Ajan­koh­tais­ta


Päät­tä­jäl­tä: Sääs­tää­kö siel­tä vai tääl­tä?

Taas on se aika vuo­des­ta, kun val­mis­tel­laan kau­pun­gil­le seu­raa­van vuo­den talous­ar­vio­ta. Tilan­ne on täl­le val­tuus­to­kau­del­le tut­tu: talous­ar­vio­ta ei saa­da tasa­pai­noon. Nykyi­sel­lä vero­pro­sen­til­la tulot riit­tä­vät kat­ta­maan juok­se­vat menot, mut­ta eivät tar­vit­ta­via inves­toin­te­ja. Tänä vuon­na uut­ta vel­kaa ote­taan 49 mil­joo­naa ja ensi vuo­den tar­ve on 89 mil­joo­naa.Ant­ti Hyry, Uunin kir­joit­ta­ja ja raken­ta­ja

Fin­lan­dia-pal­kin­non vuon­na 2009 Uuni — romaa­nil­laan saa­nut Ant­ti Hyry syn­tyi Kui­va­nie­mel­lä 30.10.1931. Koti­ta­lo Oja­la oli alun perin pie­neh­kö pir­tin ja kama­rin käsit­tä­vä raken­nus, mut­ta sitä laa­jen­net­tiin myöhemmin.Jämsän kris­til­li­sel­le kan­san­opis­tol­le oli ideoi­tu urku­jen han­kin­taa urku­jen raken­nus­pro­jek­tin muo­dos­sa 1990-luvun lopus­sa. Ant­ti Hyryl­lä ja Veik­ko Vir­ta­sel­la oli ennes­tään koke­mus­ta Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen urku­ra­ken­nus­pro­jek­tis­ta. Ant­ti Hyry oli ehdot­ta­nut, että kos­ka tar­vi­taan vii­kon­lop­pu­kurs­seil­le hyviä aihei­ta, niin aloi­te­taan urku­jen­ra­ken­nus­kurs­sit. Antil­la oli koke­mus­ta urku­jen suun­nit­te­lus­ta tie­to­ko­neen avul­la.Myös Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta muka­na uudes­sa yhtiös­sä

Lah­ti Ener­gia Oy, Oulun Ener­gia Oy, Oulun Seu­dun Säh­kö, Pori Ener­gia Oy ja Van­taan Ener­gia Oy sekä nykyi­sen Oulun Säh­kön­myyn­nin osak­kaat Tor­nion Ener­gia Oy, Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta, Raa­hen Ener­gia Oy, Ran­ta­kai­ran Säh­kö Oy ja Tener­gia Oy ovat alle­kir­joit­ta­neet perus­ta­mis­so­pi­muk­sen säh­kön­myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­to­jen­sa yhdis­tä­mi­ses­tä. Osa­puo­let oli­vat jo aiem­min kesä­kuus­sa teh­neet esi­so­pi­muk­sen uusien yhtiöi­den perus­ta­mi­ses­ta.