Ajan­koh­tais­ta

Nuu-teat­te­ri vie­rai­lee Teat­te­ri­kuo­pal­la

Kem­pe­le­läi­nen Nuu-teat­­te­­ri esit­tää 10-vuo­­tis­­juh­­lae­­si­­tyk­­se­­nään Arto Paa­si­lin­nan menes­tys­ro­maa­niin perus­tu­van Ulvo­van myl­lä­rin. Gun­nar Hut­tu­nen saa­puu pie­neen perä­poh­ja­lai­seen kylään ja kun­nos­taa rap­piol­le jää­neen…Soi­va Sii­li ja Käy­rät Tor­vet Kie­ri­kis­sä

Soi­va Sii­li ja Käy­rät Tor­vet on iloi­ses­ti töri­se­vä las­ten­kon­sert­ti koko per­heel­le. Kon­ser­tis­sa saat tutus­tua lem­peäs­ti ja lep­poi­sas­ti Soi­vaan Sii­liin, Oulu Sin­fo­nian käy­rä­tor­ven­soit­ta­jiin, las­ten­musiik­ki­kult­tuu­riin sekä klas­si­sen musii­kin kult­tuu­riin. Kuu­let Soi­van Sii­lin omia las­ten­lau­lu­ja kie­mu­rai­sil­la ja kut­kut­ta­vil­la käy­rä­tor­vi­maus­teil­la sekä kau­nii­ta käy­rä­tor­vi­sä­vel­miä.


Kalixin mai­van­mä­ti outo herk­ku Iin visas­sa

Dinglet rie­mas­tui­vat val­lan suu­res­ti Iin Järk­kä­vi­sas­sa kuul­les­saan musiik­ki­tun­nis­teit­ten vas­tauk­set. Ken­ties enem­män onnel­la kuin ymmär­ryk­sel­lä tuli täy­det pin­nat, mut­ta kaik­ki las­ke­taan.…Kir­jas­toau­tos­sa pai­kal­la digi­kum­mi

Oulun­kaa­ren digi­kum­mi Anja Eilit­tä-Lius­ki kier­tää kir­jas­toau­to Akse­lis­sa muka­na opas­ta­mas­sa digi­pal­ve­lu­jen käy­tös­tä. Digi­kum­mi neu­voo Oma­hoi­don, säh­köi­sen ajan­va­raus­pyyn­nön ja Kan­ta-pal­ve­lun käyt­töä.
Oulun kau­pun­ki ryh­tyy toi­men­pi­tei­siin sek­su­aa­li­ri­kos­ten ehkäi­se­mi­sek­si

Oulun kau­pun­ki aloit­taa kau­pun­gin asian­tun­ti­joi­den, viran­omais­ten ja mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa toi­men­pi­teet, joil­la vah­vis­te­taan eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suut­ta Oulus­sa. Kou­lu­yh­tei­sö­jä tue­taan monin kei­noin tur­val­li­sen ilma­pii­rin palaut­ta­mi­sek­si ja uusien sek­su­aa­li­ri­kos­ten tor­ju­mi­sek­si. Kau­pun­ki hakee val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­tä rahal­lis­ta tukea näi­hin ja laa­jem­piin pidem­män täh­täi­men toi­men­pi­tei­siin.