Ajankohtaista

Met­sä­hal­li­tus sel­vit­tää met­sä­peu­ra-aidan rakentamista

Suo­men­se­län alu­een met­sä­peu­rat ovat vii­me vuo­si­na levit­täy­ty­neet Oulu­jär­ven län­si­puo­lel­ta koh­ti poh­jois­ta. Alku­pe­räi­seen lajis­toom­me kuu­lu­van met­sä­peu­ran peri­mää suo­jel­laan estä­mäl­lä sen ris­tey­ty­mi­nen poron kans­sa. Met­sä­hal­li­tus sel­vit­tää, voi­si­ko rat­kai­su löy­tyä poron­hoi­toa­lu­een ete­lä­ra­jan tun­tu­maan raken­net­ta­vas­ta metsäpeura-aidasta.

Lue lisää

April­lia

Ala­kou­lun toi­sel­la luo­kal­la Eila-opet­ta­ja ja luo­kan tytöt april­la­si­vat mei­tä luo­kan poi­kia. Söim­me lou­naan luo­kas­sa, ja oppi­lait­ten oli päi­vit­täin haet­ta­va ja vie­tä­vä ruo­ka-astiat. Ennen april­li­päi­vän lou­nas­ta opet­ta­ja sanoi, että pojat voi­vat nou­taa ruo­an sik­si­kin, että tar­jol­la oli eri­tyi­ses­ti poi­kien herk­kua eli peru­na­muusia ja liha­pul­lia. Innois­sam­me ryn­tä­sim­me keit­tiöl­le, ja totuus pal­jas­tui sit­ten luo­kas­sa. Astiois­sa ei tie­ten­kään ollut luvat­tua ruo­kaa, vaan muis­taak­se­ni kesä­keit­toa. April­lia, april­lia, syö sil­liä ja juo kura­vet­tä pääl­le, sanoi­vat opet­ta­ja ja luo­kan tytöt.