Ajan­koh­tais­ta

Koti­mai­sen median arvos­tus nous­sut ennä­tys­lu­ke­miin

Käy­tän­nös­sä kaik­ki suo­ma­lai­set (96 pro­sent­tia) pitä­vät tär­keä­nä sitä, että Suo­mes­sa säi­lyy vah­va ja moni­puo­li­nen, suo­ma­lai­sia sisäl­tö­jä tuot­ta­va media­tar­jon­ta. Osuus on nous­sut yhdek­sän pro­sent­tiyk­sik­köä kah­den vuo­den takai­ses­ta mit­tauk­ses­ta.
Yli­ran­nan kou­lu lak­kau­te­taan

Iin kun­nan­val­tuus­to käyn­nis­tää Yli­ran­nan kou­lun lak­kau­tus­pro­ses­sin. Pää­tös syn­tyi tänään Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa äänin 29–5, 1 tyh­jä. Yli­ran­nan kou­lul­la todet­tiin vii­me…


Mil­lai­nen moot­to­rin­läm­mi­tin autoon?

Auton moot­to­rin­läm­mit­ti­met voi­daan jakaa kah­teen pää­tyyp­piin, verk­ko­vir­ral­la toi­mi­viin ja auton akus­ta vir­taa otta­viin. Näis­tä jäl­kim­mäi­set tuot­ta­vat läm­pöä polt­ta­mal­la auton polt­toai­net­ta.…