Ajankohtaista

Vie­lä se jatkuu

Jos vii­me aikoi­na on tul­lut hil­jai­sem­pia het­kiä kah­vi­pöy­däs­sä, niin syyk­si voi vei­ka­ta – toki arvaat­te mitä – tätä uut­ta koro­na­vi­ruk­sen muun­nos­ta. Sitä poh­tii koko ihmis­kun­ta. Parem­pi sii­tä oli­si puhua, sil­lä se vähen­tää pel­koa. Mut­ta vai­ke­aa­han se on, kun asian­tun­ti­jat­kaan eivät tun­nu tie­tä­vän, mil­lai­nen tämä muun­nos­pö­pö on. 

Lue lisää

Nuo­ret nuk­ku­vat lii­an vähän

Ennen nukuin mel­kein joka aamu lii­an pit­kään, mut­ta nyt kun menen aiem­min nuk­ku­maan, olen huo­man­nut, että opis­ke­lu on pal­jon hel­pom­paa ja muka­vam­paa. Nume­ro­ni para­ni­vat heti, eikä aina väsyt­tä­nyt niin pal­jon. Olen myös huo­man­nut, että monet luok­ka­lai­se­ni ovat kou­lu­päi­vän aika­na todel­la väsy­nei­tä, ja he myös ker­to­vat nuk­ku­neen­sa mones­ti alle seit­se­män­kin tuntia.


Eläin­ko­kei­den pitäi­si jää­dä historiaan

Mil­tä sinus­ta tun­tui­si, jos sinun vat­sa­si täy­tet­täi­siin ben­sal­la ja alko­ho­lil­la tai sai­sit lii­kaa tai lii­an vähän ruo­kaa? Raa­jo­ja­si lei­kel­täi­siin ja sinul­le aiheu­tet­tai­siin kei­no­te­koi­ses­ti eri­lai­sia sai­rauk­sia, kuten dia­be­tes­ta ja masen­nus­ta? Masen­nus­ta? Eikö kuu­los­ta­kin aivan absur­dil­ta? Ymmär­rän, että lää­ke­tie­det­tä halu­taan kehit­tää, sai­rauk­sia paran­taa ja ihmis­ten eli­ni­kää mah­dol­li­ses­ti piden­tää. Mut­ta eläi­met ovat aivan lii­an eri­lai­sia ver­rat­tu­na ihmi­siin. Eläin­suo­je­lu­asian­tun­ti­ja Lau­ra Uoti­la kir­joit­taa: “Ihmis­ten ja mui­den eläin­la­jien bio­lo­gi­sis­ta erois­ta joh­tuen yli 90 pro­sent­tia sel­lai­sis­ta lääk­keis­tä, jot­ka on eläin­ko­keis­sa havait­tu tur­val­li­sik­si ja tehok­kaik­si, eivät läpäi­se ihmi­sil­lä teh­tä­viä kokeita.”Yö kivi­kau­den kylässä

Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­vaih­tees­sa kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­nen Tai­vaan­tu­lien yö, eli Kie­ri­kin vie­rai­li­joil­le avoin tal­viyö­py­mi­nen kivi­kau­den kyläs­sä. Tapah­tu­ma kerä­si yksi­tois­ta ret­kei­ly­hen­kis­tä osal­lis­tu­jaa, jot­ka majoit­tui­vat Kie­rik­ki ry:n yövyt­tä­jä­op­pai­den joh­dol­la kol­mes­sa kylän asumuksessa.