Jääli

Jää­lin Näp­pä­rin­kan­kaan kaa­va etenee

Näp­pä­rin­kan­kaal­le Jää­lin kau­pun­gin­osaan on tulos­sa uusi pien­ta­lo­val­tai­nen asui­na­lue ja

vir­kis­ty­sa­lue rei­tis­töi­neen. Aluet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­va, ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko ete­nee nyt tiis­tain yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyn jäl­keen hyväk­syt­tä­väk­si seu­raa­vak­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja valtuustoon. 

Lue lisää


Jää­lis­sä venet­sia­lai­sis­sa kylä­juh­lan tuntua

Jää­lin venet­sia­lai­sia juh­lit­tiin tänä vuon­na uima­mon­tul­la eli Jää­lin kei­taal­la Lai­va­kan­kaan päi­vä­ko­din vie­res­sä. Poruk­kaa oli pal­jon liik­keel­lä. Ohjel­mas­sa oli muun muas­sa räp­piä Sanan esit­tä­mä­nä ja las­ten­musiik­kia Lau­lu­ku­del­mia ‑yhtyeen tapaan. Tapah­tu­ma sai tuki­joik­seen pai­kal­li­sia yri­tyk­siä sekä Oulun kaupungin.


Oma­ko­ti­tont­te­ja löy­tyy myös Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä

Oulun kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien syk­syn haku on nyt käyn­nis­sä ja se päät­tyy 4.9. kel­lo 16. Haet­ta­va­na on kaik­ki­aan 73 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­man alu­eel­la sijait­see kah­dek­san, Hol­mas­sa yksi, Kel­lon Leton­ran­nal­la seit­se­män, Kii­min­gin Kais­ta-ahos­sa kah­dek­san ja Jää­lis­sä yksi. Myös Vesa­lan­mäel­lä, Kor­ven­ky­läs­sä, Oulun­sa­los­sa, Jää­kä­rin­kan­kaal­la ja Tas­ki­las­sa on tont­te­ja haettavana.


Teko­ä­ly – työ­vä­li­ne joka mul­lis­taa myös opetuksen

Teko­ä­lys­tä on tul­lut jo osa monen arkea ja se yleis­tyy myös ope­tuk­ses­sa ja eri­tyi­ses­ti ope­tuk­sen ja ope­tus­ma­te­ri­aa­lien visua­li­soin­nis­sa. Ope­tusa­lan ammat­ti­lai­set näke­vät teko­ä­lyn mah­dol­li­suu­te­na ja opet­ta­jil­ta odo­te­taan aina­kin sitä, että he tie­tä­vät mitä teko­ä­ly on ja miten sitä voi ope­tuk­ses­sa hyödyntää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­toi­lua kesään

Iisi-aree­nan ja mui­den kun­nan sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen olles­sa kiin­ni kesän huol­to­kat­kon ajan kun­ta­lais­ten liik­ku­mi­nen jää ulkoi­lun varaan. Kun­nal­la on kat­ta­vas­ti ulko­lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia, joi­hin teh­dään lisäyk­siä myös paraikaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus