Ajan­koh­tais­ta

Päät­tä­jäl­tä: Hyvän sään aika­na

Kun­ta­ta­lou­den heik­ko tila on puhu­tut­ta­nut vii­me aikoi­na päät­tä­jiä ja kun­ta­lai­sia ympä­ri Suo­men­nie­meä. Iis­sä alka­neen vuo­den bud­jet­tia kasat­tiin syk­syl­lä syn­keis­sä sääs­tö­tun­nel­mis­sa. Suu­pie­let ovat kään­ty­neet mut­ruun, kos­ka vero­ker­ty­mä ei ole kehit­ty­nyt odo­te­tul­la taval­la, val­tio­no­suuk­sia on lei­kat­tu ja vuo­sien saa­tos­sa ker­ty­nyt kiin­teis­tö­jen kor­jaus­vel­ka näkyy suu­ri­na inves­toin­ti­ku­lui­na.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Myy­tä­vä­nä huo­pa­tos­sut

Päi­vit­te­lim­me kave­ri­po­ru­kas­sa, mikä saa muun muas­sa bri­tit edel­leen tule­maan Suo­men Lap­piin päi­vä­reis­sul­le. Emme sil­lä istu­mal­la puut­tu­neet hom­man ympä­ris­tö­nä­kö­kul­miin. Kes­ki­tyim­me poh­ti­maan, mitä muu­ta­man tun­nin reis­sul­la ehtii näh­dä. Hädin tus­kin ker­ke­ää koi­ra­val­jak­koa­je­lul­le, silit­tä­mään poro­ja, tapaa­maan jou­lu­puk­kia, syö­mään kodas­sa ja hyväl­lä onnel­la ihai­le­maan revon­tu­lia.

Lue lisää

Raha­pe­lit: Viik­ko 2

Lot­to: 8, 9, 13, 14, 15, 19, 29. Lisä­nu­me­ro: 10. Plus­nu­me­ro: 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 1 kpl 220 423,48 e, 6 oikein 1 542,71 e, 5 oikein 51,42 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Lue lisää

Jet­ta Hut­tu­nen Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan vas­taa­vak­si tuot­ta­jak­si

Jet­ta Hut­tu­nen (TaM) on aloit­ta­nut vuo­den alus­ta Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan vas­taa­va­na tuot­ta­ja­na. Hut­tu­nen on työs­ken­nel­lyt aiem­min muun muas­sa Kat­ti­la­kos­ken kult­tuu­rio­suus­kun­nan toi­min­nan­joh­ta­ja­na Kär­sä­mäel­lä ja ollut tuot­ta­mas­sa edel­lis­tä Art Ii Bien­naa­lia vuon­na 2018.Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 13.1.2020

Kysy­myk­set 1. Ket­kä kol­me nyt jo vete­­raa­­ni-iäs­­sä ole­vaa lau­la­jaa muo­dos­ti­vat vuon­na 2002 Pojat-nimi­­sen kokoon­pa­non, joka esit­ti ko. lau­la­jien van­ho­ja hit­te­jä?…