Kello

Oulun vähe­ne­vä lap­si­mää­rä uhkaa kaa­taa kyläkoulut

Oulun sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti esit­tää kokouk­ses­saan kuu­den kylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­ta­vak­si esi­te­tään Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­ja, Hau­ki­pu­taal­ta Keis­kan kou­lua sekä Kel­los­ta Tak­ku­ran­nan kou­lua. Myös San­gin­suun ja Läm­sän­jär­ven kou­lu­ja esi­te­tään nyt lak­kau­tet­ta­vak­si. Pik­ka­ra­lan kou­lun osal­ta hyväk­syt­tiin esi­tys, jon­ka mukaan kou­lu­ja jat­kaa toi­min­taan­sa niin kau­an kuin oppi­lai­ta on vähin­tään 20. 

Lue lisää

KTU löi Ärjyn

Lau­an­tai­na Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat ava­si nur­mi­kent­tä­kau­den isän­nöi­mäl­lä vii­me kau­den sar­jan voit­ta­jaa kajaa­ni­lais­ta Kai­nuun Ärjyä vas­taan. Vaa­ti­mat­to­mas­ti sar­jan aloit­ta­nut Ärjy sai­kin pois­tua Kel­lon nur­mel­ta pit­käl­le koti­mat­kal­le 2–0 tap­pion kärsineenä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lau­ta­kun­ta esit­tää usei­den kylä­kou­lu­jen lakkautusta

Oulun sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti esit­tää tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan kuu­den kylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­ta­vak­si esi­te­tään Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­ja, Hau­ki­pu­taal­ta Keis­kan kou­lua sekä Kel­los­ta Tak­ku­ran­nan kou­lua. Myös San­gin­suun ja Läm­sän­jär­ven kou­lu­ja esi­te­tään nyt lak­kau­tet­ta­vak­si. Pik­ka­ra­lan kou­lun osal­ta hyväk­syt­tiin esi­tys, jon­ka mukaan kou­lu­ja jat­kaa toi­min­taan­sa niin kau­an kuin oppi­lai­ta on vähin­tään 20. KTU nol­la­si FC Raahen

Solei Solei, tuo Lea Lave­nin 70-luvul­la esit­tä­mä hit­ti­kap­pa­le rai­kui täy­sin rin­noin lau­let­tu­na Kel­lon Työ­väen Urhei­li­joi­den puku­ko­pis­sa lau­an­tai­na Raa­hen Koi­vu­luo­dos­sa voi­te­tun nelos­di­vi­sioo­nan otte­lun jäl­keen. Jouk­ku­een voi­ma­bii­si­nä jo vii­me kau­del­ta tutuk­si tul­lut tapa sai näin jatkoa.


Poh­teen verk­ko­ky­se­ly sote-pal­ve­luis­ta on kerän­nyt run­saas­ti vastauksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue eli Poh­de kerää par­hail­laan mie­li­pi­tei­tä suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­taan, jos­sa käsi­tel­lään sosi­aa­li- ja ter­veys­kes­kus­ten kehit­tä­mis­tä ja mää­rää. Asuk­kail­le suun­nat­tu verk­ko­ky­se­ly on auki 17.5. saak­ka osoit­tees­sa https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/sote-jarjestamissuunnitelma/tarpeenmukainen-sote-keskus/


KTU tasa­pe­liin Rovaniemellä

Jal­ka­pal­lon 4 divi­sioo­naa on pelat­tu kak­si kier­ros­ta, jois­ta Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat on kui­tan­nut 4–0 tap­pion avaus­kier­rok­sel­la vie­ra­sot­te­lus­sa sar­jan kes­to­me­nes­ty­jää Oulun Tar­moa vas­taan ja tasa­pe­lin vii­me het­ken maa­lil­la FC SCJ:n vie­raa­na Rova­nie­mel­lä maa­lein 3–3.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Metal­lin­ke­räys­tä urhei­luseu­ran hyväksi

Tule­van kesän ajan urhei­luseu­ra Kel­lon Lyön­nin metal­lin­ke­räys­la­va löy­tyy Hie­ta­lan­mäen kou­lul­ta. Vii­me lau­an­tai­na tar­jol­la oli mak­ka­raa ja pil­li­me­hua keräyk­seen osallistuneille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus