Jääli

Syk­syn päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen käynnissä

Oulun seu­ra­kun­tien syk­syn päi­vä­ker­hoi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen on käyn­nis­sä 30.4. asti. Toi­min­ta alkaa vii­kol­la 33 ja tar­jon­taa on laa­jas­ti seu­ra­kun­tien alu­eel­la. Ker­hot ovat mak­sut­to­mia ja mukaan ote­taan lap­sia 2- tai 3‑vuotiaasta ylös­päin, asui­na­lu­ees­ta ja seu­ra­kun­ta­ra­jois­ta riippumatta. 

Lue lisää

Puhe­lin­ajan­va­raus Oulun koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu ruuh­kau­tu­mi­sen vuoksi

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen on sul­jet­tu Oulus­sa täl­tä päi­väl­tä ruuh­kau­tu­mi­sen vuok­si. Asiak­kaat voi­vat kui­ten­kin edel­leen vara­ta aiko­ja net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­seen avautuu…


Enin­tään kuu­den hen­ki­lön kokoon­tu­mi­nen sal­lit­tua. Rajoi­tuk­set jat­ku­vat 25.4. saakka

Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa nykyi­siä yleis­ten kokoon­tu­mis­ten rajoi­tuk­sia Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­tien alu­eel­la sekä Kai­nuus­sa 1.4.–25.4. Tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la on kiel­let­ty kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja…


Uusi ikäih­mis­ten per­he­ko­ti avat­tiin Jäälissä

Yksi pie­ni puhe­lin­kes­kus­te­lu jää­li­läis­ten Rai­ja Hil­tusen ja Sari Koop­ma­nin välil­lä joh­ti sii­hen, että Rai­jan kotiin perus­tet­tiin ikäih­mi­sil­le suun­nat­tu Per­he­ko­ti Hel­li. Nyt kou­lu­tuk­set on käy­ty ja koti on val­mis otta­maan asuk­kai­ta. Per­he­ko­ti Hel­lis­sä on kuusi päi­vä­paik­kaa sekä mah­dol­li­suus ottaa kak­si asu­kas­ta myös ympärivuorokautisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus