Jääli

Päi­vä­ko­ti Met­sä­man­sik­ka hel­pot­taa Kii­min­gin var­hais­kas­va­tuk­sen ruuhkaa

Yksi­tyi­nen päi­vä­ko­ti Met­sä­man­sik­ka avaa oven­sa Kii­min­gin Isoa­hon­kan­kaal­la tam­mi­kuun 2. päi­vä. Päi­vä­ko­ti on Päi­vä­ko­ti Man­sik­ka­maa Oy:n yrit­tä­jien, Sir­pa Heik­ki­sen, Ismo Heik­ki­sen ja Eve­lii­na Koi­vis­ton kol­mas päi­vä­ko­ti. Met­sä­man­si­kas­sa on tilaa mak­si­mis­saan 63 lap­sel­le ja paik­ko­ja hae­taan Oulun kau­pun­gin kautta.

Lue lisää

Yrit­tä­jät yhtei­sel­lä aamupalalla

Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n väkeä kokoon­tui yhtei­sel­le aamu­pa­lal­le ravin­to­la Tikan­kont­tiin kuu­le­maan, mil­lai­sia pal­ve­lui­ta Busi­ness Oulul­la on yrit­tä­jil­le tar­jol­la sekä kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tais­ta asioista. 

Lue lisää

Nuo­ri­so­val­tuus­toon ennä­tys­mää­rä hakemuksia

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONEn kak­si­vuo­ti­nen toi­mi­kausi päät­tyy vuo­den lopus­sa. Haku nuo­ri­so­val­tuus­ton seu­raa­val­le toi­mi­kau­del­le päät­tyi loka­kuun lopus­sa. Oulun nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lei­hin palau­tet­tiin mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ennä­tys­mää­rä hake­muk­sia ympä­ri Oulua. Nuo­ri­so­val­tuus­toon hake­via 15–19-vuotiaita oulu­lai­sia tai Oulus­sa opis­ke­le­via ehdok­kai­ta on 50.

Lue lisää

Kou­lu­tus­ta pien­ta­pah­tu­man järjestäjälle

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää pien­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen ABC-kou­lu­tuk­sen kak­sio­sai­se­na. Ensim­mäi­nen verk­ko­luen­to on tiis­tai­na 8.11. kel­lo 18. Sii­hen voi liit­tyä Team­sis­sa seu­raa­vas­ta lin­kis­tä: https://bit.ly/3DpNYbN . Tilai­suus on Oulun kau­pun­gi­nyh­tei­sö­toi­min­nan jär­jes­tä­mä, ja siel­lä ker­ro­taan muun muas­sa tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä, rahoit­ta­mi­ses­ta ja somet­ta­mi­ses­ta. Kou­lu­tuk­sen toi­nen osa jär­jes­te­tään kevääl­lä 2023.

Lue lisää

Jää­liin nyrk­kei­lyn nuor­ten SM-kultaa

Nyrk­kei­lyn nuor­ten SM-kil­pai­lut otel­tiin Kii­min­gis­sä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Jää­lin Väli­ky­läs­sä asu­va, Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hoa edus­ta­va 15-vuo­tias Niklas Pent­ti­lä otti kil­pai­luis­ta SM-kul­taa. Saman seu­ran Tal­vi­kan­kaal­la asu­va, 14-vuo­tias Jes­sica Kar­vo­nen sai niin ikään kul­ta­mi­ta­lin SM-kehästä.


Toni Her­ra­nen pake­toi ral­li­kau­ten­sa Kataloniassa

Jää­li­läis­läh­töi­sen 18-vuo­ti­aan Toni Her­ra­sen ral­li­kausi 2022 tuli vii­me vii­kon­lop­pu­na pää­tök­seen, kun EM-sar­jan vii­mei­nen osa­kil­pai­lu ajet­tiin Espan­jan Kata­lo­nias­sa yhdes­sä ral­lin MM-sar­jan kans­sa. SM-sar­ja sen sijaan päät­tyi jo kuun vaih­tees­sa SM4-luo­kan pronssimitaliin.


Dia­ko­ni Erja Haho kysyy: “Voi­si­ko lah­jo­jen anta­mis­ta kohtuullistaa?”

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään eku­mee­nis­ta vas­tuu­viik­koa, jon­ka tee­ma­na on koh­tuul­li­suus. Kii­min­gin seu­ra­kun­nan dia­ko­ni Erja Haho ker­too, että heil­lä on seu­ra­kun­nas­sa nous­sut esil­le tee­maan liit­tyen eri juh­lien yhtey­des­sä annet­ta­vien lah­jo­jen lii­al­li­nen­kin run­saus ja nii­den koh­tuut­to­mat euromäärät.


Poh­joi­sen Suo­men vii­mei­nen kul­ku­kaup­pias Kal­le Pel­ko­nen läh­tee tutul­le kier­rok­sel­leen koto­aan Jäälistä

Jolok­sel­la, Man­ni­lan­jär­ven pääs­sä syn­tyi 1940-luvun lopul­la Kaar­lo (Kal­le) Pel­ko­nen, joka on vii­meis­ten kuu­den vuo­si­kym­me­nen aika­na tul­lut tutuk­si useil­le Ran­ta­poh­jan alu­een kylien asuk­kais­ta kul­ku­kaup­pi­aa­na, jon­ka käyn­tiä odo­tel­laan malt­ta­mat­to­ma­na. Pel­ko­sen punai­nen auto on usko­ma­ton aar­reark­ku, jos­ta löy­ty­vät lähes kaik­ki vaat­teet, mitä voi kuvi­tel­la tar­vit­se­van­sa. Eri­koi­suu­te­na Pel­ko­sel­la on myyn­nis­sä vuo­des­ta 1978 asti val­mis­ta­mi­aan nah­ka­kin­tai­ta, jot­ka hän leik­kaa ja yhteis­työ­kump­pa­ni lähia­lu­eel­ta ompe­lee valmiiksi.Yhteis­työ­ky­liä etsitään

Eloa ja iloa kylil­le ‑han­ke lisää ikäih­mis­ten mah­dol­li­suuk­sia oma­toi­mi­seen koto­na asu­mi­seen, ja lisään­ty­neet lähi­pal­ve­lut hel­pot­ta­vat kaik­kien kyläl­lä asu­vien arkea. Nyt toi­min­taan etsi­tään mukaan uusia kyliä (5) toteut­ta­maan pal­ve­lu­päi­viä hank­keen tuke­ma­na kevät­kau­del­la 2023.