Kello

Varo­ja kasaan ahte­ria piinaamalla

Ran­ta­poh­jas­ta 31.5.1979: Isä tapa­si käy­dä jär­ven ran­nal­la 3‑vuotiaan poi­kan­sa kans­sa ja lap­si oli tot­tu­nut näke­mään, kun tuu­li ja jär­ven pin­ta aal­toi­li. Sit­ten ker­ran, kun he taas meni­vät ran­taan, oli jär­vi pei­li­tyy­ni, jol­loin poi­ka tuu­ma­si har­vak­seen, että setä on lii­man­nut sen.

J.P. Hau­ki­pu­das

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuka on Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi 2024?

Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pe­jä yhdis­tää ensin­nä­kin val­mius hul­lut­te­luun ja haus­kaan kesä­tyyp­pi-jut­tuun mukaan läh­te­mi­nen, mut­ta sen lisäk­si hei­tä yhdis­tää koti­seu­tu­rak­kaus ja ylpeys omaa koti­seu­tu­aan koh­taan. Ran­ta­poh­jan aluet­ta onkin edus­ta­mas­sa jouk­ko per­soo­nia niin Kel­los­ta, Hau­ki­pu­taal­ta, Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä kuin Kii­min­gis­tä, Jää­lis­tä, Yli­kii­min­gis­tä kuin Yli-Iistäkin.

Lue lisää

Ilmoi­ta punkkihavaintosi

Punk­ki­li­ve kerää tie­toa punk­ki­ha­vain­nois­ta. Punk­ki­li­ve ‑sivus­tol­le voit ilmoit­taa punk­ki­ha­vain­not alu­eel­ta­si sekä tar­kas­tel­la punk­ki­kart­taa. Sivus­to on Turun yli­opis­ton ja Pfize­rin yhdes­sä kehit­tä­mä sovellus. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi Sata­ma Par­tu­ri tuo hiuk­sil­le merel­li­sen tuulahduksen

Kel­lon Kivi­nie­men sata­maan on juu­ri avat­tu uusi ja ainut­laa­tui­nen par­tu­ri-kam­paa­mo, Sata­ma Par­tu­ri. Yrit­tä­jä­nä toi­mii Ree­ta Tent­tu­la, joka tuo mie­len­kiin­toi­sen lisän alu­een pal­ve­lu­tar­jon­taan. Sata­ma Par­tu­ri tar­jo­aa koko per­heen par­tu­ri- ja kam­paa­mo­pal­ve­lu­ja sekä suih­ku­rus­ke­tuk­sia, joi­ta ei juu­ri­kaan löy­dy muu­al­ta Oulun alu­eel­ta. Tämä tekee Sata­ma Par­tu­ris­ta eri­tyi­sen hou­kut­te­le­van koh­teen pai­kal­li­sil­le asukkaille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuli­pa­lo tuho­si oma­ko­ti­ta­lon Takkurannalla

Pelas­tus­lai­tos sai tiis­tai-ilta­na kel­lo 23.30 teh­tä­vän raken­nus­pa­los­ta Kel­los­sa. Pelas­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le noin sadan neliön kokoi­nen oma­ko­ti­ta­lo oli ulko­puo­lel­ta jo täy­sin tules­sa. Talos­sa olleet kak­si hen­ki­löä pää­si­vät ulos ennen palo­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta pai­kal­le, eikä näin ollen hen­ki­lö­va­hin­ko­ja sattunut.


Maa­no­mis­ta­jat neu­vot­te­le­vat Taku­kan­kaan tuulivoimahankkeesta

Kel­lon puo­lel­le Taku­kan­gas­ta on suun­nit­teil­la tuu­li­voi­ma­puis­to. Alu­eel­la oli myös aiem­min vireil­lä tuu­li­voi­ma­han­ke, joka kui­ten­kin kaa­tui kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten. Han­ke sai uut­ta tuul­ta alleen, kun alue tuli maa­kun­ta­kaa­vaan ja on nouse­mas­sa takai­sin tuu­li­voi­ma-alu­eek­si, jon­ka myö­tä uudet tuu­li­voi­man kehit­tä­jät kiin­nos­tui­vat alu­ees­ta. Yhtiöt käy­vät nyt neu­vot­te­lu­ja hank­keen tule­vai­suu­des­ta alu­een maa­no­mis­ta­jien kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYhtei­sö­ti­lois­sa kesätaukoja

Kesä­ai­ka tuo muu­tok­sia Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­ti­lo­jen auki­lo­loai­koi­hin. Kel­lon yhtei­sö­ti­la Kel­lon­tiel­lä on sul­jet­tu ajal­la 21.6.–21.7. Myös Yli­kii­min­gin yhtei­sö­ti­la Har­jun­tiel­lä on suljettu…