Ajan­koh­tais­ta

Poruk­ka kool­la: Suku kool­la iloi­sis­sa mer­keis­sä

Mil­lai­nen poruk­ka oli kool­la, mis­sä ja mil­loin?

Limin­gas­sa elä­nei­den ja vai­kut­ta­nei­den Ree­ta Sofia (Fiia) s. 1902 ja Kaar­lo Samuel (Kal­le) s. 1903, Kei­nä­sen lap­set ja hei­dän jäl­ki­kas­vun­sa kokoon­tui­vat lau­an­tai­na 6.7. Hei­ton talol­la Hau­ki­pu­taal­la. Sisa­ruk­sia on ollut alun perin 8, jois­ta elos­sa on vie­lä 2 nuo­rin­ta, Ola­vi ja Hel­vi. Muka­na oli nel­jän suku­pol­ven edus­ta­jia, kaik­ki­aan noin 80 hen­keä. Vaik­ka suu­rin osa suvus­ta asuu­kin nykyi­sin Oulun seu­dul­la, pai­kal­le oli saa­pu­nut suku­lai­sia Espoos­ta ja Rova­nie­mel­tä saak­ka.

Lue lisää

Koi­te­li elää 17.8.

Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään tänä vuon­na lau­an­tai­na 17.8. Päi­vä­mää­rä oli jää­nyt pois vii­me vii­kol­la Ran­ta­poh­jan muka­na jae­tus­ta Koi­te­li elää -fes­ta­ri­leh­des­tä.…

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Har­ras­tus­ta­kuu lap­sen ja nuo­ren ilta­päi­vään

Uuden hal­li­tus­oh­jel­man mukai­ses­ti lap­sil­le tulee tar­jo­ta mah­dol­li­suus ilmai­seen har­ras­ta­mi­seen kou­lu­päi­vän jäl­keen. Tämä mal­li on kopioi­tu Suo­meen Islan­nis­ta. Islan­nis­sa 6–18-vuotiailla kou­lu­lai­sil­la on käy­tös­sään har­ras­tus­ra­ha, joka esi­mer­kik­si maan pää­kau­pun­gis­sa Reyk­ja­vi­kis­sa on 350 euroa / luku­vuo­si. Islan­nis­sa jär­jes­tel­mään pää­dyt­tiin syr­jäy­ty­nei­syy­den ja eri­tyi­ses­ti nuo­ri­son päih­tei­den­käy­tön vuok­si.

Lue lisää

Kii­fys osak­si Coro­na­ri­aa

Coro­na­ria Fysio­te­ra­pia Oy on osta­nut Kii­fys Oy:n lii­ke­toi­min­nan. Noin 30 vuot­ta toi­mi­neel­la Kii­fy­sil­lä on toi­mi­paik­ko­ja Kii­min­gin lisäk­si Pudas­jär­vel­lä ja Jää­lis­sä, ja se tar­jo­aa eri­lai­sia fysio­te­ra­pia­pal­ve­lu­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sel­le tilat

Oulun kau­pun­gin Yhtei­sö­toi­min­ta on vuo­kran­nut Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton vie­res­tä tilat yhtei­söl­li­seen toi­min­taan 1. elo­kuu­ta alkaen Joke­lan­tie 1:stä. Tilat sijait­se­vat Hau­ki­pu­taan kir­jas­toa vas­ta­pää­tä.Ook­ko nää kuul­lu: Pol­ku­pyö­riä Kui­va­nie­men kir­jas­tos­ta

Ran­ta­poh­jas­ta 30.8.1979: Ker­ran eräs van­ha mum­mo kat­se­li pel­lon lai­das­sa, kun leik­kuu­pui­mu­ri leik­ka­si ja pui vil­jaa. Aikan­sa mum­mo kat­se­li ja lopuk­si lausah­ti, että on ne ajat muut­tu­neet. Ennen vil­ja vie­tiin rii­heen pui­ta­vak­si ja nyt tuo­daan rii­hi pel­lol­le vil­jaa puimaan.A.N. Yli-Olha­va