Ajankohtaista

Ase­ma­kaa­van muu­tok­sel­la täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Kiviniemeen

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti aset­taa näh­tä­vil­le ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­to­seh­do­tuk­sen, joka kos­kee kah­ta raken­ta­ma­ton­ta kort­te­lia Kel­lon Kivi­nie­mes­sä Nie­lu­tiel­lä. Kaa­vaa muu­te­taan yleis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ees­ta asuin­pien­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen sal­li­vak­si. Kort­te­lei­hin voi­daan raken­taa yksi­ker­rok­si­sia pien- ja rivitaloja.

Lue lisää

Teks­ta­rit 30.3.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa vali­taan poliit­tis­ten pää­tös­ten­te­ki­jöi­tä lakien sää­tä­mi­seen ja val­tion asioi­den jär­jes­tä­mi­seen. Kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat jou­tu­vat har­joit­ta­maan kah­ta vies­tin­tää. Vali­tuk­si tuloon kuu­luu esil­lä olo…

Lue lisää

Valin­nai­sai­neet ovat kivoja

Oulus­sa ala­kou­lun 5. ja 6. luok­kien oppi­laat saa­vat vali­ta valin­nai­sia oppiai­nei­ta, joi­ta opis­kel­laan kak­si tun­tia vii­kos­sa. Valit­ta­vat aineet vaih­tu­vat vuo­sit­tain muun muas­sa oppi­lai­den toi­vei­den, resurs­sien ja tilo­jen mukaan. Valin­nai­sis­sa aineis­sa on vuo­sit­tain vaih­te­lua. Tänä luku­vuon­na Hau­ki­pu­taal­la Ase­man kou­lul­la on opis­kel­tu yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta, ympä­ris­tö­lii­kun­taa, kuvaa­ma­tai­toa, robo­tiik­kaa ja liikuntaa. 

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus

Yrit­tä­jyys­kas­va­tus on valin­nai­nen, jos­sa ope­tel­laan yrit­tä­mi­sen vai­hei­ta. Haas­tat­te­lim­me yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen opis­ke­li­jaa Kert­tu Lah­tis­ta.

Mik­si valit­sit tämän valinnaisen?

– Kos­ka se vai­kut­ti kivalta

Mikä on kivoin­ta täs­sä valinnaisessa? 

–Yri­tyk­sen suunnitteleminen.

Mitä teet­te täs­sä valinnaisessa?

– Opis­ke­lem­me yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen liit­ty­viä tär­kei­tä asioi­ta ja lopuk­si perus­tam­me yri­tyk­set, jois­sa myym­me itse teh­ty­jä tava­roi­ta tai lei­vok­sia. Kou­lul­le kut­su­taan van­hem­pia ja kylä­läi­siä asiakkaiksi.


Suo­men tiet kun­toon – myös Kuusamontie

Tei­den kun­to puhu­tut­taa suo­ma­lai­sia ja sil­le löy­tyy perus­teet. Väy­lä­vi­ras­ton ennus­teen mukaan tänä vuon­na huo­no­kun­tois­ten tei­den osuus kas­vaa noin 9 000 kilo­met­riin. Rei­lun vuo­si­kym­me­nen aika­na muu­tos on ollut mer­kit­tä­vä, sil­lä vuon­na 2011 huo­no­kun­tois­ten tei­den mää­rä oli noin 3000 kilo­met­riä. Tra­fico­min tilas­tot osoit­ta­vat, että lähes samal­la aika­vä­lil­lä tie­lii­ken­teen osuus koko kul­je­tus­suo­rit­tees­ta on nous­sut 68 pro­sen­tis­ta 75 prosenttiin.


Kuulemis­ti­laisuus Pate­nie­men palveluverkkosuunnitelmasta

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut jär­jes­tää kuu­le­mis- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den Pate­nie­mi-Raja­ky­lä-alu­een pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­seen liit­tyen. Tilai­suus pide­tään kes­ki­viik­ko­na 5.4. kel­lo 18 alkaen Raja­ky­län kou­lun Kui­va­so­jan yksi­kös­sä (Pate­nie­men­tie 2). Tilai­suu­des­sa on muka­na sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä.


Mis­tä kan­sa puhuu?

Olem­me Vapau­den lii­ton ehdok­kai­den kans­sa kier­tä­neet ahke­ras­ti Oulun vaa­li­pii­riä, olem­me poi­ken­neet myös Lapin vaa­li­pii­rin puo­lel­la. Jo täs­sä koh­taa on käy­nyt sel­väk­si, että seu­raa­vas­sa ker­to­ma­ni tär­keät kan­saa kos­ket­ta­vat aiheet on sivuu­tet­tu syys­tä tai toi­ses­ta jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Nii­tä ei ole kysyt­ty vaa­li­ko­neis­sa, eikä lii­oin eri­lai­sis­sa panee­leis­sa tai vaa­li­ten­teis­sä. Aiheet nouse­vat voi­mak­kaas­ti kui­ten­kin tel­toil­la puheek­si ja ne ansait­se­vat tul­la jul­ki­ses­ti ker­ro­tuk­si. Kan­san tun­not, aja­tuk­set ja koke­muk­set ovat juu­ri nii­tä, mis­tä mei­dän on puhut­tu­va ja tar­vit­ta­viin toi­miin ryhdyttävä.Lap­si­per­he­köy­hyys haas­taa lii­an monen arkea

Hyvin­voi­va koti on onnel­li­sen lap­suu­den tur­va­sa­ta­ma. Samal­la hyvin­voi­va ja tasa­pai­noi­nen koti aut­taa van­hem­paa tai van­hem­pia jak­sa­maan arjes­sa. Per­heet ovat­kin yhteis­kun­nan perus­yk­si­köi­tä, joi­ta hyvin­voin­ti­val­tion on tuet­ta­va. Puhum­me pal­jon ennal­taeh­käi­se­vis­tä toi­mis­ta, mik­si niin usein unoh­dam­me lap­si­per­he­köy­hyy­den kit­ke­mi­sen tärkeyden?