Ajan­koh­tais­ta

1200 kilo­met­riä myö­hem­min

Suu­ri urak­ka saa­pui kir­jai­mel­li­ses­ti tien­sä pää­hän, kun Team Ryn­ke­by — God Mor­gon jouk­ku­eet ja nii­den tuhan­net pyö­räi­li­jät huol­to­jouk­koi­neen saa­pui­vat Parii­siin. Jouk­ku­eet Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta, Tans­kas­ta, Nor­jas­ta, Sak­sas­ta, islan­nis­ta ja Fär­saa­ril­ta kokoon­tui­vat kaik­ki samaan puis­toon vie­lä ennen vii­meis­tä etap­pia Parii­sin kes­kus­tan läpi hotel­lil­le.

Lue lisää

Tuk­ki­puun tar­jon­ta vähen­ty­nyt

Eri­tyi­ses­ti tuk­ki­puun tar­jon­ta on tänä vuon­na las­ke­nut met­sän­käyt­töil­moi­tus­ten perus­teel­la Poh­jois-Poh­jan­maan yksi­tyis­met­sis­tä. Tuk­ki­puun tar­jon­ta las­ki maa­kun­nas­sa 30 pro­sent­tia, kun koko maas­sa las­ku oli 27 pro­sent­tia alku­vuo­den aika­na ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen. Maa­kun­nan kui­tu­puun tar­jon­ta on pysy­nyt lähes edel­li­sen vuo­den tasol­la.

Lue lisää

KiimU:lla voi­mis­te­lu­lei­ri Pudas­jär­vel­lä

Kii­min­gin Urhei­li­jat tekee uuden­lais­ta yhteis­työ­tä Pudas­jär­ven Urhei­li­joi­den kans­sa jär­jes­tä­mäl­lä yhtei­sen kai­kil­le avoi­men voi­mis­te­lu­lei­rin 8–15-vuotiaille. Lei­ril­lä on joka päi­vä vähin­tään nel­jä…RoPo tyly vie­ras Hau­Pal­le

Muka­vas­sa voit­to­put­kes­sa ollut Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue jou­tui pet­ty­mään sun­nun­tai­na vii­mei­ses­sä otte­lus­saan ennen tau­koa. Rova­nie­me­läi­nen RoPo haki kaik­ki tar­jol­la olleet pis­teet Kes­kus­ken­täl­tä 0–1 voi­tol­la ja osoit­tau­tui näin Hau­Pal­le tämän kau­den osal­ta vai­keak­si vas­tus­ta­jak­si.Apua tar­vit­se­vien kis­so­jen mää­rä kas­vus­sa

Suo­men Eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys­ten lii­ton toteut­ta­man tuo­reen tut­ki­muk­sen mukaan kadon­nei­den ja hylät­ty­jen lem­mik­kie­läin­ten mää­rä löy­tö­eläin­ta­lois­sa on las­ke­nut ver­rat­tu­na yhden­tois­ta vuo­den takai­sin lukui­hin. Myös entis­tä suu­rem­pi osa eläi­mis­tä pää­tyy takai­sin alku­pe­räi­sel­le omis­ta­jal­leen.