Ajankohtaista

Väki­lu­ku 5 587 841

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan Suo­men väki­lu­ku oli elo­kuun lopus­sa 5 587 841. Maam­me väki­lu­ku kas­voi tam­mi-elo­kuun aika­na 23 871 hen­gel­lä. Väes­tön­kas­vua yllä­pi­ti muut­to­voit­to ulko­mail­ta, sil­lä maa­han­muut­to­ja oli 33 655 enem­män kuin maas­ta­muut­to­ja. Syn­ty­nei­tä oli 9 735 vähem­män kuin kuolleita.

Lue lisää

Kylä­verk­koi­hin varo­ja haettavissa

Laa­ja­kais­tain­ves­toin­tien rahoi­tuk­sen haku EU-rahoi­tus­kau­del­le 2023–27 alkaa Hyr­rä-asioin­ti­pal­ve­lus­sa. Rahoi­tus­ta myön­ne­tään ELY-kes­kuk­sis­ta, ja haku on mah­dol­lis­ta aikai­sin­taan 19.9. Tar­kem­man haun aloi­tusa­jan omal­la alu­eel­la saat tie­toon­sa seu­raa­mal­la ELY-kes­kuk­sen tie­do­tus­ta. EU:n maa­seu­tu­ra­hoi­tuk­sel­la tue­taan kylä­verk­ko­jen raken­ta­mis­ta sel­lai­sil­le alueil­le, joil­le huip­pu­no­pei­ta tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siä ei mark­ki­naeh­toi­ses­ti rakennu.
Jää­lin van­ha urhei­lu­kent­tä täyt­tyy asunnoista

Ensi kesä­nä Jää­lin van­han urhei­lu­ken­tän pai­kal­le val­mis­tu­vat ensim­mäi­set talot. Sil­loin val­miik­si tulee 28 asun­toa, jois­ta 18 on yksi­ta­soi­sia ja 10 kak­si­ta­soi­sia. Alu­eel­le tulee sekä rivi- että eril­lis­ta­lo­ja. Pie­nim­mät asun­not ovat 56 neliöi­siä kak­sioi­ta, suu­rin asun­to on 106,5 neliöi­nen asunto. 


Todel­la tär­kei­tä asioita

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he. Minul­la on per­hees­tä­ni pelk­kiä hyviä muis­to­ja. Per­hee­ni on minul­le tär­keä, kos­ka olen tun­te­nut hei­dät koko elä­mä­ni ajan. Vie­tän pal­jon aikaa per­hee­ni kanssa.


Har­taus­kir­joi­tus: Hän pitää minus­ta huolen

Muis­tat­ko ker­to­muk­sen Mar­tas­ta ja Marias­ta? Jee­sus vie­rai­li näi­den sisa­rus­ten kodis­sa saa­pues­saan hei­dän koti­ky­lään­sä. Mart­ta kut­sui Jee­suk­sen kotiin­sa ja pal­ve­li ahke­ras­ti vie­ras­taan. Maria taas aset­tui Jee­suk­sen jal­ko­jen juu­reen kuun­te­le­maan. Mart­ta moit­tii Jee­suk­sel­le Marian toi­met­to­muut­ta ja pyy­si Jesus­ta käs­ke­mään Mari­aa hän­tä aut­ta­maan. Jee­sus kui­ten­kin tote­si Mar­tal­le näin: ”Mart­ta, Mart­ta, sinä huo­leh­dit ja hätäi­let niin monis­ta asiois­ta. Vain yksi on tar­peen. Maria on valin­nut hyvän osan, eikä sitä ote­ta hänel­tä pois.” (Luuk. 10: 41–42)