Ajankohtaista

Tei­den keh­no kun­to puhut­taa taas autoilijoita

Sekä Oulun kau­pun­ki ja Iin kun­ta että Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus ovat vuo­den­vaih­teen jäl­keen saa­neet run­saas­ti palau­tet­ta maan­tei­den huo­nos­ta kun­nos­ta. Alem­man hoi­to­luo­kan tiet ovat olleet sekä ovat edel­leen­kin liuk­kai­ta ja polan­tei­sia, ja polan­teis­sa esiin­tyy myös pal­jon rai­tei­ta ja koloja. 

Lue lisää

Hut­tu­ky­län pyö­rä­tie yhä vail­la rahoitusta

Hut­tu­ky­län ja Koi­te­lin väli­sen jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­län suun­ni­tel­mia esi­tel­tiin ensim­mäi­sen ker­ran kylä­läi­sil­le jo vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa, jol­loin hank­keen suun­nit­te­lu sai edus­kun­nan jako­va­ran kaut­ta suun­nit­te­lu­ra­haa. Nyt Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi tie­suun­ni­tel­mas­ta lausun­ton­sa, mut­ta noin 1,9 mil­joo­nan euron hank­keen raken­ta­mi­sek­si ei ole edel­leen­kään rahoi­tus­ta. Se pyri­tään kui­ten­kin toteut­ta­maan lähi­vuo­sien aikana. 

Lue lisää

Ala­ky­lään nousee puu­kou­lu tuli­pa­los­sa tuhou­tu­neen tilal­le – kou­lun­käyn­nin on mää­rä alkaa vuon­na 2025

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä sijait­se­van kou­lun raken­nus tuhou­tui tuli­pa­los­sa vuon­na 2020. Kor­vaa­van uudis­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2023, ja sen on mää­rä val­mis­tua vuo­den 2024 lop­puun men­nes­sä. Kaik­ki­aan tilo­ja tulee 240 oppi­laal­le vuo­si­luo­kil­la 0–6.

Lue lisää

Iin Ener­gia las­kee hie­man hintojaan

Iin Ener­gia las­keen säh­kön­sä hin­taa hel­mi­kuun alus­ta alkaen, vaik­ka yhtiön alus­ta­va tulos vuo­del­ta 2022 on rei­lut mil­joo­na euroa tap­piol­li­nen. Täs­tä suu­rin osa on säh­kön myyn­nis­tä joh­tu­vaa. Iisi­verk­ko ja säh­kö­verk­ko­toi­min­ta ovat myös lähel­lä nollatulosta.


Toi­mit­ta­jal­ta: Itku ei auta sähkömarkkinoilla

Mei­tä suo­ma­lai­sia on ehdit­ty jo moneen ottee­seen kii­tel­lä onnis­tu­nees­ta säh­kön­sääs­tös­tä. Meis­tä kulut­ta­jis­ta onkin kuo­riu­tu­nut kan­ta­pään kaut­ta mel­koi­sia säh­kö­asian­tun­ti­joi­ta, oli­pa sit­ten kyse eri läm­mi­tys­muo­to­jen ver­tai­lus­ta tai nik­seis­tä, miten vähen­tää kulutusta.

Sano­taan, että itku ei auta mark­ki­noil­la, eikä näy­tä tep­si­vän säh­kö­mark­ki­noil­la­kaan. Pon­nis­te­luis­ta huo­li­mat­ta karu totuus pal­jas­tuu, kun aiem­paan ver­rat­tu­na monin­ker­tai­nen säh­kö­las­ku tup­sah­taa mak­suun. Kulut­ta­jil­le sor­va­taan eri­lai­sia tuki­muo­to­ja, hyvä niin, kun­han niis­tä pää­si­si vain jyväl­le. Sel­ko­kie­li­siä neu­vo­ja tar­vi­taan. Oli­si­ko täs­sä tilaus­ta jon­kin­lais­ten neu­vo­nan­ta­jien pestaamiseen?


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 3

Lot­to: 9, 12, 13, 25, 26, 36, 40. Lisä­nu­me­ro 29, plus­nu­me­ro 20.

Voit­to­luok­ka: 7 oikein 1 kpl 11 000 000 €, 6+1 96 814,76 € , 6 oikein 3 033,04 € , 5 oikein 70,50 €, 4 oikein 10 €, 3+1 oikein 2 €, plus oikein -.


Koi­te­li kuu­luu kau­pun­gin kehi­tet­tä­viin retkeilykohteisiin

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi ret­kei­ly­ra­ken­tei­den hoi­to- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2023–2029 ohjeel­li­se­na nou­da­tet­ta­vak­si. Suun­ni­tel­maa toteu­te­taan vuo­si­na 2023–2029 vuo­sit­tais­ten työ­suun­ni­tel­mien ja talous­ar­vion puitteissa.Päivityksen taus­tal­ta löy­ty­vät vii­me vuo­sien kas­va­nut ret­kei­lyin­nos­tus sekä San­gin­joen raken­tei­den pois­tu­tu­mi­nen kau­pun­gin vastuulta.