Ajankohtaista

Munien vär­jäys­tä luonnonväreillä

Onko pää­siäi­sas­kar­te­lut jää­neet vii­me tin­kaan tai olet­ko miet­ti­nyt pää­siäis­mu­nien vär­jäys­tä kotoa löy­ty­vil­lä ruo­ka-aineil­la? Me Ran­ta­poh­jas­sa tes­ta­sim­me pää­siäis­mu­nien vär­jäys­tä luon­non­vä­reil­lä ja hie­man skep­ti­sis­tä odo­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta vär­jää­mi­nen oli­kin haus­kaa ja jopa ren­tout­ta­vaa sekä kai­ken lisäk­si onnis­tu­nut kokei­lu. Kun­han kes­tää pie­nen het­ken seka­sor­toa, sot­kua ja tis­kat­ta­vien kat­ti­loi­den kas­va­vaa mää­rää keittiössä.

Lue lisää

Kesä­ren­kail­la ei asi­aa pääsiäisliikenteeseen

Lii­ken­ne­tur­va kehot­taa läh­te­mään pää­siäis­lii­ken­tee­seen tal­vi­ren­kail­la. Ete­lä-Suo­meen pää­siäis­lo­mal­le suun­taa­via osin sulat tiet voi­vat hou­kut­taa kesä­ren­kai­den vaih­toon, mut­ta Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa, että vaih­te­le­vat kelit ja yöpak­ka­set pitä­vät tien­pin­nat liukkaina.

Lue lisää

Ensin läm­pöä ete­läs­tä, lun­ta luvas­sa pohjoiseen

Ilma­tie­teen lai­tok­sen kes­ki­viik­ko­na 27. maa­lis­kuu­ta teke­män ennus­teen mukaan kii­ras­tors­tai­na Suo­meen vir­taa ete­läs­tä keväi­sen läm­min­tä ilmaa, ja läm­pö­ti­la koho­aa laa­jal­ti +5:n ja +12 asteen välil­le. Lapis­sa pil­vi­syys on ajoit­tain run­sas­ta, ja lumi­sa­de han­ka­loit­taa siel­lä pää­siäi­sen menoliikennettä.

Lue lisää

Väki­lu­ku kasvoi

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan Suo­men väki­lu­ku oli hel­mi­kuun 2024 lopus­sa 5 608 218. Maam­me väki­lu­ku kas­voi tam­mi-hel­mi­kuun aika­na 3 660 hen­gel­lä. Väes­tön­kas­vua yllä­pi­ti muut­to­voit­to ulko­mail­ta, sil­lä maa­han­muut­to­ja oli 6 254 enem­män kuin maas­ta­muut­to­ja. Syn­ty­nei­tä oli 3 031 vähem­män kuin kuolleita.


Huo­no lohivuosi

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) seu­ran­to­jen mukaan Tor­nion­joen nousu­lo­hi­mää­rät oli­vat kesäl­lä 2023 pie­nim­mät sit­ten vuo­den 2010. Simo­jo­keen nousi vii­mek­si yhtä vähän loh­ta vuon­na 2017. Kes­ki­ko­koi­set, kak­si vuot­ta meres­sä kas­va­neet nousu­lo­het oli­vat poik­keuk­sel­li­sen harvalukuisia.
Tie­lii­ken­tees­sä kuo­li hel­mi­kuus­sa 17 ihmistä

Tie­lii­ken­tees­sä sat­tui Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan 147 hen­ki­lö­va­hin­ko-onnet­to­muut­ta hel­mi­kuus­sa 2024. Niis­sä kuo­li 17 ja louk­kaan­tui 184 ihmis­tä. Kuol­lei­ta oli 13 enem­män ja louk­kaan­tu­nei­ta 36 vähem­män kuin vuo­den 2023 helmikuussa.