Jää­li

Jää­li­läi­sel­lä Sau­li Oja­leh­dol­la on piha­maal­laan 160 eri ome­na­la­ji­ket­ta – “Muka­va seu­ra­ta, mil­loin mikä­kin laji­ke kyp­syy”

Kun jää­li­läi­nen Sau­li Oja­leh­to alkaa puhua eri ome­na­la­jik­keis­ta, tie­tä­mys­tä aihe­pii­ris­tä tun­tuu riit­tä­vän. Kou­lu­tuk­sel­taan diplo­mi-insi­nöö­ri ja elä­män­työn­sä tie­to­ko­neoh­jel­moin­nin paris­sa teh­nyt mies vai­kut­taa ole­van omim­mil­laan juu­ri ome­nois­ta puhues­saan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuto­ma­ko­neen ääres­sä vie­räh­tää pit­käl­le yöhön – Jää­li­läi­nen Sir­pa Lut­ti­nen halu­aa herä­tel­lä katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä

Kun Sir­pa Lut­ti­nen oli 4-vuo­tias, hän pyy­si mum­mo­aan opet­ta­maan hänel­le pui­koil­la kuto­mi­sen. Ja mum­mo­han opet­ti kädes­tä pitäen. Pik­ku-Sir­pan käsis­sä syn­tyi heti molem­mil­le papoil­le rie­mun­kir­ja­vat kau­la­hui­vit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin perus­kou­lu­lai­set uusiin tiloi­hin

Uusi Jää­lin kou­lu on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa elo­kuun alus­sa, vaik­ka kou­lun sei­näs­sä lukee­kin edel­leen isoin kir­jai­min Lai­va­kan­kaan kou­lu. Jää­lin kou­lus­sa tule­vat opis­ke­le­maan kaik­ki Jää­lin alu­een perus­o­pe­tuk­sen oppi­laat ja sen yhtey­des­sä toi­mi­vat myös nuo­ri­so­ti­la ja kir­jas­to.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Haluan, että puuk­ko­ja­ni kan­ne­taan ylpey­del­lä”

Jää­lis­sä Kil­pis­ten oma­ko­ti­ta­lon auto­tal­lis­sa ei ole kos­kaan käy­nyt autoa. Tal­li on nimit­täin puu­kon­te­ki­jä Jan­ne Kil­pi­sen val­ta­kun­taa — präs­si, iso hio­ma­ko­ne, ala­sin­penk­ki ja muut puu­kon­te­koon tar­vit­ta­vat lait­teet ja tava­rat täyt­tä­vät tal­lin ääriä myö­ten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pik­ku Aino­la on täyn­nä tuok­su­ja – Jää­li­läis­puu­tar­ha avaa oven­sa sun­nun­taik­si kai­kil­le

Aina­kin nel­jä­sa­taa eri­lais­ta kas­vi­la­ji­ket­ta viher­tä­vät ja kuk­ki­vat jää­li­läi­sen Jaa­na Erkin­jun­tin Pik­ku Aino­lan puu­tar­has­sa Pel­to­tiel­lä. Kun per­he vuon­na 2002 osti talon, pihas­sa ei juu­ri syree­nin ja kuo­lan­pio­nin lisäk­si muu­ta kuk­ki­nut. Vuon­na 2004 Erkin­junt­ti aloit­ti pihan raken­ta­mi­sen ja nyt 15 vuot­ta myö­hem­min etu­pi­ha tar­jo­aa kas­vu­pai­kan monen­lai­sil­le kas­veil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLau­an­tai­na roka­taan — JCR soi jäl­leen Jää­lis­sä

Jää­li­hal­lin edus­ta täyt­tyy lau­an­tai­na iloi­sis­ta ihmi­sis­tä ja rai­kaa­vas­ta musii­kis­ta JCR:n val­loit­taes­sa kylän. Tänä vuon­na JCR:n artis­ti­kat­tauk­seen kuu­luu Eppu Nor­maa­li, Afte­re­go, Jark­ko Mar­ti­kai­nen & Luo­te­tut Mie­het sekä Juliet Jone­sin Sydän. Myös lap­sil­le on lau­an­tai­na ohjel­maa, kun aamu­päi­väl­lä ennen var­si­nais­ta fes­ta­ria laval­le nouse­vat Muu­mit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


VRJ Grou­pin Vasik­ka­suon bio­kaa­su­lai­tos-han­ke ete­nee

VRJ Group suun­nit­te­lee Jää­lin kupees­sa sijait­se­val­le Vasik­ka­suon alu­eel­le bio­kaa­su­lai­tos­ta sekä sii­hen liit­ty­viä kaa­sun rikas­tus­lait­teis­toa, tank­kaus­a­se­maa ja jäte­ve­sien­kä­sit­te­ly­lai­tos­ta. Nyt Oulun kau­pun­ki.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nika­ma Loun­ge avat­tu Väli­ky­lään

Nika­ma Desig­nin teh­taan­myy­mä­lä, Nika­ma LOUNGE, ava­si oven­sa vii­me vii­kol­la. LOUNGE ei ole tavan­omai­nen teh­taan­myy­mä­lä: ovel­la vie­rai­li­jan toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si peh­meä jazz­musiik­ki,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


LC Jää­li juh­li näyt­tä­väs­ti 40-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa –Yhdis­tys jakoi yli 10 000 euroa jää­li­läis­ten hyväk­si

Lions Club Jää­lin perus­ta­mi­ses­ta tulee tänään kevää­nä kulu­neek­si pyö­reät 40 vuot­ta. Yhdis­tys halusi juh­la­vuo­ten­sa kun­niak­si teh­dä jotain, jol­la on huo­mat­ta­vaa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus