Kello

Kes­kus­ta edel­leen Oulun suu­rin puo­lue, perus­suo­ma­lai­set ja kokoo­mus kas­vat­ti­vat kan­na­tus­taan, Lii­ke Nyt sai läpi ehdokkaan

Lii­ke Nyt sai Oulun val­tuus­toon edus­ta­jan­sa ensim­mäi­sis­sä kun­ta­vaa­leis­saan, kun jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen nousi val­tuu­te­tuk­si 229 äänel­lään. Kokoo­mus kas­vat­ti saa­maan­sa ääni­mää­rää 1,9 pro­sent­tiyk­sik­köä ja perus­suo­ma­lai­set perä­ti 5,9 pro­sent­tiyk­sik­köä. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa sekä kes­kus­tal­la että kokoo­muk­sel­la on 15 edus­ta­jaa. Perus­suo­ma­lai­sil­la, vasem­mis­tol­la ja vih­reil­lä puo­les­taan yhdek­sän, sdp:llä kah­dek­san ja kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la ja Lii­ke Nytil­lä yksi. Eni­ten ääniä Oulus­sa menet­ti­vät kes­kus­ta, vasem­mis­to ja vih­reät. Asyl ei näis­sä vaa­leis­sa saa­nut edus­ta­jaan­sa valtuustoon.

Lue lisää

Ala­tos­sa­va upot­ti HauPa2:n paikallisottelussa

Alku­kau­den huo­nos­ti aloit­ta­nut Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat sai hel­pot­ta­van avaus­voi­ton HauPa2:ta vas­taan lau­an­tai­na 5.6 pela­tus­sa jal­ka­pal­lo-otte­lus­sa Hau­ki­pu­taan kes­kus­ken­täl­lä. Kol­mel­la tap­piol­la kau­den aloit­ta­neet vie­rai­li­jat oli­vat jäl­leen kovan pai­kan edes­sä eikä sitä hel­pot­ta­nut usean pelaa­jan pois­sao­lot ja kova helle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perus­suo­ma­lai­sil­la vah­va usko menes­tyk­seen Oulussa

Perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­tel­tal­la Kel­los­sa syn­tyi pal­jon puhet­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kees­ta ja sen kus­tan­nuk­sis­ta, ter­vey­den­huol­los­ta, yli­opis­ton sijain­nis­ta sekä lähi­pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä eri puo­lil­la Oulua. Pai­kal­la Kel­los­sa lau­an­tai­na ollut kan­san­edus­ta­ja Olli Immo­nen tote­si, että vaik­ka vaa­leis­sa val­ta­kun­nal­li­set asiat ovat nyt vah­vas­ti esil­lä, pai­kal­li­ses­ti koros­tu­vat eri­tyi­ses­ti tur­val­li­suu­teen ja lähi­pal­ve­lui­hin liit­ty­vät asiat.


Oulus­ta Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuo­del­le 2026

Ilon kyy­ne­lei­tä ja rie­mua täyn­nä oli­vat Oulun kir­jas­ton tilat, kun Oulu julis­tet­tiin vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Pit­kään jat­ku­nut työ hank­keen paris­sa tuot­ti hedel­män, jon­ka satoa kor­ja­taan vie­lä pit­kään vuo­den 2026 jälkeenkin. 


Tai­de­toi­mi­kun­ta jakoi apurahoja

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun tai­de­toi­mi­kun­ta jakoi työs­ken­te­ly- ja koh­dea­pu­ra­hat vuo­del­le 2021. Työs­ken­te­ly­apu­ra­han sai 11 tai­tei­li­jaa. Haki­joi­ta oli 84. Koh­dea­pu­ra­ho­ja jaet­tiin 13 tai­tei­li­jal­le tai työ­ryh­mäl­le. Hake­muk­sia tuli 85. Apu­ra­ho­ja jaet­tiin yhteen­sä 180 000 euroa.


Kivi­nie­mes­sä halut­tiin kuun­nel­la nuoria

Kel­lon Kivi­nie­men sata­ma-alu­eel­la jal­kau­dut­tiin per­jan­tai­na 27.5 tapaa­maan nuo­ria ja kuu­le­maan hei­dän tar­pei­taan nuo­ri­son viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si alu­eel­la Tää on mul­le tär­kee- hank­keen toi­mes­ta. Han­ke etsii yhdes­sä poh­jois­poh­ja­lais­ten nuor­ten aikuis­ten kans­sa uusia tapo­ja olla muka­na itsel­le tär­kei­den asioi­den kehittämisessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus