Ajan­koh­tais­ta

Hau­Pa nujer­si Kemi City FC:n

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue venyt­ti voit­to­put­ken­sa jo vii­teen Poh­jois-Suo­men Kol­mo­ses­sa. Ennen kes­ki­vii­kon otte­lua ilman tap­pioi­ta ollut Kemi City FC jou­tui tai­pu­maan kes­kus­ken­täl­lä sel­vin 3–0 luke­min.

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 1.7.2019

Kysy­myk­set Mis­sä Poh­­jois-Poh­­jan­­maan kun­nas­sa on Vil­ho Lam­­pi-museo? Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Tur­to­lan kun­ta? Mikä on suu­rin suo­ma­lais­voi­min ulko­mail­la toteu­tet­tu raken­nus­han­ke?…

Lue lisää

Tuk­ki­lais­ki­soi­hin ehtii vie­lä

Tuk­ki­lais­ki­sat Iis­sä Raa­sak­ka­kos­kel­la ovat hyväs­sä vauh­dis­sa ja sää­kin suo­sii. Ylei­sö kerään­tyi kat­so­maan tuk­ki­lais­ten sau­von­taa. Var­si­nai­nen kos­ken­las­ku on klo 16.15. Myös…


Tuk­ki­lais­ki­sat alka­vat pian

Iin Kunin­gas­jät­kä tuk­ki­lais­ki­so­jen jär­jes­te­ly­jen lop­pusi­laus on menos­sa Raa­sak­ka­kos­kel­la. Eilen pai­kal­la oli kos­ken­las­ku­har­joi­tus ja veden­juok­su­tus Iijoen van­has­sa uomas­sa. Sää pai­kal­la on…


Pitä­jä­päi­vien mark­ki­nat kokoa­vat kylä­läi­set yhteen Yli-Iis­sä

Yli-Iin perin­teis­tä pitä­jä­päi­vä­viik­koa vie­te­tään hei­nä­kuun toi­sel­la vii­kol­la. Vii­kon koho­koh­ta on lau­an­tain 13.7. mark­ki­nat kel­lo 10–14, jos­sa pai­kal­la on tori­myy­jiä ja luvas­sa on lap­sil­le kai­ken­lais­ta muka­vaa teke­mis­tä. 50-vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­vän Ran­ta­poh­jan vie­raa­na Yli-Iis­sä on mark­ki­noil­la hau­ki­pu­taa­lai­nen stand up -koo­mik­ko Mat­ti Pat­ro­nen.


Ran­ta­poh­ja muut­taa Revon­tiel­le

Ran­ta­poh­jan työn­te­ki­jät ovat tämän päi­vän muut­to­to­hi­nois­saan, sil­lä Ran­ta­poh­ja muut­taa Huvi­po­lul­ta Revon­tie 2:een. Uuden toi­mi­ti­lan käyn­tio­soi­te on Revon­tie 2 II krs,…


Päät­tä­jäl­tä: Hevos­ten astu­mi­sen kau­his­te­lu kau­his­tut­taa

Parin vii­me vuo­den aika­na olen osal­lis­tu­nut eri­näi­siin semi­naa­rei­hin, jois­sa olen kuul­lut seu­raa­via väit­tei­tä: Maa­seu­tu autioi­tuu, ihmi­set halua­vat asu­maan lähem­mäs parem­pia ja moni­puo­li­sia pal­ve­lu­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen mer­ki­tys lap­sen kehi­tyk­sel­le kas­vaa kau­pun­gis­tu­mi­sen myö­tä, lap­si­per­heet halua­vat entis­tä enem­män asu­maan tihe­ään asu­tuil­le ja ker­ros­ta­lo­val­tai­sil­le alueil­le, toi­mi­va ja kat­ta­va jul­ki­nen lii­ken­ne on vält­tä­mät­tö­myys hyväl­le elä­mäl­le, omas­ta autos­ta on luo­vut­ta­va ilmas­to­syis­tä ja pal­ve­lu­ra­ken­net­ta on tii­vis­tet­tä­vä voi­mak­kaas­ti. 


Teks­ta­rit 27.6.

Ei seu­ra­tie­do­te ole mitään tyr­kyt­tä­mis­tä. Tulee­han nii­tä vaik­ka mitä tie­dot­tei­ta, kuten esi­mer­kik­si rock-tapah­tu­mis­ta. Ei nii­tä tar­vit­se lukea, jos ei halua.