Jääli

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va iloit­see saa­mas­taan luottamuksesta

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous hui­pen­tui kun­nan­joh­ta­jan vaa­liin maa­nan­tai-ilta­na. Ari Ala­tos­sa­va sai sul­je­tus­sa lip­pu­ää­nes­tyk­ses­sä 39 ään­tä ja Timo Rei­na 28 ään­tä. Pai­kal­la oli kaik­ki 67 val­tuu­tet­tua, eikä yhtään ään­tä jou­dut­tu hyl­kää­mään. Ala­tos­sa­va toi­mii täl­lä het­kel­lä Oulun vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja­na. Kau­pun­gin pal­ve­luk­seen hän tuli kak­si vuot­ta sit­ten kon­ser­ni­joh­ta­jan virkaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Joki­var­ret koros­ta­vat Oulun moni­puo­lis­ta kulttuuriympäristöä

Kult­tuu­riym­pä­ris­tö on ihmi­sen muok­kaa­maa ympä­ris­töä, joka sisäl­tää kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­viä piir­tei­tä, kuten raken­nuk­sia, mai­se­mia ja arkeo­lo­gi­sia koh­tei­ta. Kult­tuu­riym­pä­ris­tö vah­vis­taa alu­eel­lis­ta iden­ti­teet­tiä ja säi­lyt­tää aluei­den arvoa. Par­haim­mil­laan se on voimavara. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Pui­nen sarvisatula

Ammoi­si­na aikoi­na, kesy­tet­ty­ään hevo­sen, ihmi­nen tote­si, että hevo­sel­la pää­see liik­ku­maan jou­tui­sas­ti kii­peä­mäl­lä sen sel­kään. Nois­ta ajois­ta läh­tien rat­sas­ta­jat ovat muka­vuuk­sien­sa vuok­si kehi­tel­leet eri­lai­sia peh­mus­tei­ta hevo­sen selkään. 

Lue lisää

Teks­ta­rit

Olha­van lap­so­sil­le näkyi ole­van kou­lu­kyy­dit kil­pai­lu­tuk­ses­sa. Häm­mäs­te­lin reit­ti­va­lin­taa ja kalus­to­vaa­ti­mus­ta. Lin­ju­ril­la pitäi­si lap­so­sia kul­jet­taa, mut­ta sel­lai­sil­la teil­lä, mis­sä ei voi ajaa edes hen­ki­lö­au­tol­la. Tämä­hän on val­lan mai­nio esi­merk­ki sii­tä, että suun­ni­tel­mat ja näin toten pää­tök­set­kin teh­dään toi­mis­tos­sa tie­to­ko­nei­den taka­na eikä ymmär­re­tä todel­lis­ta asioi­den lai­taa. Sää­lik­si käy jopa kus­kia, jos jou­tuu omal­la lin­ju­ril­la ryt­kyyt­tä­mään kinttupolkuja.


Iis­sä syy­tä luovuttaa

Ran­ta­poh­jas­ta 6.10.1977: Piha­maal­le oli kokoon­tu­nut jouk­ko kylän mie­hiä. Kes­kus­te­lun aihee­na oli täl­lä ker­taa talou­del­li­nen lama ja tuli sii­nä het­ken kulut­tua aiheek­si myös eri val­tioi­den pää­mie­het, Kek­ko­nen, Kaar­le Kus­taa jne. Aikan­sa kuun­nel­tu­aan pik­ku-Mat­ti juok­si äitin­sä luo sisäl­le pirt­tiin ja kysyi: “Äiti, äiti, kuka on Yhdys­val­to­jen nykyi­nen Kek­ko­nen?” OHTO
Mai­nio­ko­ti Sii­rin tun­nel­mia piirroksessa

Jää­li­läi­sen Mai­nio­ko­ti Sii­rin arki näyt­täy­tyy lähi­hoi­ta­ja­na työs­ken­te­le­vän Iina Ker­vi­sen piir­rus­tuk­ses­sa ren­to­na, kodin­omai­se­na, huu­mo­ril­la höys­tet­ty­nä ja lämpöisenä.