Jää­li

Met­sä­ta­lous hui­pul­ta koh­ti tasai­sem­pia aiko­ja – Ran­ta­poh­jan alu­een met­sä­no­mis­ta­jil­le vii­me vuo­del­ta­kin mil­joo­na­tu­lot

Vuo­si 2018 oli yksi­tyi­sil­le met­sä­no­mis­ta­jil­le koko met­sä­sek­to­rin tavoin huip­pu­vuo­si, eikä tah­ti kor­jui­den osal­ta vie­lä vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­la hii­pu­nut. Yli-Iin met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin kylä­kou­lut sekä Keis­kan kou­lu Oulun sääs­tö­lis­tal­la – Yli-Iis­sä sääs­tö­jä syn­tyi­si kes­kit­tä­mäl­lä kaik­ki pal­ve­lut kou­lul­le

Ulko­puo­li­nen arvioit­si­ja on koon­nut 50 mil­joo­nan euron sääs­töt Oulun kau­pun­gin eri toi­mia­loil­ta. Jo val­mis­te­lus­sa ole­vien sopeut­ta­mis­toi­mien rin­nal­le on nos­tet­tu ehdol­le uusia toi­men­pi­tei­tä ja sääs­tö­koh­tei­ta. Sääs­tö­jä etsi­tään 120 eril­li­sen toi­men­pi­teen voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lis­sä teh­dään lei­pää yötä päi­vää koko Suo­meen

Väli­ky­läs­sä Vaa­san lei­po­mol­la on lei­vot­tu lei­pää vuo­des­ta 1998 saak­ka. Täl­lä het­kel­lä lei­po­mos­sa lei­vo­taan kol­mel­la lin­jal­la muun muas­sa pala­lei­piä, ries­kaa ja säm­py­löi­tä niin kii­vaa­seen tah­tiin, että nii­tä läh­tee koko Suo­men alu­eel­le päi­vit­täin yhteen­sä 11 000 – 15 000 lei­pä­laa­ti­kol­lis­ta. Vuo­den sal­do on yhteen­sä noin seit­se­män mil­joo­naa kiloa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väes­tön­ke­hi­tys yhte­nä ulkoi­sen arvioin­nin sääs­tö­jen perus­ta­na

Ulkoi­sen arvioin­nin perus­tee­na on käy­tet­ty ver­tai­lua mui­hin kun­tiin, tark­kail­tu omaa kehi­tys­tä, kuten pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­mää­riä eli eri ikäis­ten oulu­lais­ten mää­riä, haas­ta­tel­tu kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä ja nojat­tu kon­sult­tien omaan osaa­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tier­na­pe­rin­ne elää vah­va­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin – Tier­na­kil­pai­lun perin­ne­sar­jan voit­ta­ja­jouk­ku­ees­sa ovat muka­na jää­li­läis­vel­jek­set Samu­li ja Alek­si Niva

Ynnin Tier­nat -jouk­ku­een nelik­ko Hero­des: Aslak Kipi­nä (11), Mur­jaa­ni: Samu­li Niva (11), Knih­ti: Alek­si Niva (11) ja Mänk­ki: Rei­no Airis­nie­mi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­li­läi­nen rat­sas­tus­seu­ra täyt­ti 20 vuot­ta – Lidrid Team ry raken­tui Kii­min­gin Rat­sas­tus­kes­kuk­sen ympä­ril­le

Lidrid Tea­min toi­min­ta alkoi syk­syl­lä 1999 pie­ni­muo­toi­se­na, muu­ta­man jäse­nen seu­ra­na Jää­lin Väli­ky­läs­sä Pia Lid­strö­min omis­ta­mas­sa Kii­min­gin Rat­sas­tus­kes­kuk­ses­sa. Nyt, 20 vuot­ta myö­hem­min, seu­ra on kas­va­nut yli sadan jäse­nen aktii­vi­sek­si yhdis­tyk­sek­si, joka tun­ne­taan pait­si kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­jä­nä myös sii­tä, että useat seu­ran jäse­net ovat pär­jän­neet hyvin sekä kou­lu-, este- että kent­tä­la­jeis­sa. Nykyi­sin seu­ra toi­mii Väli­ky­län lisäk­si myös Oulun Juu­rus­suol­la Riik­ka Lam­ber­gin pyö­rit­tä­mäl­lä Tal­lin­mäel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oman kylän jou­lu­to­ri

Perin­tei­nen jou­lu­to­ri jär­jes­tet­tiin jäl­leen Jää­lis­sä vii­kon­vaih­tees­sa. Muka­van tal­vi­nen sää sii­vit­ti jou­lu­tun­nel­maan, jota lisä­si ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­nen. Monet oli­vat tul­leet teke­mään pie­niä jou­luos­tok­sia ja hank­ki­maan herk­ku­ja jou­lu­pöy­tään oman kylän tai lähia­lu­een myy­jil­tä. Elä­ke­läis­ten kuo­ro lau­loi toril­la ja jou­lu­puk­ki ilah­dut­ti iso­ja ja pie­niä vie­rai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Isä on rakas, kiva, haus­ka

Tou­hu­la Satu­met­sä – päi­vä­ko­dis­sa Jää­lis­sä val­mis­tel­laan isän­päi­vän alla yllä­tyk­siä ja pien­tä aivo­päh­ki­nää isil­le pur­ta­vak­si tule­vaan juh­la­päi­vään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus