Jää­li

Kas­va­va Jää­li muis­tut­ti kau­pun­gin­joh­ta­jaa kaa­voi­tuk­sen tär­key­des­tä

Jää­li­läi­set esit­te­li­vät kau­pun­gin­joh­ta­jal­le asui­na­lu­een­sa hie­no­na asui­nyh­tei­sö­nä, jos­sa asuk­kai­den puheen­joh­ta­ja Bir­ger Yli­sauk­ko-ojan mukaan asuu hyviä ihmi­siä, jot­ka teke­vät vapaa­eh­tois­työ­tä aktii­vi­sis­sa jär­jes­töis­sä, jot­ka jär­jes­tä­vät pal­jon yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa. Vaik­ka ter­veys­pal­ve­lut siir­tyi­vät­kin Kii­min­kiin ja kir­jas­to pie­ne­ni ja muut­ti Lai­va­kan­kaan kou­lul­le, eivät jää­li­läi­set jää­neet purek­si­maan kyn­si­ään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sah­ra­mi bän­di­ki­san voit­toon Jää­lis­sä, ensim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­ty kil­pai­lu sai suu­ren suo­sion

Oulun seu­dun aloit­te­le­vil­le bän­deil­le suun­nat­tu kil­pai­lu sai sekä bän­deil­tä että ylei­söl­tä lois­ta­van vas­taan­o­ton. Jää­lin ravin­to­la Bume­ran­gi täyt­tyi ääri­ään myö­ten ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen sel­vi­tel­lään

Yli­kuor­mi­tet­tu Kuusa­mon­tie sai vuo­sien 2005–2008 väli­se­nä aika­na lisä­kais­tat Oulun pää­hän, mut­ta kehi­tys­työ jäi sil­leen. ELY-kes­­kuk­­sen suun­nit­te­lu­yk­si­kön pääl­lik­kö Ris­to Lep­pä­sen mukaan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­li­läi­sil­le tär­kein­tä ovat luon­to ja asui­na­lu­een rau­hal­li­suus

Jää­lin suur­alu­een ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta ruo­ti muun muas­sa vas­ti­kään teh­dyn asu­kas­ky­se­lyn alus­ta­via tulok­sia. Kyse­lyyn vas­ta­si noin 15 pro­sent­tia jää­li­läi­sis­tä talouk­sis­ta. Sii­nä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuk­ku Jää­lin katu­ja uuteen uskoon

Joko ensi kesä­nä tai vii­meis­tään vuo­den 2020 kesäl­lä Jää­lin katu­jen ja vesi­huol­lon paran­ta­mi­ses­sa pääs­tään siir­ty­mään seu­raa­vaan vai­hee­seen, jos­sa perus­kor­ja­taan Jää­lin­kan­kaan,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat panos­taa junio­ri­toi­min­taan

Kii­min­gin Kiek­ko­poi­kien junio­ri­toi­min­nan syys­kausi on saa­nut vauh­dik­kaan alun, ja junio­ri­jää­kiek­koi­li­jat har­joit­te­le­vat jää­li­hal­lil­la ahke­ras­ti. Tors­­tai-iltai­­sin jääl­le pää­see F2-10 -jouk­kue val­men­ta­ji­neen. Puku­huo­neis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Digiop­pi­mi­nen innos­taa las­ta ja moni­puo­lis­taa opet­ta­mis­ta

Jää­lin kou­lun jokai­sel­la luok­ka-asteel­la yksi luok­ka vali­koi­tui syk­syn alus­sa digi­luo­kak­si, joka tekee osan kou­lu­teh­tä­vis­tään kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la tai Ipa­dil­la. Osas­sa oppiai­neis­ta on edel­leen perin­tei­set kir­jat käy­tös­sä. Lisäk­si tie­to­ko­neel­la teh­dään esi­mer­kik­si ViL­LE-oppi­mi­sym­pä­ris­tön teh­tä­viä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRockbän­di­ki­sa Jää­lis­sä

Oulun lähia­luei­den bän­deil­lä, joi­den jäse­net ovat täy­si-ikäi­siä ja joil­la on omia bii­se­jä, on nyt mah­dol­li­suus mita­ta osaa­mis­taan rockbän­di­ki­sas­sa, joka jär­jes­te­tään Jää­lin ravin­to­la-pub Bume­ran­gis­sa mar­ras­kuun 17. päi­vä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moni­puo­li­suus pitää yrit­tä­jän virees­sä

Hut­tu­ky­lä­läi­nen Kai­su­lee­na Joen­vää­rä on ollut kos­me­to­lo­giy­rit­tä­jä koh­ta jo 17 vuo­den ajan. Hän ava­si Kau­neus­hoi­to­la Vanil­lii­nin Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­la vuon­na 2002. Vuon­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus