Kello

KTU:lla vah­din­vaih­to

Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den pit­kä­ai­kai­nen puheen­joh­ta­ja Jou­ko Perä­ta­lo luo­vut­taa vuo­den vaih­tees­sa seu­ran veto­vas­tuun uusiin käsiin. Seu­ran uute­na puheen­joh­ta­ja­na aloit­taa Satu Hämeen­nie­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Urhei­luseu­ras­ta pot­kua työuralle

Maa­ria Tuis­ku kir­joit­taa seu­ra­his­to­riik­kia, Pert­tu Vede­no­ja aut­taa seu­ro­ja vies­tin­näs­sä ja Emmi Kaik­ko­nen toi­mii seu­ra­koor­di­naat­to­ri­na. Urhei­luseu­rois­ta on löy­ty­nyt monen­lai­sia työ­teh­tä­viä ja niil­le teki­jöi­tä, kun seu­ro­jen työl­lis­tä­mis­toi­min­taa on tuet­tu Työ­tä hyväs­sä seu­ras­sa ‑hank­keen avulla.

– Urhei­luseu­rois­sa on val­ta­vas­ti työ­teh­tä­viä, joi­hin voi­tai­siin pal­ka­ta työn­te­ki­jöi­tä. Ongel­ma­na on ollut se, ettei seu­rois­sa vält­tä­mät­tä tie­de­tä, miten pitäi­si toi­mia ja mitä kaik­kea työl­lis­tä­mi­nen vaa­tii, hank­keen vetä­jä Eeva-Lee­na Yli­mä­ki ker­too.

Lue lisää

Kaik­ki Oulun kir­jas­tot kiinni

Kaik­ki Oulun kir­jas­tot ovat kiin­ni tiis­tai­na 23.11. laa­jan käyt­tö­kat­kon vuok­si, joka alkaa jo maa­na­tai­na illal­la kel­lo 20. Käyt­tö­kat­ko päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 24.11. Myös oma­toi­mi­kir­jas­tot ovat kiin­ni maa­nan­tai-illas­ta alkaen. Kir­jas­tot ava­taan kes­ki­viik­ko­na kel­lo 12 men­nes­sä. Myös­kään kir­jas­to-autot eivät lii­ken­nöi kat­kon aika­na ja kir­jas­ton verk­ko­pal­ve­lut ovat pois käy­tös­tä. Käyt­tö­kat­ko joh­tuu kir­jas­to­jär­jes­tel­män pal­ve­li­men huollosta. 

Lue lisää

Uusia pal­ve­lu­ja: Hoi­to­kes­kus Vih­reä Kei­das Kel­lon Kivi­nie­mes­sä hoi­taa ja kouluttaa

Yrit­tä­jä ja Oulun Aku­kou­lun toi­nen perus­ta­ja­jä­sen Maa­ret Mar­kus ker­too siir­tä­neen­sä yri­tys­toi­min­tan­sa Kel­lon Kivi­nie­meen koro­na­pan­de­mian alet­tua. Vih­reä Kei­das tar­jo­aa eri­lai­sia hie­ron­to­ja, hie­ron­ta­te­ra­pi­aa, aku­punk­tio­hoi­to­ja sekä kos­meet­tis­ta akupunktiota. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men vai­hea­se­ma­kaa­van mak­sus­ta teh­tiin uusi päätös

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti Vir­pi­nie­men vai­hea­se­ma­kaa­van muu­tok­ses­ta perit­tä­väs­tä kiin­teäs­tä 350 euron mak­sus­ta tont­tia koh­ti Kel­lon­lah­den ja Meri­nie­men kort­te­leis­sa. Pää­tös syn­tyi äänin 9–4.

Vai­hea­se­ma­kaa­va kos­kee kah­ta kort­te­lia, jois­sa on 260 asun­toa. Kaa­va­muu­tok­sen jäl­keen vaki­tui­nen asu­mi­nen on sal­lit­tua kysei­sil­lä alueil­la nykyi­sen loma-asu­mi­sen sijas­ta. Kaa­va­muu­tos voi­daan teh­dä kort­te­lia­lueil­le koko­nai­suu­te­na, ei yksit­täi­sil­le ton­teil­le. Aiem­min teh­dyn pää­tök­sen mukaan kaa­va­muu­tok­ses­ta oli­si koi­tu­nut 3 300 euron mak­su tont­tia kohti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun koro­na­ti­lan­ne pahe­nee — koro­na­pas­sin käy­tös­tä kau­pun­gin tilai­suuk­sis­sa pää­tös ensi maanantaina

Nel­jän­tois­ta vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku Oulun kau­pun­gis­sa on kohon­nut jo yli 300 ja posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus rei­lus­ti yli 10 pro­sen­tin. Yksit­täis­ten tar­tun­to­jen mää­räs­sä saa­vu­tet­tiin tiis­tai­na ennä­tys: kir­jat­tu­ja tar­tun­to­ja oli 72. Koro­na­jäl­ji­tys on täl­lä het­kel­lä Oulus­sa kuormittunut.“Lei­pä on loh­kais­tu kivestä”

Kel­lo­lai­nen Sora­link­ki Oy juh­lis­ti toi­min­tan­sa 50-vuo­tis­tai­val­ta kut­su­mal­la yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, asiak­kai­ta ja kylä­läi­siä savu­po­ro­kei­tol­le ja kah­vil­le toi­mi­paik­kaan­sa Topin­pe­rän­tiel­le vii­me torstaina.

– Olim­me päät­tä­neet jo aiem­min, että kun 50 vuot­ta tulee täy­teen, niin sil­loin juh­li­taan yhdes­sä, ker­toi Sora­lin­kin Mirel­le Iso­hoo­ka­na juh­la­hu­mun keskeltä.


Vero­pro­sen­tit säi­ly­vät ennallaan

Oulun vero­pro­sen­teik­si vah­vis­tet­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa vuo­del­le 2022 samat pro­sen­tit kuin tänä­kin vuon­na. Tulo­ve­ro­pro­sent­ti on 20,50 pro­sent­tia. Vaki­tui­sen asuin­ra­ken­nuk­sen osal­ta kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on 0,50 ja muun asuin­ra­ken­nuk­sen 0,93. Ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro säi­lyy 1,15 pro­sen­tis­sa, voi­ma­lai­tos­ten 3,10:ssä ja yleis­hyö­dyl­li­sen yhtei­sön 0,16:ssa. Raken­ta­mat­to­mal­le raken­nus­pai­kal­le ei mää­ri­tel­lä eril­lis­tä kiinteistöveroprosenttia.