Ajan­koh­tais­ta

Ant­ti Hyry, Uunin kir­joit­ta­ja ja raken­ta­ja

Fin­lan­dia-pal­kin­non vuon­na 2009 Uuni — romaa­nil­laan saa­nut Ant­ti Hyry syn­tyi Kui­va­nie­mel­lä 30.10.1931. Koti­ta­lo Oja­la oli alun perin pie­neh­kö pir­tin ja kama­rin käsit­tä­vä raken­nus, mut­ta sitä laa­jen­net­tiin myöhemmin.Jämsän kris­til­li­sel­le kan­san­opis­tol­le oli ideoi­tu urku­jen han­kin­taa urku­jen raken­nus­pro­jek­tin muo­dos­sa 1990-luvun lopus­sa. Ant­ti Hyryl­lä ja Veik­ko Vir­ta­sel­la oli ennes­tään koke­mus­ta Van­taan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen urku­ra­ken­nus­pro­jek­tis­ta. Ant­ti Hyry oli ehdot­ta­nut, että kos­ka tar­vi­taan vii­kon­lop­pu­kurs­seil­le hyviä aihei­ta, niin aloi­te­taan urku­jen­ra­ken­nus­kurs­sit. Antil­la oli koke­mus­ta urku­jen suun­nit­te­lus­ta tie­to­ko­neen avul­la.

Lue lisää

Myös Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta muka­na uudes­sa yhtiös­sä

Lah­ti Ener­gia Oy, Oulun Ener­gia Oy, Oulun Seu­dun Säh­kö, Pori Ener­gia Oy ja Van­taan Ener­gia Oy sekä nykyi­sen Oulun Säh­kön­myyn­nin osak­kaat Tor­nion Ener­gia Oy, Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta, Raa­hen Ener­gia Oy, Ran­ta­kai­ran Säh­kö Oy ja Tener­gia Oy ovat alle­kir­joit­ta­neet perus­ta­mis­so­pi­muk­sen säh­kön­myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­to­jen­sa yhdis­tä­mi­ses­tä. Osa­puo­let oli­vat jo aiem­min kesä­kuus­sa teh­neet esi­so­pi­muk­sen uusien yhtiöi­den perus­ta­mi­ses­ta.

Lue lisää

Väril­lä on väliä

Lea Niva­lai­nen tulee väria­na­lyy­siin ute­li­aa­na.– Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, löy­tyy­kö vaih­toeh­to­ja tähän käyt­tä­mää­ni iloi­seen mus­taan, mihin mie­lui­ten pukeu­dun, hän naurahtaa.Lea  pitää vaa­te­tuk­ses­sa mus­taa tyy­lik­kää­nä ja arvok­kaa­na, mut­ta oli­si val­mis kokei­le­maan jota­kin väri­kääm­pää, mut­ta on epä­var­ma, mikä sopi­si. Monet väril­li­set vaat­teet ovat jää­neet kaap­piin, kos­ka ne eivät ole tun­tu­neet omilta.Värianalyysiä Leal­le  ryh­tyy teke­mään Ompe­li­mo Kel­lon yrit­tä­jä Anu Tuo­maa­la, joka on  myös pukeu­tu­mis­neu­vo­ja ja val­mis­tu­mas­sa Cos­mop­har­man Color Me -väri­kon­sul­tik­si. Työs­sään hän halu­aa entis­tä kat­ta­vam­min neu­voa ja antaa vink­ke­jä asiak­kail­le myös väri­va­lin­nois­sa.


Tai­tei­den Yö kut­sui osal­lis­tu­maan

Tai­tei­den Yö kut­sui kel­lo­lai­sia osal­lis­tu­maan ja koke­maan tai­de-elä­myk­siä vii­me tors­tai-ilta­na Kel­lon kou­lul­le. Niin osal­lis­tu­ja­mää­rä kuin illas­ta saa­tu myön­tei­nen palau­te yllät­ti jär­jes­tä­jät posi­tii­vi­ses­ti.Toi­mit­ta­jal­ta: Puhe­li­met soi­vat Ran­ta­poh­jas­sa, kun pos­ti ei kul­je

Meil­lä tääl­lä Ran­ta­poh­jas­sa oli­vat puhe­li­met kuu­mi­na vii­me vii­kol­la. Syy­nä oli Pos­tin ja työ­te­ki­jä­jär­jes­tö PAU:n (Pos­ti ja logis­tiik­ka-alan unio­ni) väli­nen työ­eh­to­rii­ta, joka joh­ti työn­te­ki­jöi­den lak­koon pos­tin­ku­lun tär­keis­sä sol­mu­koh­dis­sa eli lajit­te­lu­kes­kuk­sis­sa. Kun työt oli­vat niis­sä pysäh­dyk­sis­sä, vain osa pos­tis­ta saa­tiin asiak­kail­le, ja niin­pä Ran­ta­poh­ja­kin jäi monel­ta tilaa­jal­ta saa­mat­ta ilmes­ty­mis­päi­vä­nä.


Voi­daan hyvin: Omais­hoi­ta­juus – rakas, mut­ta ras­kas työ

Omais­hoi­to­so­pi­muk­sia oli Suo­mes­sa vuon­na 2017 rei­lu 46 000. Vii­me vuon­na Oulun­kaa­ren van­hus­pal­ve­luis­sa oli alle­kir­joi­tet­tu­na 324 omais­hoi­don toi­mek­sian­to­so­pi­mus­ta. Suu­rin osa omais­hoi­ta­jis­ta (58 %) ja omais­hoi­det­ta­vis­ta (67 %) on iäk­käi­tä. Yhä useam­min hoi­don tar­peen taus­tal­la on muis­ti­sai­raus. Omais­hoi­ta­ja on usein puo­li­so, taus­tal­la aja­tus, että molem­min puo­li­nen tuki ja huo­len­pi­to ovat luon­nol­li­nen osa yhteis­tä tai­val­ta.