Kello

Ase­ma­kaa­van muu­tok­sel­la täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta Kiviniemeen

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti aset­taa näh­tä­vil­le ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­to­seh­do­tuk­sen, joka kos­kee kah­ta raken­ta­ma­ton­ta kort­te­lia Kel­lon Kivi­nie­mes­sä Nie­lu­tiel­lä. Kaa­vaa muu­te­taan yleis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lu­ees­ta asuin­pien­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen sal­li­vak­si. Kort­te­lei­hin voi­daan raken­taa yksi­ker­rok­si­sia pien- ja rivitaloja.

Lue lisää

Tont­tien lisä­ha­ku tulee

Oulun oma­ko­ti­tont­tien kevään lisä­ha­ku alkaa maa­nan­tai­na 27.3. kel­lo 8 ja päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 29.3. elklo 16. Haet­ta­va­na on 10 oma­ko­ti­tont­tia, jot­ka voi vuo­kra­ta tai ostaa. Yksi ton­teis­ta sijait­see Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa, yksi Kel­lon Leton­ran­nas­sa, kol­me Kor­ven­ky­läs­sä, Yksi Vesa­lan­mäel­lä, kol­me Rita­har­jus­sa, ja yksi Jääkärinkankaalla.

Lue lisää

Nämä kou­lut ovat lak­kau­tusu­han alla

Kii­min­gis­sä sijait­se­van Yli­ky­län yksi­kön oppi­las­mää­rä on 69 ja se toi­mii Hut­tu­ky­län kou­lun sivu­yk­sik­kö­nä. Etäi­syys pää­kou­lun ja sivu­yk­si­kön välil­lä on noin vii­si kilo­met­riä. Kou­lus­sa on kou­lu­kul­je­tuk­sen pii­riin kuu­lu­via oppi­lai­ta. Yli­ky­län yksi­kös­sä on kol­me opet­ta­jaa ja se tar­jo­aa yhdys­luok­kao­pe­tus­ta. Kou­lu toi­mii kylän pal­ve­lui­den kes­kuk­se­na ja sosi­aa­li­se­na koh­taa­mis­paik­ka­na. Alus­ta­van arvion mukaan Yli­ky­län raken­nus on pie­ni­muo­toi­sen kor­jauk­sen tar­pees­sa vuon­na 2025 ja isom­man perus­pa­ran­nuk­sen tar­pees­sa noin vuon­na 2035.


Ehdo­ka­se­sit­te­ly: Esa Aalto

Nimi: Esa Aal­to. Ikä: 40. Puo­lue: Vih­reät. Asuin­paik­ka: Kel­lo. Per­he­suh­teet: Nai­mi­sis­sa, 3 las­ta. Ammat­ti: Bio­lo­gi, Filo­so­fian toh­to­ri. Har­ras­tuk­set: Moni­puo­li­nen lii­kun­ta ja urhei­lu sekä…


Pal­ve­lu­ver­kos­ta kysy­tään näke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä – Useat Ran­ta­poh­jan alu­een kou­lut lakkautuslistalla

Oulun kau­pun­ki ajaa täl­lä het­kel­lä Keis­kan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­ta, Tirin­ky­län kou­lun ja Yli­ky­län sivu­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kii­min­gis­tä, Tak­ku­ran­nan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­ta sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lak­kaut­ta­mis­ta. Lak­kaut­ta­mi­sia perus­tel­laan pää­asias­sa sääs­töil­lä ja raken­nus­ten tule­vil­la kor­jaus­tar­peil­la. Useat näis­tä kou­luis­ta ovat olleet kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­la jo aiem­min­kin, mut­ta lak­kau­tuk­sia ei ole toteu­tet­tu. Vas­tus­tus kylil­lä on voimakasta.


KTU voit­toi­sa­na

Jal­ka­pal­lon ala­sar­jo­jen osal­ta kausi käyn­nis­tyi viral­li­ses­ti Suo­men Cupin kar­sin­noil­la. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat ava­si kau­den otta­mal­la his­to­rian­sa ensim­mäi­sen voit­ton­sa voit­ton­sa cupis­sa ete­ne­mäl­lä toi­sel­le kierrokselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun alu­eel­la 23 ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa, Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kuusi

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na 22. maa­lis­kuu­ta ja päät­tyy tiis­tai­na 28.3. Ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Oulun kau­pun­gin alu­eel­la 23 pai­kas­sa. Oulun poh­jois­puo­lel­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la äänes­tys­paik­ko­ja on kuusi. Ennak­koon äänes­tää voi mis­sä tahan­sa ylei­ses­sä ennakkoäänestyspaikassa.