Ajan­koh­tais­ta

Putaan Pul­lan laa­jen­nus­työt käyn­tiin

Vii­me aikoi­na lei­po­moa­lal­ta on kuu­lu­nut huo­no­ja uuti­sia, mut­ta Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä puhal­ta­vat hyvät tuu­let. Lei­po­mo­ti­lo­jen laa­jen­nus­ta val­mis­te­le­vat työt on aloi­tet­tu ja raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la.

Lue lisää

Kun­nal­lis­neu­vos Heik­ki Sep­pä­lä täyt­tää 80 vuot­ta: “Nyt ihmet­te­len, miten aika riit­ti kaik­keen”

Heik­ki Sep­pä­lä sanoo hyvin muis­ta­van­sa, kun hänen isän­sä täyt­ti 40 vuot­ta.– Ihan itkua piti vään­tää sau­nan taka­na, kun oli niin van­ha isä. Nyt hän itse täyt­tää 80 vuot­ta, eikä hänes­tä ikä tun­nu pahal­ta. Aika vaan on kulu­nut nopeas­ti kii­rei­ses­sä elä­män rytmissä.Näin jäl­keen­päin Sep­pä­lä ihmet­te­lee, miten aika riit­ti kaik­keen teke­mi­seen ja osal­lis­tu­mi­seen. Ilman puo­li­son ja per­heen jous­ta­vaa ja kan­nus­ta­vaa suh­tau­tu­mis­ta kaik­ki tämä ei oli­si ollut mah­dol­lis­ta.


Rant­sik­ka: Val­ta­kun­nal­li­nen kou­lu­rau­ha julis­tet­tiin alka­neek­si

Val­ta­kun­nal­li­sen kou­lu­rau­han julis­tus kuu­lu­tet­tiin tiis­tai­na Kajaa­nis­ta käsin. Kou­lu­rau­han julis­tuk­sel­la halu­taan muis­tut­taa jokais­ta las­ta, nuor­ta ja aikuis­ta luku­kau­den alkaes­sa sii­tä, että kai­kil­la pitää olla oikeus hyvään, tur­val­li­seen, tasa-arvoi­seen, viih­tyi­sään sekä kan­nus­ta­vaan kou­lun­käyn­tiin.Teks­ta­rit 22.8.

Vai on Iis­sä Ilmas­toA­ree­na -fes­ti­vaa­li. Ettei vain ois päät­tä­jil­lä tar­ve pääs­tä val­ta­me­dioi­hin pais­tat­te­le­maan… Sil­lä täl­lä ilmas­to­vou­hot­ta­mi­sel­la ei ole kyl­lä ihan mitään mer­ki­tys­tä ei Iin eikä Suo­men osal­ta. Mie­ti­tään­pä nyt oike­aa mit­ta­suh­det­ta, kun Kii­na, Intia ja Yhdys­val­lat puk­kaa son­taa ilmaan. Kyl­lä Iis­sä tar­vi­si sitä rahaa lait­taa vähän muu­hun­kin kuin tuol­lai­seen hum­puu­kiin. Ja tämä tari­na on tosi.


Kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi uuden ympä­ris­tö­oh­jel­man

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­saan kau­pun­gin uuden ympä­ris­tö­oh­jel­man. Ympä­ris­tö­oh­jel­ma 2026 — koh­ti hii­li­neut­raa­lia Oulua -ohjel­man tavoit­tee­na on ympä­ris­tön tilan säi­lyt­tä­mi­nen hyvä­nä ja kau­pun­gin elin­voi­mai­suu­den tuke­mi­nen.