Ajankohtaista

Vuo­den iiläis­tä ja ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jaa voi ehdottaa

Ehdo­tuk­sia vuo­den iiläi­sek­si sekä ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jak­si voi teh­dä 19.5.–2.6. väli­se­nä aika­na. Ehdo­tuk­sen voi teh­dä kun­nan verk­ko­si­vuil­le tule­vas­ta lin­kis­tä tai pape­ri­lo­mak­keel­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­jas­tois­sa. Vuo­den iiläi­sen ja ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­jan valit­see kun­nan­hal­li­tus kun­ta­lais­ten teke­mien ehdo­tus­ten pohjalta.

Lue lisää

Kii­mUn digi­loik­ka lii­kut­taa monel­la tapaa

Kii­min­gin Urhei­li­joi­den Kim­mo­ke-kun­to­sa­lin verk­ko­pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­hank­keen oheis­tuot­tee­na syn­tyi QR-koo­dien hyö­dyn­tä­mi­nen. Kun­to­sa­lin lait­teis­ta löy­tyy nyt QR-koo­di. Äly­pu­he­li­men kame­ral­la voi halu­tes­saan ava­ta QR-koo­di­lin­kin, jos­ta löy­tyy lyhyt video liikesuorituksesta.


Hela­tors­tain moto­ris­ti­kir­kos­sa pyy­de­tään suo­jaa ja var­je­lus­ta tien päälle

Oulun seu­dun moto­ris­tien ajo­kausi alkaa perin­tei­seen tapaan Yli­kii­min­gin moto­ris­ti­kir­kol­la hela­tors­tai­na 13.5. kel­lo 12. Moto­ris­ti­kirk­koon voi osal­lis­tua ver­kon väli­tyk­sel­lä osoit­tees­sa www.virtuaalikirkko.fi. Pai­kan pääl­lä Yli­kii­min­gin kir­kos­sa voi osal­lis­tua kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten puitteissa.Usei­ta kul­jet­ta­jia ajo­kiel­toon suu­ris­ta ylinopeuksista

Oulun polii­si­lai­tok­sen teke­män lii­ken­ne­val­von­nan yhtey­des­sä jou­dut­tiin mää­rää­mään nel­jä kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon liit­tyen epäil­tyi­hin tör­kei­siin lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­siin. Tör­keät lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­set joh­tui­vat suurista…


Keväi­set kon­sert­ti­tuo­kiot Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taa­lais­taus­tai­set muusi­kot Rei­jo Ala­ta­lo (lau­lu), Elias Nie­me­lä (piano/urut) ja Rai­mo Paa­so (laulu/piano) toteut­ta­vat tilauk­ses­ta keväi­set kon­sert­ti­tuo­kiot yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen hyväk­si. Kon­ser­tit pidetään…