Jääli

Webi­naa­ri brändäyksestä

Vision­sa mukai­ses­ti Jää­li halu­aa olla Oulun paras kau­pun­gin­osa vuon­na 2026. Jää­lin veto­voi­maa pyri­tään lisää­mään, jot­ta alue kehit­tyi­si, pal­ve­lut säi­lyi­si­vät ja para­ni­si­vat ja Jää­lin kou­lu pysyi­si tehok­kaas­sa käytössä.

Lue lisää

Tuki­per­hees­sä ele­tään taval­lis­ta arkea – Tuki­van­hem­muus antaa eväi­tä omaan­kin elämään

Jää­li­läi­set Ella Häy­ry­nen ja Vil­le Sep­pä­nen pää­tyi­vät noin 1,5 vuot­ta sit­ten tuki­per­heek­si Ellan purek­sit­tua asi­aa mie­les­sään jo pidem­män aikaa. Hän oli lähi­pii­rin­sä kaut­ta saa­nut näh­dä tuki­per­he­toi­min­nan tär­key­den lap­sel­le, ja sit­ten Fami­la­rin puhe­lin­soit­to tuli juu­ri oike­aan aikaan.

Lue lisää

Van­ha kan­sa tietää

Soit­te­lin täs­sä erää­nä päi­vä­nä 93-vuo­­ti­aal­­le mum­mul­le­ni Poh­­jois-Sata­­kun­­taan. Puhe kään­tyi pan­de­mian jäl­keen kevää­seen ja sen muka­naan tuo­maan valoon sekä muut­to­lin­tu­ha­vain­toi­hin. Täällä…

Lue lisää

Suku­pol­vien yhteis­työl­lä asu­muk­sia linnuille

Jää­lin kou­lun ylä­kou­lu­lai­set raken­si­vat lin­nun­pönt­tö­jä Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen lah­joit­ta­mis­ta tar­vik­keis­ta ja pie­nem­mät oppi­laat kävi­vät kiin­nit­tä­mäs­sä ne pui­hin Kala­mäen alu­eel­le vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vapaa­eh­tois­ten kanssa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Nyt voi vai­kut­taa 50 000 euron mää­rä­ra­han jakoon

Kun­ta­lai­set pää­se­vät ideoi­maan, suun­nit­te­le­maan ja päät­tä­mään äänes­tä­mäl­lä, miten 50 000 euroa käy­te­tään Oulun aluel­la hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seen. Oulun osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 26.4.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vien korona­ro­ko­tukset alkavat

Ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat voi­vat nyt vara­ta ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen Oulun alu­eel­la. Rokot­tee­seen ovat oikeu­tet­tu­ja ris­ki­ryh­mään 2 kuu­lu­vat 55–64-vuotiaat, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le altis­ta­va sai­raus tai tila. Roko­tuk­sis­sa käy­te­tään Bion­tech-Pfize­rin rokotetta.