Jääli

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lu täy­des­sä vauhdissa

Kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokei­lus­sa on Oulus­sa muka­na lähes 400 vuon­na 2016 syn­ty­nyt­tä las­ta, ja ver­rok­ki­ryh­mäs­sä lap­sia on 1 770. Syk­sy on Oulun var­hais­kas­va­tuk­sen joh­ta­ja Miia Kem­pin mukaan läh­te­nyt liik­keel­le kokei­lun paris­sa var­sin vauh­dik­kaas­ti, ja kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen toi­mi­pai­kois­sa on ollut intoa ja iloa uuden kokei­lun ja kehit­tä­mi­sen äärel­lä. Hen­ki­lös­töä ja esi­mie­hiä pereh­dy­te­tään par­hail­laan kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man sisältöihin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kym­me­nen vuot­ta omal­le järvelle

Jää­lis­sä on teh­ty noin 15 000 tun­tia tal­koo­työ­tä jär­ven kun­non hoi­ta­mi­seen sekä sen ympä­ril­le raken­net­tu­jen vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sien, kuten Koi­te­li-rei­tin luo­mi­seen. Vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen omien jäsen­ten lisäk­si tal­kois­sa ovat olleet muka­na muun muas­sa Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys, Jää­lin kou­lu ja LC Jää­li jäsenineen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Noin 200 on jo tilan­nut Jää­lin valokuidun

Oulun Seu­dun Säh­kön kesä­kuus­sa Jää­lis­sä käyn­nis­tä­mä valo­kui­tu­liit­ty­mien myyn­ti on läh­te­nyt käyn­tiin, ja lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Juk­ka Kaar­teen mukaan alu­eel­la on run­saas­ti kiin­nos­tus­ta han­ket­ta koh­taan. Jo alku­met­reil­lä tilauk­sia on saa­tu noin 200, mikä ei kui­ten­kaan vie­lä rii­tä raken­ta­mis­pää­tök­sen tekemiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Korona­ro­ko­tukset ja ‑näyt­teen­ot­to siirtyvät

Oulun kau­pun­gin koro­na­ro­ko­tus- ja koro­na­tes­taus­paik­koi­hin tulee elo­kuun lopul­la muu­tok­sia. Koro­na­ro­ko­tuk­set siir­ty­vät Oulu­hal­lis­ta Limin­gan­tul­liin (Nuot­ta­saa­ren­tie 5, enti­nen Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te), jos­sa roko­tuk­sia anne­taan maa­nan­tais­ta 30.8. läh­tien. Samal­la Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te muut­taa Nuot­ta­saa­ren­tie 5:stä osoit­tee­seen Ala­sin­tie 10, jos­sa koro­na­näyt­tei­tä ote­taan 30.8. lähtien.


Lap­sia ja nuo­ria roko­te­taan myös kou­luil­la – Jää­lin kou­lul­la roko­te­päi­vä sujui rauhallisesti

Vii­me per­jan­tai­na Oulun alu­een kou­luil­la käyn­nis­tyi­vät 6.–9.-luokkalaisten ja lukio­lais­ten koro­na­ro­ko­tuk­set. Kou­lu­jen roko­tus­ti­lai­suu­det alkoi­vat per­jan­tai­na Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­ta, ja täl­lä vii­kol­la roko­tuk­set ovat jat­ku­neet kou­lu­koh­tai­sen suun­ni­tel­man mukaan. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin Comirnaty-rokotetta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulus­sa suun­na­taan kat­se eteenpäin

Uuden Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton istun­to­kausi käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na hen­ki­lö­va­lin­noil­la, jot­ka nui­jit­tiin pöy­tään suju­vas­ti ja sopui­sas­ti ryh­mien ennak­koon yhdes­sä teke­män suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin odo­te­tus­ti vii­me kau­del­la jo teh­tä­vää hoi­ta­nut kokoo­muk­sen Juha Hän­ni­nen Oulus­ta ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus