Ajankohtaista

Koti­mais­ta säh­köä käytössä

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan säh­kön koko­nais­ku­lu­tus oli 79,8 TWh vuon­na 2023. Säh­kön net­to­tuon­ti Suo­meen las­ki 86 %. Säh­kön net­to­tuon­nil­la katet­tiin säh­kön kulu­tuk­ses­ta vain 2 %.

Lue lisää


Mak­su­häi­riöis­ten mää­rä kasvoi

Suo­men Asia­kas­tie­to Oy:n rekis­te­ris­sä ole­vien mak­su­häi­riöis­ten hen­ki­löi­den mää­rä on alku­vuon­na kas­va­nut noin vii­del­lä tuhan­nel­la, ja maa­lis­kuun lopus­sa hei­tä oli yhteen­sä 355 600. Vii­me vuon­na mak­su­häi­riöis­ten hen­ki­löi­den mää­rä oli vie­lä huo­mat­ta­vas­sa las­kus­sa pää­osin laki­muu­tos­ten myötä.
Koh­ti kesänopeuksia

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun maa­kun­tien maan­tie­ver­kon tal­vi- ja pimeän ajan nopeus­ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen aloi­te­taan kes­ki­viik­ko­na 10.4.2024, ja mer­kit tulee olla vaih­det­tu­na vii­meis­tään per­jan­tai­na 12.4.2024. Tie­koh­tai­set nopeus­ra­joi­tuk­set tule­vat voi­maan heti, kun mer­kit on vaihdettu.