Ajankohtaista

Alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha haet­ta­vis­sa marraskuussa

Yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha vuo­del­le 2022 on haet­ta­va­na mar­ras­kuun aika­na. Toi­min­ta­ra­haa voi­vat hakea alu­eel­lis­ta toi­min­taa jär­jes­tä­vät voit­toa tavoit­te­le­mat­to­mat yhdis­tyk­set, yhtei­söt ja asu­kas­ryh­mät. Toi­min­ta­ra­ha on tar­koi­tet­tu esi­mer­kik­si alu­eel­li­siin tapah­tu­miin, ker­hoi­hin tai ret­kiin Poh­jois-Poh­jan­maan alueella.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Pää­tök­sen­teon tulee perus­tua faktoihin

Kun­nan perus­teh­tä­vä kou­lu­tuk­sen ja sivis­tys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­jä­nä koros­tuu enti­ses­tään hyvin­voin­tia­luei­den toteu­tues­sa. Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­mi­sen myö­tä kun­nal­le tulee uusia teh­tä­viä ja vel­voit­tei­ta, var­hais­kas­va­tuk­sen, esio­pe­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen lisäksi.

Lue lisää

Pas­si joka läh­töön ja menoon

Koro­na­pas­sin lan­see­ra­mi­nen Suo­mes­sa voi­si olla hyvä läh­tö­lau­kaus mui­den­kin pas­sien käyt­töö­no­tol­le maas­sa. Kaik­kien nii­den tar­koi­tus oli­si pas­sin hal­ti­jan sekä mui­den kan­sa­lais­ten suo­je­le­mi­nen ikävyyksiltä.


Lef­fa­vie­raa­na

Kel­lon kou­lus­sa vie­tet­tiin elo­ku­va­viik­koa. Kat­soim­me äidin­kie­len tun­nil­la Valas­rat­sas­ta­ja-elo­ku­van, jon­ka on ohjan­nut Niki Caro 2002. Se ker­too Uuden-See­lan­nin mao­reis­ta, jot­ka usko­vat, että he pol­veu­tu­vat Pai­keas­ta eli valasratsastajasta.


Kii­min­gin kes­kus­ta laa­je­nee Ahonkankaalle

Kola­mäen, Kais­ta-ahon ja Isoa­hon sekä Kuusa­mon­tien rajaa­mal­le alu­eel­le kaa­voi­te­taan uusi asui­na­lue, jol­le tulee pää­asias­sa asu­mis­ta. Alu­eel­le tulee varaus myös päi­vä­ko­dil­le sekä ehkä tehos­te­tul­le pal­ve­lua­su­mi­sel­le. Nyt ase­ma­kaa­voi­tet­ta­va alue on suu­ruu­del­taan 58 heh­taa­ria. Ahon­kan­kaan kaa­voi­tus liit­tyy laa­jem­paan vuon­na 2018 val­mis­tu­nee­seen Hie­ta-ahon kaa­va­run­koon ja sen on tar­koi­tus val­mis­tua kevääl­lä 2023. 


Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus Kii­min­gin-Jää­lin vesienhoitoyhdistykselle

Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­sen Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑lah­joi­tus­ten yhte­nä tee­ma­na syk­syl­lä 2021 on luon­to ja ympä­ris­tö. Lah­joi­tuk­sia myön­ne­tään kol­mel­le eri yleis­hyö­dyl­li­sel­le luon­toon ja luon­non vir­kis­tys­käyt­töön liit­ty­väl­le toi­mi­jal­le Poh­jois- ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Lah­joi­tuk­set ovat osa 100 000 euron Hyvin­voi­va Poh­joi­nen ‑koko­nais­lah­joi­tus­ta, joka koh­dis­tuu luon­non ja ympä­ris­tön lisäk­si vapaa­eh­toi­seen pelas­tus­työ­hön ja vapaa­pa­lo­kun­ta­toi­min­taan ja mielenterveystyöhön.


Kokoo­mus, KD ja ja RKP vaa­li­liit­toon maa­kun­nan aluevaaleissa

Kokoo­mus, KD ja RKP ovat sol­mi­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la kes­ki­näi­sen tek­ni­sen vaa­li­lii­ton tam­mi­kuus­sa 2022 pidet­tä­viin alue­vaa­lei­hin. Puo­lu­eet jul­kai­si­vat tiis­tai­na 12.10. vaa­li­liit­to­so­pi­muk­sen alle­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa ensim­mäi­set 63 ehdo­kas­ta. Ensim­mäi­ses­sä vah­vis­tuk­ses­sa Kokoo­mus aset­ti 50, KD 11 ja RKP 2 kak­si ehdo­kas­ta. Vaa­li­liit­to aset­taa täy­den 98 ehdok­kaan listan.


Päät­tä­jäl­tä: Ikäih­mis­ten ase­man parantaminen

Tilas­to­kes­kuk­sen tie­to­jen mukaan köy­hyys- tai syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä oli 26 % elä­ke­läi­sis­tä v. 2020. Yksi­na­su­van, ainoas­taan takuu­eläk­keen varas­sa ole­van tilan­ne on vai­kein. Pie­ni yksi­na­su­van koro­tus­kin on pois­tet­tu. Yli puo­let 79 vuot­ta täyt­tä­neis­tä nai­sis­ta asuu yksin. Yksi­na­su­mi­nen yleis­tyy vie­lä enem­män iän karttuessa.