Ajankohtaista

Hal­jen­nut tuu­li­la­si joh­taa har­voin ajokieltoon

Kat­sas­tus­ta tar­vit­see har­voin jän­nit­tää, vaik­ka tuu­li­la­si oli­si hal­jen­nut. Kat­sas­tuk­sen arvos­te­lu­pe­rus­tei­den mukaan tuu­li­la­sin kun­to voi joh­taa ajo­kiel­toon, jos tuu­li­la­si on niin vaka­vas­ti vau­rioi­tu­nut, että se vaa­ran­taa mer­kit­tä­väs­ti lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, puut­tuu koko­naan tai on puut­teel­li­ses­ti kiinnitetty.

Lue lisää

Oman kylän kaup­pa avattiin

K‑Market Kel­lon ava­jai­set sai väen liik­keel­le vii­me tors­tai­na. Uusi raken­nus val­mis­tui enti­sen van­han kaup­pa­kiin­teis­tön pai­kal­le Kel­lon lii­ke­kes­kuk­seen. Yrit­tä­jät Han­ne ja…

Lue lisää

Yli-Iihin suun­nit­teil­la mit­ta­va monitoimitalo

Yli-Iin kou­lun lähei­syy­teen suun­ni­tel­laan uut­ta jul­kis­ten pal­ve­lui­den moni­toi­mi­ta­loa, jon­ne raken­tui­si­vat tilat var­hais­kas­va­tuk­sel­le, kir­jas­tol­le, hyvin­voin­ti­pis­teel­le sekä Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le. Suun­ni­tel­mien taus­tal­la on se, että Muu­ra­hai­sen päi­vä­ko­din raken­nuk­set, Yli-Iin kir­jas­to ja Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kus ovat lähi­vuo­si­na tulos­sa perus­kor­jausi­kään. Alus­ta­vien tut­ki­mus­ten mukaan raken­nuk­sien perus­kor­jausas­te- ja kus­tan­nuk­set ovat nouse­mas­sa suureksi.

Valo­kui­tuun liit­ty­viä tilai­suuk­sia tulos­sa Ylikiimingissä

Kai­ran Kui­tu Oy:llä on Yli­kii­min­gis­sä tekeill­lä alu­een alus­ta­va verk­ko­suun­ni­tel­ma, jot­ta valo­kui­dun raken­ta­mi­sel­le saa­daan tar­kem­pi kus­tan­nusar­vio. Suun­ni­tel­mas­sa kat­so­taan tar­kem­min raken­net­ta­vat oja­met­rit, tar­vit­ta­vat tei­den ali­tuk­set, kaa­pe­lien koko ja mää­rä, kaa­pe­li­jat­kos­ten mää­rä ja toki tär­keim­pä­nä myös mah­dol­lis­ten tilaa­jien mää­rä. Ver­kon suun­nit­te­lu­työ on nyt kil­pai­lu­tet­tu ja suun­nit­te­li­ja valit­tu. Suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyi vii­me vii­kol­la ja sen odo­te­taan val­mis­tu­van maa­lis­kuun puolivälissä.