Jääli

Toni Her­ra­nen käyn­nis­tää EM-kau­ten­sa Puolasta

Vas­ta 18-vuo­tias jää­li­läi­nen Toni Her­ra­nen on esit­tä­nyt vakuut­ta­via ottei­ta kulu­van kau­den SM-ral­leis­sa, ja alla on myös hie­no luok­ka­voit­to Poh­jois­mai­den mes­ta­ruus­sar­jan ensim­mäi­ses­tä osa­kil­pai­lus­ta, Ete­lä-Ruot­sis­ta. EM-sar­jan debyyt­tiin läh­tö­koh­dat ovat näin ollen erinomaiset.

Lue lisää

Met­sä Grou­pin uusi bio­tuo­te­teh­das haas­taa puun kor­juu­ket­jut ja logis­tii­kan – Han­ke lisää mer­kit­tä­väs­ti kui­tu­puun han­kin­taa lähimaakunnista

Puun kor­juuseen ja kul­je­tuk­seen syn­tyy tuhat uut­ta työ­paik­kaa, kun Met­sä Grou­pin uusi bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyy vuo­den 2023 syk­syl­lä. Met­sä­am­mat­ti­lai­sia- ja asian­tun­ti­joi­ta on rek­ry­toi­tu puun­han­kin­taan pal­jon lisää jo vii­me aikoina.
Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys käynnissä

Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys on käyn­nis­sä eli oulu­lai­set pää­se­vät päät­tä­mään, mihin 70 000 euroa käy­te­tään. Omia suo­sik­ke­jaan voi äänes­tää 34 ehdo­tuk­sen jou­kos­ta. Kaik­kiin ehdo­tuk­siin voi tutus­tua Osal­lis­tu Oulu-sivus­tol­la (osallistu.ouka.fi) jos­sa myös äänes­tys tapah­tuu. Äänes­ty­sai­ka on 16.5.–29.5.Suo­si­mu­laat­to­ri aut­taa met­sä­no­mis­ta­jaa kun­nos­tuso­ji­tus­ten koh­den­ta­mi­ses­sa –Alu­een met­sä­no­mis­ta­jia kut­su­taan kool­le tutus­tu­maan uuteen työkaluun

Jää­lin­jär­ven valu­ma-alu­eel­la on käyn­nis­sä han­ke, jos­sa pilo­toi­daan uusia työ­ka­lu­ja met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun. Itä-Suo­men yli­opis­to ja Luon­non­va­ra­kes­kus ovat kehit­tä­neet suo­si­mu­laat­to­rik­si kut­su­tun ohjel­mis­ton met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lun edis­tä­mi­seen. Simu­laat­to­ri tuot­taa maa­no­mis­ta­jal­le tie­toa, jota voi halu­tes­saan hyö­dyn­tää metsätaloudessa.