Jää­li

Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus kehit­tää Väli­ky­lään puh­tai­den mai­den kier­rä­tys­toi­min­taa

Vah­vas­ti kii­min­ki­läi­nen Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus Oy on osta­nut enti­sen ajo­­har­­joit­­te­­lu­­ra­­ta-alu­een ympä­ris­töi­neen Jää­lin Väli­ky­läs­tä. Täl­lä, noin 20 heh­taa­rin koko­nai­sa­lu­eel­la on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin jouk­ko­lii­ken­ne siir­tyy Kehä­tiel­tä Lai­va­kan­kaan­tiel­le — Iin perus­kou­lu­lais­ten kou­lu­kul­je­tuk­sia siir­tyy avoi­meen jouk­ko­lii­ken­tee­seen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­kausi alkaa kou­lu­jen alkaes­sa kes­ki­viik­ko­na 12.8. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Jää­lin jouk­ko­lii­ken­ne kokee eni­ten muu­tok­sia, sil­lä esi­mer­kik­si pysä­kit Kehä­tiel­tä on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hil­jen­nä, kun koh­taat hevo­sen tiel­lä

Teil­lä kul­kee moot­to­ria­jo­neu­vo­jen, pol­ku­pyö­rien ja jalan­kul­ki­joi­den lisäk­si toi­si­naan myös iso­ja neli­jal­kai­sia, kun rat­sas­ta­jat lii­kut­ta­vat hevo­si­aan lai­tu­mil­le tai maas­toon. Hevo­siin voi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin 4H-yhdis­tys tila­muu­tok­sen edes­sä – Uudet toi­mi­ti­lat etsin­näs­sä Jää­lin tai Kii­min­gin alu­eel­ta

Kii­min­gin 4H:lla on ollut vii­meis­ten vii­den vuo­den ajan vuo­krat­tu­na unel­ma­ti­lat Jää­lin Van­han­tien enti­ses­tä kou­­lu- ja päi­vä­ko­ti­ra­ken­nuk­ses­ta. Nyt yhdis­tyk­sel­lä on kui­ten­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Pala jää­li­läis­tä his­to­ri­aa hävi­ää kesän aika­na – Jää­lin kou­lun pur­ku­työt Rivi­tiel­lä ovat käyn­nis­ty­neet

Vuon­na 1977 käyt­töön­sä vihi­tyn, ja 1994 laa­jen­ne­tun Jää­lin kou­lun pur­ka­mi­nen on käyn­nis­ty­nyt täl­lä vii­kol­la val­mis­te­le­vil­la töil­lä. Oulun Tila­pal­ve­lut -lii­ke­lai­tok­sen raken­nut­ta­mis­pääl­lik­kö.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus