Jääli

Näp­pä­rin­kan­gas tuo Jää­liin sato­ja uusia asuk­kai­ta –Jää­lis­sä ollaan kaa­vaan tyy­ty­väi­siä, lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt puhuttavat

Jää­lin kas­va­mi­nen koh­ti Väli­ky­lää alkaa toden teol­la, kun Näp­pä­rin­kan­kaan 40 heh­taa­rin suun­nit­te­lua­lue löy­tää muo­ton­sa. Ase­ma­kaa­van on tar­koi­tus val­mis­tua tämän vuo­den aika­na, ja alu­een tont­te­ja voi­tai­siin suun­ni­tel­mien mukaan alkaa luo­vut­taa raken­ta­jil­le parin vuo­den pääs­tä kaa­van val­mis­tu­mi­ses­ta. Sen jäl­keen oma­ko­ti­ta­lo­ja tulee alu­eel­le toden­nä­köi­ses­ti val­mis­tu­maan kysyn­nän mukaan noin kah­dek­san talon vauh­tia usei­den vuo­sien ajan, sil­lä koko­nai­suu­des­saan alu­eel­le tulee 83 erillispientalotonttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kat­ri Tas­ki­lal­ta runo­kir­ja äitiy­des­tä ja luon­nos­ta –Kir­jan tuot­to menee nuo­ril­le ja luonnolle

Lähes koko ikän­sä kir­joit­ta­mis­ta har­ras­ta­nut jää­li­läi­nen Kat­ri Tas­ki­la on koon­nut runo­jaan oma­kus­tan­ne­kir­jak­si, jon­ka tuo­ton hän ohjaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Kir­jan avul­la hän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koke­nut opet­ta­ja kan­taa huol­ta kou­lu­maa­il­man kii­rees­tä – Jää­lin kou­lun Tii­na Kau­nis­kan­gas valit­tiin Oulun alu­een vuo­den luokanopettajaksi

Jos vas­ta­va­lit­tu Oulun alu­een vuo­den luo­kan­opet­ta­ja voi­si jotain toi­voa kou­lu­maa­il­mas­sa muut­tu­van, hän vähen­täi­si sitä kii­ret­tä ja kii­reen tun­tua, joka on vii­me vuo­si­na hii­pi­nyt kou­lui­hin. Tii­na Kau­nis­kan­gas toi­voi­si, että kou­lu ja kou­lu­päi­vä voi­si olla lap­sel­le se paik­ka ja aika, joka tar­joai­si rau­haa ja levol­li­suut­ta sekä antai­si lap­sel­le tur­val­li­suu­den tun­net­ta olla oma itsen­sä sekä tul­la kuul­luk­si ja huomioiduksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Avus­tuk­sia myön­net­tiin asu­kas­tu­piin ja yhtei­seen toimintaan

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta on päät­tä­nyt asu­kas- ja kyläyh­dis­tyk­sil­le myön­net­tä­vis­tä toi­min­ta-avus­tuk­sis­ta vuo­del­le 2022. Avus­tuk­sia myön­net­tiin asu­kas­tu­pa­toi­min­nan kump­pa­nuusyh­dis­tyk­sil­le sekä kylä- ja asu­ka­syh­dis­tyk­sil­le kyläyh­tei­sö­jen toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja yhteis­ten tapah­tu­mien järjestämiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus