Ajankohtaista

Päät­tä­jäl­tä: Koro­na – kes­tä­vyys­tes­ti tulevaisuuteen

Koro­na on koe­tel­lut lähes kaik­kia ikä­ryh­miä. Nuor­ten ja ikään­ty­nei­den tun­not ovat jää­neet vähäl­le. Päi­vät vilis­tä­vät sil­mis­sä ja sitä miet­tii, että mil­loin tämä kum­mal­li­nen aika on ohi. Aika on muut­ta­nut muo­to­aan, kun sitä ennen ryt­mit­tä­neet tapah­tu­mat ovat nyt pit­käl­ti pois­sa. Elä­mä rul­laa koti­pii­ris­sä. Työ­tä, ulkoi­lua ja kotoi­lua. Monel­le tämä aika on kui­ten­kin äärim­mäi­sen kuor­mit­ta­va ja stres­saa­va. Eris­täy­ty­mi­nen kotiin saat­taa aiheut­taa ahdis­tus­ta. Yksi­näi­syys voi olla kipeäm­pää kuin koskaan.

Lue lisää

Pai­kal­lis­leh­ti ker­toi sen oikein

Kyl­lä­hän me Ran­ta­poh­jan teki­jät tämän tie­sim­me­kin, mut­ta on hyvä että asi­aa on jäl­leen ker­ran tut­kit­tu. Suu­rin osa suo­ma­lais­ta seu­raa koti­kun­tan­sa asioi­ta pai­kal­li­sis­ta leh­dis­tä. Jopa 84 pro­sent­tia kun­ta­lai­sis­ta saa tie­toa kun­nis­ta niin sano­tus­ta perin­tei­ses­tä medias­ta. Toki pai­kal­lis­leh­dil­lä­kin on nyky­ään omat digi­taa­li­set pal­ve­lun­sa mukaan lukien eri­lai­set some­ka­na­vat. Näin on myös Rantapohjalla.

Lue lisää

Toni Her­ra­sel­la vai­he­ri­kas SM3-debyyt­ti Rovaniemellä

17-vuo­ti­aan jää­li­läi­sen Toni Her­ra­sen ensie­siin­ty­mi­nen SM3-luo­kas­sa tapah­tui vii­kon­lop­pu­na Ral­li SM ‑kau­den avaus­kil­pai­lus­sa Rova­nie­men Arc­tic Lapland Ral­lys­sa. Alla oli tuli­te­rä GRX Hau­to­mon Ford Fies­ta Rally4. Vauh­dil­li­ses­ti nousu­joh­tei­sen kil­pai­lun pila­si avaus­päi­vän vii­mei­sel­le eri­kois­ko­keel­le osu­nut sähkövika.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Nuk­ku­kaa tarpeeksi!

Ala- ja ylä­kou­lui­käi­sil­lä (myös van­hem­mil­la) on yleen­sä vai­keuk­sia “saa­da unen pääs­tä kiin­ni”. Mones­ti sii­tä seu­raa väsy­mys­tä aamul­la. Mut­ta voi­si­ko sii­tä seu­ra­ta jotain vaka­vam­paa­kin? No minä­pä selitän:


Mie­li­pi­de: Kuusa­mon­tie on Oulun hanke

Koti­maan mat­kai­lun vil­kas­tu­mi­nen näkyy Kuusa­mon­tiel­lä val­ta­vi­na ruuh­ki­na. Maan­tien ruuh­kao­suus on noin 14 kilo­met­riä, ja kau­pun­ki lisää lii­ken­net­tä Korvenkylä–Vesalanmäki–Jääli –osuu­del­la koko ajan omal­la kaavoituksellaan.
Abi­tu­rien­tit lähiopetukseen

Oulun kau­pun­gin lukioi­den abi­tu­rien­tit siir­ty­vät lähio­pe­tuk­seen tors­tais­ta 21.1. alkaen. Muu ope­tus jär­jes­te­tään etä­ope­tuk­se­na rajoi­tus­ten voi­mas­sa olles­sa 1.2. saak­ka. Opis­ke­li­joil­le järjestetään…


Jak­ku­ky­län sil­lan raken­ta­mi­nen voi jatkua

Hal­­lin­­to-oikeu­­den mukaan Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan lisä­mää­rä­ra­ha­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­no­kiel­lol­le ei ole perus­tei­ta. Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti mar­ras­kuus­sa, että pää­tös Jak­ku­ky­län sil­lan lisä­mää­rä­ra­has­ta teh­dään suljetuin…