Ajankohtaista

Polii­si nou­ti tun­keu­tu­jan asun­nos­ta Pateniemessä

Polii­si sai sun­nun­tai­na aamu­yöl­lä eri­koi­sen teh­tä­vän Oulun Pate­nie­mes­sä sijait­se­vaan yksi­tyi­sa­sun­toon. Asun­non omis­ta­ja oli palan­nut kotiin­sa, jos­sa hänel­le entuu­des­taan tun­te­ma­ton mies oli ollut sisäl­lä juo­mas­sa olut­ta. Asun­toon tun­keu­tu­nut mies oli otta­nut myös omai­suut­ta asun­nos­ta haltuunsa.

Lue lisää

Työ­ryh­mä poh­ti­maan petolupia

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö on aset­ta­nut asian­tun­ti­ja­työ­ryh­män suden ja mui­den suur­pe­to­jen poik­keus­lu­pa­käy­tän­tö­jen kehit­tä­mi­sek­si. Ryh­män teh­tä­vä­nä on laa­tia ehdo­tus ase­tuk­ses­ta, joka suju­voit­taa suur­pe­to­jen vahin­ko­pe­rus­teis­ten lupien myöntämistä.

Lue lisää


Lakot alkoi­vat

Ammat­ti­liit­to­jen kes­kus­jär­jes­tö SAK:n kak­si viik­koa kes­tä­vät lakot alkoi­vat maa­nan­tai­na. Lakois­sa ovat muka­na Teol­li­suus­liit­to, Jul­kis­ten ja hyvin­voin­tia­lo­jen liit­to JHL, Auto- ja Kul­je­tusa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT, Säh­kö­liit­to, Raken­nus­liit­to ja Pal­ve­lua­lo­jen ammat­ti­liit­to PAM. Lak­ko­jen pii­ris­sä on noin 7000 työntekijää.Inves­toin­tu­kea haettavissa

Val­tio­neu­vos­to on päät­tä­nyt ava­ta uudel­leen inves­toin­nit nau­ta­kar­ja­ta­lou­del­le. Tukea on jäl­leen mah­dol­lis­ta hakea perus­kor­jaus­hank­kei­den lisäk­si myös uudis­ra­ken­nus- ja laa­jen­nusin­ves­toin­tei­hin. Lisäk­si ase­tus­muu­tok­sel­la mah­dol­lis­te­taan inves­toin­ti­tuen myön­tä­mi­nen väliai­kai­ses­ti myös tur­kis­tuo­tan­non har­joit­ta­mi­sen osal­ta bio­tur­val­li­suut­ta edis­tä­viin inves­toin­tei­hin, mil­lä ennal­taeh­käis­tään lin­tuinfluens­san leviä­mis­tä. Lisäk­si bio­tur­val­li­suut­ta edis­tä­vil­lä inves­toin­neil­la voi­daan tukea suo­ja-aito­ja sika­loi­den suo­jaa­mi­seen afrik­ka­lai­sel­ta sikarutolta.


Hel­mi­kuus­sa rekis­te­röi­tiin 5 373 uut­ta henkilöautoa

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan hel­mi­kuus­sa 2024 rekis­te­röi­tiin uusia hen­ki­lö­au­to­ja 5 373, mikä oli 12 % vähem­män kuin vuot­ta aiem­min. Kai­ken kaik­ki­aan hel­mi­kuus­sa rekis­te­röi­tiin 9 236 uut­ta ajo­neu­voa. Ensi­re­kis­te­röin­nit vähe­ni­vät 10 % edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen verrattuna.