Ajan­koh­tais­ta

Päät­tä­jäl­tä: Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki Oulu

Niin jus­tiin­sa, luit oikein. Teim­me val­tuus­ton­ko­kouk­ses­sa vuon­na 2017 pää­tök­sen, että Oulun kau­pun­ki läh­tee tähän kil­pai­luun mukaan. Tämä pää­tös kyl­lä har­mit­taa itseä­ni todel­la pal­jon. Oulus­ta par­hail­laan lei­vo­taan Euroo­pan Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia koval­la rahal­la. Han­ke tulee näin varo­vai­sen arvion mukaan mak­sa­maan 30–50 mil­joo­naa euroa, lie­kö riit­tää­kään. Toi­mi­kun­tia on perus­tet­tu joka läh­töön. Suu­rin osa täs­tä rahoi­tuk­ses­ta tulee vero­ra­hois­tam­me, eikä ole kir­kos­sa kuu­lu­tet­tu vali­taan­ko Oulua edes, mut­ta näk­kyy­pi sitä rahaa vain löy­ty­vän. Tuos­ta vain pol­te­taan 50 mil­joo­naa euroa vero­ra­ho­jam­me, vail­la mitään takui­ta hank­kees­ta. Eikö ole aika haus­kaa rahan käyt­töä!  Tämä han­ke on kyl­lä herät­tä­nyt kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa pal­jon ihmet­te­lyä. Lai­te­taan­pas asioi­ta hie­man pun­ta­riin.…

Lue lisää

Kol­me por­sas­ta Teat­te­ri­kuo­pal­la

Oulu-opis­ton musiik­ki­teat­te­rin har­ras­ta­jat tuo­vat näyt­tä­möl­le Kol­men por­saan koko per­heen musiik­ki­näy­tel­män kah­te­na tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Näy­tel­mä on osa musiik­ki­teat­te­rin­har­ras­ta­jien 20-vuo­tis­ta juh­la­tai­val­ta. Kol­me por­sas­ta saa nyt uusin­tae­si­tyk­set, sil­lä näy­tel­män ensi-ilta oli  2003. Näy­tök­set on Teat­te­ri­kuo­pal­la, jos­sa on näh­ty perin­tei­ses­ti lap­sil­le suun­nat­tu esi­tys aina ennen jou­lua.

Lue lisää

Varoi­tus­kylt­ti mäen­las­ki­joil­le

Keis­kan kou­lun lähei­syy­des­sä Huvi­po­lun var­rel­la ole­van kum­pa­reen juu­rel­le lähel­le tul­vauo­maa lai­te­taan mäen­las­ki­joil­le varoi­tus­kylt­ti. Sil­lä halu­taan varoit­taa lap­sia, jot­ta he eivät las­ke mäkeä tul­vauo­maan. Kysees­sä on varo­toi­mi, sil­lä uomas­sa vir­taus on voi­mis­tu­nut tul­vauo­man kun­nos­tuk­sen myö­tä. Uoma on aika mata­la kysei­sel­lä koh­dal­la, mut­ta se on osit­tain sula­na.