Jääli

Lato­maal­le kul­taa ja prons­sia ampumahiihdosta

Matias Lato­maa nap­pa­si ampu­ma­hiih­don nuor­ten SM-kil­pai­luis­ta vii­kon­lop­pu­na itsel­leen prons­sia ja kul­taa. Kon­tio­lah­den laduil­la lau­an­tai­na tuli prons­sia ammun­noil­la 2+3+2. Lau­an­tain kisas­sa kyl­myys vai­keut­ti ampu­mis­ta ja ker­ty­neet sak­ko­mi­nuu­tit hie­man him­men­si­vät mita­lin kiiltoa. 

Lue lisää

Oulun kau­pun­ki soit­taa täl­lä vii­kol­la robottipuheluita

Oulun kau­pun­ki kysyy vii­kol­la 6 robot­ti­pu­he­luil­la mie­li­pi­tei­tä kau­pun­gin osal­li­suus- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä nii­den kehit­tä­mis­tar­peis­ta. Puhe­lut tule­vat nume­ros­ta 08 4154 0067 ja kysy­myk­set kuul­laan Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Sep­po Mää­tän äänel­lä. Kysees­sä on auto­maat­ti­nen puhe­lu Oulun kaupungilta.

Lue lisää

Jää­lin hau­taus­maan pyö­rä­tiel­le löy­tyi ylläpitäjä

Ran­ta­poh­jaan otti yhteyt­tä jää­li­läi­nen leh­den luki­ja, joka ker­toi, että Kuusa­mon­tiel­tä Jää­lin hau­taus­maal­le kul­ke­vaa pyö­rä­tie­tä ei ole lain­kaan yllä­pi­det­ty tal­ven aika­na. Tämä on tar­koit­ta­nut sitä, että hau­taus­maal­le ei ole kävel­len, pol­ku­pyö­räl­lä tai pot­ku­ril­la pääs­syt turvallisesti.

Lue lisää

Iso osa Jää­lin talouk­sis­ta koh­ta valokuidutettu

Oulun seu­dun säh­kö oy:n valo­kui­tu asen­ne­taan val­miik­si saak­ka usei­siin jää­li­läis­ta­louk­siin helmi–huhtikuun aika­na. Edul­li­sen ennak­ko­liit­ty­mi­sen aika on ohi kaik­kial­la pait­si Lapin­ti­kan­tiel­lä, Lep­pi­lam­men­tiel­lä ja Hon­gik­ko­kaar­tees­sa. Näil­lä teil­lä pää­see kui­tuun käsik­si edel­leen sadal­la eurol­la, muil­la alueil­la mukaan pää­sys­tä pitää mak­saa 500 euron jälkiliittymishinta. 

Lue lisää

Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jus­si Arpo­sen vaa­li­työ sai myrs­kyi­sän alun

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa ensi ker­taa ehdol­la ole­va jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen aloit­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa koti­kon­nuil­taan vii­me lau­an­tai­na. Tai­vaal­ta tuli lun­ta ja tuu­li oli kova, kun Arpo­nen poru­koi­neen pys­tyt­ti vaa­li­telt­taa Jää­lin ostos­kes­kuk­sen park­ki­pai­kal­le. Jää­lis­tä hän suun­ta­si vie­lä Kii­min­kiin jat­ka­maan vaalityötään.


Met­sä­no­mis­ta­jia herä­tel­lään oman met­sän mahdollisuuksiin

LuoP­Po on Luon­non­tuot­teet ja luon­to­pal­ve­lut kas­vuun Poh­jois-Poh­jan­maal­la –han­ke, jon­ka tar­koi­tus on saa­da met­sä­no­mis­ta­jat ja met­sä­alan toi­mi­jat hok­saa­maan, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia luon­non­tuot­teet anta­vat lisä­tu­lo­jen hank­ki­mi­seen omas­ta met­säs­tä. Toi­saal­ta Suo­men met­sä­kes­kuk­sen ja Oulun 4H:n toteut­ta­ma­na han­ke halu­aa paran­taa edel­ly­tyk­siä sii­hen, että muun muas­sa luon­to­pal­ve­lu­yri­tyk­set sai­si­vat han­kit­tua met­sis­tä mate­ri­aa­lia tar­pei­siin­sa ja paik­ko­ja toiminnalleen.