Ajankohtaista

Puku­ko­pit kiinni

Oulun kau­pun­gin ulko­lii­kun­ta­paik­koi­hin liit­ty­vät puku­huo­ne­ti­lat sul­je­taan aina­kin 18.12.2020 asti. Puku­huo­ne­ti­lo­jen sul­ke­mi­ses­ta päät­ti tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la Oulun kau­pun­gin hyvinvointilautakunta.

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan ton­tin kaa­voi­tus eteni

Ran­ta­poh­jan ton­tin ase­ma­kaa­van muu­tos Hau­ki­pu­taan Huvi­po­lul­la ete­nee. Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi hank­keen vien­nin eteen­päin tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Kaa­va­hank­kees­sa ollaan muut­ta­mas­sa kysei­sen kort­te­lin (2104a) sekä katua­lu­een ase­ma­kaa­va­mää­ri­tyk­siä ja kort­te­li­nu­me­roa. Ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nos oli näh­tä­vil­lä 15.9.–15.10. Luon­nok­ses­ta esi­tet­tiin yksi lausun­to ja yksi mie­li­pi­de, jot­ka eivät ole aiheut­ta­neet muu­tok­sia aema­kaa­vaeh­do­tuk­seen. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta aset­taa nyt ase­ma­kaa­van ja alu­een tont­ti­jaon muu­tok­set lain mää­rää­mäl­lä taval­la jul­ki­ses­ti nähtäville.

Lue lisää

Tei­jo Lie­des jat­kaa ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen johdossa

Iin ympä­ris­töyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous valit­si Tei­jo Lie­dek­sen jat­ka­maan yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­sen mui­na jäse­ni­nä jat­ka­vat Eija Ala­raa­sak­ka, Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi, San­na Koi­vis­to, Jor­ma Kok­ko, Johan­na Kont­ti­la, Pek­ka Vauh­ko­la ja Juuso Vat­tu­lai­nen. Vara­jä­se­ne­nä jat­kaa Pir­jo Elo­vuo­ma-Käy­rä.


Mat­ti Räty Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheenjohtajaksi

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen uute­na puheen­joh­ta­ja­na aloit­taa Mat­ti Räty. Hän on aiem­min toi­mi­nut yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäsenenä.

Vii­si vuot­ta Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut, kylä­pääl­li­kök­si usein titu­lee­rat­tu Han­nu Kais­to ker­too jät­tä­vän­sä teh­tä­vät seu­raa­jal­leen hyvil­lä mielin. 
Hei­jas­tin­lii­veil­lä tur­vaa pimeään

Syk­syl­lä 2014 Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bi jär­jes­ti ensim­mäis­tä ker­taa hei­jas­tin­lii­vi­tem­pauk­sen, jon­ka puit­teis­sa klu­bin jäse­net jakoi­vat kaup­pa­liik­kei­den edus­toil­la Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la jalan­kul­ki­joil­le hei­jas­tin­lii­ve­jä. Idean aikui­sil­le jaet­ta­vis­ta huo­mio­lii­veis­tä sai Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bin sil­loi­nen pre­si­dent­ti Ismo Piri herät­ty­ään poh­ti­maan monen jalan­kul­ki­jan näky­mät­tö­myyt­tä pimeil­lä syk­syi­sil­lä teil­lä liikkuessa.