Jääli

Kesä kir­jas­tois­sa – Jää­lin kir­jas­to kiin­ni remon­tin vuoksi

Kir­jas­to­jen kesä­au­kio­loa­jat tule­vat voi­maan 1.6. ja jat­ku­vat 1.9. saak­ka. Mones­sa kir­jas­tos­sa on käy­tös­sä lyhyem­mät asia­kas­pal­ve­lua­jat ja osas­sa kir­jas­tois­ta on käy­tös­sä oma­toi­mia­jat kesän aika­na tai ne ovat sul­jet­tu­na. Kir­jas­to­jen aukio­loa­jat voi tar­kis­taa OUTI-verk­ko­kir­jas­tos­ta ja Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton verkkosivuilta.

Lue lisää

Elä­ke­lii­ton kult­tuu­ri­päi­vä virit­tää kesän tunnelmaan

Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen innos­tus maan­lä­hei­seen kult­tuu­riin on poi­ki­mas­sa uut­ta ja elvyt­tä­mäs­sä hen­kiin osin van­han­kin perin­teen, kun Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin kult­tuu­ri­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 25.5. Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesän merk­ke­jä nähtävissä

Ran­ta­poh­jas­ta 13.10.1977: Ker­ran meni isän­tä kau­pun­kiin ja aje­li hevo­sel­la toril­la edes­ta­kai­sin. Polii­si kysyi, että mitä sinä mei­naat, kun täs­sä edes­ta­kai­sin aje­let. Isän­tä sanoi, että yri­tä­pä ajaa hevo­sel­la yhteen suun­taan, niin kau­an­ko pysyt kau­pun­gis­sa. A.H. Oulu

Lii­ko­ja luvat­tu iiläisille.

Iiläi­set kuvit­te­li­vat saa­van­sa vih­doin posi­tii­vi­sia uuti­sia kos­kien Pos­tin pal­ve­lui­ta, kun toi­mit­ta­ja kir­joit­ti vii­me vii­kon tors­tain Ran­ta­poh­jas­sa, että Hami­nan­tiel­le ava­tus­ta Oma­Pos­ti-kios­kis­ta löy­tyy 400 lon­ke­ron paket­ti­au­to­maat­ti. Kysees­sä ei siis suin­kaan ole lon­ke­ro­maat­ti, vaan tilas­ta löy­tyy 400 loke­roa postipaketeille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kai­kil­le tulee kai­hi ennem­min tai myö­hem­min, Ouluun saa­pui uusi ja tur­val­li­sem­mak­si kuvat­tu tek­niik­ka eri­lai­siin silmäleikkauksiin

Suu­rin syy suo­ma­lais­ten sil­mä­leik­kauk­siin on iän myö­tä yleis­ty­vä kai­hi. Suo­mes­sa arviol­ta 70 0000 ihmi­sel­le vuo­des­sa teh­dään sil­mä­leik­kaus, joko jul­ki­sel­la tai yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Toi­sek­si ylei­sin syy tul­la sil­mien leik­kauk­seen, on toi­ve pääs­tä eroon sil­mä­la­seis­ta, oli sit­ten kyse lähi tai kau­ko­näön huo­no­ne­mi­ses­ta. Tuol­loin puhu­taan sil­mien lins­si­leik­kauk­ses­ta, jos­sa vau­rioi­tu­nut lins­si pois­te­taan ja kor­va­taan uudel­la teko­lins­sil­lä, joka on usein myös monitehoinen.


Kuu­kau­den esi­ne: Pai­men­ty­tön hui­lu 1794

Har­taas­ti odot­ti lyp­sy­kar­jan omis­ta­ja kevät­tä mui­noin, sil­lä rehu oli usein lop­pu­mai­sil­laan. Vii­mei­set hei­nän ja oljen rip­peet oli koot­tu elu­koit­ten eteen ja ruvet­tu syöt­tä­mään jo kat­to-olkia hätä­re­hu­na. Oljet sil­put­tiin isoi­hin puusam­mioi­hin, kos­tu­tet­tiin kuu­mal­la vedel­lä ja höys­tet­tiin jau­hoil­la, näin syn­tyi kar­jal­le hätä­ruo­kaa, jota appeek­si kutsuttiin. 


Suun­nis­te­taan­ko kurssille?

Ran­ta­poh­jas­ta 18.8.1977: Pik­ku­tyt­tö kat­se­li äitin­sä kans­sa valo­ku­via ja kysyi äidil­tä, että kenen mie­hen kans­sa sinä tuos­sa kuvas­sa olet. Äiti vas­ta­si, että etkö sinä isää­si tun­ne. – No mikä kal­ju­pää mies se sit­ten täs­sä mei­jän kans­sa asuu, ihmet­te­li tyt­tö. A.V.Olhava


Ari Ala­tos­sa­va sujah­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan arkeen – “Oulun vah­vuu­det ovat suu­ruus ja ihmi­set, heik­kou­det sen saa­vu­tet­ta­vuus ja syntyvyys”

Ari Ala­tos­sa­va, 59, valit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si huh­ti­kuun lopus­sa. Kuusa­mos­ta läh­töi­sin ole­va Ala­tos­sa­va on työs­ken­nel­lyt Oulun kon­ser­ni­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2022 saak­ka, ja hän oli vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja vii­me jou­lu­kuus­ta. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Iin kunnanjohtajana.