Ajankohtaista

Kor­jaus

Mopo­jen aiheut­ta­mis­ta häi­riöis­tä ker­to­vas­sa jutus­sa (Rp 27.2.)Ylikiimingin Vesa­las­sa sijait­se­van tien nimi oli kir­joi­tet­tu vir­heel­li­ses­ti. Kysees­sä on Aumarannantie.

Lue lisää

Miten käy tapahtumien?

Aina­kin het­ki­sek­si hel­pot­ta­nut koro­na­ti­lan­ne sai useat tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät roh­kais­tu­maan kesän alus­sa otta­maan rat­kai­se­van aske­leen lop­pu­ke­sän ja alkusyk­syn tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Nyt kuitenkin…

Lue lisää

Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ran syk­sy on täyn­nä toimintaa

Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää syk­syl­lä Oulun kau­pun­gin avus­tuk­sel­la las­ten tans­si­ryh­miä, jot­ka ovat ilmai­sia osal­lis­tu­jil­le. Tar­jol­la on ryh­miä 3–13-vuotiaille lap­sil­le ja nuo­ril­le, ja ohjaa­ja­na toi­mii lii­kun­ta­neu­vo­ja Taru Lauk­ka. Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet löy­ty­vät seu­ran nettisivuilta. 

Lue lisää

Kii­min­ki­ma­ra­ton Jää­lin superlauantaissa

Kii­min­ki­ma­ra­ton juos­taan tänä vuon­na elo­kuun 28. päi­vä­nä Jää­lin nopeal­la ja tasai­sel­la rei­til­lä. Sama­na päi­vä­nä Jää­lis­sä riit­tää säpi­nää yllin kyl­lin, sil­lä sil­loin myös Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tys juh­lii Kala­mäes­sä kym­men­vuo­tis­ta työ­tään Jää­lin­jär­ven hyväksi.


Toteu­tuu­ko Oulun pöl­jyys Haukiputaalla?

Nyt suun­ni­tel­laan Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa uusik­si. Suun­nit­te­lu­ryh­mä kokoon­tui poh­ti­maan asi­aa pie­nel­lä poru­kal­la. Pois oli jätet­ty muun muas­sa kol­man­nen sek­to­rin väki eli Hau­ki­pu­taan yhdis­tyk­set. Taval­li­sel­la kan­sa­lai­sel­la­kin on oikeus olla suun­nit­te­lus­sa mukana.