Ajankohtaista

Iko­nit tuo­vat iloa ja rauhaa

Hau­ki­pu­taan lukion tai­de­luo­kas­sa val­lit­see rau­hal­li­nen ja kes­kit­ty­nyt tun­nel­ma. Kool­la on Oulu-opis­­ton iko­ni­maa­la­rei­den Hau­ki­pu­taan har­ras­ta­ja­ryh­mä, joka on voi­nut kokoon­tua jäl­leen yhteen…

Lue lisää

Yli­kii­min­ki­läi­set halua­vat kovas­ti muhoslaisiksi

Ran­ta­poh­jan alu­een eri kylil­lä on Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen muhi­nut aja­tuk­sia sii­tä, oli­si­ko osa­kun­ta­lii­tos johon­kin naa­pu­ri­kun­taan mah­dol­li­nen. Aja­tus­ta on pyö­ri­tel­ty muun muas­sa Mar­tin­nie­mes­sä, mis­sä löy­tyy haluk­kuut­ta liit­tyä osak­si Iitä. Eipä aja­tus ole vie­ras yli-iiläi­sil­le tai yli­kii­min­ki­läi­sil­le­kään, mut­ta nyt Yli­kii­min­gis­sä on lai­tet­tu tuu­le­maan. Yli­kii­min­ki­läi­set halua­vat muhoslaisiksi.
Vir­pi­nie­men vai­hea­se­ma­kaa­va­muu­tos voi­daan käynnistää

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on vas­tan­nut vir­pi­nie­me­läis­ten aloit­tee­seen kos­kien vai­heit­tai­sen ase­ma­kaa­van laa­ti­mis­ta alu­eel­le. Lau­ta­kun­nan mukaan vai­hea­se­ma­kaa­van­muu­tos Vir­pi­nie­meen voi­daan käyn­nis­tää, mikä­li sen haki­jat täyt­tä­vät ja lähet­tä­vät tätä var­ten laa­di­tun lomak­keen kau­pun­gin kir­jaa­moon. Kaa­va­muu­tos teh­dään tek­nis­luon­toi­se­na siten, että alu­een pää­käyt­tö­tar­koi­tus säi­lyy loma-asuntoalueena.