Jää­li

“Pää­tök­sen­te­ko oli ennen suo­rem­paa” – Kale­vi Kuha ei kat­so hyväl­lä kau­pun­gin yksi­tyis­tä­mis- ja kes­kit­tä­mis­toi­mia

Pudas­jär­ven Ait­to­jär­vel­lä kuusi­lap­si­seen per­hee­seen 11.1.1949 syn­ty­nyt Kale­vi Kuha muut­ti vai­mon­sa Rit­van peräs­sä 1970-luvun alku­puo­lel­la ensin Ouluun ja sit­ten saman vuo­si­kym­me­nen lop­pu­puo­lel­la omaan kotiin Jää­liin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Jää­lin kou­lun vii­mei­set jou­lu­juh­lat

Jää­lin kou­lun vii­meis­tä jou­lu­juh­laa vie­tet­tiin tiis­tai­na musii­kin ja yhdes­sä­olon sekä -teke­mi­sen tee­mal­la. Tun­nel­ma oli hai­kea, mut­ta onnel­li­nen, sil­lä uusi kou­lu­ra­ken­nus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kas­va­va Jää­li muis­tut­ti kau­pun­gin­joh­ta­jaa kaa­voi­tuk­sen tär­key­des­tä

Jää­li­läi­set esit­te­li­vät kau­pun­gin­joh­ta­jal­le asui­na­lu­een­sa hie­no­na asui­nyh­tei­sö­nä, jos­sa asuk­kai­den puheen­joh­ta­ja Bir­ger Yli­sauk­ko-ojan mukaan asuu hyviä ihmi­siä, jot­ka teke­vät vapaa­eh­tois­työ­tä aktii­vi­sis­sa jär­jes­töis­sä, jot­ka jär­jes­tä­vät pal­jon yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa. Vaik­ka ter­veys­pal­ve­lut siir­tyi­vät­kin Kii­min­kiin ja kir­jas­to pie­ne­ni ja muut­ti Lai­va­kan­kaan kou­lul­le, eivät jää­li­läi­set jää­neet purek­si­maan kyn­si­ään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sah­ra­mi bän­di­ki­san voit­toon Jää­lis­sä, ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty kil­pai­lu sai suu­ren suo­sion

Oulun seu­dun aloit­te­le­vil­le bän­deil­le suun­nat­tu kil­pai­lu sai sekä bän­deil­tä että ylei­söl­tä lois­ta­van vas­taan­o­ton. Jää­lin ravin­to­la Bume­ran­gi täyt­tyi ääri­ään myö­ten ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen sel­vi­tel­lään

Yli­kuor­mi­tet­tu Kuusa­mon­tie sai vuo­sien 2005–2008 väli­se­nä aika­na lisä­kais­tat Oulun pää­hän, mut­ta kehi­tys­työ jäi sil­leen. ELY-kes­­kuk­­sen suun­nit­te­lu­yk­si­kön pääl­lik­kö Ris­to Lep­pä­sen mukaan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus