Ajankohtaista

Koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­te­lee rajoi­tus­ten jat­ka­mis­ta hel­mi­kuun loppuun

​Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­te­lee nykyis­ten rajoi­tus­ten jat­ka­mis­ta 28.2. saak­ka. Näin voi­mas­sa pysyi­si­vät muun muas­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­mää­rän rajaa­mi­nen 10 hen­ki­löön, mas­ki­suo­si­tuk­set sekä lukioi­den etä­ope­tus ja etätyösuositus. 

Lue lisää

Roko­tus­ti­lo­ja kartoitetaan

Koro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Oulun­kaa­ren alu­eel­la. Rokot­tei­ta on annet­tu ripe­ään tah­tiin aina sitä mukaa, kun nii­tä on saa­tu kun­tayh­ty­mään. Vii­me vii­kol­la saa­tiin roko­tet­tua val­tao­sa THL:n mää­rit­te­le­mäs­tä ensim­mäi­sen vai­heen roko­te­ryh­mäs­tä, eli koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta, ensi­hoi­don hen­ki­lö­kun­ta ja hoi­va­ko­tien asuk­kaat sekä henkilökunta.

Lue lisää

Yrit­tä­jät tapa­si­vat aamunuotiolla

Iin yrit­tä­jät ry:n jäse­nil­leen jär­jes­tä­mät aamu­pa­la­ti­lai­suu­det ovat lukuis­ten mui­den tapah­tu­mien tavoin jou­tu­neet tun­te­mat­to­man mit­tai­sel­le tauol­le koro­nae­pi­de­mian vuok­si. Tänä­kin vuon­na aamu­pa­la­ko­koon­tu­mi­sia oli­si nor­maa­lio­lois­sa ehti­nyt olla jo yksi ja seu­raa­via­kin jo jär­jes­tet­täi­siin hyvää vauhtia.


Kaa­va var­mis­taa ran­nan ylei­sen käy­tön Jäälissä

Jää­lin majan alu­een kaa­voi­tus on menos­sa hyväk­syt­tä­väk­si yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le. Kaa­vas­sa kau­pun­gin tavoit­tee­na on tur­va­ta ran­ta-alu­een ylei­nen käyt­tö ennen kuin Jää­lin maja myy­dään pois kau­pun­gin omis­tuk­ses­ta. Samal­la osoi­te­taan kevyen lii­ken­teen yhteys Ran­ta­ku­jal­ta Huvilatielle. Hei­ton A‑tytöt pit­käs­tä aikaa pelien makuun

HaHen len­to­pal­lon A‑tytöt (alle 20-vuo­ti­aat) pala­si­vat vii­kon­lop­pu­na Nur­mon Jymyn jär­jes­tä­mäs­sä tur­nauk­ses­sa koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta joh­tu­van peli­tauon jäl­keen tosi­toi­miin. Tulok­se­na oli iloi­ses­ta ilmees­tä huo­li­mat­ta kol­me tappiota.