Ajan­koh­tais­ta

Itse­näi­syys on lap­sil­le itses­tään­sel­vyys – Nuo­ri­so­val­tuus­ton Kal­le Pyky tun­tee kii­tol­li­suut­ta sota­ve­te­raa­ne­ja koh­taan­Tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä 80 vuot­ta

Kii­min­ki­joen kou­lun juh­la­sa­lis­sa käy mel­koi­nen vils­ke, kun kou­lun oppi­laat val­mis­tau­tu­vat tule­vaan itse­näi­syys­päi­vän juh­laan. Juh­lan jär­jes­te­lys­tä vas­taa­vat kou­lul­la perin­tei­ses­ti vii­des­luok­ka­lai­set. He ovat otta­neet tun­tu­maa itse­näi­syy­teen aihee­na ennen juh­laa muun muas­sa kuvaa­ma­tai­don tun­nil­la lau­la­mal­la ja kuvit­ta­mal­la lau­lua Tääl­lä poh­jan täh­den alla.

Lue lisää


Kym­me­nes ker­ta toden sanoo — Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li täyt­tää 10 vuot­ta

Ilmiö­mäi­seen suo­sioon nous­sut pie­ni suu­ri fes­ti­vaa­li, Koi­te­li elää, täyt­tää tule­va­na vuon­na 10 vuot­ta ja juh­lis­taa tai­pa­let­taan laa­jen­ta­mal­la tapah­tu­man­sa kak­si­päi­väi­sek­si. Jokai­se­na jär­jes­tä­mis­vuo­te­naan lop­puun­myy­ty tapah­tu­ma halu­aa näin lisä­tä lip­pu­jen mää­rää ja mah­dol­lis­taa mah­dol­li­sim­man monen fes­ti­vaa­li­vie­raan käyn­nin vuo­sit­tain lop­puun­myy­dys­sä tapah­tu­mas­sa Koi­te­lin upeas­sa ympä­ris­tös­sä. Tule­vat kak­si fes­ti­vaa­li­päi­vää eivät ole ohjel­mis­tol­taan ident­ti­set, mut­ta molem­mat seu­raa­vat kävi­jöi­den kiit­te­le­mää Koi­te­li elää -lin­jaa mal­lik­kaas­ti.


Päät­tä­jäl­tä: Vähen­ne­tään pak­kaus­jä­tet­tä!

Jou­lu lähes­tyy ja useim­mat meis­tä vii­meis­tään suun­nit­te­le­vat jou­lu­lah­jo­jen hank­ki­mis­ta. Samal­la oli­si kui­ten­kin hyvä muis­taa myös ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set. Ympä­ris­tön kan­nal­ta par­hai­ta lah­jo­ja ovat sel­lai­set, jois­ta ei syn­ny jätet­tä val­mis­tuk­sen aika­na, käyt­töö­no­tos­sa eikä käy­tön jäl­keen­kään. Täs­sä mie­les­sä ainee­ton lah­ja on paras mah­dol­li­nen lah­ja.