Jää­li

Jää­lin vaa­li­päi­vä oli ennä­tys­vil­kas

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä käyn­nis­tyi Jää­lis­sä pie­nel­lä jono­muo­dos­tuk­sel­la, sil­lä innok­kaim­mat oli­vat äänes­tys­pai­kal­la jo hiu­kan ennen vaa­li­huo­neis­ton ovien aukea­mis­ta. – Jää­lis­sä on kaik­ki­aan 3.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulu halu­aa aikais­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta – Tur­ve­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­ti­sen lin­jauk­sen mukaan tur­peen ener­gia­käyt­tö lop­puu Oulus­sa koko­naan 2040-luvun aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tiu­kan 7–6-äänestyksen jäl­keen Jen­ni Pit­kon ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuuk­ka Tiek­so­la tekee vakuut­ta­vaa jäl­keä jää­kiek­ko­kau­ka­lois­sa

Oulun Kärp­pien A-nuor­ten hyök­kää­jä Tuuk­ka Tiek­so­la on teh­nyt vakuut­ta­van nousun nuor­ten jää­kie­kon hui­pul­le. 17-vuo­tias jää­li­läi­nen vei nimiin­sä nuor­ten SM-lii­gan run­ko­sar­jan kevät­kau­den pis­te­pörs­sin kär­ki­si­jan ja Kari Jalo­nen -pal­kin­non. Tuuk­ka pal­kit­tiin myös par­haan tulok­kaan Yrjö Haka­la -pal­kin­nol­la. Lisäk­si hänet on valit­tu useam­paan ker­taan alle 20-vuo­tiai­den kuu­kau­den pelaa­jak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Asuin­ta­lo­ja van­han kan­sa­kou­lun pai­kal­le Jää­lis­sä

Jää­lis­sä Van­han­tien var­res­sa sijait­se­van van­han kan­sa­kou­lun alue on kaa­voi­tet­tu uudel­leen. Ase­ma­kaa­va­muu­tok­sel­la Jää­lin kan­sa­kou­lun ton­tin poh­jois­osa ja Jää­li­no­jan var­si muu­te­taan lähi­vir­kis­ty­sa­lu­eek­si. Jää­lin kan­sa­kou­lun 1930-luvul­la raken­net­tu raken­nus suo­jel­laan, mut­ta 1950-luvul­la raken­net­tu kou­lu­ra­ken­nus saa väis­tyä uuden raken­ta­mi­sen tiel­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yri­tys­puis­toon uusia katu­yh­teyk­siä

Väli­ky­län Yri­tys­puis­ton alu­eel­le on laa­dit­tu uudet katu- ja ympä­ris­tö­suun­ni­tel­mat, jot­ta saa­daan luo­tua uusia katu­yh­teyk­siä sekä paran­net­tua nykyi­siä kui­va­tus­jär­jes­te­lyi­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vih­doin! – Juh­lal­li­nen kun­to­rei­tin ava­jais­juh­la vie­tet­tiin Jää­lis­sä kos­teis­sa olo­suh­teis­sa

Jää­li­läi­nen asu­ka­sak­tii­vi Rai­mo Myk­kä­nen ei pii­lo­tel­lut rie­mu­aan, kun pää­si leik­kaa­maan nau­han Jää­­li-Hönt­­tä­­mä­­ki-yhdys­­la­­dun sekä kun­to­rei­tin viral­li­sis­sa ava­jai­sis­sa. Hän esit­ti jo 1980-luvul­­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kat­sas­tus ja kor­jaa­mo yhdes­sä edel­leen har­vi­nai­nen yhdis­tel­mä

Kat­sas­tus ja auto­huol­to samas­sa yri­tyk­ses­sä on ollut mah­dol­lis­ta jo muu­ta­man vuo­den ajan. Sii­tä huo­li­mat­ta näi­den pal­ve­lui­den yhdis­tä­mi­nen toteu­te­taan yleen­sä ali­han­kin­ta­na, eikä kor­jaa­mon omal­la kat­sas­tus­lu­val­la. Kat­sas­tus­lu­pia on myön­net­ty koko maas­sa vain noin kol­mel­le­kym­me­nel­le kor­jaa­mol­le. Jää­li­läi­nen Lap­kaa­ra kui­ten­kin teki kysei­sen uudis­tuk­sen hel­mi­kuun alus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus