Kello

Vir­pi­nie­men uuden meri­var­tio­ase­man raken­ta­mi­nen käynnissä.

Val­tion toi­mi­ti­lois­ta vas­taa­va Senaat­ti-kiin­teis­töt raken­nut­taa uuden meri­var­tio­ase­ma­ra­ken­nuk­sen Raja­var­tio­lai­tok­sen käyt­töön Vir­pi­nie­meen. Hank­keen raken­nus­työt alkoi­vat alu­een infran raken­ta­mi­sel­la ja van­han ase­ma­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­sel­la elo­kuus­sa. Var­si­nai­nen raken­ta­mi­nen alkoi mar­ras­kuus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus val­mis­tuu vuo­den 2024 lopulla.

Lue lisää

Uusi rug­by-seu­ra innos­taa har­ras­ta­jia mukaan vauh­dik­kaan lajiin pariin

Uusi rug­by-seu­ra Wizards of Oulu Rug­by club perus­tet­tiin elo­kuus­sa. Seu­ran koti­paik­ka on Kello. 

Rug­by-seu­ran perus­ti Kel­loon Hil­tus­ten per­he tavoit­tee­naan tuo­da rug­bya tun­ne­tuk­si Poh­jois-Suo­meen. Per­he muut­ti Suo­meen rei­lut kuusi vuot­ta sit­ten Ete­lä-Afri­kas­ta, mis­sä rug­by on erit­täin suo­sit­tua. Enti­ses­sä koti­maas­saan heil­lä on pit­kä koke­mus aktii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta lajin parissa.

Lue lisää

Herk­ku­ja halloween-puffetissa

Kivi­nie­men kou­lul­la on jär­jes­tet­ty jo mone­na vuon­na Hal­loween-puf­fet­ti. Yleen­sä sen ovat jär­jes­tä­neet 5.–6.-luokkalaiset. Puf­fe­tis­sa oli myy­tä­vä­nä, kark­kia, lim­saa, mehua, mok­ka­pa­lo­ja, muf­fins­se­ja, pul­laa, popcor­ne­ja ja pal­jon muu­ta. Puf­fe­tis­sa kävi koko kou­lun väki.

Lue lisää

Oulun päät­tä­jät alkoi­vat pake­toi­da ensi vuo­den talousarviota

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Jar­mo Hus­so (kok.) ava­si talous­ar­vio­ko­kouk­sen maa­nan­tai­na nos­ta­mal­la esiin Oulun tier­na­kau­pun­gin 150-vuo­tis­juh­la­vuo­den. Päi­vän tee­maan sopi tier­nae­si­tyk­sen sanat: “Olem­me köy­hiä lau­la­ja­poi­kia ja pyy­väm­me lanttia…”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun kau­pun­ki pal­kit­tiin hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edistämisestä

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lai­tos myön­tää vuo­sit­tain kun­nil­le kun­nia­mai­nin­to­ja ansiok­kaas­ta hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­työs­tä. Oulun kau­pun­ki sai tänä vuon­na THL:n kun­nia­kir­jan kii­tok­sek­si pit­kä­jän­tei­ses­tä ja laa­duk­kaas­ta HYTE-työs­tä vuo­sien ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvä Riit­ta-Lii­sa!

Ran­ta­poh­jas­ta 3.3.1977: Savo­lai­suk­ko saa­pui yöju­nal­la Hel­sin­kiin ja kysäi­si erääl­tä pit­kä­tu­kal­ta, että pal­jon­ko kel­lo. Kave­ri hui­tai­si ukkoa päin pärs­tää ja sanoi, että löi juu­ri yksi. Ukko sanoi, että oli­pa hyvä etten kysy­nyt tun­tia aikai­sem­min. V.K. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Olet­ko miet­ti­nyt hamsteria?

Hams­te­rin käsit­te­lys­sä ei ole mikään kii­re, mut­ta aloi­ta mie­lel­lään käsit­te­ly kun hams­te­ri on pie­ni. Kun aloi­tat käsit­te­lyn kos­ke­ta ensin hams­te­ria joka päi­vä ker­ran. Kun hams­te­ri tot­tuu sili­tyk­seen totu­ta hänet seu­raa­vak­si nos­toon. Pal­kit­se hams­te­ria nos­ton jäl­keen, esim her­kuil­la. Kun hams­te­ri tot­tuu nos­toon totu­ta hänet seu­raa­vak­si käteen.

Hoi­to-ohjei­ta

• Veden vaih­to joka päi­vä tai joka toi­nen päivä. 

• 3 tl ruokaa.

• Hams­te­ri tar­vit­see virikkeitä .

• Totu­ta hams­te­ri sili­tyk­seen ennen kuin aloi­tat käsittelyn. 

• Pesu­hiek­ka on hyväk­si hamsterille.

• Tar­joa hams­te­ril­le tur­val­li­nen koti.

Tar­vik­keet

• Juok­su­pyö­rä.

• Sopi­van­ko­koi­nen mökki.

• Pii­lo­paik­ko­ja.

• Virik­kei­tä.

• Tot­ta­kai juomakippo/ juo­ma­pul­lo ja ruokakippo.

• Tun­ne­lei­ta.Elo­ku­va: Suur­mie­se­lo­ku­va yhdis­tää eep­pi­sen toi­min­nan ja inhi­mil­li­sen draaman

Har­va yksit­täi­nen ihmi­nen on vai­kut­ta­nut maa­il­man­his­to­rian kul­kuun yhtä vah­vas­ti kuin Napo­leon Bona­par­te. Legen­daa­ri­se­na sota­stra­te­gi­na tun­net­tu rans­ka­lais­ken­raa­li nousi rymi­näl­lä val­lan­ku­mouk­sen jäl­kei­ses­sä kaa­ok­ses­sa pai­ni­van Rans­kan val­lan hui­pul­le ja palaut­ti maan­sa soti­laal­li­sek­si ja poliit­ti­sek­si suurvallaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus