Jää­li

Jää­lin van­hat kylä­kau­pat jää­mäs­sä Kuusa­mon­tien kehi­tyk­sen jal­koi­hin

Kuusa­mon­tien (vt 20) neli­kais­tais­ta­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­lä on näh­tä­vil­lä mie­li­pi­tei­den kuu­le­mis­ta var­ten kuu­kau­den ajan. Suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu kak­si­vai­hei­se­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vie­mä­rin ja vesi­joh­don raken­ta­mi­nen käyn­nis­sä Kii­min­gin ja Jää­lin alu­eel­la

Oulun Vesi raken­taa uut­ta vie­mä­riä Kii­min­gin Auto­ku­jan ja Jää­lin Väli­ky­län väli­sel­lä alu­eel­la. Uusi vie­mä­ri sääs­tää mer­kit­tä­vän mää­rän ener­gi­aa, sil­lä Kii­min­gin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Estee­tön reit­ti Kala­mäel­le val­mis­tui

Jää­lin Kala­mäen mai­se­mis­sa tal­koo­lai­set ovat jäl­leen teh­neet luke­mat­to­mia työ­tun­te­ja alu­een olo­suh­tei­den paran­ta­mi­sek­si. Kii­­min­­gin-Jää­­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen poruk­ka on vii­meis­ten parin vii­kon ajan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

LC Jää­lil­tä sti­pen­de­jä oppi­lail­le

Jää­lin Lei­jo­nat lah­joit­ti Jää­lin kou­lun kuu­den­nen luo­kan oppi­lail­le sti­pen­dit, jot­ka jaet­tiin myön­tei­ses­tä suh­tau­tu­mi­ses­ta kou­lu­työ­hön, hen­ki­lö­kun­taan ja toi­siin oppi­lai­siin. Sti­pen­din sai­vat…


JCR siir­tyy ensi vuo­del­le

Jää­liCi­ty­Rok­ki siir­tyy vuo­del­la eteen­päin. Jää­li­hal­lin pihan val­taa­va kesä­juh­la juh­li­taan lau­an­tai­na 12.6.2021. – Olem­me tie­tys­ti har­mis­sam­me Jää­liCi­ty­Ro­kin siir­ros­ta, ker­too kesä­juh­lan val­mis­te­lui­ta…Jää­lin enti­nen kan­sa­kou­lu myy­dään

Van­han­tien var­rel­la sijait­se­va Jää­lin van­ha kan­sa­kou­lu halu­taan myy­dä tont­tei­neen. Alu­een ase­ma­kaa­va­muu­tok­set ovat val­mis­tu­neet ja nyt kau­pun­ki etsii Jää­lin enti­sel­le, suo­jel­lul­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus