Ajankohtaista

Hei­nä­väen kuva on otet­tu Kiimingissä

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tiin tors­tai­na 14.1. van­ho­ja kuvia Museo­vi­ras­ton kokoel­mis­ta. Muka­na oli Samu­li Pau­la­har­jun otta­ma kuva, jos­sa hei­nä­vä­ki ylit­tää suo­ta suo­por­tai­ta pit­kin vuon­na 1913. Museo­vi­ras­ton tie­dois­sa ker­ro­taan kuvan ole­van otet­tu Yli­kii­min­gis­sä. Kii­min­ki­läi­nen Eila Riek­ki ker­too, että kuva on kui­ten­kin otet­tu Kii­min­gis­sä. Hänel­lä itsel­lään­kin on kysei­nen kuva, jos­sa on muka­na myös kuvan hen­ki­löi­den nimet. Ensim­mäi­se­nä jonos­sa on Rie­kin pap­pa Kus­taa Adolf Grön­lund. Hänen peräs­sään tule­vat Jus­si Kois­ti­nen, Lyy­ti Koleh­mai­nen ja Lin­da Bark­man.

Lue lisää

Koro­na vai­kut­ti Luu­pin koh­tei­den aukio­loon ja kävijämääriin

Museo- ja tie­de­kes­kus Luu­pin käyn­ti­koh­teis­sa vie­rai­li vuo­den 2020 aika hie­man yli 92 000 asia­kas­ta. Koro­nan tuo­miin rajoi­tuk­siin näh­den kävi­jä­mää­rät oli­vat Luu­pin toi­mi­joi­den näke­myk­sen mukaan hyvät ja eri­tyi­ses­ti kesä vil­kas. Oulun tai­de­museo myös tuot­ti run­saas­ti digi­taa­lis­ta sisäl­töä, joi­ta kat­sel­tiin hui­mat 27 383 kertaa.Ilman ystä­viä elä­mä oli­si yksinäistä

Elsa Jäm­sä-Rau­tio Hau­ki­pu­taal­ta täyt­ti 95 vuot­ta Nuu­tin päi­vä­nä 13. tam­mi­kuu­ta. Isom­min synt­tä­rei­tä ei nyt voi­tu juh­lia koro­na­ti­lan­teen takia, mut­ta muu­ta­ma ystä­vä kävi ter­veh­ti­mäs­sä päi­vän­san­ka­ria Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nis­sa. Juh­la­päi­vän kun­niak­si kävi­jöil­le tar­jot­tiin lou­nas ja kak­ku­kah­vit, jot­ka oli katet­tu eril­li­seen tilaan. Onnit­te­lu­kort­te­ja ja ‑soit­to­ja tuli run­sain mitoin.

– Meil­lä on sel­lai­nen mum­mo-mafia ‑poruk­ka ja kokoon­num­me tääl­lä ker­ran vii­kos­sa juo­maan kah­via, pori­se­maan ja pelaa­maan yhdes­sä vaik­ka bin­goa, ker­too Jämsä-Rautio.


Yli­kii­min­kiin esi­te­tään uut­ta kirjastoa

Oulun kau­pun­gin han­ke­sel­vi­tys­työ­ryh­mä esit­tää, että Yli­kii­min­gin nykyi­nen kir­jas­to pure­taan ja tilal­le raken­ne­taan uudis­ra­ken­nus, jos­sa huo­mioi­daan myös nuo­ri­so­pal­ve­lui­den, Oulu10:n sekä kun­to­sa­lin toi­min­ta. Han­ke toteu­tet­tai­siin esi­tyk­sen mukaan eril­li­sin­ves­toin­ti­na vuo­si­na 2024–2025, ja sen tavoi­te­hin­ta-arvio on noin 2,24 mil­joo­naa euroa. 


Koi­te­lin alu­een suun­nit­te­luun hae­taan jatkoaikaa

Go Arc­tic Oy valit­tiin huh­ti­kuus­sa 2018 Koi­te­lin alu­een kehit­tä­mi­sen toteut­ta­jak­si. Go Arc­tic hakee varausa­jal­le jat­koa vuo­den 2021 lop­puun saak­ka, joh­tuen koro­na­pan­de­mian aiheut­ta­mas­ta tilan­tees­ta. Jat­koa­jan saa­des­saan yri­tyk­sel­lä on tar­koi­tus esi­tel­lä tar­kem­mat suun­ni­tel­mat pro­jek­tis­ta vuo­den 2021 lopussa.