Kello

Ari­nan uusi edus­ta­jis­to valittu

Ari­nan vuo­den 2022 edus­ta­jis­ton vaa­leis­sa äänes­ti kol­mas­osa asia­kas­o­mis­ta­jis­ta. Ään­tään käyt­ti 56 958 jäsen­tä (32,2%), kun edel­li­ses­sä vaa­lis­sa äänen­sä antoi 43 596 jäsen­tä (26,8%). Edus­ta­jis­toon valit­tiin 65-jäse­ni­nen edus­ta­jis­to kuu­del­ta jäse­na­lu­eel­ta. Ehdok­kai­ta vaa­leis­sa oli kaik­ki­aan 200. Jäse­na­lue 1:een kuu­lu­vat Oulu, Ii, Muhos, Uta­jär­vi ja Vaala.

Lue lisää

Uusia Suo­men mes­ta­rei­ta Ran­ta­poh­jan alueelle

OLSin P18-jouk­kue voit­ti sali­ban­dyn SM-kul­taa 18.4. pela­tus­sa finaa­li­pe­lis­sä. Kul­ta oli kysei­ses­sä ikä­sar­jas­sa ensim­mäi­nen, joka tuli Poh­jois-Suo­meen. Kul­ta­jouk­ku­ees­sa pela­si myös Hau­ki­pu­taan Hei­ton ja Kel­lon Lyön­nin kas­vat­te­ja. Valt­te­ri Nie­me­län, Elias Ran­ta­lan ja Roo­pe Okko­sen kas­vat­ti­seu­ra on HaHe ja KeLys­tä läh­tö­sin ovat Kas­pe­ri Lah­den­kaup­pi, Lau­ri Nie­mi sekä Anton Vänt­ti­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kun kak­si ihmis­tä on toi­sil­leen parasta

Moder­nis­ta popis­kel­mäs­tä tun­net­tu kel­lo­lai­nen lau­la­ja Tii­na Pit­kä­nen palaa stu­dios­ta uudel­la vah­val­la singlel­lä. Kii­ras­tors­tai­na jul­kais­tun kap­pa­leen Toi­sil­leen paras­ta teki­jät ovat monen tun­ne­tun hit­ti­bii­sin takaa, sävel­tä­jä­nä Ant­ti Klee­mo­la ja teks­tin on kir­joit­ta­nut Eija Hink­ka­la. Tuot­ta­ja­na toi­mii Samu­li Turu­nen.

– Bii­si ker­too pit­kän pari­suh­teen salai­suu­des­ta, se on ylis­tys­lau­lu kes­tä­väl­le rak­kau­del­le. Yhdes­sä jae­taan kaik­ki hyvät het­ket ja ollaan men­ty läpi myös vai­kei­den aiko­jen. Kun kak­si ihmis­tä on toi­sil­leen paras­ta, Tii­na Pit­kä­nen kuvai­lee kappaletta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avus­tuk­sia myön­net­tiin asu­kas­tu­piin ja yhtei­seen toimintaan

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta on päät­tä­nyt asu­kas- ja kyläyh­dis­tyk­sil­le myön­net­tä­vis­tä toi­min­ta-avus­tuk­sis­ta vuo­del­le 2022. Avus­tuk­sia myön­net­tiin asu­kas­tu­pa­toi­min­nan kump­pa­nuusyh­dis­tyk­sil­le sekä kylä- ja asu­ka­syh­dis­tyk­sil­le kyläyh­tei­sö­jen toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja yhteis­ten tapah­tu­mien järjestämiseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Trul­le­ja jää­tiin kaipaamaan

Kel­lon Asu­kas­tu­val­la vii­me sun­nun­tai­na jär­jes­te­tyn Pää­siäis­rie­han kävi­jä­mää­rä jäi vähäi­sek­si. Pai­kal­la oli eri­lai­sia myyn­ti- ja kirp­pu­to­ri­pöy­tiä sekä peh­mo­le­lu­jen kor­jaus­pa­ja ja suklaa­mu­nan etsin­tää, mut­ta pie­niä trul­le­ja ja asiak­kai­ta ei pai­kal­la juu­ri­kaan näky­nyt. Tapah­tu­mal­le oli­si toi­vut­tu lisää näky­vyyt­tä ja moni arve­li har­van tien­neen tapah­tu­mas­ta. Tapah­tu­mas­sa myy­jä­nä sisa­ren­sa kans­sa ollut Sis­ko Kan­niai­nen kehui tilan avoi­muut­ta ja edul­lis­ta pöy­tä­vuo­kraa, mut­ta oli­si toi­vo­nut pai­kal­le lisää kävijöitä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Mart­ti Asun­maa: Saa­me­lai­set Suo­mes­sa. Tuttujako?

Aikai­sem­min saa­me­lai­sis­ta ei tie­det­ty juu­ri mitään. Hei­tä kut­sut­tiin aina lap­pa­lai­sik­si. Vie­lä 1940-luvul­la kou­lu­jen oppi­kir­jois­sa todet­tiin kor­kein­taan, että lap­pa­lai­set muut­ti­vat maa­ham­me ennen suo­ma­lai­sia, mut­ta jou­tui­vat myö­hem­min väis­ty­mään Lap­piin. Nyt heis­tä tie­de­tään pal­jon enem­män, mut­ta kir­joi­tet­tu­jen asia­kir­jo­jen puut­tees­sa van­hin­ta his­to­ri­aa ei ole vie­lä riit­tä­väs­ti sel­vi­tet­ty. Eri­mie­li­syyt­tä on pal­jon. Seu­raa­vas­sa lyhyes­ti muu­ta­ma kes­kei­nen asia ja yksi­tyis­koh­tia hei­dän kulttuuristaan.