Ajankohtaista

Jää­lin Näp­pä­rin­kan­kaan kaa­va etenee

Näp­pä­rin­kan­kaal­le Jää­lin kau­pun­gin­osaan on tulos­sa uusi pien­ta­lo­val­tai­nen asui­na­lue ja

vir­kis­ty­sa­lue rei­tis­töi­neen. Aluet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­va, ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko ete­nee nyt tiis­tain yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyn jäl­keen hyväk­syt­tä­väk­si seu­raa­vak­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja valtuustoon. 

Lue lisää

Hau­ki­pu­taal­la iso­ja jul­ki­sia ja yksi­tyi­siä rakennushankkeita

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len alu­eel­le on nous­sut kesän aika­na uusi Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­ti. Kysees­sä on tilae­le­ment­ti­päi­vä­ko­ti. Nyt jo viit­tä vail­le val­miit tilat ote­taan käyt­töön syk­syn aika­na. Päi­vä­ko­ti tulee vas­taa­maan päi­vä­hoi­don tar­pee­seen Län­si­tuu­len alu­eel­la, jon­ne on vii­me vuo­si­na raken­net­tu vilk­kaas­ti ja uusia aluei­ta ava­taan. Alu­een nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta ker­too se, että alu­eel­la on jo entuu­des­taan iso Län­si­tuu­len päi­vä­ko­ti kou­lu­kes­kuk­sen yhteydessä.

Lue lisää

Mar­tin­nie­men Luot­sia­se­man­tie kunnostetaan

Mar­tin­nie­men sata­maan joh­ta­va Luot­sia­se­man­tie perus­kor­ja­taan. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti tiis­tai­na aset­taa näh­tä­vil­le katusuun­ni­tel­man, joka kos­kee sata­maan joh­ta­van Luot­sia­se­man­tien kun­nos­ta­mis­ta välil­lä Satamajärventie-venesatama. 


Toi­mit­ta­jal­ta: Joko nyt on se oikea hetki?

Kuraa voi sataa nis­kaan, mut­ta mie­les­tä­ni nyt on oikea aika päät­tää tur­kis­tar­hauk­sen lopet­ta­mi­ses­ta Suo­mes­sa. Edus­kun­ta saa käsi­tel­tä­väk­seen liki 95 000 suo­ma­lai­sen alle­kir­joit­ta­man kan­sa­lais­aloit­teen: Tur­kis­tar­haus his­to­ri­aan – Oikeu­den­mu­kai­nen siir­ty­mä tur­kis­tar­hat­to­maan Suo­meen. Aloit­teen ete­ne­mi­seen vaa­di­tut 50 000 nimeä tuli kokoon paris­sa päivässä.


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 36

Lot­to: 3, 4, 6, 13, 16, 22, 35. Lisä­nu­me­ro 7, Plus 6.

7 oikein‑, 6+1 37 063,97 €, 6 oikein 2 322,30 €, 5 oikein 49,13 €, 4 oikein 10 €, 3+1 2 €.


Teks­ta­rit 12.9.

Pitää­kö olla huo­lis­saan? Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa ja kylil­lä­kin teh­dään pal­jon ilki­val­taa. Tihu­työn koh­tee­na ovat leik­ki­puis­tot, bus­si­py­sä­kit ja ros­­ka-astiat. Oviin kopu­tel­laan yöllä.…