Ajan­koh­tais­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia alku­ja

Elo­kui­si­na aamui­na ilmas­sa alkaa olla kou­lu­aa­mun tun­tua. Ensi vii­kol­la on taas aika kiin­nit­tää eri­tyi­nen huo­mio pie­niin kul­ki­joi­hin lii­ken­tees­sä. Pie­net kou­lu­tai­pa­leen­sa aloit­ta­vat eivät aina muis­ta van­haa lii­ken­neo­pe­tus­ta “kat­so ensin vasem­paan, sit­ten kat­se oike­aan ja vie­lä ker­ran vasem­paan”.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Voim­me olla tyy­ty­väi­siä

Suo­mi on monil­la mit­ta­reil­la mitat­tu­na maa­il­man paras maa. Meil­lä on vakaa yhteis­kun­ta, jos­sa kan­sa­lai­nen voi luot­taa polii­siin, puo­lus­tus­voi­miin ja oikeus­lai­tok­seen. Sanan­va­paus, uskon­non­va­paus ja kokoon­tu­mis­va­paus eivät meil­lä ole pelk­kiä sano­ja, vaan ne toteu­tu­vat käy­tän­nös­sä. Suo­ma­lais­ta tasa-arvoa, kou­lu­lai­tos­ta ja ter­vey­den­hoi­toa ihail­laan muu­al­la maa­il­mal­la. 

Lue lisää

Tont­ti­ha­ku alkaa

Oulun kau­pun­gin tont­ti­ha­ku alkaa 9.8. Säh­köi­set hake­muk­set tulee jät­tää 2.9. klo 16 men­nes­sä. Tont­ti-ilta­päi­vä jär­jes­te­tään Ympä­ris­tö­ta­los­sa kes­ki­viik­ko­na 14.8. klo 15–18  Solis­tin­ka­tu 2:ssa Oulus­sa.

Lue lisää

Tule­via eka­luok­ka­lai­sia siu­na­taan

Elo­kuun alus­sa kou­lu­tien­sä aloit­ta­vil­la lap­sil­la alkaa uusi elä­män­vai­he, jos­sa seu­ra­kun­ta halu­aa olla muka­na tuke­mas­sa ja roh­kai­se­mas­sa las­ta ja hänen per­het­tään. Kou­lu­jen alkaes­sa ev.lut. seu­ra­kun­nat kut­su­vat tule­vat eka­luok­ka­lai­set läheis­ten­sä kans­sa kirk­koon siu­nat­ta­vik­si.


Kou­lu­jen luku­vuo­si 2019 — 2020

OULU JA II

Syys­lu­ku­kausi 8.8.–20.12.2019

• syys­lo­ma 21.10.–27.10.2019 (vko 43)

• itse­näi­syys­päi­vä 6.12.2019

• jou­lu­lo­ma 21.12.2019–6.1.2020

Kevät­lu­ku­kausi 7.1.–30.5.2020

• tal­vi­lo­ma 2.3.–8.3.2020 (vko 10)

• pää­siäi­nen 10.4.–13.4.2020

• vapun­päi­vä 1.5.2020

• hela­tors­tai 21.5.2020


Vale­hoi­ta­ja kaval­si hoi­to­ko­dis­sa asu­neen van­huk­sen raho­ja Hau­ki­pu­taal­la

Oulun polii­si on saa­nut esi­tut­kin­nan val­miik­si vale­hoi­ta­jan rikol­li­seen toi­min­taan liit­ty­väs­sä koko­nai­suu­des­sa, jos­sa tut­kit­tiin teko­ja nimik­keil­lä vää­ren­nys, tör­keä kaval­lus, mak­su­vä­li­ne­pe­tos, tör­keä petos ja luva­ton ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­toi­men har­joit­ta­mi­nen.


Kel­los­sa Kesä­päi­vät vii­kon­lop­pu­na

Kivi­nie­men ran­nas­sa jär­jes­te­tään Kel­lon kesä­päi­vät tule­va­na lau­an­tai­na kel­lo 11–15. Ohjel­mas­sa on nap­pu­la­ki­sat, ongin­taa, kalan­kä­sit­te­ly­näy­tös ja kalas­tusa­lus­ten ja pyy­dys­ten esit­te­lyä. Puhu­ja­na on euroop­pa­mi­nis­te­ri Tyt­ti Tup­pu­rai­nen Oulus­ta. Lisäk­si kisa­taan tikan­hei­tos­sa. Mah­dol­li­suus on myös Pot­na­pek­ka-aje­luun Kel­lon ympä­ri.



Juho Pahi­kai­nen MM-kisoi­hin – Heit­to­lai­set kisois­sa Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la

Hau­ki­pu­taan Hei­ton Juho Pahi­kai­nen on valit­tu alle 20-vuo­tiai­den kreik­ka­lais­roo­ma­lai­sen pai­nin maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin. Kil­pai­lut pai­ni­taan Tal­lin­nas­sa 16–18.9. Pahi­kai­nen edus­taa Suo­mea sar­jas­sa 87 kg. MM-jouk­kue valit­tiin Kuor­ta­neel­la käy­dyn seit­se­män maan jouk­kue­kil­pai­lun jäl­keen. Suo­mi voit­ti jouk­kuei­den väli­sen kil­pai­lun ennen Ruot­sia ja Sak­saa, Pahi­kai­sen sal­do tur­nauk­ses­sa oli nel­jä voit­toa ja kak­si tap­pio­ta.