Jääli

Kolum­ni: Monen­lai­sia muis­to­ja tal­vi- ja jat­ko­so­dan vuosilta

Suo­men käy­mis­tä sodis­ta vuo­si­na 1939–44 on monel­la suo­ma­lai­sel­la oma­koh­tai­sia muis­to­ja kir­joi­tet­tu­jen tut­ki­mus­ten lisäk­si. Urhool­li­ses­ti tais­tel­lut Suo­mi kär­si niis­sä lopul­ta muser­ta­van tap­pion. Rau­han­teos­sa vuon­na 1944 Suo­mi menet­ti yli 10 % pin­ta-alas­taan, jou­tui kar­koit­ta­maan sak­sa­lai­set soti­laat jot­ka oli­vat olleet ase­vel­jiä yli kol­men vuo­den ajan, pie­nen­tä­mään tun­tu­vas­ti omaa armei­jaan­sa, mak­sa­maan sota­kor­vauk­sia teol­li­suus­tuot­tei­na yl1 500 mil­joo­nan USA:n dol­la­rin arvos­ta, pane­maan van­keu­teen sodan­ai­kai­sen ylim­män poliit­ti­sen joh­don jne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alfa Romeos­ta kaik­ki alkoi, nyt hel­me­nä Che­vy Impala

Tai oikeam­min kaik­ki oli alka­nut jo pal­jon aikai­sem­min. Pent­ti Arpo­nen oli jo lap­se­na selan­nut läpi kaik­ki auto- ja mots­ka­ri­ju­tut Tek­nii­kan Maa­il­mois­ta ja Tuu­li­la­seis­ta, joi­ta oli käsiin­sä saa­nut. Isän­sä kans­sa hän oli usein käy­nyt auto­ja ihas­te­le­mas­sa, ja ensim­mäi­nen oma Pik­ku-Fiat tuli han­kit­tua ras­sail­ta­vak­si autopurkaamolta.

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Per­mi­luo­kit 1800-luvulta

Kuu­kau­den esi­nei­nä on pie­net hevo­sen­luo­kin kal­tai­set per­mi­luo­kit, jois­ta toi­nen on tai­vu­tet­tu kuuse­nok­sas­ta ja toi­nen kata­jas­ta. Molem­mis­sa on yksin­ker­tai­sen nero­kas tel­ki­lu­ki­tus, joka van­git­see pai­koil­leen lin­tu­mie­hen ansa­lan­gat eli per­mit. Ansa­rih­mat on punot­tu hevo­sen jou­his­ta sekä pellavalangasta.

Lue lisää

Nyt kon­ta­taan!

Ran­ta­poh­jas­ta 28.7.1977: 5‑vuotias Irja oli pääs­syt isän­sä kans­sa suol­le hil­lo­ja poi­mi­maan. Kun he oli­vat kul­ke­neet jo mel­ko pit­kän mat­kan, kysyi isä Irjal­ta: “Vie­lä­kö sinä jak­sat kau­em­mak­si kah­la­ta?” “Vie­lä minä vähän mat­kaa jak­san, mut­ta miten minä sit­ten takai­sin jak­san”, ihmet­te­li tyt­tö. Hupi-Duunari