Ajan­koh­tais­ta

Rant­sik­ka: Kel­lon kou­lus­sa tukiop­pi­laat vetä­vät tyy­lil­lä

Tukiop­pi­las­toi­min­ta on Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton tuke­maa vapaa­eh­tois­työ­tä. Monis­sa Oulun kou­luis­sa tuka­rit ovat luo­mas­sa parem­paa yhteis­hen­keä ja avus­ta­mas­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­sia kou­luun sopeu­tu­mi­ses­sa. Kel­lon kou­lus­sa enti­set tukiop­pi­laat valit­se­vat kevääl­lä kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta uudet tuka­rit hake­mus­ten ja suo­sit­te­lu­jen perus­teel­la. Noin 15 — 20 onne­kas­ta tulee vali­tuk­si, joten joka luok­ka saa 3 — 4 tuka­ria.

Lue lisää


Itse­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Tasa­val­lan Pre­si­dent­ti, Suo­men Val­koi­sen Ruusun ja Suo­men Lei­jo­nan rita­ri­kun­tien suur­mes­ta­ri on päät­tä­nyt antaa 6.12.2019 ansioi­tu­neil­le Suo­men kan­sa­lai­sil­le kun­nia­merk­ke­jä maan itse­näi­syys­päi­vä­nä. Täs­sä on mai­nit­tu­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­le myön­ne­tyt kun­nia­mer­kit ja ne saa­neet hen­ki­löt.

Suo­men Lei­jo­nan komen­ta­ja­merk­ki

Paa­so, Jou­ko Ensio, reh­to­ri, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Oulu.
Ulko­jää­kausi lähe­nee

Luis­te­le­maan ulko­jäil­le pää­see Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jo Yli­kii­min­gis­sä, Kel­los­sa ja Hau­ki­pu­taal­la Kir­kon­ky­län kau­ka­los­sa. Par­hail­laan monel­la ken­täl­lä teh­dään jää­dy­tys­töi­tä ja pian yhä useam­mal­le ken­täl­le pää­see luis­te­le­maan.