Ajan­koh­tais­ta

Kel­lon “Pik­ku-TB” on pitä­nyt pin­tan­sa

Hau­ki­pu­taan van­him­piin yksi­tyi­siin yri­tyk­siin lukeu­tu­va Kel­lon TB Poh­jois-Kel­los­sa on myy­nyt polt­to–  ja voi­te­luai­nei­ta jo 70 vuot­ta. Merk­ki­päi­vän kun­niak­si ja kii­tok­sek­si asiak­kail­le huol­ta­mol­la juo­tiin kak­ku­kah­vit vii­me tors­tai­na. Yrit­tä­jät Tert­tu ja Sep­po Iso­hoo­ka­na sai­vat pal­jon onnit­te­lu­ja ja kävi­jöi­tä riit­ti aamus­ta iltaan.

Lue lisää

Hau­ki­pu­das-päi­vien myy­jäi­sis­sä vils­ket­tä kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä

– Kyl­lä­pä tääl­lä on vils­ket­tä ja ruuh­kaa kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä, myhäi­li Hau­ki­pu­das-päi­vien ohjel­mas­ta ja jär­jes­te­lyis­tä vas­tan­neen Kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Lil­ja­mo sil­mäil­les­sään myy­jäis­ta­pah­tu­man menoa Jatu­lis­sa lau­an­tai­na. Pai­kal­la oli yli 70 myy­jää ja väkeä arvel­tiin olleen ennä­tys­mää­rä. Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­tet­tiin jo 39. ker­ran.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Gut­sy Go -rau­han­työ­tä myös Yli­kii­min­gis­sä

Asunn­ot­to­mien sau­no­tus­ta, halauk­sia tun­te­mat­to­mil­le, vete­raa­ne­ja Kärp­pä-mat­siin tai hat­ta­raa ja huo­len­pi­toa OYSin las­ten­sai­raa­laan. Tämän syk­syn ajan on voi­nut vaik­ka­pa You­tu­bes­ta seu­ra­ta, miten Suo­men suu­rim­man inno­vaa­tio­pal­kin­not voit­ta­nut Gut­sy Go -mene­tel­mä on ran­tau­tu­nut ensim­mäis­tä ker­taa poh­joi­seen Suo­meen ja Oulun seu­dul­le.


Voi­daan hyvin: Nuor­ten mie­len tuke­mi­ses­sa kes­ki­ty­tään vah­vuuk­siin ja voi­ma­va­roi­hin

Nuo­ril­le suun­na­tut mie­len­ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tuke­mi­sen pal­ve­lut puhut­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti pal­jon. Vali­tet­ta­vas­ti kes­kus­te­luis­sa nousee esiin ennen kaik­kea ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten pal­ve­lu­jen vähäi­set resurs­sit tai nii­den puut­tu­mi­nen, pit­kät jonot, tai että pal­ve­lui­den toi­min­ta­ta­vat eivät koh­taa nuor­ten maa­il­maa. Pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäm­me ei pysy tämän päi­vän ilmiöi­den peräs­sä, jol­loin toi­min­ta­mal­le­ja on tar­kas­tel­ta­va luo­vas­ti ja tii­viis­sä yhteis­työs­sä eri pal­ve­lusek­to­rei­den kes­ken.Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 11.11.2019

Kysy­myk­set 1. Mitä maas­ta on kotoi­sin isän­päi­vä­pe­rin­ne? 2. Mis­sä maan­osas­sa on Ere­­bus-tuli­­vuo­­ri? 3. Mitä put­ki­lo­kas­via käy­te­tään Suo­mes­sa kara­mel­lin ja lei­vän…Leh­to Group lomaut­taa

Leh­to Group on saa­nut pää­tök­seen syys­kuus­sa käyn­nis­te­tyt yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lun­sa. Neu­vot­te­lut käy­tiin yhtiön kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si sekä hen­ki­lös­tö- ja teh­das­ka­pa­si­tee­tin sopeut­ta­mi­sek­si tämän­het­ki­sen tar­peen tasol­le.