lä yri­tyk­sen ensim­mäi­set pika­la­taus­lait­teet ilmes­ty­vät katu­ku­vaan ympä­ri Suo­men. Eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Suo­men ja Itä-Suo­men alueil­le lataus­pis­tei­den saa­mi­seen panos­te­taan pal­jon. Yri­tys on panos­ta­nut pal­jon ohjel­mis­to­puo­lel­le ver­kos­ton moni­käyt­töi­syy­den vuok­si, ja lataus­so­vel­lus tulee pian ladat­ta­vak­si sovel­lus­kaup­poi­hin. Pear­tek on kehit­tä­nyt jo noin kah­den vuo­den ajan lataus­lait­tei­ta sekä ‑ver­kos­toa pit­kän säh­kö­au­toi­lu­ko­ke­muk­sen­sa pohjalta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toni Her­ra­nen nousi palkintokorokkeelle

17-vuo­tias jää­lis­tä kotoi­sin ole­va ral­li­lu­paus Toni Her­ra­nen ava­si Ral­li SM-kesä­kau­ten­sa vii­kon­lop­pu­na vah­vas­ti. Lie­don ympä­ris­tös­sä ajet­tu Mad-Croc SM Län­si­ran­ni­kon Ral­li käyn­nis­tyi poik­keuk­sel­li­ses­ti per­jan­tai­na kol­mel­la asfal­til­la ajet­ta­val­la erikoiskokeella.


Oulus­ta Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuo­del­le 2026

Ilon kyy­ne­lei­tä ja rie­mua täyn­nä oli­vat Oulun kir­jas­ton tilat, kun Oulu julis­tet­tiin vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Pit­kään jat­ku­nut työ hank­keen paris­sa tuot­ti hedel­män, jon­ka satoa kor­ja­taan vie­lä pit­kään vuo­den 2026 jälkeenkin. 


Heit­täy­ty­mi­nen uskoon, elä­mään ja työhön

Uskoon tulo vuon­na 1995 oli mer­kit­tä­vä kään­ne­koh­ta Pudas­jär­vel­tä kotoi­sin ole­van, nyt Jää­lis­sä asu­van Kai­ja Luuk­ko­sen elä­mäs­sä. Tuol­loin Sara­ky­läl­tä, jär­vi­mai­se­mas­ta maa­il­maan pon­nis­ta­nut nuo­ri nai­nen tuli tie­toi­sek­si sii­tä, että halu­aa olla Juma­lan käy­tet­tä­vis­sä ja sel­vit­tää, mikä on hänen paik­kan­sa maa­il­mas­sa. Rukouk­set ja elä­mä joh­dat­ti­vat koh­taa­maan lap­sia ja lap­si­per­hei­tä sekä hei­dän arjen haasteitaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus