Ajankohtaista

Iin ener­gia poh­tii säh­kön­hin­nan nostamista

Iin Ener­gia nos­ti loka­kuun alus­sa säh­kön­hin­to­jaan. Seu­raa­vas­ta mah­dol­li­ses­ta koro­tuk­ses­ta pää­te­tään mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä. Täl­lä het­kel­lä Iin Ener­gia myy säh­köä asiak­kail­leen noin 15 sen­tin kilowat­ti­tun­ti­hin­taan, joka on täl­lä het­kel­lä edul­li­sim­mas­ta pääs­tä maas­sam­me. Iin Ener­gia myy säh­köä vain Iin kun­nan alueelle.

Lue lisää

Tur­ve­mö­kin pojas­ta menes­ty­jäk­si – Mau­no Sar­via­ho muis­te­lee elä­mään­sä Reki-Vesa­las­sa “huu­to­lais­poi­ka­na”

Jumi­las­sa, Reki­ky­län van­haa kou­lua vas­ta­pää­tä, asui 1946 vuo­des­ta alkaen “huu­to­lais­poi­ka”, Mau­no Sar­via­ho eli Jumi­lan Ant­ti. Eri­koi­set eväät elä­mään­sä saa­nut Sar­via­ho otet­tiin Jumi­laan Jaak­ko ja Ellen Pel­ko­sen kas­vat­ti­po­jak­si, kun mui­ta haluk­kai­ta ei ilmen­nyt, ja Jaak­ko Pel­ko­nen sosi­aa­li­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na koki sen velvollisuudekseen.

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Ploo­tu­lauk­ku ja plooturaha

Suo­ma­lai­nen kan­sa­tie­tei­li­jä U.T. Sire­lius esit­te­lee teok­ses­saan, Suo­men kan­san­omais­ta kult­tuu­ria, (1919) lai­hia­lai­sen nah­ka­lau­kun ja nime­ää sen raha­sä­kik­si, jol­la ennen on kan­net­tu ploo­tu­ra­ho­ja. Nyt esi­tel­tä­vä esi­ne on täs­mäl­leen saman­lai­nen. Lau­kun toi­ses­sa kuve­kap­pa­lees­sa on rak­sit, jois­ta vii­lek­keet juok­se­vat leu­ka­lui­den päis­sä ole­vien rei­kien läpi ja yhty­vät toi­siin­sa vas­tak­kai­sil­la puo­lil­la. Lauk­ku on varus­tet­tu poron­sar­ves­ta teh­dyil­lä suu­kap­pa­leil­la ns. leu­ka­luil­la. Täl­lai­set lau­kut oli­vat aikoi­naan ylei­siä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja koko län­si­ran­ni­kol­la aina Turun tie­noil­le saakka.


Hau­ki­pu­taan lukio pal­kit­tiin Vuo­den Liik­ku­va­na oppilaitoksena

Hau­ki­pu­taan lukio pal­kit­tiin tiis­tai­na val­ta­kun­nal­li­sel­la Liik­ku­vat-pal­kin­nol­la. Tun­nus­tuk­sen myön­si Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö yhteis­työs­sä Ope­tus­hal­li­tuk­sen kans­sa. Liik­ku­vat-pal­kin­not myön­ne­tään esi­mer­kil­li­ses­tä työs­tä las­ten ja nuor­ten liik­ku­mi­sen edistämisessä.