Ajankohtaista

Iiläi­nen ympä­ris­tö­su­ru saa kas­vot Oulu2026-ohjel­man myötä

Oulu2026 sai 62 uut­ta ohjel­ma­pro­jek­tia mukaan täy­den­tä­mään tule­vaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­taan. Avoi­mel­la haul­la haet­tiin kump­pa­nei­ta, jot­ka toteut­ta­vat laa­jo­ja, pidem­män val­mis­te­lu- ja toteu­tusa­jan vaa­ti­via pro­jek­te­ja. Pro­jek­tieh­do­tuk­sia tuli kaik­ki­aan lähes 300. Nyt valit­tu­jen lisäk­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kioh­jel­maa kuu­luu jo ennes­tään noin 50 alus­ta saak­ka muka­na ollut­ta pro­jek­tia. Muka­na on toi­mi­joi­ta pait­si Oulus­ta myös muu­al­ta Suo­mes­ta sekä Euroopasta. 

Lue lisää

Sii­mat kireik­si ja Kii­min­ki­jo­ki tutuksi

Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­lun vii­des­luok­ka­lai­sil­la oli lois­ta­va kesäi­nen ja aurin­koi­nen kou­lu­päi­vä kau­niin koti-Kii­min­ki­joen var­rel­la vii­me kes­ki­viik­ko­na. Päi­vää Ase­ma­ky­läs­sä Sämp­pi­kos­kel­la Myl­ly­saa­ren laa­vun mai­se­mis­sa vie­tet­tiin val­ta­kun­nal­li­sen kalas­tus­päi­vän mer­keis­sä, joka oli kou­lun ohjel­mas­sa nyt tois­ta kertaa. 

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Tam­men­leh­vän perin­ne­toi­mi­kun­ta perus­te­taan jat­ka­maan vete­raa­nien perinnetyötä

Sotiem­me vete­raa­nien rivien har­ven­tues­sa Rin­ta­ma­ma­ve­te­raa­nien liit­to ry, Rita­ma­ve­te­raa­nien Oulun pii­ri ry ja pai­kal­li­set rin­ta­ma­ve­te­raa­niyh­dis­tyk­set pure­taan vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä. Arvo­kas­ta ja tär­ke­ää vete­raa­nien perin­ne­työ­tä jat­ka­maan perus­te­taan pai­kal­li­sia Tam­men­leh­vän perinneyhdistyksiä. 


Yli­ky­län kou­lun pur­ka­mi­nen oli­si yleis­kaa­van vastainen

Kii­min­kiin laa­dit­tiin 200-luvun alus­sa oikeus­vai­kut­tei­nen yleis­kaa­va, jon­ka Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi 18.4.2016 uuden Oulun yleis­kaa­va­na ja se on lain­voi­mai­nen. Kaa­va-alu­ee­seen kuu­luu myös Yli­ky­län alue. Kaa­vas­sa kou­lu on vah­vis­tet­tu PY-mer­kin­näl­lä (jul­kis­ten pal­ve­lui­den ja hal­lin­non alue) ja ympä­ril­tä on varat­tu yksi­tyi­sen maa­ta laa­jen­nusa­lu­eek­si, jol­loin kou­lua­lu­een koko on noin 3–4 hehtaaria.


Hyvin­voin­ti­kier­tu­eel­ta tie­toa, vink­ke­jä ja jumppaa

Jo kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten aloi­tet­tu Muis­ti­kah­vi­la-toi­min­ta on vuo­sien mit­taan muut­tu­nut usei­den eri jär­jes­tö­jen yhtei­sek­si Muis­ta hyvin­voin­ti­si ‑kier­tu­eek­si, jon­ka tämän­ke­väi­set vie­rai­lut suun­tau­tui­vat yhdek­säl­le Oulun seu­dun paik­ka­kun­nal­le aina Raa­hea ja Pyhä­jo­kea myöten.


Raken­nus­pe­rin­töä teh­tiin tutuk­si Haukiputaalla

Poro­pu­dak­sen per­he osal­lis­tui Hau­ki­pu­das-seu­ran Put­taan piha­pii­rit ‑tapah­tu­maan koti­seu­tu­museol­la lauantaina.

– Raken­nus­pe­rin­tö­päi­vän tapah­tu­ma on kiva perin­ne Hau­ki­pu­taal­la. Tääl­lä on pal­jon kat­sot­ta­vaa ja kuul­ta­vaa. Tapah­tu­ma hou­kut­te­lee var­sin­kin van­hem­paa väkeä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti aihe­pii­ri kiin­nos­taa yhä enem­män myös nuo­rem­pia, tote­si Tii­na Poro­pu­das.


Komp­pa­suon tur­ve­tuo­tan­toa­lue tut­ki­muk­sen kent­tä­nä – Ennal­lis­ta­mi­nen ja jat­ko­käyt­tö kiin­nos­ta­vat oijärvisiä

Komp­pa­suo Oijär­vel­lä, liki Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin maa­kun­tien rajaa, on Mer­lin-hank­keen tur­ve­tuo­tan­nos­ta pois­tu­nut tark­kai­lusuo. Komp­pa­suo on ensim­mäi­nen laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa toteu­tet­ta­va suo­kas­vil­li­suu­den palau­tus­han­ke Suo­mes­sa, ja sen toteut­ta­mis­ta ja tulok­sia seu­raa laa­ja jouk­ko asiantuntijoita.


Juh­la­hu­mua Vesi-Jatulissa

Uima­hal­li Vesi-Jatu­li on toi­mi­nut 20 vuot­ta. Juh­lan kun­niak­si tors­tai­na 1.6. ohja­tus­sa vesi­voi­mis­te­lus­sa kel­lo 7.45 soi­vat lis­ta­hi­tit vuo­del­ta 2003. Ilta­päi­väl­lä kel­lo 15 ohjel­mas­sa on vir­tu­aa­li­ve­si­voi­mis­te­lua. Tors­tai­na aamu­päi­vän ajan Vesi-Jatu­lin kävi­jöil­le tar­joil­laan myös kakkukahvit.