Jääli

Euroo­pan komis­sio: Lou­hin­ta hei­ken­tä­nyt suo­luon­toa Vasikkasuolla

Euroo­pan komis­sio on anta­nut pit­kään odo­te­tun lausun­non Vasik­ka­suon lou­hok­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta. Komis­sion näke­myk­sen mukaan kal­lio­ki­viai­nek­sen otto on hei­ken­tä­nyt Kum­mun­lam­pien-Uiku­lan­jär­vien Natu­ra 2000 ‑alu­een suo­luon­toa. Vasik­ka­suon lou­hos sijait­see Jää­lis­sä noin 15 kilo­met­rin pääs­sä Oulun kau­pun­gin keskustasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kep­pa­ri­ker­ho­lai­set maas­tos­sa – KKP halu­aa jär­jes­tää mah­dol­li­sim­man monel­le harrastusmahdollisuuksia

Mitä ihmet­tä, perin­tei­nen jää­kiek­ko­seu­ra KKP, jär­jes­tää Kii­min­gis­sä kep­pa­ri­ker­hoa! Tämä on ensim­mäi­nen aja­tus, joka tulee mie­lee­ni, kun KKP:n toi­min­nan­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Kor­ho­nen soit­taa minul­le asias­ta. Toi­saal­ta, se ei yllä­tä, sil­lä vuon­na 2020 seu­raan perus­tet­tiin kak­si eril­lis­tä jaos­ta, jois­ta KKP Junio­rit kes­kit­tyy jää­kiek­koon ja LAFK-KKP jal­ka­pal­loon. Seu­ran toi­min­nas­sa on muka­na rei­lut 800 näi­den lajien har­ras­ta­jaa ja kaik­ki­aan 2 200 jäsen­tä. KKP on vii­me vuo­sien aika­na kehit­tä­nyt toi­min­taan­sa määrätietoisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Kuusa­mon­tie jää­mäs­sä jäl­leen rahoi­tuk­sen ulko­puo­lel­le – Väy­lä­vi­ras­ton ehdo­tus inves­toin­neis­ta jät­tää huo­miot­ta poh­joi­sen koh­teet, myös Val­ta­tie 4:n ja pää­ra­dan kehittämisen

Väy­lä­vi­ras­ton inves­toin­tioh­jel­mas­sa vuo­sil­le 2021–2029 poh­joi­sen Suo­men koh­teet ovat jää­mäs­sä koko­naan vail­le huo­mio­ta. Oulun kau­pun­ki­seu­dun kun­nat antoi­vat yhtei­sen erit­täin kriit­ti­sen lausun­non suun­ni­tel­mis­ta. Lausun­nos­saan kun­nat nos­ti­vat esil­le Limin­ka-Oulu kak­sois­rai­teen toteut­ta­mi­sen sekä Oulun ase­man ja rata­pi­han kehit­tä­mi­sen ja Val­ta­tien 4:n kehit­tä­mi­sen Poh­jois-Suo­men osalta.


Oulun seu­dun pel­loil­la pui­daan nyt kau­raa – Vil­je­li­jät ker­to­vat jopa 20 pro­sent­tia taval­lis­ta pie­nem­mis­tä satomääristä

Ala­ky­lä­läi­sen Iso­kan­niai­sen tilan vil­ja­pel­lot sijait­se­vat eri puo­lil­la Kii­min­kiä. Tänä vuon­na puin­nit ajoit­tui­vat, kuten taval­lis­ta, elo–syyskuun vaih­tee­seen. Vii­mei­sin pel­to saa­tiin pui­tua vii­me vii­kon lop­pu­puo­lel­la. Tilan ohra- ja kau­ra­sa­to pui­tiin tal­teen noin vii­kos­sa, ja se käy­te­tään koko­nai­suu­des­saan oman kar­jan ruokintaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus