Ajankohtaista

Kol­mas koro­na­ro­ko­te kai­kil­le aikuisille

Kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat vara­ta ajan nyt kaik­ki 18 vuot­ta täyt­tä­neet ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt Oulus­sa. Roko­tuk­siin on ajan­va­raus. Oulus­sa kol­man­nen roko­tean­nok­sen saa­vat ajan­va­rauk­sen kaut­ta täl­lä het­kel­lä 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­mät, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut 3–4 kuukautta. 

Lue lisää

Iis­sä alu­een alhai­sin ennakkoäänestysprosentti

Vii­mei­ses­tä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­väs­tä tiis­tais­ta muo­dos­tui vilk­kain sekä Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­la että koko maas­sa. Poh­jois-Poh­jan­maal­la alu­een äänioi­keu­te­tuis­ta 26,1 pro­sent­tia äänes­ti ennak­koon, mikä on hie­man val­ta­kun­nal­lis­ta lukua 26,4 alhaisempi.

Kai­kis­ta mata­lin ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la kir­jat­tiin Iis­sä, mis­sä ennak­koon äänes­ti 21,0 pro­sent­tia äänioikeutetuista.

Lue lisää

Mik­si alue­vaa­leis­sa kan­nat­taa äänestää?

Äänes­tä­jien innos­tus ja kiin­nos­tus his­to­rian ensim­mäi­siä alue­vaa­le­ja koh­taan on ollut var­sin vai­sua. Alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin pelä­tään jää­vän alhai­sek­si. Mik­si näin, vaik­ka vaa­leis­sa vali­taan päät­tä­jät alue­val­tuus­toi­hin, jot­ka päät­tä­vät kai­kil­le tär­keis­tä ter­vey­teen liit­ty­vis­tä palveluista?

Vii­me euro­vaa­leis­sa äänes­tys­pro­sent­ti oli 43 ja vii­me kesä­kuun kun­ta­vaa­leis­sa pääs­tiin kaut­ta aiko­jen keh­noim­paan 55 pro­sent­tiin. Onko kysees­sä tila­päi­nen not­kah­dus, vai onko ihmis­ten kiin­nos­tus äänes­tää ja vai­kut­taa rapautumassa?

Ran­ta­poh­ja kysyi kol­mel­ta alu­een koke­neel­ta vete­raa­ni­po­lii­ti­kol­ta ja vai­kut­ta­jal­ta, mik­si nyt oli­si tär­ke­ää äänes­tää ja miet­tei­tä sote-uudistuksesta.

Lue lisää

Teol­li­suus­hal­lis­sa palo­nal­ku Iissä

Teol­li­suus­hal­lis­sa Iin Liek­sen­tiel­lä syt­tyi palo­nal­ku pro­ses­si­häi­riön vuok­si maa­nan­tai­na ilta­päi­väl­lä. Yri­tyk­sen työn­te­ki­jä sai itse sam­mu­tet­tua palon alkusam­mut­ti­mel­la. Pelas­tus­lai­tok­sen teh­tä­väk­si jäi varmistua…
Jääli–Hönttämäki-ladulla väliai­kai­nen kier­to­reit­ti Polvikankaalla

Jää­lin ja Hönt­tä­mäen väli­nen kun­to­ra­ta ja latu­yh­teys on ollut poik­ki Pol­vi­kan­kaal­la alu­een raken­nus­töi­den vuok­si. Kun­toi­li­joil­le on nyt val­mis­tu­nut osin vapaa­eh­tois­voi­min väliai­kai­nen kier­to­reit­ti Pol­vi­kan­kaan­tien ja Nelik­ko­tien välil­le. Kier­to­reit­ti toteu­tet­tiin yhteis­työs­sä Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen kans­sa. Vaki­tui­sel­le kun­to­ra­ta­rei­til­le raken­ne­taan uusi sil­ta, Kie­va­rin­rei­tin ylikulkukäytävä.