Ajan­koh­tais­ta

Hii­ren­louk­ku Teat­te­ri­kuo­pal­la

Nuu-teat­te­ri Kem­pe­lees­tä vie­rai­lee Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la 18.–19.1. Agat­ha Chris­tien maa­il­man­kuu­lul­la Hii­ren­louk­ku-näy­tel­mäl­lä (Mouset­rap, 1952). Tämän dek­ka­ri­ku­nin­gat­ta­ren käsi­kir­joit­ta­man ja 1950-luvun englan­ti­lai­sel­le maa­seu­dul­le sijoit­tu­van mur­ha­mys­tee­riklas­si­kon Nuu-teat­te­ril­le ohjaa Mar­ko Poh­jan­rin­ne. Esi­tys sai ensi-iltan­sa Kem­pe­lees­sä 9.11.2019.

Lue lisää

Kelio­lo­suh­teet maa­kun­ta­vies­tien uhka­na

Poh­jois-Poh­jan­maan hiih­don maa­kun­ta­vies­tit kisa­taan Vir­pi­nie­mes­sä sun­nun­tai­na 19.1. kel­lo 11 alkaen. Tal­ven oikuk­kaat sää­olo­suh­teet aiheut­ta­vat kui­ten­kin epä­var­muut­ta kiso­jen koh­ta­los­ta, sil­lä Nor­jan suun­nas­ta puhal­ta­va Föhn-tuu­li on saa­nut lumet sula­maan ja paik­ka pai­koin jopa ruo­ho vihe­riöi.

Lue lisää

Esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa

Perus­o­pe­tus­lain mukaan lap­sen on osal­lis­tut­ta­va vuo­den kes­tä­vään esio­pe­tuk­seen tai muu­hun esio­pe­tuk­sen tavoit­teet saa­vut­ta­vaan toi­min­taan oppi­vel­vol­li­suu­den alka­mis­ta edel­tä­vä­nä vuon­na.


Avan­to uima­reil­le on val­mis

Yli-iiläis­­ten kan­sa­lai­sak­tii­vi­suu­den sym­bo­li, oma avan­to­ui­ma­paik­ka Ahven­nie­men möl­jäl­lä, on jäl­leen avat­tu. Uima­ko­pin avai­mia saa tois­tai­sek­si käyt­töön kym­me­nen euron kausi­mak­sua vas­taan Juha…


Toi­mit­ta­jal­ta: Fred­die tai­taa yrit­tää pui­jaus­ta

Kas vain. Islan­ti­lai­sek­si tun­nus­tau­tu­va her­ra Fred­die Blay on lähet­tä­nyt minul­le säh­kö­pos­tia. Avoi­mes­ti hän ker­too työs­ken­te­le­vän­sä togo­lai­ses­sa UTB-pan­kis­sa Lomen kau­pun­gis­sa. Mr Fred­die Blay ker­toi­lee, että hänen kuol­leel­la asiak­kaal­laan oli­si sama suku­ni­mi kuin mei­kä­läi­sel­lä.


Päät­tä­jäl­tä: Yhdes­sä teh­den saam­me aikaan enem­män

Aluk­si haluan toi­vot­taa kai­kil­le oikein hyvää alka­nut­ta uut­ta vuo­si­kym­men­tä! Olkoon se parem­pi meil­le kai­kil­le! Itse aina­kin sitä toi­von ja uskon, että moni asia  voi olla parem­min. No, toi­saal­ta huo­nom­min­kin, mut­ta aja­tel­laan nyt posi­tii­vi­ses­ti ja usko­taan parem­paan. Moneen asi­aan voim­me vai­kut­taa itse joko suo­raan tai välil­li­ses­ti, riip­puu omas­ta aktii­vi­suu­des­tam­me ja viit­se­liä­syy­des­täm­me.Elä­män­muu­tos toi­mii, kun se tapah­tuu pie­nin aske­lin ja perus­tuu aitoon haluun muut­tua

Pit­kien vapai­den jäl­keen aloi­te­taan jäl­leen luke­ma­ton mää­rä elä­män­muu­tok­sia. Hii­la­rit pudo­te­taan pois ruo­ka­va­lios­ta ja uut­ta sali­kort­tia vin­gu­te­taan nel­jä­kin ker­taa vii­kos­sa. Muu­ta­man vii­kon kulut­tua kaik­ki on taas enti­sel­lään. Mik­si niin moni elä­män­muu­tos jää läh­tö­te­li­nee­seen?