Jääli

Oulun uudet veroprosentit

Kaik­kien kun­tien kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­tia alen­ne­taan sote-uudis­tuk­sen vuok­si 12,64 pro­sent­tia, ja val­tion­ve­ro­tus­ta kiris­te­tään vas­taa­vas­ti. Näin­pä Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että uudek­si tulo­ve­ro­pro­sen­tik­si vuo­del­le 2023 vah­vis­tet­tai­siin 7,86.

Lue lisää

Kii­min­kiin tilae­le­ment­ti­päi­vä­ko­ti ensi syksyksi

Kii­min­gin yli­kuor­mit­tu­nee­seen päi­vä­hoi­toon on luvas­sa hel­po­tus­ta, kun ensi elo­kuus­sa alu­eel­le saa­daan 5‑ryhmäinen tilae­le­ment­ti­päi­vä­ko­ti. Paik­ka on vie­lä suun­nit­te­lus­sa, mut­ta se nousee toden­nä­köi­ses­ti nykyi­sen Joki­ran­nan kou­lun ton­til­le tai sen välit­tö­mään lähei­syy­teen. Jo ennen tätä, ensi vuo­den alus­sa, Kii­min­kiin val­mis­tuu uusi, yksi­tyi­nen Met­sä­man­si­kan päi­vä­ko­ti, joka tulee osal­taan hel­pot­ta­maan tilan­net­ta. Siel­tä kun­ta on osta­nut kol­me ryh­mää lisää tarpeisiinsa.

Lue lisää

Nuor­ten yö kiin­nos­ti Jää­lin alu­een nuorisoa

Ensim­mäis­tä ker­taa Jää­lis­sä jär­jes­tet­ty Nuor­ten yö sai hyvän vas­taan­o­ton nuo­ril­ta sekä jär­jes­tä­jil­tä. Tapah­tu­man toi­vo­taan saa­van jat­koa ja alu­een toi­mi­joi­den toi­vo­taan otta­van kop­pia tapah­tu­man järjestysvastuusta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gis­sä vuo­si­kym­men­ten juhlaa

Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa juh­lit­tiin sun­nun­tai­na pait­si dia­ko­nian 150-vuo­tias­juh­laa, myös 70- ja 80-vuo­tiai­ta kii­min­ki­läi­siä, yli­kii­min­ki­läi­siä, yli-iiläi­siä ja jää­li­läi­siä. Pai­kal­la oli väkeä seu­ra­kun­ta­sa­lin täy­del­tä, ja muka­na oli myös seu­ra­kun­nan aiem­pia dia­ko­nia­työn­te­ki­jöi­tä sekä dia­ko­nian vapaaehtoisia.


Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­ne on auki

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 20.11. Vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys on 8.–12.11. Tule­vien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toi­mi­kausi on 2023–2026. Seu­ra­kun­ta­vaa­lien val­ta­kun­nal­li­nen vaa­li­ko­ne on avau­tu­nut osoit­tees­sa www.seurakuntavaalit/vaalikone. Vaa­li­ko­neen avul­la voi etsiä itsel­leen sopi­van ehdok­kaan mar­ras­kuun seurakuntavaaleihin.
Päät­tä­jil­le ja vir­ka­mie­hil­le luvas­sa kou­lu­jump­paa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­lan talous­ar­vio on 23 mil­joo­naa yli­jää­mäi­nen, tule­vi­na vuo­si­na Oulun talous kään­tyy alijäämäiseksi

Tule­vi­na vuo­si­na Oulus­sa tapah­tuu pal­jon. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­lan mukaan vauh­ti kiih­tyy inves­toin­tien suh­teen seu­raa­vien kol­men vuo­den ajan. Kaik­ki­aan Oulun kau­pun­gin inves­toin­tien tar­ve on noin 200 mil­joo­naa euroa vuo­sit­tain vuo­sien 2023–2025 aikana. 


Säh­kö­au­to­jen mää­rän nousu haas­taa auto­kor­jaa­mot – Jää­li­läi­sen DTC Auto­huol­lon Ant­ti Rin­ta­mä­ki uskoo, että mur­ros­vai­he iskee 2–3 vuo­den kuluttua

Jää­lin Väli­ky­läs­sä DTC Auto­huol­toa vuo­des­ta 2009 saak­ka pyö­rit­tä­nyt Ant­ti Rin­ta­mä­ki ker­too, että vie­lä täl­lä het­kel­lä täys­säh­kö­au­to­ja näkyy kor­jaa­mos­sa har­voin. Syyk­si hän näkee sen, että säh­kö­au­to­kan­ta on pää­asias­sa uut­ta, ja suu­rin osa autoi­li­jois­ta luu­lee, että auto on huol­let­ta­va takuun säi­ly­mi­sek­si merkkiautokorjaamossa.