Ajankohtaista

Tie­lii­ken­tees­sä kuol­lei­den mää­rä las­ki yhä

Tie­lii­ken­teen onnet­to­muuk­sis­sa kuo­li vuon­na 2023 kaik­ki­aan 173 ihmis­tä ja louk­kaan­tui 3 606, sel­vi­ää tie­lii­ken­neon­net­to­muus­ti­las­ton ennak­ko­tie­dois­ta. Jou­lu­kuus­sa kuol­lei­ta oli Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan 15. Kuol­lei­den mää­rä las­ki koko vuon­na 23:lla edel­lis­vuo­des­ta ja oli pie­nin sit­ten vuo­den 1935.

Lue lisää

Ale­taan­ko teke­mään vai tehdä?

Ran­ta­poh­jas­ta 2.6.1977: – Minun tilis­tä­ni puut­tuu sata­nen, sanoi Pölök­ky-Hemp­pa työ­nan­ta­jal­le, johon työ­nan­ta­ja sanoi, että vii­me tilis­sä sait sata­sen lii­kaa, etpä­hän sii­tä huo­maut­ta­nut. Hemp­pa vas­ta­si, että kyl­lä sen yhden erreyk­sen aina ymmär­tää, mut­ta kun nii­tä tulee useam­pi peräk­käin, niin sii­tä täy­tyy huo­maut­taa. S.H. Haukipudas

Lue lisää

Ryös­tö­ri­kos­ten mää­rä kasvoi

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan polii­sin, tul­lin ja raja­var­tio­lai­tok­sen tie­toon tuli vuon­na 2023 kaik­ki­aan 508 000 rikos­la­ki­ri­kos­ta. Tämä on 6,7 % enem­män kuin edel­lis­vuon­na. Uuden sek­su­aa­li­ri­kos­lain mukai­sia rais­kauk­sia tuli tie­toon 1 400. Ryös­tö­jä ilmoi­tet­tiin run­saat 2 700, mikä on 17,9 % edel­lis­vuot­ta enem­män. Ryös­töis­tä tör­kei­tä oli 556. 
Toi­mit­ta­jal­ta: Pures­kel­ta­vaa boomereille

Joko tie­dät mitä tar­koit­ta­vat sanat mais­te­lu­me­nu, reak­tio­vi­deo, eri­tyis­ras­kaus­va­paa, jake­lu­vel­voi­te ja sisäänheittäjä? 

Edel­lä ker­ro­tut sanat ovat esi­merk­ke­jä uusis­ta sanois­ta, jot­ka Koti­mais­ten kiel­ten kes­kus päi­vit­tää Kie­li­toi­mis­ton sana­kir­jaan alku­vuo­des­ta. Seu­lan läpäi­se­vät sanat eivät ole aivan uusia, sil­lä sana­kir­jaan ote­taan vain kie­leen jo vakiin­tu­nei­ta sano­ja. Lisät­tä­vis­tä uutuuk­sis­ta aina­kin pörs­si­säh­kö on tul­lut jo hyvin tutuk­si täs­sä nykymenossa.