Ajankohtaista

Hen­na Anun­til­le kol­mois­voit­to ja Mai­ja Kum­pu­la maa­il­man­ti­las­ton kär­keen 200 metrillä

Vii­me vii­kon­lop­pu­na kisat­tiin Oulus­sa Suo­men Aikui­sur­hei­li­joi­den SM-kisat ja kisois­sa oli muka­na urhei­li­joi­ta laa­jas­ti Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Oulun Pyrin­töä edus­ta­va hau­ki­pu­taa­lai­nen Hen­na Anun­ti voit­ti 45-vuo­tiai­den sar­jois­sa kor­keus­hy­pyn (155), pituus­hy­pyn (4.72) ja 80 met­rin aidat (13.20) ja kuu­las­sa hän sijoit­tui vii­den­nek­si tulok­sel­la 9.10. Kor­keus­hy­pys­sä Anun­ti yrit­ti vie­lä ylit­tää kor­keu­den 161, mut­ta pudot­taen sen kol­me ker­taa. Tulok­seen­sa hän oli kui­ten­kin tyy­ty­väi­nen, kuten myös sii­hen, että sai kisa­ta terveenä.

Lue lisää

Auto­kaup­pa hiljeni

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kesä­kuus­sa 2024 rekis­te­röi­tiin uusia hen­ki­lö­au­to­ja 6 764, mikä oli 26 % vähem­män kuin vuot­ta aiem­min. Kai­ken kaik­ki­aan kesä­kuus­sa rekis­te­röi­tiin 12 016 uut­ta ajo­neu­voa. Ensi­re­kis­te­röin­nit vähe­ni­vät 23 % edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen verrattuna.

Lue lisää

Kuka on Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi 2024?

Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pe­jä yhdis­tää ensin­nä­kin val­mius hul­lut­te­luun ja haus­kaan kesä­tyyp­pi-jut­tuun mukaan läh­te­mi­nen, mut­ta sen lisäk­si hei­tä yhdis­tää koti­seu­tu­rak­kaus ja ylpeys omaa koti­seu­tu­aan koh­taan. Ran­ta­poh­jan aluet­ta onkin edus­ta­mas­sa jouk­ko per­soo­nia niin Kel­los­ta, Hau­ki­pu­taal­ta, Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä kuin Kii­min­gis­tä, Jää­lis­tä, Yli­kii­min­gis­tä kuin Yli-Iistäkin.Poh­de suo­sit­te­lee puu­tiai­sai­vo­tu­leh­dus­ro­kot­teen ottamista

Oulun seu­dul­la on tänä kesä­nä ollut usei­ta sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­nei­ta punk­kien levit­tä­mää puu­tiai­sai­vo­tu­leh­dus­ta­paus­ta. Poh­de suo­sit­te­lee kaik­kien ran­nik­ko­kun­nis­sa asu­vien har­kit­se­van rokot­teen otta­mis­ta. Roko­te on sitä tar­peel­li­sem­pi, mitä enem­män oles­ke­lee ja liik­kuu luon­nos­sa sulan maan aika­na. Luon­nos­sa liik­ku­vien tuli­si suo­jau­tua vaa­te­tuk­sel­la pun­keil­ta sekä teh­dä punk­ki­tar­kas­tus, ohjeis­taa Pohde. Nuo­ri tar­vit­see van­hem­man tukea ja har­joi­tus­ta mön­ki­jää hankkiessa

Monien nuo­rien ensim­mäi­nen ajo­neu­vo on nyky­ään trak­to­ri­mön­ki­jä mopon tai mopoau­ton sijaan. Vaik­ka nuo­ri ei sitä itse vält­tä­mät­tä myön­täi­si, tar­vit­see hän van­hem­man tukea mön­ki­jää hank­kies­sa. Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa van­hem­pia huo­leh­ti­maan, että nuo­ren meno­pe­li, ajo­kort­ti ja val­miu­det toi­mia kul­jet­ta­ja­na ovat lii­ken­tee­seen sopivat.