Ajan­koh­tais­ta

Pis­teet mat­ka­si­vat Joen­suu­hun

Lau­an­tai­na 10.8 Hau­Pan nai­set pela­si­vat joen­suu­lais­ta FC Hert­taa vas­taan Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la. Pelis­tä odo­tet­tiin tiuk­kaa tais­te­lua pis­teis­tä, mut­ta pis­teet mat­ka­si­vat täl­lä ker­taa FC Her­tan muka­na Joen­suu­hun maa­lein 1–2.

Lue lisää

Vir­pi­nie­mes­sä dualt­hon

Meri­nie­mes­sä näh­tiin triath­lo­nin sijas­ta duath­lon mer­ten jumal­ten näy­tet­ty­ään voi­mi­aan. Ran­taa pit­kin puhal­ta­nut poh­jois­tuu­li kyl­met­ti vedet edel­lis­vii­kon iha­nan läm­pi­mis­tä vesis­tä hyi­se­vän kyl­mik­si. Yri­tim­me vii­mei­se­nä ilta­na puhua vedet kuu­mik­si ins­ta­gram-videol­la, mut­ta ei se onnis­tu­nut.

Lue lisää

Lii­ken­ne seis, kou­lu­lai­sia tiel­lä

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tänään. Useim­mat eka­luok­ka­lai­set kul­ke­vat ensim­mäi­set kou­lu­mat­kat yhdes­sä van­hem­man kans­sa. Van­hem­pien lisäk­si ensim­mäis­ten päi­vien kou­lu­mat­kaa on…


Hau­Pan mies­ten syys­kier­ros käyn­tiin Sodan­ky­läs­sä

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue pala­si tosi­toi­miin Kol­mo­ses­sa vii­me lau­an­tai­na. Kevät­kier­ros sujui vaih­te­le­vas­ti, mut­ta hau­ki­pu­taa­lai­set kyke­ni­vät säi­ly­mään iskue­täi­syy­del­lä sar­jan kär­ki­paik­ko­ja aja­tel­len. Kokoon­pa­noa…Päät­tä­jäl­tä: Yhdes­sä eteen­päin

Kesä­lo­ma­kausi alkaa olla lop­pusuo­ral­la ja lomat useim­mal­la on lop­pu­neet tai aina­kin lop­pusuo­ral­la. Kou­lut alka­vat lähi­päi­vi­nä, oppi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den työt siis alka­vat. Toi­vot­ta­vas­ti olem­me kaik­ki ren­tou­tu­neet ja naut­ti­neet sekä kerän­neet voi­mia tule­vaa vuot­ta var­ten, kukin tahoil­laan, mökil­lä, ystä­vien paris­sa, per­heen kans­sa, suku­juh­lil­la, tal­kois­sa kuka mis­sä­kin. Nyt kun lomien jäl­keen aloit­te­lem­me töi­täm­me, niin van­hem­mat kuin oppi­laat ja opis­ke­li­jat, on syy­tä vil­kais­ta perä­pei­liin eli men­neen luku­vuo­den saa­vu­tuk­sia. Voi­tai­siin­ko ken­ties jotain teh­dä toi­sin? Oli­si­ko jotain paran­net­ta­vaa? Vai onko edes syy­tä teh­dä mitään toi­sin?


Jat­koai­ka kesäl­le

Elo­kuu tuli hir­veän nopeas­ti. Tun­tuu, ettei kesää ehti­nyt kulua kuin pari viik­koa, ja nyt jo kou­lu­lai­set heit­tä­vät rep­pun­sa sel­kään ja hyp­pää­vät bus­sei­hin ja pyö­rien sel­kään suun­na­ten kou­luun.