Ajankohtaista

Puh­taan veden puo­les­ta kes­kus­tel­laan Koitelissa

Tur­val­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­ras­to Tukes on myön­tä­nyt mal­mi­net­sin­tä­lu­van Kii­min­ki­joen vesis­tön alu­eel­le, jos­sa on Natu­ra-suo­jel­tu­ja koh­tei­ta. Alu­eel­la sijait­see poh­ja­ve­sia­luei­ta ja Oulun kau­pun­gin vede­not­ta­moi­ta, jot­ka ovat asuk­kail­le ja elin­kei­no­toi­min­nal­le tär­kei­tä sekä nyt, että poik­keus­o­lois­sa. Huo­mat­ta­van laa­ja val­tausa­lue “Mar­ti­mo 1” on kool­taan yli 3700 heh­taa­ria. Taval­la tai toi­sel­la kai­vo­sak­tii­vi­suus tuli­si vai­kut­ta­maan Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan, Iin ja Yli-Iin alueella.

Lue lisää

Talous­neu­von­taa Haukiputaalla

Talous­neu­von­taa voi saa­da nyt myös Hau­ki­pu­taal­la tors­tai­na 12.5. kun talous­neu­von­ta jal­kau­tuu Vesi-Jatu­lin tak­ka­huo­nee­seen kel­lo 13–16. Neu­vo­ja voi kysyä pie­niin tai suu­riin talous­ky­sy­myk­siin. Aikaa ei tar­vit­se vara­ta. Pal­ve­lu on ano­nyy­miä ja maksutonta. 

Lue lisää

Ter­veys ja arvot tär­kei­tä yrittäjille

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jis­sä toteu­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa Yrit­tä­jän hyvin­voin­ti­ky­se­ly maa­lis­kuus­sa 2022. Kyse­ly suun­nat­tiin ensi­si­jai­ses­ti tut­ki­mus­lu­van anta­neil­le Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien jäse­ny­rit­tä­jil­le ja sii­hen vas­ta­si 149 yrit­tä­jää. Vas­taa­jis­ta 48 % toi­mii yksi­ny­rit­tä­ji­nä ja loput ovat työl­lis­tä­viä yri­tyk­siä. Kyse­lyl­lä halut­tiin sel­vit­tää yrit­tä­jien hyvin­voin­nil­le ja jak­sa­mi­sel­le kriit­ti­siä ja tär­kei­tä asioita.Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­mes­sut Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan kou­lul­la jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 11.5. isot har­ras­tus­mes­sut. Tapah­tu­man tar­koi­tuk­se­na on antaa Hau­ki­pu­taan nuo­ril­le lisää tie­toa vapaa-ajan- ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Kai­kil­le avoi­meen har­ras­teil­taan voi osal­lis­tua kel­lo 17–19 väli­se­nä aika­na Hau­ki­pu­taan kou­lun pihal­la ja sisä­ti­lois­sa salissa. Kii­min­ki­puis­ton kou­lun talous­osaa­jat EMQ-finaaliin

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun yrit­tä­jyy­den valin­nai­sai­neen oppi­laat Kons­ta Impiö ja Iiro Paa­na­nen edus­ta­vat Suo­mea euroop­pa­lai­sen talous­osaa­mis­kil­pai­lu Euro­pean Money Quizin finaa­lis­sa, joka jär­jes­te­tään vir­tu­aa­li­se­na tiis­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta. Euro­pean Money Quiz ‑finaa­liin ottaa osaa yli 20 Euroo­pan maa­ta. Finaa­lis­sa kun­kin maan finaa­liin pääs­seet kak­si­hen­ki­set jouk­ku­eet kisaa­vat toi­si­aan vas­taan suo­ras­sa verk­ko­lä­he­tyk­ses­sä. Finaa­lin vii­si paras­ta jouk­kuet­ta pää­see pal­kin­to­mat­kal­le Brys­se­liin, ja kol­me paras­ta kou­lua saa rahapalkintoja.