Ajankohtaista

Hau­Pan nai­set tär­ke­ään kotivoittoon

Kes­ki­viik­ko­na 3.8. pela­tus­sa kotiot­te­lus­sa Hau­Pan nai­sia vas­taan aset­tui koke­nut FC Uni­ted Pie­tar­saa­res­ta. Sun­nun­tai­na tap­pioon päät­ty­nees­sä otte­lus­sa Hau­Pa jak­soi rei­lun tun­nin ver­ran tais­tel­la sar­ja­kär­ki RoP­Sia vas­taan Rova­nie­mel­lä ja tuos­ta pelis­tä otet­tiin tähän mukaan hyvin toi­mi­neet asiat. Sar­ja­pai­kan kan­nal­ta Uni­ted peli oli erit­täin tärkeä.Opis­toi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja Oulu-opis­­ton luku­vuo­den 2022–2023 kurs­sien ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi kes­ki­viik­ko­na 3.8. Iin kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­le voi ilmoit­tau­tua ver­kos­sa tai puhe­li­mit­se opiston…


Kii­min­ki­päi­viä vie­te­tään viikonloppuna

Kii­min­ki­päi­vät start­taa­vat per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä kel­lo 14 Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Sir­pa Run­tin avaus­sa­noil­la. Tuol­loin alkaa myös mark­ki­na­myyn­ti. Kes­ki­viik­ko­aa­mu­päi­vään men­nes­sä alueelta…


Kou­lu­mat­ka­tu­kea kan­nat­taa hakea ajoissa

Kela muis­tut­taa, että kou­lu­mat­ka­tu­ki täy­tyy hakea joka luku­vuo­dek­si. Kela myön­tää kou­lu­mat­ka­tu­kea toi­sen asteen oppi­lai­tok­ses­sa eli esi­mer­kik­si lukios­sa tai amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa opis­ke­le­vil­le. Jot­ta vält­tyy mah­dol­li­sel­ta ruuh­kal­ta, kan­nat­taa hake­mus toi­mit­taa omaan oppi­lai­tok­seen hyvis­sä ajoin ennen syys­lu­ku­kau­den alkua.


Yli-Iin lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa yksi kuolonuhri

Pah­ka­lan­tiel­lä sat­tui tiis­tai-ilta­na lii­ken­neon­net­to­muus hie­man ilta kah­dek­san jäl­keen Pah­ka­kos­ken koh­dal­la. Kysees­sä oli yhden auton ulos­ajo, jos­sa hen­ki­lö­au­toa kul­jet­ta­nut ja auton omis­ta­nut noin 60-vuo­tias nai­nen sai sur­man­sa. Autos­sa ei ollut kul­jet­ta­jan lisäk­si mui­ta hen­ki­löi­tä. Onnet­to­muu­den tut­kin­nan­joh­ta­ja ker­toi, että kul­jet­ta­ja ajoi Pah­ka­lan­tie­tä Yli-Iis­tä idän suun­taan ja ajau­tui vie­lä tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä luo­ti­suo­raan koh­ti puu­ta kul­kusuun­nas­saan tien oikeal­le puo­lel­le. Polii­si jat­kaa onnet­to­muu­den ja kuo­lin­syyn tutkintaa.