Ajan­koh­tais­ta

Teks­ta­rit

Iis­sä oma­ko­tia­su­ja on voi­ma­ton, kun lumi­au­ra kasaa pihal­le val­ta­via lumi­ka­so­ja. Kasat ovat jo mon­ta met­riä kor­kei­ta. Lumet ovat näkö­es­tei­tä. Mik­si…

Lue lisää

Vink­ke­jä työn­ha­kuun ja jat­ko-opin­toi­hin mes­suil­ta

Etsit­kö työ­tä tai har­kit­set­ko jat­ko-opin­to­ja? Työ­elä­mä- ja jat­ko-opin­to­mes­sut jär­jes­te­tään Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä (Ase­ma­ky­län­tie 5) kes­ki­viik­ko­na 20. 2. Mes­sut on suun­nat­tu OSAOn opis­ke­li­joil­le sekä kai­kil­le ura­suun­ni­tel­maa poh­ti­vil­le.

Lue lisää

Juu­ret ja kel­lo­lai­suus säi­ly­vät aina

Hau­ki­pu­taan Kel­los­ta kotoi­sin ole­va Ulla Piis­pa­nen, o.s. Anna­la (s. 1963) muis­te­taan Kel­lon kan­te­le­tyt­tö­nä. Yli­op­pi­laak­si hän pää­si Hau­ki­pu­taan lukios­ta, val­mis­tui musii­kin mais­te­rik­si Sibe­lius-Aka­te­mias­ta ja musii­kis­ta tuli hänen ammat­tiu­ran­sa.

Lue lisää

Uno-pokaa­li näy­til­lä Jatu­lis­sa

Uno-pokaa­­li on ihail­ta­va­na tämän vii­kon Jatu­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la. Oulun kau­pun­ki sai pokaa­lin tun­nus­tuk­se­na valin­nas­ta Suo­men liik­ku­vim­mak­si kun­nak­si val­ta­kun­nal­li­ses­sa Urheui­lu­gaa­las­sa tam­mi­kuun lopul­la.…


Oulu sel­vit­tää por­mes­ta­ri­mal­lia

Oulun kau­pun­ki ryh­tyy sel­vit­tä­mään mah­dol­lis­ta por­mes­ta­ri­mal­lin käyt­töön­ot­toa. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti perus­taa mää­rä­ai­kai­sen joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä­toi­mi­kun­nan sel­vit­tä­mään asi­aa.


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Tablet­ti meni Iihin

Ran­ta­poh­jan tam­mi­kui­seen tilaus­tar­jouk­seen tart­tu­neit­ten kes­ken arvo­tun tau­lu­tie­to­ko­neen voit­ti iiläi­nen Päi­vi Kan­gas. Arvon­ta suo­ri­tet­tiin tiis­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun OP:lla hyvä vuo­si

Oulun Osuus­pan­kin kas­vu oli vuon­na 2018 sel­väs­ti mark­ki­na­kas­vua nopeam­paa. Kas­vu perus­tuu pan­kin mukaan eri­tyi­ses­ti asun­to- ja yri­tys­ra­hoi­tuk­sen sekä tal­le­tus­ten kas­vuun. Pan­kin kan­nat­ta­vuus säi­lyi hyväl­lä tasol­la.


Ala­ran­nal­le uusi lii­kun­ta­sa­li­ton kou­lu

Iin Ala­ran­nal­le raken­ne­taan uusi kou­lu, jos­sa ei ole lii­kun­ta­sa­lia. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi tämän kun­nan­hal­li­tuk­sen esit­tä­män vaih­toeh­don eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi äänes­tyk­sen jäl­keen äänin 26–5, 2 tyh­jää. Jaak­ko Höyh­tyä (kesk.) jät­ti pää­tök­ses­tä eriä­vän mie­li­pi­teen­sä.