Ajan­koh­tais­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Unel­ma­uu­ti­sia

Meil­le toi­mit­ta­jil­le esi­te­tään sil­loin täl­löin toi­vei­ta, että kir­joit­tai­sim­me vain hyviä tai posi­tii­vi­sia uuti­sia. Aina ei ilme­ne se, halu­taan­ko mei­dän sul­ke­van sil­mäm­me ikä­vil­tä uuti­sil­ta vai toi­vo­taan­ko asioi­den hyvien puo­lien etsi­mis­tä.

Lue lisää

Raha­pe­lit: Viik­ko 47

Lot­to: 3, 4, 8, 17, 21, 29, 30. Lisä­nu­me­ro: 1. Plus­nu­me­ro: 18. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 6 kpl 29 950,60 e, 6 oikein 1 535,40 e, 5 oikein 34,37 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Lue lisää


Koke­mus valt­tia Tes­ti­juok­sus­sa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan rei­til­le teh­tiin IAAF:n stan­dar­dien mukai­nen tar­kis­tus­mit­taus, min­kä joh­dos­ta juos­tiin muu­ta­ma sata met­riä uut­ta lin­jaus­ta. Näin saa­tiin tar­vit­ta­va pari­kym­men­tä met­riä. Keli oli ajan­koh­taan näh­den sie­det­tä­vä ja uuden har­joi­tus­kau­den alka­jai­sik­si saa­tiin muka­vat poh­ja-ajat. Kii­rei­sim­piä kym­pin juok­si­joi­ta oli­vat vart­tu­neem­pien sar­jo­jen mie­het.


Uudis­tuk­sia juh­lis­tet­tiin seik­kail­len

Lau­an­tai­na aamu­päi­väl­lä Iin kir­jas­to on täyn­nä innos­tu­nut­ta tou­hua ja häli­nää: tuos­sa syn­tyy Tatun ja Patun ihme­ko­ne, toi­ses­sa huo­nees­sa ongi­taan Pek­ka Töpö­hän­nän lai­tu­ril­ta ja aikuis­ten osas­ton puo­lel­la ris­tei­lee Pup­pe-koi­ran tas­sun­jäl­kien opas­ta­ma pol­ku, jon­ka var­rel­la avail­laan luuk­ku­ja ja etsi­tään Pupen ystä­vää.