Ajankohtaista

Nos­tal­gi­aa

Kii­tos yli­kii­min­ki­läi­sel­le tai­tei­li­jal­le Sam­po Kaik­ko­sel­le. Hän nos­ti jokin aika sit­ten sosi­aa­li­ses­sa medias­sa esil­le Yli­kii­min­gin kun­nan van­hat net­ti­si­vut ajal­ta ennen kuntaliitosta.…

Lue lisää

Kii­min­gin Vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tiin GoArctic

Kii­min­gin yrit­tä­jien Vuo­den yrit­tä­jä­nä 2022 pal­kit­tiin Go Arc­tic Oy. Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n mukaan tämän vuo­den valin­nas­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta eri­tyi­ses­ti sii­hen, että tapah­tu­ma- ja mat­kai­lua­lal­la toi­mi­van yri­tyk­sen kas­vusuun­ta on jat­ku­nut posi­tii­vi­se­na alaa kovas­ti koh­del­leen koro­na-ajan jäl­keen ja, että yri­tys­tä luot­saa­vat vah­vat ja roh­keat naisyrittäjät.

Lue lisää

Pasi Haa­pa­kan­kaan kolum­ni: Kii­min­ki­joen uhkat, heik­kou­det, vah­vuu­det ja mahdollisuudet

Olen miet­ti­nyt rak­kaan Kii­min­ki­jo­kem­me ja sen var­rel­la asu­vien ihmis­ten sym­bioo­sia ja mitä se on mer­kin­nyt meil­le ennen ja tänä päi­vä­nä. Jo ammoi­si­na aikoi­na on meil­le ihmi­sil­le joki sen laak­soi­neen mer­kin­nyt sijoit­tu­mis­ta toi­meen­tu­lon ääreen.

Lue lisää

Kulut­ta­jat syn­kis­te­li­vät marraskuussa

Kulut­ta­jien luot­ta­musin­di­kaat­to­rin sal­do­lu­ku oli ‑16,9 mar­ras­kuus­sa 2022, kun se loka­kuus­sa oli ‑17,6 ja syys­kuus­sa ‑18,3. Nämä kol­me luke­maa ovat Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan mit­taus­his­to­rian 1995–2022 hei­koim­mat. Vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa luot­ta­musin­di­kaat­to­ri sai arvon 1,2. Indi­kaat­to­rin pit­kän ajan kes­kiar­vo on ‑2,0. Tie­dot perus­tu­vat Tilas­to­kes­kuk­sen kulut­ta­jien luot­ta­mus­tut­ki­muk­seen, johon vas­ta­si 1.–17. mar­ras­kuu­ta 1 002 Suo­mes­sa asu­vaa henkilöä.


Mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin on varau­dut­ta­va jo nyt – Suun­ni­tel­luis­ta säh­kö­kat­kois­ta ei vält­tä­mät­tä ilmoi­te­ta etukäteen

Jos Olki­luo­to 3:n tuo­tan­to ei pyö­räh­dä kun­nol­la käyn­tiin, on erit­täin toden­nä­köis­tä, että tule­va­na tal­ve­na jou­du­taan tur­vau­tu­maan suun­ni­tel­tui­hin kah­den tun­nin säh­kö­kat­koi­hin, jot­ta säh­kö­verk­ko saa­daan pysy­mään vakaa­na. Näin usko­vat myös Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la, ver­kos­to­pääl­lik­kö Jou­ni Perä­lä sekä Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan Juha Sipo­la. Lisäk­si tilan­tee­seen vai­kut­ta­vat eri­tyi­sen se, tulee­ko tal­vel­la pit­kiä, tuu­let­to­mia pak­kas­jak­so­ja. Myös muun muas­sa Nor­jan vesi­ti­lan­ne antaa oman maus­teen­sa sähkömarkkinoihin.