Ajankohtaista

Tont­tien lisä­ha­ku tulee

Oulun oma­ko­ti­tont­tien kevään lisä­ha­ku alkaa maa­nan­tai­na 27.3. kel­lo 8 ja päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 29.3. elklo 16. Haet­ta­va­na on 10 oma­ko­ti­tont­tia, jot­ka voi vuo­kra­ta tai ostaa. Yksi ton­teis­ta sijait­see Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa, yksi Kel­lon Leton­ran­nas­sa, kol­me Kor­ven­ky­läs­sä, Yksi Vesa­lan­mäel­lä, kol­me Rita­har­jus­sa, ja yksi Jääkärinkankaalla.

Lue lisää

OSAOon hyvin hakijoita

OSAOon haki vii­me vii­kol­la päät­ty­nees­sä yhteis­haus­sa 2 231 ensi­si­jais­ta haki­jaa, mikä on 62 haki­jaa enem­män kuin vii­me vuon­na. Yhtä perus­tut­kin­to­paik­kaa tavoit­te­li kes­ki­mää­rin 1,2 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen veto­voi­ma säi­lyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen vah­va­na. Yhteis­haus­sa nuo­ris­ta 56 % hakeu­tui ensi­si­jai­ses­ti amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja 44 % lukioon.

Lue lisää

Oulun polii­si puhal­lut­ti yli 4 000 autoilijaa

Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la suo­ri­tet­tiin vii­kon­lo­pun aika­na val­ta­kun­nal­li­seen tee­maan liit­ty­vä 36 tun­nin rat­ti­juo­pu­mus­val­von­ta­ma­ra­ton. Val­von­ta­ma­ra­ton aloi­tet­tiin per­jan­tai­na 24.3. klo 18.00 ja se päät­tyi sun­nun­tai­aa­mu­na 26.3. klo 06.00.

Lue lisää

Maa­lis­maa vei vies­ti­mes­ta­ruu­den Yli-Iissä

Yli-Iis­sä Maa­lis­maan jouk­kue joh­ti täpä­räs­ti puu­laa­kisprint­ti­vies­ti­ki­saa sen alus­ta lop­puun saak­ka. Maa­lis­sa voit­ta­neen jouk­ku­een ja toi­sek­si tul­leen ero oli vai­vai­set kuusi sekun­tia. Nase­van jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa tsemp­pi-pokaa­lil­la pal­kit­tiin Kar­hu­koplan nuo­re­kas ja reip­paas­ti esiin­ty­nyt joukkue. 


Ilmas­to- ja ener­gia-asiat tutuksi

Län­si­tuu­len kou­lus­sa on ollut kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi jo mon­ta vuot­ta, kun­nes vuon­na 2021 perus­tet­tiin Vih­reä Lip­pu –toi­min­nan mukai­nen ympä­ris­tö­raa­ti. Ympä­ris­tö­raa­tiin kuu­luu kol­me opet­ta­jaa ja yhte­näis­kou­lun oppi­lai­ta 3.–9. luo­kil­ta, jois­ta vain me kir­joit­ta­jat olem­me ylä­kou­lu­lai­sia. Kokoon­num­me ker­ran vii­kos­sa, yleen­sä maa­nan­tai­sin välitunneilla. 


Oulun tilin­pää­tös rei­lus­ti ylijäämäinen

Oulun kau­pun­gin tilin­pää­tök­sen yli­jää­mä vii­me vuo­del­ta on noin 164,4, mil­joo­naa euroa. Vuo­den 2021 yli­jää­mä oli noin 28 mil­joo­naa euroa, joten muu­tos on val­ta­va. Se selit­tyy pää­asoas­sa sil­lä, että muas­sa sote­kiin­teis­tö­jen myyn­nis­tä joh­tuen inves­toin­tien luo­vu­tus­tu­lo­jen osuus oli vuon­na 2022 poik­keuk­sel­li­sen suu­ri eli 202,3 mil­joo­naa euroa. Myy­ty­jen kiin­teis­tö­jen jou­kos­sa oli muun muas­sa Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kus ja osta­ja­na oli kiin­teis­tö­ra­has­to eQ Yhteiskuntakiinteistöt.


Vas­ta nel­jän­nes ehdok­kais­ta avan­nut etu­kä­teen vaalirahoitustaan

Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kais­ta vas­ta 26 pro­sent­tia on Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to VTV:n mukaan ker­to­nut vaa­li­kam­pan­jan­sa suu­ruu­des­ta ja rahoi­tuk­sen läh­teis­tä. Ahke­rim­pia ennak­koil­moi­tus­ten teki­jöi­tä edus­kun­ta­puo­lueis­ta ovat olleet Vasem­mis­to­lii­ton ehdok­kaat. Vaa­li­pii­reit­täin eni­ten ilmoi­tuk­sia puo­les­taan on teh­ty Hämees­sä. Libe­raa­li­puo­lu­een ja Piraat­ti­puo­lu­een kaik­ki ehdok­kaat ovat jo teh­neet ennak­koil­moi­tuk­sen vaalirahoituksestaan.


Äänes­tys­pai­koil­la keräys koti­maan vam­mais­ten ja sai­rai­den hyväksi

Vuo­des­ta 1907 läh­tien Suo­men vam­mai­sil­le ja sai­rail­le apua tuo­nut Pie­ni ele ‑vaa­li­ke­räys on edus­kun­ta­vaa­lien aika­na äänes­tys­pai­koil­la. Lah­joi­tus­ten avul­la saa­daan jär­jes­tet­tyä esi­mer­kik­si ver­tais­tu­kea tai kun­tou­tus­ta. Pie­ni­tu­loi­sil­le ja sai­rail­le piris­tä­vät tapah­tu­mat ovat tärkeitä.