Ajan­koh­tais­ta

Poh­joi­sen jokien kehit­tä­mi­seen toi­vo­taan vauh­tia uudel­la hal­li­tus­kau­del­la

Iijo­ki-sopi­muk­sen osa­puo­let toi­vo­vat, että uudes­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa huo­mioi­tai­siin poh­jois­ten joki­ve­sis­tö­jen mer­ki­tys. Osa­puo­let toi­vo­vat, että kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­siin ravin­tei­den ja veden pidät­tä­mi­sek­si sekä vael­lus­ka­lo­jen luon­non­kier­ron palaut­ta­mi­seen varat­tai­siin val­tion rahoi­tus­ta. Näin voi­tai­siin val­tion­hal­lin­non ja pai­kal­lis­ten taho­jen yhteis­voi­min vie­dä eteen­päin aiem­min käyn­nis­tet­ty­jä kehit­tä­mis­oh­jel­mia.

Lue lisää

Ilta­päi­vän Ilta­mis­sa digi­tai­to­ja fik­tii­vi­ses­ti ja ihan oikeas­ti

Oulu-opis­ton Senio­ri­teat­te­ri on val­mis­ta­nut perin­tei­seen tapaan hau­ki­pu­taa­lai­sen Kirs­ti Han­he­lan kir­joit­ta­man näy­tel­män. “Digi­toh­to­ri” vie kat­so­jat ter­veys­kes­kuk­seen. Kor­vaa­ko digi­taa­li­nen diag­noo­si ihmi­sen? Näy­tel­män on ohjan­nut Rai­ja Päk­ki­lä. Esi­tys on tors­tai­na 16.5. kel­lo 14 Teat­te­ri­kuo­pal­la.

Lue lisää

Kii­min­gin lukion uudet yli­op­pi­laat

Kii­min­gin lukion uudet yli­op­pi­laat ovat: Ala­saa­re­la Juho, Grön­lund Tom­mi, Haa­­pa-aho Saa­na, Hai­pus Anni-Lin­­nea, Han­nu­la Alek­si, Han­nu­la Tuuk­ka, Han­­sen-Haug Elias, Hert­te­li…Iin lukion uudet yli­op­pi­laat

Iin lukion uudet yli­op­pi­laat ovat: Ala­pu­ra­nen Samuel, Berg­man Tuo­mas, Eriks­son Jut­ta, Haa­ta­ja Lin­da, Huh­ta­kan­gas Mik­ko, Illi­kai­nen Allan, Jak­ki­la Hen­na, Joke­la Emi­lia, Jumis­ko johan­na, Jyr­käs Jani, Kaik­ko­nen Isa­bel, Kar­ling Noo­ra, Kar­vo­nen Joni, Kave­ri Alii­sa, Kel­lo­kum­pu Satu, Kerä­nen Urho, Kin­nu­nen Mikael, Kiu­ru Aada, Kiu­ru Iida, Koi­vu­la Ali­na, Kos­ke­la Fan­ni, Kyl­lö­nen Vili-Kal­le, Mer­ta­la Eetu, Moi­la­nen Roo­pe, Neu­vo­nen Susan­na, Olli­la Mart­ta, Paak­ki Alek­si, Paa­so-Ran­ta­la Akus­ti, Par­ta­nen Valt­te­ri, Pyö­rä­lä Tee­mu, Sas­si Sal­la, Sato­kan­gas Vil­le-Valt­te­ri, Tuo­mi­nen Tomi, Tyni Saa­na, Ven­ga­sa­ho Iida ja Väy­ry­nen Oona.


Hau­Pal­le pis­te Rova­nie­mel­tä

Hau­Pan mie­het pela­si­vat toi­sen peräk­käi­sen tasa­pe­lin Poh­jois-Suo­men Kol­mo­ses­sa, nyt rova­nie­me­läi­sen RoPon vie­raa­na 1–1 luke­min. Vie­ras­jouk­kue hal­lit­si peliä, mut­ta lopul­ta myös tap­pio oli lähel­lä.Tans­si­tai­teen lin­ja menes­tyy

Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton liit­ty­mi­nen OSAOon mah­dol­lis­ti Tans­si­tai­teen lin­jan perus­ta­mi­sen. Vapaan sivis­tys­työn kou­lu­tuk­se­na aloit­ta­nut tans­si­lin­ja antaa osaa­mis­ta hakeu­dut­taes­sa tans­si­jan tai tans­sin­opet­ta­jan kou­lu­tuk­siin.