Ajan­koh­tais­ta

Ker­ros­ta­lol­la uusi omis­ta­ja Mar­tin­nie­mes­sä

Repo­lan­tien var­ren kol­mes­ta ker­ros­ta­los­ta yksi on vaih­ta­nut omis­ta­jaa. Vai­nio Kiin­teis­tö Group Oy osti Asun­to-osa­keyh­tiö Hau­ki­pu­taan Mar­tin­kum­mun hel­mi­kuun alus­sa.– Per­hey­ri­tyk­sem­me tavoit­tee­na on löy­tää ker­ros­ta­lo­ja, jot­ka voim­me lait­taa “maan­lä­hei­sel­lä” vuo­kraa­mi­sel­la ja osaa­mi­sel­lam­me kun­toon ja jot­ka sijait­se­vat lähel­lä kau­pun­ke­ja, mut­ta sil­ti rau­hal­li­sel­la alu­eel­la. Hau­ki­pu­das on mie­len­kiin­toi­nen alue, ja näim­me myös Mar­tin­nie­mes­sä mah­dol­li­suu­den, tote­aa Ant­ti Vai­nio.

Lue lisää

Mai­to­ti­lo­ja pal­kit­tiin

Osuus­kun­ta Poh­jo­lan Mai­to pal­kit­see vuo­sit­tain hyvä­laa­tuis­ta ja pal­kin­toeh­dot täyt­tä­vää mai­toa tuot­ta­nei­ta mai­don­lä­het­tä­ji­ään osuus­kun­nan omil­la pal­kin­noil­la ja Wal­ter Ehr­ström mita­leil­la. Wal­ter…

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Lot­to­voit­ta­jien maa

Täs­sä­pä uusi pal­lo vaa­li­ken­täl­le YK:n sin­ne pot­kai­se­ma­na: Suo­mi on tois­ta vuot­ta peräk­käin arvioi­tu maa­il­man onnel­li­sim­mak­si maak­si. Asia sel­vi­ää YK:n teet­tä­mäs­tä onnel­li­suus­ra­por­tis­ta. Mas­sii­vi­nen ympä­ri maa­il­maa teh­tä­vä kyse­ly­tut­ki­mus pai­not­taa esi­mer­kik­si sosi­aa­li­tur­vaa, vapaut­ta ja brut­to­kan­san­tuo­tet­ta.

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu

Ran­ta­poh­jas­ta 22.2.1979: Kal­le oli käy­nyt varas­ta­mas­sa ome­nia opet­ta­jan­sa puu­tar­has­ta ja opet­ta­ja oli näh­nyt sen. Seu­raa­va­na päi­vä­nä opet­ta­ja kysyi oppi­lail­taan, kuka­han se mah­toi olla joka kävi ome­na­var­kais­sa minun puu­tar­has­sa eilen? Luo­kas­sa oli aivan hil­jais­ta. Kukaan ei puhu­nut mitään. Sit­ten opet­ta­ja kysyi Kal­lel­ta, olit­ko se sinä. Kal­le istui ihan luo­kan peräl­lä ja sik­si vas­ta­si, että huo­nos­ti kuu­luu. Opet­ta­ja vähän epäi­li ettei­kö hänen puheen­sa kuu­lu luo­kan peräl­le asti ja ehdot­ti, että he vaih­tai­si­vat paik­kaa ja Kal­le sai­si tul­la kysy­mään hänel­tä jota­kin. Kal­le kapusi opet­ta­jan pöy­dän taak­se ja kysyi opet­ta­jal­ta, kuka­han se mah­toi olla joka tois­sayö­nä kii­pe­si minun ison sis­kon luok­se ikku­nas­ta sisään? Nyt oli opet­ta­jan vuo­ro vas­ta­ta, joo huo­nos­ti kuu­luu.


Sydä­nis­ku­ri voi pelas­taa hen­gen

Defi­bril­laat­to­ri, defi eli sydä­nis­ku­ri on lai­te, jol­la sydän­py­säh­dys­ti­lan­tees­sa pyri­tään pois­ta­maan sydä­men pysäyt­tä­nyt hai­tal­li­nen ryt­mi­häi­riö anta­mal­la elvy­tet­tä­väl­le hoi­ta­va tasa­vir­ta­säh­köis­ku. Sydä­nis­ku­rei­ta on alet­tu hank­kia kes­kei­sil­le ja ylei­sil­le pai­koil­le, jot­ta ne oli­si­vat tar­peen vaa­ties­sa lähel­lä ja käy­tet­tä­vis­sä.Avus­tus­ta Iin lii­kun­ta­hank­keel­le

Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on myön­tä­nyt 197 000 euroa val­tio­na­vus­tus­ta lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van kehit­tä­mis­hank­kei­siin. Avus­tus­ta saa­nei­den hank­kei­den jou­kos­sa on Iin kun­nan Pöli­jä kuijeilee–Ahane…


Rei­kä­pal­lol­le rei­lus­ti kyy­tiä

Hau­ki­pu­taal­la pelat­tiin mas­sii­vi­nen kou­lu­lais­ten sali­ban­dy­tur­naus tiis­tai­na.

Enti­sen Hau­ki­pu­taan alu­een ala­kou­lu­jen 3–6 luok­kien oppi­laat pela­si­vat luok­ka­jouk­kuein sali­ban­dyä 105 jouk­ku­een voi­min. Ylä­kou­lun oppi­lai­den tuo­ma­roi­mia pele­jä pelat­tiin seit­se­mäl­lä ken­täl­lä ja nii­tä ker­tyi päi­vän aika­na pari sataa. Muka­na oli noin tuhat oppi­las­ta ja kaik­ki oli­vat innok­kaas­ti muka­na.


Kelan pal­ve­lut asioin­ti­pis­tees­tä Iis­sä

Kelan Iin pal­ve­lu­pis­tees­sä ker­ran vii­kos­sa ajan­va­rauk­sel­la toi­mi­nut hen­ki­lö­koh­tai­nen asia­kas­pal­ve­lu kor­va­taan muil­la pal­ve­luil­la huh­ti­kuun alus­ta alkaen. Huh­ti­kuun alus­ta alkaen Kelan asioi­ta…