Jääli

Ran­nik­ko­ve­sien tila Perä­me­rel­lä heik­ke­nee – Met­sä­oji­tus­ten vai­ku­tuk­set valu­ma­ve­sien laa­tuun ovat mer­kit­tä­väm­piä kuin on luultu

Perä­me­ri on Suo­men vii­mei­siä hyvin­voi­via meria­luei­ta. Siel­lä viih­tyy uha­na­lai­sia laje­ja, joi­ta ei muil­ta ran­nik­ko­ve­sil­tä tapaa. Perä­mer­ta ja sen ainut­laa­tuis­ta lajis­toa uhkaa kui­ten­kin veden tum­mu­mi­nen ja rehevöityminen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulu teki hen­ki­lö­va­lin­to­ja luottamustoimiin

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to myön­si Nii­lo Hei­no­sel­le (kok.) eron luot­ta­mus­toi­mis­ta ja nime­si hänen tilal­leen uusia jäse­niä maa­nan­tain kokouk­ses­saan. Juha Vuo­rio kut­sut­tiin Hei­no­sen tilal­le kau­pun­gin­val­tuu­te­tuk­si ja Vuo­rio nimet­tiin myös tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan puheenjohtajaksi.

Lue lisää

Misä se mei­jän Vala­met­ti on?

Ran­ta­poh­jas­ta 6.1.1977: Eläin­lää­kä­ri meni kun­nan­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le. Toh­to­ri kysyi, mikä vai­vaa. Poti­las vas­ta­si: “Tut­ki, ei minun­kaan para­ne leh­mäl­tä kysyä, mikä vai­vaa, vaan pitää tut­kia.” Kun­nan­lää­kä­ri tut­ki ja mää­rä­si lääk­keet ja sanoi: “Jos ei kol­men päi­vän peräs­tä para­ne, niin pitää lopettaa.”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Var­hais­kas­va­tusa­la kär­sii yhä osaa­ja­pu­las­ta Iis­sä ja Oulus­sa –Yhteis­työ­ver­kos­ton voi­min etsi­tään apua vai­ke­aan työvoimapulaan

Niin Iis­sä kuin Oulus­sa kamp­pail­laan pit­kä­ai­kai­ses­ta var­hais­kas­va­tusa­lan työ­voi­ma­pu­las­ta. Pulaa on niin sijai­sis­ta kuin uusis­ta päte­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä, ja kun­nis­sa etsi­tään kuu­mei­ses­ti uusia kei­no­ja ongel­man selättämiseksi.

Lue lisääNäp­pä­rin­kan­kaan kaa­voi­tus etenee

Jää­lin Näp­pä­rin­kan­gas­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­va ja ase­ma­kaa­van muu­tos sekä tont­ti­ja­ko menee seu­raa­vak­si kau­pun­gin­val­tuus­ton käsit­te­lyyn. Kaa­vaeh­do­tus­ta muu­tet­tiin aiem­man näh­tä­vil­lä olon jäl­keen olen­nai­sil­ta osin, jon­ka jäl­keen se oli uudel­leen nähtävillä.


Oulu tekee ennä­tyk­sel­li­set inves­toin­nit tule­vi­na vuo­si­na – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perus­kor­ja­taan ja raken­ne­taan kouluja

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän jul­kai­se­ma talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2024 on noin 33,7 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Suun­nit­te­lu­kau­del­la vuon­na 2026 tili­kau­den tulos palau­tuu yli­jää­mäi­sek­si, mikä­li kau­pun­gin vero­tu­lot kehit­ty­vät edel­leen posi­tii­vi­ses­ti. Tasees­sa on vuo­del­ta 2022 yli­jää­mää 997 miljoonaa.Vuosikate on noin 54,6 mil­joo­naa euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus