Jääli

Alu­eel­li­sis­ta toi­min­ta­ra­hois­ta pää­tök­set. 10 pro­sent­tia nipis­tet­tiin vie­lä kai­kis­ta loppusummista

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta päät­ti yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­lis­ten toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta kokouk­ses­saan hel­mi­kuun lopul­la. Pää­tök­set teh­tiin esi­tys­ten poh­jal­ta, jot­ka oli sor­vat­tu alu­eel­li­sis­sa asu­ka­sil­lois­sa. Kai­kis­ta hyväk­syt­ty­jen esi­tys­ten lop­pusum­mas­ta nipis­tet­tiin lopul­ta vie­lä 10 pro­sent­tia asias­ta teh­dyn lin­jauk­sen mukai­ses­ti. Leik­kauk­sis­ta ker­ty­vä koko­nais­sum­ma koh­den­ne­taan lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan myön­tä­miin lop­pu­vuo­den koh­dea­vus­tuk­siin koko alueella.

Lue lisää

Hiih­to­me­nes­tys­tä alu­een nuorille

Vii­kon­lop­pu­na käy­tiin Hopea­som­man lop­pu­kil­pai­lut Lah­des­sa 3.–5.3. Siel­lä tuli jäl­leen hie­noa menes­tys­tä iiläi­sil­le hiih­tä­jil­le sekä jää­li­läi­sel­le Matias Lato­maal­le. Per­jan­tai­na kisat­tiin sprin­teis­sä, jos­sa Iin hiih­to­seu­raa edus­ta­vat Saa­ga Pesä­maa oli N14- sar­jan kar­sin­nas­sa 17. sekä Oona Pesä­maa pari vuot­ta nuo­rem­pa­na samas­sa sar­jas­sa 61. Saa­gan mat­ka ete­ni kar­sin­nois­ta aina semi­fi­naa­liin saak­ka ja lop­pu­tu­lok­se­na oli 10.sija elä­män ensim­mäi­ses­sä sprin­tis­sä. Tyt­tö­jen sar­jas­sa kisa­si per­jan­tai­na hui­keat 147 kilpailijaa.

Lue lisää

Ras­kas tap­pio KiiRille

Lai­va­kan­kaal­la koet­tiin maa­nan­tai­na ras­kai­ta het­kiä, kun vie­ras­jouk­kue Oulun Tar­mo haki kori­pal­lon alue­sar­jan pis­teet tiu­kas­sa ja kovas­sa pelis­sä korein 63 – 74. Kii­Rin Juha­ni Kata­ja­mä­ki on ollut vuo­sia Kii­Rin kan­ta­via pelaa­jia, mut­ta nyt hän­kin oli pelin jäl­keen kuin pie­nen maa­tilk­kun­sa myy­nyt pehtoori.


Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko hil­jen­tää joukkoliikenteen

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko on alka­nut kes­ki­viik­ko­na 1.3. Oulun seu­dun lii­ken­teen lin­jo­ja ja vuo­ro­ja jou­du­taan peru­maan lakon vuok­si. Lak­ko päät­tyy per­jan­tai­na 10.3. kel­lo 03.00, ellei sitä ennen pääs­tä sovin­toon osa­puol­ten kes­ken. Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan mukaan sovit­te­lua pyri­tään jat­ka­maan heti kun se on mahdollista. 


Kou­lu­muis­tot nousi­vat esiin elä­ke­läis­ten porinakerhossa

Joka toi­nen viik­ko tors­tai­sin Jää­lin kap­pe­lil­le kokoon­tuu Kii­min­gin elä­ke­läi­set ry:n pori­na­ker­ho. Pai­kal­la on taval­li­ses­ti jopa 60–70 elä­ke­läis­tä kah­vit­te­le­mas­sa ja vaih­ta­mas­sa kuu­lu­mi­sia. Yleen­sä tilai­suu­des­sa on myös jokin tie­tois­ku jos­tain ajan­koh­tai­ses­ta aiheesta. Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jien sor­met syy­hyä­vät jo

Kesään on vie­lä mat­kaa, mut­ta kas­vi­har­ras­ta­jien kevät on jo alka­nut sie­men­ten ja kuk­ka­si­pu­lei­den ham­straa­mi­sel­la. Myös suun­ni­tel­mat tule­vis­ta istu­tus- ja piha­suun­ni­tel­mis­ta ovat pitkällä. 

Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat ensim­mäi­seen live­ta­paa­mi­seen Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­le sun­nun­tai­na ilta­kah­vien mer­keis­sä. Kysees­sä on hau­ki­pu­taa­lai­sen kas­vi­har­ras­ta­jan Lee­na Kokon perus­ta­ma ryh­mä Face­boo­kiin, jos­sa on jo yli 200 jäsentä.


Kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­tus­ta­vil­le moto­ris­teil­le pai­kal­lis­leh­tien Antti-patsas

Moto­ris­tit kou­lu­kiusaa­mis­ta vas­taan MKKV ry on saa­nut Suo­men pai­kal­lis­leh­tien myön­tä­män vuo­den 2022 Ant­ti-pat­saan tun­nus­tuk­sek­si ansiok­kaas­ta, koko Suo­meen ulot­tu­vas­ta yhtei­söl­li­ses­tä ja kon­kreet­ti­ses­ta vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiusaa­mis­ta vastaan.