Ajan­koh­tais­ta


Hyvin­voin­ti on monien asioi­den sum­ma

Mones­ti miel­le­tään, että hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä voi lisä­tä vain tehok­kaal­la hiki­jum­pal­la ja kitu­kuu­reil­la, mut­ta hyvin­voin­ti on pal­jon laa­jem­pi käsi­te. Lii­kun­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIi kehit­tää kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­ja

Iin kir­jas­to osal­lis­tuu kol­men kun­nan yhtei­seen kir­jas­toau­to­jen kehit­tä­mis­hank­kee­seen. Mil­loin se auto tul­lee? -hank­keen tavoit­tee­na on kehit­tää kir­jas­toau­to­pal­ve­lu­ja ja miet­tiä uusia tapo­ja hyö­dyn­tää kir­jas­toau­ton tar­joa­maa poten­ti­aa­lia.Mie­li­pi­de: Nuor­ten hen­gai­lu­paik­ka

Hau­ki­pu­taal­la ei ole nuo­ril­le kun­non oles­ke­lu­paik­kaa, jon­ka seu­rauk­se­na esim. kou­lu­jen pihat sot­keu­tu­vat, kun nuo­ret viet­tä­vät aikaa siel­lä. Ehdot­tai­sim­me nuo­ri­so­kah­vi­laa. Nuo­ri­so­kah­vi­la…
Huu­me­kus­ki narah­ti Iis­sä

Huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na hen­ki­lö­au­toa aja­nut kul­jet­ta­ja jou­tui polii­sin pysäyt­tä­mäk­si lii­ken­tees­sä Iis­sä tors­tai­na ilta­päi­väl­lä. Kul­jet­ta­ja vie­tiin tapah­tu­ma­pai­kal­ta Ala­ran­nal­ta veri­ko­kei­siin.