Ajankohtaista

Suo­suk­set ja Siipiviikate

Kuu­kau­den esi­nee­nä ovat suk­sien tapai­set kul­ku­vä­li­neet, joi­ta käy­tet­tiin mui­noin hei­nän­kor­juus­sa upot­ta­val­la suol­la. Nyt esi­tel­tä­vät suk­set on veis­tet­ty yhdes­tä käy­rään kasvaneesta…

Lue lisää

Sor­to­lan tilal­la­juh­li­taan pyöreitä

Yli­kii­min­gin Jolok­sel­la toi­mi­van Sor­to­lan tilan kesään mah­tuu aina­kin yhdet kun­non täy­te­kak­ku­kah­vit. Tilan kir­joi­hin ja kan­siin vie­ty his­to­ria on nimit­täin saa­vut­ta­nut pyö­reät 300 vuotta.

Täl­lä het­kel­lä Sor­to­lan nave­tas­sa Les­ke­län­nie­mel­lä lyp­sä­viä leh­miä on noin 50 ja lisäk­si pari­kym­men­tä hie­hoa ja vasik­kaa. Kuten muil­la­kin maa­ti­loil­la Suo­mes­sa, tilal­la tais­tel­laan kal­lis­tu­nei­den tuo­tan­to­pa­nos­ten ja alhais­ten tuot­ta­ja­hin­to­jen puristuksessa.

–Juu­ri kävi säi­liö­au­to pihas­sa, en ole iki­nä osta­nut näin kal­lis­ta polt­to­öl­jyä, huo­kaa tilaa sis­kon­sa kans­sa pitä­vä Mark­ku Kok­ko­nie­mi.

– Kus­tan­nuk­set ovat kyl­lä nous­seet jul­mas­ti, mut­ta kyl­lä täs­sä vie­lä pär­jäil­lään. Itku ei auta mark­ki­noil­la, ei muu­ta kuin posi­tii­vi­ses­ti eteen­päin, hän vir­nis­tää jatkoksi.

Mai­to­ti­lal­la hyvä­laa­tui­nen rehu on tuo­tan­non läh­tö­koh­ta, sik­si Sor­to­las­sa­kin toi­vo­taan hyvää sato­kaut­ta. Täl­lä het­kel­lä Mark­ku lait­taa poi­kien­sa Ver­ne­rin ja Oska­rin kans­sa kor­juu­ko­nei­ta kun­toon. Säi­lö­re­hun ensim­mäi­nen sat­si oli­si koh­ta korjattavana.

– Meil­lä on ryt­mi­nä se, että pel­to­loh­ko on ensin nel­jä vuot­ta nur­mel­la, sit­ten vuo­den vil­jal­la. Tänä vuon­na otim­me vil­je­lyyn myös her­net­tä, jol­la kor­vaam­me osan ostet­ta­vas­ta ryp­sis­tä ja saam­me siten val­kuais­ta kar­jal­le, Kok­ko­nie­mi kertoo.

Oulun ympä­ris­tös­sä Sor­to­la tuli tun­ne­tuk­si tila­jää­te­lös­tä, jota ehdit­tiin val­mis­taa kym­me­ni­sen vuot­ta. Jää­te­lön teos­ta vas­ta­si Mar­kun vai­mo San­na, joka jou­tui lopul­ta vaih­ta­maan alaa ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä. Täl­lä het­kel­lä Mar­kun ja Pirk­ko-sis­kon maa­ta­lous­yh­ty­mä suun­taa vakaas­ti perin­tei­seen maidontuotantoon.


RAHAPELIEN TULOKSIA

Viik­ko 26 Lot­to: 19, 20, 22, 32, 35, 36, 39. Lisä­nu­me­ro: 4. Plus­nu­me­ro: 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 14 000…