Jää­li

Jää­li­läi­sil­le tär­kein­tä ovat luon­to ja asui­na­lu­een rau­hal­li­suus

Jää­lin suur­alu­een ensim­mäi­nen asu­ka­sil­ta ruo­ti muun muas­sa vas­ti­kään teh­dyn asu­kas­ky­se­lyn alus­ta­via tulok­sia. Kyse­lyyn vas­ta­si noin 15 pro­sent­tia jää­li­läi­sis­tä talouk­sis­ta. Sii­nä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuk­ku Jää­lin katu­ja uuteen uskoon

Joko ensi kesä­nä tai vii­meis­tään vuo­den 2020 kesäl­lä Jää­lin katu­jen ja vesi­huol­lon paran­ta­mi­ses­sa pääs­tään siir­ty­mään seu­raa­vaan vai­hee­seen, jos­sa perus­kor­ja­taan Jää­lin­kan­kaan,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin Kiek­ko­po­jat panos­taa junio­ri­toi­min­taan

Kii­min­gin Kiek­ko­poi­kien junio­ri­toi­min­nan syys­kausi on saa­nut vauh­dik­kaan alun, ja junio­ri­jää­kiek­koi­li­jat har­joit­te­le­vat jää­li­hal­lil­la ahke­ras­ti. Tors­­tai-iltai­­sin jääl­le pää­see F2-10 -jouk­kue val­men­ta­ji­neen. Puku­huo­neis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Digiop­pi­mi­nen innos­taa las­ta ja moni­puo­lis­taa opet­ta­mis­ta

Jää­lin kou­lun jokai­sel­la luok­ka-asteel­la yksi luok­ka vali­koi­tui syk­syn alus­sa digi­luo­kak­si, joka tekee osan kou­lu­teh­tä­vis­tään kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la tai Ipa­dil­la. Osas­sa oppiai­neis­ta on edel­leen perin­tei­set kir­jat käy­tös­sä. Lisäk­si tie­to­ko­neel­la teh­dään esi­mer­kik­si ViL­LE-oppi­mi­sym­pä­ris­tön teh­tä­viä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRockbän­di­ki­sa Jää­lis­sä

Oulun lähia­luei­den bän­deil­lä, joi­den jäse­net ovat täy­si-ikäi­siä ja joil­la on omia bii­se­jä, on nyt mah­dol­li­suus mita­ta osaa­mis­taan rockbän­di­ki­sas­sa, joka jär­jes­te­tään Jää­lin ravin­to­la-pub Bume­ran­gis­sa mar­ras­kuun 17. päi­vä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moni­puo­li­suus pitää yrit­tä­jän virees­sä

Hut­tu­ky­lä­läi­nen Kai­su­lee­na Joen­vää­rä on ollut kos­me­to­lo­giy­rit­tä­jä koh­ta jo 17 vuo­den ajan. Hän ava­si Kau­neus­hoi­to­la Vanil­lii­nin Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­la vuon­na 2002. Vuon­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
80-vuo­ti­aat juh­lis­ti­vat kasi­kymp­pis­tä

Kii­min­gin Urhei­li­joi­den suun­nis­tus­jaos­to jär­jes­ti juh­la­suun­nis­tuk­sen 80-vuo­­ti­aal­­le emä­seu­ral­leen Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la. Osa suun­nis­ta­jis­ta käyt­ti illan aika­na ensim­mäis­tä Jää­lis­tä teh­tyä, vuo­den 1981 suun­nis­tus­kart­taa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus