Ajan­koh­tais­ta

Hyvin­voin­ti­tu­pa­kier­tue asu­kas­tu­vil­la

Hyvin­voin­ti­tu­pa-kier­tue pysäh­tyy kevään aika­na Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­vil­la. Tupa­päi­vät innos­ta­vat liik­ku­maan ja pitä­mään huol­ta omas­ta koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Kier­tu­ee­seen sisäl­tyy myös kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­sia, jump­pa­tuo­kioi­ta, sau­va­kä­ve­lyä, kehon­huol­toa sekä ter­vey­sin­foa.

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan jake­lu Hau­ki­pu­taal­la käyn­nis­tyi myö­häs­sä tiis­tai­na

Tiis­tain 14.1. Ran­ta­poh­jan jake­lu myö­häs­tyi Hau­ki­pu­taal­la leh­des­tä riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä ja osin jake­lu saa­tiin val­miik­si vas­ta kes­ki­viik­ko­na. Syy­nä oli se, että Pos­tin Oulun jake­lu­kes­kuk­ses­ta ilmoi­tet­tiin maa­nan­tain ja tiis­tain väli­se­nä yönä kah­teen ottee­seen Ran­ta­poh­jan pai­kal­li­sel­le jake­lu­yri­tyk­sel­le, että leh­det eivät ole saa­pu­neet jake­lu­kes­kuk­seen.

Lue lisää


Voi­daan hyvin: Mikä ihmeen edun­val­von­ta­val­tuu­tus?

Ter­veys­kes­kuk­sen vas­taa­no­tol­la tapa­na­ni on kysyä kyp­sään ikään ehti­neil­tä asiak­kail­ta­ni, eri­tyi­ses­ti muis­ti­asioi­den hoi­toon ja 75-vuo­tiai­den ter­veys­tar­kas­tuk­siin liit­tyen, että onko edun­val­von­ta­val­tuu­tus asia­na tut­tu. Enem­mis­tö asiak­kais­ta on asias­ta kuul­lut mut­ta ei ole miet­ti­nyt asi­aa sen kum­mem­min. Usein tulee vas­taus: “En minä sitä vie­lä tar­vit­se, ei ole ajan­koh­tai­nen asia.”


Mikä sink­ki aut­taa fluns­saan? Ei ole saman­te­ke­vää, mil­loin syöt sink­kia­se­taat­tia ja mil­loin sink­ki­sit­raat­tia

Isoi­na annok­si­na nau­tit­tu sink­ki lyhen­tää fluns­saa, kun sink­kiä ale­taan ottaa heti ensim­mäis­ten fluns­sa­oi­rei­den ilmaan­nut­tua. Oike­aan aikaan, riit­tä­vän isol­la annok­sel­la ja riit­tä­vän tiheäs­ti otet­tu sink­ki lyhen­tää fluns­san kes­toa muu­ta­mil­la päi­vil­lä. Tut­ki­mus­ten mukaan sink­kia­se­taat­ti lyhen­tää fluns­saa jopa 40 pro­sent­tia ja sink­kiglu­ko­naat­ti 28 pro­sent­tia.Kun­to­pyö­räl­lä maa­il­mal­le

Kii­min­gin Senio­ri­ta­lol­la ja Jatu­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la pää­see kes­ki­viik­ko­na kokei­le­maan vir­tu­aa­li­pol­ku­pyö­rää. Sen ohjel­mis­ton avul­la voi saa­da uut­ta mie­lek­kyyt­tä ja moti­vaa­tio­ta sisä­har­joit­te­luun.