Ajankohtaista


Elin­kei­no­po­li­tiik­kaa myös Oulun alueille

Oulun kau­pun­ki ei ole menes­ty­nyt kovin­kaan hyvin eri­lai­sis­sa yri­tys­myön­tei­syys­mit­tauk­sis­sa. Nii­den tulos­ten mukaan Oulus­sa on yri­tys­ten näkö­kul­mas­ta kan­ger­ta­nut han­kin­ta-asiat, tont­ti­po­li­tiik­ka sekä esi­mer­kik­si tie­dot­ta­mi­nen. Yrit­tä­jien osuus työl­li­sis­tä on Oulus­sa pysy­nyt mel­ko matalana.
Har­taus: Anteek­si, tun­ne­taan­ko me jostain?

Onko sinul­le kos­kaan käy­nyt niin, että joku ihmi­nen on ter­veh­ti­nyt sinua tut­ta­val­li­ses­ti, jää­nyt ehkä jopa jut­te­le­maan het­kek­si, mut­ta sinul­la ei ole hajua­kaan, kuka hän on? Tai että olet näh­nyt jon­kun ihmi­sen, jon­ka var­mas­ti tun­net tai tie­dät jos­tain, mut­ta et mil­lään saa pää­hän, kuka hän on tai mis­tä hänet tunnet?