Ajankohtaista

Nuor­ten ja työi­käis­ten usko elä­ke­jär­jes­tel­män kes­tä­vyy­teen horjuu

Hie­man enem­män kuin joka kol­mas suo­ma­lai­nen ei usko, että Suo­men elä­ke­jär­jes­tel­mä oli­si kes­tä­väl­lä poh­jal­la. Lähi­Ta­pio­lan teet­tä­män Arjen kat­saus ‑kyse­lyn mukaan 38 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta oli sitä miel­tä, että jär­jes­tel­män poh­ja pitää. Joka kol­mas vas­taa­ja empii, eikä osan­nut sanoa poh­jas­ta mitään.

Lue lisää

“Kyl­lä maal­la on mukavaa”

Kol­jun syys­mark­ki­noil­la Halo­sen­nie­mes­sä oli lep­poi­sa tun­nel­ma lau­an­tai­na kun kylä­läi­set ja mark­ki­na­vie­raat kau­em­paa­kin tuli­vat ostok­sil­le ja tapaa­maan tut­tu­ja. Perin­teis­ten maa­lais­mark­ki­noi­den myyn­ti­pöy­dil­tä Kol­jun­ma­jan piha­pii­ris­tä löy­tyi syk­syn satoa, käsi­töi­tä, vaat­tei­ta, pai­kal­lis­ta kir­jal­li­suut­ta, koru­ja, lähi­ruo­kaa ja kala­tuot­tei­ta. Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys piti kah­vio­ta ja tar­jo­si kai­kil­le kävi­jöil­le käris­te­mak­ka­ran. Myyn­ti­pai­kat oli­vat ilmaisia.

Lue lisää

Kun­tien sote-menot kas­voi­vat huomattavasti

Tilas­to­kes­kuk­sen kun­ta­ta­lous­ti­las­ton tie­dot osoit­ta­vat kun­tien käyt­tö­ta­lou­den net­to­kus­tan­nus­ten kas­va­neen 2,9 pro­sent­tia 33,8 mil­jar­diin euroon vuon­na 2020. Kas­vuun vai­kut­ti pää­osin sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­min­taan koh­dis­tu­vien net­to­kus­tan­nus­ten edel­lis­vuot­ta suu­rem­pi mää­rä. Sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­min­nan net­to­mää­räi­set kus­tan­nuk­set toteu­tui­vat 4,2 pro­sent­tia vuot­ta aiem­paa suu­rem­pi­na, ja ne oli­vat yhteen­sä 20,0 mil­jar­dia euroa. Kun­ta­ta­lou­den tilas­toin­tia var­ten kerät­tiin tie­to­ja kai­kil­ta Suo­men 310 kun­nal­ta ja kai­kil­ta 136 kuntayhtymältä.


Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­vii­kon tee­ma­na näke­mi­nen ja näky­mi­nen liikenteessä

Kou­lu­jen perin­tei­nen lii­ken­ne­tur­val­li­suus­viik­ko start­ta­si maa­nan­tai­na Kel­lon kou­lul­la. Viik­ko aloit­ti koko luku­vuo­den kes­tä­vän sys­te­maat­ti­sen lii­ken­ne­kas­va­tuk­sen kou­luis­sa. Ava­jais­ta­pah­tu­mas­sa Kel­lon kou­lun 590 oppi­las­ta pää­si kier­tä­mään lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta käsit­te­le­vil­le rasteille.
Hau­Pan nai­sil­le tap­pio Rovaniemeltä

Hau­Pan nai­set pela­si­vat vii­kon toi­sen pelin­sä lau­an­tai­na Rova­nie­mel­lä. Kova peli päät­tyi kui­ten­kin koti­jouk­kue RoPS:n 3–0 voit­toon. Pelin jäl­keen Hau­Pa jat­kaa sar­ja­tau­lu­kos­sa 11. sijal­la, kun taas RoPS pitää paik­kaa 7. sijalla.