Kello

Oppia van­ho­jen ikku­noi­den kun­nos­tuk­seen Kellonkartanossa

Mik­si van­haa kor­ja­taan, mik­si van­ha on arvo­kas­ta, kysy­tään Kel­lon­kar­ta­non vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la 17.–19.9. Vii­kon­lo­pun aika­na saa­daan vas­tauk­sia ja käy­tän­nön opas­tus­ta ja kon­kreet­ti­ses­ti ohjaus­ta van­ho­jen ikku­noi­den kor­jaa­mi­seen työ­vai­heit­tain. Ohjel­mas­sa on myös luen­to­ja. 20 tai 15 euron osal­lis­tu­mis­mak­suun sisäl­tyy ope­tus ja tarjoilut.

Lue lisää

Ker­ros­ta­lo­ja Kelloon

Kel­lon kes­kus­tan alu­eel­la on teh­ty maan­käyt­tö­so­pi­mus ja kiin­teis­tö­kau­pan esi­so­pi­mus, joka mah­dol­lis­taa ker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen alu­eel­le. Raken­nuk­sis­sa voi olla sekä lii­ke- että asuin­ra­ken­ta­mis­ta, ja ne sijait­se­vat Kel­lon K‑marketin läheisyydessä.

Lue lisää

Korona­ro­ko­tukset ja ‑näyt­teen­ot­to siirtyvät

Oulun kau­pun­gin koro­na­ro­ko­tus- ja koro­na­tes­taus­paik­koi­hin tulee elo­kuun lopul­la muu­tok­sia. Koro­na­ro­ko­tuk­set siir­ty­vät Oulu­hal­lis­ta Limin­gan­tul­liin (Nuot­ta­saa­ren­tie 5, enti­nen Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te), jos­sa roko­tuk­sia anne­taan maa­nan­tais­ta 30.8. läh­tien. Samal­la Limin­gan­tul­lin näyt­teen­ot­to­pis­te muut­taa Nuot­ta­saa­ren­tie 5:stä osoit­tee­seen Ala­sin­tie 10, jos­sa koro­na­näyt­tei­tä ote­taan 30.8. lähtien.

Lue lisää

Oulus­sa suun­na­taan kat­se eteenpäin

Uuden Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton istun­to­kausi käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na hen­ki­lö­va­lin­noil­la, jot­ka nui­jit­tiin pöy­tään suju­vas­ti ja sopui­sas­ti ryh­mien ennak­koon yhdes­sä teke­män suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin odo­te­tus­ti vii­me kau­del­la jo teh­tä­vää hoi­ta­nut kokoo­muk­sen Juha Hän­ni­nen Oulus­ta ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVir­pi­nie­mes­sä pela­taan lop­pu­vii­kos­ta fris­bee­gol­fin SM-turnaus

Hau­ki­pu­taal­la Vir­pi­nie­mes­sä mitel­lään täl­lä vii­kol­la Fris­bee­gol­fin Suo­men­mes­ta­ruu­des­ta. Vir­pi­nie­men fris­bee­gol­fra­ta on koko kulu­van vii­kon varat­tu SM-kil­pai­luun osal­lis­tu­vien har­joi­tuk­sia sekä itse tur­naus­ta varten. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon kuusi­kymp­pi­set koolla

Vuon­na 1961 syn­ty­neet Kel­lon kou­lun enti­set oppi­laat kokoon­tui­vat luok­ka­ko­kouk­seen ja viet­tä­mään yhtei­siä 60-vuo­tis­juh­lia lau­an­tai­na Vir­pi­nie­meen. Kel­lo­lai­sia “iki­nuo­ria” pää­si pai­kal­le 26. Osal­lis­tu­ja saa­pui eri puo­lil­ta Suo­mea ja kau­kai­sin Pariisista.

– Tun­nel­ma oli erit­täin muka­va ja läm­min­hen­ki­nen, ker­too Jar­mo (Mano) Meri­läi­nen, joka toi­mi tapaa­mi­sen yhte­nä liik­keel­le­pan­nee­na voi­ma­na ja tapah­tu­man jär­jes­tä­jä­nä yhdes­sä Mer­ja Kan­gas­ta­lon (Juku­ri), Tar­ja Iso­hä­tä­län ja Jaa­na Tör­mä­län (Hie­ta­la) kanssa. 


Juha Hän­ni­nen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jak­si, Mir­ja Veh­ka­pe­rä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen johtoon

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to valit­si ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­saan maa­­nan­­tai-ilta­­na val­tuus­ton puheen­joh­ta­jis­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net sekä valit­si jäse­net lau­ta­kun­tiin ja mui­hin luot­ta­mus­toi­miin. Val­tuus­ton puheenjohtajana…