Kello

Läh­tö­lau­kaus Vir­pi­nie­men kehittämiselle

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­toi­met urhei­lun, lii­kun­nan, mat­kai­lun ja hyvin­voin­nin kes­kuk­sek­si on tar­koi­tus saa­da käyn­tiin ensi vuon­na. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta ja Busi­ness Oulu lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta mer­kit­si­vät tie­dok­si Vir­pi­nie­men alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man, jota esi­te­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le hyväksyttäväksi. 

Lue lisää

Mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin on varau­dut­ta­va jo nyt – Suun­ni­tel­luis­ta säh­kö­kat­kois­ta ei vält­tä­mät­tä ilmoi­te­ta etukäteen

Jos Olki­luo­to 3:n tuo­tan­to ei pyö­räh­dä kun­nol­la käyn­tiin, on erit­täin toden­nä­köis­tä, että tule­va­na tal­ve­na jou­du­taan tur­vau­tu­maan suun­ni­tel­tui­hin kah­den tun­nin säh­kö­kat­koi­hin, jot­ta säh­kö­verk­ko saa­daan pysy­mään vakaa­na. Näin usko­vat myös Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la, ver­kos­to­pääl­lik­kö Jou­ni Perä­lä sekä Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan Juha Sipo­la. Lisäk­si tilan­tee­seen vai­kut­ta­vat eri­tyi­sen se, tulee­ko tal­vel­la pit­kiä, tuu­let­to­mia pak­kas­jak­so­ja. Myös muun muas­sa Nor­jan vesi­ti­lan­ne antaa oman maus­teen­sa sähkömarkkinoihin.

Lue lisää

Väi­tös­tut­ki­mus: Säh­kön­ku­lu­tuk­sen ohjaus­jär­jes­tel­mil­lä tavoi­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti talou­del­lis­ta hyötyä

Filo­so­fian mais­te­ri San­na Tuo­me­la Oulun yli­opis­ton Tie­to- ja säh­kö­tek­nii­kan tie­de­kun­nas­ta väit­te­lee per­jan­tai­na 11.11. Oulun yli­opis­tol­la. Väi­tös­tut­ki­muk­sen aihee­na on: Älyk­kään kodin ener­gia­tek­no­lo­giat: käyt­töön­ot­to, käyt­tö­ko­ke­mus ja energiansäästöpotentiaali. 

Lue lisää

Nuo­ri­so­val­tuus­toon ennä­tys­mää­rä hakemuksia

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONEn kak­si­vuo­ti­nen toi­mi­kausi päät­tyy vuo­den lopus­sa. Haku nuo­ri­so­val­tuus­ton seu­raa­val­le toi­mi­kau­del­le päät­tyi loka­kuun lopus­sa. Oulun nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lei­hin palau­tet­tiin mää­rä­ai­kaan men­nes­sä ennä­tys­mää­rä hake­muk­sia ympä­ri Oulua. Nuo­ri­so­val­tuus­toon hake­via 15–19-vuotiaita oulu­lai­sia tai Oulus­sa opis­ke­le­via ehdok­kai­ta on 50.


Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­nen kiin­nos­taa laajalti

Ensim­mäi­seen Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­työ­pa­jaan osal­lis­tui rei­lut vii­si­kym­men­tä eri orga­ni­saa­tioi­den, pal­ve­lun­tar­joa­jien ja toi­mi­joi­den edus­ta­jaa, ker­too han­ke­joh­ta­ja Vesa Schuts­koff Fit­ness Media Oy:stä. Osal­lis­tu­ji­na 20.10. jär­jes­te­tys­sä etä­työ­pa­jas­sa oli muun muas­sa raken­ta­mi­sen, ohjel­ma­pal­ve­lui­den, majoi­tus­pal­ve­lui­den, mat­kai­lun, har­ras­tei­den ja akti­vi­teet­tien sekä urhei­luseu­ro­jen edustajia. 


Kou­lu­tus­ta pien­ta­pah­tu­man järjestäjälle

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää pien­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen ABC-kou­lu­tuk­sen kak­sio­sai­se­na. Ensim­mäi­nen verk­ko­luen­to on tiis­tai­na 8.11. kel­lo 18. Sii­hen voi liit­tyä Team­sis­sa seu­raa­vas­ta lin­kis­tä: https://bit.ly/3DpNYbN . Tilai­suus on Oulun kau­pun­gi­nyh­tei­sö­toi­min­nan jär­jes­tä­mä, ja siel­lä ker­ro­taan muun muas­sa tapah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä, rahoit­ta­mi­ses­ta ja somet­ta­mi­ses­ta. Kou­lu­tuk­sen toi­nen osa jär­jes­te­tään kevääl­lä 2023.


Par­ti­saa­ni­vals­si nos­taa esiin suku­pol­vien väli­sen puhumattomuuden

Kel­lo­lai­nen kas­va­tusp­sy­ko­lo­gi ja kuva­tai­te­li­ja Anu Kol­mo­nen on nyt myös esi­kois­kir­jai­li­ja. Elo­kuus­sa jul­kais­tu Perä­poh­jo­laan sijoit­tu­va esi­kois­kir­ja Par­ti­saa­ni­vals­si nos­taa esiin suku­pol­vil­ta toi­sil­le siir­ty­vää hen­kis­tä taak­kaa ja vah­vo­ja naisia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kan­taa lähi­met­sän puo­les­ta Kiviniemessä

Kel­lon Kivi­nie­mes­sä on Oulun kau­pun­gil­la vireil­lä ase­ma­kaa­va­muu­tos, jos­sa Nie­lu­tiel­lä sijait­se­vaan kah­teen raken­ta­mat­to­maan kort­te­liin on suun­ni­tel­mis­sa täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta. Alu­eel­la on herän­nyt huo­li puis­toa­lu­een puo­les­ta, jot­ta se säi­lyi­si raken­ta­mat­to­ma­na vir­kis­tys­käy­tös­sä. Aluet­ta on suun­ni­tel­mis­sa kaa­voit­taa asuin­pien­ta­lo­jen kortteliksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus