Jääli

Iin syn­ty­vyys kään­tyi nousuun, muu Ran­ta­poh­jan alue jyr­käs­sä laskussa

Suo­mes­sa syn­ty­vyys on las­ke­nut suh­teel­li­ses­ti kaik­kia mui­ta Poh­jois­mai­ta jyr­kem­min vuo­des­ta 2010 alkaen. Sii­nä, mis­sä vuon­na 2010 suo­ma­lais­nai­nen sai 1,87 las­ta, hän saa nyt 1,35 las­ta. Syn­ty­vyys Suo­mes­sa ei ole mil­loin­kaan 1900-luvun tai 2000-luvun aika­na ollut näin alhainen.

Lue lisää

Toni Her­ra­sel­la vai­he­ri­kas SM3-debyyt­ti Rovaniemellä

17-vuo­ti­aan jää­li­läi­sen Toni Her­ra­sen ensie­siin­ty­mi­nen SM3-luo­kas­sa tapah­tui vii­kon­lop­pu­na Ral­li SM ‑kau­den avaus­kil­pai­lus­sa Rova­nie­men Arc­tic Lapland Ral­lys­sa. Alla oli tuli­te­rä GRX Hau­to­mon Ford Fies­ta Rally4. Vauh­dil­li­ses­ti nousu­joh­tei­sen kil­pai­lun pila­si avaus­päi­vän vii­mei­sel­le eri­kois­ko­keel­le osu­nut sähkövika.

Lue lisää

Kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat jo tiedossa

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kevään 2021 kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la. Kun­ta­vaa­lien ylei­nen ennak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 7.–13.4. Var­si­nai­nen äänes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 18.4. Ehdokashakemusten…

Lue lisää

Kau­pun­gin osal­li­suus­toi­min­ta etsii uusia uria – Alu­eel­li­set puheen­joh­ta­jat toi­vo­vat omia asu­ka­sil­to­ja sekä koordinaattoreita

Oulun suur­alueil­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la huo­les­tut­tiin, kun itäi­sen alu­een eli Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Jää­lin ja Yli-Iin osal­ta pois­tui kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­ta alu­eel­li­nen kun­ta­lais­koor­di­naat­to­ri. Yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka rau­hoit­te­lee, että mitään syy­tä huo­leen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Tilaon­gel­mis­ta huo­li­mat­ta Oulun polii­si­lai­tok­sel­la menee hyvin, sanoo uusi polii­si­pääl­lik­kö Mika Hei­ni­lä – Lisä­vah­vis­tus­ta har­vaan asu­tul­le alu­eel­le, lähi­po­lii­si­toi­min­taa ja polkupyöräpoliiseja

Oulun ja Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mien sisäil­maon­gel­mis­ta joh­tu­vat toi­mi­ti­laon­gel­mat oli­vat Mika Hei­ni­läl­lä hyvin tie­dos­sa, kun hän aloit­ti Oulun polii­si­lai­tok­sen polii­si­pääl­lik­kö­nä elo­kuus­sa. Hän oli viras­sa ensin kol­men kuu­kau­den sijai­suu­den, jon­ka jäl­keen hänet valit­tiin mar­ras­kuun alus­ta vii­den vuo­den mää­rä­ai­kai­seen virkaan. 


Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu alkaa maaliskuussa

Oulun seu­dul­la alkaa maa­lis­kuun alus­sa työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu. Sen tavoit­tee­na on edis­tää työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mis­tä sekä kou­lu­tuk­seen ja pal­ve­lui­hin ohjau­tu­mis­ta nykyis­tä tehok­kaam­min ja luo­da uusia rat­kai­su­ja osaa­van työ­voi­man saatavuuteen.Rant­sik­ka: Oulu­lais­kir­jai­li­ja innos­taa Jää­lin kou­lun oppi­lai­ta lukemaan

Mei­dän luok­kam­me voit­ti arvon­nas­sa ilmai­sen kir­jai­li­ja­vie­rai­lun. Kai­kis­ta Oulun ylä­kou­luis­ta arvon­nan voit­ti nel­jä kou­lua mei­dän kou­lum­me lisäk­si. Kir­jai­li­ja­na oli oulu­lai­nen Mik­ko Koi­ra­nen, ja kir­ja­na hänen esi­kois­teok­sen­sa nimel­tään “Nau­hoi­tet­ta­va ennen käyt­töä”. Pro­jek­tiin sisäl­tyi kir­jan luke­mi­nen, sii­hen liit­ty­vät Tei­ja Mur­su­lan pitä­mät sana­tai­de­tun­nit sekä kirjailijavierailu.