Ajankohtaista

Itse­näi­syys­päi­vän paraa­ti tänä vuon­na Oulussa

Itse­näi­syys­päi­vän val­ta­kun­nal­li­nen paraa­ti jär­jes­te­tään 6. jou­lu­kuu­ta Oulus­sa. Paraa­tin tee­ma­na on Itse­näi­sen Suo­men puo­lus­ta­jat. Paraa­ti­kat­sel­mus jär­jes­te­tään Raa­tin sta­dio­nil­la ja ohi­mars­si Meri­kos­ken sil­loil­la. Toi­min­ta­ken­täl­lä Oulun kaup­pa­to­ril­la voi tutus­tua Puo­lus­tus­voi­mien ja mui­den viran­omais­ten kalus­toon ja toi­min­taan. Tapah­tu­miin on vapaa pääsy.

Lue lisää

Lii­ken­ne­va­hin­ko­jen mää­rä väheni

Lii­ken­ne­va­kuu­tuk­ses­ta kor­vat­tiin 89 959 lii­ken­ne­va­hin­koa vuon­na 2022, mikä on noin 1 500 vahin­koa vähem­män kuin vuon­na 2021. Lii­ken­ne­va­hin­ko­jen mää­rä las­ki kaik­ki­aan kak­si pro­sent­tia. Eri­tyi­ses­ti hen­ki­lö­va­hin­got vähe­ni­vät, ja vai­keas­ti vam­mau­tu­nei­den mää­rä oli ennä­tyk­sel­li­sen alhai­nen. Tie­dot ilme­ne­vät Onnet­to­muus­tie­toins­ti­tuu­tin jul­kai­se­mas­ta liikennevahinkotilastosta.

Lue lisää

Pie­neh­köt perinnöt

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan puo­let perin­nön­saa­jis­ta sai perin­tö­osuuk­sia alle 14 000 euroa vuon­na 2020. Perin­tö­osuuk­sia sai yhteen­sä 145 600 hen­ki­löä (2,7 % asun­to­väes­tös­tä) ja vajaa puo­let perin­nön­saa­jis­ta (48,0 %) oli iäl­tään 45–64-vuotiaita, jot­ka sai­vat kes­ki­mää­rin suu­rim­pia perin­tö­osuuk­sia. Perin­nön­saa­jis­ta 40,5 % sai mak­set­ta­vak­si perin­tö­ve­roa. Perin­tö­osuus on vero­va­paa, kun perin­tö­osuu­den arvo on alle 20 000 euroa.
Vir­pi­nie­men latu­ver­kos­toa uudis­te­taan ensim­mäi­sek­si. Ensi­lu­men­la­tu saa­ta­neen käyt­töön ensi syksynä

Vir­pi­nie­mes­tä kehi­te­tään moni­la­jis­ta urhei­lun, lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin kes­kus­ta. Vir­pi­nie­mi kuu­luu Oulun kau­pun­gin kehit­tä­mi­sen ykkös­hank­kei­siin. Vir­pi­nie­men lii­kun­ta- ja ulkoi­lu­kes­kuk­sen kehit­tä­mi­nen ja sii­hen liit­ty­vät inves­toin­nit ovat käyn­nis­ty­neet tänä syk­sy­nä, ker­too asiak­kuus­pääl­lik­kö Jyr­ki Kemp­pai­nen Busi­nes­sOu­lus­ta.


Uhka­sak­ko vauh­dit­ta­maan Poh­jo­la-opis­ton purkua

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta vel­voit­taa Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä sijait­se­van enti­sen Poh­jo­la-opis­ton raken­nuk­set puret­ta­vik­si uhka­sa­kon nojal­la kesä­kuun lop­puun men­nes­sä 2024. Kiin­teis­tön omis­ta­jaa Bio­Ter­mo Oy:tä vaa­di­taan myös pur­ka­mi­sen jäl­keen sii­voa­maan jät­teet alu­eel­ta, jot­ka rumen­ta­vat ympä­ris­töä ja aiheut­ta­vat vaaraa.