Ajankohtaista

Yli­kii­min­gin valo­kui­tu on saa­nut tavoi­tel­lun liittymämäärän

Valo­kui­tua Yli­kii­min­kiin ‑hank­keen tavoit­tee­na oli saa­da kerät­tyä elo­kuun lop­puun men­nes­sä 600 liit­ty­mä­ti­laus­ta. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Marian­ne Män­ty­leh­to ker­too, että uusia tilauk­sia sate­lee muka­vaan tah­tiin, ja nyt tilaus­mää­rän suh­teen näyt­tää hyväl­tä. Alku­pe­räi­nen tavoi­te on jo saavutettu.

Lue lisää

Hau­ki­pu­das­ta yläil­mois­ta koti­seu­dun kunniaksi

Kuvaus­tii­mi Hap­po­nen-Lie­vet­mur­su on kuvan­nut pal­jon videoi­ta eten­kin Hau­ki­pu­taan, Iin ja Oulun alueelta.

– Muka­na on aluei­den kes­kus­to­ja, mut­ta olem­me len­nel­leet myös taa­ja­mien ulko­puo­lel­la. Olem­me kuvan­neet asui­nym­pä­ris­tö­jä, vesi­nä­ky­miä, luon­toa ja ajan­koh­tai­sia raken­nus­pro­jek­te­ja kuten sil­ta­työ­maa­ta Joki­ky­läs­sä. Har­ras­tus­ta var­ten meil­lä on hyvä kuvaus­ka­lus­to ja edi­toin­ti­lait­teet, ker­too Happonen.

Koke­mus­ta kuvaa­mi­ses­ta heil­lä on useil­ta vuosilta. 

– Kun antaa pik­kusor­men, menee hel­pos­ti koko käsi, kuvai­lee Happonen.

Lue lisää

Syys­kausi käyn­tiin kirppistempauksella

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­to tem­pai­see kau­den käyn­tiin syys­tem­pauk­sel­la lau­an­tai­na 4.9. SPR-kirp­­pik­­sel­­lä Revon­tiel­lä. Kirp­pik­sel­lä on teh­ty jär­jes­te­ly­jä ja suu­ri syys­sii­vous kesän…
Vau­vo­ja

Mari­ka Lei­no­nen ja Pek­ka Kur­ke­la sai­vat 13.8. tytön. Nel­lal­le, Nii­al­le, Nikil­le, Romeol­le ja Fri­dal­le syn­tyi pik­kusis­ko. Kat­ri ja Eeme­li Hyry…