Jääli

Jää­lin kou­lul­ta löy­tyi uhkausviesti

Jää­lin kou­lun ves­sas­ta löy­tyi tänään aamu­päi­väl­lä uhkaus­vies­ti, jos­sa uhat­tiin kou­luam­pu­mi­sel­la tänään per­jan­tai­na. Reh­to­ri Pasi Timo­sen lähet­tä­mäs­sä Wil­­ma-vies­­tis­­sä tode­taan, että asiasta…

Lue lisää

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­nen Jää­lin koh­dal­la etsii muo­to­aan – Suun­ni­tel­mis­sa ohi­kul­ku­tie tai kehit­tä­mi­nen nykyi­sel­lä paikallaan

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mat ovat vaih­del­leet vii­meis­ten vuo­si­kym­men­ten aika­na Jää­lin ohi­kul­ku­ties­tä pie­neen pai­kal­laan kohen­ta­mi­seen. Vaih­toeh­to­jen mää­rit­tä­mi­ses­sä on hyö­dyn­net­ty tie­o­suu­del­le aiem­min laa­dit­tu­ja suun­ni­tel­mia ja sel­vi­tyk­siä, jois­ta kes­kei­sin on vuon­na 2019 val­mis­tu­nut Vt 20 Kor­ven­ky­lä – Kii­min­ki kehittämisselvitys.

Lue lisää

Näin sää­ti Köyhäinhoitohallitus

Ran­ta­poh­jas­ta 15.9.1977: Kun maan­tie­don tun­nil­la opet­ta­ja luen­noi, kuin­ka mones­ti ja mones­ti maa­pal­lo pyö­räh­tää ympä­ri, niin pik­ku-Kal­lea rupe­si nau­rat­ta­maan. Opet­ta­ja kysyi Kal­lel­ta, että mitä sinä nau­rat. Kal­le vas­ta­si, että luu­lis niil­lä lai­ta­puo­len asuk­kail­la käy­vän kovan vii­man. A.V. Olhava

Lue lisää

Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys teki osto­tar­jouk­sen Jää­lin­ma­jas­ta – Kau­pun­ki vas­ta val­mis­te­lee myyntiaineistoa

Jää­lin­jär­ven kun­nos­ta huo­leh­ti­van Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys teki tiis­tai­na Oulun kau­pun­gil­le osto­tar­jouk­sen Jää­lin­ma­jas­ta. Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt luo­pua Jää­lin­ma­jas­ta ja vuo­kra­ta sii­hen liit­ty­vän lii­ke­ra­ken­nus­ton­tin. Alu­eel­le on val­mis­tu­nut uusi ase­ma­kaa­va, johon kuu­luu Jää­lin­ma­jan lii­ke­ra­ken­nus­tont­ti sekä sitä ympä­röi­vä puis­to ja uimaranta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kai­kil­le oma lääkäri!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.9.1977: Vuo­si­sa­tam­me alku­puo­lel­la eräs opet­ta­ja ihmet­te­li oppi­laan äidil­le, että kun mil­lään eivät tah­do lap­set oppia f‑kirjainta lausu­maan. Sil­loin äiti tuus­kah­ti, että tääl­lä ei niin tyh­mää ihmis­tä ole­kaan, joka ei ossaa ähä­vää sanua. H.S.Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ari­na halu­aa raken­taa Jää­liin S‑marketin

Ari­na on teke­mäs­sä Osuus­pan­kin kans­sa kau­pat kulu­val­la vii­kol­la kos­kien tont­tia Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­la. Se aikoo raken­taa pois puret­tu­jen lii­ke­ta­lo­jen pai­kal­le S‑marketin. Toi­mia­la­joh­ta­ja Mik­ko Pol­so Ari­nal­ta ker­too, että par­haas­sa tapauk­ses­sa raken­nus­työt pää­si­si­vät käyn­nis­ty­mään jo ensi kesä­nä, jol­loin kaup­pa pääs­täi­siin avaa­maan vuo­den 2025 kesällä. 


Työ on teh­ty – Jari Larun aika Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na tuli loppuunsa

Tie­si­kö Jari Laru noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten, mil­lai­seen poli­tii­kan kor­kea­kou­luun ja edun­val­von­nan suo­hon pis­ti pään­sä ryh­tyes­sään Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­jak­si? Kyl­lä tie­si. Mies tote­aa, että mitä kum­mal­li­sem­pi ja haas­ta­vam­pi tilan­ne, sitä hel­pom­min hän voi­maan­tuu. Ja innostuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys halu­aa ostaa Jää­lin­ma­jan – Tavoit­tee­na asuk­kai­den yhtei­nen kokoontumistila

Jää­lin­jär­ven kun­nos­ta huo­leh­ti­van Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous val­tuut­ti maa­nan­tai-iltai­ses­sa kokouk­ses­saan hal­li­tuk­sen teke­mään Oulun kau­pun­gil­le osto­tar­jouk­sen Jää­lin­ma­jas­ta. Osto­tar­jous teh­dään viipymättä.