Ajankohtaista

Tur­val­li­sen koti­si puolesta

Tule­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa on kyse myös suo­ma­lais­ten arjen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­ses­ta. Se tar­koit­taa olo­suh­tei­ta, jois­sa jokai­nen suo­ma­lai­nen voi kokea oman hen­ki­lö­koh­tai­sen arken­sa turvalliseksi.

Lue lisää

Tuu­li­voi­ma­la­ki säädettävä

Tuu­li­voi­ma­la­ki tar­vi­taan. Poh­jois-Suo­mes­sa on val­ta­va mää­rä tuu­li­voi­maa ja lisää on tulos­sa. Edus­kun­ta sää­ti 31.12.2022 lain, jol­la vih­reän ener­gian tuot­ta­mi­seen liit­ty­vät vali­tus­pro­ses­sit aja­vat ohi­tus­kais­tal­la mui­den vali­tus­ten ohi. Seu­ra­sin lain ete­ne­mis­tä eri vai­heis­sa ja laki meni käsit­tä­mät­tö­män hel­pos­ti läpi. Hype­tys tuu­li­voi­man ympä­ril­lä on val­ta­vaa. Polii­ti­kot lai­das­ta lai­taan käy­vät ylis­tä­mäs­sä tuu­li­voi­maa. Tuu­li­voi­ma­loi­den hai­tat ovat kui­ten­kin ylei­ses­ti tie­dos­sa ja myös ihmis­ten pitää pys­tyä elä­mään tuulivoima-alueilla.

Lue lisää

Rek­ko­jen tör­mäys pysäyt­ti liikenteen

Oijär­ven­tiel­lä kol­me kilo­met­riä Olha­vas­ta Oijär­ven suun­taan tapah­tui maa­nan­tai-ilta­na onnet­to­muus, jos­sa osal­li­si­na oli kak­si ras­kas­ta ajo­neu­voa. Pih­la­jao­jan sil­lan koh­dal­la Oijär­ven suun­nal­ta tulos­sa olleen puu­ta­va­ra­re­kan perä­vau­nu osui vas­taan tul­leen lavet­tia vetä­neen kuor­ma-auton keulaan.

Lue lisää

Hei­ton seu­ran­mes­ta­ruu­det ratkottu

Hau­ki­pu­taan Hei­ton seu­ran­mes­ta­ruus­hiih­dot pidet­tiin kes­ki­viik­ko­na 22.3. Vir­pi­nie­mes­sä. Ladut oli­vat erio­mai­ses­sa kun­nos­sa ja hiih­tä­jien mukaan luis­to erin­omai­nen, eikä mai­se­maa pyyh­ki­nyt lumi­tuis­ku näyt­tä­nyt hait­taa­van osallistujia. 


Toi­mit­ta­jal­ta: Me äänes­tä­jät olem­me nyt kingejä

Eläm­me edus­kun­ta­vaa­lien jän­nit­tä­vää lop­pu­ki­ri­viik­koa. Ase­tel­mat ovat har­vi­nai­sen jän­nit­tä­vät, sil­lä kol­men suu­rim­man puo­lu­een kär­jen jär­jes­tys rat­ken­nee vas­ta myö­hään sun­nun­tai-ilta­na, kun var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän äänet on las­ket­tu. “Empi­viä ja epä­var­mo­ja” äänes­tä­jiä lie­nee vie­lä pal­jon, mikä tekee tilan­tees­ta kutkuttavan.


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 12 Lot­to: 4, 14, 15, 20, 21, 30, 31. Lisä­nu­me­ro 40, plus­nu­me­ro 26. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein‑, 6+1 oikein 1 kpl 324…Eten­kin nuo­ri­so­työt­tö­myys kas­vus­sa Pohjois-Pohjanmaalla

Työt­tö­myys kään­tyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la kas­vuun syk­syl­lä 2022 ja työt­tö­mien mää­rä on jat­ka­nut kas­vua alku­vuo­des­ta 2023. Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hel­mi­kuun lopus­sa 20 700 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 1 500 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten. Lomau­tet­tu­jen mää­rä on edel­leen kor­kea (2 300), mikä joh­tuu sekä hei- ken­ty­nees­tä talous­ti­lan­tees­ta sekä tal­vi­kau­den vähen­ty­nees­tä työn­te­ki­jä­tar­pees­ta. Avoi­mien työ­paik­ko­jen tar­jon­nas­sa on näh­tä­vis­sä edel­leen pudo­tus­ta aiem­paan koko maa­kun­nan alueella.


Tont­tien lisä­ha­ku tulee

Oulun oma­ko­ti­tont­tien kevään lisä­ha­ku alkaa maa­nan­tai­na 27.3. kel­lo 8 ja päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 29.3. elklo 16. Haet­ta­va­na on 10 oma­ko­ti­tont­tia, jot­ka voi vuo­kra­ta tai ostaa. Yksi ton­teis­ta sijait­see Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa, yksi Kel­lon Leton­ran­nas­sa, kol­me Kor­ven­ky­läs­sä, Yksi Vesa­lan­mäel­lä, kol­me Rita­har­jus­sa, ja yksi Jääkärinkankaalla.