Ajankohtaista

Ahmat kerää jouk­ko­ra­hoi­tus­ta voi­dak­seen ava­ta jää­hal­lin ja kiekkokauden

Jää­kie­kon eri­kois­seu­ra Hau­ki­pu­taan Ahmat ry käyn­nis­ti maa­nan­tai­na ylei­sen jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan, jot­ta jää­tä pääs­täi­siin teke­mään ja Ahma­hal­li ava­maan loka­kuun aikana. 

Val­lit­se­van ener­gia­krii­sin ja rajus­ti nous­seen säh­kön hin­nan vuok­si kiek­ko­kaut­ta ei pääs­ty avaa­maan elo­kuun lopus­sa, sil­lä käyt­tä­jien jää­vuo­ro­mak­su­ja oli­si pitä­nyt korot­taa koh­tuut­to­mas­ti, jot­ta sel­vit­täi­siin säh­kö­las­ku­ta. Ahma­hal­li on yksi­tyi­nen, jää­vuo­ro­mak­suil­la pyö­ri­vä jäähalli.

– Olem­me teh­neet las­kel­mia lähes yötä päi­vää ja kysy­neet neu­vo­ja myös ener­gia-alan asian­tun­ti­joil­ta, jot­ta löy­däm­me rat­kai­su­ja ja kei­no­ja ener­gian­sääs­töön, tote­aa Ahmat ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Kim­mo Ala­tulk­ki­la.

Lue lisää
Mikä on Kii­min­ki-aihei­sen kah­vi­ka­lus­ton tarina?

Eija Kerä­sen kotoa löy­tyi Kii­min­ki-aihei­nen kah­vi­ka­lus­to, jon­ka tari­na ei ole omis­ta­jal­leen tut­tu. Lau­ta­sis­sa on kuvat­tu Kii­min­gin kirk­koa, kupeis­sa muun muas­sa uit­toa Kii­min­ki­joel­la. Mil­loin kah­vi­ka­lus­toa on Kii­min­kiin teh­ty ja mik­si? Tie­tää­kö kukaan astioi­den tari­naa? Mikä­li jol­lain on tie­toa aihees­ta, ota yhteyt­tä teea.tunturi@rantapohja.fi tai 040–5728546.


Pik­ku­riik­ki­nen käsi­työ­puo­ti toteut­taa lap­suu­den haaveen

Kii­min­gin kylä­rää­tä­li, pian 40 vuot­ta käsi­työ­läi­se­nä itsen­sä työl­lis­tä­nyt Eija Kerä­nen ava­si koti­ta­lon­sa piha­maal­le Pik­ku­riik­ki­sen käsi­työ­puo­din. Puo­dis­sa on myyn­nis­sä sekä Eijan itsen­sä että muit­ten lähia­luei­den käsi­työ­läis­ten tuot­tei­ta, ja puo­ti on avoin­na sil­loin, kun Eija on koto­sal­la. Jou­lun ajak­si hän aikoo ilmoi­tel­la aukio­loai­ko­ja tarkemmin.