Jää­li

Poh­jois-Suo­mes­ta ei euroe­dus­ta­jaa – Veh­ka­pe­rä kah­mi Ran­ta­poh­jan alu­een äänet

Euro­vaa­lien voit­ta­jak­si Suo­mes­sa nousi kokoo­mus 20,8 pro­sen­til­la anne­tuis­ta äänis­tä, jol­la puo­lue sai kol­me edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Vih­reät nousi toi­sek­si 16 pro­sen­til­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­ta­kun­nal­li­nen kalas­tus­päi­vä innos­taa lap­sia kalal­le

Val­ta­kun­nal­lis­ta kalas­tus­päi­vää vie­tet­tiin eilen Jää­lis­sä. Jää­lin­ma­jan ran­nas­sa ja ran­ta­ve­des­sä tutus­tut­tiin vesien­hoi­toon, kalas­tuk­seen, kalo­jen tun­nis­ta­mi­seen, kalan käsit­te­lyyn, luon­non­suo­je­lu­asioi­hin sekä vesil­lä liik­ku­mi­seen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ros­ka­kä­ve­lyl­lä Jää­liä puh­taak­si

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä­nä jää­li­läi­siä hou­ku­tel­tiin mukaan sii­voa­maan omaa ympä­ris­töä plog­gin­gin eli ros­ka­kä­ve­lyn muo­dos­sa. Tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä oli itse­kin jää­li­läi­nen Mar­ko Kes­ki­ta­lo, joka työs­ken­te­lee Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:ssä seu­ra­ke­hit­tä­jä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit 3.5.

Nyt kun on saa­tu Jää­lis­tä Hönt­tä­mä­leen kun­toi­lu­reit­ti, niin ohjeis­ta­kaa­pa mopo­poi­kien ja -tyt­tö­jen van­hem­mat lap­sian­ne, ettei tuo kun­to­pol­ku ole tar­koi­tet­tu mopoi­luun.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­to, jouk­ko­lii­ken­ne ja uusi moni­toi­mi­ta­lo jää­li­läis­ten ykkö­sai­heet

Jouk­ko­lii­ken­ne­pääl­lik­kö Edwin ‘t Lam esit­te­li jää­li­läi­sil­le asu­ka­sil­las­sa alu­een jouk­ko­lii­ken­teen lin­jo­jen muu­tok­sia, jot­ka ovat herät­tä­neet asuk­kais­sa monia kysy­myk­siä. Jää­lis­sä on vuo­sien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pää­siäi­nen on Jee­suk­sen ylös­nouse­muk­sen juh­la

Kris­ti­nus­kos­sa pää­siäi­nen on kirk­ko­vuo­den tär­kein ja van­hin juh­la, jol­loin iloi­taan Jee­suk­sen ylös­nouse­mus­ta. Pää­siäis­tä edel­tä­vää viik­koa kut­su­taan hil­jai­sek­si vii­kok­si tai pii­na­vii­kok­si,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin vaa­li­päi­vä oli ennä­tys­vil­kas

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä käyn­nis­tyi Jää­lis­sä pie­nel­lä jono­muo­dos­tuk­sel­la, sil­lä innok­kaim­mat oli­vat äänes­tys­pai­kal­la jo hiu­kan ennen vaa­li­huo­neis­ton ovien aukea­mis­ta. – Jää­lis­sä on kaik­ki­aan 3.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulu halu­aa aikais­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta – Tur­ve­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­ti­sen lin­jauk­sen mukaan tur­peen ener­gia­käyt­tö lop­puu Oulus­sa koko­naan 2040-luvun aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tiu­kan 7–6-äänestyksen jäl­keen Jen­ni Pit­kon ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuuk­ka Tiek­so­la tekee vakuut­ta­vaa jäl­keä jää­kiek­ko­kau­ka­lois­sa

Oulun Kärp­pien A-nuor­ten hyök­kää­jä Tuuk­ka Tiek­so­la on teh­nyt vakuut­ta­van nousun nuor­ten jää­kie­kon hui­pul­le. 17-vuo­tias jää­li­läi­nen vei nimiin­sä nuor­ten SM-lii­gan run­ko­sar­jan kevät­kau­den pis­te­pörs­sin kär­ki­si­jan ja Kari Jalo­nen -pal­kin­non. Tuuk­ka pal­kit­tiin myös par­haan tulok­kaan Yrjö Haka­la -pal­kin­nol­la. Lisäk­si hänet on valit­tu useam­paan ker­taan alle 20-vuo­tiai­den kuu­kau­den pelaa­jak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus