Jääli

Sebas­tian Tynk­ky­nen jyrä­si Jää­lis­sä pai­kal­li­set ehdokkaat

Perus­suo­ma­lais­ten Sebas­tian Tynk­ky­nen sai Jää­lis­sä 254 ään­tä eli 9,3 pro­sent­tia äänis­tä. Tämä oli suu­rin yksit­täi­sen ehdok­kaan saa­ma ääni­mää­rä alu­eel­la. Kak­ko­sek­si kipusi 146 äänel­lä dema­reit­ten Tyt­ti Tup­pu­rai­nen, jon­ka jäl­keen tuli Lii­ke Nytin jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen (133 ään­tä). Kii­min­ki­läi­nen kes­kus­tan Lau­ri Niku­la kerä­si Jää­lis­tä 118 ään­tä ja kokoo­muk­sen Jan­ne Heik­ki­nen 119 ääntä.

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Raken­nus­kät­kö, ”Koti­va­kuu­tus” 1850-luvun tapaan

Van­has­sa suo­ma­lai­ses­sa kan­sa­nus­kos­sa on ollut tär­keä­nä käsit­tee­nä lyk­ky eli onni. Enti­sa­jan kyläyh­tei­sös­sä aja­tel­tiin, että onnea oli varat­tu kyläl­le vain rajal­li­nen mää­rä. Jos halusi kas­vat­taa vaik­ka omaa kar­ja­lyk­kyä, oli onni vie­tä­vä naa­pu­ril­ta noi­ta­kons­teil­la. Noi­tuu­den uhkal­ta piti osa­ta suo­jau­tua. Sii­hen tar­vit­tiin ”koti­va­kuu­tus”, jon­ka vir­kaa toi­mit­ti­vat raken­nus­ten tai­ka- ja uhrikätköt.

Lue lisää

Jää­lin auto­kou­lu­pal­ve­lut paranivat

Iiläi­nen, pit­kään lii­ken­nea­lal­la työs­ken­nel­lyt ja jo useam­man vuo­den sopi­mus­yrit­tä­jä­nä Cap-Auto­kou­lus­sa ollut San­na Kais­to laa­jen­si maa­lis­kuus­sa toi­min­taan­sa Jää­liin, jon­ne hän perus­ti yri­tyk­sel­leen Capseli-pisteen.
Tal­vi­ta­pah­tu­mat sai­vat ihmi­set liikkeelle

Sun­nun­tai­na 19.3. jär­jes­tet­tiin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la useam­pi­kin tal­vi­ta­pah­tu­ma. Jää­lin­ma­jal­la koko per­heen tapah­tu­man jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä Lions Club Jää­li, Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys ja Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­ti myös Ukko­lan­ran­nas­sa perin­tei­sen Tala­vi­rie­han, jos­sa ohjel­mas­sa oli muun muas­sa Marlinkia.Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Joni Meriläinen

Nimi: Joni Meri­läi­nen. Ikä: 37. Puo­lue: SDP. Asuin­paik­ka: Jää­li. Per­he­suh­teet: Nai­mi­sis­sa. Per­hee­seen kuu­luu vai­mo ja koi­ra. Ammat­ti: Jär­jes­tö­koor­di­naat­to­ri. Har­ras­tuk­set: Per­ho­ka­las­tus, ulkoi­lu, luon­nos­sa liikkuminen.…